ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis"

Transcript

1 PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared before and some poems I have written are about my village and are not translatable (my apology) ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis Απνλνκή βξαβείνπ γηα ηε ζπκβνιή ζην πνιππνιηηηζκό ηεο Βηθηόξηα ζε έξγα ιατθήο ηέρλεο παξά ηνπ εληηκόηαηνπ πξσζππνπξγνύ ηηβ Μπξαθο ζηηο 2/ Award for Service Delivery to Multicultural Victoria- Arts/Folklore by the Premier of Victoria the Hon. Steve Bracks Fr. Dec 2/2005 Melbourne 2008 Πξνιεγόκελα-Preface

2 Η ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο ρεηξνηερλίαο κνπ άξεζε αθόκα από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα. Δπεηδή νη γνλείο κνπ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο άλεζε λα κνπ αγνξάδνπλ παηρληδάθηα ηα έθαλα γηα κέλα ν ίδηνο κε όηη πιηθά έβξηζθα αιιά έθαλα θαη γηα ηνπο θίινπο κνπ πνπ παίδακε καδί. I loved painting and handcraft work since I was a young boy. Because my parents couldn t afford to buy me ready made toys I was making them for myself from any scrap material I could find, also I would make some for my friends when they couldn t make themselves to play with ηαλ πήγα ζηελ Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή, ακέζσο κεηά ηελ γεξκαληθή θαηνρή, ε ακεξηθαλίδα θαζεγήηξηα ησλ θαιώλ ηερλώλ Marion E Miller πξόζεμε εκέλα θαη ηνλ ζπκκαζεηή κνπ Νίθν Υαηδεκάξθν όηη είρακε ζέιεζε θαη ιίγν ηαιέλην θαη καο έπαηξλε κεηά ηηο ζρνιηθέο ώξεο γηα ηδηαίηεξα καζήκαηα δσγξαθηθήο. After the end of the 2 nd World War I went to the American Farm School to study agriculture, the art teacher Miss Marion E Miller observed that my fellow student Nikos Hadjimarkos and I had some talent of artistic ability and willing to learn, therefore she encouraged us to attend some after hour classes to teach us the painting techniques Η εθπαίδεπζή ζηε γεσπνλία θαη γεσξγνηερληθή εθηόο από ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θάλακε γηα αξθεηέο ώξεο ρξήζε ησλ ρεξηώλ καο ζε δηάθνξεο πξαθηηθέο δνπιεηέο πνπ ζρεηηδόληνπζαλ κε ηελ γεσξγία, θηελνηξνθία, θεπνπξηθή, πηελνηξνθία, επηζθεπέο κεραλεκάησλ θαη ειεθηξηθώλ εηδώλ θαη πνιιά άιια πνπ κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα κάζσ αξθεηά πξάγκαηα πνπ θάλεθαλ ρξήζηκα ζε όιε κνπ ηελ δσή θαη γηα ηα νπνία είκαη πνιύ επγλώκνλ My training in agriculture apart from having had half a day theory in the classroom I had to learn to use my hands properly to learn the practical part of the course, farming, gardening, husbandry, dairy, poultry etc, also machinery and electrical repairs and various other things which they became very useful in my life in later years with great appreciation σο καζεηήο ζηελ Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο This is the American Farm School of Thessaloniki in Greece

3 Σάζνο Κνινθνηξώλεο Tasos Kolokotronis Οη κλήκεο κνπ ζε έξγα ιατθήο ηέρλεο My memories into Arts /Folklore Μηθξέο ηζηνξηθέο πεξίνδνη Sort historical periods Γελλήζεθα ζηε Θεζζαινλίθε ην 1929 θαη κεγάισζα ζην παξαθείκελν ρσξηό Νέα Μαγλεζία Οη θάηνηθνη ηνπ ήηαλ πξόζθπγεο πνπ είραλ έξζεη ην 1922 από ηε Μαγλεζία ηεο κύξλεο ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ γεσξγνί θαη θεπνπξνί I ve born in Thessaloniki in 1929 and grew up at the nearby village of Nea Magnesia. The inhabitants were refugees from the area of ancient city of Magnesia (Manisa) who ve been uprooted by force after the disastrous war in 1922 by the Turks. Most of them were farmers and market gardeners. Η εγθαηάζηαζή θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ λέα ηνπο παηξίδα κε δηαθνξεηηθό γισζζηθό ηδίσκα ήζε θαη έζηκα θαη ζε πεξηνρή αλαμηνπνίεηε αθαιιηέξγεηε θαη ζρεδόλ αθαηνίθεηε ήηαλ απηό πνπ ζπλαληήζαλε ηα πξώηα ηέζζεξα ρξόληα θαη ήηαλ ηξαπκαηηθή θαη ε θαηνίθεζε ηνπο ζε ζθελέο ήηαλ αθόξεηε. The establishment and adaptation in their new country with a different linguistic idiom and cultural background and in an area undeveloped, uncultivated and almost barren was what they faced the first four years and it was very traumatic living in tents for that long years was utmost unbearable ηαλ όκσο ην θξάηνο ην 1925 άξρηζε λα αλνηθνδνκεί ζπίηηα, ζηάβινπο, δξόκνπο. θαη λα ηνπ ρνξεγεί ηεκάρηα γεο γηα θαιιηέξγεηα κε θάπνηα πξνζθπγηθή απνδεκίσζε άξρηζαλ όινη κε δήιν θαη όξεμε λα μερεξζώλνπλ ηα άγνλα θαη βαιηώδε εδάθε θαη λα ηα κεηαηξέπνπλ ζε πξνζνδνθόξνπο ιαραλόθεπνπο θαη λα θηίδνπλ λέεο παηξίδεο από ην κεδέλ γη απηνύο θαη ηα παηδηά ηνπο.. When, finally the government in 1922 began to build houses, stables, roads and compensated them with some cash they began with great zeal and enthusiasm transforming the barren and marshy land into an income bearing gardens and farms. This was the beginning of building a new life in a new country. Καζώο κεγάισλα κάζαηλα θαη κηινύζα δύν γιώζζεο,ηα ειιεληθά θαη ηα ηνπξθηθά θαη ην πεξηβάιινλ ήηαλε κέζα ζε έλα πνιπζύρλαζην θαθελείν από πξόζθπγεο πξνεξρόκελνη από δηάθνξα κέξε ηεο Μηθξάο Αζίαο κε δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα θαη δηαιέθηνπο.

4 As I was growing up, I was learning to talk two languages, the Greek and Turkish and the surrounding of my upbringing was in the coffee house which was the gathering place for the refugees all with cultural differences and various spoken dialects. Η θαζεκεξηλή κνπ ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αλζξώπνπ απηνύο κνπ έδηλε ηελ επθαηξία λα αθνύσ θαη λα καζαίλσ δηάθνξεο ηζηνξίεο, γεληθά, γηα ηε δσή ηνπο, ηηο παηξίδεο ηνπο θαη γηα ηηο πεξηπέηεηεο ηνπο κε ηε πξνζθπγηά θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Γη απηό ην θαθελείν ήηαλ θαη κία πεγή κάζεζεο γηα κέλα. My everyday association with those people gave me the opportunity to listen and learn all sorts of stories in general and also about their personal lives their places and their adventures and experiences about being refugees and also about their everyday life. Therefore the coffee shop for me was a source of learning 1950 Γεθέκβξηνο. Μία παξέα πξνζθύγωλ θάζνληαη ζηε ιηαθάδα ζην δπηηθό κέξνο ηνπ θαθελείνπ καο κε ηνλ παηέξα κνπ δεμηά. Σηε κέζε είλαη ε κεηέξα κνπ κε ηελ αδειθή κνπ December A group of refugees enjoy the winders sun at the west side of my dad s coffee house. On right is my father and in the middle my mother and sister. ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΜΟΤ Ο ηόπνο πνπ γελλήζεθα, ε Νέα Μαγλεζία Ήηαλ ρσξηό παξάδεηζνο κ όιε ηε ζεκαζία Σν θηίζαλ γηα ηνπο πξόζθπγεο απ ηε Μηθξά Αζία Ήηαλ απηνί πνπ γιίησζαλ ησλ Σνύξθσλ ηε καλία

5 Γηα ρξόληα ππνθέξαλε κα κε ζθιεξή δνπιεηά Ληβάδηα μερεξζώζαλε γπλαίθεο θαη παηδηά Από ην κεδέλ αξρίζαλε λνηθνθπξηά αλνίμαλ Παηδηά θη εγγόληα απέθηεζαλ ηνλ πόλν ηνπο ηνλ πλίμαλ ινη καδί δνπιεύαλε κε δήιν θαη κεξάθη Σξώγαλ θξέζθα ιαραληθά πίλαλ πεγήο λεξάθη Ο ηόπνο ήηαλ έθνξνο θη όινη θαιιηεξγνύζαλ Ωξαία δαξδαβαηηθά ζηελ αγνξά πνπινύζαλ Δίραλε θάξα θη άινγα κνζράξηα θη αγειάδεο Μ αγάπε θξόληηδαλ γη απηά ήηαλ ζ όια πξνζηάηεο Σν βξάδπ κεηά ηε δνπιεηά γύξηδαλ ζην ζπηηάθη ηνλ θαθελέ θαηέιεγαλ γηα νύδν θαη θξαζάθη Ο θαθελέο ηνπ Πξόδξνκνπ πνπ ήηαλ ζα Βνπιή Πίλαλε θνπβεληηάδαλε πέξλα θαη ζπκβνπιή Αξγά πξηλ απ ηηο δώδεθα θεύγαλ λα μαπνζηάζνπλ Σελ άιιε κέξα απ ηελ αξρή δνπιεηά μαλά λα πηάζνπλ Σηο Κπξηαθέο δε μέρλαγαλ λα παλ ζηελ εθθιεζηά Μηα πξνζεπρή λα θάλνπλ λάρνπλ θαιή ζνδηά Καιά ηα ρξόληα πέξλαγαλ κέρξη θαη ην ζαξάληα Μα ζηηο 28 η Οθηώβξε ήξζαλ ζηξαβά ηα πάληα Σνλ πόιεκν καο θήξπμαλ μάθλνπ νη Ιηαινί Κ νη κήλεο πνπ αθνινύζεζαλ δελ ήηαλε θαινί Έμη κήλεο δε πέξαζαλ ήξζαλε νη Ναδί Σε ρώξα καο ζθιάβσζαλ θαη ην ιαό καδί Σέζζεξα ρξόληα θαηνρή πείλα θαη δπζηπρία ινη ηνπο πνιεκήζακε κε πείζκα θαη καλία Ήξζε θαηξόο πνπ ηέιεησζε ε δόιηα θαηνρή ινη ιέγαλ αλέηεηιε κηα λέα επνρή Γελ πέξαζε πνιύο θαηξόο θαη γηα κηθξή αηηία Αιιεινζθνησζήθακε γηα κηα πεληαεηία ινο ν θόζκνο ζάιεγε..«οη έιιελεο νη βιάθεο Φαγώλνληαη ζαλ ηα ζθπιηά, είλαη όινη καιάθεο» ηαλ πηα θαηαιάβακε δελ ήκαζηαλ εληάμεη Μπήθαλ ζηε κέζε νη δπλαηνί καο έβαιαλ ζε ηάμε Μεηά απηό ην παηεξηί πνπ είρε αίζην ηέινο Κάπνηα ραξά πηα έλνησζε ν λένο θαη ν γέξνο ινη ξίρηεθαλ ζηε δνπιεηά θαη άιινη θεύγαλ έμσ Σε μεληηηά πξνηίκεζα κνλά δπγά λα παίμσ Η ρώξα πνπ ζα πήγαηλα ήηαλ ε Βξαδηιία Μα ε ηύρε έηζη ηόθεξε λαξζώ ζηε Απζηξαιία Γνμάδσ πάληα ην ζεό πνύ ήξζα ζ απηή ηε ρώξα

6 Μνπ έδσζε όηη ήζεια κέρξη απηή ηελ ώξα Τγεία νηθνγέλεηα δπν θόξεο εμ εγγόληα Σξία δε θνξηηζόπνπια πνπ είλ ηα δηζεγγόληα Υώξα επινγεκέλε λάλαη θαιά αηώληα Σάζνο Κνινθνηξώλεο 2000 θίηζν. Γεμηά ηνπ θαθελείνπ ηνπ παηέξα κνπ κε ηε κεγάιε απιή κπξνζηά κε ηηο δύν ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ηελ εζληθή νδό κε ην ζπίηη από ην πίζσ κέξνο. Αξηζηεξά είλαη ην παληνπσιείν ηεο θπξ Αλαζηαζίαο Ισαλλίδνπ Left the Grocery shop of Mrs. Anastasia Ioannidou and on the right my fathers coffee shop and house, next to railways and National Highway

7 Γεθέκβξηνο Φωηνγξαθία ηνπ θαθελείνπ ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο κε ηελ αδειθή κνπ Βαζηιηθή. Με άδεηα, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ππεξεηνύζα ζην Τερληθό Σώκα Σηξαηνύ. December 1950 a picture of the east side of the coffee shop, here with my sister Vasiliki. On leave during my service with the Technical Arm Forces ια απηά ηα ρξόληα ηεο παηδηθήο κνπ ειηθίαο πνπ δνύζα θαη κεγάισλα ζην λέν ρσξηό θαη κέρξη ηελ εκέξα πνπ απνθάζηζα λα κεηαλαζηεύζσ ζηελ Απζηξαιία ζαύκαδα απεξίθξαζηα ηνπο αλζξώπνπο απηνύο γηα ην κεγαιείν ηεο ςπρήο ηνπο,ηελ ππνκνλή θαη επηκνλή λα ξηδώζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη από ην ηίπνηα. All those years of my childhood life and upbringing in the newly establish village I watched with amazement those magnificent people and the greatness of their spirit to take root and create something from nothing. Η πεξηέξγεηα κνπ ζε δηάθνξα πξάγκαηα ζαλ παηδί ήηαλ πνιιέο θνξέο εηο βάξνο κνπ ηδηαίηεξα όηαλ αςεθνύζα ηηο εληνιέο ησλ γνληώλ λα κε θεύγσ καθξηά από ην ζπίηη θαη πξν παληόο από ην θαθελείν πνπ ν παηέξαο κνπ είρε πάληα ηελ αλάγθε κνπ λα ηνλ βνεζάσ ζην καγαδί κε ην ζεξβίξηζκα ή πιύζηκν ησλ πηάησλ. My curiosity as a child on various things sometimes was against me particularly when I ignored my dad s wish not to go away from home and in particular from the shop who always needed me to help him serving the customers or washing the dishes Η καλία κνπ ήηαλ λα πεγαίλσ λα βιέπσ δηάθνξα έξγα πνπ θαηαζθεύαδαλ ζην ρσξηό. πίηηα, ζηάβινπο. θνύξλνπο πεγάδηα, καγθαλνπήγαδα, θάξα αιέηξηα, ζβάξλεο θαη άιια γεσξγηθά κεραλήκαηα. Πήγαηλα αθόκα θαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη έβιεπα ηνπο ηερλίηεο. Persistently I would go to watch various projects that were taking place in the village, like. Houses, stables, bread baking ovens, wells, water pumping machines, ploughs and other farming equipments. Even I would go to Thessaloniki to watch some craftsmen πνπ θαηαζθεύαδαλ αινγόθαξα δηαθόξσλ εηδώλ, ζάγκαηα, είδε ζηδεξηθώλ θαη ηνπο κεραληθνύο ζηα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ πνπ ηα πεξηζζόηεξα ήηαλ ππαίζξηα ηόηε building all sort of horse carts, packsaddles, iron works, also I would stare at the mechanics doing repairs on cars which in those days garages were operating outdoors. ηελ Διιάδα ηόζν ηα πξνπνιεκηθά ρξόληα όζν θαη ηα κεηαπνιεκηθά ήηαλ δύζθνια γηα ηα νπνία έρσ γξάςεη ρσξηζηά γηα ηελ θάζε επνρή, όπσο επίζεο θαη γηα ηε πεληαεηή κνπ ζηξαηησηηθή ζεηεία σο εζεινληήο πνπ εληάρηεθα ην 1948 γηα λα απνθηήζσ ηελ εηδηθόηεηα ηνπ κεραληθνύ απηνθηλήησλ. Απνιύζεθα δε ην 1953 θαη ην 1954 απνθάζηζα λα κεηαλαζηεύζσ ζηελ Απζηξαιία γηα έλα θαιιίηεξν κέιινλ. In Greece the pro war years and also the years after the war were difficult for which I have written separately for each era as well as for my time in the Army as a volunteer for five years to be trained as a motor mechanic. I ve resigned in 1953 and in 1954 I ve decided to migrate to Australia for a better future.

8 The ship CYRENIA After in operation in two World wars and 40 years old she was commissioned to carry migrants mostly from Greece Build in England in 1911 for NZ under the name MAUNGANUI served in both WW as a merchant and as a hospital ship and later sold to Greek shipping interest and renamed to ΚΤΡΗΝΔΙΑ and started carrying migrants to Australia until 1956 and then sold for scrap. This was the ship I sailed with from Piraeus on and arrived in Sydney on 25 of December 1954 and transferred to the migrant training camp of GRETA, NSW. Γεθ ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ ΚΤΡΗΝΔΙΑ κε ηνπο θίινπο κνπ αξηζηεξά ν Σάζνο Καβαιηώηεο ζην θέληξν εγώ, θαη δεμηά ν Λάδαξνο Σύξεο Dec.1954 on the deck of the ship CYRENIA with my friends from left Tasos Kavaliotis, I am in the middle and Lazaros Tyris on the right

9 Δλώ ηαμίδεπα γηα έλα άγλσζην κέξνο κε εμαζθαιηζκέλε δνπιεηά ζηέγε θαη θαγεηό κε ην πινίν πνπ είρε πνιιέο αλέζεηο, ζπκόκνπλ ηηο ηζηνξίεο πνπ άθνπα από ηνπο γνλείο θαη ζπκπνιίηεο κνπ όηαλ απηνί θεύγαλε κε ηα πινία από ηε κύξλε ζαλ πξόζθπγεο γηα λα γιηηώζνπλ ηε ζθαγή από ηε καλία ησλ Σνύξθσλ. While on board traveling to an unknown country but with a secure job meals and accommodation and with a ship offering comfort to all I remembered the horrible stories I d heard from my parents and fellow citizens about their forceful departure from Smyrna to escape from being slaughtered by the frenzy Turkish mobs Η άθημε κνπ ζηελ Απζηξαιία θαη ε πξνζαξκνγή ζηε θαηλνύξηα παηξίδα δελ ήηαλ εύθνιε αιιά νύηε θαη δπζθνιεύηεθα λα πξνζαξκνζηώ δηόηη ήμεξα αξθεηά θαιά ηα αγγιηθά, λα γξάθσ θαη λα δηαβάδσ πνπ ηα είρα κάζεη όηαλ ζπνύδαδα ζηελ Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο Δπίζεο εθηόο πνπ ήκνπλ ηθαλόο λα θάλσ γεσξγηθέο θαη εξγαηηθέο δνπιεηέο ήκνπλ θαη εηδηθεπκέλνο κεραληθόο απηνθηλήησλ. My arrival in Australia and the adaptation to my new country wasn t easy neither hard for me. I was privileged ην speak, read and write some English I ve had learned when I was studying at the American Farm School of Thessaloniki. Also, apart from being able to do any farming or laborers job I was a qualified motor mechanic. Σν μεθίλεκα ηεο δσήο κνπ ζηελ Απζηξαιία (πεξηιεπηηθά) Starting my life in Australia (in short) Μεηά από κία πεξηπέηεηα ελόο κελόο ζην Κέληξν Μεηαλάζηεπζεο ηεο Greta NSW πήξα καδί κνπ ηνπο θίινπο κνπ Λάδαξν Σύξε θαη Λεσλίδα Καξαθαηζάλε θύγακε ιαζξαία θαη ήξζακε ζηε Μειβνύξλε. Η πξώηε καο θαηνηθία ήηαλ θνληά ζην ζηαζκό Moreland ηνπ Coburg ζην ζπίηη κίαο Πνισλέδαο, δσκάηην κε πξσηλό. Απηή κεηά από κία εβδνκάδα καο έδησμε κε ην δηθαηνινγεηηθό όηη ηξώγακε πνιύ ςσκί, κηζό παθέην βνύηπξν θαη έλα βάδν καξκειάδα ην πξσί θαη θάλακε ληνπο θάζε κέξα. After an adventurous month at the Migrant Camp in Greta NSW I took with me my friends Lazaros Tyris and Leonidas Karakatsanis and came to Melbourne. Our first residence was a rented room with breakfast provided close to the railway station of Moreland in Coburg owned by a Polish lady. A week later she kicked us out because she thought we were eating too much bread and consumed excessive butter and one jar of jam every morning and had every day shower. Ακέζσο κάζακε όηη επί ηεο Sydney road θαη θνληά ζηε Moreland Road ππήξρε έλα ειιεληθό εζηηαηόξην café όπνπ πήγακε λα δεηήζνπκε βνήζεηα. Ο ηδηνθηήηεο ιεγόηαλ ηακνύιεο θαη καο έζηεηιε λα πάκε λα δνύκε ηνλ εμάδειθό ηνπ Δπζύκην ηακνύιε πνπ ήηαλ πνιύ θνληά θαη επί ηεο 20 Cozens St. Brunswick πνπ λνίθηαδε δσκάηην Soon we learned that on Sydney Road near Moreland Road there was a Greek café and went there for assistance. The owner was Mr Stamoulis and he sent us to meet his cousin Mr. Efthymios Stamoulis who lived in 20 Cozens St in Brunswick and had empty room

10 Η γλσξηκία καο κε ηνλ θπξ Δπζύκε ήηαλ πνιύ εληππσζηαθή. Με ζεξκή ππνδνρή θαη επγέλεηα αθνύ καο έδεημε ην κπξνζηηλό δσκάηην πνπ είρε καο θξάηεζε ην βξάδπ λα θακε καδί ηνπο. Δθεί γλώξηζα ηελ ζύδπγν ηνπ θπξία Μάρε θαη ηα παηδηά ηνπο πύξν, Νηθεθόξν θαη Διελίηζα Σελ άιιε κέξα καο βξήθε θαη δνπιεηά ζε παξαθείκελν εξγνζηάζην. Μαδί ηνπο έδεζα πεξίπνπ επηά κήλεο θαη έθπγα όηαλ παληξεύηεθα. Our acquaintance with Mr Thymios was quite impressive. He welcomed us with warm filings and kindness and took us around to show the front room that we would occupy and later he invited us to share with them a dinner. That is where I met his kind wife Mrs. Mahi and their children Spiro, Nikiforo and Helen. The next day he even found us a job at the nearby factory. I lived with Stamoulis family about seven months and I left when I got married. ιν ην δηάζηεκα απηό πνπ έδεζα κε ηελ νηθνγέλεηα ηακνύιε ήηαλ αλακθίβνια αμέραζηε αιιά θαη ζηα κεηέπεηηα ρξόληα είρακε θαιέο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζία ηδηαίηεξα κε ηνλ πύξν όηαλ είρακε ζπλεξγεία επηζθεπώλ. Αξγόηεξα δε έλα δηάζηεκα όηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αείκλεζηνπ πύξνπ ηακνύιε έκελε αθόκα ζην 20 Cozens έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπ ζην ειιεληθό ζρνιείν ηνπ Coburg όπνπ ηα δίδαζθε ειιεληθά ε ζύδπγνο κνπ. During my stay with the Stamoulis family it was undoubtedly unforgettable and the years that followed we always had good relationship and in particular with Spiro when both of us had car repairs workshops. When still at 20 Cozens St. their children attended the Co burg s Greek school where their teacher was my wife ζηελ 20 Κόδελο ζηξηη ηνπ Μπξάλζγνπηθ. αξ ν Λάδαξνο, εγώ θαη ν Λεσλίδαο opposite 20 Cozens St Brunswick. From left Lazaros, Me and Leonidas

11 oη ίδηνη κεηά από 51 ρξόληα ζπλάληεζε κπξνζηά ζηα γξαθεία ηνπ Ν. Κόζκνπ we are together again 51 years later in a reunion in front of N Kosmos offices. Η Απζηξαιία κνπ πξόζθεξε κία θαιή θαη ζπάληα επθαηξία λα απνθηήζσ κία εηδηθόηεηα κε επξύ κέιινλ θαη θαιό κηζζό πνπ ην εθηίκεζα απεξίθξαζηα. Σελ ίδηα ρξνληά, 1955, παληξεύηεθα κε ηελ λεναθηρζείζα από ηε Θεζζαινλίθε δηδαζθάιηζζα δεζπνηλίδα Υξηζηίλα Σδέγθα. ύληνκα απνθηήζακε δύν ζπγαηέξεο θαη αγνξάζακε δηθό καο ζπίηη θαη απηνθίλεην. This country has given me a good and rare opportunity to gain a qualification with a wide future and good pay which I have greatly appreciated. It was the same year in 1955 when I ve met and married the newly arrived from Greece teacher Christina Tzega, Soon we had two daughters, purchased our own house and a car Η εκέξα ηνπ γάκνπ καο ζηηο 1 ε Οθησβξίνπ 1955 ζηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Μειβνύξλεο Our wedding day on 1 st October 1955 at Evangelismos church in Melbourne

12 1964 Ηκέξα ρνξνύ θαη δηαζθέδαζεο ζηε πίζσ απιή ηνπ ζπηηηνύ καο κα ηηο δύν θόξεο καο Time to dance and enjoyment at the backyard of our house with our two daughters ηηο αξρέο ηνπ 1955 ήξζα θαη εγθαηαζηάζεθα ζηε Μειβνύξλε δνύιεςα γηα ιίγεο κέξεο ζαλ εξγάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα σο κεραληθόο ζηελ Αληηπξνζσπεία Απηνθηλήησλ Υόιληελ Queens Bridge Motors.Μεηά έμε κήλεο δνθίκαζα ην θόςηκν ηνπ δαραξνθάιακνπ κε απνηπρία θαη επέζηξεςα ζηε Μειβνύξλε θαη άξρηζα δνπιεηά ζηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο πνιεκηθώλ αεξνπιάλσλ Commonwealth Aircraft Corporation CAC. Δθεί εθπαηδεύηεθα θαη απέθηεζα ηελ εηδηθόηεηα ηνπ κεραληθνύ θηλεηήξσλ θαη εμαξηεκάησλ. In early 1955 I came to live in Melbourne and my first job was in a plaster factory as a laborer and some days later as a motor mechanic at the Queens Bridge Motors, a largest Holden distributing company at the time. Six month later I ve decided to try my luck cutting sugar cane in Cairns where I failed and return to Melbourne for a new start at the Commonwealth Aircraft Corporation as an aircraft mechanic on engines and components.

13 January 1964 at CAC Commonwealth Aircraft Corporation (I am in front on right) Ο θ. Δ R Taggart επόπηεο γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη δνθηκή ησλ θηλεηήξσλ Αtar ησλ Mirage κε ηνπο κεραληθνύο θηλεηήξσλ αεξνπιάλσλ, από αξηζηεξά,ηνλ Λεπηέξεο Λάην από ηελ Αίγππην ηνλ Αλαζηάζην Κνινθνηξώλε από ηελ Διιάδα θαη ηνλ Πίηεξ Μίθειηθ από ηελ Γηνπγθνζιαβία (πίζσ δεμηά). Mr. E. R. Taggart, jet engine assembly and test superintendent, checks an Atar engine for the Mirage bomber-fighter with aircraft engine mechanics from left Terry Layia from Egypt, Anastasios Kolokotronis,(myself) from Greece, and Peter Michelic from Yugoslavia back on right. Μεηά από δώδέθα ρξόληα εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα αεξνπιάλσλ απνθάζηζα λα αξρίζσ δνπιεηά ζηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία Ansett Airlines of Australia ζην αεξνδξόκην ηνπ Έζζεληνλ ζηε Μειβνύξλε πνπ ήηαλ ηόηε θαη δηεζλέο θαη θνληά ζην ζπίηη κνπ θαη κε ην πξνλόκην λα θάλσ θζελά θαη δσξεάλ ηαμίδηα εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο. After twelve years service at the Aircraft Factory I decided to work with the Ansett Airlines of Australia at the Essendon Airport which was then Melbourne s only international terminal also close to me and with the privilege to travel on concessions within Australia and overseas ην εξγνζηάζην επηζθεπήο θηλεηήξσλ Ansett Airlines ζην Keilor Rd. Niddrie Δδώ έλαο θηλεηήξαο Alison γηα ηα αεξνζθάθε Electra. Οη κεραληθνί από Αξηζηεξά ν γξάθσλ κε ηνλ ζπληερλίηε Jo Baravechio θαη Charlie Farrugia 1967 At the Ansett Airlines engines workshop at Keilor Road Niddrie. Here is an Alison engine for the Electra aircraft. The mechanics working on the engine are, from left, me from Greece, Jo Baravechio from Italy and Charlie Farrugia from Malta.

14 ην ζπλεξγείν απηό επηζθεπάδακε όισλ ησλ εηδώλ κεραλέο θαη ηα εμαξηήκαηα ησλ κέρξη ην Καηόπηλ κεηαθέξζεθε ζε ζύγρξνλα εξγαζηήξηα ζην Σαιιακαξίλ. Σν παιηό εξγνζηάζην θαηεδαθίζηεθε θαη ζηε ζέζε ηνπ έγηλε θαηλνύξηα ππεξαγνξά At this workshop we repaired all types of engines and components until After that we reallocated in modern workshops at the Tullamarine Airport maintenance base. The old workshop later demolished to give way for a new shopping center Σν θαηλνύξην θαη ππεξζύγρξνλν αεξνδξόκην ζρεδηάζηεθε λα ζηεγάζεη ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο γξακκέο αιιά θαη ηηο ηνπηθέο κε ππεξζύγρξνλα εξγαζηήξηα πςειήο ηερλνινγίαο θαη πξνζσπηθό θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν The new and modern Airport designed to accommodate the international airlines as well as the local ones with workshops equipped with highly sophisticated technology and well trained staff and tradesmen.

15 1982. Δδώ είκαη ζηα εξγαζηήξηα ειεθηξνληθώλ, πδξαπιηθώλ θαη αεξνηερληθώλ εμαξηεκάησλ κε εηδίθεπζε ζηηο επηζθεπέο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλερνύο κεηάδνζεο θίλεζεο ζε γελλήηξηεο ησλ αεξνζθαθώλ DC9, Boeing, Fokker F28 θιπ I am here in the electrical, hydraulic and pneumatic components repairs department specialized on (CSD) constant speed drives to generators of DC9, Boeing, Fokker F28 and others. Σν 1983 κε ηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο όιεο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο αξρίζαλε λα ειαηηώλνπλ ην ηερληθό πξνζσπηθό θαη γηα λα κε ηνπο δηώρλνπλ πξνζθέξαλε εζεινληηθή απνρώξεζε κε αξθεηά θαιή πξνζθνξά απνδεκίσζεο ηελ νπνία δέρηεθα καδί κε άιινπο ηξεηο ρηιηάδεο. In 1983 the technological progress forced the Airlines to reduce their workforce by offering to workers voluntary retirement with very attractive payout instead of laying them off, which I accepted happily with more than three thousand other people. Αλ θαη ε δνπιεηά ήηαλ επράξηζηε, ελδηαθέξνπζα θαη απνδνηηθή ζθέθηεθα όηη θαη ν ειεύζεξνο ρξόλνο ήηαλ απαξαίηεηνο πνπ πάληα ήζεια λα ηνλ δηαζέζσ ζηα ηαμίδηα, ζηα παηδηά κνπ, ζηα εγγόληα αιιά λα αζρνιεζώ ιίγν θαη κε ηελ δσγξαθηθή θαη κε άιια έξγα ηέρλεο., ιίγν κε ηελ πνίεζε θαη ην γξάςηκν ηεο απηνβηνγξαθίαο κνπ θαη κε άιια γεγνλόηα πνπ έηπρε λα δσ θαη λα δήζσ. Although my job was pleasant, interesting, and well paid I thought I needed to be free to travel and spend some time with my daughters and grand children. Also I had in my mind to do some paintings and other kind of arts, poetry and to write my autobiography and various other stories I ve seen and experienced. Μεηά ηελ εζεινληηθή κνπ ηδηώηεπζε αζρνιήζεθα ιίγν κε ηε δσγξαθηθή θαη ηε κηθξνηερληθή ζε καθέηεο από θηίξηα, θάξα, θαη γεσξγηθά εξγαιεία ηνπ ρσξηνύ κνπ πνπ δελ ππάξρνπλ πιένλ. Δδώ θάλσ ην ηειείσκα ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ κε ην λεθξνηαθείν ηεο κέζα ζην κηθξό θαη ζηελό εξγαζηήξηό κνπ. After my retirement from work I spent some time painting and later making small models of old buildings of interest in my village which no more exist, horse carts, agricultural

16 implements and tools. Here I am in my small and narrow workshop working on the church of Saint Athanasios of my village with the cemetery in front. Έξγα ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο Greek art / folklore Σα ειιεληθά έξγα ιατθήο ηέρλεο είλαη πνιιά θαη δηάθνξα θαη πξνζειθύνπλ κε πνιύ ελδηαθέξνλ ηελ πξνζνρή δηεζλώο από ηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπάλε ηηο ηέρλεο. Σα έξγα πνπ ζα παξνπζηάζσ ζηηο επόκελεο ζειίδεο ίζσο λα είλαη ζπάληα δηόηη αθνξνύλ εηδηθά ην ρσξηό κνπ, ηελ Νέα Μαγλεζία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ λνκνύ The Greek folklore arts are many in numbers and different from place to place and attract the interest of those who like and appreciate arts. The arts that I will present in the following pages perhaps are rare of its kind because they represent my village New Magnesia of Thessaloniki and the region. ια ηα έξγα ηα έρσ θάλεη από κλήκεο όπσο ηα είδα όηαλ ήκνπλ κηθξόο. Tα ζπκάκαη θαη ηα αγάπεζα από ηόηε θαη δηόηη ηα πεξηζζόηεξα από απηά δελ ππάξρνπλ πιένλ θαη έρνπλ ραζεί γηα πάληα.. Σα πιηθά δε πνπ κεηαρεηξίζηεθα ήηαλ από άρξεζηα ζαλίδηα θαη κέηαιια θαη δελ ζηνίρηζαλ θαζόινπ αιιά μόδεςα γηα ηα έξγα ρεηξνηερλίαο πεξίπνπ ηξεηο ρηιηάδεο ώξεο θαη πεξίπνπ ηξία ρξόληα θαη δελ είλαη γηα λα πνπιεζνύλ. All the handcrafts are made from memory the way I saw and remembered them when I was young and I loved them because most of them are not any longer in existence and lost for ever. The materials I ve used were from scrap timber and metals and cost me nothing except that I spent approximately three thousand hours and close to three years of work in my free time and they are not made to be sold Σα έξγα παξνπζηάζηεθαλ ζε επίζεκε ηειεηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Διιεληθώλ Μειεηώλ θαη Έξεπλαο (ΔΚΔΜΔ ) ζηηο θαη ήηαλ εθεί ζε δηαξθή έθζεζε ζηνλ εηδηθό εθζεζηαθό ρώξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 νπόηε ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί The handcrafts were presented in an official opening ceremony at the National Center for Hellenic Studies and Research (NCHSR) on and until the end of 2008 were on permanent display in their exhibition building when the center stopped operating Θα ήζεια λα παξνπζηάζσ ηα σξαία ζρόιηα ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ ΔΚΔΜΔ Newsletter «Δλεκεξσηηθό Γειηίν» πνπ εθδόζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 πνπ κε έθαλαλ ππεξήθαλν θαη ηνπο επραξηζηώ I would like to present the excellent comments made by the NCHSR National Centre of Hellenic Studies and Research of La Trobe University Newsletter in the December 2003 issue that made me proud and I wish to thank them

17 25 Μαξηίνπ 2003/25 March2003

18 Έλα κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΚΔΜΔ ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΛΑ Σξνκπ One small section of the NCHSR in the La Trobe University Campus Σν παηξηθό ζπίηη θαη θαθελείν /My parents house & coffee shop Γελ ππάξρεη άλζξσπνο πνπ λα κελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ην ζπίηη θαη ην ρσξηό πνπ γελλήζεθε, κεγάισζε εθεί θαη ην ζπκάηαη. Έηζη θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ ηόπνπ απηνύ

19 θσηνγξαθήζεθε ζηε κλήκε κνπ θαιά γηα λα ηα θάλσ αξγόηεξα θαη ζε κηθξνγξαθίεο αιιά θαη λα ηα δσγξαθίζσ. There is no person who is not bound by sentimental feelings for the place which born raised and remembers. Thus every detail of the place and the things around embedded in my memory so to be able later to make them in small models and also to paintings ΜΑΚΔΣΑ. Απηό ήηαλ ην θαθελείν ηνπ παηέξα κνπ. Κηίζζεθε ην 1925 θαη θαηεδαθίζηεθε ην 1967.Αξηζηεξά είλαη ε δπηηθή πιεπξά θαη ε πξόζνςε ε αλαηνιηθή.ηε βόξεηα πιεπξά ήηαλ ε θαηνηθία καο Ήηαλ ην κεγαιύηεξν ηεο επνρήο εθείλεο. Σν 1940 κε ηνλ Διιελντηαιηθό πόιεκν ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θέληξν επηζηξαηεύζεσο θαη επί γεξκαληθήο θαηνρήο ζην αξηζηεξό κέξνο ζηεγάζηεθε ην θνηλνηηθό γξαθείν κέρξη ην Δίρε κεγάιε απιή κε ζέα 180 ν κε κεγάια δέλδξα από αθαθίεο θαη ηέζζεξηο θιεκαηαξηέο Από ηελ δεμηά πιεπξά ήηαλ ε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο Δηδνκέλεο θαη Αιεμαλδξνππόιεσο θαη ε Δζληθή νδόο Αζελώλ Δπξώπεο. MODEL this was my father s coffee house. Build in 1925 and demolished in On the left is the west side and the front is facing the east. It was the largest of that time. In 1940 and during the war between Greece and Italy the building used as mobilization center and during the German occupation the left side of the shop had been occupied as an office by the local council. The front yard was quite large with acacias trees all around and four vines. It had 180o view from the right towards the two railways, one to Yugoslavia and the other to Turkey. Also the National Highway leading to Athens and to Europe

20 ΜΑΚΔΣΑ. Απηή ήηαλ ε πιεπξά ηεο θαηνηθίαο καο πνπ είρε δύν ππλνδσκάηηα κία ζάια,θνπδίλα απνζήθε θαη ην απνρσξεηήξην έμσ. Έμσ ήηαλ επίζεο ε ζθάθε πιπζίκαηνο, ην ζρνηλί απιώκαηνο ξνύρσλ θαη ην θαδάλη γηα ην δέζηακα ηνπ λεξνύ. Σν καγείξεκα γηλόηαλ ζην ίδην κέξνο κε μύια όηαλ ην επέηξεπε ν θαηξόο. Σν θνπκάζη γηα πεξίπνπ είθνζη θόηεο ήηαλ θάησ από ην ηξαπέδη θνληά ζην θαδάλη, ην θαινθαίξη νη θόηεο θνηκόληνπζαλ επάλσ ζηα δέλδξα Σα δέληξα κπξνζηά ζηελ απιή ήηαλ αθαθίεο θαη κνπξηέο άζπξεο θαη καύξεο θαη γύξσ ζην θξάθηε ππήξραλ ηξηαληαθπιιηέο θαη άιια ινπινύδηα. Πίζσ από ηελ θνπδίλα ήηαλ ν ιαραλόθεπνο κε ιίγα νπσξνθόξα δέλδξα θαη ν θνύξλνο πνπ ςήλακε ηα ςσκηά MODEL this side of the building was a two bedrooms residential quarter with a small hall and a kitchen with storage space. The toilet was outside. The washing was done mostly outside in a wooden tub and the water heated with wood or dry tree branches in a large tank. In the same place we cooked the meals, weather permitting. The chook house for about 20 chooks was under a bench and in summer time the hens slept on the trees. The front yard trees consisted from black and white berry and acacia trees and alongside the fence mum grew roses and other flowers. Behind the kitchen there was a small plot for vegetables and some fruit trees and the bread baking oven. Η εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ. The village church

21 ΜΑΚΔΣΑ. Η εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηεο Νέαο Μαγλεζίαο κε ην λεθξνηαθείν ηεο. Κηίζζεθε πεξίπνπ ην 1870 θαη θαηεδαθίζηεθε ην 1970 γηα λα θηηζζεί θαηλνύξηα. Δδώ είλαη ζακκέλνη νη ληόπηνη αιιά θαη όινη ζρεδόλ νη πξόζθπγεο, γνλείο παππνύδεο, αδέιθηα θαη ζπγγελείο πνπ ήξζαλ ην MODEL the church of saint Athanasios of New Magnesia and the cemetery. Build approximately in 1870 and demolished in 1970 to give way for a new one. Here are buried the early settlers and also the refugees, my parents, grand parents, brother, sister and other relatives from Asia Minor who settle here after the 1922 war Σύληνκε ηζηνξία ηεο Νέαο Μαγλεζίαο θαη Γηαβαηά Short story of Nea Magnesia and Diavata

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Υπό Αναστασίου Κολοκοτρώνη. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Υπό Αναστασίου Κολοκοτρώνη. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Υπό Αναστασίου Κολοκοτρώνη MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis Μελβούρνη-Melbourne 2008 Προλεγόμενα-Preface Η τέχνη της ζωγραφικής και της χειροτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα