I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους και απευθύνεται κυρίως στους νέους φοιτητές. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, με έμφαση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών και περιέχει πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα, ύλη, διδάσκοντες, διανεμόμενα συγγράμματα, προγράμματα διδασκαλίας), τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναmύσσονται στο Τμήμα, αλλά και για ορισμένα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου και της πόλης των Ιωαννίνων. Το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών επιμελήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής κ.νικόλαος Α. Μπατάκης σε συνεργασία με τις κ.κ. Ουρανία Γκορτζή και Άννα Υφαντή της Γραμματείας του Τμήματος.

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ. ΦΟΙΤΗΥΙΚΗ MEPIMNA Δ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΥΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ε. ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ζ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ Η. ΔΙΔΑΚΥΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Θ. ΜΕτΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ I. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ Επιτροπές του Τμήματος 67 Τηλεφ. κατάλογος Προσωπικού του Τμήματος 70 Τηλεφ. κατάλογος Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 73 Χρήσιμα Τηλέφωνα στα Ιωάννινα 75

6

7 - 3 - Α. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜίΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Το Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και περιλαμβάνει 4 Σχολές στις οποίες είναι ενταγμένα 1 Ο Τμήματα. Τη Γενική Διοίκηση επιτελεί το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος υπο την Προεδρία του Πρύτανη καθηγητή κ.χρ.μασσαλά με προίστάμενο της Διοικητικής υπηρεσίας τον κ.λ.παπαλουκά. Το Τμήμα Φυσικής είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Ιωαννίνων. Απαρτίζεται από 4 Τομείς με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις έτσι ώστε να υπάρχει γενική κάλυψη των κυριοτέρων περιοχών της σύγχρονης Φυσικής. Στους Τομείς είναι ενταγμένα και λειτουργούν 11 ερευνητικά εργαστήρια (βλ. σελίδα 4). Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Αντίστοιχα όργανα στους Τομείς είναι ο Δ ιευ θυντής και η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Πρόεδρος ' του Τμήματος είνα ι ο καθηγητής Κ.Ταμβάκης με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον αναπληρωτή καθηγητή Β. Παπαευθυμίου και Διευθυντές των τεσσά ρων Τομέων (1-IV) αντίστοιχα ο καθηγητής Κ.Αλυσσανδράκης, ο αναπληρωτής καθηγητής Γ. Παντής, ο αναπληρωτής καθηγητής Ι.Φίλης και ο καθηγητ ής Ν.Αλεξανδρόπουλος. Το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος αποτελείται από τις κ.κ. Ουραν ία Γκορτζή, Άννα Υφαντή και Ελένη Σιαράβα. Οι φοιτητέ ς του Τμήματος Φυσικής συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Τμήματος μέσω εκπροσώπω ν, που ορίζονται από το Δ. Σ. το υ συλλόγου τους για ετήσια θητεία και με το σύ στη μα της απλής αναλογικής (Ν. 1566/85, άρθρο 79, παρ. 1 α).

8 - 4 - Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ο ι Τομείς του Τμήματος Φυσικής αναφέροντα ι με τους αριθμούς I, 11, 111, IV και είναι: I. Τομέας Αστρογεωφυσικής 11. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 111. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσι κής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. IV. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών κα ι Επιφανειών. Τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λε ιτουργούν στο Τμήμα είναι ε νταγμέ να στους παραπάνω Τομείς ως εξής : ΤΟΜΕΑΣ 1: Εργαστήριο Αστρονομίας Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας ΤΟΜΕΑΣ 11: Α' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Β' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής ΤΟΜΕΑΣ 11 1: Γ' Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής & Μοριακής Φυσικής) Π' Εργαστήριο Φυσ ική ς (Πυρηνικής Φυσικής) Β' Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργειών) ΤΟΜΕΑΣ IV: Α' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Υλικών) Δ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής "Γ.Γιακουμάκης" Ε ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Υλης και Επιστήμης των Υλικών) Στο Τμήμα Φυσικής φοιτούν 1000 περίπου προmυχιακοί και περίπου 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 12 καθηγητές, 11 αναπληρωτές καθηγητές, 20 επίκουρους καθηγητές και 9 λέκτορες (που συλλογικά συγκροτούν το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπ ικό (ΔΕΠ)), 2 βοηθούς, 1 επιστημονικό συνεργάτη, 17 μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και 3 διοικητικούς υπαλλήλους της Γραμματείας. Ακολουθεί κατάλογος του προσωπικού του Τμήματος κατά Τομέα και κατά βαθμίδα ή ιδιότητα με κατά περίπτωση σύντομη περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου. Στο τέλος του καταλόγου παρατίθενται τα ονόματα των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Χημείας, Ιατρικής), που διδάσκόυν φέτος μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής, καθώς και τα ονόματα των διδασκάλων Ξένων Γλωσσών, των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων.

9 - 5 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ I Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, καθηγητής "Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος" ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθηγητής "Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος" ΤΣΙΚΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, αναπληρώτρια καθηγήτρια "Αστροφυσική -Γαλαξίες και μεταβλητοί aστέρες" ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Μετεωρολογία και Κλιματολογία" ΚΡΟΜΜΥ ΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Ραδιογαλαξίες, Κοσμολογία, Διδακτική της Φυσικής" ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, μόνιμος λέκτορας 'Έδαφοκλιματολογία. Κίνηση του νερού στο έδαφος και εξατμισή του" Βοηθοί ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ NIKH Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές - Υποψήφιοι Διδάκτορες ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ (Ε.Τζίμας) ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Β.Κατσούλης) ΜΑΡΚΟΥ MAPINA (Β.Κατσούλης) ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρ. Μπαρτζώκας) Ειδικό Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, τεχνικός ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝτΙΝΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΣΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝτΙΝΟΣ, τεχνικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 11 Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ΒΕΡΓ ΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, καθηγητής

10 - 6 - "Στοιχειώδη σωμάτια- Πυρηνική Φυσική (Θεωρία)" ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης" ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α., καθηγητής "Κοσμολογικές Θεωρίες Ενοποίησης " ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΠ ΑΝτι ΝΟΣ, καθηγητής "Στοιχειώδη Σωματίδια, Κοσμολογία " ΛΕΟΝΤ ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Στοιχειώδη Σωμάτια " ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής " Θεωρητική Πυρηνική Φυσική.Πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνική ενέργεια Φυσική πλάσματος" ΠΟΛ ΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΚΟΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Βαρύτητα (Γενική Θεωρία Σχετικότητας)" ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Θεωρητική Πυρηνική Φυσική" ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΘΡΟΥΜΟΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Φυσική Πλάσματος" TPIANT ΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, μόνιμος λέκτορας "Στοιχειώδη Σωμάτια" Μεταmυχιακοί σπουδαστές - υποψήφιοι διδάκτορες ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κ. Βαγιονάκης, I. Βέργαδος, Κ. Ταμβάκης) ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κ.Ταμβάκης, Ε. Μάνεσης, Α.Λαχανάς) ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α (Κ.Ταμβάκης, Κ. Βαγιονάκης, Α.Λαχανάς) ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σπ.Ευαγγέλου, Ε. Οικονόμου, Γ. Τσιρώνης) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1. Βέργαδος, Κ. Βαγιονάκης, Γ. Λεοντάρης)

11 - 7 - ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Ν. Μπατάκης, Γ.Λεοντάρης, Α.Πολυχρονάκος) ΠΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ AIKATEPINH (Ι.Βέργαδος,Ν.Α. Μπατάκης,Δ.Τσουμπελής) ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Γ.Παντής, Γ.Λεοντάρης, Ε.Αργύρης) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ε. Μάνεσης) ΜΠΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ειδικό Διοικητικό- Τεχνικό Προσωπικό ΛΙΟΥΤΑ- ΠΑΠΑΦΩτΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, διοικητικός ΦΟΥΖΑ ΦΩΦΩ, διοικητικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 111 Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,καθηγητής "Πυρηνική Φυσική. Ραδιοοικολογία" ΤΡ Ι ΑΝΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ, καθηγητής " Φυσική Υψηλών Ενεργειών - Εφαρμογές" ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής " Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, αναπληρώτρια καθηγήτρια "Πυρηνική Φυσική, Ραδιοοικολογία" ΤΣΕΚΕΡ ΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, αναπληρω τή ς καθηγητής " Ατομική και Μοριακή Φυσική " ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής " Μοριακή Φυσική, Φασματοσκοπία " ΧΡ Ι ΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Μοριακή Φασματοσ κοπία και αντιδράσεις χαμηλής ενέργειας ηλεκτρονίων μ ε μόρια" ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ, επίκουρος καθηγητής με θ ητ εία " Πειραμ ατική Πυρηνική Φυσικ ή ΙΩΑ ΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙ Ν ΟΣ, "Πυρην ική Φ υ σ ική, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ Ω ΝΣΤ ΑΝ τι ΝΟΣ, "Μο ριακή Φυσική" μόνιμος επ ίκουρο-ς καθ ηγητής Εφαρμοσμένη Πυρηνική Φυσ ική" μόνιμος επίκουρος καθηγητής ΛΥ ΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία ' 'Ατομική και Μοριακή Φυσική "

12 - 8 - ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Πυρηνική Φυσική. Μηχανισμοί Πυρηνικών Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, επίκουρος καθηγητής "Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επίκουρος καθηγητής "Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, μόνιμη λέκτορας "Πειραματκή Μοριακή Φυσική " ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΠΑΥ ΛΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός Συντονισμός" ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Πειραματική Μοριακή Φυσική. Laser και εφαρμογές" Βοηθός ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ "Νετρονιακή ενεργοποίηση- Σύσταση ανθρώπινου σώματος. (Π.Ασημακόπουλος, Δ. Γλάρος, Τζ.Καλεφ-Εζρά) Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Φρ. Τριάντης, Παν.Κωσταράκης, Ν. Μάνθος) Π ΑΜΟΥ ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Π.Ασημακόπουλος, Μ. Καραγιάννης, Κ. Ιωαννίδης) ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ (Αγ. Μπολοβίνος, Περ.Τσέκερης, Α.Λύρας) ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Π. Ασημακόπουλος) ΠΑΠΑΧΡΙΠΟΔΟΥ ΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ (Πάκου) ΤΖΑΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣ (Κοσμίδης) ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικό Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό ΑΛΕΞΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ ΡΟΖΙΤΑ, διοικητικός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, διοικητικός ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, διοικητικός ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ηλεκτρονικός

13 - 9 - ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ηλεκτρονικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ \V Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης των Υλικών και Επστήμης των Υλικών" ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΠΟΣ, καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Στερεών Επιφανειών και Διεπιφανειών" ΠΑΠΑΚΩΝΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθηγητής "Θεωρητική φυσική Συμπυκνωμένης Υλης " ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Moessbauer, Μαγνητισμός" ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής ''τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων" ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Επιφανειών -Συμπυκνωμένης Ύλης" ΚΕΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια " Φυσική Επιφανειών -Συμπυκνωμένης Ύλης" ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής. "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Ακτίνες Χ. Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ και γ" MOYKAPIKA ΑΛΙΚΗ, μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια "Φασματοσκοπία Moessbauer. Μαγνητικέ ς και ηλεκτρικές ιδιότητες" ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσ ική Υλικών, Φασ ματοσ κοπία Moessbauer. Μαγνητισμός" ΠΑΠ ΑΔ ΗΜΗΤ ΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής ' "Φυσι κή Ημιαγωγών- Α κτίνες Χ" ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθ ηγητής " Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλη ς-μέθοδοι Προσομο ίωσης-ηλεκτρον ική Δομή" ΦΟΥ ΛΙΑΣ ΣΤΥ Λ ΙΑ ΝΟΣ, μόνιμος επίκο υρος καθηγητ ής "Φυ σική Επιφανειών" ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ- ΚΑΡΑΔΗΜ Α EIPHNH, μόνιμ η λέκτορας " Φυσική Συμπυκνωμέ νης Ύλης-Φασματοσκοπία Α9 ακτ ίνων γ" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, λέκτορας με θητεία "Φυσική των Η μιαγωγών" Επιστη μονικός συνεργάτης ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μόνιμος "Ηλεκτ ρο νική Δυναμική σε Συστήματα Συμπυκνωμένης Ύλης".

14 - 1 ο - (Ευαγγέλου Σπ., Αργυ ρά κης Π., Παπανικολάου Ν.) Μεταmυχιακο ί Σπουδαστές - υποψήφιοι διδάκτορες ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Ι.Στοϊμένος, Χ.Δημητράδης) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Β. Παπαευθυμίου, Μην.Ροίλός ) ΚΑΒΜΛΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Φ.Μηλιά, Κ.Κώτσης) ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Γ. Ευαγγελά κης, Ν. Παπανικολάου) ΝΤ ΑΝΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Μάντακα-Μαρκέτου, Κ.Κώτσ η ς ) ΡΗΓ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Γ. Πρ ίφτης, Δ. Παπαδημητρ ίου ) ΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Β. Παπαευθυμίου, Θ. Μπάκας, Αλ. Μουκαρίκα) ΜΗΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Β. Παπαευθυμίου, Μουκαρίκα, Κόρδας) ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Β : Παπαευθυμίου, Αλ. Μουκαρίκα, Θ. Μπάκας) MARGARIT GJOKA (Β. Παπαευθυμίου, Νιάρχος,Μουκαρ ίκα) ΔΑΝΙΗΛ MAPIA (Β. Παπαευθυμίου, Αλ. Μουκαρίκα, Θ. Μπάκας) ΔΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Β.Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ.Μπάκας) ΣΜΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Παπαγεωργόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Καμαράτος ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣ (Παπαγεωργόπουλος) ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ (Μπολοβίνος, Τσέκερης, Λύρας) ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΚΚΑ ΧΡΙΣτΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ειδικό Διοικητικό -Τεχνικό Προσωπ ικό ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, διοικητικός ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, φυσικός

15 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ηλεκτρονικός ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ-ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, διοικητικός ΦΡΕΣΤΑ-ΧΡΥΣΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, διοικητικός Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής Τμήματος Μαθηματικών: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : επίκουρος καθηγητής του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: επίκουρος καθηγητής του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ λέκτορας του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας τηλ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, λέκτορας του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ : λέ κτ ορας του Τομέα Πιθανοτήτων Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών. τηλ Τμήματος Ιατρικής: ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ ΤΖΩ Ν, αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓ ΑΡΠ Α, αναπλ. καθηγήτρια Ιατρι κή ς Φυσ ική ς ΡΗΓ ΑΣ ΚΩΝ/Ν Ο Σ,επίκ.κ αθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΜΑΤΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, επίκουρο ς καθηγητής Βιολογίας ΛΕΟΝτΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Σ, λέκτορας Ιατρικ ής Φυσικής Διδάσκαλοι = ένων Γλωσσών ΠΑΝΤΗ ΜΠΡΙΓΚΠΕ (Γερμανικά) ΠΟΙΜΕΝ Ι ΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Γαλλικά) ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αγγλ ικά) τηλ τηλ τηλ τηλ τηλ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Ε. Δ. Τ. Π. TZIOBAPA MAPINA, Διο ικ. υπαλλ. ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙ ΒΛ Ι ΟΘΗΚ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Γ ΚΟΡΤΖ Η OYPANIA, ΠΕ Διοικ ητικού-λογιστικού, Γραμματ έας ΥΦΑΝΤ Η ΑΝΝΑ, Δ Ε Διοικητικο ύ-οικονο μικού ΣΙΑΡΑΒΑ ΕΛΕ Ν Η, ΔΕ Δακτυλογράφων

16 - 12- ΟΜΟτΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΠΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΌ Ρ ΑΣ ΚΑΙΣΑΡ ΑΛΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ

17 Γ.ΦΟΙΤΗτΙΚΗ MEPIMNA Οι κατωτέρω παροχές χορηγούνται για το χρονικό διάστημα 4 ετών που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των σπουδών, προσαυξημένο κατά το ήμισυ συνολικά δηλαδή για έξι έτη (από τα οποία εξαιρείται το χρονικό διάστημα τυχόν αναστολής της φοίτησης). 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές για κάθε γραμματειακή διαδικασία και παροχή πληροφοριών καθ' ολη τη διάρκεια των σπουδών τους. Βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης (τηλέφωνο ) και λειτουργεί για τους φοιτητές τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τις ώρες Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυπηρετεί κάθε μέρα και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου ( ).Στις περιόδους των εγγραφών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών που απαιτεί η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ισχύει διαφορετικό ωράριο, το οποίο ορίζεται από τη Γραμματεία ανάλογα με τις ανάγκες. Με την εγγραφή τους οι φοιτητές παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος: - Την Πανεπιστημιακή Ταυτότητα που χρησιμοποιείται ως δελτίο αναγνώ ρισης του φοιτητή και ως κάρτα σίτισης, έχει δε εκτός από τα εμφανή στοιχεία και άλλα στοιχεία σε ηλεκτρονική εγγραφή, που θα έχουν σχέση με το δικαίωμα σίτισης ή πρόσβασης στις βιβλιοθήκες, τα Εργαστήρια κ.λ.π.. -Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου. Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου ειδικού ει σιτηρίου, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει αμέσως σχετική δήλωση στη Γραμματεία. δή λωσ η απώλειας. Η έκδοση νέου σ τ ην περίπτωση α υτή γίνεται δύο μήνες μετά τη -Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης, εφόσον επιλέγει την περίθαλψη που πα ρέχ ει το Πανεπ ιστήμ ι ο. -Άλλα ενδεχομένως απαιτο ύμενα έγγ ραφα μετά από αί τηση των ε νδιαφερ ομέ νων ( υ πε νθ υμίζ εται στους φοιτ ητές, π ου έχουν αναβολή κατάταξης στις ένοπλες δυν άμ ε ι ς, ό τι, όταν λήξε ι η α ναβολή ή όταν τη. δ ια κόψ ουν για ο ποιοδήποτε λόγο, υ ποχρε ού ντα ι να καταθέσουν στ ο αρμόδ ιο Στρατολο γικό Γραφ ε ίο πιστοποιητικό που να αποδεικ νύει αρκούντως επιτ υχή συμμετοχή στις σπουδές του ς ). 2. MEPIMNA ΔΙΑ ΒΙΩΣΗΣ α. Σίτιση. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Φοιτητικό Εστιατόριο. το οποίο λειτουργεί στις σύγχ ρονες εγκα ταστάσεις της Φοιτητικής Λέσχης σ την Πανεπιστημιούπολη

18 (τηλ.98461) Η σίτιση παρέχεται για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (γεύμα και δείπνο) από 1 η Σεmεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου με δι ακ οπή 15 ημερών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, και 3 ημερών τις Αποκριές. γπ ο προϋποθέσεις, οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σ ίτισης για όσο χρόνο διαρ κούν οι σπουδές τους. Στ α πλαίσια τ ης σύμβασης του Παν/μί ου με τον ιδιώτη ανάδοχο του εστιατορίου, λειτουργε ί στον χώρο της σ ίτισ η ς κα φ ετέρια - sn ack bar. Επίσης στο 2ο όροφο του κτηρ ί ου της Φοιτητικής Λέσχης λ ειτουργεί εστιατόριο για τις ανάγκες των μελών της Πανε π ιστημιακής κοινότ ητας κ αι τους επισκέmες. β. Στέγαση Ανάλογα με την οικονομική τ ο υς κ ατ άσταση οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές κατοικίες που διατ ί θεντα ι σε δύο συγκρο τ ήματα κατοικιών. Η Φοιτητική Εστία, που βρίσκεται στο λόφο Περ ι βλ έ πτου (τηλ , 43804), έχει δυναμικότητα 500 περίπου κλινών και λειτουργ εί υπό την αρμοδιότητα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Οι κατοικίες που α νήκουν στ η Φοιτητική Λέσχη στην Πανεπιστημιούπολη (τηλ ) έχουν δυναμικότη τα 200 περίπου κλινών. Από το τρέχο ν ακαδημα ίκό έτος λειτουργεί και τρίτο συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών, κοντά στο μεταβατικό κτήριο, δυναμικότητας 250 κλινών. γ Μετακινήσεις Για τις μετακινήσεις τους ο ι φοιτητέ ς π ληρ ών ουν μειωμένο αντί τ ιμο εισιτηρίου. Η αστική σύνδεση από την πόλ η προς την Παν επ ιστ ημιο ύπολη γίνεται με αστική συγκοινωνία (αριθμός λεωφορείο υ 16), πο υ ακολουθε ί τη διαδρομή : Μώλος, οδός Αβέρωφ, Κεντρική Πλατεία, λεωφ. Δωδώνης, Εθνική οδός Ιωαννίνων- Άρτας, οδός Πανεπιστημίο υ, Δουρούτη. Το ίδιο λεωφορείο εκτελεί την επιστροφή προς την πόλ η ξεκινώντας από την Πανεπιστημιούπολη. Τα τακτικά δρομολόγια γίνονται ανά μια ώρα, με εκκίνηση κάθε ολόκληρη ώρα παρά 15 λεmά κα ι επιστροφή κάθε ολόκληρη ώρα και 15 λεπτά. Τις ώρες αιχμής (πρωί, μεσημέρι, βράδυ) τα δρομολ όγια είναι πιο πυκνά. Η μετάβαση στην Παν/πολη εξυπήρετείται κ αι με τα δρομολόγια των λεωφορείων προς το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που βρίσκ ε ται δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη. Τις ώρες που γ ίνε ται η σίτισ η ( και ) πραγματοποιούνται δρομολόγια από την πό λη προς τη Φοιτητική Λέσχη και αντιστρόφως με μισθωμένα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών.

19 δ. Περίθαλψη Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Προεδρικό διάταγμα 327/83. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση υπο την αιγίδα της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας η διοργάνωση αιμοληψιών, που ενθαρρύνονται από όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα γραφεία της ΦΟΕΑ βρίσκονται στο ισόγειο των φοιτητικών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη ( τηλ.98455) και λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη , με αιμοληψία κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. ε. Υποτροφίες, Δάνεια Με τον Ν.2413/96 τ ροποπο ιήθηκε το σύστημα Υποτροφιών και Δανείων που ίσχυε μέχρι το ακαδημαίκό έτος και από το ακαδημαίκό έτος χορηγούνται από το IKY στους προmυχιακούς και μεταmυχιακούς φοιτητές Α Ε Ι και ΤΕΙ βραβε ία και υποτροφίες με τ ους εξής όρους: ί. Τα βραβεία, που σ υν ίστα ν ται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γν ωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, απ ονέμοντ α ι στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτ ο ε πιτυχόντα κατά τις π ροαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που π ερ άτωσε τις mυχιακές τ ου εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων. ii. Ο ι υποτροφ ίε ς χορηγούνται στο υ ς π ροπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κ ριτ ή ριο την οικονο μ ικ ή κατάσταση του ίδιου το υ φοιτητή και των γονέων του κ α ι δ εύτ ερ ο κρ ιτήριο την επίδοσή του κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις ε ισαγωγι κές εξετάσεις ή τις προαγωγ ι κές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.. Οι προm υ χια κο ί φοιτητές ενδ ιαμέσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έ χουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 ( σε κλίμ ακα βαθμολ ο γ ί α ς 0-1 Ο ) στα μ αθή μ ατα του ενδεικτικού προγράμματος σπ ο υ δ ών, ε ντό ς της πρώτ η ς ή τ ο υλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης ε ξε τ αστικής περιόδου. ii i. Ο αρι θ μός των υπο τρ οφ ιών, το ποσό π~υ θα χορηγε ίται για την αγορά βιβ λ ίων ή για την υποτ ρ οφ ί α και οι λ οιπέ ~ λεπτο μέ ρειες απονομής των βρ αβε ίων κ αι υποτροφιών, καθώς κα ι το πρόγραμμα και οι κανονιστικές δ ιατάξ εις που θα το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του I.K.Y. ίν. Στον πρώτο ε πιτυ χόντα φο ιτητή κάθε μεταmuχιακού προγράμματος, μετά τ ο τέλ ος κ άθε έτ ο υ ς σ πουδών το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υ π ό τρ οφός του, υποτροφία ποσο ύ δ ρ αχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ ιοικητικού Σ υ μβουλίου του I.K.Y.

20 - 16- ν. Στ ο υς πρ ο πτυ χια κ ού ς φοιτητές μπορ ο ύν να παρέχονται από τα ιδρύματ α στ α οπ οία φ οιτούν α π ό το ακαδ ημ αίκό έτ ο ς , άτοκα δάνε ι α και οικο νομικέ ς ενισχύσ εις για τη ν κάλυψη ε ιδικών εκπαιδ ε υτικών αναγκών τους με κριτή ρ ιο τ ην ατομική ή τ η ν ο ικογενειακή τους κατάσταση και την επ ίδοσ ή τους στις σπο υδ έ ς. Η έκτ ασ η, η δ ιαδι κασία και ο ι προϋποθέσεις χ ορή γ ησης των δανείων κα ι εν ισχύσ ε ων αυτών καθορίζονται με προ ε δρικό διάταγμα, που εκδίδεται μ ε πρόταση των Υπουργών Ο ικο νο μικών κα ι Εθνικής Παιδ είας και Θρησκευμάτων. στ. Αθλητικές ε γκαταστάσε ις Στο Π αν/μιο λε ιτ ο υ ρ γεί Γ υμναστήρι ο σ το οποίο μπορο ύ ν ο ι φοιτ η τέ ς να αναπτύξ ου ν ή να συνεχίσο υ ν έ να πλήθος αθ λητικών δρα στ ηριοτ ή των ( σ τ ίβ ο, μπάσκε τ ; βόλλεϋ κολύ μ β η ση, χορό κ.λ.π.). 3. ΑΚΑΔΗ Μ ΑΤΚΗ ΥΠ ΟΔΟΜ Η Ο ι φοιτ η τέ ς δικα ι ούντα ι να κά ν ουν χ ρ ή ση όλων τ ων εγ κ ατα στάσεων και μέσων με τ α οποία είναι εξοπλισμέν ο το Π ανεπιστήμ ιο γ ια τ ην εκπλή ρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τ ον εσωτερικό κ ανον ισμό κα ι τις αποφάσε ις των αρμόδιων οργάνων του. Πλη ν της Βιβλιοθήκη ς ο ι φο ιτητές. μπορούν να κάνουν χρήση Ηλεκτρονικών Υπολο γ ιστών πο υ β ρίσ κ οντα ι σε ε πι τούτου αίθουσα και άλλων ε κπαιδευτικών μέσων. 4. ΣΥΓΓ ΡΑΜΜΑΤΑ Σε όλους τους φοιτη τ ές, ακόμα κα ι σε α υτο ύ ς πο υ γράφο νται με κατάταξη (πτυχιούχοι άλλων Σχολών), δίνοντα ι δωρεάν τ α δ ι δακτικά συγγράμματ α, ο ι σημειώσεις κα ι τα διδακτικά βοηθήματα για κάθ ε μάθημα. Η διανο μ ή το υς γίνεται από τις Γραμματείες των Τομέων στην αρχή κάθε εξαμήνου μ ε βάση τ η δήλωση μαθημάτων που έχει κάνει ο φοιτητής στο εξάμηνο αυτό. Σε περίmωση που ο φοιτητής επαναλαμβάνει το μάθημα στη δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε προηγούμενο εξάμηνο, δεν ξαναπαίρνει το σύ γγραμμ α ε κτό ς αν διανέμεται διαφορετικό από αυτό που πήρε την πρώτη φορά. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕfΕΓΓΡΑΦΕΣ Πέρα από τον αριθμό των εισαγομένων με τις Γενικές Εξετάσεις, γράφοντα ι στα ΑΕΙ, μετά από ειδικές εξετάσεις και σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες : - Έλληνες του εξωτερικού και παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό -Κύπριοι - Αλλογενείς - Αλλοδαποί - Ομογενείς υπότροφοι

21 Τυφλοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες απο μεσογειακή αναιμία - Ορισμένες κατηγορίες αθλητών Οι μετεγγραφές από ΑΕΙ εξωτερικού επιτρέπονται μόνο στο 5ο εξάμηνο, -- μετά απδ εξετάσεις και σε ποσοστό 10% επί του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει περάσει ο φοιτητής όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. Τις εξετάσεις διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στη Θεσσαλονίκη, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 1-15 Νοεμβρίου. Οι μετεγγραφές από ΑΕΙ εσωτερικού επιτρέπονται σε ποσοστό 6-10% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων. Το ακριβές ποσοστό ορίζει με απόφασή του το κάθε Τμήμα υποδοχής. Τα κριτήρια για την έγκριση μιας μετεγγραφής είναι λόγοι υγείας και αναπηρίας των ίδιων των φοιτητών και σε δεύτερη προτεραιότητα λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά (ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής συνήθως από 1-15 Νοεμβρίου. Κατατάξεις mυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να γίνουν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φυσικής. Οι εξετάσεις για τους πτυχιούχους ΤΕΙ υπερδιετούς φοίτησης γίνονται από Κεντρική Επιτροπή στη Θεσσαλον ί κη και η κατάταξη γίνεται στο 3ο εξάμηνο, ενώ για τους mυχιούχους ΑΕΙ,ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ διετούς φοίτησης τις εξετάσεις διενεργεί το ίδιο το Τμήμα Φυσικής.

22 Δ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥτΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ =ΕΝΩΝ Γ ΛΩΣΣΩΝ Για την απόκτηση πτυχίου Φυσικής απαιτείται και η γνώ ση μιας ξέ ν ης γλώσσας από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο (Αγγλικά, Γαλλ ι κά, Γερμανικά) Η προί.ίπόθεση αυτή πρέπει ν α έχε ι εκπληρωθεί πριν τ ην εγγρ αφ ή των φοιτητών σε μαθήματα του?ου εξαμήνου. Το επίπεδο γνώσης της ξ έ νης γλώσσας ορίζεται ως η δυνατότητα μεταφράσεως στην ελληνική ενός κειμένο υ, για να διαπιστωθεί η γνώση της δομής της γλώσσας και της βασικής ορολογίας στον τομέα της Φυσικής. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου σε έ να πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας επί τέσσερα εξάμηνα με διδασκαλία τεσσάρων ωρών ανά εβδομάδα. Κατά την πρώτη εγγραφή του στο Τμήμα Φυσικής ο φοιτητής δηλώνει την ξένη γλώσσα της προτιμήσεώς του. Εάν ο φοιτητής δεν έχει καμιά προηγούμενη γνώση της γλώσσας, μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του στο πρώτο εξάμηνο του αντίστοιχου προγράμματος. Αν έχει κάποια προηγούμενη γνώση, μπορε ί να καταταγεί μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, σε κάποιο εξάμηνο του προγράμματος ώστε να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Τέλος, αν κατά την κρίση του, ή μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, ο φοιτητής γνωρίζει την ξένη γλώσσα στο απαιτούμενο επίπεδο, μπορεί να προσέλθει απευθείας στις εξετάσεις, που γίνονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). 2.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στο Τμήμα Φυσικής γίνονται εβδομαδιαία σεμινάρια με ομιλητές από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Κάθε δύο περίπου εβδομάδες γίνονται σεμινάρια προσανατολιστικού χαρακτήρα για τους φοιτητές. Στα πλαίσια των σεμιναρίων αυτών, ειδικά για τους πρωτοετείς αμέσως μετά την εγγραφή τους, γίνονται και εισαγωγικές διαλέξεις διάρκειας δύο περίπου εβδομάδων. τέλος, προβλέπονται σεμινάρια για τους φοιτητές των δύο τελευταίων ετών, τα οποία καλύπτουν ειδικά θέματα, με σκοπό την ενημέρωσή τους στις σύγχρονες εξελίξεις της Φυσικής.

23 Ε. ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής διαρκούν 8 εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου Φυσικής (σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργούν στο Τμήμα Προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης ή και σε Διδακτορικό δίπλωμα - βλ. σελ. 50 ) Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και, πλην περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, αποβάλλεται κανονικά με τη λήψη του mυχίου. Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γενικών Εξετάσεων. Ανανέωση εγγραφής κάθε χρόνο δεν απαιτείται. Είναι απαραίτητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής να δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει (βλ. παράγραφο 6 κατωτέρω). Με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα και μετά από έγκριση του Δ.Σ. είναι δυνατή η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, η οποία μπορεί να επανακτηθεί με την ίδια διαδικασία. Το ακαδημαiκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαίκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδ ομ άδες για διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις. Το Α ' εξάμηνο αρχ ίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεmεμβρίου και το Β' εξάμηνο λήγει το δεύ τε ρο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνί ες λήξεως του Α' εξαμήνου και ενάρξεως του Β' καθορίζονται από τη Σύγκλη το του Παν/μίου έτσι ώστε να συμπληρώ ν εται ο αναγκαίος αριθμός εβδομάδων της προηγούμενης παραγράφου. Για τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργείου Παιδε ίας, ρυθμίζεται η έναρξη και η λή ξ η των δύ ο ε ξαμήνων εκτός των ανωτέρω ημερομηνιών. Κάθε φοιτητής είναι υποχρ εωμένος να συμμετέχει κατά την. διάρκει α των σπο υ δών το υ κανονικά και ουσιαστι κά στην εκπαιδευτ ική δ ιαδικασ ία, όπως αυτή ορίζεται από το νό μο και τις αποφάσεις των οργάνων του Π αν/ μίου και του Τμήματος. Τα μαθήματα τ ου Προγράμματος σπου δών το υ Τμή ματος Φυσικής (τ ίτλοι, περιεχόμενο, ώρες εβδομαδιαίας διδασ καλ ίας και διδακτικές μον ά δες ) περι γ ρά φον τα ι σε επόμενα κεφάλαια. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρ εωτ ικ ά και σε κατ ' επιλογή. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 26, περιλαμβάν ουν βασικές γν ώσεις και πρέπ ει να τα παρα κολουθήσουν όλοι οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους. Τα μαθ ήματ α επιλογής παρέχουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετ ες γνώσεις στους κλάδους που

24 - 20- τ ο ν ενδ ιαφέρουν, είνα ι τουλάχ ιστ ο ν 8 και ε πιλέγο ντα ι υ ποχρ ε ωτι κά από έναν ευ ρύ κατ άλο γο μαθημάτων (περίπου 50) που π ρ οσφ έροντα ι κάθ ε χρόνο. Γ ια τη ν απόκτη ση τ ου πτυχίου ο φοιτ ητ ή ς π ρ έπ ε ι να παρα κ ο λο υθ ήσει ε πιτυχώς τ ο υλάχ ιστον 34 μαθήματα. Τα κατ ' επιλ ογή μ αθήματα δ ιδ άσκονται με τ ά τ ο 4 ο εξάμηνο και επ ιλέγο ντα ι υ π οχρε ωτικά απ ό ένα στ ο 5ο και 6ο εξάμ ηνο και από τ ρία στα ε ξά μη να 7 ο κα ι βο. Αν η κατ ανό ησ η ενός μ αθή ματο ς επιλογής απαιτ εί γνώσει ς που δίν ονται σε κάποια ά λλα μαθήματ α, τό τ ε αυ τά χ αρακτ ηρ ίζοντ α ι ω ς προαπα ιτ ού με να της αντ ίστ ο ιχης ε πιλο γής ( σ ημε ιώνοντα ι με το ν κω δ ι κό τους σε ξ ε χω ρ ιστή στή λη, δ ίπ λ α σ τον κ ατάλ ογο τ ω ν επ ιλε γ ο μένων μα θ ημάτ ων - β λ.. σ ελ. 36 ) Σ τ α επ ιλ εγόμ ενα μα θ ήμ ατα εντά σ σεται κα ι η Δ ι πλω μ ατι κή Εργ ασ ία, την ο πο ία μπ ορε ί να ε κπονή σ ει ο φο ιτ ητή ς από τ ο 5ο εξάμηνο και με τά. Ορ ισμέ ν α μd θήματα του προ γ ράμ μ ατος σπο υδών, ανήκο υ ν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τ μημάτω ν (Μ αθηματικών, Χη μείας, Ια τ ρικ ή ς) και διδ άσκο ντα ι από μέλ η ΔΕΠ των Τμημάτων αυτών. Ο φοιτητής ολοκληρώνε ι τις σπουδές του κα ι π αίρνε ι πτυχ ίο, όταν ε π ιτ ύχε ι στ α 34 μαθήματα κ α ι συ γ κεντρώσει τ ον α παιτ ο ύ μενο αρ ι θ μό δ ιδ ακτικ ώ ν μονάδων (155), σε χρόνο όχι λιγότερ ο από 8 ε ξά μη να. Ο ε λάχιστ ος αριθμό ς διδακτικών μονάδων προκύmε ι από το άθροισμα τω ν διδακτικών μονάδων 34 μαθημάτων, που υποχρεούτα ι να πάρε ι ο φοιτ η τή ς στη δι ά ρκεια τ ω ν σπ ο υ δ ώ ν του. Στα πλαίσια προγραμμάτων τη ς ΕυρωπαΊκή ς Ενωσης υπάρχε ι γ ια του ς φοιτητές, δυνατότητα πραγματο ποίησης μια ς περιόδου σπουδ ώ ν τους σ το εξωτερικό, η οποία τους αναγνωρίζεται πλήρως γ ια τη λήψη το υ π τυχίου τους. 2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι φοιτητές, στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνο υ (Σεmέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα ) και μέσα σε ορισμένη προθεσμ ία που ορίζεται από τη Γραμματεία, δηλώνουν εγγράφως τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο είναι ν για το 1 ο και 2ο, ν+ 1 για το 3ο και 4ο και ν+2 για τα υπόλοιπα όπου ν είναι ο αριθμός των μαθημάτων κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών (ήτοι ν=4 για το 1 ο εξάμηνο, ν=5 για το 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο, ν=4 για το 5ο, 6ο και Ίο εξάμηνο και ν=3 για το 8ο εξάμηνο). Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κ ά_ποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέπει στο επόμενο αντ ί στοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλω ση, πάντα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1996-97

ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1996-97 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996-97 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996 - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Δεκέμβριος 2010 16 Δεκ 2010 2/37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη 1-2013 A N A K O I N Ω Σ Η Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών για το εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΦ11 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΥΗ469Β7Λ-ΨΞΚ Α.Π : 2223 HMEPOMHNIA : 05.06.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Περίληψη 3 1. Κατηγορίες Προσφερόµενων Μαθηµάτων 3 2. Κύριοι Κανόνες Φοίτησης 4 3. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών 5 4. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 14 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 14 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Λύση ΔΕ, αντίστροφο πρόβλημα αυτής... 3 Ασκήσεις... 10 1.3 ΔΕ πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών... 12 Ασκήσεις... 15 1.4 Ομογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).

4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι). Εγγραφή Δικαιολογητικά που θα καταθέσεις: Για να καταθέσει κάθε φοιτητής τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αίτηση της εγγραφής του, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 18.11.2015 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι εξετάσεις των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα