Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual"

Transcript

1 Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January

2 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο πηήζεο 10 Δπηινγή Πηήζεο Πνηλέο

3 Γενικέρ πληποθοπίερ Ση είλαη ε FSAirlines? Η FSAirlines είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα ζηελ νπνία δηάθνξεο εηθνληθέο εηαηξίεο δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο κνληέιν δηαρείξηζεο πηήζεσλ, πηιόησλ βάζε νηθνλνκηθνύ κνληέινπ πνπ πξνζθέξεη ε ζειίδα ηεο FSAirlines (FSA). Η Olympic Air virtual παξάιιεια κε ηελ δηθή ηεο ζειίδα δξαζηεξηνπνηείηε θαη ζηελ FSA ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν θαη βξίζθεηε αλάκεζα ζηηο πξώηεο εηθνληθέο εηαηξίεο θαη ζηελ FSA. Με πνιύ απιά ιόγηα, δελ κπνξεί πιένλ ν πηιόηνο λα θάλεη πηήζε αλ ζην αεξνδξόκην ην νπνίν βξίζθεηε δελ ππάξρεη δηαζέζηκν αεξνζθάθνο. Τπάξρνπλ έζνδα από θάζε πηήζε, έμνδα (θαπζίκσλ ηα νπνία αγνξάδεη ν θάζε πηιόηνο), έμνδα πξνζσπηθνύ, θζνξέο αεξνζθάθνπο θιπ. Να ζεκεησζεί πσο κέιε ηεο δηνίθεζεο ηεο Olympic Air virtual έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ κεηάθξαζε ηεο ζειίδαο FSA ζηα Διιεληθά. 3

4 Εγγπαθή Γηα λα γίλεη κέινο θάπνηνο ζηελ FSA Olympic Air virtual ζα πξέπεη λα πιεξεί θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο όπσο, Να είναι ήδη μέλορ ηηρ Olympic Air virtual. Να βπίζκεηε ζηο βαθμό ηος Captain δηλ. 100 ώπερ πηήζειρ Δθόζνλ ν πηιόηνο πιεξεί ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηελ ζειίδα θαη λα θάλεη εγγξαθή όπσο ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Με ηελ εγγξαθή ηνπ πηιόηνπ ζηελ FSA, κεηαθέξεηε απηόκαηα από ηελ Airways ζηελ Airlines όπνπ ππάξρεη ε αληηζηνίρηζε ηνπ ζηόινπ θαη ζηηο δύν ζειίδεο. ηελ εγγξαθή ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηάεη ηα νπνία θπζηθά ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλα ηεο OAV. 4

5 ζα ζαο πξόηεηλα ζαλ «όλνκα ρξήζηε» λα βάιεηε ην ίδην ID θαη Password πνπ έρεηε ζηελ OAV.(Φώην 1) Φώην 1 5

6 Μόιηο ηειεηώζεη ε εγγξαθή ζαο ζα κπνξέζεηε λα ζπλδεζείηε ζηελ ζειίδα θαη λα κπείηε ζην πξνθίι ζαο όπνπ εθεί ζα πξέπεη λα θάλεηε θάπνηα βήκαηα ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ν ινγαξηαζκόο ζαο.(φώην 2) Φώην 2 Καηά ηελ εγγξαθή ζαο, ζα ιάβεηε έλα κε έλαλ θσδηθό ή έλαλ ζύλδεζκν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. Αξηζηεξά ζην κελνύ ζα παηήζεηε ην «Δπηβεβαίσζε Γηεύζπλζεο ει. Σαρπδξνκείνπ» θαη ζα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό.(φώην 3) Φώην 3 6

7 Ρυθμίσεις προφίλ Μέζα από ην πξνθίι ζαο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θάπνηεο επηινγέο λα αιιάμεηε θσδηθό, κνλάδεο κέηξεζεο, γιώζζα, ππνγξαθή θ.α. Δκείο ζαλ Olympic Air virtual ρξεζηκνπνηνύκε : ωρ Ζώνη ώπαρ=europe/athens, Γλώζζα=gr, Μονάδα μέηπηζηρ=kg και ηςλ=new. Τπνγξαθή ζα κπνξείο λα δηαιέμεηο είηε από ηηο εηθόλεο πνπ ζνπ πξνζθέξεη ε ζειίδα, είηε κόιηο γίλεη δεθηή ε αίηεζε ζνπ ζηελ εηαηξία λα δηαιέμεηο κία εηθόλα κε ηα ρξώκαηα ηεο Olympic Air virtual, από ηνλ ζηόιν ηεο. 7

8 Επιλογή της Olympic Air virtual Δθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ OAV σο εηαηξία θαη λα ζηαιεί ε αίηεζε πξόζιεςε ζαο. Μέζα από ην πξνθίι ζαο ζην πάλσ κέξνο ζα παηήζεηε ηελ επηινγή, «Αίηεζε ζε VA». ηα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζα ρξεηαζηεί απιά λα γξάςεηε ηελ ιέμε Olympic Air virtual θαη ακέζσο ζα εκθαληζηεί ε εηαηξία. (Φώην 4-5) Φώην 4 8

9 Φώην 5 Μόιηο εκθαληζηεί ζην πεδίν ε Olympic Air virtual δεμηά ζα παηήζεηε ην θνπκπί ηεο επηβεβαίσζεο θαη ακέζσο ε αίηεζε ζα ζηαιεί ζηελ δηνίθεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξόζιεςεο. αλ κέινο ηεο OAV ν βαζκόο κεηαθέξεηε θαη ζηελ FSA όπσο θαη νη ηύπνη αεξνζθαθώλ πνπ αλαινγνύλ ζηνλ βαζκό. 9

10 Ο Client Σο ππόγπαμμα καηαγπαθήρ πηήζηρ. Σν κόλν πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα λα μεθηλήζεηε ηελ πξώηε ζαο πηήζε είλαη ν Client, ην πξόγξακκα θαηαγξαθήο πηήζεο. Από ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο FSA κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηνλ client θαη πνιύ εύθνια λα ηνλ εγθαηαζηήζεηε. Ο client εθόζνλ έρεη εγθαηαζηαζεί, αλνίγεη κέζα από ην κελνύ ηνπ FS. Πάλσ ζην κελνύ ηνπ FS ππάξρεη πιένλ κία λέα επηινγή, ε FSA, όπνπ θάζε θνξά πνπ ζέιεηε λα θάλεηε πηήζε ζα αλνίγεηε ηνλ Client. αλ πξώηε θνξά ζα ρξεηαζηεί λα θάλεηε ζύλδεζε κε ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηελ ζειίδα θαη λα παηήζεηε Options θαη λα θιηθάξεηε ηα θνπηάθηα. ε πεξίπησζε πνπ ζαο εκθαλίζεη κελύκαηα όηη δελ αλαγλσξίδεη ην FS θιπ, ειέγμηε αλ ε έθδνζε ηνπ Fsuipc είλαη κεγαιύηεξε από ην 3.85.(βξίζθεηε ζηνλ θάθειν Modules ηνπ FS) 10

11 Επιλογή Πηήζηρ Η δηαδηθαζία γηα λα πεηάμεηο είλαη ε εμήο: Κιείλεηο ηελ πηήζε θαλνληθά από ηελ επηκειεηεία ηεο OAV. ην FSAirlines επηιέγεηο book flight. Αλάινγα κε ην αεξνδξόκην πνπ βξίζθεζαη, ηα type rating πνπ έρεηο θαη ηα αεξνζθάθε ζην ελ ιόγσ αεξνδξόκην, ζνπ βγάδεη ηνπο πξννξηζκνύο. Δπηιέγεηο όπνηνλ ζέιεηο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηο ην αεξνζθάθνο κε ην νπνίν ζα πεηάμεηο. (ΠΡΟΟΧΗ ΔΠΙΛΔΓΟΤΜΔ ΣΟ ΙΓΙΟ ΑΔΡΟΚΑΦΟ ΚΑΙ ΣΙ 2 ΔΛΙΓΔ.ΙΓΙΟ REGISTRATION). Σέινο παξαιακβάλεηο ην briefing document ηεο πηήζεο ζνπ, κε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηβάηεο πνπ ζα κεηαθέξεηο, ην βάξνο ησλ απνζθεπώλ θαη cargo. Ξεθηλάο ην FS, πεγαίλεηο ζην αεξνδξόκην αλαρώξεζεο θαη επηιέγεηο ην αεξνζθάθνο ζνπ. Δίζαη πιένλ ζηελ πίζηα κε parking breaks on (πνιύ βαζηθό γηα λα κελ ζνπ απνδώζεη πνηλή ην FSAirlines). Ξεθηλάο ην client ηνπ FSAirlines. Login θαη επηιέγεηο flight information. Βιέπεηο ηνλ αξηζκό ησλ επηβαηώλ θαη ην cargo πνπ ζα κεηαθέξεηο. Δπηζηξνθή ζην FS θαη θνξηώλεηο ην FsPassengers. Δπηιέγεηο ηα θνξηία θαη ηνλ αξηζκό ηνλ επηβαηώλ ζύκθσλα κε ην briefing document ηνπ FSAirlines. Φνξηώλεηο θαη ηα θαύζηκα. Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία θόξησζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Δπηζηξνθή ζηνλ client ηνπ FSAirlines. Δπηιέγεηο Fly! ηελ επόκελε ζειίδα πξέπεη λα δειώζεηο ηα θαύζηκα. Δπηιέγεηο get fuel from FS θαη ην ζύζηεκα δηαβάδεη ηηο πνζόηεηεο ησλ θαπζίκσλ ζην αεξνζθάθνο πνπ έρεηο έηνηκν ζην FS. Δπηιέγεηο Next θαη ειέγρεηο αλ όια ηα βάξε είλαη εληόο νξίσλ. Αθνύ είζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ην load sheet επηιέγεηο Next θαη πιένλ κπνξείο λα μεθηλήζεηο ηελ πηήζε ζνπ. Δπηζηξνθή ζην FS. Ξεθηλάο ηελ πηήζε ζνπ θαλνληθά. Φηάλνληαο ζην αεξνδξόκην πξννξηζκνύ θαη ελώ είζαη παξθαξηζκέλνο ζην assigned gate κε parking brakes on, μεθνξηώλεηο ηνπο επηβάηεο θαη θνξηίν. Παο ζην client. Έρεη εκθαληζηεί ε επηινγή End! Σελ επηιέγεηο θαη εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ηεο πηήζεο ζνπ. Next θαη εκθαλίδνληαη ηα θέξδε. Next θαη ε πηήζε έρεη ηειεηώζεη. Δπηζηξνθή ζην FS θαη θιείλεηο ηελ πηήζε από ην FsPassengers θαη ζηέιλεηο ην PIREP θαλνληθά. ηην ππάξη είναι πολύ πιο εύκολο. Θα ηο διαπιζηώζειρ και μόνορ ζος. 11

12 Ποινέρ ε γεληθέο γξακκέο, γηα λα κελ ζνπ απνδνζεί πνηλή από ην client, πξέπεη: Να είλαη ηα Parking Brakes on πξηλ εθθηλήζεηο ηελ πηήζε ζηνλ client (επηιέγνληαο Fly!) θαη on πξηλ ηειεηώζεηο ηελ πηήζε (επηιέγνληαο End!). Να κελ μεπεξάζεηο ηα 30kt GS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξνρνδξόκεζεο ζηα αεξνδξόκηα αλαρώξεζεο θαη πξννξηζκνύ. Να έρεηο ζβήζεη ηα Landing Lights ΠΡΙΝ πεξάζεηο ηα 10,000ft θαηά ηελ απνγείσζε. Να έρεηο αλάςεη ηα Landing Lights ΑΦΟΤ πεξάζεηο ηα 10,000ft θαηά ηελ πξνζγείσζε. Η παξαπάλσ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε πνηλή. Γηα λα ηελ απνθύγεηο, κπνξείο λα ζβήλεηο ηα Landing Lights ζηα 9,000ft θαηά ηελ απνγείσζε θαη λα ηα αλάβεηο ζηα 9,000ft θαηά ηελ πξνζέγγηζε. Σέινο, ε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 250kt θάησ από ηα 10,000ft. Μειινληηθά ν client ζα ειέγρεη θαη ηε ζσζηή θόξησζε ηνπ αεξνζθάθνπο, αιιά κέρξη ηόηε βιέπνπκε. Αλαιπηηθά ηηο πνηλέο κπνξείο λα βξεηο ζην forum ηνπ FSAirlines. Πνιύ κεγάιε ζεκαζία έρεη ν ππνινγηζκόο ησλ θαπζίκσλ. Δπηιέγνληαο έλα αεξνζθάθνο ιακβάλεηο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαύζηκα πνπ έρεη ζηηο δεμακελέο ηνπ θαη ζπκπιεξώλεηο αλάινγα κε ην flight planning πνπ έρεηο θάλεη. Απηό είλαη θαη ην κεγαιύηεξν έμνδν ζε θάζε πηήζε. Οη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ είλαη δηαθνξεηηθέο από αεξνδξόκην ζε αεξνδξόκην. Μεγάιε ζεκαζία έρεη θαη ην touchdown v/s θαζώο είλαη από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηαπόλεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Όηαλ θιείλεηο κηα πηήζε, πξέπεη λα ηελ πεηάμεηο κέζα ζε 48 ώξεο, αιιηώο ην ζύζηεκα ζα ηελ αθπξώζεη, αθαηξώληαο ζνπ ζπγρξόλσο έλα ρξεκαηηθό πνζό σο πξόζηηκν. Δπίζεο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο κόλν αεξνζθάθε πνπ βξίζθνληαη ζηα hub (Μπνξείο λα ελεκεξσζείο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο FSA), γηα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη ππόινηπνη, όηαλ πεηνύλ κία πηήζε, λα θάλνπλ θαη ηελ επηζηξνθή. Μπνξείο λα πάξεηο αεξνζθάθνο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε hub κόλν αλ έρεηο ζπλελλνεζεί κε ηνλ ζπλάδειθν πνπ ην πήγε ζηνλ όπνην πξννξηζκό θαη δελ έρεη ρξόλν ή δελ ζέιεη λα θάλεη ηελ επηζηξνθή. Όηαλ πεγαίλεηο ζε νπνηνδήπνηε πξννξηζκό, πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα πεηάο θαη ηελ επηζηξνθή ζην hub (κέζα ζε έλα ινγηθό ρξνληθό πιαίζην, αλάινγα κε 12

13 ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζνπ). Αλ δελ ζέιεηο ή δελ κπνξείο, κπνξείο λα καο ελεκεξώλεηο, ώζηε λα βξίζθεηαη θάπνηνο άιινο λα πεηάμεη ηελ επηζηξνθή. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε, κελ δηζηάζεηο λα καο ξσηήζεηο. Καιά ηαμίδηα θαη θέξδε! ============================= Χατζησάββας Βασίλειος Chief Operating Officer ================================ 13

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα