ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή πρώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή πρώτη"

Transcript

1 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή πρώτη Γιορτάσαμε το 1976 τα 500 χρόνια αφότου τυπώθηκε το πρώτο σ' ελληνική γλώσσα βιβλίο, ή Γραμματική του Κ. Λάσκαρη 1, κι ακόμα, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, δλο και νέα βιβλία παρουσιάζονται, σε σχετικές μελέτες, για να ενταχθούν σ' αυτήν πού, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ονομάζουμε Ελληνική αναδρομική (ή ιστορική) Βιβλιογραφία. Πότε θα σταματήσουν οί «προσθήκες»; Μ' άλλους λόγους, πότε θα ολοκληρωθεί αυτή μας ή Βιβλιογραφία; "Αγνωστο. 'Υποψιαζόμαστε, μάλιστα, δτι με τήν πάροδο του χρόνου θα φθάσουμε σε αδιέξοδο, αν προηγουμένως δεν αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας σχετικά με τήν Ελληνική Βιβλιογραφία. Γιατί λέμε σήμερα, σε γενικές γραμμές, πώς εντάσσουμε σ' αυτήν Οσα βιβλία φανερώνουν τήν πνευματική, μα και τήν οποιαδήποτε άλλη, δραστηριότητα των Ελλήνων πού έζησαν μετά τήν ανακάλυψη της τυπογραφικής τέχνης, ή δσα μιλούν ή γράφτηκαν στή γλώσσα των νεοελλήνων ή χρησίμευσαν για πνευματική τροφή τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας, άλλ' αυτός ό ορισμός, ό γενικός, μας μπέρδεψε τα πράγματα. Είναι τόσο πλατύς, πού μ' αυτόν καλύφθηκαν αρκετές υπερβολές, ενώ αντίθετα παραλείφθηκαν άπο τους βιβλιογράφους άλλες σχετικές περιπτώσεις. Δέν μας εξήγησαν γιατί ενα απλό «imprimatur» σ' ενα βιβλίο άπο κάποιον "Ελληνα δίνει δικαίωμα, στο βιβλίο αυτό, εισόδου στο χώρο της Ελληνικής Βιβλιογραφίας κι αντίθετα, γιατί παραλείφθηκε ή ένταξη σ αυτήν βιβλίων άλλων, δπως 1. Δέν λέμε «αφότου άρχισε ή Ελληνική Βιβλιογραφία», γιατί τότε πάμε μιαν ολόκληρη δεκαετία πιο πίσω. Έ χουν κιόλας ενταχθεί σ' αυτήν μια είκοσάδα περίπου βιβλίων, πού τυπώθηκαν πριν άπο τήν Γραμματική του Κ. Λάσκαρη, μέ παλαιότερο μια μετάφραση λόγου τοΰ 'Ιωάννου Χρυσοστόμου άπο τον Γεώργιο Τραπεζούντιο, πού, άχρονολόγο, τοτοποθετεϊται στο έτος 1466 καί περιγράφτηκε κι εντάχθηκε σ' αυτή τήν Βιβλιογραφία τόσο άπο τον Emile Legrand, Bibliographie Helléniquej XV - XVI τ. Γ', σ , δσο καί, πρόσφατα (το ΐδιο βιβλίο!), άπο τους Γ. Λαδά - Άθ. Χατζηδήμο, Προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον Emile Legrand για τους αιώνες XV, XVI και XVII, 'Αθήνα 1976, σ. 1.

2 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 139 μερικών του Φρ. Πόρτου (δ Legrand γνώριζε και αντίτυπο τους), του οποίου εντάξαμε στη Βιβλιογραφία βιβλία σημαντικά ή ασήμαντα άλλα 2. Οί μεταγενέστεροι, πού επιδόθηκαν να συμπληρώσουν το μεγαλειώδες, πράγματι, έργο του σοφοΰ Legrand, ακολούθησαν το δικό του παράδειγμα και συνέχεια μας δίνουν «προσθήκες» νέες, έτσι πού, άπα τώρα κιόλας, να είναι δύσκολο να συγκρατούμε οσα ακριβώς βιβλία αυτής τής Βιβλιογραφίας ξέρουμε, ώστε να επισημαίνουμε, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αυτά πού δικαιωματικά τής ανήκουν καί πού δεν έχουν ακόμη άποθησαυρισθεΐ. Δεύτερη αιτία του «κακού» εϊναι ή αποκαρδιωτική άγνοια πού έχουμε για το περιεχόμενο τών βιβλιοθηκών του ελληνικού χώρου, ιδιαίτερα των μικρότερων σε φήμη καί αριθμό βιβλίων, τών 6χι δμως μικρότερης σημασίας για τήν Βιβλιογραφία μας ελληνικών βιβλιοθηκών. Ό Legrand ερεύνησε περισσότερο στις έκτος τής Ελλάδος βιβλιοθήκες. Είναι δυνατόν να προσφέρονται περισσότερο αυτές, γιά τέτοια έρευνα, είναι, θέλουμε να πούμε, πιο αρμόδιες να διατηρήσουν ένα λειτουργικό ελληνικό βιβλίο (πού, στο κάτω κάτω, δέν ξέρουν καλά καλά πώς να το αποδελτιώσουν, για να το ταξινομήσουν στον δελτιοκατάλογο τους), άπα τίς μικρές καί ασήμαντες δικές μας, πού κάποιος, ανώνυμος συχνά για μας, τους το φύλαξε καί το κληροδότησε ύστερα, για νά το θάψουν, δυστυχώς, εκείνες στα ράφια τους; Καί δέν φταίνε μόνο οί βιβλιοθήκες. Έστειλαν ποτέ, τα αρμόδια πνευματικά μας ιδρύματα, ειδικούς να ψάξουν στις «ελάσσονες» δικές μας βιβλιοθήκες ; Για να μήν πούμε οτι κάτι τέτοιο ούτε καν στις μεγάλες μας βιβλιοθήκες δέν έγινε ποτέ. Καί να ήταν ή σημασία τής έρευνας μικρή. Μα για μας τους "Ελληνες, αντίθετα με τους ξένους, αναδρομική βιβλιογραφία δέν θα πει απλώς τα προϊόντα τής τυπογραφικής τέχνης. Για μας βιβλιογραφία καί ιστορία ταυτίζονται. Τα βιβλία τής εποχής εκείνης είναι ή αναπνοή ενός δουλωμένου "Εθνους πού μ' αυτά ετοίμαζε τον ξεσηκωμό του, μ' αυτά καταξίωνε τήν ιστορική του συνέχεια. Τήν αλήθεια για τους ανεκμετάλλευτους ακόμη κρυφούς «θησαυ- 2. "Ηξερε ό Legrand, κι δμως δέν περιέλαβε, τρία έργα τοΰ Φρ. Πόρτου, τυπωμένα στα έτη 1573, 1574 καί 1578, πού απλώς τα μνημόνευσε στην εισαγωγή της Βιβλιογραφίας του. Βλ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique., ο.π., τ. Β', σ. XV, XVI - XVII. Γιά να μήν αναρωτηθούμε, δίκαια άλλωστε, για τον ανεξήγητο αποκλεισμό δυο άλλων έντυπων, τών ετών 1572 καί 1573, πού γράφτηκαν γιά τον αυτόν Φρ. Πόρτο, καί τών όποιων, πάλι, ό Legrand (βλ. δ.π., σ. XIV καί XIV - XV) έγνώριζε αντίτυπο.

3 140 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 14 (1977) ρους», πού μπορεί να κλείνουν οι ελληνικές μικρές βιβλιοθήκες, επιβεβαιώνει και το αναμφισβήτητο γεγονός της ανακάλυψης, άπο το μάτι των ειδικών, πολλών βιβλίων, για τα όποια είχαμε παντελή ή μερική άγνοια, σε καταλόγους, κατά κανόνα κακούς, μερικών μή ονομαστών βιβλιοθηκών του ελληνικού χώρου, πού δημοσιεύτηκαν, 'ιδιαίτερα τελευταία 3. 'Ακολουθώντας, λοιπόν, κι έμεΐς τους σημερινούς κανόνες πού ισχύουν για τήν ένταξη βιβλίων στην εθνική μας αναδρομική Βιβλιογραφία, δίνουμε τις παρακάτω 84 «προσθήκες», σαν πρώτη συμβολή. Πρόκειται για 30 έντυπα του 16 ου αιώνος, 17 του 17 ου και 37 τοΰ 18 ου. Για πέντε άπ' αυτά πήραμε τις πληροφορίες άπο έντυπους καταλόγους ή σχετικές μελέτες, κατά τήν κρίση μας, αξιόπιστες. Για άλλα δώδεκα, πού είχαμε επισημάνει στον έντυπο κατάλογο της βιβλιοθήκης της μονής Λειμώνος στή Λέσβο 4, είχε τήν καλωσύνη να μας στείλει, τελευταία, περισσότερες πληροφορίες ό συντάκτης του αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της μονής κ. Νικόδημος Παυλόπουλος, τον όποιον ευχαριστούμε κι άπο εδώ. Θεωρήσαμε, επίσης, χρήσιμο να συμπεριλάβουμε δύο έντυπα σαν «άβιβλιογράφητα» (όπως ορθά τα χαρακτηρίζει ό φίλος κ. Φ.Η. ΊΙλιού) 5, ώστε, άπο τήν εδώ μνεία τους, να παρακινηθεί ή έρευνα για τήν ανεύρεση αντιτύπων. Τών τριάντα άπο τα εντασσόμενα βιβλία είδαμε αντίτυπο σε ξένες, έκτος τοΰ ελληνικού χώρου, βιβλιοθήκες. Τα περισσότερα άπο αυτά, τα είκοσι εξη, ανήκουν στην περιώνυμη βιβλιοθήκη της Ρώμης Casanatense 6, της οποίας ό σημερινός διευθυντής καθη- 3. 'Αναφέρουμε τρεις άπο αυτούς, πού είναι συνθεμένοι άπο το επαινετό πάθος ανθρώπων οχι ειδικών: 1) Νικ. II. Δελιαλης, Κατάλογος εντύπων «Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης». Μέρος πρώτον, Ι: "Έντυπα εκοόσεων , πλην τών ξενόγλωσσων... Έν Θεσσαλονίκη ) Γρηγόριος Μανιατόπουλος, Ιίύρετήριον τών αρχαίων εντύπων εκδόσεων της μονής Σινά ( ), Έν Καΐρω ) Νικόδημος ΙΙαυλόπουλος, Το Α-Β-Γ τον καταλόγον της βιβλιοθήκης της ιεράς μονής Λειμώνος, Μυτιλήνη Βλ. Νικόδημος ΙΙαυλόπουλος, δ.π. Ό κατάλογος αυτός άρχισε να δημοσιεύεται άπο το 1972 σε τετράφυλλα ενσωματωμένα στα τεύχη τοΰ περιοδικού της μητροπόλεως Μηθύμνης «Λελτίον Ή 'Οδός τοΰ Κυρίου». Το 1976 κυκλοφόρησε και σε ανεξάρτητο βιβλίο. 5. Φίλιππος Η. Ήλιου, Προσθήκες στην Έλλ.ηνική Βιβλιογραφία Α' 'Αθήνα J973, σ , 318. Στον κατάλογο μας είναι οι αριθμοί 38 και Ήταν ονομαστή στή Ρώμη, άπο το 1664, ή βιβλιοθήκη τοΰ καρδιναλίου Girolamo Casanata. Αυτός, ό ταν πέθανε το 1700, άφησε μέ διαθήκη του 160 χιλ. σκοΰδα για τη στέγαση καί λειτουργία της για το ευρύ κοινό. Καθιερώθηκε άπο το Ιτος εκείνο σαν δημόσια βιβλιοθήκη. Ή σημε-

4 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΙΙΡΟΣθΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 141 γητής κ. Alfredo Serrai, καθώς και ολο το προσωπικό, μας έκαναν πολλές διευκολύνσεις, όταν σέ σύντομη πρόσφατη επίσκεψη μας έκεϊ εργασθήκαμε για τήν ανεύρεση τους. 'Ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει για τα βιβλία του έτους 1729, πού τυπώθηκαν στην Βενετία στην σειρά της «Βυζαντίδος». Τα περισσότερα άπο τα βιβλία της σειράς αυτής αναφέρουν, συχνά σέ ολόκληρη σελίδα, στον κολοφώνα τους δτι διορθώθηκαν άπο τον διδάσκαλο και διευθυντή τότε του Φλαγγινιανοΰ Έλληνομουσείου 'Αθηναίο Γεώργιο Πατούσα. Δέν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δέν πρέπει να ενταχθούν στην Ελληνική Βιβλιογραφία καί τα βιβλία αυτά. *Αν σ' αυτήν δικαιωματικά ανήκουν οσα μαρτυρούν τήν πνευματική, ιδιαίτερα, δράση των Ελλήνων άπο τον 15 αιώνα καί ύστερα, τότε γιατί να μην θεωρηθεί πνευματική προσφορά ή εργασία αυτή καί τοΰ Γ. Πατούσα; Δεν τήν μειώνει ούτε ή υπόθεση πώς μπορεί να περιορίσθηκε στην τυπογραφική καθαρά διόρθωση, πράγμα αμφίβολο, άφοΰ διόρθωση ελληνικών κειμένων τότε, άπο τον μοναδικό "Ελληνα συνεργάτη της έκδοσης καί μάλιστα άνδρα αναγνωρισμένης λογιότητος, πρέπει να σήμαινε ουσιαστική φιλολογική προσφορά. Καί γιατί είναι προσφορά ουσιαστικότερη ή παρένθεση καί δημοσίευση ένος ολιγόστιχου, τις περισσότερες φορές τελείως άμουσου, ποιητικού κατασκευάσματος, τοΰ οποιουδήποτε Έλληνος στιχοπλόκου σέ κάποιο βιβλίο της εποχής, το όποιον, κατά κανόνα, εντάσσουμε στην δική μας Βιβλιογραφία, άπο τήν συμμετοχή τοΰ Γ. Πατούσα, έστω τήν τυπο-διορθωτική, σέ ογκώδεις τόμους μεγάλης φιλολογικής άξιας, δπως αυτοί της ((Βυζαντίδος» ; Ό Legrand (XVIII, Ι σ ), περιγράφοντας το «Εύχολόγιον» τοΰ Jac. Goar, αναδημοσιεύει τήν μνεία τοΰ κολοφοόνα για τήν διόρθωση τοΰ έργου άπο τον Γ. Πατούσα, πού είναι κατά λέξη ή ΐδια μνεία πού άπαντα καί στους τόμους της «Βυρινή μεγαλόπρεπη αίθουσα πού τήν στεγάζει (μήκους 60,30 μέτρων!) συμπληρώθηκε το Τήν διεύθυναν οι δομηνικανοί μοναχοί μέχρι το 1873, δταν τήν ανέλαβε το 'Ιταλικό κράτος. Πλούσια σέ σπάνια χειρόγραφα καί βιβλία, με έντυπο παλαιό πεντάτομο κατάλογο των βιβλίων της (Α Leodegonius), πού είναι ακόμα καί σήμερα σέ χρήση: Bibliothecae Casanatensis catalogue librorum typis impressorum, Romae, Salviani Fratres, *Ας σημειωθεί δτι κατά τήν μακρόχρονη λειτουργία της τήν διεύθυναν καί τρεις Χιώτες τήν καταγωγή, οι Θωμάς ΛΙαμάκης, στα έτη (βλ. Κωνστ. "Αμαντος, Τα γράμματα είς τήν Χίον κατά τήν Τονρκοκρατίαν, Πειραιεύς 1946, σ. 125), Δομήνικος Ίουστινιάνης ( ) καί Φραγκίσκος Ξαβέριος Τιμόνης ( ).

5 142 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) ζαντίδος», τους οποίους δμως αγνόησε συστηματικά στην Βιβλιογραφία,ν του, χωρίς να εξηγήσει την αιτία. Αν μάλιστα τονίσουμε πώς κι ό Γ. Πατούσας να μην υπήρχε, τέσσερεις τουλάχιστον άπο τους τόμους αυτούς θα έπρεπε δικαιωματικά νά μπουν στην Βιβλιογραφία μας για άλλους λόγους, γιατί δηλαδή δημοσιεύουν και έργα του Λ. Άλλατίου, Λ. Χαλκοκονδύλη καΐ Μ. Χρυσολωρα 7, τότε ή μέχρι τώρα παράλειψη της ένταξης τους είναι περισσότερο ανεξήγητη. Κι ακόμα, τήν προσφορά αυτή του Γ. Πατούσα δεν τήν αγνόησαν μόνο οι βιβλιογράφοι, άλλα και οι ιστορικοί πού μίλησαν γι' αυτόν και το έργο του καί πού έδωσαν στοιχεία λεπτομερή για μικρότερης σημασίας δραστηριότητες του 'Αθηναίου λογίου 8. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ *1. PROBLEMATUM Aristotelis/Sectiones duaedequadra/ ginta Theodoro Gaza/interprete./PROBLEMATUM Alexa/dri A- phrodisiei libri duo/eodem Theodoro/interprete./ALDUS MA.RO./ [Τυπ. σήμα].[κολοφώνας]: Venetiis. mense Martio.MD. IUI. 32 έκ. φ. [1] [1]. (Στο αντίτυπο δυο διαφορετικά φύλλα έχουν αριθμό 270). Casanatense: Β.Χ. 48. Ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ , περιέγραψε αντίτυπο στο ό ποιο, πριν άπο τα Προβλήματα 'Αριστοτέλους καί Άφροδισιέως, υπάρχουν των αυτών Περί ζώων καί Περί φυτών. Φαίνεται δτι τα δυο μέρη κυκλοφόρησαν καί σαν ανεξάρτητα βιβλία, πού διατήρησαν δμως τήν πρώτη αρίθμηση των φύλλων τους. " ν Ας σημειωθεί δτι τοϋ δευτέρου τούτου μέρους ό τίτλος έγινε πολύ βραχύτερος εδώ άπο τον μακροσκελή πού παραθέτει ό Ε. Legrand. *2. Μουσαίου ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ/και Λέανδρον./Όρφέως αργοναυτικά./του αύτοΰ ύμνοι./ορφεύς περί λίθων. Γνώμαι έκ διαφόρων ποιητών./ομήρου βατραχομυομαχία./musaei opusculum de Herone/ et Leandro/Orphei argonautica./eiusdem hymni/orpheus de lapidibus./sententiae ex uarijs poetis./homeri batrachomyomachia./ [Κολοφώνας]: ΤΕΛΟΣ./Florentiae per haeredes Philippi Iuntae/Anno dni M.D. XIX./a bcdefghiklmn Quaterniones oes. 13 έκ. 104 φ. Βιβλιοθήκη Σπ. Λοβέρδου: ΠΡΟΘ. Ν/Α II, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: Β. GC Βλ. στον κατάλογο μας τους ά- 8. Βλ. Άθ. Γ. Καραθανάση, Ή ριθμούς 54, 56, 62 καί 65. Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ

6 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 143 Στα φ. 2-3 τα δύο στιχουργήματα τοϋ Μάρκου Μουσούρου, ελληνικά και λατινικά, πού αναδημοσίευσε ό Ε. Legrand, Β.Η. XV - XVI, Ι σ Τοϋ Μουσαίου, στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, γνωρίζουμε δύο ανεξάρτητες άχρονολόγητες εκδόσεις (χρονολογούνται στα 1494 και 1514' βλ. Legrand, ό'.π., σ και 120-1) και μία τοϋ έτους 1517 (Legrand, ό'.π., σ ). Το 1518 δημοσιεύτηκε μαζύ μέ την Βατραχομυομαχία, τον διάκονο 'Αγαπητό και την Γαλεωμυομαχία (Legrand, Β.Η. XV - XVI, III σ ). "Εκδοση ανάμεσα στους μύθους τοϋ Αισώπου, τοϋ 1550, την προσθέτουμε παρακάτω. Για την έκδοση τοϋ 1519 βλ. καΐ Ελληνική 'Εταιρεία Βιβλιόφιλων, "Απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας. Κατάλογος εκθέσεως: Εθνική Πινακοθήκη (25 Νοεμβρίου - 5 Ιανουαρίου) [Εισαγωγικό σημείωμα Αουκίας Δρούλια] 'Αθήνα, 1976, σ *3.-DICTIONARIVM/GRAEGVM/Cyrilli collectio dictionum quae differunt significatio. /.../ / / / / / / /... I... I... I... I... I... I... I... I I Theodori Gazae de mensibus./thomae magistri eclogae acticoru noium, uerborum./phrynichi eclogae atticorum nominum, uerborum./epistolares styli./ [Κολοφώνας]: Registrum. /.../.../.../.../Dictionarium hoc multis additionibus locupletatum/venetiis Melchior Sessa, & Petrus de Rauanis/socii q diligentissime imprimendum curaue/runt, Mensis Decembris die. xxiiii. Anno/Dnicae incarnatiois. M.D. XXV./ [Τυπογρ. Σήμα: M.S.] 30 εκ. φ. [1] [56] (== Α 4 Β 3 F 4 G 5 ). Στα αριθμημένα φύλλα το 7 και 128 δέν έχουν αριθμό, ένώ το 148 έχει τον άρ Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στα τελευταία επτά, χωρίς αρίθμηση, φύλλα: ΤΕΟΔΩ'/ΡΟΤ ΠΕΡΙ ΜΗ-/ΝΩ./. Τα μετά το έργο τοϋ Θ. Γαζή δύο έργα, πού αναφέρονται στην προμετωπίδα, δέν υπάρχουν στο αντίτυπο. Τοϋ έργου Περί μηνών, τοϋ Θ. Γαζή, είναι γνωστές τρεις ανεξάρτητες εκδόσεις. Δύο των Παρισίων, το 1530 (Legrand, XV - XVI, III σ. 333 ό Γ.Ι. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς..., Άθ. 1872, σ. 66, μαρτυρεί Παρισινή έκδοση τοϋ Πρόκειται, μάλλον, για τυπογραφικό λάθος, αντί 1530) και 1535 (Legrand ό'.π., σ. 360), και ή τρίτη της Βασιλείας, το 1536 (Legrand, δ.π., σ. 365). Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ΙΕ' και IÇ αιώνος, έκδ. Βιβλιοθήκης της Βουλής των 'Ελλήνων, τ. Α', Άθ. 1971, σ (φωτογραφία προμετωπίδος στή σ. 70). 4. ([ΜΗΝΑΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ]. [Κολοφώνας]: Veneties per Ioannem Antonium: & Fratres/de Sabio: Sumptu & requisitione D. Da/miani de sancta Maria da Spici/ M.D. XXVIII) Πρόκειται για σπάραγμα έντυπου μηναίου πού βρήκε ό Ν. Βέης σέ χειρόγραφο των Μετεώρων. Βλ. Ν. Βέης, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, τ. Α', Άθ. 1967, σ Σέ μεταγενέστερη έρευνα, το 1965, το έντυπο δέν βρέθηκε (Ν. Βέης,

7 144 Ô Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 24 (1977) δ.π., σ. 671). 'Ώς τώρα γνωρίζαμε ότι οι Σάβιοι είχαν δημοσιεύσει μηναίο του Σεπτεμβρίου το 1526, του 'Οκτωβρίου και Νοεμβρίου το 1527 (Legrand, XV - XVI, III σ. 305, και 312, αντίστοιχα. Πβ. Ν. Βέη, δ.π., σ και 737). 5*.-ΙΩΑΝΝΟΥ TOT ΔΑΜΑΣΚΗ/ΝΟΤ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ/ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ/ ΠΙΣΤΕΩΣ. /Του αύτοΰ, περί των εν πίζει κεκοιμημένων./ IOANNIS DAMASCENI/editio Orthodoxae fidei./eiusdem de iis, qui in fide dormierunt./veronae. MDXXXI./ Ne quis alius hunc librum per decennium/imprimere, aut imprimi facere, impressum/ue uendere, aut uendendum tradere,/tam in hac Vrbe quam in omni-/bus aliis priuilegio cau-/tum est sub poena/in eo contenta. [Κολοφώνας]: Ιαβγδεζηθικλμνξοπρστ υ./omnes sunt quaterniones, prêter σ, qui est duernio./ E'v Ούηρώνη παρά Στεφάνω τω Σαβίω, καί/τοΐς άδελφοΐς, μηνός σκφροφορί,ώνος, ετει άπα της θεογονόασ, χιλιος'ω πεν-/τακοσ(,ος"ω τριακος'ώ/πρώτω./ VERONAE APUD STEPHANUM/ET FRATRES SABIOS. /Mense Maio. MDXXXI. 22 εκ φ. [2 λ.] + [8] [4] + [5]. Casanatense: B.VI. 45. 'Αντίτυπο της εκδόσεως υπάρχει καί στον κατάλογο Leo Olschki, Catalogo 135: Libri antichi in greco..., Firenze [1958?], άρ Ή ένταξη στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία προπαντός γιατί ή έκδοση έγινε από το τυπογραφείο τών Σαβίων, οπού εργάζονταν πολλοί διορθωτές "Ελληνες. Βλ. Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, Τα εν Βενετία τνπογραφεΐα ελληνικών βιβλίων κατά την Τονρκοκρατίαν, «Άθηνα» τ. 58(1954), σ Το έργο εκδόθηκε στα ελληνικά, μέ επιμέλεια 'Ιωάννου τοϋ Έφεσίου, στο Ιάσιο, το 1715 (Legrand, XVIII, Ι σ ). *6. GLA. PTOLEMAEI INERRANTIUM/Stellarum significationes per Nicolaum/Leonicum é graeco translatae./xii. Romanorum menses in ueteribus monimen/tis Romae reperti./ Sex priorum mensium digestio ex sex Ouidij Fa-/storum libris excerpta./ ROVI DU NASONIS/FASTORUM LIB. VI./TRISTIVM LIB. V./DE PONTO LIB. ΙΙΐΙ./ΤΝ IBIN/AD LIVIAM./ [Τυπ. Σήμα: ALDVS]. [Κολοφώνας]: [REGESTUM] Omnes sunt quaterniones./ VE- NETIIS IN AEDIBVS HAE=/REDVM ALDI, ET ANDREAE/ SOCERI, MENSE DEGEM = /BRI, M.D. XXXIII.

8 Ò.Ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ,5 έκ. φ [1 λ.] + [4]. Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Είναι επανέκδοση άπο εκείνη του έτους 1516, πού την περιγράφει ό Legrand, XV - XVI, III σ. 215, με τα ϊδια λάθη στην αρίθμηση φύλλων. 'Εδώ προστίθενται τα τέσσερα τελευταία φύλλα: VARIA LECTIO. Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Α', σ. 257 (φωτογραφίες προμετωπίδος και κολοφώνος στη σ. 91). *7.-ΑΠΑΝΤΑ/ΠΑΑΤΩΝΟΣ/ΜΕΘ' ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΚΛΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙ-/ΚΑ, ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ./PLATONIS OMNIA OPERA/GVM COMMENTA RIIS PROGLI IN/Timaeum & Politica, thesauro ueteris/philosophiae maximo./προστέθειται δε και εις τα του Πλάτωνος άπαντα, γνοό-/μων και ονομάτων αξιομνημόνευτων, "Ελεγχος./Adiectus etiam est in Piatonis omnia, sententia =/ rum & uerborum memorabilium, Index./BASILEAE APVD IOAN. VALDERVM,/MENSE MARTIO, ANNO/M.D. XXXIIII. 32 έκ. σ. [72] Βιβλιοθήκη της Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στίς σελ. [23] [26] το ποίημα του Μ. Μουσούρου στον Πλάτωνα, πού δημοσιεύτηκε στην πρώτη έκδοση τών έργων τοΰ Πλάτωνος άπο τον Μ. "Αλδο το 1513 (Legrand, XV - XVI, Ι σ ) και ανεξάρτητα, ελληνικά καΐ λατινικά, στο "Αμστερνταμ το 1676 (Legrand, XVII, V σ. 106). Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 255 (φωτογραφία προμετωπίδος στή σ. 93). *8.- ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ/Βατραχομυομαχία,/Υμνοι. λβ./η τών αυτών πολύπλοκος άνάγνωσις./homeri ODYSSEA/Batrachomyomachia. / Hymni. XXXII./ Eorundem multiplex lectio./ [Τυπ. Σήμα: L. A]/VENETIIS MDXXXVII. _ [Φύλλο: 251 v ]:... Omnes quaterniones pter L II duerniones. / VENETIIS IN OFFICINA LV- / CAEANTONII IVNTAE / MDXXXVII MEN-/SE MARTIO. 15,5 έκ. φ [1] + 56 Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: ΕΦ Βιβλιοθήκη της Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στο φ. [251r]: DE BATRAGHOMIOMAGHIA ET/Hymnis ex Demetrii Ghalcondylis epistola,/ Fiorentini exemplaris adnexa fronti. Αρχ.: Δει μέν τοι μή άγνοειν... Τελ.:... τών τά εκείνου ήκριβωκότων. Την επιστολή ολόκληρη δημοσιεύει ό Legrand, XV - XVI, Ι σ , περιγράφοντας τήν έκδοση Φλωρεντίας τοΰ Το αντίτυπο τής Βιβλιοθήκης της Βουλής δεν έχει προμετωπίδα. Τής Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ακέραιο. Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π. τ. Α', σ. 247 (φωτογραφία προμετωπίδος στή σ. 102).

9 146 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) *9.- COMMENTA/ RIO DE LE COSE DE/TVRCHI, ET DEL S. GEOR/GIO SCANDERBEG,/PRINCIPE DI EPTRRO. /CON LA SVA VITA, ET/le uittorie per lui fatte, con Γ aiuto de/taltissimo Dio, et le inestima/bili forze, et virtù di/quello, degne/di memo =/ria./ [Διακοσμητικο]/Μ D XXXIX. 14,5 έκ. φ. 48 (A 4 F 4 ). Στο αντίτυπο λανθασμένη ή αρίθμηση των φύλλων 6-8 (ή σειρά: 8-7-6). Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. "Εργο του έλληνοαλβανοΰ D. Franco. Συσταχωμένο μέ: 1) Commentario de le cose de Turchi, di Paulo Iovio... In Venetia (Βλ. Jac Ch. Brunet, Manuel du Libraire,... φοίζοτ. επανέκδοση, Copenhague 1966, τ. Γ' στ. 585). 2) Delle cose de Turchi libri tre... (In Vinegia... Bernardin Milanese 1541). Για τις άλλες εκδόσεις του ε'ργου βλ. παρακάτω, στις σημειώσεις της εκδόσεως του το Βλ. 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Α' σ. 246 (φωτογραφία προμετ<οπίδος στη σ. 112). *10.-/COMMENTARIO/DE LE COSE DE TVR/CHI, ET DEL S. GEORGIO/SCANDERBEG,/PRINCIPE DI/EPYRRO./ CON LA SVA VITA, ET/le vittorie per lui fatte, con Γ aiuto de/1' altissimo Dio, et le inestima/bili forze, et virtù di/quello, degne di memo = /ria./ [Διακοσμητικο]/ΜΌ XLI. 15,5 έκ. φ [2] (A 4 F 4 G 2 ). Tò φ. 50 δεν έχει αριθμό Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Έργο τοϋ έλληνοαλβανοΰ Demetrio Franco. Τα δύο τελευταία φύλλα: Tavola del Commentario delle cose prémisse. Στα φύλλα 2-3 ή αφιερωτική επιστολή στον Frederico Gonzaga (1 'Ιουλίου 1539), ή οποία επαναλαμβάνεται στην έκδοση 1544/1545, πού περιγράφει ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ "Αλλες γνωστές εκδόσεις: 1584 (Legrand, XV- XVI, IV σ. 271) καΐ 1591 (ό'.π., σ ). Προστίθεται παραπάνω κι άλλη, τοϋ έτους 1539 (βλ. άρ. 9). Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 244 (φωτογραφία προμετωπίδος στή σ. 122). *11 ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ/Βατραχομυομαχία,/Υμνοι. λβ'./η των αυτών πολύπλοκος ανάγνωσης./home RI ODYSSEA/Batrachomyomachia./Hymni. xxij./eorundem multiplex lectio/ [Τυπ. Σήμα]: Concordia paruae res crescunt/i.f./τή όμονοία τά μικρά αυξάνονται. /VENETIIS. M D XLII./ [Κολοφώνας]: Venetijs apud Ioannem Farreum, et fra =/très. Anno à partu Virginis./M D XLII. 15,5 έκ. - φ. [259] (AA 4 -III 4 KKK 4 ).- Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στα φφ. [257V-258«]: DE BATRACHOMTOMA = /chia & Himnis ex

10 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 147 Demetrii Chal/condylis epistola, Froren=/tini exemplaris ad=/nexa fronti. (Βλ. σημειώσεις στον άρ. 8). Στον τόμο προστίθεται: ΟΜΙΙΡΟΤ ΒΙΟΣ (VE- NETIIS 1542) ό όποιο: επαναλαμβάνεται στο τέλος άλλου τόμου πού περιέχει την Ίλιάδα (1542). Βλ. και 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Λ' σ. 247 (φωτογραφία προμετωπίδας στή σ. 126). *12.- ROMA/ RIST AV RATA, ET ITALI A/illustrata di Biondo da Forli. TRADOTTE IN BVONA LIN=/gua uolgare per Lucio Fauno. [Εικόνα: SIBILLA]. IN VENETIA M.D. XL III. (Con Priuilegio del sommo Pontefice Paulo III. & dello Illustriss. Senato Veneto per anni X). [Κολοφώνας]: REGISTRO. / AB abcdefghiklmnopq r s t u x y z. a a/b b ce dd ee ff g g h h i i/tutti sono quaderni, eccetto ii eh' é duerno./in Vinegia, per Michele Tramezzino,/ del M D XLIII. 15,5 έκ. φ. [14] -f [11] -f- [1 λ.]. Στο verso ή 'ίδια εικόνα της Σίβυλλας. 'Ανάμεσα στα φφ υπάρχει χάρτης (23,6 Χ 28,8 έκ.): NOVA/ ITALIAE/ DELINEATIO. Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Το αντίτυπο της ΒΒ είναι μισοκατεστρεμμένο στο κάτω μέρος της προμετωπίδος (οι λέξεις μέσα σε παρένθεση, στην περιγραφή μου). Διακρίνονται δμως, έκτος άπα το έτος εκδόσεως, καί μερικά ακόμη στοιχεία, ώστε εϊναι βέβαιο Οτι στην προμετωπίδα, στο σημείο αυτό, υπήρχε δ,τι και στην έκδοση του έτους Ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ περιγράφει την έκδοση του έτους 1542 (άλλα ή πληροφορία δτι το βιβλίο αποτελείται από 341 φύλλα πρέπει να διορθωθεί σε 241). Διαπιστώνεται δμως διαφορά στην έκδοση του 1543 καί σ' εκείνη τοϋ Επανέκδοση του έργου καί το 1543 μας ήταν κιόλας γνωστή (βλ. Alberto Tinto, Annali tipografici dei Tramezzino,Βενετία - Ρώμη 1966, σ Ό Ί'διος, σ , περιγράφει κι άλλην έκδοση, τοϋ 1548). Μεταγενέστερη έκδοση τοϋ 1558, άπο τον Doni. Giglio, περιγράφουμε στον άρ. 19. Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 236 (όπου καί οι «'ιστορικές ενθυμήσεις» πού υπάρχουν στο αντίτυπο. Φωτογραφία της προμετωπίδας στή σ. 132). *13. VRBANI BOLZANII/BELLVNENSIS/GRAMMATIGAE INSTITVTIONES/IN GRAEGAM LINGVAM/VLTIMA IPSIVS GENSVRA/EDITIONE QVE/PROBATAE./AC POST LONGAM SYPPRESSIONEM/TANDEM IN LVGEM EMISSAE/ADDITO INDICE RER. NECESSARI/LOCVPLETISSIMO./ [Τυπ. Σήμα]/ VENETIIS. M.D. XLV./ [Κολοφώνας]:.../.../ VENETIIS APVD HAEREDES PE- TRI/RABANI ET SOGIOS MENSE/MAIO. M.D. XLV./.

11 148 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) 21,5 εκ φ. [8] [2]. Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Μια άπα τις εκδόσεις της Γραμματικής του Urb. Balzano, στις όποιες δημοσιεύεται και ποίημα του Μάρκου Μουσούρου προς Ούρβανόν. Σαν ανεξάρτητο φυλλάδιο του 1502 το περιέγραψε καί το αναδημοσίευσε ό Legrand, XV-XVΙ, III σ TÒ ποίημα στο βιβλίο έδώ στη σ. [3]. Βλ. καί 'Αρχέτυπα και εκδόσεις, ο.π., τ. Α' σ. 236 (φωτογραφία προμετωπίδος στη σ. 146). *14.-LE COSE MORALI DI PLV=/tarcho, recate pur h ora in questa/nostra lingua, da M. Gio=/uanni Tarchagnota./ Con la Tauola di tutto quello che si contiene nelp opera/ [Εικόνα: SIBILLA]/IN Venetia, Nel M D XXXXVIII./ Co'l Priuilegio del sommo Pontelice Paolo III. et de/γ Illustriss. Senato Veneto, per anni X./ [Κολοφώνας] : REGISTRO./.../.../Tutti sono quaderni, * duerno./in Venetia per Michele Tramezino, Ne Γ anno/m. D.XLVIII./ 14,2 έκ. φ. [3] Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Ό Ε. Legrand, XV - XVI, III σ , περιγράφει έκδοση του έτους 1549 «επιτομής» των 'Ηθικών του Πλουτάρχου άπο τον Μ. Tramezzino, σέ μετάφραση του 'Ιωάννη Ταρχανιώτη, καί προσθήκη : Δευτέρου μέρους των 'Ηθικών (= «Seconda parte delle cose Morali»...) τοΰ έτους 1548, μέ μετάφραση τοϋ ΐδιου. Περί εκδόσεως τοϋ «La seconda parte » έχουμε πληροφορία κι άπο τον Alb. Tinto, Annali tipografici dei Tramezzino, δ.π., σ Τοϋ πρώτου μέρους, τής «επιτομής» (= «Alcuni opusculetti...»), υπάρχει αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη τής Βουλής (βλ. 'Αρχέτυπα καί εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ Φωτογραφία προμετωπίδος στη σ. 174), το όποιο, δμως, δεν συνοδεύεται άπο δεύτερο μέρος. 'Αντίθετα, υπάρχει βιβλίο μέ την μετάφραση τών 'Ηθικών τοϋ Πλουτάρχου καί χρονολογία 1548, πού διαφέρει άπο εκείνο πού περιγράφει ό Ε. Legrand. Πρώτα πρώτα δεν αναφέρει: «Seconda parte». Τα προτασσόμενα, χωρίς αρίθμηση, φύλλα είναι τρία, οχι τέσσερα. Σ' αυτά, μετά το φύλλο τοΰ τίτλου, υπάρχει ή δισέλιδη αφιέρωση τοΰ Μ. Tramezzino στον Giovanbattista Ludovisi καί στις δυο τελευταίες σελίδες: Tavola di tutto quello si contiene nelp opera. "Αρα μποροΰμε να υποθέσουμε δτι ό Μ. Tramezzino τύπωσε το 1548 το έδώ περιγραφόμενο έντυπο. Τον επόμενο χρόνο. 1549, τύπωσε τις «επιτομές» (=«Α1- cuni opusculetti»), οι όποιες, επίσης, κυκλοφορήθηκαν σαν έντυπο ανεξάρτητο. 'Αργότερα ή έκδοση τοΰ 1548, άφοϋ έγινε μικρή αλλαγή στην προμετωπίδα ( ((Seconda parte...»), άφοΰ τής προστέθηκε το παπικό Privilegium καί εκείνο τής βενετικής πολιτείας (καί τα δυο δεν υπάρχουν στο περιγραφόμενο έντυπο), επισυνάφθηκε στην «επιτομή», σαν δεύτερο μέρος τοϋ δλου έργου. "Ας σημειωθεί δτι στις «επιτομές» τοΰ 1549 διαβάζουμε, στο παπικό Privilegium, δτι δίνεται στον Tramezzino τό δικαίωμα κυκλοφορίας για μια δεκαετία τών «cose Morali di Plutarco... et li Epithomi del medesimo». Βλ. καί 'Αρχέτυπα καί εκδόσεις, ο.π., σ. 256 (φωτογραφία προμετωπίδος στη σ. 170).

12 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 149 *15.-CORONA/PRETIOSA,/Laqual insegna la lingua Greca volgare & literale,/et la lingua Latina, & il volgar Italico/con molta facilità & prestezza, nuouamente emendata./ ΣΤΕΦΑΝΟΣ XP ΓΣ IMO Σ/ήγουν ς'έφανος τίμιος άρτίως έπαναρθρωμένη,/ύφ' ής εξεστι μανθάνειν την ίδιωτικήν και/την άττικήν γλώσσαν των γραικών./ετι δέ & την γραμματικήν/και την ίδιωτικήν/γλώσσαν τ λατί/νων μετά ευ-/ κολίας,/και εν όλίγω χρόνω. / [Διακοσμητικό] / VENETI1S/ [Στην τελευταία σελίδα]: Τέλος./Registrum./ABGDEFGH./Tutti soni quaderni ecceto Η che è duerno./ In Venegia per Pietro & Gio. Maria fratelli, &/Cornelio nepote, di Nicolini da Sabio./Ne Γ anno del Signore./ M D XLIX. 14,5 έκ. σ. [58] + 1 λ. Casanatense: κκ. XIII. 8. Στην προμετωπίδα σημείωση: // nome del patron [di] questo libro si dama Bastian [...] Romano Ή ύπαρξη της εκδόσεως μας ήταν γνωστή. Βλ. Evro Laytoii, The modern greek collection in the Harvard College Library, «Harvard Library Bulletin» 19(1971), σ. 16. Την έχει άντάξει στίς άβιβλιογράφητές του και ό Φ. Η. ΊΙλιού, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία... 'Αθήνα 1973, σ (άπα αντίτυπο, όπως μου ανακοίνωσε, της Βατικανής Βιβλιοθήκης: Rossiana 6120). Του έργου γνωρίζομε, ώς τώρα, εκδόσεις, στον 16ο αιώνα, των ετών 1527 (Legrand, XV- XVI, Ι σελ ), 1543 (Legrand, XV - XVI, III σελ. 417), 1546 (Φ. Ήλιου, δ.π., σελ. 51-3) και 1567 (Legrand,AF - XVI, IV σελ ). *16. AESOPI/PHRTGIS FABV=/LAE GRAECE ET LA- ΤΙΝΕ,/CVM ALUS QVIBVSDAM/opusculis, quorum Indicem sequens/pagella indicabit. [Διακοσμητικό]. Basileae apud Nicol. Bryling./Anno M.D.L. 15 έκ. σ. [2] [3]. Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στίς σ το ποίημα του Μουσαίου «Ήρώ καί Λέανδρος», μέ επιμέλεια του Μ. Μουσούρου. (Για τίς εκδόσεις του Μουσαίου βλ. παραπάνω, σημ. στον άρ. 2). Στίς σ ή Γαλεωμυομαχία, μέ επιμέλεια του 'Αριστοβούλου (Αρσενίου) 'Αποστόλη. Της Γαλεωμυομαχίας είναι γνωστές δυό εκδόσεις, μια άχρονολόγητη της Βενετίας (χρονολογείται στο 1494* βλ. Legrand, XV - XVI, σ 'Αναδημοσιεύεται κι ό πρόλογος του 'Αρσενίου, πού στην έδώ περιγραφόμενη έκδοση υπάρχει στη σ. 249) και μία της Βασιλείας, τοϋ έτους 1518 (Legrand, δ.π., σ ). καί εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 231 (φωτογραφία προμετω Βλ. και 'Αρχέτυπα πίδας στή σ. 176). *17. GONSTANTINI/LASCARIS BYZANTINI/Grammaticae institutiones una cum aliorum/quibusdam opusculis, atq; ad-

13 150 0 Ε Ρ A Ν Ι Σ Τ ΗΣ, 14 (1977) ditionibus/tum ad Graeca, tum ad Hebraicam / introductionem quae hanc uoluenti paginam statini se/offerunt: atque ea/quidem omnia/cum/interpretatione latina, et/quàm antea unquam/prodierint, emen/datiora./ [Τυπογραφικό σήμα]/νενετιιδ./ [Στο τέλος του φ. 432]: Finis Phocylidis Garminum. & deo gratia./ Τέλος των του Φωκυλίδου επών. και θεω δόξα./ SERIES CHARTARVM/a bcdefghiklmnopqrstuxyz. /ABCDEFGHIKLMNOPQ RSTVXYZ/AA BB CC DD EE FF GG IIII Il./Omnes sunt Quaterniones./ Venetijs apud Petrum & loan. Mariani fratres/de Nicolinis Sabienses, Sumptu Mel-/chioris Sessae. Ann dni./mdl. 15,5 έκ. φ Casaiiatense: P.X. 1. To βιβλίο άνηκε, άλλοτε, στη βιβλιοθήκη τοϋ 'Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης, καθώς προκύπτει άπο την ((ενθύμηση» πού είναι σημειωμένη στην προμετωπίδα του: «Collegij Graec. Catal. insci(;) Bibl.» Γνωρίζουμε οτι ο'ι Nicolini-Sabii τύπωσαν κι άλλες φορές την Γραμματική τοϋ Κ. Λάσκαρη, τον 16 αιώνα. Έχουν κιόλας βρεθεί εκδόσεις των ετών 1521, 1533, 1540 και 1544 (Legrand, XV -XVI, III σ , 346, 394 και 423). *18.-ΓΙΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΙ-/ΡΟΤ ΑΜΦΩ UTE 1ΛΙΑΣ ΚΑΙ Η/ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΤΠΟ TE ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΥΑΛΟΥ/καί Ιωαχείμου Καμεραρίου, σπουδαίως προς τήν/νυνί εκδοοσιν παρασκευασθεΐσαι./ OPVS VTRIVMQVE HOMER! ILIA - /DOS Ε ODYSSEAE, DILIGENTI OPERA IACO-/bi MICYLLT & Ioachimi CAME RA RII/recognitum./ADIECTA ETIAM EST EIVSDEM BATRA/ chomyomachia./ [Διακοσμητικό]/ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Ο ΜΗΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ./Τοΰ αύτου Πορφυρίου, περί του εν Όδυσσεία τών νυμ-/φών άντρου./porphyrij Philosophi Homericatum quaestionum liber./eiusdem, de Nympharum antro in Odyssea, opusculum./cum priuilegio Imperatorio et Regio./BASILEAE, PER IOAN./Heruagium, [Κολοφώνας]:...BASILEAE, PER IOAN-/nem Heruagium, Anno M.D. LI./Mense Augusto. 26,5 έκ. σ. [14] [1 λ φ.] Βιβλιοθήκη Βουλής: Λϊθουσα Σπανίων. Στο δεύτερο μέρος, σ , τα τοϋ Πορφυρίου 'Ομηρικά ζητήματα, και ΙΙερί τοϋ εν 'Οδύσσεια τών νυμφών άντρου, κατά τήν Ικδοση τοϋ 1518, πού την περιγράφει ό Ε. Legrand, XV - XVI, Ι σ Το επίγραμμα τοϋ (Ίανοϋ) Λάσκαρη στή σ. 292.

14 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 151 και εκδόσεις, δ.π., τ. Α', σ. 247 (φωτογραφία προμετω Βλ. και Άρχέτνπα πίδας στη σ. 183). M9.-ROMA RISTAU RATA/ET ITALIA ILLUST RATA/DI BIONDO DA FORLI./TRADOTTE IN BUONA/lingua uolgare per Lucio Fauno./NUOVAMENTE DA MOLTI/errori corrette & ristampate./ [Τυπ. σημα]/ιν VINEGIA/Appresso Domenico Giglio./ [Κολοφώνας]: REGISTRO /+ABGDEFGHIKL Μ Ν Ο Ρ Q R S Τ V Χ/ΤΖ ΑΑ ΒΒ GC DD ΕΕ FF GG ΗII Il/Tutti sono quaderni, eccetto II eh' é duerno./ IN VINEGIA,/Appresso Domenico Giglio/MDLVIII φ. [8] [10] 4- [3 λ.].- Casaiiatense: t. Vili. 7. Στή δεύτερη σελίδα ενθύμηση: Di Moris' Franc 0. Conti da Paula Protonotario Apostolico. 20. ([Molino, Antonio, detto Burchiella], I fatti e le prodezze di Manoli Blessi Strathioto. In Vinegia, appr. Gabriel Giolito de' Ferrari, 1561). σ. 103 (10 χαλκογρ.). Βλ. Loo Olsehki, Catalogue LH: Histoire de l'empire Ottoman... Florence 1903, σ. 28. "Εργα τοΰ Man. Blessi, πού δημοσιεύτηκαν μεταξύ των ετών , τα ενσωμάτωσαν στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία και τα περιέγραψαν ό E. Legrand (XV-XVI, II, σ , passim ΠΙ σ. 128 [δύο έντυπα] IV σ. 170, 176, 177) και οι Γ. Λαδάς -Άθ. Χατζηδήμος, Προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον Emile Legrand για τονς αιώνες XV, XVI και XVII, 'Αθήνα 1976, σ. 56 και 57 (στα τελευταία δεν δηλώνεται πού σώζονται αντίτυπα). *21.-ΟΜΗΡΟΥ/Ι ΑΙΑΣ/ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ/έταμελεςέρας άναγνώσεως./cvm INDICE ADIECTO. /Vuormantiae apud Vuolffgangi Ge=/phalaei haeredem Philippum, & Sigismum-/dum Feierabent. [Τυπ. σήμα] /Anno έκ. φ. [10] [2]. Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στή σ. [2] το επίγραμμα τοϋ Ίανοϋ Λάσκαρη, πού δημοσιεύεται άπα τον E. Legrand, XV - XVI, Ι σ. 161, παρμένο άπο Σχόλια στην Ίλιάδα τοϋ 'Ομήρου (Ικδ. Ρώμης, 1517). Βλ. καί Άρχέτνπα και εκδόσεις, δ.π., τ. Β', σ. 238 (φωτογραφία προμετωπίδος στή σ. 18). 22. (Epistola di Μ. Nicolo Papadopulo, detto il Poeta, à Sultan Selin Imperator de Turchi, in forma di una predica.

15 152 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 11 (1977) Risposta de Sultan Selin Imperator di Turchi a tutti i sonetti a lui fatti da diuersi autori, & in uarie lingue. Medesimame(n)te lui responde per questi uersi, in lingua sua Turchesca, Latina, & Italiana. E con il suo comento dichiarando il tutto. Opera di M. Nicolo Papadopulo... [Venezia ca. 1572]). φ. [8]+ 16. Βλ. Leo Olschki, Catalogo 151: Venezia e il Veneto, Φλωρεντία, (1972), άρ Στο έντυπο λείπει το λατινικό κείμενο, για το όποιο γίνεται μνεία στην προμετα>πίδα. 23.-ANGELI/ARETINI/DE MALEFICIIS/TRACTATUS,/ DE INQUIRENDIS ANIMADVERTENDISQ/criminibus. opus nedum utile, sed necessarium omnibus,/maxime ijs, qui ad prouincias regendas/constituti sunt./...cum eiusdem Angeli vita, per Thomas Diplobatacium edita./ VENETIIS, Apud Franciscum de Franciscis Senensem./MDLXXVIII./ [Κολοφώνας] : VENETIIS. / Petrus Dusinellus excudebat. / MDLXXVIII. 34 έκ. φ. [42] [1J. Casanatense: H.VII. 61. Ή βιογραφία τοϋ Angelo dei Gambilioni (Aretino) άπο τον Θ. Διπλοβατάτζη δημοσιεύεται στο δεύτερο αριθμημένο φύλλο. Της σύντομης αυτής βιογραφίας μας ήσαν γνωστές κι άλλες δυο εκδόσεις, του 1530 στη Λυών (Legrand, XV-XVI, IV σ. 270 σημ. 1. Πρβλ. Ε. Legrand, Bibliographie Ionienne... τ. Α' Παρίσι 1910, σ. 27) και του 1584 στή Βενετία (Legrand, XV-XVI, IV σ. 270). Ό Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Άθ. 1869, σ. 135, μαρτυρεί και έκδοση τοϋ *24,- CONCOR^/ DIA DISCO RS, /SIVE / QVERIMONIA CATHOLICAE CHRISTI/Iesu Ecclesiae, ad Illustriss. S. Rom. Imperij Principes, et alios/ad unum omnes, nomine semichristianae Confessionis suae Au/gustanae temere gloriantes, qua liquidò ipsis demonstrat, simu/latam, ac vere personatam ipsorum Concordiam, anno 1580./initam, non solum viros facere Antichristianos; sed et/ minime solidis, immo Asystatis ad-/eòque pugnantibus niti/fundamentis. / AVTHORE / Reuerendissimo VVilhelmo Lindamo Eccle/siae Ruraemundensis Episcopo:/INSERTA EST CENSVRE DOCTISSI-/mi viri Ieremiae Patriarchae Constantinopolitani de Confes/sione Augustana epitome, qui illam grauissimorum, plus/ minus XXXIII. errorum, Catholicae/fidei concorditer, con-/demnat./ COLONIAE./In officina Birckmannica/C/o./θ LXXXIII./Cum priuilegio S. Caesar. Maiestatis.

16 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 153 [Κολοφώνας]: COLONIAE/Typis Godefridi Kempensis. 15,5 έκ. σ Casanatense: dd.vi. 5. *25. ΠΑΥΣΛΝΙΟΤ ΤΗΣ/ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ./HOC EST,/PAVSANIAE ACCV-/RATA GRAEGIAE DESCRT-/PTIO, QVA LECTOR CEV MANV/PER E AM REGIONEM CIRCVM- DVCITVR:/A GVILIELMO XTLANDRO.../... recognita et... repurgata./... FRANCOFVRTI/Apud haeredes Andreae Wecheli,/ANNO MDLXXXIII. 34 έκ σ. [12] f L76J + [12] Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίου ν. Στις σ. [5-10] αναδημοσιεύεται ή επιστολή τοϋ Μάρκου Μουσούρου στον 'Ιανό Αάσκαρη, ή οποία υπάρχει και στην έκδοση του Παυσανία του 1516 (Legrand, XV-XVI, Ι σ ). Βλ. και 'Αρχέτυπα καί έκδοσης, δ.π., τ. Β', σ. 247 (φωτογραφία προμετωπίδος στη σ. 123). 26.-(ΨΑΛΤΗPION TOT ΘΕΙΟΥ ΔΑΒΙΔ/Έτει τω άπο τής ένσάρκου/οίκονομίας,,αφπδ'/ [Κολοφο'ίνας]: ΤΕΛΟΰ./Ε"τεί, τω άπο τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ/κϋ καί Θϋ & σρς ημών Ιϋ Χυ,,αφπδ') Βλ. Ν.Α. Βέης, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, τ. Α' Άθ. 1967, σ Φωτογραφία προμετωπίδος καί τελευταίας σελίδος στον πίνακα LXX (πβ. καί σ. 690). Στα «άβιβλιογράφητα» δ Φ. Ήλιου, Προσθήκες, ο.π., σ *27.-L'HISTOIRE DE/LA DECADENGE/DE L'EMPIRE GREC, ET/ESTABLISSEMENT DE CELVY/des Turcs; Comprise en dix liures/par Nicolas Chalcondyle/Athenien./ De la traduction de Biaise de VIGENERE/Bourbonnois./ [Διακοσμητικό]. /A PA RIS, Pour Abel Γ ANGELIER, au premier pilier/de la grand' Sale du Palais./M.D. LXXXIIII./AVEC PRIVILEGE DV ROY./ 24 έκ. φ. [33] + σ φ. [1 λ.] + [19J + [1 λ.]. Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. "Αλλες Παρισινές, στον 16 αιώνα, εκδόσεις τής 'Ιστορίας του Ν. Χαλκοκονδύλη, ανεξάρτητες ή ενσωματωμένες σέ άλλα ιστορικά έργα, μας είναι, ως τώρα, γνωστές των ετών 1567 καί 1577 (Legrand, XV - XVI, IV σ , καί 208). Τήν έκδοση τοϋ 1584, πού περιγράφουμε, τήν είχε αναφέρει κι ό Γ. Ι. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς..., Άθ. 1872, σ. 91. καί εκδόσεις, ο.π., τ. Β', σ. 229 (φωτογραφία προμετω Βλ. καί 'Αρχέτυπα πίδος στη σ. 126).

17 154 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) 28. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ/Ή παρούσα αποστολική βίβλος, έτυπώθη/έν Βενετίαις νεωστί, μετά πολλή ς/επιμελείας εκ των τύπων/του κουνάδου/ ετει άπο της εν σάρκου οικονομίας του κυρίου καί/θεου, και ημών Ίησοΰ Χρίστου,αφπε: σωτήρος 19,5 έκ. φ. [2 λ.j -f Γράμματα ερυθρά καί μαΰρα. Στην δεύτερη σελίδα χαλκογραφία με την 'Ανάσταση..Μονή Λειμώνος Λέσβου: Β 207 (Πβ. Νικόδ. Παυλόπουλος, ο.π., σελ. 85). Τον ΐδιο χρόνο «έκ τών τύπων Κουνάδου» τυπώθηκε και Ευχολόγιο (Βλ. Μ. Φώσκολος, Τά παλαιά ελληνικά βιβλία τοϋ 'Ελληνικού Κολλεγίου τοΰ Άγιου 'Αθανασίου της Ρώμης. Με συμπληρώσεις στις βιβλιογραφίες των Ε. Legrand και Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, «Ό Ερανιστής», τ. 9 (1971), σ. 32. Συμπληρωματικές πληροφορίες άπο Γ. Λαδά 'Λθ. Χατζηδήμο, Προσθήκες... για τους αιώνες XV, XVI καί XVII, ο.π., σ. 79). *29.-ΕΤΤΜΟΛΟΠΚΟΝ/ΤΟ ΜΕΓΑ./ΗΓΟΤΝ/Έ ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ./ETTMOLOGICON/MAGNVM, SEV/MAGNVM GRAMMATICAE PENV:/...OPERA FRIDERIGI STLBVRGII VETER./Ε Typographeio llieronymi Commelini,/ANNO CHRI STI MDXCIIII./ [Dedicatio: 1595]. 36 έκ. σ. Vili -j- στ f- σ Βιβλιοθήκη Βουλής: Αίθουσα Σπανίων. Στις σελ. VII - Vili τα ποιήματα του Μάρκου Μουσούρου και 'Ιωάννου Γρηγοροπούλου, πού άπο την έκδοση τοΰ 1499 τα αναδημοσιεύει 6 Ε. Legrand, XV - XVI, Ι σ Το αντίτυπο της ΒΒ άνηκε στον Αιμίλιο Πόρτο καί έ χει πολλές σημειώσεις άπο το χέρι του. και εκοόσεις, ο.π., τ. Β', σ. 253 (φωτογραφία προμετω- Βλ. καί 'Αρχέτυπα πίδος στή σ. 179). *30. - HOMERI / ΡΟΕΤΑΕ CLARISSI/MI ODYSSEA, AN DREA DI=/uo Iustinopolitano interprete, ad/uerbum translata./ EIVSDEM BATRACHOMIOMA-/chia, id est, Ranarum et murium pugna, Aldo/Manutio Romano interprete./eivsdem HY- MNI DEORVM, XXXII, /Georgio Dartona Gretense interprete. [Τυπ. σήμα: Sessa]/VENETIIS. [s.a.]. 15,5 έκ. φ [2] Casanatense: r. VI. 26. Στην προμετωπίδα σφραγίδα τοΰ καρδινάλιου Casanata. Την έκδοση πρέπει να θεωρήσουμε τοΰ 16 ου αιώνα. Για τον τυπογράφο βλ. Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, Τά εν Βενετία τυπογραφεία, ο.π., σ Της μεταφράσεως των 'Ομηρικών ύμνων άπο τον Κρητικό Γεώργιο Δαρτόνα μας είναι γνωστές άλλες τέσσερες εκδόσεις, χρονολογημένες αυτές, των ετών 1537, 1538 στή Λυών, τοΰ ΐδιου έτους στο Παρίσι καί τοΰ 1540 (Legrand, XV- XVI, III σ. 367, 374 καί 396).

18 Θ.Ι. Παπαδόπουλος, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 153 *31.-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ/ΤΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ/ΤΑ ΣΩΖΟΜΕ- NA./OPERUM ARISTOTELIS STAGIRITAE PHILOSO/PHO- RUM OMNIUM LONGE/PRINGIPIS, NOVA EDITIO/Graece & Latino... ex bibliotheca Isaaci Casauboni... Aureliae Allobrogum, apud Petrum de la Roviere. MDCV. 32 έκ. [Τόμοι 2]. Casanatense: L.I Περιέχονται, και μεταφράσεις τών Θεοδώρου Γαζή, 'Ιωάννου 'Αργυροπούλου και Νικολάου Λεονίκου Θωμαίου. 32. ΒΙΒΛΙΟΝ/ΤΟΥ/ΜΑΡΤΙΟΥ/ΜΗΝΟΣ/Περιέχον τήν πρέπουσαν αύτω/άπασαν άκολουθίαν./tò παρόν βιβλίον τετύποτέ Ένετίησιν/παρά Άντωνίω τω Πινέλλω/Έτει άπο της θεογονίας,αχι,δ' 28 έκ. φ. 72. Γράμματα ερυθρά και μαϋρα. Μονή Αειμώνος Λέσβου: Α 39 (Πβ. Νικόδ. ΙΙαυλόπουλος, δ.π., σ. 22). Ό Ant. Pinelli το ΐδιο έτος τύπωσε και μηναίο του 'Απριλίου (Logrand, XVII, Ι σελ. 101), τοϋ όποιου αντίτυπο υπάρχει και στην βιβλιοθήκη μονής Λειμώνος. *33.-BARTOLI/à Saxoferrato/LVCERNAE IVRIS,/OMNIA, QVAE EXTANT, OPERA/.../IACOBI Anelli de Bottis... et PETRI Mangrellae Cauensis,/...illustrata./.../TOMVS PRI- MVS./.../VENETIIS, Apud Iuntas. M.DCXV./... [Σελ. 8-9]: BARTOLI SAXOFERRATENSIS/PRAECLARISSI MI IV RIS UT RI USQ UE/INTERPRETE VITA,/Per Dominum Thomas Diplouatatium, I.V. Doctorem edita. 41 έκ. Casanatense: G.J. 7. Σημειώσεις στα έργα τοϋ Bartoli είχε δημοσιεύσει ό Θ. Διπλοβατάτζης το 1575 και το 1576 (Legrand, XV - XVI, IV σ. 193 και 207. ΙΙεριγράφοντας στην Bibliogr. Ionienne, Α' σ , το Ϊδιο έργο το χρονολογεί 1581!). Σύμφωνα με πληροφορίες του Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φΰ,ολογία, δ.π., σ. 135, ό Διπλοβατάτζης δημοσίευσε έργα τοϋ Βαρτόλδου [sic] το 1572 στή Βενετία και το 1596 στην Κολωνία. *34.-SANCTI PAT RIS NOSTRI/IOANNIS/CHRYSOSTOMI/ ARCHIEPISCOPI/CONSTANTINOPOLITANI,/Ad populum Antiochenum, ad versus Iudaeos, de incomprehensibili/dei natura, de Sanctis, deque diuersis eiusmodi argumentis,/homiliae LXXVII. /Nunc primum Graecè et Latine coniuctim editae.../.../.../.../ TOMUS PRIMUS./FRONTO DUCAEUS BVRDEGALENSIS... /.../.../PA RISIIS,/Apud SEBASTIANUM CRAMOISY, ET

19 156 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) ANTONIUM STEPHANUM,/Typographum Regium./M.DC.XXI. /EX REGIS PRIVILEGIO./ 33,5 ex. Casanatensc: Β. IV. 17. Στις σ : THEODOR! GAZAE THESSALONICENSIS AD ALPHONSUM REGEM/prael'atio in orationes de incomprehensibili Dei natura S. Ioannis Chrysostomi, quas ò Graeco in Latinum vertit. Στις σ : EIVSDEM DE INCOMPREHENSIBILI/Dei natura, contra Anomoeos, absente episcopo,/homilia prima./theodoro Gaza Thessalonicensi interprete. *35.-THEOPHRASTI ERES1I [sic]/de/historia PLAN TA RVM/LIB RI DEGEM,/Graecò & Latinè./In quibus/textum Graecum varus Lectionibus,/emendationibus, hiulcorum supple =/ mentis: Latinam GAZAE versionem nova/interpretatione ad margines: totum Opus/absolutissimis cum Notis, tum Commen=/ tariis: item rariorum Plantarum iconibus/illustrauit/ioannes BODAEVS à STAPEL,/Medicus Amstelodamensis./Accesserunt/ IVLII CAESARIS SCALIGERI, / in eosdem libros Animadversiones: /ET ROBERTI CONSTANTINI/Annotationes,/Cum IN DICE locupletissimo./amstelodami/apud Henricum Laurentium/Anno fat. φ. [10] + σ φ. [43]. 'Εθνική Βιβλιοθήκη : Ε.Φ «. Το 'ίδιο αντίτυπο το αναφέρει ό Εύλόγιος Κουρίλας, Ιστορική βιβλιογραφία... Τόμος Α' ( ), Άθ. 1938, σ "Αλλο αντίτυπο υπάρχει στή βιβλιοθήκη της μονής Όλυμπιωτίσσης (βλ. Άχιλ. Γ. Λαζάρου, Κατάλογος εντύπων βιβλιοθήκης Όλνμπιωτίσσης, Άθ. 1964, σ. 114). Το «Περί φυτών» έργο του Θεοφράστου, σε μετάφραση Θ. Γαζή, εκδόθηκε, σαν αυτοτελές έντυπο, τα έτη , 1529 (Legrand, XV - XVI, III σ. 53-7, 116, 325-6), κι άλλες φορές ενσωματωμένο σ' άλλα έργα, προπαντός στις εκδόσεις - μεταφράσεις του 'Αριστοτελικού έργου «Περί ζακον». *36.-LUCII CORNELII/EUROPAEI/MONARCHIA/SOLIP- SORUM./Ad virum Clarissimum/LEONEM ALLATIVM./Cui nuperrimè accessit/clavis OMOMASTICA./[Διακoσμητικò]/Iuxta exemplar VENETVM,/Superiorum permissu./cddcxlviii. 14 έκ. σ [6J. Casanatense: g. XX. 24. Ή έκδοση δέν αναφέρει τόπο και τυπογράφο. Ή πρώτη έκδοση τοϋ έργου έγινε στή Βενετία το 1645 (Legrand, XVII, V σ. 60). Το έργο τυπώθηκε κι άλλες φορές στα ιταλικά, στα γαλλικά ή συσταχωμένο σε άλλα έργα. Βλ. Bibliothecae Casanalensis Catalogus δ.π., τ. IV, σ. 247.

20 θ.ι. Παπαδόπουλος, ΪΙΡΟΣβΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΤΚΙΤ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ/ΕΥ'ΛΑΒΗ'Σ ΚΑΤ' ΤΥ/ΧΟΦΕΑΕΣΤΑ ΤΗ/Εις τον τίμιον και ζωοποιον/σταυρο'ν,/ποιηθεΐσα μεν παρά του λογιωτάτου/έν Γερομονάχοις Κυρίου Νικηφόρου Ρ'ωδίου του Κρητός./Τανϋν δε νεωςί τυπωθεΐσα εις χάριν/της προς αυτόν τον τίμιον και ζωο/ποιον Σταυρόν ευλάβειας του εύ-/γενες"άτου εν άρχουσι S' Χρι-/ςΊανικωτάτου Κυρίου/Ιωάννου Λοράνδου/τοΰ Κρητός: /Παρά του φιλέλληνος Γωάννου 'Αντωνίου/του Γουλιανοΰ/Ένετίησιν,,αχμη'/ Con licentia de' Superiori & Privilegio: /Πουλίετα κοντά εις τον Πόντο του Α'γίου Φαντίνου:)., σ. 14. Βλ. Ν.Λ. Βέης, Τα χειρόγραφα τϋ>ν Μετειορον..., δ.π., σ (Matthaei DEVA RIT, De Graecae linguae particulis. Londini 1657). "Εκδοση πού ακόμα λανθάνει. Βλ. παρακάτω, στις σημειώσεις της εκδόσεως τοϋ έργου το *39.-[ΠΡΟΚΟΠΪΟΥ Καισαρείας "Εργα. interprete Claudio Maltreto Parisiis e typographia Regia 1663]. Tomi II pars posterior]: ΠΡ0Κ0ΠΙ0Υ/ΚΛΙΣΑΡΕΩΣ/ΛΝΕΚΔ0ΤΑ /ΡΠ0σ)ΡΠΰΑΕ- SARIENSIS/ARCANA IIISTORIA./QUI EST LIBER NONUS NUS protulit,/latine reddidit, Notis illustravit./recognovit, varias lectiones adiecit, al lacunas fere omnes/impleuit HISTORIARUM./Ex Bibliotheca Vaticana NICOLAUS ALEMAN- CLAUDIUS MALTRETUS Aniciensis,/è Societate IESU/... PARISIIS, É TYPOGRAPHIA REGIA. M.DC.LXIII. [Κολοφώνας]: PARISIIS,/IN TYPOGRAPHIA REGIA,/CU- RANTE SEBASTIANO CRAMOISY,/Regis ac Reginae Architypographo./MDCLXIII. 43 εκ. φ. [4] + σ. XXIV φ. [41] Casanatense: V. I. 3. Στην αρχή: Illustrissimo et Reverendissimo D. P. Ludovico Cardinali Ludovisio, S.R.E. Camerario. Nicolaus Alemannus F. Στις σ. I - XIV: Nicolai Alemanni De Procopio, et Arcana eius Historia indicium. Μετά τον Προκόπιο, στον τόμο, τα έργα Νικηφόρου Βρυεννίου 1661 (Ρ. Possinus). Την έκδοση μαρτυρεί και ό Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλ.ολογία, δ.π., σ. 296 (ό όποιος κάμει λόγο και για δυο άγνωστες μας, ως τώρα, εκδόσεις, μια στη Ρώμη το 1624 και μια στην Κολωνία το 1669). 'Αντίτυπο υπάρχει καί στην Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Ιασίου της Ρουμανίας (βλ. Nicos Gaidagis, Catalogue cartilor Greçesti de la Biblioteca Centrala Universitara ((M. Eminescu»,

Παπαδόπουλος (1977). Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (Συμβολή πρώτη). The Gleaner, 14,

Παπαδόπουλος (1977). Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (Συμβολή πρώτη). The Gleaner, 14, The Gleaner Vol. 14, 1977 Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (Συμβολή πρώτη) Παπαδόπουλος Θωμάς Ι. 10.12681/er.375 Copyright 1977 To cite this article: Παπαδόπουλος (1977). Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ή συλλογή δημοτικών τραγουδιών τήν οποία έξέδωκε ό 'Αντώνης Μανοΰσος 1

Ή συλλογή δημοτικών τραγουδιών τήν οποία έξέδωκε ό 'Αντώνης Μανοΰσος 1 Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ Α. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ή συλλογή δημοτικών τραγουδιών τήν οποία έξέδωκε ό 'Αντώνης Μανοΰσος 1 στην Κέρκυρα το 1850 είναι βιβλίο σπάνιο boo και αξιόλογο. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ * * * ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ Α/Α ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα Ελπίδα Λουπάκη Eπίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία, τον ελληνικού βιβλίου Κύριε Πρόεδρε της 'Εναρκτήριας Συνεδρίας, Κυρίες καΐ Κύριοι, 'Αγαπητές καί αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Θέλω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ISBN , 2009

ISBN , 2009 .... 2009 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 367.. 367 : -. :.., 2009. 419.:.,. ISBN 978-5-88874-943-2. :. -,.,. (2006 2009),,,,.. 11-, -. matsievsky@newmail.ru. 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 ISBN 978-5-88874-943-2..,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με ιδιαίτερη τιµή και χαρά ο Πρόεδρος Γιώργος Γραµµατικάκης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» χαιρέτησαν την παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ Τουρανάκου Κατερίνα Ψαλλίδα Δήμητρα Καλαμπαλίκης Παντελής Γεννάτος Άκης Χαλίδας Γιάννης ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Νίκος Εγγονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI

ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-48-9 ISBN ηλεκτρονικής έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα Αρχεία της Γαληνοτάτης Αριστοκρατίας των Βενετών Στη βενετική Κρήτη τον 17ο αιώνα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα Αρχεία της Γαληνοτάτης Αριστοκρατίας των Βενετών Στη βενετική Κρήτη τον 17ο αιώνα αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα Αρχεία της Γαληνοτάτης Αριστοκρατίας των Βενετών Στη βενετική Κρήτη τον 17ο αιώνα Άσκηση Λίγα λόγια για το κείμενο Το κείμενο που θα διαβάσετε είναι νοταριακό, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

: : : (5) )

: : : (5) ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Θέµα: EΙ ΙΚΟ (Αριθµητικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό

Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Γιάννης Μπασλής ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Το μακροβιότερο εκπαιδευτικό περιοδικό Το 1976 υπήρξε, όπως γνωρίζουμε, μια καταλυτική χρονιά για τη νεοελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Ήταν η χρονιά που σημάδεψε όσο καμιά

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) εξέδωσε στη Βιέννη με χαράκτη τον Φρανσουά Μύλλερ (Franz Müller,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα