ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»"

Transcript

1 ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, Αθήνα, Ελλάδα Σ. Ευστρατιάδης Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. Μ.Sc. D.I.C. (Str. Eng.) Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε. Κόνιαρη 45 & Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα, Ελλάδα Ευστρατιάδης Πολιτικός Μηχανικός, M. Eng. Imperial College Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε. Κόνιαρη 45 & Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της µελέτης και της κατασκευής των µεταλλικών φορέων του στεγάστρου συντήρησης αεροσκαφών της εταιρίας Aegean S.A. στο διεθνές αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κύριος φέρων οργανισµός αποτελείται από ένα σύνολο παραλλήλων αµφιαρθρωτών επίπεδων δικτυωτών πλαισίων που συνδέονται µεταξύ τους και µε τους φορείς των δύο µετώπων µέσω τεγίδων, οριζοντίων και κατακορύφων αντιανεµίων συνδέσµων ώστε να δηµιουργείται ένα ενιαίο φέρον σύστηµα στο χώρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατακόρυφα ανοιγόµενη µετώπη του κτιρίου η οποία µορφώνεται από ένα δίδυµο χαλύβδινο πλαίσιο, από το οποίο αναρτώνται οι τριών τµηµάτων θύρες, που µπορούν να δηµιουργήσουν συνολικό µέγιστο ελεύθερο άνοιγµα 56,0 m για την είσοδο των αεροσκαφών στο κτίριο. Εντός του υποστέγου αναπτύσσεται στατικά ανεξάρτητο διώροφο κτίριο γραφείων.

2 Η ανάλυση, η διαστασιολόγηση και οι έλεγχοι ευστάθειας και αντοχής των στοιχείων που συνιστούν τον φέροντα οργανισµό, υπό την δράση των εξωτερικών φορτίων, πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισµούς και ειδικότερα σύµφωνα µε τους E.C.1, E.C.3 και EAK ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών, του οποίου οι φορείς συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας εργασίας, κατασκευάστηκε στον χώρο του διεθνούς αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασµό της Aegean S.A.. Το µεταλλικό υπόστεγο (Hangar), του οποίου η κατασκευή περατώθηκε το 2008, παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης επιθεώρησης και συντήρησης δύο αεροσκαφών Α320. Η καλυπτόµενη επιφάνεια είναι 4380 m 2 περίπου και οι διαστάσεις του είναι 60,0m x 73,0m. Το µέγιστο ελεύθερο ύψος είναι 15,5m περίπου και το ελάχιστο είναι περίπου 13,0m. Εντός του κτιρίου αναπτύσεται επίσης ένα στατικώς ανεξάρτητο (room in room) διώροφο κτίριο γραφείων µε χαλύβδινο φέροντα οργανισµό και σύµµικτο σύστηµα δαπέδων. Οι διαστάσεις του κτιρίου αυτού είναι 28,0m x 9,3m σε κάτοψη. Στη µία µετώπη του υποστέγου εξασφαλίζεται, µέσω ανηρτηµένων θυρών τύπου MEGADOOR τριών ανοιγµάτων, συνολικό µέγιστο ελεύθερο άνοιγµα 56,0 m για την είσοδο των αεροσκαφών στο κτίριο. Το άνοιγµα των θυρών επιτυγχάνεται µέσω µηχανισµών που εδράζονται στο δίδυµο χαλύβδινο πλαίσιο που τις φέρει. Η θεµελίωση του υποστέγου επιτυγχάνεται βασικά µε δύο διαµήκεις ορθογωνικές πεδιλοδοκούς από ωπλισµένο σκυρόδεµα, βυθισµένες εντός του υφιστάµενου υποστρώµατος της πίστας του Αεροδροµίου. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η γενική κάτοψη του υπόστεγου και διάφορες φάσεις λειτουργίας της ανοιγόµενης µετώπης.. Εικ. 1.Γενική κάτοψη του υποστέγου και διάφορες φάσεις λειτουργίας της ανοιγόµενης µετώπης

3 3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο κύριος φέρων οργανισµός, του οποίου η γενική διάταξη φαίνεται στην εικόνα 2, αποτελείται από: α) ένα σύνολο οκτώ δικτυωτών αµφιαρθρωτών πλαισίων ανοίγµατος περίπου 60,0m τοποθετηµένων σε απόσταση 8,0m µεταξύ τους. Τόσο το κατακόρυφο όσο και το οριζόντιο τµήµα του πλαισίου είναι δικτυωτής µορφής. Το υποστύλωµα του πλαισίου, ύψους 15,5m περίπου, αποτελείται από ένα κατακόρυφο, κυρίως εφελκυόµενο στοιχείο διατοµής ΗΕΑ260 και ένα κεκλιµένο, κυρίως θλιβόµενο στοιχείο (αντηρίδα) από τετράγωνη κοιλοδοκό 350x16mm, των οποίων οι άξονες συναντώνται σε ένα σηµείο στο υψόµετρο +0,40m, όπου και µορφώνεται η άρθρωση στη βάση του πλαισίου. Τα δύο παραπάνω στοιχεία συνδέονται µεταξύ τους µέσω διαγωνίων συνδέσµων από τετράγωνες κοιλοδοκούς, 120x5mm και 100x4mm, ανάλογα µε τη θέση τους, ώστε να δηµιουργηθεί ενιαίο υποστύλωµα. Το οριζόντιο τµήµα του πλαισίου, επίσης δικτυωτής µορφής, στατικού ύψους περίπου 3,1m, αποτελείται από άνω και κάτω, κεκλιµένα ως προς την οριζόντια διεύθυνση, πέλµατα (κλίση 10,88%) διατοµής ΗΕΑ 280 για αµφότερα. Άνω και κάτω πέλµατα συνδέονται µεταξύ τους µέσω διαγωνίων ράβδων και ορθοστατών, αποτελούµενων από διατοµές τύπου ΗΕΑ και κοιλοδοκούς διαφόρων διαστάσεων και παχών ώστε να µορφωθεί η δικτυωτή δοκός. Στην εικόνα 3 φαίνεται η µορφή του τυπικού πλαισίου. β) ένα δίδυµο αµφιαρθρωτό πλαίσιο ίδιου ανοίγµατος µε τα πλαίσια του εδαφίου α) το οποίο φέρει τα στοιχεία που συνιστούν τις µεγάλες, κατακόρυφα ανοιγόµενες, θύρες τύπου MEGADOOR στη µία όψη του κτιρίου. Αποτελείται από δυο όµοια επίπεδα δικτυωτά πλαίσια που απέχουν µεταξύ τους 1,80m και συνδέονται ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Κάθε ένα από τα επίπεδα πλαίσια αποτελείται από δυο δικτυωτά υποστυλώµατα στατικού ύψους 1,525m, ιδίου ύψους µε τα υποστυλώµατα των πλαισίων του εδαφίου α), αρθρωτά στη βάση τους και από οριζόντιες δικτυωτές δοκούς µεταβλητού στατικού ύψους, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των κατακόρυφα ανοιγόµενων θυρών. Τα κατακόρυφα στοιχεία αποτελούνται από εξωτερικά και εσωτερικά πέλµατα διατοµής ΗΕΒ240 που συνδέονται µεταξύ τους και κατά τις δύο διευθύνσεις µε διαγώνιες ράβδους ή/και ορθοστάτες. Τα οριζόντια τµήµατα του πλαισίου, επίσης δικτυωτής µορφής µεταβλητού στατικού ύψους, αποτελούνται από άνω και κάτω πέλµατα συνδεδεµένα εντός και εκτός επιπέδου µέσω διαγωνίων ράβδων και ορθοστατών. Το άνω πέλµα διατοµής ΗΕΑ280 είναι κεκλιµένο όπως των πλαισίων του εδαφίου α), ενώ το κάτω πέλµα είναι οριζόντιο, δηµιουργώντας στατικό ύψος από 4,0m έως 5,9m για τις δύο ακραίες περιοχές των 17,5m περίπου και από 1,68m έως 2,86m για το κεντρικό τµήµα των 21,55m. Στην εικόνα 4 φαίνεται η µορφή του δίδυµου πλαισίου. γ) ένα σύνολο κατακορύφων στοιχείων διατοµής ΗΕΒ450 και οριζοντίων στοιχείων από κοιλοδοκούς διαστάσεων 150x150x5mm, τοποθετηµένων σε απόσταση 7,3m από το τελευταίο πλαίσιο, που µορφώνει το φέροντα οργανισµό της άλλης µετώπης του κτιρίου. Τα κατακόρυφα στοιχεία απέχουν µεταξύ τους 7,18m. Το κεκλιµένο στοιχείο που συνδέει τις άνω κορυφές των κατακορύφων στοιχείων της µετώπης είναι της ίδιας διατοµής και κλίσης µε εκείνη των άνω πελµάτων όλων των πλαισίων του κτιρίου. δ) ένα σύνολο τεγίδων τύπου Gerber πολλαπλών ανοιγµάτων που γεφυρώνουν ανοίγµατα

4 8,00m, τοποθετηµένων ανά 3,6m περίπου και φέρουν την επικάλυψη. Όλες οι τεγίδες είναι διατοµής ΙΡΕ240, εκτός των δύο ακραίων που είναι διατοµής UPN240 + έλασµα πάχους 10mm, ώστε να δηµιουργηθεί κλειστή ορθογωνική διατοµή. ε) ένα σύνολο οριζοντίων αντιανεµίων συνδέσµων τετραγωνικής σωληνωτής διατοµής διαφόρων διαστάσεων και παχών, που εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του φέροντος συστήµατος κατά την οριζόντια διεύθυνση και µεταφέρει τις οριζόντιες δράσεις στην περίµετρο του κτιρίου. στ) ένα συστηµα κατακορυφών αντιανεµίων συνδέσµων και συνδετηρίων δοκών σωληνωτής τετραγωνικής διατοµής διαφόρων διαστάσεων και παχών που µεταφέρει τις οριζόντιες δυνάµεις στην από ωπλισµένο σκυρόδεµα θεµελίωση. ζ) ένα σύνολο στοιχείων σωληνωτής τετραγωνικής διατοµής που συνδέει τα κάτω πέλµατα του διδύµου πλαισίου µε τα κάτω πέλµατα των άλλων πλαισίων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα σταθεροποίησης των κάτω πελµάτων, που παραλαµβάνει και σηµαντικό µέρος της οριζόντιας δράσης του ανέµου επί της µετώπης, όταν είναι κλειστό το κατακόρυφο άνοιγµα. η) ένα σύνολο οριζοντίων µηκίδων, γενικά διατοµής ΙΡΕ240 που γεφυρώνει ανοίγµατα 8,0m τοποθετηµένων σε αποστάσεις 1,85m που φέρει την πλαγιοκάλυψη και συµπληρώνει το φέροντα οργανισµό του κτιρίου. Η ποιότητα του χάλυβα για όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία είναι S275 (Fe430C). Υπάρχει πρόβλεψη ανηρτηµένης από τα κύρια πλαίσια γερανογέφυρας, ανυψωτικού φορτίου 5tn και ανοίγµατος 28,5m, συνολικού µήκους 56,0m. Εικ.3 Μορφή τυπικού πλαισίου Εικ.2 Γενική διάταξη φορέα Εικ.4 Μορφή δίδυµου πλαισίου 4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ Τα φορτία που ελήφθησαν υπ όψιν είναι : Μόνιµες δράσεις (ίδιο βάρος φορέων, επικαλύψεων, Η/Μ εγκαταστάσεων, µηχανολογικών διαδροµών) Ειδικά µόνιµα φορτία: - Μόνιµα φορτία θύρας MEGADOOR, όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστή - Μόνιµα φορτία δοκών κυλίσεως γερανογέφυρας, δοκού γερανογέφυρας

5 (20kN ανά στήριξη και 60kN ανά στήριξη αντίστοιχα) Μεταβλητές δράσεις : - χιόνι ή κινητό φορτίο 0,75 kn/m 2 - άνεµος v ref = 30 m/sec. Ο προσδιορισµός της ταχύτητας αναφοράς v ref του ανέµου έγινε µε τη στατιστική επεξεργασία των κλιµατολογικών µετρήσεων της περιοχής. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη 5 σταθµοί µετρήσεων, οι οποίοι είναι οι εξής: σταθµός Ν.Φιλαδέλφειας, σταθµός Ελληνικού, σταθµός Σπάτων, σταθµός Ελευσίνας και σταθµός Τατοϊου. Από το σχήµα 1, που παραθέτει γραφικά τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των µετρήσεων, προκύπτει ότι η µέγιστη ταχύτητα αναφοράς για περίοδο επαναφοράς 50 ετών είναι ίση µε 27m/s (σταθµός Ελευσίνας). Υπέρ της ασφαλείας ελήφθη v ref = 30 m/sec. Ο υπολογισµός της εξωτερικής και εσωτερικής πίεσης έγινε σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του E.C. 1. Κινητό φορτίο γερανογέφυρας 60 kn Έµµεσες δράσεις : Τ = ± 25 ο C Τυχηµατικές δράσεις (σεισµός) : Σεισµική επικινδυνότητα Ι (α h = 0,16, α v = 0,7 x α h ), Κατηγορία εδάφους «Β» Σπουδαιότητα Σ 3 (γ Ι = 1,15) Συντελεστής συµπεριφοράς δοµήµατος ( q h = 1,5, q v = 1 ) Οι συνδυασµοί των προαναφερόµενων φορτίων έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του E.C. 1, E.C. 3, ΕΑΚ Σχ. 1: Προβλεπόµενες ακραίες ταχύτητες ανέµου για διάφορες περιόδους επαναφοράς Σηµειώνεται ότι εκτελέστηκαν εκτός των άλλων και 24 συνδυασµοί φορτίσεων που περιέχουν την δράση του ανέµου για διάφορες διευθύνσεις και διάφορες φάσεις λειτουργίας της ανοιγόµενης µετώπης. 5.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ H αναζήτηση των µετατοπίσεων των κόµβων, της εντατικής κατάστασης των µελών καθώς και οι έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας των στοιχείων που συνιστούν τους µεταλλικούς φορείς, πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός προγράµµατος γραµµικής ανάλυσης των φορέων στο χώρο. Το µαθηµατικό προσοµοίωµα που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων - πεπερασµένων γραµµικών στοιχείων στο χώρο που περιλαµβάνει όλα τα µεταλλικά στοιχεία που αποτελούν το φορέα µε τα µηχανικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά τους. Θεωρείται εδραζόµενο στους από ωπλισµένο σκυρόδεµα φορείς της θεµελίωσης και υπόκειται στη δράση των µονίµων, των µεταβλητών και των τυχηµατικών δράσεων. Στο παραπάνω προσοµοίωµα συµπεριλαµβάνονται τα τµήµατα των στοιχείων που συνιστούν τις θύρες, τα οποία χρησιµεύουν για την εφαρµογή των οριζοντίων δράσεων του ανέµου. Η σεισµική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε την ισοδύναµη στατική µέθοδο. Επίσης εκτελέστηκε δυναµική ανάλυση χρησιµοποιόντας τη µέθοδο των διανυσµάτων του Ritz για την εύρεση των βασικών ιδιοπεριόδων του φορέα. Για τον υπολογισµό της απόκρισης χρησιµοποιήθηκε το φάσµα των ψευδο-επιταχύνσεων του ΕΑΚ2000.

6 Ο παραπάνω φορέας αναλύθηκε µε το πρόγραµµα Η/Υ γραµµικών και επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων στο χώρο STRAND το οποίο παράγεται από την ιταλική εταιρεία λογισµικού ENEXSYS. Η µέθοδος ανάλυσης που χρησιµοποιείται είναι εκείνη των παραµορφώσεων. Οι αναλύσεις που εκτελούνται είναι η στατική και η δυναµική γραµµική ανάλυση των φορέων. Με βάση τα αποτελέσµατα εκτελέστηκαν οι έλεγχοι παραµορφώσεων, αντοχής και ευστάθειας των στοιχείων του φέροντος οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του E.C.3. Στις εικόνες 5 έως 12 παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία της κατασκευής. Εικ.5 Έδραση δίδυµου πλαισίου Εικ.7 Τµήµα του φορέα κατά την κατασκευή Εικ.6 Έδραση τυπικού πλαισίου Εικ.8 Τµήµα του φορέα κατά την κατασκευή

7 Εικ.9 Συνολική άποψη του φορέα Εικ.10 Εσωτερική άποψη του υποστέγου Εικ.11 Εξωτερική άποψη κλειστού υπόστεγου Εικ.12 Εξωτερική άποψη ανοιχτού υπόστεγου 7.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύριος του έργου : AEGEAN AIRLINES S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ Αρχιτεκτονική µελέτη : ΤΣΑΓΚΡΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Στατική µελέτη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Ειδικός Σύµβουλος : ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Γενικός κατασκευαστής : J & P AVAX Α.Ε. Μεταλλικές κατασκευές : ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε.

8 THE STEEL STRUCTURAL SYSTEM FOR THE AEGEAN S.A. AIRCRAFT MAINTAINANCE HANGAR AT THE ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT EL. VENIZELOS F. Zoulas Consulting Structural Engineer L. Karagianni St. 78, Athens, Greece S. Efstratiadis Civil Engineer, N.T.U.A. Μ.Sc. D.I.C. (Str. Eng.) Helliniki Meletitiki Koniari 45 St. & Alexandras Ave.,11471 Athens, Greece D. Efstratiadis Civil Engineer, M. Eng. Imperial College Helliniki Meletitiki Koniari 45 St. & Alexandras Ave., Athens, Greece SUMMARY This paper illustrates the most interesting aspects of the design and construction of the steel structural system of the Aegean S.A. Aircraft Maintenance Hangar, at the Athens International Airport Eleytherios Venizelos. The main structural framing system consists of intermediate parallel planar truss-type frames with base-pinned columns. These are connected to each other and to the end frames via purlins and horizontal and vertical diagonal bracing, forming a space load-bearing system. Of particular interest is the front side which comprises a twin steel frame which supports a 3-part door, allowing a maximum clear span of 56.0m for aircraft entry. Finally, a 2-storey, room in room, statically independent office structure exists in the interior. The above mentioned steel structure components were analysed and verified under the action of the external loads in conformity with the greek design codes and in particular according to the E.C.1, E.C.3 and EAK2000.

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών Με Ευρωκώδικες «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Aξιοποιήστε τις δυνατότητες του SCADA Pro 2011 - Ευρωκώδικες 04 Περιγραφή Μοναδικά χαρακτηριστικά 05 Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ρ. Παναγιώτης Παπανικόλας Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς Email : ppapa@egnatia.gr ρ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Strad 2009. Εγχειρίδιο Χρήσης

Strad 2009. Εγχειρίδιο Χρήσης Strad 2009 Εγχειρίδιο Χρήσης Copyright 2007, 4M-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Μυκηνών 9 Χαλάνδρι 15233 Τηλ. 210 6857200, Fax 210 6848237 Έκδοση 2.0 21 Ιουλίου 2009 Για πρόσθετες πληροφορίες και επισηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα