ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Γ. Δημητράκου Μ. Κωτσάκη Τηλέφωνο : Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. του άρθρου 26 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 165 Α ) γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) δ.του άρθρου 22 του Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273 Α) ε.του άρθρου 34 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α) στ. της παραγρ. β3 του άρθρου 2 του Ν 4163/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α 32)» ΦΕΚ Α 155. ζ. του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

2 2 Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) η. του Ν.Δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α) θ. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α) ι. του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α) 2. Την αριθμ. Υ10γ/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ10γ/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία» (ΦΕΚ 785/2006 Β)» (ΦΕΚ 2340 Β) 3. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β) 4. Την αριθμ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 5. Η αριθμ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠ οικ / Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊστάμενους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας και τροποποίηση της αρ. ΔΥ(3-4)ΓΠοικ / απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2967 Β) Προκηρύσσουμε Τις κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από α. Γενικούς Γιατρούς β. γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου γ. γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία. Α. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διευκρινίζουμε τα παρακάτω: 1. Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν (κατ εκτίμηση και της υπηρεσίας) και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από πλευράς του υποψηφίου. 2. Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία μας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας, λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία δια της απλής μεθόδου. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας, η οποία παρέχεται και μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Επ αυτού ουδεμία ένσταση μπορεί να υποβληθεί. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε. ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 2

3 3 3. Ειδικευόμενοι γιατροί που κατέχουν θέση με παράταση, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 4. Ο υποψήφιος Γενικός Γιατρός οφείλει, σε περίπτωση, που κατέχει θέση στο δημόσιο, να έχει προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκομίσει το ΦΕΚ παραίτησής του μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης. 5. Γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ της συμμετοχής τους σε ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ θέσεις και θέσεις ΠΛΟΙΩΝ. 6. Γενικοί γιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών μπορούν να επιλέγουν ιατρεία, τα οποία ανήκουν μόνο στις Α προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/τ. Α / ). Γενικοί γιατροί, που θα επιλεγούν να καταλάβουν θέση σε Κ. Υ, ή Π. Ι, που αναφέρονται για εξυπηρέτηση και μόνιμη εγκατάσταση σε Δ. Δ. ή Κοινότητα, διορίζονται στο Κ. Υ και Π. Ι. Έδρα ορίζεται το Κ. Υ, ή το Π. Ι και παράλληλα θα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση το Δ. Δ/σμα, ή την Κοινότητα, για την οποία τοποθετήθηκε. 7. Γιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 /τ Β ), υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της Ελλ. Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύμφωνα με την αρ. Δγ/ / 93 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 / Β / 1993). 8. Όσοι γιατροί έχουν εγγραφεί στο Α έτος των ιατρικών σχολών μέχρι το ακαδημαϊκό έτος απαλλάσσονται από την υποχρέωση Υπηρεσίας Υπαίθρου της παρ. 1 αρθρ. 1 του Ν.Δ 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α) σύμφωνα με την αριθμ Υ10γ/οικ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 955/Β/). Παρέχεται όμως η δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις σε Κ.Υ ή Π.Ι εφόσον το επιθυμούν και οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη. Οι γιατροί που θα διορισθούν στα Κ.Υ, ή Π.Ι καλύπτουν ανάγκες αυτών, καθώς και των περιοχών ευθύνης τους. 9. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης. Β.1. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 3 η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 23 η Ιανουαρίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Συμβολισμοί : # Ιατρεία τα οποία έχουν μείνει κενά από προηγούμενες προκηρύξεις Iατρεία τα οποία έχουν μείνει κενά μετά από παραίτηση του ιατρού Μπορούν να υποβάλλουν και να τοποθετηθούν και γιατροί που έχουν Θ εκπληρώσει την υπό του Ν. Δ. 67/68 υποχρ. Υπηρεσία υπαίθρου ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 3

4 ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ()-ΘΗΤΕΙΑ (Θ) ΤΥΠΟΣ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ 4 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΔ. ΗΜΕΡ. ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 4 ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Δ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6 ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Α Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 8 ΠΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 14 ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 25 ΠΙ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 40 ΠΙ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 46 ΠΙ ΣΤΑΝΟΥ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 61 ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 62 ΠΙ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 66 ΠΙ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # 67 ΠΙ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ Α Θ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # 69 ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ Β Θ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 4

5 5 70 ΠΙ ΚΑΝΔΗΛΑΣ Θ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # 72 ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 88 ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 90 ΠΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 91 ΠΙ ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για ΝΜ Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # 125 ΠΙ ΛΥΡΚΕΙΑΣ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 137 ΠΙ ΔΙΔΥΜΩΝ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 139 ΠΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Β Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 146 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 160 ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Γ Γ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 161 ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 170 ΠΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 173 ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗ ΛΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 5

6 6 174 ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 176 ΠΙ ΠΙΑΝΑΣ Γ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 178 ΠΙ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 181 ΠΙ ΡΑΦΤΗ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 182 ΠΙ ΣΕΡΒΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 183 ΠΙ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 186 ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Γ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 191 ΠΙ ΚΟΣΜΑ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192 ΠΙ ΠΕΛΕΤΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 193 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 198 ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 199 ΠΙ ΑΣΕΑΣ Α Γ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 210 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 211 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 212 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Γ Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 6

7 7 213 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Δ Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 215 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Α Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 216 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 218 ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 219 ΠΙ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 221 ΠΙ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 224 ΠΙ ΕΛΑΤΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 225 ΠΙ ΠΗΓΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 227 ΠΙ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 228 ΠΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 230 ΠΙ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 231 ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 232 ΠΙ ΜΕΛΑΤΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 233 ΠΙ ΒΙΓΛΑΣ Α ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 235 ΠΙ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 7

8 8 240 ΠΙ ΠΕΤΑ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 241 ΠΙ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 243 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 244 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 245 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Δ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 246 ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 247 ΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 248 ΠΙ ΡΑΜΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 249 ΠΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΕΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 250 ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 251 ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Β ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 252 ΠΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 253 ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 255 ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 256 ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 8

9 9 257 ΠΙ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 258 ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΛΟΙΟ Α ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΛΟΙΟ Β ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΛΟΙΟ Δ ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΛΟΙΟ ΣΤ Γ Ν ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για ΝΜ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ Ν ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για ΝΜ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ Ν ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για ΝΜ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ Ν ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για ΝΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Β ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 271 ΠI ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 272 ΠΙ ΜΕΘΑΝΑ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 274 ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Α ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 278 ΠI ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ- ΠΛΟΙΟ Α Θ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 279 ΠI ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ- ΠΛΟΙΟ Β Θ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 280 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ- ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 281 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 312 ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Β Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 9

10 ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 314 ΠΙ ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 315 ΠΙ ΚΕΡΤΕΖΗΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 322 ΠΙ ΦΙΛΙΩΝ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 325 ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ Α Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 333 ΠΙ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΕΝΟ Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 340 ΠΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ) ΚΕΝΟ 363 ΠΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Α ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β Γ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ Ν ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΘΗΒΩΝ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ Ν ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ Ν ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 416 ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 419 ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 421 ΠΙ ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 422 ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 423 ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. ΚΟΙΝ. ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 10

11 ΠΙ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 425 ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 426 ΠΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 427 ΠΙ ΡΟΔΙΑΣ Α ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 428 ΠΙ ΡΟΔΙΑΣ-ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Β ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 429 ΠΙ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 431 ΠΙ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 441 ΠΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ Β ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 448 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΕΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 453 ΠΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 459 ΠΙ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 460 ΠΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 461 ΠΙ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Γ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ. ΤΕΛΕΝΔΟΥ Ε Θ για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 11

12 ΠI ΒΑΘΕΟΣ ΠΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Α Θ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Γ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Δ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΚΕΝΟ 483 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Β Θ ΚΕΝΟ 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Α ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Β ΠΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Θ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΕΝΟ 492 ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 12

13 ΠΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ Δ ΚΕΝΟ 508 ΠΙ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΠΙ ΣΥΜΗΣ Α ΠΙ ΣΥΜΗΣ Β ΚΕΝΟ 516 ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΧΑΛΚΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟ Β Θ ΤΗΛΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ 528 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΛΟΙΟ Θ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 13

14 ΠΙ ΑΠΕΡΙΟΥ ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ Θ ΠΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΚΑΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΚΑΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ Θ για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # για ΝΜ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 541 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Β Θ ΚΕΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 542 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Γ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 543 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Δ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 544 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ε Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 545 ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 546 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ζ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 547 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Η Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 549 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ Α Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 550 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ Β Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 552 ΠΙ ΛΕΙΨΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 14

15 ΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ # 554 ΠΙ ΖΩΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # 557 ΠΙ ΒΑΛΤΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 565 ΠΙ ΠΥΘΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 566 ΠΙ ΜΑΝΗΣ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 569 ΠΙ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Α ΑΓΟΝΟ Θ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # 576 ΠΙ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Β Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 581 ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α ΚΕΝΟ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 586 ΠΙ ΠΕΠΛΟΥ Α ΚΕΝΟ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 596 ΠΙ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 602 ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α ΠΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΣΤΥΡΩΝ Α ΚΕΝΟ 607 ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 15

16 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΠΙ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Α ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ Β ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Β ΠΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α ΠΙ ΠΑΠΑΔΩΝ ΠΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Β ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Β ΚΕΝΟ 670 ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ Γ Ν- ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 16

17 ΠΙ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Δ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤ ΚΕΝΟ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΘΕΡ. 688 ΜΗΝ.) Ζ Θ ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ Α ΠΙ ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Α ΠΙ ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Β ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α ΠΙ ΑΓΙΟΥ Β ΠΙ ΩΡΕΩΝ Α Θ ΠΙ ΩΡΕΩΝ Β ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 701 ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Α ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 702 ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Β ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 17

18 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 706 ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 707 ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 708 ΠΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 709 ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 710 ΠΙ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 714 ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 715 ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 716 ΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 717 ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 718 ΠΙ ΦΙΔΑΚΙΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 719 ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 720 ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 721 ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 722 ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 18

19 ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 724 ΠΙ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 727 ΠΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 729 ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Α ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 732 ΠΙ ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 755 ΠΙ ΕΦΥΡΑΣ Α Θ ΚΕΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 757 ΠΙ ΛΟΥΚΑ Α Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 759 ΠΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 760 ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 761 ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ Θ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # 762 ΠΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΧΑΝΙΑ) ΑΓΟΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 769 ΠΙ ΜΠΟΡΣΙΟΥ Θ ΠΙ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΠΙ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ Α Θ ΠΙ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ Β Θ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 19

20 ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 778 ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Γ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 780 ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Ε Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 787 ΠΙ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 790 ΠΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Β Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 791 ΠΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ Θ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 796 ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 798 ΠΙ ΓΟΥΜΕΡΟΥ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 802 ΠΙ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 807 ΠΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΠΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 811 ΠΙ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Β Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 815 ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 816 ΠΙ ΣΕΚΟΥΛΑ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # 817 ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 20

21 ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Θ ΠΙ ΑΡΒΗΣ ΚΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ ΚΕΝΟ 916 ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ για ΝΜ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ για ΝΜ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ για ΝΜ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 945 ΠΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 947 ΠΙ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 948 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 960 ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 963 ΠΙ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ 25.12,13 ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1052 ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1053 ΠΙ ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1055 ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1068 ΠΙ ΜΗΛΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1072 ΚΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1074 ΠΙ ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 21

22 ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1082 ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Β ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1083 ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Γ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1085 ΠΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1093 ΠΙ ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1113 ΠΙ ΠΑΔΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1115 ΠΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1117 ΠΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Θ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1120 ΠΙ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1128 ΠΙ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1140 ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ # 1141 ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΠΛΟΙΟ Β ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ # 1146 ΠΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1147 ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1160 ΚΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΘΑΣΟΥ Γ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 22

23 ΠΙ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1165 ΠΙ ΘΑΣΟΥ Β ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1170 ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Γ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1177 ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ 24/10/13 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1178 ΠΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1179 ΠΙ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1183 ΠΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Β (για εξυπ. Λ.Σμοκόβου) ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1184 ΠΙ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1186 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1187 ΠΙ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1188 ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Α ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1189 ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1193 ΠΙ ΙΤΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1194 ΠΙ ΠΕΔΙΝΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1197 ΠΙ ΟΡΦΑΝΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 23

24 ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Β ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1208 ΠΙ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1209 ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1210 ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1212 ΠΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214 ΠΙ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1215 ΠΙ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1217 ΠΙ ΜΑΡΑΘΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1223 ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Β ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1224 ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1227 ΠΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1228 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1229 ΠΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1231 ΠΙ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1235 ΠΙ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 24

25 ΠΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1238 ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Β ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1239 ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ # 1243 ΠΙ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1247 ΠΙ ΟΙΝΟΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1254 ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΑΓΡΟΣ Β ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1260 ΠΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ # 1267 ΠΙ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1274 ΚΥ ΠΑΞΩΝ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1275 ΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1278 ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΗΣ Γ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1291 ΚΥ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ Β ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1299 ΚΥ ΣΑΜΗΣ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1300 ΚΥ ΣΑΜΗΣ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1307 ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 25

26 ΠΙ ΧΙΟΝΑΤΩΝ Θ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1311 ΠΙ ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1312 ΠΙ ΠΕΤΡΙΚΑΤΩΝ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1313 ΠΙ ΠΥΡΓΙΟΥ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1317 ΠΙ ΣΚΑΛΑΣ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1320 ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ Α Θ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1323 ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ Α ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1324 ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1325 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1326 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1329 ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Γ Γ Ν ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1337 ΠΙ ΕΥΡΩΠΟΥ Β Γ Ν ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1346 ΠΙ ΕΥΖΩΝΩΝ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 1401 ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Β Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 26

27 ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Γ ΠΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΓΟΝΟ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" για ΝΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1431 ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1444 ΠΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1452 ΠΙ ΛΑΥΚΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1453 ΠΙ ΜΕΣΙΝΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1454 ΠΙ ΦΕΝΕΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1493 ΠΙ ΦΙΛΩΤΙΟΥ Α ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ Θ ΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ Θ ΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ # ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ # ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ # ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ # ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ # ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ # ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 27

28 ΚΥ ΜΗΛΟΥ Β ΚΥ ΜΗΛΟΥ Γ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Δ ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Α ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Β 1515 ΠΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ Θ Θ ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Α ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Β ΠΙ ΚΥΘΝΟΥ Θ ΠΙ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ Α ΠΙ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ Β Θ ΠΙ ΣΙΦΝΟΥ Α Θ ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Β ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Γ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 28

29 ΚΥ ΙΟΥ Α Θ ΚΥ ΙΟΥ Β ΚΕΝΟ 1530 ΚΥ ΙΟΥ Γ ΠΙ ΙΟΥ ΚΕΝΟ 1532 ΚΥ ΘΗΡΑΣ Α ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΛΟΙΟ Β Θ ΠΙ ΑΝΑΦΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ 1541 ΠΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ Θ Θ ΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Β Θ ΚΥ ΠΑΡΟΥ Β ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 29

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1901 3 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδε σης στα δίκτυα διανομής σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα