ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:"

Transcript

1 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /06/Β/94/27 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΑΘΗΝΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 23166/06/Β/90/01 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/93 (ΑΡΘΡΑ 1-5) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΛΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΑ 4 1 Ίδρυση/Βιβλία 4 2 Σκοπός 4 3 Έδρα-Διάρκεια 4 4 Μετοχικό Κεφάλαιο 4 5 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας 5 6 Καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 5 7 Λογιστική αξία των κονδυλίων του Ισολογισμού Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως/άϋλα περιουσιακά στοιχεία Γήπεδα οικόπεδα ιδιόκτητα/ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Κτίρια τεχνικά έργα / Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός/ιδιοχρ.ενσώμ. πάγια Μεταφορικά μέσα / Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός/ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων/ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Υπεραξία επιχείρησης Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις / Στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού / Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή / Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Παραγωγή σε εξέλιξη Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας / Αποθέματα Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Πελάτες / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες / Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Χρεώστες διάφοροι / Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Διαθέσιμα / Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Έξοδα επόμενων χρήσεων / Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ίδια κεφάλαια Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού /Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία Δάνεια τραπεζών / Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους τέλη / Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Προμηθευτές / Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Τράπεζες λογ. Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων / Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Επιταγές πληρωτέες / Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Προκαταβολές πελατών / Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ασφαλιστικοί οργανισμοί / Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση/ Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Μερίσματα πληρωτέα/ Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευμένα/λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 21 8 Καθαρή λογιστική θέση 21 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εκτελέσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 2166/1993 με σκοπό να εξετάσουμε τη λογιστική συμφωνία των κονδυλίων [με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα () και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ()], του επισυναπτόμενου Ισολογισμού Μετασχηματισμού της , της υπό απορρόφηση εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η εταιρεία), με τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής που συντάχθηκε από την εταιρεία κατά την ημερομηνία αυτή, για την απορρόφησή της από την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». Η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την διενέργεια της απογραφής και τη σύνταξη και παρουσίαση του ισολογισμού μετασχηματισμού, βάσει του Ν. 2166/1993. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το «Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400» σχετικά με την «Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Συγκεκριμένα, η έκθεσή μας παρουσιάζει στις επισυναπτόμενες αναλύσεις (σελίδες 5-22) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού μετασχηματισμού της της εταιρείας, βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν. 2166/1993. Με βάση την διενεργηθείσα εργασία διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο ισολογισμό μετασχηματισμού της της εταιρείας, είναι αυτές που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού (αξίες ), καθώς και στο ισοζύγιο των (αξίες ) και ότι η λογιστική αξία των παρουσιαζόμενων κονδυλίων προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής που συνέταξε η εταιρεία κατά την ημερομηνία αυτή. Δεδομένου ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί Έλεγχο ή Επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου ή επισκόπησης, πέραν των όσων προβλέπονται για ικανοποίηση των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή Α.Μ. ΣΟΕΛ

4 ΓΕΝΙΚΑ 1. ΙΔΡΥΣΗ/ΒΙΒΛΙΑ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο INTERFISH A.E., ιδρύθηκε το 1994 (Φ.Ε.Κ. 5596/ ) με την επωνυμία «ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε «ΔΙΕΘΝΕΣ ΨΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 7284/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η εκ νέου αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (υπ αριθμ. ΕΜ-6/ απόφαση της Νομαρχίας Φθιώτιδας). Καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό Μητρώου Γενικό 31836/06/Β/94/27. Η εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία Γ (τρίτης) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει περισσότερους του ενός Ισολογισμούς πριν τον Ισολογισμό της ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί της εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή, πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση σχετικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εμπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή μελετών και εκπόνηση ενεργειών σχετικά με τα παραπάνω και η εκπαίδευση επιστημονικού και εργατικού προσωπικού, 2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με ένα από τους παραπάνω σκοπούς, 3. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, και ότι άλλο αποφασισθεί από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 3. ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από το καταστατικό της σε 99 έτη. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν την στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά ( ,48 ) διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριανταεπτά λεπτών (0,37 ) εκάστη. 4

5 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία που είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η απογραφή και ο Ισολογισμός βάσει του έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και στο θεωρημένο ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών. Όλα τα στοιχεία μέχρι και το τελευταίο βαθμό των λογαριασμών του Ισολογισμού που στη συνέχεια αυτής της εκθέσεως παραθέτουμε, προκύπτουν και συμφωνούν με τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών καθώς και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. (). 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.1. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ/ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,43 Αποσβέσεις , ,62 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,81 Αφορά έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου, έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, έξοδα εγκατάστασης συστήματος ποιότητας ISO 9001, προγράμματα Η/Υ καθώς και λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και λογισμικά προγράμματα σύμφωνα με τα ΔΛΠ, όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο παγίων. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και ισοζύγιο αντίστοιχα) 7.2. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,79 Αποσβέσεις 0,00 0,00 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,79 5

6 Αναλύονται: Ημερομ. Περιγραφή Οικοπέδου Κτήσης Έκταση πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (5.000 τμ) κείμενη στην θέση Λαγονήσι της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Οπουντίων Νομού Φθιώτιδας με παραχώρηση από το Ελλην. Δημόσιο 10/6/ , ,21 Έκταση πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.275 τμ) κείμενη στην θέση Λαγονήσι, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Οπουντίων Νομού Φθιώτιδας με παραχώρηση από το Ελλην. Δημόσιο 3/11/ , ,66 Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δεκαοχτώ χιλιάδων ( τμ) που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΜΠΟΣ» της κτηματικής περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοιλάδος του Δήμου Κρανιδίου του Νομού Αργολίδος 31/12/ , ,00 Αγροτεμάχιο με ελιές συνολικής επιφανείας κατά νεώτερη καταμέτρηση - μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων και εννέα εκατοστών (24.554,09) που βρίσκεται στη θέση «Λημνιά» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου 1/3/ , ,44 Οικόπεδο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ογδόντα δύο και δέκα οκτώ εκατοστών (782,18 τμ) που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρδαρά του Δήμου Λεβιδίου του Νομού Αρκαδίας 31/12/ , , , ,79 Τα ανωτέρω οικόπεδα προκύπτουν από το Μητρώο Παγίων. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και ισοζύγιο αντίστοιχα) 7.3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,98 Αποσβέσεις , ,26 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,72 Τα ανωτέρω αφορούν αξία κτιρίων και τεχνικών έργων όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κτίρια: 6

7 ΘΕΣΗ Θέση Λαγονήσι, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Οπουντίων Νομού Φθιώτιδας Εντός ορίων οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρδαρά του Δήμου Λεβιδίου του Νομού Αρκαδίας Θέση «Λημνιά» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου Θέση «ΚΑΜΠΟΣ» της κτηματικής περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοιλάδος του Δήμου Κρανιδίου του Νομού Αργολίδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Ισόγειο κτίριο ιχθυογεννητικού σταθμού συνολικής επιφανείας ισογείου χώρου 1.088,20τμ με πατάρι 404τμ, ημιυπαίθριο χώρο 32,85τμ και στέγαστρα συνολικής επιφανείας 281,90 τμ. - Ισόγειο κτίριο εγκαταστάσεων προπάχυνσης (θερμοκήπιο) συνολικής επιφανείας ισογείου χώρου 1.386,00 τμ. - Βιολογικός καθαρισμός (δεξαμενές καθίζησης) συνολικής επιφάνειας 356,31 τ.μ. - Ισόγειο Κτίριο Συσκευαστηρίου συνολικής επιφανείας 283,00τμ με στέγαστρο που καλύπτει επιφάνεια 78,50τμ - Ισόγειο Κτίριο Αποθήκης Τροφών συνολικής επιφανείας 228,06τμ - Ισόγειο Κτίριο Γραφείων συνολικής επιφανείας 114,90τμ - Διώροφη οικία από πέτρα η οποία έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι επτά και εξήντα έξι εκατοστά (127,66) και παλαιότητα πάνω από εκατό (100) έτη. - Βιοτεχνικό κτίριο συσκευαστηρίου και παρασκευαστηρίου-μεταποιητηρίου νωπών αλιευμάτων το οποίο αποτελείται από ισόγειο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων εξήντα τριών και επτά εκατοστών (563,07) και πρώτο (α ) όροφο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα (450,00) - Διώροφη οικοδομή μονάδας συσκευασίας νωπών ψαριών η οποία αποτελείται από ισόγειο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων ογδόντα ενός (1.081,00) και πρώτο (α) όροφο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα οκτώ και πενήντα εκατοστών (258,50). Σχετικά με το ανωτέρω λογ/σμό σημειώνουμε τα εξής: α. Το ποσό των ,01 αφορά την αξία κτήσεως κτιρίων και τεχνικών έργων, οι αποσβέσεις των οποίων διενεργούνται σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.Δ. 299/2003, το άρθρο 31 Ν. 2238/1994 και το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν.2190/1920. β. Το ποσό των ,98 αφορά αξίες κτήσεως των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων των οποίων οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους καθώς επίσης και ακινήτων κατεχομένων για επένδυση παγίων. Έγινε επαλήθευση των ανωτέρω αξιών και των αντίστοιχων αποσβέσεων με το τηρούμενο μητρώο παγίων. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,04 Αποσβέσεις , ,61 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,43 7

8 Αφορά διάφορα μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, εργαλεία και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό κυριότητας της εταιρείας όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων. Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης από το Π.Δ. 299/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα με τα χρόνια ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,81 Αποσβέσεις , ,82 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,99 Αφορά πλωτά μεταφορικά μέσα, επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, πλωτά μεταφορικά μέσα, μέσα εσωτερικών μεταφορών και λοιπά μέσα μεταφοράς κυριότητας της εταιρείας όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων και αναλύονται ως κατωτέρω: 8

9 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ Περιγραφή Παγίου Όνομα σκάφους Λιμάνι Νηολόγησης Αριθμός Νηολογίου Σκάφος 2,53x5,75x1 Λάντσα ΑΝΕΥ ΌΧΙ Σκάφος 4,15x1,60x0,5 ΤΣΙΠΟΥΡΑ Ι ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ NΜ 4277 "Σκάφος αποβατικό LSM ""ΑΓΡΙΛΙΑ""" ΑΝΕΥ ΌΧΙ Σκάφος εξυπ.ιχθυοκ. 8,32x2,85x0,85μ ΠΑΝ. ΑΜΑΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΝΜ 1145 Σκάφος πλαστικό 6,05x2,62x0,65 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΙΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ NM 4278 Σκάφος τρεχαντήρι 13,98x4,50x1,70 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΝΜ 1086 CATAMARAN 13,50m Χ 5,10m Χ 1,82m ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΝΣ 31 Σκάφος τύπου λάντζα 7,50x2,60x1,30 ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ B.E.Μ.Σ. 231 Πλαστικό ενισχ.ε/γ 8,63x3,03 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ν.Μ Σκάφος FIBERGLASS με εξωλέμβια Σκάφος PIPERGLAS μηχανοκίνητο Βάρκα Pioner 235 Κόκκινη 242x1 ΑΝΕΥ ΌΧΙ Βάρκα 3,72Μ Fish Cat-D,4 ΛΕΥΚΗ 4,75x1,79x0,78 ΛΑΒΡΑΚΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ B.E.Μ.Σ. 816 Βάρκα Pioner 12 Γκρι 352Χ142εκ ΑΝΕΥ ΌΧΙ Βάρκα 3,72Μ Fish Cat-D,4 με κουπί ΑΝΕΥ ΌΧΙ Βάρκα πλαστική PIONEER 12 3,5Μ Βάρκα BIC x120 ΣΚΑΦΟΣ CATAMARAN 12. ΑΕΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΧ 1170 ΣΚΑΦΟΣ CATAMARAN ΔΙΑ INTERFISH III ΛΑΥΡΙΟ ΝΛ 420 ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ INTERFISH II ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΧ 1198 ΒΑΡΚΑ CATAM. 5,65 M CAT.C,8 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΗΟΛΟΓΗΘΕΙ ΒΑΡΚΑ CATAM.5,65 M.C 8 ΜΠΛΕ ΚΛΑΡΑ ΛΑΡΥΜΝΑ ΣΛ 73 ΒΑΡΚΑ CATAMARAN 5.65 ΝΙΤΣΑ ΛΑΡΥΜΝΑ ΣΛ 81 ΣΚΑΦΟΣ CATAMARAN ΜΕΤ ΤΡΙΑΙΝΑ ΙΙ ΧΑΛΚΙΔΑ 441 Σκάφος Τύπου CATAMAR ΤΡΙΑΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7427 ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΚAΦΟΣ ΑΕΛΛΑΣ SIRROC ΣΚΑΦΟΣ ΤΡΙΜΑRAN-B055 ΒΑΡΚΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Δεν εχει νηολογηθεί ΒΑΡΚΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Δεν εχει νηολογηθεί ΒΑΡΚΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ 4.30 ΔΕΝ ΕΧΕΙ Δεν εχει νηολογηθεί ΒΑΡΚΑ CATAM.4.30 M.CAT.C.5 ΚΙΤΡΙΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Δεν εχει νηολογηθεί ΒΑΡΚΑ CATAM.5.65 M.CAT.C.8 ΜΠΛΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Δεν εχει νηολογηθεί ΣKAΦOΣ NP ΜΕΤΡΩΝ μήκος 14,00 μ, πλάτος ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4,15 μ. ΙI ΕΡΜΙΟΝΗ 9 ΣΚΑΦΟΣ PRESIDENT PRESIDENT ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣKAΦOΣ ΛYMΠEPTY 13,8 Μ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ 65 ΒΑΡΚΑ STAGMAR 500 M PRO S/N GRAHENAX64B606 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙIΙ ΚΟΙΛΑΔΑ 44 ΒΑΡΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5,5 m * 2,5 m ΤΡΙΚΕΡΙ ΚΟΙΛΑΔΑ 51 ΒΑΡΚΑ STAGMAR 5 ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΚΑ AQUABOATS 4,7 ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΚΑ CATAM 4.30 M, CAT C,5 ΒΑΡΚΑ CATAM 4.30 M, CAT C,5 ΒΑΡΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5,5 μ * 2,5 μ 9

10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Αρ.Κυκλ Μάρκα Περιγραφή μτφ Τύπος ΗΡ ΖΗΥ7945 PEUGEOΤ Ι.Χ ΕΙΧ 10 ΖΥΗ9198 KIA Τζίπ ΕΙΧ 14 ΖΥΟ9894 FIAT Λεωφορείο μτφ προσωπικού ΕΙΧ 14 ΙΡΒ00617 APRILIA Μοτοποδήλατο ΕΙΧ.ΜΟΤ/ΤΑ 264 ΜΕ92362 ΤΟΥΟΤΑ Κλάρκ ΜΕ/ΕΙΔ.ΤΥΠ 57 ΜΕ85819 HYUNDΑΙ Κλάρκ ΜΕ/ΕΙΔ.ΤΥΠ 69 ME85820 HYUNDΑΙ Κλάρκ ΜΕ/ΕΙΔ.ΤΥΠ 63 ΜΕ92216 JCB JCB ΜΕ/ΦΟΡΤ. 86 ΜΙΖ 1610 SCANIA Φορτηγό ΦΙΧ 70 ΜΙΖ 8939 ΤΟΥΟΤΑ Φορτηγό ΦΙΧ 17 ΜΙΕ 4572 SCANIA Φορτηγό με Γερανό ΦΙΧ 51 ΜΥΖ6629 VOLVO Φορτηγό Γονάδικο ΦΙΧ 97 ΜΥΒ9112 SCANIA Φορτηγό Ψυγεία ΦΙΧ 54 ΜΥΕ5858 MERCEDES Φορτηγό ΦΙΧ 88 ΜΥΖ3352 NISSAN Φορτηγό ΦΙΧ 16 ΜΥΕ8734 NISSAN Φορτηγό ΦΙΧ 15 ΜΕΒ5846 MERCEDES Φορτηγό Ψυγείο ΦΙΧ 88 ΜΥΕ 7146 Φορτηγό ΦΙΧ ΜΙΖ 8938 ΤΟΥΟΤΑ Hilux αγροτικό ΦΙΧ 17 Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης από το Π.Δ. 299/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα με τα χρόνια ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,99 Αποσβέσεις , ,17 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,82 Αφορά έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείων, Η/Υ, μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς, επιστημονικά όργανα, ζώα για πάγια εκμετάλλευση, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων. Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης από το Π.Δ. 299/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα με τα χρόνια ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 10

11 7.7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ/ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,31 Αποσβέσεις 0,00 0,00 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,31 Αφορά κτίρια και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό υπό εκτέλεση. (ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) YΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χρεωστικό Υπόλοιπο , ,16 Το υπόλοιπο της υπεραξίας προέκυψε κατά την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου. (Ως ισοζύγιο ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Χρεωστικό Υπόλοιπο , ,32 Αφορά συμμετοχή στις ακόλουθες εταιρείες: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ ,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,32 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 11

12 7.10. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικό Υπόλοιπο , ,40 Αφορά δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ και μίσθωσης αυτοκινήτων. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Υπόλοιπο , ,71 Περιλαμβάνονται τα αποθέματα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (ψάρια) κάτω των 200 γραμμαρίων και ο γόνος προς ιδιόχρηση (Ως ισοζύγιο ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόλοιπο , ,32 Περιλαμβάνονται τα αποθέματα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (ψάρια) άνω των 200 γραμμαρίων και ο γόνος προς πώληση (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Υπόλοιπο ,92 0,00 Το ανωτέρω ποσό αφορά γόνο (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180). 12

13 7.14. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Υπόλοιπο , ,12 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται: Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών ,35 Αποθέματα Αναλωσίμων ,87 Αποθέματα Υλικών Συσκευασίας ,90 Σύνολο ,12 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,37 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται: Χρεωστ. υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού ,12 Παραγγελίες εξωτερικού ,25 Σύνολο ,37 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από πελάτες , ,57 Μείον: προβλέψεις 0, ,41 Υπόλοιπο , ,16 Ο λογαριασμός «Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 13

14 7.17. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γραμμάτια εισπρακτέα , ,00 Μείον: προβλέψεις 0, ,38 Υπόλοιπο , ,62 Αφορά αξία συναλλαγματικών σε καθυστέρηση οι οποίες βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,50 Ο ανωτέρω λογαριασμός ,50 αναλύεται ως εξής: Επιταγές προς Είσπραξη ,00 Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες) , ,50 Αφορά απαιτήσεις από επιταγές εισπρακτέες. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,91 Μείον: προβλέψεις 0, ,21 Υπόλοιπο , ,70 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 14

15 7.20. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από επισφαλείς και επίδικους πελάτες & χρεώστες ,97 0,00 Μείον: προβλέψεις ,27 0,00 Υπόλοιπο ,70 0,00 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180) ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από επισφαλείς και επίδικους πελάτες & χρεώστες , ,96 Μείον: προβλέψεις 0, ,94 Υπόλοιπο , ,02 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ /ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους , ,04 Μείον: προβλέψεις 0,00 0,00 Υπόλοιπο , ,04 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 15

16 Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού ,63 Ελλην. Δημόσιο παρ/ντες & προκ/ντες φόροι 1.546,78 Απαίτηση από επιστροφή ΦΠΑ ,47 Απαίτηση από ΦΠΑ για συμψηφισμό ,74 Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,47 Απαίτηση για επιστροφή από ΝΑΤ ,45 Απαίτηση για επιστροφή από ΟΓΑ ,02 Απαίτηση για επιστροφή από αγγελιόσημο 37,80 Προσωπικό λογ/σμοί προς απόδοση 1.934,68 Σύνολο ,04 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ Ταμείο , ,92 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,45 Υπόλοιπο , ,37 Αφορά το υπόλοιπο κατά την στο ταμείο της επιχείρησης καθώς και τα υπόλοιπα κατά την που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως που τηρεί η εταιρεία στις Τράπεζες ALPHA BANΚ, Πειραιώς, Εθνική, EUROBANK, Εμπορική, Αγροτική, GENIKI BANK, ATTICA BANK,HELLENIC BANK, MILLENNIUM BANK, και Τράπεζα Κύπρου. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ/ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόλοιπο , ,68 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το ενοίκια επομένων χρήσεων μίσθωσης θαλασσίου χώρου στην περιοχή Ακρωτήρι Γκάζας, Λάρυμνας. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 16

17 7.25. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταβλημένο ( μετοχές των 0,37 ) , ,48 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,61 0,00 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ,82 0,00 Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων ,12 0,00 Τακτικό αποθεματικό , ,46 Έκτακτα αποθεματικά ,72 0,00 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων/λοιπά αποθεματικά , ,13 Αποθεματικά αντιστάθμισης 0, ,92 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών ,94 0,00 Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως εις νέο , ,98 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,85 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπόλοιπο , ,06 Αφορά την διενέργεια πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού σύμφωνα με τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις κατά το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 17

18 7.27. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ / ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,00 Αφορά υπόλοιπο κοινοπρακτικού δανείου τα οποία έχει συνάψει η εταιρεία. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) /ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,35 Αφορά επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό Δημόσιο (Ως ισοζύγιο ) /ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,18 Αφορά υποχρέωση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με βάση τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (Ως ισοζύγιο ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ /ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ Υπόλοιπο , ,84 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής : Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού 8.081,27 Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων 1.224,90 Λοιποί Φόροι και Τέλη 2.691,67 Προβλέψεις Διαφορών φορολογικού ελέγχου , ,84 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 18

19 7.31. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Υπόλοιπο , ,42 Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,23 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής: Δανειοδοτήσεις από Εμπορική ,00 Δανειοδοτήσεις από EUROBANK ,00 Δανειοδοτήσεις από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 Δάνεια ΕΘΝΙΚΗ ,72 Δάνεια ΓΕΝΙΚΗ ,00 Δάνεια ALPHA ,06 Δάνεια MILLENNIUM ,38 Δανειοδοτήσεις ΕUROB ,32 Δάνειο FACTORING , ,23 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Υπόλοιπο , ,10 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 19

20 7.34. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,96 Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,28 Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ). (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Υπόλοιπο , ,00 Αφορά βραχυπρόθεσμο μέρος κοινοπρακτικού δανείου το οποίο λήγει εντός της επόμενης χρήσης. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,03 20

21 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής: Μερίσματα πληρωτέα προηγούμενων χρήσεων ,03 Αμοιβές μελών Δ.Σ. προηγούμενων χρήσεων , ,03 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,15 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 167 έως 180 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπόλοιπο , ,92 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά παράγωγα (swaps) αντιστάθμισης επιτοκίου ποσού ,92 και λοιπές υποχρεώσεις ποσού 4.400,00. (Ως ισοζύγιο ). 8. ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την ανέρχεται σε ,57 σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και σε ,85 σύμφωνα με τα ΔΛΠ, προσδιοριζόμενη ως εξής: Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού , ,37 Μείον: Λογιστική αξία υποχρεώσεων , ,52 Καθαρή Λογιστική Θέση , ,85 21

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα