Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΛΠ 12,2,16,39,20,37,17,7 ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας κάθε ελληνικής επιχείρησης αυξάνοντας σημαντικά το φόρτο εργασίας και τις ευθύνες των στελεχών του λογιστηρίου της κάθε εταιρείας. Στόχος της μελέτης είναι να προσπαθήσει να διασαφηνίσει τα σημεία που χωρίζουν και που ενώνουν τη νέα αυτή πραγματικότητα με το μέχρι πρόσφατο ισχύον καθεστώς. Στα πρώτα κεφάλαια ξεκαθαρίζονται ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν τη λογιστική επιστήμη και γίνεται ξεκάθαρο με ποιο τρόπο και με ποιο νομικό καθεστώς συνέτασσαν μέχρι σήμερα τις οικονομικές τους καταστάσεις οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης αναφέρονται όλα τα διαδικαστικά θέματα που έχουν να κάνουν με την έκδοση των Δ.Λ.Π. και η παρουσίασή τους. Στη συνέχεια αφιερώνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο, στη λεπτομερή παρουσίαση των διαφορών μεταξύ Δ.Λ.Π. και Ε.Λ.Π. και ακολουθεί ανάλυση για τα σημαντικότερα από αυτά, και τα οποία είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν την οικονομική ζωή και την περαιτέρω πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους στις ελληνικές επιχειρήσεις και παρουσιάζονται τα συνηθέστερα σφάλματα που προκύπτουν από αυτή την εφαρμογή και τα τελικά συμπεράσματα. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Περιεχόμενα 3 Κεφάλαιο 1: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1.1 Εισαγωγή Τι είναι Λογιστικά Πρότυπα Τα λογιστικά πρότυπα παγκόσμια Ποια είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικές καταστάσεις Συνοπτικά...17 Κεφάλαιο 2: Αλλαγές στο ελληνικό λογιστικό περιβάλλον 2.1 Γενικά Νομοθετικό περιβάλλον λογιστικής Λογιστικό σύστημα επιχειρήσεων Η διαδικασία εφαρμογής λογιστικών αλλαγών Βήματα για την εφαρμογή των ΔΛΠ Συμπεράσματα εφαρμογής των ΔΛΠ

4 Κεφάλαιο 3: Συγκρισιμότητα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3.1 Γενικά Δομή των ΔΛΠ-ΔΠΧΠ Παράδειγμα Οι κυριότερες διαφορές των Διεθνών (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) και Ελληνικών (ΕΛΠ) Προτύπων Αλλαγές στις Τράπεζες.38 Κεφάλαιο 4: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 12,2,16 (IAS 2,12,16) Φόρος Εισοδήματος (12) Αποθέματα (2) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (16) 4.1 Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος» Διαφορές χαρακτηριστικών Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο 2 «Αποθέματα» Σύγκριση χαρακτηριστικών Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» Χαρακτηριστικά ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ.Λ.Π. και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.61 4

5 Κεφάλαιο 5:Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 39, 20, 37, 17, 7(IAS 39,20, 37, 17, 7) Χρηματοοικονομικά Μέσα (39) Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων (20) Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις & ενδεχόμενες απαιτήσεις (37) Μισθώσεις (17) Κατάσταση ταμειακών ροών (7) 5.1 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Διαφορές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων» Αλλαγές στο ΔΛΠ Παράδειγμα Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις & ενδεχόμενες απαιτήσεις» Προβλέψεις Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 «Μισθώσεις» Χαρακτηριστικά του ΔΛΠ Παράδειγμα λογιστικής αντιμετώπισης μισθώσεων Leasing με ΔΛΠ και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 «Κατάσταση ταμειακών ροών» Παραδείγματα ταμειακών ροών Διαφορές στο Πρότυπο

6 Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα Επίλογος 92 Βιβλιογραφία..99 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1.1 Εισαγωγή Ο σκοπός ενός σύγχρονου λογιστικού συστήματος είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και η ομοιόμορφη αποτίμηση για λόγους συγκρισιμότητας, στην εύλογη αξία. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογιστικά πρότυπα. Τα περισσότερα δεδομένα παγκοσμίως είναι: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards-IAS), τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν υποχρεωτικά από τις εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (Statements of Financial Accounting Standards-SFAS), που εφαρμόζονται κυρίως στις Η.Π.Α. Τα παραπάνω πρότυπα είναι απαραίτητα για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων των επιχειρήσεων και κυρίως των πολυεθνικών και των εταιριών που είναι εισηγμένες ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. 7

8 1.2 Τι είναι τα λογιστικά πρότυπα Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά την σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών λογιστικών προτύπων (I.A.S.C.), η οποία ιδρύθηκε το 1973 από επαγγελματικές οργανώσεις λογιστών. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την έκδοση των Λογιστικών προτύπων. Θεωρείται απαραίτητη η εναρμόνιση με τα Δ.Λ.Π. για να βελτιωθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, να υπάρξει ένας αυξανόμενος βαθμός συγκρισιμότητας των εκθέσεων και να αυξηθεί η χρησιμότητα τους παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα κάθε χώρα έχει τη δική της νομοθεσία, που ρυθμίζει τον τρόπο οικονομικών αποτίμησης των εταιρειών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές τόσο τύπου όσο και περιεχομένου μεταξύ των λογιστικών προτύπων και περισσότερων χωρών. Αυτές οι διαφορές οφείλονται σε μια ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και νομικών συνθηκών καθώς και στο γεγονός ότι κάθε χώρα λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των χρηστών-κατοίκων της, όταν θεσπίζει εθνικές διατάξεις. Τα Δ.Λ.Π. πρέπει να είναι αξιόπιστα και να τυγχάνουν γενικής αποδοχής. Για να συμβεί αυτό η Επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τους εκδότες των εθνικών λογιστικών προτύπων και η δομή της πρέπει να αντανακλά το διεθνές περιβάλλον και να μην βασίζεται σε οποιοδήποτε εθνικό μοντέλο. Η επιτροπή είναι πάντα ενήμερη και δημιουργεί ένα Δ.Λ.Π. για παγκόσμια αποδοχή, προσπαθώντας να εναρμονίσει, όσο είναι δυνατόν, τα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές μεθόδους των διάφορων χωρών. Για να εγκριθεί η εφαρμογή ενός Διεθνούς Προτύπου πρέπει 8

9 να ανταποκρίνεται στη βασική αρχή που διέπει το Συμβούλιο, δηλαδή η εφαρμογή του να έχει σαν αποτέλεσμα την ακριβοδίκαιη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων μιας Επιχείρησης. Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.), το 1999, οριστικοποίησε τα πρότυπα που αποτελούν τον βασικό πυρήνα και είχαν συμφωνήσει με τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (International Organization of Securities Commissions-IOSCO). Τα ΔΛΠ αποτελούν ένα περιεκτικό και σταθερό, από εννοιολογική άποψη, σύνολο προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες των διεθνών προτύπων. Στην Επιτροπή ΔΛΠ είναι μέλος και η Ελλάδα και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών ως ιδρυτικό μέλος τόσο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants- IFAC) όσο και της Επιτροπής ΔΛΠ ανέλαβε την υποχρέωση να εισάγει, να μεταφέρει, να εκδώσει και να επιδιώξει την εφαρμογή των ΔΛΠ, στην Ελλάδα Σκοπός της Επιτροπής (IASC) είναι: Να δημιουργεί και να διαμορφώνει Λογιστικά πρότυπα, που πρέπει να τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Να φροντίζει για την σωστή εφαρμογή και εναρμόνιση των κανόνων των λογιστικών προτύπων. 1.3 Τα λογιστικά πρότυπα παγκόσμια Η λογιστική είναι μία κοινωνική επιστήμη και το αντικείμενό της καθορίζεται μέσα από τις κοινωνικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, η εναρμόνιση με τις Διεθνής Λογιστικές πρακτικές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οφείλουμε, λοιπόν να 9

10 αναγνωρίζουμε ότι δεν ασπάζονται όλες οι χώρες την ιδέα ότι η λογιστική είναι μέσο για τη διάδοση των οικονομικών στοιχείων για τη λήψη επενδυτικών και πιστωτικών αποφάσεων. Η αποτίμηση της μακροοικονομικής κατάστασης της κάθε χώρας δεν επιτρέπει να γίνεται με απόλυτο τρόπο, αλλά πάντοτε με συγκρίσεις. Η προσπάθεια των αναλυτών να τυποποιήσουν ορισμένα λογιστικά μεγέθη προκριμένου να είναι σύμφωνα με λογιστικά πρότυπα άλλων κρατών ενέχουν στοιχεία αυθαιρεσίας. Για την αποφυγή τέτοιου είδους αυθαιρεσιών είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κοινών λογιστικών προτύπων. (Στουρνάρας Ιωάννης, Οικονομικός ταχυδρόμος Φ29,2001). Τα Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Αμερική ονομάζονται Γενικές Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές( Generally Accounting Principles-GAAP). Πρόκειται για κανόνες λογιστικής που αναπτύσσονται εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική και βρίσκονται διαρκώς υπό τροποποιήσεις και αλλαγές. Οι λογιστικές αρχές αλλάζουν με σκοπό να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και τις απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης κοινωνίας. Σήμερα το λογιστικό σώμα που ρυθμίζει τα Αμερικάνικα πρότυπα είναι το Χρηματοοικονομικό Λογιστικό Συμβούλιο Προτύπων (Financial Accounting Standards Board-FASB). 1.4 Ποια είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Σήμερα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αριθμούνται μέχρι το Νο41 και στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται με τι σειρά που εμφανίστηκαν. Τα ισχύοντα ΔΛΠ απαριθμούνται σε 30,εφόσον τα Νο3,4,5,6,9,13,14,15 και 25 έχουν καταργηθεί. ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ΔΛΠ 1- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία μεταβολή Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/

11 ΔΛΠ 2- ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΛΠ 7- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΔΛΠ 8- ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ. ΔΛΠ 10- ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 11- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΛΠ 12- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΔΛΠ 16- ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΔΛΠ 17- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΛΠ 18- ΕΣΟΔΑ ΔΛΠ 19- ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΛΠ 20- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΔΛΠ 21- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ. ΔΛΠ 22- ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΛΠ 23- ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 24- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΛΠ 27- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΛΠ 28- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΛΠ 29- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΔΛΠ 31- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΛΠ 32- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ :ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΛΠ 33- ΚΕΡΔΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗ ΔΛΠ 34- ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΠ 36- ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΛΠ 37- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2005 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2005 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2003 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2000 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2005 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 Ισχύς από 1/1/

12 ΔΛΠ 38- ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 ΔΛΠ 39- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αναθεωρημένο-ισχύς ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ από 1/1/2009 ΔΛΠ 40- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Αναθεωρημένο-ισχύς από 1/1/2009 ΔΛΠ 41- ΓΕΩΡΓΙΑ Ισχύς από 1/1/2009 Από την 1 η Απριλίου 2001 η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη Υιοθέτηση (εφαρμογή) των Δ.Π.Χ.Π. (Νέο Πρότυπο, με ισχύ από Ήδη έχει τροποποιηθεί από τις Αναθεωρήσεις των άλλων ΔΛΠ). Ισχύς τελευταίας μεταβολής από 1/1/2009 Δ.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Νέο Πρότυπο, με ισχύ από ).Ισχύς τελευταίας μεταβολής από 1/1/2009 Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων (Νέο Πρότυπο, με ισχύ από ) Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις (Νέο Πρότυπο, με ισχύ από ) Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Προορίζονται για Πώληση και Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις(Νέο Πρότυπο, με ισχύ από ).Ισχύς τελευταίας μεταβολής από 1/1/2009 Δ.Π.Χ.Π. 6 Δαπάνες για Εξερεύνηση και Εκτίμηση Ορυκτών Πόρων(Νέο Πρότυπο, με ισχύ από ) Δ.Π.Χ.Π. 7 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις(Νέο Πρότυπο, με ισχύ από ).Ισχύς τελευταίας μεταβολής από 1/1/

13 Δ.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τομείς(νέο Πρότυπο, αντικαθιστά το ΔΛΠ 14).Ισχύς τελευταίας μεταβολής από 1/1/ Οικονομικές καταστάσεις Η επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα εθνικά λογιστικά πρότυπα και να εναρμονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Οι Οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας οικονομικής μονάδας. Οι οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες ικανών να κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική θέση, την αποδοτικότητα και τις μεταβολές στην οικονομική θέση της επιχείρησης προκειμένου να πάρουν οικονομικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει : Ισολογισμό (Balance Sheet) - έως 31/12/2008 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (statement of financial position) από 1/1/2009 Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Income Statement) - έως 31/12/2008 Κατάσταση ενοποιημένων εισοδημάτων (statement of comprehensive income) από 1/1/2009 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων (Statement of changes in equity) Κατάσταση ταμειακών ροών (cash Flow Statement) και 13

14 Σημειώσεις,(Full Notes) που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις Συνοπτικά Σκοπός Η Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονίζει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχουν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία των επενδυτών. Με την εφαρμογή διεθνών λογιστικών κανόνων αποσκοπείτε η διαφύλαξη της εμπιστοσύνης προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές και, ταυτόχρονα, η διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης κινητών αξιών σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο. Ιστορικό Στην ανακοίνωση της Επιτροπής που εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2000 με τίτλο «Στρατηγική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της ΕΕ: η μελλοντική πορεία» προτεινόταν να καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά της ΕΕ να καταρτίζουν υποχρεωτικά τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα από το Στις 17 Ιουλίου, το Συμβούλιο ECOFIN χαιρέτησε αυτή την ανακοίνωση και τόνισε στα πορίσματά του ότι η συγκρισιμότητα, η αξιοπιστία και η διαφάνεια των λογαριασμών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της ολοκλήρωσης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 14

15 χρηματοπιστωτικών αγορών. Εξάλλου, η εναρμόνιση αυτού του θέματος θεωρείται σημαντική για το «πρόγραμμα δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» - ΠΔΧΥ. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμφωνούν με την έγκριση προτύπων ΔΛΠ, δεδομένου ότι αυτό θα διευκολύνει την εμπορευσιμότητα κινητών αξιών, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και τις πράξεις χρηματοδότησης. Η κοινοτική λογιστική νομοθεσία της δεκαετίας του 1970 πρέπει να ενημερωθεί για να ανταποκριθεί στο αίτημα των σύγχρονων επενδυτών. Συγκεκριμένα, οι τίτλοι μιας εταιρείας συχνά ανήκουν σε επενδυτές προερχόμενους από διάφορα μέρη του κόσμου. Προτεραιότητες Δημιουργία προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω της αύξησης της συγκρισιμότητας των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία κεφαλαίων. Ανάγκη έγκρισης κανονισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εισηγμένες εταιρίες της ΕΕ θα εφαρμόζουν ορθά τα πρότυπα ΔΛΠ μέχρι το 2005 (αξιοπιστία, αξιολόγηση, ανταγωνισμός). Πεδίο εφαρμογής Από το 2005 όλες οι εισηγμένες εταιρίες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πρέπει να εφαρμόζουν διεθνή 15

16 λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν αυτές τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα στις εταιρικές καταστάσεις τους. Θα είναι ακόμη δυνατόν να επιβάλλουν τη νέα νομοθεσία σε μη εισηγμένες τράπεζες ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Χρονοδιάγραμμα και καθεστώς των λογιστικών οδηγιών Παρά το γεγονός ότι ως ημερομηνία-στόχος έχει τεθεί το 2005, ο προτεινόμενος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, παρέχοντας στα κράτη μέλη το χρόνο να προσαρμοστούν σταδιακά. Εξάλλου, η νομοθεσία για τα πρότυπα ΔΛΠ θα συμπληρώσει τις απαιτήσεις που περιέχονται στις λογιστικές οδηγίες. Τέλος, τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων έως το 2007 για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο της Κοινότητας και σε οργανωμένη αγορά τρίτης χώρας. Μηχανισμός προσαρμογής Για να εγκριθεί ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο πρέπει να αντικατοπτρίζει μια πιστή και έντιμη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον και να ικανοποιεί την απαιτούμενη ποιότητα της πληροφόρησης. Η Επιτροπή θα συνεννοηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) 16

17 με σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης επιβολής των προτύπων. Ο κανονισμός θα εγκριθεί σύμφωνα με μηχανισμό διπλής διάρθρωσης: ένα κανονιστικό επίπεδο με τη σύσταση κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, που θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και θα προεδρεύετε από την Επιτροπή. Αυτή θα αποφασίσει την ενδεχόμενη έγκριση των προτύπων ΔΛΠ στη βάση πρότασης της Επιτροπής. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί απόλυτη διαφάνεια και ευθύνη έναντι του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ένα τεχνικό επίπεδο με τη σύσταση τεχνικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, της συμβουλευτικής ομάδας για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ευρώπη (EFRAG), που θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες σε θέματα λογιστικής του ιδιωτικού τομέα πολλών κρατών μελών. Αυτή θα παρέχει εγκαίρως τη συνδρομή και τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την αξιολόγηση των προτύπων ΔΛΠ και θα συμβουλεύει την Επιτροπή για το ενδεχόμενο τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 Γενικά Είναι γεγονός ότι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης καθορίζει αποφασιστικά και την αντίστοιχη ποιότητα του λογιστικού συστήματος μιας χώρας. Ουδέποτε η λογιστική λειτούργησε ανεξάρτητα από το οικονομικό περιβάλλον, αντιθέτως γεννήθηκε για να το περιγράφει, αρχικά ποσοτικά και στο σύγχρονο κόσμο όλο και περισσότερο και ποιοτικά. Όμως δεν είναι ευθύγραμμα αντίστοιχη η λογιστική κατάταξη και βαθμολόγηση μιας χώρας με αυτή της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς υπεισέρχονται πλήθος άλλων παραγόντων όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η κρατική παρέμβαση (κυρίως μέσω της νομοθεσίας), η τεχνολογική εξέλιξη μέχρι και η ιστορία, η συλλογική κουλτούρα και η επικρατούσα νοοτροπία. Σε πολλές περιπτώσεις και με ποικίλες αφορμές γίνονται αναλύσεις, και μάλιστα με πετυχημένο τρόπο, της κακοδαιμονίας του Ελληνικού λογιστικού και φορολογικού συστήματος. Ποιες είναι όμως οι αναγκαίες αλλαγές που θα βελτίωναν ριζικά το ευρύτερο λογιστικό μας περιβάλλον; Όπως θα δούμε και στην συνέχεια, το σημαντικότερο είναι η στρατηγική κατεύθυνση των αλλαγών και λιγότερο η τεχνική πλευρά του ζητήματος. Χωρίς να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού θέλουμε να πάμε ποτέ δεν θα φτάσουμε σε επιθυμητά επίπεδα το λογιστικό μας σύστημα, το οποίο επηρεάζει την 18

19 οικονομική ανάπτυξη, και -γιατί όχι- αποτελεί μέρος του σύγχρονου πολιτισμού μας και αναγκαστικά μας χαρακτηρίζει. 2.2 Νομοθετικό περιβάλλον λογιστικής Η υιοθέτηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) με το ΠΔ 1123/1980 και η ενσωμάτωση στα μέσα της δεκαετίας του 1980 των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο (ΚΝ 2190/1920), άλλαξε ριζικά το λογιστικό τοπίο στη χώρα. Οι νομοθετικές αλλαγές που έγιναν τότε, σε συνδυασμό με την εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της λογιστικής, άλλαξαν τα δεδομένα δημιουργώντας μια εντελώς καινούργια και ταυτόχρονα σημαντικά βελτιωμένη κατάσταση. Μέχρι τότε τα λογιστήρια λειτουργούσαν κυρίως για την κάλυψη φορολογικών τυπικών υποχρεώσεων. Η εφορία ποτέ δεν έπαψε να επηρεάζει, κυρίως μέσω του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ-ΠΔ 186/1992) αλλά και με άλλα επί μέρους νομοθετήματα, την λογιστική πρακτική. Εν έτη 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κανονισμό 1606/2002 αποφάσισε την υιοθέτηση των ΔΛΠ για όσες επιχειρήσεις οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στις οργανωμένες αγορές των χωρών που αποτελούν μέλη της ένωσης. Η χώρα μας υιοθέτησε τον κανονισμό με τον Ν.2992/2002 στις 20/3/2002. Ωστόσο, υπήρξαν κι άλλοι κανονισμοί σχετικοί με την εφαρμογή των ΔΛΠ που υιοθετήθηκαν και συχνά τροποποιούνται μέχρι σήμερα, για την καλύτερη λειτουργία τους. Όπως, ο Ν.3229/2004, με το άρθρο 13 του νόμου που προστέθηκε, στον Κ.Ν. 2190/20 το ειδικό Κεφάλαιο 15 που προσθέτει τα άρθρα στον Κ.Ν., τα οποία αφορούν τον τρόπο που θα εφαρμοστούν τα Δ.Λ.Π. στην χώρα μας, όπως οικονομικές 19

20 καταστάσεις, αποφάσεις Δ.Σ. ή και Γ.Σ. και άλλα διαδικαστικά θέματα. Επίσης, στο άρθρο 14 του ιδίου νόμου (Ν3229/2004) επέρχονται προσαρμογές ώστε σε περίπτωση που οι φορολογικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. έρθουν σε αντίθεση με τα Δ.Λ.Π., να κατισχύσουν οι διατάξεις των ΔΛΠ που προστέθηκαν στο Κεφαλαίου 15 (νέα άρθρα ) του Κ.Ν. 2190/20. Ο Ν.3460 στις 30/5/2006 για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην Εύλογη αξία από τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. Ο Ν.3487 στις 11/9/2006 σχετικά με τους ενοποιημένους ισολογισμούς που συντάσσονται με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. εξίσου, ιδιαίτερη αξία παρουσιάζουν οι ΠΟΛ1025 για τον τρόπο εφαρμογής των Δ.Λ.Π. από πλευράς ΚΒΣ καθώς και η απόφαση ΕΛΤΕ Νο110/2006 για τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν στη διανομή των κερδών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. Τέλος, ο κανονισμός 1126/2008(3/11/2008) της επιτροπής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, που ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο τα διάφορα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν μέσω τροποιητικών κανονισμών και καταργεί όλους τους προηγούμενους κανονισμούς. Στόχος η διαφάνεια και απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας. Μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ), στην Ελλάδα από λειτουργούν ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα, με όλα τα προβλήματα και τις αντιφάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν όσοι τα ακολουθούν αλλά και όσοι είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν και τα δύο (για παράδειγμα οι Τράπεζες που πρέπει να διαθέτουν διπλά μοντέλα αξιολόγησης). 20

21 2.3 Λογιστικό σύστημα επιχειρήσεων Για να αποτελέσουν τα ΔΛΠ το λογιστικό σύστημα όλων των επιχειρήσεων έπρεπε να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια αρμόδιες αρχές αρκετών κρατών για να προσαρμοστεί η εμπορική τους νομοθεσία, ώστε να μην λειτουργούν παράλληλα δύο λογιστικά συστήματα, το εθνικό και το διεθνές. Υπήρξαν όμως ορισμένα εμπόδια που ταυτόχρονα αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις ευρείας αποδοχής των ΔΛΠ. Πρώτη βασική προϋπόθεση της εξάπλωσης των ΔΠΧΠ/ΔΛΠ ήταν η απλούστευση τους. Αυτό δεν σήμαινε αλλαγή των αρχών τους και ιδίως της αρχής μέτρησης όπως της εύλογης αξίας, γιατί τότε θα καθίσταντο ανάπηρα, αλλά απλοποίηση και μείωση του βαθμού αναλυτικής πληροφόρησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν έχουν την δυνατότητα της συγγραφής πολυσέλιδων κειμένων και πινάκων και δεν υπάρχει και σημαντικός λόγος εκτεταμένων αποκαλύψεων που είναι αναγκαίες στις μεγάλες, πολύ μεγάλες και πολύπλοκες επιχειρήσεις. Δεύτερη προϋπόθεση ήταν η εκπαίδευση, όχι του ευκαιριακού χαρακτήρα με τα κούφια «πιστοποιητικά στα IFRS» που απευθύνονται κυρίως σε όσους προσδοκούν ένα πρόσθετο «επαγγελματικό εφόδιο», αλλά εκπαιδεύοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των λογιστών που θα λειτουργήσουν τα ΔΛΠ στην πράξη. Πλέον, τα ΔΛΠ αποτελούν έννοια μυημένων λογιστών ακόμη και ανάμεσα στις ελεγκτικές εταιρείες και τα λογιστήρια των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων. Μια άλλη προϋπόθεση, που όμως δεν εξαρτιόταν από κανένα κράτος μεμονωμένα, ήταν η σταθερότητα των ΔΠΧΠ. Στην προσπάθεια να καλύψουν τις σύγχρονες πολύπλοκες και διαρκώς εξελισσόμενες επιχειρηματικές κινήσεις και δομές, σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα να συγκλίνουν με εθνικά λογιστικά πρότυπα και 21

22 κυρίως με τα Αμερικάνικα, τα ΔΠΧΠ αναθεωρούνται και συμπληρώνονται συχνά. Αυτό αποτελεί από μόνο του ανασταλτικό παράγοντα εφαρμογής σε πλατιά βάση και μάλιστα σε μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν λογιστικές πολυτέλειες. Αντίθετα πιθανώς με την κοινή αίσθηση, τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ δεν αποτελούν ένα τέλειο κατασκεύασμα. Το ότι για παράδειγμα η διοίκηση κάθε εταιρείας δεν υποχρεούται, όπως συμβαίνει σε ΗΠΑ και Αγγλία (μέσω management discussion), να επεξηγεί τα νούμερα και να περιγράφει τα στρατηγικά πλάνα ή τα σχέδια για την αντιμετώπιση κινδύνων ή προβλημάτων, αφαιρεί ποιότητα από την εξωτερική πληροφόρηση, που είναι και το κυρίως ζητούμενο των ΔΛΠ, ενώ ταυτόχρονα κρύβονται οι ευθύνες των διοικήσεων. Η εισαγωγή των ΔΛΠ σε πλατύτερη βάση δεν σημαίνει αυτόματη και άνευ προσπάθειας βελτίωση της πληροφόρησης. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων κατά ΔΛΠ ανάμεσα στις εταιρείες, που συνήθως αντανακλούν και την διαφορά ποιότητας σε όλους τους άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Είναι πρόκληση για την κάθε εταιρεία, πόσο μάλλον για τις μικρότερου μεγέθους, το άλμα ποιότητας που καλούνται να επιχειρήσουν με τις οικονομικές καταστάσεις που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται σαν υπόθεση του λογιστή και μόνο. Η σωστή προετοιμασία, χωρίς παλινωδίες και αιφνιδιασμούς, είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό της τάξης πραγμάτων στην χώρα το ότι το έντυπο της φορολογικής δήλωσης του 2005 των εταιριών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ δόθηκε τον μήνα Μάιο 4 ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής τους. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπήρχαν λεπτομερείς κανόνες και τα ΔΛΠ είναι φιλοσοφίας αρχών και όχι κανόνων. Οι αρχές επιδέχονται και διαφορετικές ερμηνείες και αυτό είναι και το μειονέκτημα τους. Για να μπορέσουν, λοιπόν, να εφαρμοστούν σε όλες 22

23 τις επιχειρήσεις τα ΔΛΠ χρειάστηκαν οπωσδήποτε τυποποιήσεις και εναρμόνιση του ΕΓΛΣ στα μέτρα όσων προβλέπονται στα ΔΛΠ, χωρίς αντιφατικούς περιορισμούς υπαγορευόμενους από άλλες διατάξεις της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Οτιδήποτε ξένο προς τα ΔΛΠ προσθετόταν απλά θα αύξανε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, επηρεάζοντας αρνητικά το όλο εγχείρημα. Πρακτικά το ΕΓΛΣ χρειαζόταν να αλλάξει για όλες τις επιχειρήσεις, με το να προστεθούν απαραίτητοι λογαριασμοί, να αλλάξουν τα υποδείγματα Ισολογισμού, καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων, και να προστεθεί ότι έλειπε όπως η κατάσταση ταμειακών ροών και μεταβολών καθαρής θέσης. Το κύριο και δυσκολότερο θέμα ήταν να αλλάξουν οι βασικές λογιστικές αρχές και να γίνουν κατανοητές. Όσο γρηγορότερα τερματιζόταν ο λογιστικός δυϊσμός που υπάρχει και σήμερα με το να συλλειτουργούν δύο λογιστικά πρότυπα, τόσο μικρότερο θα ήταν και το κόστος. Υπάρχουν προβλήματα συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα σε εταιρείες που δημοσιεύουν με ΔΛΠ και των υπολοίπων που συνεχίζουν με το ΕΓΛΣ. 2.4 Η διαδικασία εφαρμογής λογιστικών αλλαγών Οι βασικότερες αιτίες της προβληματικής εφαρμογής σημαντικών αλλαγών στην Ελλάδα ήταν και είναι η πρόχειρη προετοιμασία και η λανθασμένη μεθοδολογία. Για εκτεταμένες αλλαγές όπως ήταν η υιοθέτηση των ΔΛΠ και των συνεχών αλλαγών που συνεπάγονται, πρέπει απαραίτητα να προηγείται δημόσιος διάλογος, ο οποίος είναι και η προστατευτική δικλείδα ασφαλείας, παράγοντας επιτυχίας και σύνθεσης διαφορετικών απόψεων σε επί μέρους θέματα. 23

24 Ήταν βέβαιο πως θα προέκυπταν αρκετά θέματα, γιατί ήμασταν και νεοφώτιστοι στα ΔΛΠ και ειδικά στην εφαρμογή τους, ενώ αυτά ταυτόχρονα εξελίσσονταν και δεν ήταν στατικά. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση η «δέουσα διαδικασία» που ακολούθησε το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η οποία περιλαμβάνει προκαταρτικές μελέτες, επισκοπήσεις πλαισίων από συμβουλευτικές ομάδες, δημοσίευση προσχεδίων για δημόσιο σχολιασμό και πολλά άλλα. Σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να ανευρεθούν παρόμοιες διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα έχουν εφαρμοστεί, για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού νόμου και την σύγκλιση των εθνικών λογιστικών σχεδίων τους, τα ΔΛΠ. Κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αποτέλεσε και η βέλτιστη σύνθεση των ομάδων που επεξεργάζονται και εισηγούνται νομοθετικές αλλαγές. Αξίζει να δοθεί η δυνατότητα σε λογιστές που εφαρμόζουν την θεωρία και την νομοθεσία, να εκφράζουν -πάντα τεκμηριωμένα και επιστημονικά- τις απόψεις τους. Σήμερα τα άρθρα τους στα επαγγελματικά περιοδικά αποτελούν μικρή μειοψηφία σε σχέση με των-καθ όλα σεβαστών- καθηγητών ή ορκωτών ελεγκτών. Η δε συμμετοχή τους σε επιτροπές που λειτουργούν συμβουλευτικά και στην ουσία νομοθετούν (όλοι γνωρίζουν πώς ψηφίζονται οι νόμοι στην Ελλάδα) είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πολλά από τα προβλήματα και τα θέματα που ανακύπτουν όταν έρχεται η ώρα να εφαρμοστούν ορισμένα νομοθετήματα λογιστικής φαντασίας θα είχαν αποφευχθεί αν είχαν συμμετοχή στη φάση του σχεδιασμού έμπειρα στελέχη από τον επιχειρηματικό χώρο, που σήμερα υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Η επιτυχημένη υλοποίηση λογιστικών έργων προϋποθέτει ειδικές γνώσεις που αποκτώνται με εκπαίδευση αλλά και πείρα που απαιτεί χρόνο και που από την φύση της δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η σχέση ενός λογιστή που τηρεί τα βιβλία της 24

25 επιχείρησης με αυτόν του λογιστή-ελεγκτή έχει τις αναλογίες μουσικού και μουσικοκριτικού. Το ότι κάποιος ελέγχει δεν σημαίνει κατ ανάγκη ότι μπορεί να ολοκληρώσει την ιδιαίτερα απαιτητική φάση της εφαρμογής που απαιτεί και άλλου τύπου ικανότητες. Το ίδιο βέβαια ισχύει και αντίστροφα. Στην Ελλάδα υπάρχει αναξιοποίητη ανθρώπινη δεξαμενή λογιστών αλλά και συνεργαζόμενων επαγγελματιών (όπως για παράδειγμα οι σύμβουλοι εφαρμογής μηχανογραφικών συστημάτων ή εξειδικευμένοι δικηγόροι), οι οποίοι αντιλαμβάνονται prima vista το εφικτό ή το ανέφικτο εφαρμογής των νέων νόμων. Πολλά από τα φορολογικά νομοθετήματα, που συνήθως ακολουθούνται από πολλαπλές και συχνά αντιφατικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, θα είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε προληπτικά έστω και μέρος της προαναφερθείσας διαδικασίας. Ο δημόσιος διάλογος και η επίσημη τοποθέτηση σε υποψήφια νομοθετήματα και αλλαγές πρέπει να καθιερωθούν στην κουλτούρα μας. Οι ελεγκτικές εταιρείες, οι «επώνυμοι» και ανώνυμοι λογιστές να τοποθετούνται υπογράφοντας τις προτάσεις τους. Δεν είναι δυνατόν να σχολιάζουν κάποιοι ανέξοδα τα κακώς κείμενα, και ταυτόχρονα να λειτουργούν σαν μυστικοσύμβουλοι επιτροπών και υπουργών. Τα παραπάνω, αναδεικνύουν και ένα παράπλευρο θέμα, την επαγγελματική εξειδίκευση των λογιστών. Πολλά από τα διαδικαστικά προβλήματα εφαρμογής σημαντικών λογιστικών αλλαγών πηγάζουν από το γεγονός ότι τα υπό επίλυση θέματα είναι αναγκαστικά πολύπλευρα, και συχνά καλύπτουν λογιστικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές έννοιες ταυτόχρονα. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι σημερινές απαιτήσεις της σύγχρονης λογιστικής απαιτούν εξειδίκευση, όπως ξεκάθαρα υπάρχει σε αναπτυγμένες χώρες και διαχωρισμό ρόλων. Απόδειξη του προαναφερθέντος είναι η δομή των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών και 25

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ 16

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ 16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ 16 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πίνακας περιεχομένων ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα