«ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΥ»"

Transcript

1 MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ Λ. Συγγρού 130, Αθήνα Α.Μ. ΕΛΤΕ 17 Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού χρήσης 2013 του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΥ» αξιοποιήσεως κονδυλίων Επιστημονικής Έρευνας, Εκπαίδευσης κλπ. στο Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996(ΦΕΚ Β826/ ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2357 Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2218 Οκτώβριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΈΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα 2

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Εντολή και νομιμοποίηση ελέγχου Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αριθμ. Πρακτικού 24/11-6/2014, μας ανατέθηκε ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του «Ειδικού Λογαριασμού» που έχει συσταθεί στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας για την αξιοποίηση κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη της σχετικής Έκθεσης ελέγχου για την οικονομική διαχείριση και τον Ισολογισμό χρήσης 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996. Ο έλεγχος μας είχε ως σκοπό την διαμόρφωση γνώμης ως προς την ακρίβεια των κονδυλίων του Ισολογισμού της και των αποτελεσμάτων χρήσης (απολογισμού) της περιόδου από μέχρι Ο Ισολογισμός και ο πίνακας Αποτελεσμάτων χρήσης (απολογισμός) χρήσης 2013, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού και από την Προϊσταμένη Γραμματείας της ΕΕΕ, εγκρίθηκε από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών με το Πρακτικό 167/ , και επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας έκθεσης. Επισημαίνεται πως με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 83 (ΦΕΚ 123/ ), άρθρο 1, μετονομάστηκε το ΤΕΙ Λάρισας σε ΤΕΙ Θεσσαλίας Γενικά χαρακτηριστικά του Ειδικού Λογαριασμού Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ιδρύθηκε με την Υ.Α. 679/ (ΦΕΚ 826/ τευχ. Β ) η οποία τροποποίησε και αντικατάστησε την Υ.Α. Β1/819/ (ΦΕΚ 920/ τευχ. Β ). Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 679/ (Φ.Ε.Κ. Β 826/ ) που εκδόθηκε με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 706/1977 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1514/1985, καθώς και του Οδηγού Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α του Ν. 3027/2002. Η ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/1996 κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επίσης, στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η διαχείριση κονδυλίων από την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, η εκπόνηση ειδικών μελετών, η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ προς όφελος του Τεχνολογικού Ιδρύματος. Σελίδα 3

4 1.3. Σύνθεση και αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι: η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών η Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Στελέχωση Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Σύμφωνα με τα υπ αριθμό 469/ , 471/ και 550/ πρακτικά του συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ, συγκροτήθηκε η ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, η οποία ανάδειξε τον αντιπρόεδρο και τα 5 μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου (ΕΕΟ) της ΕΕΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας με θητεία μέχρι και την Συγκεκριμένα, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο βρισκόταν σε ισχύ κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης, ήτοι , αποτελείτο από τους ακόλουθους: 1. Τσιρίκογλου Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο ΤΕΙ/Λ Πρόεδρος 2. Φιτσιλή Παναγιώτη, Εκπαιδευτικό ΣΔΟ Αντιπρόεδρος 3. Λόκκα Φιλόθεο, Εκπαιδευτικό της ΣΤΕΦ Μέλος 4. Κεχαγιά Ιωάννη, Εκπ/κό παρ/τος Καρδίτσας Μέλος 5. Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικό της ΣΕΥΠ Μέλος 6. Δεληγιάννη Κωνσταντίνο, Εκπαιδευτικό ΣΤΕΓ Μέλος 7. Σαντουρίδη Ηλία, Εκπαιδευτικό της ΣΔΟ Μέλος Κατά την , σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3821/ (ΑΔΑ:ΒΕΖ346914Κ-Ζ5Γ) πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε υλοποίηση της απόφασης του Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (συνεδρίαση 1/ , 2 ο θέμα), Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ορίστηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, κος Μιχαήλ Βλαχογιάννης, ο οποίος αναπλήρωσε τον κ. Τσιρίκογλου. Με την ίδια πράξη συγκροτήθηκε η ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ως ακολούθως, με θητεία έως τις : 1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ Πρόεδρος 2. Κεχαγιάς Ιωάννης Τακτικός Εκπρόσωπος 3. Μαγλαράς Αθανάσιος Τακτικός Εκπρόσωπος 4. Λόκκας Φιλόθεος Τακτικός Εκπρόσωπος 5. Σπυλιώτης Ξενοφών Τακτικός Εκπρόσωπος 6. Καρέτσος Γεώργιος Τακτικός Εκπρόσωπος 7. Καλφούντζος Δημήτριος Τακτικός Εκπρόσωπος 8. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος Τακτικός Εκπρόσωπος 9. Χουλιαράς Νικόλαος Τακτικός Εκπρόσωπος 10. Κοτρώτσιου Ευαγγελία Τακτικός Εκπρόσωπος 11. Μπλάνας Γεώργιος Τακτικός Εκπρόσωπος 12. Βελισσαρίου Ευστάθιος Τακτικός Εκπρόσωπος 13. Σαντουρίδης Ηλίας Τακτικός Εκπρόσωπος 14. Φιτσιλής Παναγιώτης Τακτικός Εκπρόσωπος 15. Καραστεργίου Σωτήριος Τακτικός Εκπρόσωπος 16. Τσιρούκης Αχιλλέας Τακτικός Εκπρόσωπος Σελίδα 4

5 Κατά την , ημερομηνία ολοκλήρωσης της θητείας του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου και της ολομέλειας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποφασίστηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 6842/ πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θ σε υλοποίηση της απόφασης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αριθμ. Συνεδρ. 11/ θέμα 12 ο ) η συγκρότηση της ολομέλειας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποτελούμενη από τους ακόλουθους: 1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ Πρόεδρος 2. Φιτσιλής Παναγιώτης Τακτικός Εκπρόσωπος 3. Σαντουρίδης Ηλίας Τακτικός Εκπρόσωπος 4. Κοτρώτσιου Ευαγγελία Τακτικός Εκπρόσωπος 5. Αργύριος Νούλας Τακτικός Εκπρόσωπος 6. Σάββας Ηλίας Τακτικός Εκπρόσωπος 7. Κωτσόπουλος Σπυρίδων Τακτικός Εκπρόσωπος 8. Τσιρίκογλου Θεόδωρος Τακτικός Εκπρόσωπος 9. Νταφόπουλος Βασίλειος Τακτικός Εκπρόσωπος 10. Ντάλος Γεώργιος Τακτικός Εκπρόσωπος 11. Μακρίδης Χρήστος Τακτικός Εκπρόσωπος 12. Καλφούτζος Δημήτριος Τακτικός Εκπρόσωπος 13. Μανούρας Αθανάσιος Τακτικός Εκπρόσωπος Ακολούθησε η υπ αριθμ. πρωτ. 1430/ πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, κ. Μιχαήλ Βλαχογιάννη, προς συγκρότηση της νέας Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, από την οποία αναδείχθηκε ο νέος Αντιπρόεδρος, καθώς και τα νέα 5 μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίοι, μαζί με τον Πρόεδρο, είναι οι ακόλουθοι: 1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ Πρόεδρος 2. Φιτσιλής Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 3. Μακρίδης Χρήστος Μέλος 4. Σάββας Ηλίας Μέλος 5. Νταλός Γεώργιος Μέλος 6. Κοτρώτσιου Ευαγγελία Μέλος 7. Νούλας Ανάργυρος Μέλος Σημειώνεται πως η ανωτέρω δομή ίσχυε και κατά την Επιπλέον, επισημαίνεται πως η Επιτροπή Εκπαίδευσης του Ειδικού Λογαριασμού ανέκαθεν στελεχωνόταν από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα. Αρμοδιότητες Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών H Επιτροπή Ερευνών συνεργάζεται με φορείς του Πανεπιστημίου, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς), και αναλαμβάνει για λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τη διαχείριση των διατιθέμενων κονδυλίων για την καλύτερη δυνατή προαγωγή της ερευνητικής, εκπαιδευτικής, επιμορφωτικής, και αναπτυξιακής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Σελίδα 5

6 1.3.2 Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Στελέχωση Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ Η Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, είτε από προσωπικό του Ιδρύματος, επιστημονικό ή άλλο, που τοποθετείται κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το νέο προσωπικό αμείβεται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού. Αρμοδιότητες Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Η Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού, ενώ προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Υπευθύνου κάθε έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό χρηματοδότησης. Επιπλέον, εξυπηρετεί γραμματειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της, μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις. Τέλος, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών Λογιστικό Σύστημα και Έκταση Ελέγχου Ο έλεγχός μας έγινε με βάση τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο Ειδικός Λογαριασμός, αφού εξετάσαμε και αξιολογήσαμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο της ορθότητας των συναλλαγών και των εγγραφών αυτών στα βιβλία του Λογαριασμού, την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, και τη διαπίστωση ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία, και απεικονίζουν μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως την οικονομική κατάσταση και χρηματοοικονομική θέση του Ειδικού Λογαριασμού την 31/12/2013. Για τη διενέργεια του ελέγχου, τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν, και μας δόθηκαν με προθυμία από τους αρμόδιους υπαλλήλους οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Για τη λογιστική παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας και τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του Ειδικού Λογαριασμού, εφαρμόστηκε και για την παρούσα χρήση η διπλογραφική μέθοδος, σε μηχανογραφημένα βιβλία σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Π.Δ. 205/1998. Κατά τον έλεγχό μας, εφαρμόσαμε τις διατάξεις της κοινής αποφάσεως αριθ. ΚΑ/679/1996 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, λαμβάνοντας υπ όψη και τη σχετική Νομοθεσία. Βάσει προτύπων, απαιτείται η συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας, καθώς και ο σχεδιασμός και η διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Σελίδα 6

7 Η έκθεσή μας στηρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, υπογράφτηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού και από την Προϊσταμένη Γραμματείας της Ε.Ε.Ε, και εγκρίθηκαν από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Πρακτικό 167/ Ο Ισολογισμός της και τα Αποτελέσματα Χρήσης (Απολογισμός) έχουν συνταχθεί και απεικονισθεί, σύμφωνα με το σχέδιο Ισολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ (Π.Δ.205/1998) και παρατίθενται επισυναπτόμενα της έκθεσης ελέγχου Τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία Η Επιτροπή Ερευνών κατά την ελεγχόμενη χρήση τήρησε για την απεικόνιση των διαχειριστικών πράξεων που διενεργούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού με τη διπλογραφική μέθοδο εγγραφών, τα παρακάτω βιβλία: Ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών(γενικό ημερολόγιο- Μηχανογραφικό) Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς και των εσόδων-εξόδων(μηχανογραφικό) Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού(χειρόγραφο) Τα εκδιδόμενα γραμμάτια είσπραξης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής αποτελούν παραστατικά της ταμειακής κίνησης, η οποία διενεργείται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Επιπλέον, χρησιμοποιείται το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και το δελτίο συμψηφιστικών εγγραφών. Σελίδα 7

8 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.1. Έξοδα εγκατάστασης Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την ανέρχεται σε 7.104,80. Η κίνηση του λογαριασμού στην υπό έλεγχο χρήση έχει ως ακολούθως: Ποσά σε ΚΩΔ. ΛΟΓ. 16 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , ,68 Ποσά σε ΚΩΔ. ΛΟΓ. 16 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ EΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2013 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , ,80 Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την κίνηση και το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού κατά την , προβήκαμε στην εφαρμογή των ακόλουθων ελεγκτικών διαδικασιών: 1) Λάβαμε τις χρεώσεις του λογαριασμού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και τις αντιπαραβάλλαμε με τα σχετικά παραστατικά. 2) Πραγματοποιήσαμε συμφωνία των προσθηκών χρήσης της Γενικής Λογιστικής με το Μητρώο Παγίων (βλ. πίνακα 2 παρακάτω), το οποίο ο Ειδικός Λογαριασμός άρχισε να τηρεί μηχανογραφημένα από ) Προβήκαμε σε επαναϋπολογισμό των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μετά τη διενέργεια των ανωτέρω, προέκυψαν τα ακόλουθα: 1) Διαπιστώθηκε η συμφωνία όλων των κινήσεων της Γενικής Λογιστικής με τα σχετικά παραστατικά αγοράς και η ορθή λογιστικοποίησή τους. Συγκεκριμένα, οι προσθήκες στο λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής ποσού ,20 που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Σελίδα 8

9 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 18/9/2013 SPECTRATECH AE 18/9/2013 SPECTRATECH AE 18/9/2013 SPECTRATECH AE 18/9/2013 SPECTRATECH AE Wow za media server 3 Perpetual educational Licen sony VEGAS 12SCHOOLBOX Vegas Pro 12 Acade Adope E learning Suite 6.1 Educational License Adope Cs Master Collection Acadamic Softw are 3759.ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1.939, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1.008, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1.069, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1.118,00 18/9/2013 SPECTRATECH AE TechSmith Bundie Camtasia Studio 8/Snagit 11 Λο 3759.ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ /9/2013 SPECTRATECH AE Adobe Audition CS6 Retail Full version 3759.ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 193,7 30/9/2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 30/9/2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ Softw are for analytical method ΕΙΔΟΣ Β3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚ.ΙΑΤΡ.ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ CHROMELEON DATA CLIENT LICENSE ΕΙΔΟΣ Β4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4400 ΘΑΛΗΣ 4.060, ΘΑΛΗΣ 4.060, ,20 2) Παρατίθεται η συμφωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μητρώου Παγίων και Γενικής Λογιστικής ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. αναφορικά με τις προσθήκες της χρήσης: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΘΗΚEΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , ,20 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,20 0,00 3) Οι αποσβέσεις των εξόδων εγκαταστάσεως διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΠΔ 299/2003). Τα έξοδα εγκατάστασης αποσβένονται είτε εφάπαξ (συντελεστής απόσβεσης 100%) είτε με συντελεστή απόσβεσης 33%, με δεδομένη την παραδοχή ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τα Ευρωπαϊκά, έχουν σταθερή διάρκεια 3 (τρία) έτη Πάγιο Ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις Η αναπόσβεστη αξία των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων κατά την , ανήλθε σε ,03. Για τους λογαριασμούς των παγίων στοιχείων, σημειώνουμε τα ακόλουθα : 1) Ο Ειδικός Λογαριασμός δεν έχει στην κυριότητά του κτίρια, ενώ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης για το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του. Τα ποσά που εμφανίζονται στον λογαριασμό 11 της Γενικής Λογιστικής αφορούν τεχνικά έργα που συντελέστηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο. Σελίδα 9

10 2) Ο Ειδικός Λογαριασμός, για τη λογιστική παρακολούθηση των παγίων, τηρεί μηχανογραφημένο μητρώο παγίων από την ) Ο Ειδικός Λογαριασμός αποσβένει το μεγαλύτερο μέρος των παγίων του κατά 100% τη χρονιά αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 299/2003. Αναλυτικά οι μεταβολές των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ειδικού Λογαριασμού, για τη χρήση 2013 έχουν ως εξής: Ποσά σε ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 11 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , ,39 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , ,07 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ποσά σε ΚΩΔ. ΛΟΓ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ,39 0, ,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , ,03 ΣΥΝΟΛΟ , , ,03 Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την κίνηση των λογαριασμών των ενσώματων παγίων στοιχείων για τη χρήση 2013, ακολουθήσαμε τις κάτωθι ελεγκτικές διαδικασίες: 1) Προβήκαμε σε συμφωνία των προσθηκών παγίων χρήσης που εμφανίζονται στη Γενική Λογιστική με αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Παγίων. 2) Αντιπαραβάλλαμε τα αποκτηθέντα κατά τη χρήση πάγια στοιχεία με τα αντίστοιχα παραστατικά. 3) Πραγματοποιήσαμε επαναϋπολογισμό των αποσβέσεων που συντελέστηκαν κατά την ελεγχόμενη χρήση. 4) Διενεργήσαμε δειγματοληπτική φυσική απογραφή των προσθηκών της ελεγχόμενης χρήσης, παρουσία της προϊσταμένης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Σελίδα 10

11 Τα ελεγκτικά ευρήματα τα οποία προέκυψαν έχουν ως ακολούθως: Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ 1) Οι προσθήκες χρήσης που απεικονίζονται στη Γενική Λογιστική συμφωνούν με τις καταχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο μητρώο παγίων. Παραθέτουμε ακολούθως τη σχετική συμφωνία ανά λογαριασμό, ενώ σημειώνεται πως το μητρώο άρχισε να τηρείται από την ελεγχόμενη χρήση και συνεπώς είναι συμπληρωμένο μόνο με τις προσθήκες που προέκυψαν κατά το 2013, τις αποσβέσεις αυτών κατά την ιδία χρήση και το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών κατά την ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΘΗΚEΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 11 ΚΤΙΡΙΑ , ,00 0,00 14 ΕΠΙΠΛΑ , ,85 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,85 0,00 2) Από την αντιπαραβολή των χρεώσεων των λογαριασμών παγίων στοιχείων και 14 με τα αντίστοιχα παραστατικά προέκυψε η ορθή λογιστικοποίησή τους. Διαπιστώθηκε πως οι αγορές στηρίζονταν σε νόμιμα παραστατικά, ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες έγκρισης βάσει πρακτικού και έκδοσης χρηματικού εντάλματος για την αγορά του εκάστοτε παγίου. Οι προσθήκες στο λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής ποσού ,00 είναι οι ακόλουθες: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ 31/12/13 GREEN GEARS LTD 31/12/13 GREEN GEARS LTD 31/12/13 GREEN GEARS LTD ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ,67 2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ,67 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,67 31/12/13 GREEN GEARS LTD 4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,67 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 31/12/13 GREEN GEARS LTD ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ,67 31/12/13 GREEN GEARS LTD 6. ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ,67 31/12/13 ΒΑΛΑΣΗΣ Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΙΝΟΧ & ΠΛΑΤΗ 125*1,40*0, ,00 31/12/13 ΒΑΛΑΣΗΣ Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 ΟΠΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,02 Οι προσθήκες στο λογαριασμό 14 της Γενικής Λογιστικής ποσού ,85 είναι οι ακόλουθες: ΚΩΔ.ΛΟΓ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ /4/ /4/13 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΒ/ΚΗ BASIC 80X200 K.ΠΟΡΤΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΟΧ.ΣΥΡΤ/ΚΗ PROFIT ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 3715 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 310, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 177,56 Σελίδα 11

12 /9/ /1/ /1/ /1/ /1/ /3/ /3/ /3/ /5/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /10/ /9/ /9/ /9/ /11/13 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ COMPULAND ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ COMPULAND ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ COMPULAND ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ COMPULAND ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUT.AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUT.AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUT.AEBE ΓΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE DATA NOESIS S LATI R LATI OE SUSWORK ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΤΗ ΓΙΩΡΓΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤ.ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝ. ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤ.ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝ. ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤ.ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝ. ΑΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUT.AEBE /9/13 SPECTRATECH AE /9/13 SPECTRATECH AE /9/13 SPECTRATECH AE ΡΑΦΙΕΡΑ Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON ACULASER M2400N HXEIA CANYON CN9- SP21B PROJECTOR BRNQ MX 518 PROJECTOR BRNQ MX 518 NB SAMSUNG XE500TIC-A01GR ΝΒ SONY VAIO SVE1113M1EW SAMSUNG KEYBOARD US FOR XE500TIC SONY VAIO NB SV- E1513YIES Q BIΝΤΕΟΚΑΜΑΡΑ ΣΙΝΥ ΗΧΡ ΝΧ30Ε ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΑ ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ;-STAR VALUE 0913 Η/Υ TOSHIBA TECRA R480-16VΟΘΟΝΗ Η/Υ TOSHIBA ΟΘΟΝΗ Η/Υ ΟPT9010NT Η/Υ ΝΒ ΣΟΝΥ VAIO SVF 1521A AXIS P1357 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛ. AXIS AVTPSC HOUSING KINGSTON MICROSDHC 8GB CASS ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 203, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 203, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 36, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.445, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.445, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 630, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 408, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 104, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 3.090, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.150, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 95, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 115, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 200, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 195, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 205, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 270, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 230, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 420, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 170, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 235, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 105, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 386, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.700, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 450, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3.450, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 424, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 8.800, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.515, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 72,80 Σελίδα 12

13 /9/13 SPECTRATECH AE Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ PEAVEY PV-8 AUDIO MIXER /9/13 SPECTRATECH AE RODE NTG-2 DUAL MIPRO MS -10 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ /9/13 SPECTRATECH AE ΜΑ /9/13 SPECTRATECH AE /9/13 SPECTRATECH AE /9/13 SPECTRATECH AE /9/13 SPECTRATECH AE SUSWORK ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΤΗ /10/13 ΓΙΩΡΓΟ SUSWORK ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΤΗ /10/13 ΓΙΩΡΓΟ SUSWORK ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΤΗ /10/13 ΓΙΩΡΓΟ SUSWORK ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΤΗ /10/13 ΓΙΩΡΓΟ /4/ /5/ /5/13 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUT.AEBE ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΕΒΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΕΒΕ /6/13 Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ /6/13 Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ /10/13 Ν ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ /9/13 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ /9/13 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ /9/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/ /9/13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑΕΕ ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑΕΕ Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΚΑΠΑΝΟΣ Ν. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ AXIS LENS CS VARIT 9-40 MM DC IRIS D/N AXIS T8120 ΣΥΣΚΕΥΗ POWER OVER ETHERNET ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ NOTE BOOKE TOSHIBA SATELLITE L85 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET PRO 400 NOTE BOOKE TOSHIBA SATELLITE L85 ΣΑΡΩΤΗΣ ΕPSON ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER XEROX WC 332ODN Α/C RAC S14H3 ΕΞΩΤ.ΙΝV (12) HITACHI /C RAC S14H3 A.ON (12) HITACHI ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ (300)L ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ FRAME SHEET ΣΗΕΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ ΑΝΤΛΙΑ ΟΙΛ FREE ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ PGW453 - ELECTRNIC BALANCE RH390 PRECISION PAYCHROMETER ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚ.ΣΥΝΘ ΗΚΩΝ BIOPLUS SUBMERSIBLE PNEYMATIC.SIDE ACTIO ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ 3759 ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 960, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.716, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 330, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.640, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 432, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 384, ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.060, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 752, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 414, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 752, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 382, ΕΠΙΤΡ.ΕΚΠ.& ΕΡΕΥΝΩΝ 207, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 467, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 467, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 4.700, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 4.650, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ , ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 6.899, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 320, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1.180, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 379, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 105, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 570, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 155, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8.950, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5.448, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.759,00 Σελίδα 13

14 /9/13 ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ ΣΕΤ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΡΗ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤ.ΝΗΜ.& /9/13 ΤΕCHNOLAB ΒΙΟΛΟΓ /9/13 ΣΠΑΝΟΣ ΣΙΑ ΕΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ /11/13 INELAS IRECO LTD ΣΥΣΚΕΥΗ VIKAT ΕΞΟΔΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /10/13 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/13 ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π ΞΥΣΤΡΗΣ ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π ΞΥΣΤΡΗΣ ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π ΞΥΣΤΡΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ELM 48W/R2 Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ELM 48W/R2 ΕΞΩΤ.EXCEL ΙΝΕΤ-555 ΣΤΑΡΤΕΡ SYSTEM ΒΑΣ.ΜΟΝ.8 ΘΥΡΩΝ ΙΝΕΤ-R-120 SHUNT RES 120 OHM INET INSTRUNET /4/13 ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΙΚ-ΙS SHE-IS-SO4 USB /4/13 ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ DIGITAL MICROSCOLE ELECTROLUX EX 09 HDIWE 3 ΕΣΩΤ.& /9/13 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΕ ΕΞΩΤ ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 329, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4.793, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 357, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 790, ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘ 300, ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘ 1.138, ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘ 1.138, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.494, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 235, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 377, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8.075, ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 309, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠ.& ΕΡΕΥΝΩΝ 878,04 ΣΥΝΟΛΟ ,85 3) Από τον επαναϋπολογισμό των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν την ελεγχόμενη χρήση δεν προέκυψαν ουσιώδεις διαφορές. 4) Από τη διενέργεια της φυσικής απογραφής προέκυψε πως ορισμένα πάγια από εκείνα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, δεν εγκαταστάθηκαν στους χώρους που διαθέτει ο Ειδικός Λογαριασμός στο ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ωστόσο, λάβαμε πλήρη ενημέρωση από αρμόδιους υπαλλήλους, καθώς και έγγραφο υλικό σχετικών αποφάσεων και παρουσιάσεων των προγραμμάτων, με τα οποία και τεκμηριώθηκε τόσο η ακριβής τοποθεσία στην οποία βρίσκονται όσο και οι λόγοι εγκατάστασής τους εκεί Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 7.912,24. Το ποσό αυτό αναλύεται στα ακόλουθα επιμέρους ποσά: Ποσό 2.934,70 αφορά τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο κεφάλαιο της Αστικής(μη κερδοσκοπικής) εταιρείας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ GUNET» που καταβλήθηκε στις με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2/ , Ποσό 300,00 αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», και Ποσό 4.677,54 αφορά τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 0,6%. Το ποσό αυτό προέκυψε ως εξής: Σελίδα 14

15 Αρχική Καταβολή Συμμετοχή στην αύξηση κατά ,00 του Μετοχ.Κεφαλαίου 2.394,70 (Απόφ.2/ ΤΕΙ/Λ) 1.742,84(Απόφ.116/2005 ΤΕΙ/Λ) Σύνολο 4.677,54 Σχετικά με τις ανωτέρω συμμετοχές σημειώνεται πως η Επιτροπή Ερευνών κατά πάγια τακτική αποτιμά τις συμμετοχές αυτές στην τιμή κτήσεως τους Κυκλοφορούν Ενεργητικό Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Το χρεωστικό υπόλοιπο των πελατών κατά την ανήλθε στο ποσό των ,25, η ανάλυση του οποίου είναι η ακόλουθη: Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο την Απαιτήσεις στο εσωτερικό από ιδιώτες , Απαιτήσεις από το εξωτερικό , Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 7.740, Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο , Απαιτήσεις από N.Π.Δ.Δ. εκτός OTA 4.428,00 ΣΥΝΟΛΟ ,25 Θα πρέπει να σημειώσουμε πως: Οι απαιτήσεις στο εσωτερικό από ιδιώτες (κωδ.30.00) προέρχονται από τις συναλλαγές του Ειδικού Λογαριασμού με ιδιώτες στα πλαίσια των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλημάτων ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Γενικότερα κατά την συνεργασία του με ιδιώτες, ο Ειδικός Λογαριασμός διατηρεί τον ρόλο του φορέα καινοτομίας, λαμβάνοντας την επιχορήγηση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ. Τις επιχειρήσεις βαρύνει μόνο ο Φ.Π.Α., οι οποίες οφείλουν να τον καταβάλουν στον φορέα καινοτομίας. Αναλυτικά παραπέμπουμε στον πίνακα 1 όπου γίνεται αναφορά στα υπόλοιπα όλων των απαιτήσεων του ΕΛΚΕ από τους προαναφερόμενους ιδιώτες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για έργα τα οποία είναι σε διαδικασία έγκρισης από την Γενική Γραμματεία, σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες, ή έχει παγώσει η χρηματοδότηση τους, η παρακολούθηση του συνόλου της απαίτησης από τον Ειδικό Λογαριασμό εμφανίζεται στα βιβλία του αθροιστικά στον Ιδιώτη/Επιχείρηση αντί να επιμερίζεται μεταξύ Γραμματείας και Ιδιώτη. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται στις απαιτήσεις του Ειδικού Λογαριασμού αυξημένα υπόλοιπα ιδιωτών, τα οποία ωστόσο τακτοποιούνται με την δρομολόγηση των προγραμμάτων. Σελίδα 15

16 Από τον έλεγχο μας προέκυψε πως στον εξεταζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνονται και απαιτήσεις ποσού ,00 οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση είσπραξης πέραν του έτους. Παρατίθεται ανάλυση αυτών στον πίνακα που ακολουθεί: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ 5.000, METHOD - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ , ART WOOD ΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΙ ΣΙΑ 8.610, ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 8.610, Θ & Δ. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε , ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΑΦΟΙ Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε , ΠΡΟΚΑΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.845, Χ. ΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 8.610, ΚΥΡΓΙΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 8.610, ΜΑΚΗ Α.Ε , ΒΟΥΚΙΑ ΑΛΙΚΗ 8.610, ΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.610, ΔΕΣΠΤΑ Ο.Ε , ΣΥΝΟΛΟ ,00 Από τα ανωτέρω ακίνητα υπόλοιπα, εκείνα που μεταφέρονται από την χρήση 2012 προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων. Το επιδοτούμενο ποσό το οποίο αφορά το κύριο μέρος της αμοιβής, χωρίς τον φόρο που την επιβαρύνει, αναφέρεται στην συμφωνία της σύμβασης έργου ως κουπόνι καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε κουπόνι είναι μέγιστης ονομαστικής αξίας 7.000,00 και ανταλλάσσεται με τεχνογνωσία - εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται από τους φορείς καινοτομίας. Στην αξία του κουπονιού δεν εμπεριέχεται Φ.Π.Α, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Περαιτέρω, σχετικά με τα υπόλοιπα σε καθυστέρηση, αναφέρουμε ότι, οι απαιτήσεις από τον πελάτη ALFA WOOD-ΠΙΝΔΟΣ αφορούν απαιτήσεις για ποιοτικό έλεγχο και δειγματοληψία των προϊόντων της εταιρείας, καθώς και την συγγραφή έκθεσης με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Επιπλέον, υπόλοιπα όπως αυτά των πελατών ART WOOD ΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΙ ΣΙΑ και ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, μεταφέρονται επίσης από την χρήση του 2010 και αφορούν απαιτήσεις προερχόμενες από τα προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Τ., γνωστά ως «κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις» για «μελέτη καινοτόμων συγκολλητικών ουσιών και τεχνικών συνδέσεων προϊόντων ξύλου» και για «την κατασκευή και πιστοποίηση αντιπυρικών θυρών χρήσης» αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις από το εξωτερικό (κωδ.30.01) ύψους ,00 περιλαμβάνουν κυρίως την απαίτηση από την Κυπριακή εταιρεία ΕΝΕΞΥΛΚ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των Σελίδα 16

17 11.990,00 και αφορά υπόλοιπο από χρεωθείσα αμοιβή ,00 χρήσης 2009 για συμφωνηθέν έργο έρευνας και συγγραφής μελέτης με τίτλο Wood composites with improved proper tier for application in furniture and timber construction field εγκεκριμένου προϋπολογισμού έργου ,00. Επισημαίνεται, πως η απαίτηση αυτή βρίσκεται σε καθυστέρηση είσπραξης από την προηγούμενη χρήση. Το υπόλοιπο του συγκεκριμένου λογαριασμού ποσού 1.250,00 αφορά απαίτηση από την εταιρεία PLATO INTERNATIONAL BV, η οποία προέκυψε από πρόγραμμα συνεργασίας της εταιρείας με τον Ειδικό Λογαριασμό, και μεταγενέστερη αδυναμία αποπληρωμής της υποχρέωσης της προς αυτόν. Η εταιρεία συναλλάσσεται και με ΝΠΔΔ και Δημόσιες Επιχειρήσεις (κωδ.30.03), διατηρώντας απαιτήσεις συνολικού ύψους 7.740,00. Μέρος του ποσού αυτού (και συγκεκριμένα ύψους 5.840,00, το οποίο επισημαίνεται πως παραμένει ακίνητο από την προηγούμενη χρήση) προέρχεται από την συνεργασία του ΤΕΙ με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στα πλαίσια των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην Διδακτική πράξη. Εν προκειμένω το ΤΕΙ αποδέχθηκε την συμμετοχή των εργαστηρίων Η/Υ τμημάτων του για την διεξαγωγή των διαδικασιών πιστοποίησης. Το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης προέρχεται από το ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για σκοπούς διεξαγωγής ερευνητικού έργου. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο (κωδ.30.10) προέρχεται από τις συναλλαγές με την Γενική Γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την χρηματοδότηση του φορέα καινοτομίας, του ΕΛΚΕ εν προκειμένω, για την διεκπεραίωση κάθε επιδοτούμενου έργου στα πλαίσια ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των παραγωγικών τους διαδικασιών. Οι απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (κωδ.30.11) αφορούν συναλλαγές με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Ειδικό ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Της Κ.Ο.Θ., καθώς και με το Ελληνικά Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, με τον τελευταίο φορέα εκκρεμεί απαίτηση ύψους ίσου με 4.428,00, το οποίο αφορά στην χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΕΛΚΕ για την διεξαγωγή συνεδρίων και διαλέξεων. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις απεστάλησαν επιστολές προς επιβεβαίωση των υπολοίπων. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, οι απαντητικές επιστολές που λάβαμε είναι οι ακόλουθες: Α.Α. Κωδικός Επωνυμία ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπόλοιπο Βιβλίων Υπόλοιπο 31/12/2013 Επιταγές Εισπρ. Υπόλοιπο Επιστολής Υπόλοιπο 31/12/2013 Επιταγές Εισπρ. Απάντηση Υπόλοιπο 31/12/2013 Διαφορές Επιταγές Εισπρ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σελίδα 17

18 Η ανωτέρω διαφορά που εμφανίζεται μεταξύ των Βιβλίων του Ειδικού Λογαριασμού και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σχετίζεται με το γεγονός πως κατά την υπήρχαν απαιτήσεις από την Γενική Γραμματεία, τα οποία αποπληρώθηκαν από την τελευταία εντός της χρήσης, όμως τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την επόμενη χρήση (Μάιος 2014). Επιβεβαιώθηκε μέσω των εγγραφών της Γενικής Λογιστικής και μέσω extrait η σχετική πίστωση της απαίτησης εντός 2014, ενώ μας δόθηκαν επαληθεύσεις από μέρους της Οικονομικής Διαχείρισης αναφορικά με το χρονικό διάστημα (3-5 μήνες) που απαιτείται για την διεκπεραίωση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Κατά την εκτίμηση μας, ορθά παρουσιάζεται η συγκεκριμένη απαίτηση στα βιβλία του Ειδικού Λογαριασμού κατά την Επισημαίνουμε πως για το σύνολο των απαιτήσεων για τις οποίες στείλαμε επιβεβαιωτική επιστολή αλλά δεν λάβαμε απάντηση, πραγματοποιήσαμε εναλλακτικές διαδικασίες επαλήθευσης αυτών (έλεγχος εισπραξιμότητας κατά την επόμενη χρήση) Χρεώστες διάφοροι Το κονδύλι του Ισολογισμού «Χρεώστες Διάφοροι» ανήλθε την στο ποσό των 5.425,43 και αφορά απαιτήσεις του Ειδικού Λογαριασμού, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο την ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1112) 150, ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SINTROME 0, ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ ΠΡΟΓΡΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10, ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ. ΠΡΟΓ. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ (4903) 1.200, ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 254, ΝΤΑΜΠΕΓΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.132,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.425,43 Στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου εξετάσαμε την ορθή λογιστική μεταχείριση των εν λόγω λογαριασμών, καθώς επίσης και την αναγνώριση των υπολοίπων κατά το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης. Συγκεκριμένα εξετάσαμε τον σχηματισμό των υπολοίπων των απαιτήσεων της εταιρείας από χρεώστες διάφορους, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο την πρόβλεψη της παρακράτησης του 3%, όπως αυτό προβλέπεται κατά την διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, από το σύνολο της αμοιβής του εκάστοτε δικαιούχου, η οποία παρακράτηση, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε εντός του Επίσης, εντοπίζεται ποσό ίσο με 1.200,00, το οποίο αφορά την διορθωτική μεταχείριση αποπληρωμής συμμετέχοντα σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καθώς το ποσό αυτό αποπληρώθηκε από τραπεζικό λογαριασμό άλλου προγράμματος του ΤΕΙ. Τέλος, ο λογαριασμός του ανωτέρω πίνακα, αναφέρεται στην μη παραλαβή επιταγής από τον δικαιούχο για την προσφορά υπηρεσιών του στο Τεχνικό Ίδρυμα, κατά την ολοκλήρωση των παραγωγικών Σελίδα 18

19 διαδικασιών συνεργασίας. Όλα τα προαναφερθέντα υπόλοιπα επιβεβαιώθηκαν μέσω του φυσικού ελέγχου παραστατικών (επιταγές που δεν έχουν παραληφθεί), καθώς και μέσω των τραπεζικών κινήσεων όπου εντοπίστηκαν Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων συνίσταται σε λογαριασμούς όψεως όπου βρίσκονται κατατεθειμένα τα χρηματικά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού. Κατά την το ύψος αυτών ανήλθε στα ,03. Προκειμένου να επαληθεύσουμε το ύψος και την ορθότητα του κονδυλίου, όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού κατά την , προβήκαμε στις ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες: 1) Συμφωνία των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει ο Ειδικός Λογαριασμός κατά την με τα αντίστοιχα extrait. 2) Αποστολή επιστολής προς την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την επιβεβαίωση των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως. 3) Συμφωνία κάθε τραπεζικού λογαριασμού με το αντίστοιχο έργο-ερευνητικό πρόγραμμα. 4) Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου επί των μηνιαίων τραπεζικών συμφωνιών που πραγματοποιούνται. Κατόπιν της εκτέλεσης των ανωτέρω ελεγκτικών εργασιών, προέκυψαν τα ακόλουθα πορίσματα: 1) Όλοι οι λογαριασμοί συμφωνήθηκαν με τα υπόλοιπα των αντίστοιχων extrait των λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς κατά την ) Από την απαντητική επιστολή επιβεβαίωσης υπολοίπων που λάβαμε από την Τράπεζα Πειραιώς δεν προέκυψαν διαφορές με τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στη Γενική Λογιστική κατά την ) Στη χρήση 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία παρακολούθησης των ταμειακών υπολοίπων κάθε έργουερευνητικού προγράμματος σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Αναλυτικά οι λογαριασμοί καταθέσεων με τα υπόλοιπα τους κατά την των έργων και της Επιτροπής Έρευνας και Εκπαίδευσης εμφανίζονται, για λόγους παρουσίασης, στον συνημμένο Πίνακα 2 του Παραρτήματος. 4) Επαληθεύτηκε μέσω του δειγματοληπτικού ελέγχου η συμφωνία των κινήσεων των λογαριασμών όψεως της Γενικής Λογιστικής με τις αντίστοιχες κινήσεις που εμφανίζονται στα σχετικά extrait. Από τη διερεύνηση των λογαριασμών διαθεσίμων διαπιστώσαμε, επίσης, πως οι πληρωμές πραγματοποιούνται με επιταγές, μέσω των λογαριασμών όψεως, που εκδίδονται υπέρ των δικαιούχων, καθώς και μέσω e-banking από εξουσιοδοτημένα από την διοίκηση άτομα Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί Το υπόλοιπο των λογαριασμών τάξεως, που αποτελούν πληροφοριακούς λογαριασμούς στις Οικονομικές Σελίδα 19

20 Καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού, ανέρχεται κατά την στο ύψος των ,00 και συνίσταται στις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές: Περιγραφή Ποσό ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 Σύνολο ,00 Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω ποσών, επισκοπήθηκαν αντίγραφα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί, ενώ λάβαμε και σχετική επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς. Στην τελευταία αναφέρεται μόνο η εγγυητική επιστολή με αριθμό και αξίας 7.563,00. Για τις υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές θα πραγματοποιηθούν διορθωτικές εγγραφές στα βιβλία του Ειδικού Λογαριασμού κατά τη χρήση Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούνται από το υπόλοιπο του ελλείμματος της ελεγχόμενης χρήσης και το συσσωρευμένο πλεόνασμα των προηγούμενων χρήσεων. Το υπόλοιπό αυτών κατά την ανήλθε σε πλεόνασμα συνολικού ποσού ,55. Πρόκειται για το λογιστικό υπόλοιπο του ελλείμματος της ελεγχόμενης χρήσης το οποίο ανήλθε στο ποσό των ,12, που διαχειρίζεται η επιτροπή Ερευνών, καθώς και των αδιάθετων πιστώσεων των διαφόρων ερευνητικών έργων συνολικού πλεονάσματος ,67, πλην αυτών που παρακολουθούνται στο λογαριασμό «56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού» Έργων ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκών κτλ. Το προαναφερθέν υπόλοιπο της καθαρής θέσης του Ειδικού Λογαριασμού για τη χρήση 2013 διαμορφώθηκε ως εξής: Ποσά σε Έλλειμμα χρήσης 2013 (23.644,12) Μεταφορά στον λογαριασμό "56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού" ( ,36) Πλεόνασμα χρήσης ,08 Πλεόνασμα χρήσης ,83 Έλλειμμα χρήσης 2010 (383,06) Μεταφορά τόκων ΕΠΑΕΚ π /επ ιστροφή στη χρήση 2010 (125,27) Έλλειμμα χρήσης 2009 (97.326,29) Μεταφορά τόκων ΕΠΑΕΚ π /επ ιστροφή στη χρήση 2009 (1.552,01) Πλεόνασμα χρήσης ,45 Πλεόνασμα χρήσης ,15 Πλεόνασμα χρήσης ,84 Συσσωρευμένο π λεόνασμα μέχρι την ,31 Σύνολο ,55 Σελίδα 20

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Έκθεση ελέγχου ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαχειριστική χρήση 2013 Σεπτέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Συνοδευτική Επιστολή 3 Ευρήματα ελέγχου 4-12 2 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 Σεπτεμβρίου 2014 Προς Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα 26 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22929 Γραφείο : Προμηθειών & Υπηρεσιών Πληρ. : Α. Μπατάλης Τηλ : 26933 60135 ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Με την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 217/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα παρακάτω :

Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα παρακάτω : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 6 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 28-3 -2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Στον Αγιο Στέφανο σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ, στο γραφείο του ΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 του

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2013-31/12/2013)

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2013-31/12/2013) 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ κλειόμενης χρήσεως 2013 προηγούμενης χρήσεως 2012

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Θέµα: ΕΚΘΕΣΗ των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα