ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών » Ανάπτυξης » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Μεταφορών και Επικοινωνιών » Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ /ΔΙΟΕ 469 Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Επιτρο πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), β. του άρθρου 5 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιω τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α 132) και αντι καταστάθηκαν με το άρθρο 71 του ν. 3476/2009 (ΦΕΚ Α 27), γ. του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (Α165), όπως ισχύει, δ. του π.δ. 81/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57). 2. Το υπ αριθμ. Β1/931/ έγγραφο του Υπουρ γείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Διοικητικού. 3. Το υπ αριθμ. Ζ1 292/ έγγραφο του Υπουρ γείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/ νση Πολιτικής Καταναλωτή. 4. Το υπ αριθμ. 2618/ της Επιτροπής Εποπτεί ας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). 5. Την υπ αριθμ /Β1183/ (ΦΕΚ Β776) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Επο πτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης». 6. Το γεγονός ότι οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3229/2004, αποφασίζουμε: Ι. Διορίζουμε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ως εξής: 1. Πέτσα Γεώργιο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Π , Δικηγόρο Αθηνών, ως πρόεδρο. 2. Χάτσιο Μιχαήλ του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Κ , υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ/Διοικητικών Εμπορικών, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, εκπρό σωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος. 3. Μπαλωμένο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ , Σύμβουλο επικοινωνίας οικονομολόγο, εκπρόσω πο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, ως μέλος. 4. Στάϊκο Στυλιανό του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Κ , Δικηγόρο Αθηνών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών, ως μέλος. 5. Γεωργιάδη Λουκά του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Ρ , Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. 6. Δελένδα Ιερώνυμο Δημήτριο του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ασφαλιστή, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. 7. Τοκάκη Ιωάννη του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Λ , Οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητι κού Συμβουλίου ορίζεται το μέλος Στάϊκος Στυλιανός.

2 594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) II. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2) Αριθμ. Δ13/Φ.7.1/4880 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νόμου και άλλου κανονιστικού κειμένου για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην ελλη νική αγορά και αξιολόγηση των στόχων και των υπο χρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ και της Πρότασης Οδηγίας για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19), σε συνδυασμό με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 4. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιο ειδών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), σε συνδυασμό με το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α 304), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 297) και ιδίως το άρθρο 17 αυτού. 7. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α 2). 8. Το άρθρο 5 παρ. ιβ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 131). 9. Την Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσι μων καυσίμων για τις μεταφορές» (L123/42/ ). 10. Την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανάγκη εν σωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. 11. Την υπ αριθμ. Δ1/6184/ (ΦΕΚ 142/ ΥΟΔΔ/ ) «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα» απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί συγκρότησης ομάδας εργα σίας με αντικείμενο την εισήγηση θεσμικού πλαισίου για την προώθηση των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά. 12. Την ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρους, λειτουργικού και αποτελεσματικού πλαισίου για την έγκαιρη οργάνωση, διοίκηση, εξειδίκευση επίβλεψη και συντονισμό της ορθής εφαρμογής και εκτέλεσης των υποχρεώσεων της χώρας μας που πηγάζουν από το ν. 3423/2005, την Οδηγία 2003/30/ ΕΚ και την νέα Οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αναθεώρηση της οδηγίας 2003/30/ΕΚ, ώστε το Υπουργείο Ανάπτυξης να ασκήσει αποτελεσματικότερα τον επιτελικό του ρόλο. 13. Την ιδιαίτερη σημασία της εν λόγω Επιτροπής, έργο της οποίας αποτελεί η επεξεργασία του ανωτέρω πλαισίου για την επίτευξη των ενεργειακών και περι βαλλοντικών στόχων της χώρας, μέσω του κατάλληλου προγραμματισμού ενεργειών και πόρων, το οποίο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην άρτια και έγκαι ρη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο. 14. Την ευρύτητα και την πολυπλοκότητα των ρυθμί σεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ανα φερόμενες ως άνω στα εισαγωγικά σημεία 9. και 10. κοινοτικές Οδηγίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ορισμό στην παρούσα επιτροπή ατόμων με ιδιαίτερες γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα τεχνικά, νομικά και οικονομικά. 15. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον η σχετική δαπάνη θα προκύψει με τον καθορισμό της αμοιβής ή αποζημίωσης του προέδρου των μελών και της γραμματέως της επιτροπής, αποφασίζουμε: 1) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή, με αντικείμενο την προετοιμασία και τη σύνταξη σχεδίου νόμου και άλλου κανονιστικού κειμένου (ΚΥΑ, ΥΑ) σχετικά με ρύθμιση της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς βιο καυσίμων και την επίτευξη των στόχων και των υποχρε ώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ και την Πρόταση αναθεώρησης της. Ειδικότερα, έργο της Επιτροπής αποτελεί η αξιοποί ηση και η επεξεργασία των εργασιών και πορισμάτων στα οποία κατέληξε η Ομάδα Εργασίας Βιοκαυσίμων, η οποία συστήθηκε με την υπ αριθμ. Δ1/6184/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ/ ) «Συγκρό τηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα» και η σύνταξη και υποβολή σχεδίου νό μου και άλλου κανονιστικού κειμένου σχετικά με: α) το καθεστώς που θα διέπει τη διακίνηση βιοκαυσί μων στην ελληνική αγορά, β) τα μέτρα προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές, γ) την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των υπη ρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με θέματα που αφορούν, ενδεικτικά, στον έλεγχο, την παρακο λούθηση και την αξιολόγηση επίτευξης των εθνικών στόχων σε σχέση με τη χρήση βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 595 Επίσης, η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή λήψη μέτρου που κρίνει απαραίτητο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, στον τομέα των βιοκαυσίμων. 2) Η Επιτροπή συγκροτείται από τους κάτωθι: Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Πα παδογιάννη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΑ , με ανα πληρωτή τον Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι: Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος του Γεωργίου, ΑΔΤ Φ , Βασιλική Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΑ , Νικόλαος Ξηρόκωστας του Οδυσσέα, ΑΔΤ Π , Αικατερίνη Τσαγκαράκη του Αθανασίου, ΑΔΤ Π , Αθηνά Μπαρδούτσου του Δημητρίου, ΑΔΤ Χ , Ιωάννα Κουλούρη του Ιωάννη, ΑΔΤ Σ Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μαριάνθη Ντάρα του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΖ , με αναπληρωτή την Αικατερίνη Καραμιχαλάκου του Αντωνίου, ΑΔΤ Φ ) Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών από τη σύστασή της και διενεργείται σε τρεις φάσεις: α) Κατά την πρώτη φάση, η οποία πρέπει να ολοκλη ρωθεί εντός ενός (1) μηνός από τη σύσταση της επι τροπής, διαμορφώνεται και υποβάλλεται τελικό σχέδιο νόμου, περιλαμβανομένης της αιτιολογικής έκθεσης. β) Κατά την δεύτερη φάση, η οποία πρέπει να ολο κληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της επιτροπής, διαμορφώνεται και υποβάλλεται σχέδιο κα νονιστικής απόφασης για την πρόσκληση και τις αποφά σεις κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος γ) Κατά την τρίτη φάση, η οποία πρέπει να ολοκλη ρωθεί εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση της επι τροπής, διαμορφώνεται πρόταση για τη συμπλήρωση του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 14 του ν. 3054/2002 ως προς τα προβλεπόμενα για την άδεια διάθεσης βιο καυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων δ) Κατά την τέταρτη φάση, η οποία πρέπει να ολοκλη ρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από τη σύσταση της επι τροπής, η επιτροπή προτείνει μέτρα και σχέδιο δράσης για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και άλ λων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά. Κατά τη φάση αυτή, η επιτροπή εντοπίζει διοικητικά εμπόδια ως προς την διεύρυνση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά και προτείνει σχετικά μέτρα άρσης των εμποδίων αυτών. 4) Στην επιτροπή μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή εκπρόσωποι άλλων υπουρ γείων, φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων, προκειμέ νου να εισηγούνται επί των θεμάτων που συζητούνται. Μπορεί να προσκαλούνται επίσης εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα. 5) Σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι απαιτείται η συν δρομή τρίτων υπό μορφή ανάληψης συγκεκριμένου έργου, η επιτροπή δύναται να εισηγείται σχετικά στη προϊσταμένη αρχή και να επιφορτίζεται με την παρα κολούθησή του. 6) Με νεότερες αποφάσεις θα καθορισθεί η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0515 του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών Ενέργειας του Υπουρ γείου Ανάπτυξης. 7) Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ö Αριθμ.:Ζ1 362 Καθορισμός αποζημίωσης Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο πής για την εκπόνηση μελέτης και την κατάρτιση ειδι κού κανονιστικού πλαισίου που θα θέτει τους όρους δράσης και λειτουργίας των εταιριών που προβαίνουν σε διαδικασίες είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών τους (απόφαση υπ αριθμ. Ζ1 1394/ ΦΕΚ 468 τ. ΥΟΔΔ/ , όπως τρο ποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. Ζ1 1425/ ΦΕΚ 532 τ. ΥΟΔΔ/ ). ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνησης και Κυ βερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. Του άρθρου 6 του ν.2156/1993 «Συμπλήρωση του ν. 1703/1987 Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 109/Α / ). Του ν. 1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2303/1995. Το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993). Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορί ου» (ΦΕΚ 185/Α /1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α / ). Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α / ), Του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/ ) «Σύσταση Γε νικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α / ). Του ν. 2251/1994 «Περί Προστασίας των Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α /1994), όπως ισχύει. 2. Τις αποφάσεις: Υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/ (ΦΕΚ 91/Β/ ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα».

4 596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπ αριθμ. Ζ1 1394/ (ΦΕΚ 468 τ. ΥΟΔΔ/ ) «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης και την κατάρτιση ειδικού κανονι στικού πλαισίου που θα θέτει τους όρους δράσης και λειτουργίας των εταιριών που προβαίνουν σε διαδικασί ες είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών τους». Υπ αριθμ. Ζ1 1425/ (ΦΕΚ 532 τ. ΥΟΔΔ/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ζ1 1394/ (ΦΕΚ 468 τ. ΥΟΔΔ/ ) υπουργικής απόφασης περί «Σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης και την κατάρτιση ειδικού κανονι στικού πλαισίου που θα θέτει τους όρους δράσης και λειτουργίας των εταιριών που προβαίνουν σε διαδικασί ες είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών τους». 3. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Λ. Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια τάξεων του ν. 3205/2003». 4. Το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάσθηκε για το θέμα αυτό από έως , αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αμοιβή του προέδρου, των μελών και της γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής σε ποσό Ευρώ σαράντα εννέα (49) ανά συνεδρίαση. Σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχής του καθενός στις συνεδρι άσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής η αμοιβή των ανωτέρω καθορίζεται ως ακολούθως: Του Προέδρου σε Ευρώ πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (12 συνεδριάσεις Χ 49 = 588 ). Των μελών με αύξοντα αριθμό 2,3,4,5,6,7 σε πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) έκαστος για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (12 συνεδριάσεις Χ 49 = 588 ). Των μελών με αύξοντα αριθμό 8,9,10,11,12,13,14 σε Ευρώ τριακόσια ενενήντα δύο (392) έκαστος για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (8 συνεδριάσεις Χ 49 = 392 ). Της Γραμματέως σε πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (12 συνε δριάσεις Χ 49 = 588 ). 2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από φαση Ευρώ επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (7.448) θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΚΑΕ 0515/35/160). 3. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης θα βεβαιωθεί από τον Γραμματέα της Επιτροπής ότι η παροχή των υπηρεσιών των μελών έχει γίνει ΕΚΤΟΣ του ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Δημοσιών Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απα σχόληση. 4. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περι ορισμούς του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ Α/2003). Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ /Δ6/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3696/2008 με θέμα «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατά ξεις» και τις υπ αριθμ /Δ6/2008 και /Δ6/2008 υπουργικές αποφάσεις αποδέχεται την παραίτηση του Αδαμόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος είχε ορι σθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων με την υπ αρ /Δ6/ υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων». (ΦΕΚ 433/τ. ΥΟΔΔ/ ) ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Αριθμ Επανασύσταση και Επανασυγκρότηση Κεντρικής Επι τροπής Παραλαβής για τον εξοπλισμό του Έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθή κης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ» και Τροποποίηση του Έργου της Επιτροπής. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45Α). 2. Τις διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθει ών που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα το άρθρο 11 του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206Α) και τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19Α). 3. Tο π.δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150Α) περί Κανονισμού Προ μηθειών Δημοσίου. 4. Το π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64Α) «Προσαρμογή της Ελλη νικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18» 5. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το άρθρο 6 του ν. 3027/02 ( Φ.Ε.Κ. 152Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 αρ. 12 του ν. 3149/ (Φ.Ε.Κ. 141Α) και την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1343Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 6. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Λογαρια σμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των και ιδιαίτερα την υπ αριθμ. 141/ υπουργική απόφαση «Οδηγός Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού» (Φ.Ε.Κ. 269Β). 7. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251Α) «Δια χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προ γραμματική Περίοδο ».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την υπ αριθμ / απόφαση ένταξης για την πράξη «Κτιριακές Παρεμβάσεις και Προμήθεια Εξο πλισμού για τη στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλι οθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση 3ης τροποποίησης, με κωδικό MIS_91301 στο Μέτρο 5.2 του ΕΠΕΑΕΚ.. 9. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων της ανωτέρω Πράξης. 10. Την υπ αριθμ. 4790/ απόφαση της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκρι ση διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού υπ αριθμ. 22/2006 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 11. Την υπ αριθμ. 5402/ απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκρι ση διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αρ.προκ. 08/2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 12. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκρι ση διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αρ.προκ. 21/2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 13. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 511ΥΟΔΔ) από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Σύσταση και Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής για τον εξοπλισμό του Έργου «Κτιριακές πα ρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». 14. Το υπ αριθμ / έγγραφο της ΕΥΔ Επι χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά θησης περί Ενημέρωσης για την παράταση ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ. 15. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια που εκχωρείται από το ΕΠΕΑΕΚ στην Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων ΚπΣ του ΥπΕΠΘ (ΣΑΕ 453, Κωδ. Έρ γου: 2002ΣΕ ), το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφω να με τον ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297Α), αποφασίζουμε: Α. Την επανασύσταση και επανασυγκρότηση τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. για την υποστήριξη των το πικών επιτροπών παραλαβής σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός: 1. των Τμημάτων 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτι κοακουστικών μέσων» και 3 «Προμήθεια και εγκατά σταση φαξ τηλεφώνων και φωτοτυπικών συσκευών» του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 90 ΤΕΕ ΣΕΚ» υπ αριθμ. 22/2006, και 2. του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Επίπλων για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ» υπ αριθμ. 21/2008, που αφορούν τα Υποέργα 28, 29 και 30 του Έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής αυτής ως εξής: Τακτικά μέλη: 1. Κρέτσα Άννα του Κων/νου Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ/ΥπΕΠΘ. 2. Παλούκου Αναστασία του Γεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ20, Προϊσταμένη γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης. 3. Μάγκα Σοφία του Ηλία, Προϊσταμένη Τμήματος Α στη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. Πρόεδρος ορίζεται η Κρέτσα Άννα Αναπληρωματικά μέλη κατ αντιστοιχία: 1. Αθανάσιος Νικολόπουλος του Ιωάννη, Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Καρμπέρης Γεώργιος του Χρήστου, στέλεχος στην Ε.Υ.Ε./Ε.Δ. ΥΠΕΠΘ. 3. Παναγιωτοπούλου Ευγενία του Αντωνίου, αποσπα σμένη εκπαιδευτικός ΠΕ10 στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ. Καθήκοντα Γραμματειακής Υποστήριξης της επιτρο πής θα ασκήσει η Μυλωνά Μαρία του Μιχαήλ αποσπα σμένη εκπαιδευτικός ΠΕ04, στην ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ με αναπλη ρώτρια την Δίπλα Ευθαλία του Κων/νου αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ17.01 στην ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής είναι η παραλαβή των Υποέργων: 28 «Προμήθεια Οπτικοακουστικών Μέσων για 90 Σχο λικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ», 29 «Προμήθεια Φαξ Τηλεφώνων και Φωτοτυπικών για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ», και 30. «Προμήθεια Επίπλων για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ» του έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». Συγκεκριμένα η Επιτροπή υποστηρίζει τις τοπικές επι τροπές παραλαβής σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, καθ όλη τη διάρκεια των παραλαβών. Ενδέχεται να απαιτηθούν επί τόπου επισκέψεις μελών της επιτροπής, σε περιπτώσεις όπου υφίστανται προβλήματα, τα οποία δεν δύναται να τα επιλύσουν οι τοπικές επιτροπές. Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί επίσης τον έλεγχο των πρωτότυπων παραστατικών του Αναδόχου και των πρωτοκόλλων παραλαβής από τις τοπικές επιτροπές παραλαβής και θα συντάσσει πρακτικό/ά παραλαβής βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του Αναδόχου. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται επιπλέον, όλων των δια φωνιών που ενδεχομένως να προκύψουν στις τοπικές επιτροπές παραλαβής. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί τη γνώμη ειδικών, για εξειδικευμένα τεχνικά και νομικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό. Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων σε όλη τη διάρκεια παραλαβών από τις τοπικές επιτροπές των Σχολικών Βιβλιοθηκών του εξοπλισμού του/ων προαναφερθέντος/ ων Υποέργου/ων. H Επιτροπή θα έχει διάρκεια από τη δημοσίευση της παρούσης έως την , οπότε και πρέπει να έχει υποβάλει τα πρακτικά που συνέταξε, με βάση τα οποία θα γίνει και η αποπληρωμή του/ων Αναδόχου/ων, στην Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. Η Επιτροπή ορίζεται αμειβόμενη. Για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής θα εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών στο πλαίσιο του ν. 3205/2003. Η δαπάνη που προκαλείται, θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 453, Κωδ. Έργου: 2002ΣΕ ).

6 598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Β. Την τροποποίηση του Έργου της Κεντρικής Επιτρο πής Παραλαβής για τον εξοπλισμό του Έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». Συγκεκριμένα, από το έργο της Κεντρικής Επιτρο πής Παραλαβής, όπως αυτό ορίσθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση, εξαιρείται η παραλαβή του εξο πλισμού του Υποέργου 27 «Προμήθεια Η/Υ και περιφερει ακών συσκευών για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ», λόγω της σύστασης και συγκρότησης ξεχωριστής Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού του Τμήματος 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού και περιφερειακών συσκευ ών», του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 226 Σχολικών Βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα» υπ αριθμ. 08/2008. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009 Με εντολή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (4) Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του ν. 3329/2005 και του ν. 3527/2007, διορίζεται ο ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥ ΣΟΣΤΟΜΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Χ255734, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Ιατρός, ως Δι οικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θη τεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του ν. 3528/2007 με βαθμό 1ο. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ: 2758/ ). Με την υπ αριθμ. ΔΥ1 α/γ.π / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), δι ορίζεται, από , ο Ανδρίτσος Γεώργιος του Χρή στου, Ιατρός, με Α.Δ.Τ. Π , σε θέση Ειδικού Συμ βούλου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριου Σαλμά. Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται στο βασικό μι σθό του 4ου Μισθολογικού Κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορίας του ν. 3205/2003, σύμφωνα με την 2/8098/0022/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1867/ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ.: 13438/1479 Τροποποίηση της υπ αριθμ /3633/ υπουργικής απόφασης. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 2 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (SLOTS) στους Ελληνικούς Αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α 40). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την υπ αριθμ /3633/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διορισμός με λών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 245). 3. Το από έγγραφο της εταιρείας Aegean Airlines. 4. Την ανάγκη διορισμού νέου μέλους της Αρχής Συ ντονισμού Πτήσεων, για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης προκαλείται δαπάνη, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε το μέλος του Δ.Σ. της Αρχής Συντονι σμού Πτήσεων, Σταύρο Δαλιάκα, με τον Ιωσήφ Μαστορα ντωνάκη του Στυλιανού, εκπρόσωπο της εταιρείας Aegean Airlines, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής. Παπάγου, 5 Μαρτίου 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (6) Αριθμ /25/2009 Συγκρότηση Επιτροπών για την πλήρωση με επιλογή οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μηχα νικών ΡΗ/ΡΕ και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχουμε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α /1988) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ν.π.δ.δ.». (5)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 599 β) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α /1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α /1997). γ) του π.δ. 63/1974 (ΦΕΚ 24 Α /1974) «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στε λεχών Εμπορικού Ναυτικού». δ) του π.δ. 110/1986 (ΦΕΚ 40 Α /1986) «Ίδρυση, οργάνω ση, διοίκηση και λειτουργία ΔΣΜΑΕΝ Ρ/Τ» όπως αντικα ταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 50/1997 (ΦΕΚ 45 Α /1997) «Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών». ε) του β.δ. 631/1972 (ΦΕΚ 180 Α /1972) «Περί οργανώ σεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 425/1988 (ΦΕΚ 196 Α /1988). στ) του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α /2007) «Συγχώνευση Υπουργείων». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/107/3995/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. (ΦΕΚ 280 Α /2006) της οποίας η ισχύ παρατάθηκε με την υπ αριθμ. 15/2007 ΠΥΣ (ΦΕΚ 288 Α /2007) και την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/481/18140/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ (ΦΕΚ 252 Α /1998). 3. Την υπ αριθμ. ΔΟ1/13450/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 789 Β /1980) «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμ βάσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δη μοσίου και ν.π.δ.δ. όπως αυτή τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΟ1/15657/ όμοια (ΦΕΚ 1032 Β /1980). 4. Την υπ αριθμ /05/09/ κοινή απόφαση Προκήρυξη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί ου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εσωτε ρικών, «Πλήρωση με επιλογή οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρ χων Μηχανικών Ραδιοηλεκτρονικών/Ραδιοεπικοινω νιών (ΚΕΣΕΝ/Π Μ ΡΗ/ΡΕ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπο ρικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου). 5. Tην υπ αριθμ /07/97/ απόφαση Με ταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 724 Β/1997). 6. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΕΝΑΝΠ του Κεφαλαίου Ναυ τικής Εκπαίδευσης, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη απόφασή μας, αποφασίζουμε: Α. 1. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, για την πλήρωση με επιλογή οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ) Πλοιάρχων Μηχανικών ΡΗ/ΡΕ και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου), αποτελούμενη από τους: (α) ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ Μιχαήλ του Πολυχρόνη, Διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, βαθμίδας Κα θηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού τον ΚΑ ΡΑΒΑΣΙΛΗ Γεωργίου του Ιωάννη, Διευθυντή ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων της ίδιας ειδικότητας. (β) ΒΛΑΧΟ Αριστείδη του Γεωργίου, βαθμίδας Κα θηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δη μήτριο του Βασιλείου, Καθηγητή Εκπαιδευτή της ίδιας ειδικότητας του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. (γ) ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟ Γεώργιο του Παναγιώτη, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Α τάξης ΕΝ της ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ αποσπασμένο στη ΔΕΚΝ ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον ΧΑΡΧΑ ΛΑΚΗ Γεώργιο του Αλεξάνδρου Καθηγητή Εκπαιδευτή της ίδιας ειδικότητας του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 2. Η Επιτροπή, με πρόσκληση του Προέδρου της, συ νέρχεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε δύναται να υπερβεί τις δέκα πέντε (15) ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και καταρτίζει, με αιτιολογημένες πράξεις της, που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, πίνακα αποκλει ομένων λόγω έλλειψης των απαιτουμένων προσόντων και μη υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Κατόπιν των ανωτέρω ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 της (3) σχετικής του προοιμίου της παρούσης αφού λάβει υπόψη και το πρακτικό της Επιτροπής της παρ. Β της παρούσης. 3. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά (παρ. Η προκήρυξης) τα τυπικά και ουσιαστικά προσό ντα των υποψηφίων που προβλέπονται από τη σχετική προκήρυξη και συνεκτιμώνται και όλα τα λοιπά προ σόντα και στοιχεία που, κατά κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. 4. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπο γράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμμα τέα. Β. 1. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εξέ ταση των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστωθεί η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας στο επίπεδο που κατά περίπτωση απαιτείται από τη σχετική προκήρυξη, αποτελούμενη από τους: (α) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αικατερίνη του Ανδρέα, βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ ως Πρόεδρο, με αναπλη ρώτρια αυτής την ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αγλαΐα του Αναστασίου της ίδιας βαθμίδας και ειδικότητας της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΥ. (β) ΜΠΑΚΑ Σοφία του Παναγιώτη, βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ως μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ Αικατερίνη του Γεωργίου της ίδιας βαθμίδας και ειδικότητας της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (γ) ΔΟΥΝΑΒΗ Γεώργιο του Μάρκου, βαθμίδας Καθηγη τή Ειδικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας της ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ ως μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ Νικολέττα του Βασιλείου Καθηγήτρια Αγγλικών του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

8 600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Η Επιτροπή με πρόσκληση της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτρο πής της παρ. Α συνέρχεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως προ της συνεδριάσεως της Επιτροπής της παρ. Α και προβαίνει στην εξέταση των υποψηφίων για τη θέση που απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. 3. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από το Γραμματέα της Επιτροπής για τον τόπο και χρόνο της εξέτασής τους. Κατά την εξέταση η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της και να το παραδώσει με αποδεικτικό επίδοσης στον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. Α της παρούσης. Γ. Γραμματέας των Επιτροπών των προηγουμένων πα ραγράφων ορίζεται η ΜΠΥ/ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΠ 2ο ΧΑΤΖΗΚΥΡΙ ΑΚΟΥ Ελευθερία του Χρήστου με αναπληρώτριά της την ΙΔΑΧ/Π.Υ. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΠ 2ο ΚΑΤΣΙΠΗ Αννα του Σωκράτη. Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2009 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 216ΥΟΔΔ/30-4-2012 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1067305ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/09/2014 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture.

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα