ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών » Ανάπτυξης » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Μεταφορών και Επικοινωνιών » Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ /ΔΙΟΕ 469 Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Επιτρο πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), β. του άρθρου 5 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιω τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α 132) και αντι καταστάθηκαν με το άρθρο 71 του ν. 3476/2009 (ΦΕΚ Α 27), γ. του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (Α165), όπως ισχύει, δ. του π.δ. 81/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57). 2. Το υπ αριθμ. Β1/931/ έγγραφο του Υπουρ γείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Διοικητικού. 3. Το υπ αριθμ. Ζ1 292/ έγγραφο του Υπουρ γείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/ νση Πολιτικής Καταναλωτή. 4. Το υπ αριθμ. 2618/ της Επιτροπής Εποπτεί ας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). 5. Την υπ αριθμ /Β1183/ (ΦΕΚ Β776) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Επο πτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης». 6. Το γεγονός ότι οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3229/2004, αποφασίζουμε: Ι. Διορίζουμε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ως εξής: 1. Πέτσα Γεώργιο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Π , Δικηγόρο Αθηνών, ως πρόεδρο. 2. Χάτσιο Μιχαήλ του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Κ , υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ/Διοικητικών Εμπορικών, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, εκπρό σωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος. 3. Μπαλωμένο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ , Σύμβουλο επικοινωνίας οικονομολόγο, εκπρόσω πο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, ως μέλος. 4. Στάϊκο Στυλιανό του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Κ , Δικηγόρο Αθηνών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών, ως μέλος. 5. Γεωργιάδη Λουκά του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Ρ , Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. 6. Δελένδα Ιερώνυμο Δημήτριο του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , Ασφαλιστή, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. 7. Τοκάκη Ιωάννη του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Λ , Οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητι κού Συμβουλίου ορίζεται το μέλος Στάϊκος Στυλιανός.

2 594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) II. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2) Αριθμ. Δ13/Φ.7.1/4880 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νόμου και άλλου κανονιστικού κειμένου για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην ελλη νική αγορά και αξιολόγηση των στόχων και των υπο χρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ και της Πρότασης Οδηγίας για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154). 3. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19), σε συνδυασμό με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 4. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιο ειδών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), σε συνδυασμό με το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α 304), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 297) και ιδίως το άρθρο 17 αυτού. 7. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α 2). 8. Το άρθρο 5 παρ. ιβ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 131). 9. Την Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσι μων καυσίμων για τις μεταφορές» (L123/42/ ). 10. Την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανάγκη εν σωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. 11. Την υπ αριθμ. Δ1/6184/ (ΦΕΚ 142/ ΥΟΔΔ/ ) «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα» απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί συγκρότησης ομάδας εργα σίας με αντικείμενο την εισήγηση θεσμικού πλαισίου για την προώθηση των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά. 12. Την ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρους, λειτουργικού και αποτελεσματικού πλαισίου για την έγκαιρη οργάνωση, διοίκηση, εξειδίκευση επίβλεψη και συντονισμό της ορθής εφαρμογής και εκτέλεσης των υποχρεώσεων της χώρας μας που πηγάζουν από το ν. 3423/2005, την Οδηγία 2003/30/ ΕΚ και την νέα Οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αναθεώρηση της οδηγίας 2003/30/ΕΚ, ώστε το Υπουργείο Ανάπτυξης να ασκήσει αποτελεσματικότερα τον επιτελικό του ρόλο. 13. Την ιδιαίτερη σημασία της εν λόγω Επιτροπής, έργο της οποίας αποτελεί η επεξεργασία του ανωτέρω πλαισίου για την επίτευξη των ενεργειακών και περι βαλλοντικών στόχων της χώρας, μέσω του κατάλληλου προγραμματισμού ενεργειών και πόρων, το οποίο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην άρτια και έγκαι ρη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο. 14. Την ευρύτητα και την πολυπλοκότητα των ρυθμί σεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ανα φερόμενες ως άνω στα εισαγωγικά σημεία 9. και 10. κοινοτικές Οδηγίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ορισμό στην παρούσα επιτροπή ατόμων με ιδιαίτερες γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα τεχνικά, νομικά και οικονομικά. 15. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον η σχετική δαπάνη θα προκύψει με τον καθορισμό της αμοιβής ή αποζημίωσης του προέδρου των μελών και της γραμματέως της επιτροπής, αποφασίζουμε: 1) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή, με αντικείμενο την προετοιμασία και τη σύνταξη σχεδίου νόμου και άλλου κανονιστικού κειμένου (ΚΥΑ, ΥΑ) σχετικά με ρύθμιση της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς βιο καυσίμων και την επίτευξη των στόχων και των υποχρε ώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ και την Πρόταση αναθεώρησης της. Ειδικότερα, έργο της Επιτροπής αποτελεί η αξιοποί ηση και η επεξεργασία των εργασιών και πορισμάτων στα οποία κατέληξε η Ομάδα Εργασίας Βιοκαυσίμων, η οποία συστήθηκε με την υπ αριθμ. Δ1/6184/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ/ ) «Συγκρό τηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα βιοκαύσιμα» και η σύνταξη και υποβολή σχεδίου νό μου και άλλου κανονιστικού κειμένου σχετικά με: α) το καθεστώς που θα διέπει τη διακίνηση βιοκαυσί μων στην ελληνική αγορά, β) τα μέτρα προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές, γ) την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των υπη ρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με θέματα που αφορούν, ενδεικτικά, στον έλεγχο, την παρακο λούθηση και την αξιολόγηση επίτευξης των εθνικών στόχων σε σχέση με τη χρήση βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 595 Επίσης, η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή λήψη μέτρου που κρίνει απαραίτητο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, στον τομέα των βιοκαυσίμων. 2) Η Επιτροπή συγκροτείται από τους κάτωθι: Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Πα παδογιάννη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΑ , με ανα πληρωτή τον Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι: Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος του Γεωργίου, ΑΔΤ Φ , Βασιλική Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΑ , Νικόλαος Ξηρόκωστας του Οδυσσέα, ΑΔΤ Π , Αικατερίνη Τσαγκαράκη του Αθανασίου, ΑΔΤ Π , Αθηνά Μπαρδούτσου του Δημητρίου, ΑΔΤ Χ , Ιωάννα Κουλούρη του Ιωάννη, ΑΔΤ Σ Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μαριάνθη Ντάρα του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΖ , με αναπληρωτή την Αικατερίνη Καραμιχαλάκου του Αντωνίου, ΑΔΤ Φ ) Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών από τη σύστασή της και διενεργείται σε τρεις φάσεις: α) Κατά την πρώτη φάση, η οποία πρέπει να ολοκλη ρωθεί εντός ενός (1) μηνός από τη σύσταση της επι τροπής, διαμορφώνεται και υποβάλλεται τελικό σχέδιο νόμου, περιλαμβανομένης της αιτιολογικής έκθεσης. β) Κατά την δεύτερη φάση, η οποία πρέπει να ολο κληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της επιτροπής, διαμορφώνεται και υποβάλλεται σχέδιο κα νονιστικής απόφασης για την πρόσκληση και τις αποφά σεις κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος γ) Κατά την τρίτη φάση, η οποία πρέπει να ολοκλη ρωθεί εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση της επι τροπής, διαμορφώνεται πρόταση για τη συμπλήρωση του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 14 του ν. 3054/2002 ως προς τα προβλεπόμενα για την άδεια διάθεσης βιο καυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων δ) Κατά την τέταρτη φάση, η οποία πρέπει να ολοκλη ρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από τη σύσταση της επι τροπής, η επιτροπή προτείνει μέτρα και σχέδιο δράσης για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και άλ λων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά. Κατά τη φάση αυτή, η επιτροπή εντοπίζει διοικητικά εμπόδια ως προς την διεύρυνση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά και προτείνει σχετικά μέτρα άρσης των εμποδίων αυτών. 4) Στην επιτροπή μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή εκπρόσωποι άλλων υπουρ γείων, φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων, προκειμέ νου να εισηγούνται επί των θεμάτων που συζητούνται. Μπορεί να προσκαλούνται επίσης εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα. 5) Σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι απαιτείται η συν δρομή τρίτων υπό μορφή ανάληψης συγκεκριμένου έργου, η επιτροπή δύναται να εισηγείται σχετικά στη προϊσταμένη αρχή και να επιφορτίζεται με την παρα κολούθησή του. 6) Με νεότερες αποφάσεις θα καθορισθεί η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0515 του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών Ενέργειας του Υπουρ γείου Ανάπτυξης. 7) Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ö Αριθμ.:Ζ1 362 Καθορισμός αποζημίωσης Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο πής για την εκπόνηση μελέτης και την κατάρτιση ειδι κού κανονιστικού πλαισίου που θα θέτει τους όρους δράσης και λειτουργίας των εταιριών που προβαίνουν σε διαδικασίες είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών τους (απόφαση υπ αριθμ. Ζ1 1394/ ΦΕΚ 468 τ. ΥΟΔΔ/ , όπως τρο ποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. Ζ1 1425/ ΦΕΚ 532 τ. ΥΟΔΔ/ ). ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνησης και Κυ βερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. Του άρθρου 6 του ν.2156/1993 «Συμπλήρωση του ν. 1703/1987 Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 109/Α / ). Του ν. 1256/1981 (ΦΕΚ 65/Α/1981) «Για πολυθεσία κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1326/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2303/1995. Το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993). Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορί ου» (ΦΕΚ 185/Α /1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α / ). Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α / ), Του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/ ) «Σύσταση Γε νικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α / ). Του ν. 2251/1994 «Περί Προστασίας των Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α /1994), όπως ισχύει. 2. Τις αποφάσεις: Υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/ (ΦΕΚ 91/Β/ ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα».

4 596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπ αριθμ. Ζ1 1394/ (ΦΕΚ 468 τ. ΥΟΔΔ/ ) «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης και την κατάρτιση ειδικού κανονι στικού πλαισίου που θα θέτει τους όρους δράσης και λειτουργίας των εταιριών που προβαίνουν σε διαδικασί ες είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών τους». Υπ αριθμ. Ζ1 1425/ (ΦΕΚ 532 τ. ΥΟΔΔ/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ζ1 1394/ (ΦΕΚ 468 τ. ΥΟΔΔ/ ) υπουργικής απόφασης περί «Σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης και την κατάρτιση ειδικού κανονι στικού πλαισίου που θα θέτει τους όρους δράσης και λειτουργίας των εταιριών που προβαίνουν σε διαδικασί ες είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων για λογαριασμό των πελατών τους». 3. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Λ. Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια τάξεων του ν. 3205/2003». 4. Το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάσθηκε για το θέμα αυτό από έως , αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αμοιβή του προέδρου, των μελών και της γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής σε ποσό Ευρώ σαράντα εννέα (49) ανά συνεδρίαση. Σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχής του καθενός στις συνεδρι άσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής η αμοιβή των ανωτέρω καθορίζεται ως ακολούθως: Του Προέδρου σε Ευρώ πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (12 συνεδριάσεις Χ 49 = 588 ). Των μελών με αύξοντα αριθμό 2,3,4,5,6,7 σε πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) έκαστος για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (12 συνεδριάσεις Χ 49 = 588 ). Των μελών με αύξοντα αριθμό 8,9,10,11,12,13,14 σε Ευρώ τριακόσια ενενήντα δύο (392) έκαστος για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (8 συνεδριάσεις Χ 49 = 392 ). Της Γραμματέως σε πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εργασίας (12 συνε δριάσεις Χ 49 = 588 ). 2. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα από φαση Ευρώ επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (7.448) θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΚΑΕ 0515/35/160). 3. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης θα βεβαιωθεί από τον Γραμματέα της Επιτροπής ότι η παροχή των υπηρεσιών των μελών έχει γίνει ΕΚΤΟΣ του ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Δημοσιών Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απα σχόληση. 4. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περι ορισμούς του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ Α/2003). Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ /Δ6/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3696/2008 με θέμα «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατά ξεις» και τις υπ αριθμ /Δ6/2008 και /Δ6/2008 υπουργικές αποφάσεις αποδέχεται την παραίτηση του Αδαμόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος είχε ορι σθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων με την υπ αρ /Δ6/ υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων». (ΦΕΚ 433/τ. ΥΟΔΔ/ ) ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Αριθμ Επανασύσταση και Επανασυγκρότηση Κεντρικής Επι τροπής Παραλαβής για τον εξοπλισμό του Έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθή κης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ» και Τροποποίηση του Έργου της Επιτροπής. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45Α). 2. Τις διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθει ών που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα το άρθρο 11 του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206Α) και τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19Α). 3. Tο π.δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150Α) περί Κανονισμού Προ μηθειών Δημοσίου. 4. Το π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64Α) «Προσαρμογή της Ελλη νικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18» 5. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το άρθρο 6 του ν. 3027/02 ( Φ.Ε.Κ. 152Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 αρ. 12 του ν. 3149/ (Φ.Ε.Κ. 141Α) και την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1343Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 6. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Λογαρια σμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των και ιδιαίτερα την υπ αριθμ. 141/ υπουργική απόφαση «Οδηγός Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού» (Φ.Ε.Κ. 269Β). 7. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251Α) «Δια χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προ γραμματική Περίοδο ».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την υπ αριθμ / απόφαση ένταξης για την πράξη «Κτιριακές Παρεμβάσεις και Προμήθεια Εξο πλισμού για τη στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλι οθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση 3ης τροποποίησης, με κωδικό MIS_91301 στο Μέτρο 5.2 του ΕΠΕΑΕΚ.. 9. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων της ανωτέρω Πράξης. 10. Την υπ αριθμ. 4790/ απόφαση της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκρι ση διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού υπ αριθμ. 22/2006 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 11. Την υπ αριθμ. 5402/ απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκρι ση διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αρ.προκ. 08/2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 12. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκρι ση διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αρ.προκ. 21/2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ. 13. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 511ΥΟΔΔ) από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Σύσταση και Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής για τον εξοπλισμό του Έργου «Κτιριακές πα ρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». 14. Το υπ αριθμ / έγγραφο της ΕΥΔ Επι χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά θησης περί Ενημέρωσης για την παράταση ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ. 15. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια που εκχωρείται από το ΕΠΕΑΕΚ στην Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων ΚπΣ του ΥπΕΠΘ (ΣΑΕ 453, Κωδ. Έρ γου: 2002ΣΕ ), το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφω να με τον ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297Α), αποφασίζουμε: Α. Την επανασύσταση και επανασυγκρότηση τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. για την υποστήριξη των το πικών επιτροπών παραλαβής σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός: 1. των Τμημάτων 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτι κοακουστικών μέσων» και 3 «Προμήθεια και εγκατά σταση φαξ τηλεφώνων και φωτοτυπικών συσκευών» του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 90 ΤΕΕ ΣΕΚ» υπ αριθμ. 22/2006, και 2. του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Επίπλων για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ» υπ αριθμ. 21/2008, που αφορούν τα Υποέργα 28, 29 και 30 του Έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής αυτής ως εξής: Τακτικά μέλη: 1. Κρέτσα Άννα του Κων/νου Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ/ΥπΕΠΘ. 2. Παλούκου Αναστασία του Γεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ20, Προϊσταμένη γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης. 3. Μάγκα Σοφία του Ηλία, Προϊσταμένη Τμήματος Α στη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. Πρόεδρος ορίζεται η Κρέτσα Άννα Αναπληρωματικά μέλη κατ αντιστοιχία: 1. Αθανάσιος Νικολόπουλος του Ιωάννη, Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Καρμπέρης Γεώργιος του Χρήστου, στέλεχος στην Ε.Υ.Ε./Ε.Δ. ΥΠΕΠΘ. 3. Παναγιωτοπούλου Ευγενία του Αντωνίου, αποσπα σμένη εκπαιδευτικός ΠΕ10 στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ. Καθήκοντα Γραμματειακής Υποστήριξης της επιτρο πής θα ασκήσει η Μυλωνά Μαρία του Μιχαήλ αποσπα σμένη εκπαιδευτικός ΠΕ04, στην ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ με αναπλη ρώτρια την Δίπλα Ευθαλία του Κων/νου αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ17.01 στην ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής είναι η παραλαβή των Υποέργων: 28 «Προμήθεια Οπτικοακουστικών Μέσων για 90 Σχο λικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ», 29 «Προμήθεια Φαξ Τηλεφώνων και Φωτοτυπικών για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ», και 30. «Προμήθεια Επίπλων για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ» του έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». Συγκεκριμένα η Επιτροπή υποστηρίζει τις τοπικές επι τροπές παραλαβής σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, καθ όλη τη διάρκεια των παραλαβών. Ενδέχεται να απαιτηθούν επί τόπου επισκέψεις μελών της επιτροπής, σε περιπτώσεις όπου υφίστανται προβλήματα, τα οποία δεν δύναται να τα επιλύσουν οι τοπικές επιτροπές. Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί επίσης τον έλεγχο των πρωτότυπων παραστατικών του Αναδόχου και των πρωτοκόλλων παραλαβής από τις τοπικές επιτροπές παραλαβής και θα συντάσσει πρακτικό/ά παραλαβής βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του Αναδόχου. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται επιπλέον, όλων των δια φωνιών που ενδεχομένως να προκύψουν στις τοπικές επιτροπές παραλαβής. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί τη γνώμη ειδικών, για εξειδικευμένα τεχνικά και νομικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό. Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων σε όλη τη διάρκεια παραλαβών από τις τοπικές επιτροπές των Σχολικών Βιβλιοθηκών του εξοπλισμού του/ων προαναφερθέντος/ ων Υποέργου/ων. H Επιτροπή θα έχει διάρκεια από τη δημοσίευση της παρούσης έως την , οπότε και πρέπει να έχει υποβάλει τα πρακτικά που συνέταξε, με βάση τα οποία θα γίνει και η αποπληρωμή του/ων Αναδόχου/ων, στην Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. Η Επιτροπή ορίζεται αμειβόμενη. Για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής θα εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών στο πλαίσιο του ν. 3205/2003. Η δαπάνη που προκαλείται, θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 453, Κωδ. Έργου: 2002ΣΕ ).

6 598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Β. Την τροποποίηση του Έργου της Κεντρικής Επιτρο πής Παραλαβής για τον εξοπλισμό του Έργου «Κτιριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την στέγαση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε 108 ΤΕΕ ΣΕΚ». Συγκεκριμένα, από το έργο της Κεντρικής Επιτρο πής Παραλαβής, όπως αυτό ορίσθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση, εξαιρείται η παραλαβή του εξο πλισμού του Υποέργου 27 «Προμήθεια Η/Υ και περιφερει ακών συσκευών για 90 Σχολικές Βιβλιοθήκες σε ισάριθμα ΤΕΕ», λόγω της σύστασης και συγκρότησης ξεχωριστής Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού του Τμήματος 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού και περιφερειακών συσκευ ών», του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 226 Σχολικών Βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα» υπ αριθμ. 08/2008. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009 Με εντολή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (4) Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του ν. 3329/2005 και του ν. 3527/2007, διορίζεται ο ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥ ΣΟΣΤΟΜΟΥ, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος Χ255734, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Ιατρός, ως Δι οικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διετή θη τεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του ν. 3528/2007 με βαθμό 1ο. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ: 2758/ ). Με την υπ αριθμ. ΔΥ1 α/γ.π / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), δι ορίζεται, από , ο Ανδρίτσος Γεώργιος του Χρή στου, Ιατρός, με Α.Δ.Τ. Π , σε θέση Ειδικού Συμ βούλου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριου Σαλμά. Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται στο βασικό μι σθό του 4ου Μισθολογικού Κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορίας του ν. 3205/2003, σύμφωνα με την 2/8098/0022/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1867/ ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ.: 13438/1479 Τροποποίηση της υπ αριθμ /3633/ υπουργικής απόφασης. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 2 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (SLOTS) στους Ελληνικούς Αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α 40). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την υπ αριθμ /3633/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διορισμός με λών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 245). 3. Το από έγγραφο της εταιρείας Aegean Airlines. 4. Την ανάγκη διορισμού νέου μέλους της Αρχής Συ ντονισμού Πτήσεων, για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης προκαλείται δαπάνη, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε το μέλος του Δ.Σ. της Αρχής Συντονι σμού Πτήσεων, Σταύρο Δαλιάκα, με τον Ιωσήφ Μαστορα ντωνάκη του Στυλιανού, εκπρόσωπο της εταιρείας Aegean Airlines, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής. Παπάγου, 5 Μαρτίου 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (6) Αριθμ /25/2009 Συγκρότηση Επιτροπών για την πλήρωση με επιλογή οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μηχα νικών ΡΗ/ΡΕ και στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχουμε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α /1988) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ν.π.δ.δ.». (5)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 599 β) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α /1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α /1997). γ) του π.δ. 63/1974 (ΦΕΚ 24 Α /1974) «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στε λεχών Εμπορικού Ναυτικού». δ) του π.δ. 110/1986 (ΦΕΚ 40 Α /1986) «Ίδρυση, οργάνω ση, διοίκηση και λειτουργία ΔΣΜΑΕΝ Ρ/Τ» όπως αντικα ταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 50/1997 (ΦΕΚ 45 Α /1997) «Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών». ε) του β.δ. 631/1972 (ΦΕΚ 180 Α /1972) «Περί οργανώ σεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 425/1988 (ΦΕΚ 196 Α /1988). στ) του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α /2007) «Συγχώνευση Υπουργείων». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/107/3995/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. (ΦΕΚ 280 Α /2006) της οποίας η ισχύ παρατάθηκε με την υπ αριθμ. 15/2007 ΠΥΣ (ΦΕΚ 288 Α /2007) και την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/481/18140/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ (ΦΕΚ 252 Α /1998). 3. Την υπ αριθμ. ΔΟ1/13450/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 789 Β /1980) «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμ βάσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δη μοσίου και ν.π.δ.δ. όπως αυτή τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΔΟ1/15657/ όμοια (ΦΕΚ 1032 Β /1980). 4. Την υπ αριθμ /05/09/ κοινή απόφαση Προκήρυξη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί ου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εσωτε ρικών, «Πλήρωση με επιλογή οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Κέντρα Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρ χων Μηχανικών Ραδιοηλεκτρονικών/Ραδιοεπικοινω νιών (ΚΕΣΕΝ/Π Μ ΡΗ/ΡΕ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπο ρικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου). 5. Tην υπ αριθμ /07/97/ απόφαση Με ταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 724 Β/1997). 6. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΕΝΑΝΠ του Κεφαλαίου Ναυ τικής Εκπαίδευσης, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη απόφασή μας, αποφασίζουμε: Α. 1. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, για την πλήρωση με επιλογή οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν. (ΚΕΣΕΝ) Πλοιάρχων Μηχανικών ΡΗ/ΡΕ και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου), αποτελούμενη από τους: (α) ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ Μιχαήλ του Πολυχρόνη, Διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, βαθμίδας Κα θηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού τον ΚΑ ΡΑΒΑΣΙΛΗ Γεωργίου του Ιωάννη, Διευθυντή ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων της ίδιας ειδικότητας. (β) ΒΛΑΧΟ Αριστείδη του Γεωργίου, βαθμίδας Κα θηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δη μήτριο του Βασιλείου, Καθηγητή Εκπαιδευτή της ίδιας ειδικότητας του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. (γ) ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟ Γεώργιο του Παναγιώτη, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Α τάξης ΕΝ της ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ αποσπασμένο στη ΔΕΚΝ ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον ΧΑΡΧΑ ΛΑΚΗ Γεώργιο του Αλεξάνδρου Καθηγητή Εκπαιδευτή της ίδιας ειδικότητας του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 2. Η Επιτροπή, με πρόσκληση του Προέδρου της, συ νέρχεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε δύναται να υπερβεί τις δέκα πέντε (15) ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και καταρτίζει, με αιτιολογημένες πράξεις της, που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, πίνακα αποκλει ομένων λόγω έλλειψης των απαιτουμένων προσόντων και μη υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Κατόπιν των ανωτέρω ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 της (3) σχετικής του προοιμίου της παρούσης αφού λάβει υπόψη και το πρακτικό της Επιτροπής της παρ. Β της παρούσης. 3. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά (παρ. Η προκήρυξης) τα τυπικά και ουσιαστικά προσό ντα των υποψηφίων που προβλέπονται από τη σχετική προκήρυξη και συνεκτιμώνται και όλα τα λοιπά προ σόντα και στοιχεία που, κατά κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. 4. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπο γράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμμα τέα. Β. 1. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εξέ ταση των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστωθεί η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας στο επίπεδο που κατά περίπτωση απαιτείται από τη σχετική προκήρυξη, αποτελούμενη από τους: (α) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αικατερίνη του Ανδρέα, βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ ως Πρόεδρο, με αναπλη ρώτρια αυτής την ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αγλαΐα του Αναστασίου της ίδιας βαθμίδας και ειδικότητας της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΥ. (β) ΜΠΑΚΑ Σοφία του Παναγιώτη, βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ως μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ Αικατερίνη του Γεωργίου της ίδιας βαθμίδας και ειδικότητας της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (γ) ΔΟΥΝΑΒΗ Γεώργιο του Μάρκου, βαθμίδας Καθηγη τή Ειδικών Μαθημάτων ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας της ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ ως μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ Νικολέττα του Βασιλείου Καθηγήτρια Αγγλικών του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

8 600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Η Επιτροπή με πρόσκληση της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτρο πής της παρ. Α συνέρχεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως προ της συνεδριάσεως της Επιτροπής της παρ. Α και προβαίνει στην εξέταση των υποψηφίων για τη θέση που απαιτείται γνώση Αγγλικής γλώσσας. 3. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από το Γραμματέα της Επιτροπής για τον τόπο και χρόνο της εξέτασής τους. Κατά την εξέταση η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της και να το παραδώσει με αποδεικτικό επίδοσης στον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. Α της παρούσης. Γ. Γραμματέας των Επιτροπών των προηγουμένων πα ραγράφων ορίζεται η ΜΠΥ/ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΠ 2ο ΧΑΤΖΗΚΥΡΙ ΑΚΟΥ Ελευθερία του Χρήστου με αναπληρώτριά της την ΙΔΑΧ/Π.Υ. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΠ 2ο ΚΑΤΣΙΠΗ Αννα του Σωκράτη. Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2009 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 29 19 Φεβρουαρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3748 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα