Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εισαγωγήστιςεκτιµήσεις ακινήτων Οµιλητής: Ηµεροµηνία: Τοποθεσία: Χάρης Μπακιρτζόγλου, MSc, MRICS 21 Μαίου 2012 Θεσσαλονίκη, ΤΕΕ-ΤΚΜ

2 Τιείναιεκτίµηση; Υπάρχουν πολλοί ορισµοί αναφορικά στο τι είναι τελικά η εκτίµηση. Ένας ορισµός είναι: «Η διαδικασία προσδιορισµού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε δεδοµένη χρονική στιγµή, βάση µιας συγκεκριµένης µεθοδολογίας και για ένα συγκεκριµένο σκοπό». Ο λόγος που συντάσσουµε µια εκτίµηση, τα προσκοµισθέντα στοιχεία και οι παραδοχές που αναγκαζόµαστε να λάβουµε υπόψη, καθορίζει και την µεθοδολογία εκτίµησης.

3 Έναςδεύτεροςορισµόςείναι: «Εκτίµηση είναι η τέχνη ή επιστήµη αποτίµησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή λαµβάνοντας υπόψη α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίµηση ακινήτου, β) τους τρέχοντες οικονοµικούς δείκτες της αγοράς και γ) όλες τις εναλλακτικές µορφές επενδύσεων». Τελικά τι είναι η εκτίµηση; Τέχνη ή επιστήµη; Είναικαιταδύο. Η επιστήµη στηρίζεται σε όλα τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιεί ο εκτιµητής για τους υπολογισµούς του. Τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι από πολύ απλά µέχρι πάρα πολύ σύνθετα. Η τέχνη έγκειται στο γεγονός ότι ο εκτιµητής µέσα από ένα πολύ µεγάλο δείγµα στατιστικών στοιχείων και πληροφόρησης από την αγοράπρέπειναείναισεθέσηναεπιλέξειταστοιχείααυτάπουείναι χρήσιµαγιατηνδικήτουµελέτηκαιθατονβοηθήσουννακαταλήξει σεασφαλήσυµπεράσµαταχωρίςναπαραπλανηθεί.

4 Τελικά εκτίµηση είναι η επιστήµη αποτίµησης της αξίας ενόςακίνητουπεριουσιακούστοιχείου:..σε συγκεκριµένο χρόνο....λαµβάνοντας υπ όψιν τα οικονοµικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων....τις παραµέτρους εκείνες που επηρεάζουν τη µεταβολή της αξίας των ακινήτων....διαθέτοντας την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίµηση ακίνητο....εφαρµόζοντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιµητικά πρότυπα και τις µεθοδολογίες που είναι αναγνωρισµένες στον χώρο για την σύνταξη µελετών εκτίµησης..

5 Γιαποιολόγοσυντάσσουµε εκθέσειςεκτίµησης ; Για να συµβουλέψουµε ένα πελάτη στις επενδυτικές του κινήσεις. Για να προσηµειωθεί ένα ακίνητο για άντληση κεφαλαίων. Για δικαστικές διαφορές. Για ορισµό µονάδας αποζηµίωσης. Για λογιστικές καταστάσεις και τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για ασφαλιστικούς σκοπούς. Για σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών.

6 Ποιοιµαςζητούνεκθέσεις εκτίµησης; Ιδιώτες φυσικά πρόσωπα. Επενδυτικοί οργανισµοί. Τραπεζικοί οργανισµοί. Ιδιωτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. ικηγόροι. Εταιρείες ορκωτών ελεγκτών.

7 Τοακίνητοέχειτρείςδιαστάσεις 1. Τεχνικήδιάσταση, 2. Οικονοµικήδιάσταση, 3. Νοµικήδιάσταση. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνυπολογίζονται ώστε να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα για την αξία του. Συνεπώς ο καταρτισµένος εκτιµητής που θέλει να το ακολουθήσει ως επάγγελµα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και από τις τρείς παραπάνω επιστήµες. Θα πρέπει να είναισεθέσηνααντιλαµβάνεταιπώςκαισεποιοβαθµό οι παραπάνω µεταβλητές επηρεάζουν την αξία του ακινήτου.

8 Η τεχνική φύση του ακινήτου είναι λίγο πολύ γνωστή στους µηχανικούς. Επιγραµµατικά ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται από έννοιες όπως: Μοναδικότητα. Θέση / προσανατολισµός. Οικοδοµική άδεια Αναθεωρήσεις. Ποιότητα & τεχνολογία κατασκευών. Απαξίωση & συντήρηση κατασκευών. Ηλικία. Αυθαιρεσίες. Αστοχία υλικών. Ειδικές κατασκευές.

9 Το ακίνητο είναι στην ουσιαστικά χρήµα επενδυµένο µε µία συγκεκριµένη µορφή. Συνεπώς η γνώση και κατανόηση οικονοµικών όρων όπως πληθωρισµός, επιτόκιο κλπ θα τον βοηθήσει να αντιληφτεί τις τάσεις της αγοράς, τον τρόποχρηµατοδότησηςτωνακινήτωνκαιπωςοιµίκρο / µάκρο οικονοµικοί δείκτες επηρεάζουν τελικά το αποτέλεσµαµιαςεκτίµησης. Τα ακίνητα διαθέτουν την δική τους οικονοµία µε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν από εναλλακτικές µορφές επενδύσεων. Σκεφτείτε ότι ο κλάδος των ακινήτων αποτελεί περίπου το 70% τουπαγκόσµιουπλούτου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ακινήτων ως µορφή επένδυσης είναι:

10 1. Η επένδυση στα ακίνητα είναι µεσοπρόθεσµη είτε µακροπρόθεσµη επένδυση, σε σχέση µε άλλες επενδύσεις οι οποίες µπορούν να µας δώσουν άµεσα κέρδη π.χ. µετοχές, 2. Κάθεακίνητοστοοποίοεπενδύουµεέχειµοναδικάχαρακτηριστικά, 3. Η συναλλαγή ενός ακινήτου απαιτεί χρόνο και χρήµα (κόστη µεταβίβασης), 4. Τα κόστη µεταβίβασης είναι στην Ελλάδα υψηλά, 5. Το ακίνητο συνοδεύεται από τίτλους που απαιτούν νοµικό έλεγχο πριν τη πράξη, 6. Στην Ελλάδα η ακίνητη περιουσία φορολογείται υψηλά και συχνά αποτελεί άµεση πηγή άντλησης εισοδήµατος για τα κρατικά ταµεία, 7. Η επένδυση µας απαξιώνεται (κτιριακά) µε την πάροδο του χρόνου, 8. Σωστό management του χαρτοφυλακίου µας µπορεί να δηµιουργήσει υπεραξίες,

11 9. Η επένδυση µας απαιτεί συντήρηση (επιπλέον χρήµα), 10. Ηαγοράενόςακινήτουαπαιτείσηµαντικάποσά, 11. Η διαχείριση του είναι συχνά µια πολύπλοκη διαδικασία (π.χ. εµπορικόκέντρο, κτίριογραφείων, ξενοδοχείο), 12. Η αγορά δεν είναι τέλεια, µε ελεύθερη και πλήρη πληροφόρηση, 13. Κρύβονταιεπενδυτικοίκίνδυνοι, 14. Βέβαια το ακίνητο αντιστέκεται σε απότοµες µεταβολές της οικονοµίας, 15. Το ακίνητο προστατεύει το κεφάλαιο µας σε εποχές κρίσεων µε έντονες πληθωριστικές τάσεις, 16. Οι αποδόσεις των ακινήτων µεταβάλλονται µε αργούς σχετικά ρυθµούς και συχνά είναι µεγαλύτερες από εναλλακτικές µορφές επενδύσεων. Βέβαια η επένδυση σε κάθε τύπο ακινήτου αποδίδει διαφορετικά αλλά περιέχει και διαφορετικό κίνδυνο, 17. Το ακίνητο δεν µπορεί να ρευστοποιηθεί άµεσα εφόσον χρειαζόµαστε κεφάλαιο, 18. Τοακίνητοµπορείναυποθηκευτείγιαάντλησηκεφαλαίων,

12 Επίσης τα ακίνητα ακολουθούν νοµικές δεσµεύσεις και όροι όπως η έννοια της συνιδιοκτησίας, της δουλείας, της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας κλπ µε τις οποίες πρέπει να είναι εξοικειωµένος ο εκτιµητής. Οι νοµικές δεσµεύσεις των ακινήτων επηρεάζουν την αγοραία αξία τους αναλόγως.

13 Πωςορίζεταιτελικάτοακίνητο; Κατά τον αστικό κώδικα ακίνητο θεωρείται το έδαφος και όλατασυστατικάαυτού. Αλλιώς ακίνητο είναι ο χώρος, απτός ή µη στον οποίο θεµελιώνεται αυτοτελές ή εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιακό δικαίωµα. ηλαδή το ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελείται από έδαφος µε απεριόριστο χρόνο ζωής και κτίσµαταµεπεριορισµένηζωή.

14 Όλα τα παραπάνω στοιχεία και άλλα κατά περίπτωση τα λαµβάνει υπόψη του ο εκτιµητής για να καταλήξει στην: ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

15 ΣχέσηΑγοραίαςΑξίαςκαιΤιµής ακινήτου Η αξία του ακινήτου στην εκτίµηση δεν αποτελεί τίποτα παραπάνωαπόµίαάποψηγιατοποσόπουδύναταινα πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµέρα της εκτίµησης. Η τιµή του ακινήτου είναι το καταγεγραµµένο ποσό στο οποίο έγινε τελικά η πράξη αγοραπωλησίας. Γιατί συχνά οι δύο παραπάνω τιµές δεν συµπίπτουν; Θεωρητικά σε συνθήκες τέλειας αγοράς όπου υπάρχει διαφάνεια και ολοκληρωµένη πληροφόρηση η αγοραία αξίαθαισούταιπάνταµετηντιµή.

16 Η πραγµατική αγορά των ακινήτων όµως είναι ατελής και υπάρχει απόκλιση µεταξύ της αξίας και της τιµής των ακινήτων. Επίσης πολλές φορές ο εν δυνάµει αγοραστής εν γνώση του επενδύει σε ένα ακίνητο σε διαφορετική τιµή από την αξίατου.

17 Στο περιοδικό Property EU Magazine (no.2 Μάρτιος 2009) δηµοσιεύτηκε το άρθρο του Jubi Seebus Crises Exposes Valuation Flaws. Στο άρθρο του αναφέρει την άποψη του Michel Brodtman για το ποια είναι τελικά η δουλειά του εκτιµητή: Our job is not to decide what value should be, but what a buyer is prepared to pay. We re not here to forecast, but to provide a mirror.

18 Ηαγοράτωνακινήτων Οι αγορές γενικά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ευρείες µορφές: 1. Η ανταγωνιστική αγορά ή τέλεια αγορά ανταγωνισµού, 2. Η µονοπωλιακή αγορά, 3. Ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός, 4. Η ολιγοπωλιακή αγορά.

19 Ανταγωνιστήαγορά Η τέλεια αγορά. Όταν βρίσκονται σε ισορροπία οι δυνάµεις της προσφοράςκαιτηςζήτησης. Ηανταγωνιστικήαγοράπροϋποθέτει: Μεγάλο αριθµό αγοραστών και πωλητών ώστε να είναι αδύνατη η επιρροή τους στην τιµή. Οι αγοραστές επιθυµούν να αγοράσουν στη χαµηλότερη δυνατή τιµή και οι πωλητές επιθυµούν να πουλήσουν στηνυψηλότερηδυνατήτιµή. Οµοιογενή αγαθά. Πλήρης γνώση των συνθηκών της αγοράς και όλων των εναλλακτικών λύσεων. υνατότητα εξαναγκασµού για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από τους συµβαλλόµενους. Ελεύθερηοικονοµία.

20 Μονοπωλιακήαγορά Μονοπωλιακή αγορά είναι η αγορά στην οποία όλη η προσφορά προέρχεται από ένα παράγοντα ο οποίος ελέγχει πλήρως την αγορά και διαµορφώνει την τιµή του προϊόντος κατά το δοκούν. Ειδικά δε όταν δεν υπάρχουν υποκατάσταταπροϊόντα. Π.χ. ΕΗ

21 Μονοπωλιακόςανταγωνισµός Είναι η αγορά στην οποία υπάρχει ικανός αριθµός επιχειρήσεων που διαθέτουν παρεµφερή προϊόντα. Το διαφοροποιηµένο προϊόν διαφοροποιεί στην ουσία την αγορά του τέλειου ανταγωνισµού από την αγορά µονοπωλιακού ανταγωνισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία είναιίδια.

22 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο είναι η αγορά στην οποία υπάρχει µικρός αριθµός αγοραστών και πωλητών ενός προϊόντος. Όσο ελαττώνεται ο αριθµός των πωλητών ή αγοραστών τόσοµεγαλώνειη διαπραγµατευτικήισχύτους.

23 Ποιοςείναιικανόςνα πραγµατοποιείεκτιµήσεις; Σήµερα µία σωρεία επαγγελµατιών (µηχανικοί, οικονοµολόγοι, µεσίτες, δικηγόροι κλπ) πραγµατοποιούν εκτιµήσεις κάθε µορφής ακινήτου και οποιουδήποτε βαθµού δυσκολίας. Υπάρχει κίνδυνος σ αυτό;

24 Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας ικανός εκτιµητής; Πρέπει να διαθέτει εµπειρία στο αντικείµενο που καλείται να εκτιµήσει. Συχνά ένας εκτιµητής εξειδικευµένος σε ένα αντικείµενο αδυνατεί να αναλάβει κάποιας άλλης µορφής εκτίµηση. εν µπορούµε όλοι οι εκτιµητές να εκτιµήσουµε τα πάντα. Ο εκτιµητής πρέπει να αντιλαµβάνεται αν είναι ικανός να αναλάβει εξ ολοκλήρου µία εκτίµηση ή αν χρειάζεται να απευθυνθεί σε βοήθεια από κάποιον άλλο εξειδικευµένο εκτιµητή, µηχανικό, οικονοµολόγο, λογιστή, δικηγόροκλπ.

25 Πρέπει πέρα από την εµπειρία να διαθέτει ακαδηµαϊκές γνώσεις πάνω στην εκτιµητική επιστήµη και να επιµορφώνεταισυνεχώςπάνωστοαντικείµενοτου. Πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρη ευθύνη για το αποτέλεσµα της εκτίµηση. Πρέπει να είναι αµερόληπτος και ποτέ να µην λειτουργεί υπέρενόςπελάτη. Πρέπει να έχει ήθος, να είναι έντιµος και άνθρωπος αδιαµφισβήτητου κύρους στην αγορά. Πρέπειναµηνεκτελείεκτιµήσειςκατάπαραγγελία. Να µην συζητά µε τον πελάτη το αποτέλεσµα µιας εκτίµησηςπριντελικώςπαραδοθεί.

26 Πρέπειναµηνσυνδέειτηναµοιβήτουµετοαποτέλεσµα τηςεκτίµησης. Πρέπει να µην λαµβάνει υπόψη απίθανες παραδοχές σταµοντέλαπουακολουθεί. Πρέπει να δέχεται βοήθεια και συστάσεις. Να είναι γνώστης της αγοράς που κινείται. Πρέπει να είναι κοινωνικός µε διευρυµένο κύκλο επαγγελµατιών και να ενηµερώνεται συνεχώς για την πορεία της κτηµαταγοράς, της οικονοµίας, την πολεοδοµική νοµοθεσία κλπ. Ναδιαθέτειεπαγγελµατικήκάλυψη. Ναείναιδιακριτικόςκαιεχέµυθος.

27 Να αποφεύγει την σύγκρουση συµφερόντων. εν µπορεί για παράδειγµα να εκτιµά ένα ακίνητο και για τις δύο πλευρές αλλά πρέπει να εκπροσωπεί έναν πελάτη κάθε φορά..

28 Κατηγορίεςεκτιµητών Οι εκτιµητές διακρίνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: 1. Σε εσωτερικούς εκτιµητές, δηλαδή σε εκτιµητές που έχουν άµεση οικονοµική σχέση ή συµφέρον µε την επιχείρηση του πελάτη. ηλαδή ένας εκτιµητής που εκτιµά για λογαριασµό ενός οίκου ή ένας εκτιµητής που δουλεύει σε µία τράπεζα και ασχολείται µε τα ακίνητα αυτής,

29 2. Σε εξωτερικούς εκτιµητές οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση µε τον πελάτη που τους ανέθεσε την εκτίµηση, 3. Σε ανεξάρτητους εκτιµητές οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχαν καµίας µορφής δοσοληψία µε τον πελάτη.

30 Τα ιεθνήεκτιµητικάπρότυπα Η International Valuation Standards Committee IVSC (www.ivsc.org) αποτελεί τον φορέα ο οποίος εκδίδει τα ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα (International Valuation Standards - IVS). Τα πρότυπα δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη τυποποίησης-σύγκλισης διεθνώς του τρόπου εκτίµησης των ακινήτων. Είναι απόρροια της διεθνοποίησης των αγορών η οποία ξεκίνησε σταδιακά από το Το 1984 ιδρύθηκε η TIAVSC η οποία το 1994 µετονοµάστηκεσε IVSC.

31 Αποτελεί ένα ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό οργανισµό ο οποίος εκπροσωπείται σε 52 χώρες από στενά συνεργαζόµενους τοπικούς οργανισµούς. Ο κύριος σκοπός του αποτελεί η τήρηση των διεθνών εκτιµητικών προτύπωνστιςεκτιµήσειςακινήτωνστιςχώρεςαυτές. Τα διεθνή εκτιµητικά πρότυπα έχουν ήδη αναγνωριστεί ως το αποδεκτό πλαίσιο στο οποίο δεσµεύεται η εργασία ενός εκτιµητή από διεθνής οργανισµούς, ιδιωτικές εταιρείες, τραπεζικούς οργανισµούς κλπ. Σε πολλές δε χώρες αποτελούν πια τα εθνικά τους πρότυπα εκτίµησης ακινήτων. Τα διεθνή εκτιµητικά πρότυπα καθορίζουν τις αρχές, την µεθοδολογία και θέτουν τους ορισµούς για την εκτίµηση σωρείας περιουσιακών στοιχείων, ήτοι των ακινήτων

32 του µηχανολογικού εξοπλισµού, των επιχειρήσεων κλπ για τους διάφορους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Για την έκδοση των διεθνών εκτιµητικών προτύπων η επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τις εκτιµήσεις ακινήτων για λογιστικές καταστάσεις. Η πρώτη έκδοση τους δηµοσιεύτικε το 1985 και έκτοτε συνεχώςεξειδικεύονταιµενέεςεκδόσεις. Απότην 1 η Ιανουαρίου 2012 έχουντεθείσεισχύταδιεθνή εκτιµητικάπρότυπατου 2011 (IVS 2011).

33 Σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των IVS οι εκτιµήσεις που γίνονται βάση των προτύπων αυτών πρέπει να πραγµατοποιούνται από εκτιµητές µε επαρκείςγνώσεις, έντιµους, αµερόληπτους, ανιδιοτελείς, µε ξεκάθαρη διατύπωση, χωρίς παραπλανητικά στοιχεία και να αποκαλύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και της πηγές ώστε ο πελάτης να κατανοεί πλήρως την έκθεση εκτίµησης. Οι εκτιµητές πρέπει να προωθούν και να υπερασπίζονται οι ίδιοιτουςτοεπάγγελµα.

34 Οι πελάτες πρέπει να δέχονται εκτιµήσεις βάση των IVS µόνο όταν αυτές παράγονται από επαγγελµατίες εκτιµητές κατάλληλα εκπαιδευµένους, οι οποίοι είναι µέληεθνικούφορέα. Οοποίοςφορέαςεπιβάλει: Τητήρησηπροτύπωνκαταλληλότηταςτουεκτιµητή. Την πιστοποίηση της ικανότητας, τυπικών προσόντων καιεπάρκειαςτουεκτιµητή. Κώδικα δεοντολογίας. Τη κατ αλληλη εµπειρία του εκτιµητή. Τα αναγκαία πλαίσια της έκθεσης εκτίµησης.

35 Όταν απουσιάζει ένας αντίστοιχος θεσµός από µία χώρα την ευθύνη την έχει ο πελάτης αναφορικά στην επιλογή του εκτιµητή. Με την πάροδο του χρόνου οι χώρες συµµορφώνονται διαµορφώνονταςκατάλληλουςφορείς.

36 Σηµαντικό ρόλο για τα παραπάνω παίζει η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η διακρατική µετακίνηση κεφαλαίων.

37 The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Η αρχή του ινστιτούτου χρονολογείται περίπου το 1792, αποτέλεσε όµως επίσηµα το Ινστιτούτο Πραγµατογνωµόνων (Institution of Surveyors) το 1868 στη ΜεγάληΒρετανίαµε 49 µέλη. Αποτελεί σήµερα επαγγελµατικό σώµα αναγνωρισµένο στη ΜεγάληΒρετανίακαιδιεθνώςµεπερισσότεροαπό µέλη παγκοσµίως σε 146 χώρες και µαθητευόµενους σε 500 περίπου διαπιστευµένα από το RICS (RICS accredited) πανεπιστηµιακά προγράµµατα προπτυχιακού και µεταπτυχιακού τίτλου. (www.rics.org)

38 The Red Book Όλα τα µέλη του RICS είναι υποχρεωµένα να συντάσσουν εκθέσεις εκτίµησης σύµφωνα µε τα περιεχόµενα των Πρoτύπων Εκτίµησης του RICS (RICS Valuation Standards) γνωστό και ως Red Book. Το Red Book καθορίζει το πλαίσιο, τους επαγγελµατικούς κανόνες και πρακτική για την σύνταξη µίας έκθεσης εκτίµησης και παρέχει οδηγίες για την ορθή αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο RICS έχει υιοθετήσει τα διεθνή εκτιµητικά πρότυπα και συµπλέουν µε τα εκτιµητικά πρότυπα του, αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές καθώς τα πρότυπα του RICS είναι πιο αυστηρά σε διάφορα σηµεία.

39 Ητελευταίαέκδοσητου Red BookείναιηRICS Valuation Professional Standards 2012 µε ισχύ από 30 Μαρτίου Τα εκτιµητικά πρότυπα του 2012 συµπλέουν µε τα νέα πρότυπα της IVSC. Όλα τα µέλη του RICS είναι υποχρεωµένα από την 30 η Μαρτίου 2012 να συντάσουν εκθέσεις εκτίµησης βάση των νέωνπροτύπων.

40 Τα εκτιµητικά πρότυπα του Red Book καθορίζουν και απαιτούν: Την καταλληλότητα του εκτιµητή αναλόγως την εκτίµηση που καλείται να συντάξει, κρίνοντας τον υπό αντικειµενικά επαγγελµατικά κριτήρια. Την αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία του εκτιµητή στην αντιµετώπιση του έργου του. Τη διαφάνεια των συνθηκών στις οποίες λαµβάνει χώρα η σύνταξη µίας έκθεσης εκτίµησης. Τη διαφάνεια αναφορικά στο καθορισµό της βάσης εκτίµησης, συµπεριλαµβανονένου των παραδοχών που καλείται να λάβει υπόψη του ο εκτιµητής. Τα ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα απαιτήσεις µίας έκθεσης εκτίµησης.

41 Κατάλληλη και επαρκή δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών θεµάτων και σηµείων ώστε ένας «τρίτος» εκτός του εντολέα της εκτίµησης να µπορεί να στηριχθεί µε εµπιστοσύνη σε µία έκθεση βάση των προτύπων του RICS όταν έχει συµφέρων από το αποτέλεσµα αυτής.

42 Μεγάλο βάρος δίνεται από το RICS στο κατά πόσο είναι ικανός και πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ένας εκτιµητής ώστε να αναλάβει τη σύνταξη µίας έκθεσης εκτίµησης. Είναι υποχρεωµένος να κατέχει ανάλογη ακαδηµαική πιστοποίηση και να διαθέτει επαγγελµατική και τεχνική ικανότητα την οποία µπορεί να αποδείξει. Είναι υποχρεωµένος να αποτελεί µέλος επαγγελµατικού σώµατος στη χώρα όπου εργάζεται, το οποίο να διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και ηθικούς κανόνες.

43 Είναι υποχρεωµένος να κατέχει µία ελάχιστη πρακτική εµπειρία στη σύνταξη εκθέσεων εκτίµησης. Πρέπει να συµορφώνεται πλήρως µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει µια χώρα αναφορικά στην ελάχιστη ικανότητα κριτήρια του εκτιµητή, κατάλληλου για σύνταξη εκθέσεων εκτίµησης.

44 Οι 12 ηθικοίκανόνεςτουεκτιµητή 1. Συµπεριφέρσου µε αξιοπρέπεια, 2. Συµπεριφέρσου µε ακεραιότητα, 3. Κινήσου µε διαφάνεια, 4. Να είσαι υπόλογος για τις όλες τις πράξεις σου, 5. Να γνωρίζεις τις πραγµατικές σου ικανότητες και να µην εργάζεσαι πέραν αυτών, 6. Να είσαι πάντα αντικειµενικός, 7. Συµπεριφέρσου µε σεβασµό προς τρίτους, 8. Αποτέλεσε παράδειγµα πρότυπο προς τρίτους, 9. Να έχεις το θάρρος της γνώµης σου και να την υποστηρίζεις σθεναρά,

45 10. Συµµορφώσου µε τους νόµους και τους κανόνες, 11. Απόφυγε οποιδήποτε σύγκρουση συµφερόντος, 12. Να είσαι εχέµυθος.

46 Προσφοράγιαανάληψη εκτίµησης Ο εκτιµητής πρέπει να στέλνει γραπτή προσφορά στον πελάτη για ανάληψη εκτίµησης η οποία µεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρει ρητά τα παρακάτω: Το όνοµα του πελάτη ή της εταιρείας που ζητά την εκτίµηση. Το σκοπό της εκτίµησης, π.χ. για δικαστική διαµάχη, για ΛΠ κλπ. Τοθέµατηςεκτίµησης. Το ακίνητο που εκτιµάται, είδος κλπ. Ποια αξία ζητείται, πχ εµπορική αξία, εύλογη αξία κλπ.

47 Την ηµεροµηνία εκτίµησης. ήλωσηότιµπορείνααναλάβειτηνεκτίµησηκαιότιδεν συντρέχουνλόγοιαπόρριψηςτηςεκτίµησης. Τις µεθοδολογίες που θα χρησιµοποιήσει και βάση ποιον προτύπων. Τις παραδοχές που θα λάβει υπόψη στην εκτίµηση. Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για την έκβαση της εκτίµησης. Σε ποιο βαθµό επιθυµεί να ερευνήσει το ακίνητο. Να ζητήσει πρόσβαση /συνοδεία από τον πελάτη όπου κρίνει απαραίτητο. Τηναµοιβήτου. Ειδικήφόρµαπαραπόνωναπότονπελάτη.

48 Πηγή: RICS Valuation - Professional 2012, p.23

49 Έκθεσηεκτίµησης Αντίστοιχα µία έκθεση εκτίµησης θα πρέπει κατ ελάχιστον να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία: Τοόνοµατουπελάτη. Τονσκοπότηςµελέτηςεκτίµησης. Το αντικείµενο που εκτιµάται. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τον τύπο ενεργητικού ή παθητικού και πως χρησιµοποιείταιή κατατάσσεταιαπότονεντολέα. Την βάση της εκτίµησης. Την ηµεροµηνία της εκτίµησης. Τις παραδοχές που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση.

50 Τις αρχές που βασίστηκε η εκτίµηση. Τους όρους ανάθεσης της έκθεσης, τον βαθµό εµπιστευτικότητας της έκθεσης, τους περιορισµούς στην δηµοσίευση αυτής κλπ. Αν κρίνεται απαραίτητο την νοµισµατική µονάδα που χρησιµοποιείται. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έκθεση εκτίµησης. Αυτοψίατουακινήτουκαισεποιοβαθµόέγινε. ήλωση των εκτιµητικών προτύπων που έλαβε χώρα η έκθεση. Ανάλυση της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε. Τηναξίατουακινήτουαριθµητικάκαιγραπτά. Υπογραφή και ηµεροµηνία.

51 Πηγή: RICS Valuation - Professional 2012, p.40

52 Αξίεςακινήτων Οι πιο συνήθεις αξίες που αναφέρονται στις εκθέσεις εκτίµησης στην Ελλάδα είναι: 1. Η εµπορική αξία (market value), 2. Αξία βάση της υψηλότερης και καλύτερης χρήσης (highest & best use value), 3. Η εύλογη αξία (fair value), 4.ΑποσβεσµένοΚόστοςΑντικατάστασης (DRC), 5. Η µισθωτική αξία (market rent), 6. Η αντικειµενική αξία (Ελλάδα).

53 Σύµφωναµετο Red Book 2012 ηβάσητηςκάθεεκτίµησης είναι: 1.Market Value / ΕµπορικήΑξία 2.Market Rent / ΜισθωτικήΑξία 3.Worth (Investment Value) / Αξίαµίαςεπένδυσης 4.Fair Value / ΕύλογηΑξία

54 Εµπορικήαξία Σύµφωνα µε τα ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα (IVS) ορίζεται «το εκτιµώµενο ποσό για το οποίο µια ιδιοκτησία θα µπορεί να συναλλαγεί, κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εκτίµησης, µεταξύ ενός πρόθυµου αγοραστή και ενός πρόθυµου πωλητή, σε µία συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς µετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει ενεργήσει µε επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασµό».

55 Αξίαβάσητηςυψηλότερηςκαι καλύτερηςχρήσης Ο όρος υψηλότερη και καλύτερη χρήση (highest & best use) ορίζεται από την IVSC ως «η πιθανότερη χρήση µιας ιδιοκτησίας που είναι φυσικά δυνατή, κατάλληλα δικαιολογηµένη, νόµιµα επιτρεπτή, οικονοµικά εφικτή και οδηγεί στην υψηλότερη αξία της ιδιοκτησίας που εκτιµάται».

56 Εύλογηαξία Ορίζεται ως το εκτιµώµενο ποσό για το οποίο ανταλλάσσεται ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο µεταξύ συνετών και πρόθυµων µελών, σε συνθήκες αγοράς, χωρίς να υπάρχει ειδικό συµφέρον ή σχέση µεταξύ των εµπλεκόµενωνµελών. Είναιλογιστικήέννοιακαιπεριέχεταιστο ΛΠ 16.

57 Αποσβεσµένοκόστος αντικατάστασης Το ΑΚΑ είναι η διαδικασία εκτίµησης που ακολουθεί ο εκτιµητής ώστε να καταλήξει στην αξία υπάρχουσας χρήσης ή στην αξία στην χρήση σε εξειδικευµένα ακίνητα που σπάνια, ίσως ποτέ, πωλούνται ή µισθώνονται αυτοτελώς στην αγορά. Ίσως µεταβιβασθούν ως τµήµα επιχείρησης. Απουσία αντίστοιχης αγοράς, το ΑΚΑ χρησιµοποιείται για τη παραγωγή ανάλυσης της αγοράς. Είναι λοιπόν ακατάλληλο σαν µεθοδολογία για επενδυτικά ακίνητα ή για ακίνητα πλεονασµατικά σε σχέση µε τις λειτουργικές απαιτήσειςτηςιδιοκτήτριαςεπιχείρησης. Προσοχή! Ο όρος απόσβεση χρησιµοποιείται διαφορετικά στις εκτιµήσεις και διαφορετικά ως λογιστική έννοια.

58 Μισθωτικήαξία Σε αντιστοιχία µε την εµπορική αξία είναι το εκτιµώµενο ποσόγιατοοποίοµιαιδιοκτησίαθαµπορείναµισθωθεί, κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εκτίµησης, µεταξύ ενός πρόθυµου µισθωτή και ενός πρόθυµου εκµισθωτή, σε κατάλληλους όρους µίσθωσης, σε µία συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς µετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει ενεργήσει µε επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασµό.

59 Αξίαεπένδυσης Ηαξίατηςεπένδυσηςκαθορίζεταιαπότα IVS ως: Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου στον ιδιοκτήτη του ή σε πιθανό αγοραστή µε γνώµονα µία µεµονωµένη επένδυση του ή τους επιχειρησιακούς του στόχους.

60 Ποιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντις αξίεςτωνακινήτων? Εθνική οικονοµία Κατάσταση, ηλικία Τοποθεσίαγεωγραφία Νοµική τάξη του ακινήτου Παγκόσµιο οικονοµικό κλίµα Τρέχων µίσθωµα Νοµοθεσία- φορολογικό Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου (αρχιτεκτονική, διαρρύθµιση) Η εγγύς κτηµαταγορά Προοπτικές ανάπτυξης µίας περιοχής Τάσεις της µόδας

61 Ποιεςείναιοιµέθοδοι εκτίµησης? Oι µέθοδοι εκτίµησης των ακινήτων είναι οι παρακάτω: 1.Ησυγκριτικήµέθοδος (the comparison approach), 2.Ηµέθοδοςκεφαλαιοποίησηςτηςπροσόδου (Investment method), 3. Η υπολειµµατική µέθοδος (Residual method), 4. Η µέθοδος του υπολειµµατικού κόστους αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost), 5. Η µέθοδος των κερδών (Profits method).

62 Ησυγκριτικήµέθοδος Η εν λόγω µέθοδος στηρίζεται στην ανάλυση πρόσφατων µεταβιβάσεωνπανοµοιότυπωνακινήτωνµετοεκτιµώµενο. Τα συγκριτικά στοιχεία συλλέγονται από τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην εγγύς κτηµαταγορά. Η σύγκριση των στοιχείων και η ανάλυση των διαφορετικών παραγόντων που επηρρεάζουν τις πραγµατικές αξίες στις οποίες έλαβαν χώρα οι µεταβιβάσεις µας οδηγεί στην εκτίµηση της εµπορικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Σηµαντικό ρόλο για τη σωστή εκτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου λαµβάνει η αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης µαςκαιηεγκυρότητααυτών.

63 Ηµέθοδοςκεφαλαιοποίησης τηςπροσόδου Χρησιµοποιούνται δύο µεθοδολογίες για την εφαρµογή της: 1.Μέθοδος της άµεσης κεφαλαιοποίησης (Direct Capitalization), 2.Μέθοδος προεξόφλησης µελλοντικών χρηµατικών ροών (Discounted Cass Flows).

64 Άµεσηκεφαλαιοποίηση µισθωµάτων Εφαρµόζεται σε ακίνητα τα οποία δύναται να παράγουν κεφάλαιο (µισθώµατα) στον ιδιοκτήτη τους. Η µέθοδος θεωρεί τη παραδοχή ότι το µίσθωµα λαµβάνεται στο διηνεκές. Από τον υπολογισµό του µισθώµατος R (rent) και ενός εύλογου συντελεστή κεφαλαιοποίησης Υ (yield) προκύπτει η εµπορική αξία V (value)του ακινήτου βάση του τύπου: V=R Y Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση έχει ο ορθός υπολογισµός του συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

65 Προεξόφλησηµελλοντικών χρηµατικώνροών. Στη περίπτωση όπου δεν υπάρχει ικανός αριθµός συγκριτικών στοιχείων ώστε να προσδιοριστεί η εµπορική αξία µε τη µέθοδο της άµεσης κεφαλαιοποίησης, χρησιµοποιείται η µέθοδος των προεξοφληµένων χρηµατορροών. Η µέθοδος αυτή προτιµάται καθώς υπολογίζει όλα τα έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από την επένδυση σε έναακίνητο.

66 Η µέθοδος υπολογίζει τη παρούσα αξία των µελλοντικών εισοδηµάτων από τη µίσθωση του ακινήτου, αφαιρείται η παρούσα αξία των µελλοντικών εξόδων (συντήρηση, ασφάλιστρα, διαχείριση κλπ) για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα της επένδυσης και αθροίζονται µε τη προεξοφληµένη αξία µεταπώλησης του ακινήτου στο τέλος τουχρονικούδιαστήµατοςπουορίστηκε. Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) υπολογίζεται από τον τύπο του capital asset pricing model (CAPM) ως εξής : R= RFR + RP, όπου RFR είναιτο Risk Free Rate και RP το Risk Premium. Όπου: RFR = 10 year Government Bond Risk Premium = επιπλέων απόδοση που επιθυµεί ο επενδυτής

67 Εναλλακτικά, το προεξοφλητικό επιτόκιο µπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο του WACC (Weighted Average Cost of Capital), τοοποίοισούταιµετονεξήςτύπο: Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων x Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων + Κόστος ανεισµού x Ποσοστό ανεισµού x (1-Φορολογικός Συντελεστής). Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (exit yield) προκύπτει από τον αρχικό συντελεστή κεφαλαιοποίησης (initial yield) προσαυξηµένο κατά 0,25% µε 0,50% περίπου εξαιτίας της απαξίωσηςτουακινήτουστηδιάρκειατηςεπένδυσης. Initial Yield = Discount Rate + ρυθµό απαξίωσης του ακινήτου ρυθµό αύξησης ενοικίου.

68 Ηυπολειµµατικήµέθοδος Η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως για την εκτίµηση κενών γηπέδων. Βασίζεται στο σενάριο της βέλτιστης αξιoποίησης ενόςγηπέδου (highest and best use). Υπολογίζει το τίµηµα που προτίθεται να καταβάλει ένας µέσος επενδυτής µε γνώµονα τα ωφέλη από την απόκτηση και αξιοποίηση ενός γηπέδου. Η µέθοδος πραγµατοποιεί µία λεπτοµερή προσέγγιση ολόκληρου του φάσµατος της διαδικασίας αγοράς ενός γηπέδου, ανάπτυξης του σύµφωνα µε το βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης, υπολογισµού των εσόδων από τη κεφαλαιοποίηση του τελικού προϊόντος και των εξόδων για τηνκατασκευήαυτού.

69 Λαµβάνει υπόψη τον τραπεζικό δανεισµό και τα τρέχοντα επιτόκια, τα παράπλευρα έξοδα που ακολουθούν την αξιοποίηση ενός ακινήτου, δηλαδή συµβολαιογραφικά έξοδα, αµοιβές µηχανικών, αµοιβές µεσιτών, αστοχίες και απρόβλεπτα κόστη κλπ και συνυπολογίζει το κόστος ευκαιρίας από τη δέσµευση των κεφαλαίων του κατασκευαστή στο συγκεκριµένο έργο. Τέλος υπολογίζει το επιχειρηµατικό και εργολαβικό όφελος ώστε να αποτιµήσει την εµπορική αξία του κενού γηπέδου. Επιγραµµατικά το µοντέλο ακολουθει τη παρακάτω λογική: Gross Development Value (GDV) Total Development Costs Developer s Profits = Residual Value.

70 Ηµέθοδοςτουυπολειµµατικού κόστουςαντικατάστασης Η µέθοδος βασίζεται στη λογική ότι ένας επενδυτής δεν προτίθεται να καταβάλλει για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου περισσότερα χρήµατα από το κόστος αναπαραγωγής ενός αντίστοιχου ακινήτου µε τα ίδια χαρακτηριστικά στην ίδια θέση. Σύµφωνα µε το RICS η εν λόγω µέθοδος αποτελεί την τελευταία επιλογή του εκτιµητή και µόνο και µόνο όταν δεν µπορεί να εφαρµοστεί καµµία άλλη µέθοδος για την εκτίµηση του ακινήτου. Χρησιµοποιείται σε ειδικής κατηγορίας κτίρια, κτίρια τα οποία δεν διαθέτουν εµπορική χρήση και όταν δεν υπάρχει

71 διαµορφωµένη κτηµαταγορά ανάλογων ακινήτων, ώστε να µπορέσεινααντλήσειπληροφόρηση. ιεθνώς η µέθοδος αντενδείκνυται για εκτιµήσεις ώστε να υπολογιστεί τραπεζική χρηµατοδότηση (υπολογισµός εµπράγµατης εξασφάλισης). Στην Ελλάδα όπου η κτηµαταγορά είναι ατελής και υπάρχει µεγάλη σύγχηση αναφορικά µε τη σωστή µεθοδολογία για την εκτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου η µέθοδος εφαρµόζεται κατά κόρον. Τα δεδοµένα της αγοράς µας δεν επιτρέπουν τον αποκλεισµό της µεθόδου. Η µεθοδολογία της εκτίµησης είναι επιγραµµατικά: Υπολογισµός αξίας γηπέδου (µέθοδος συγκριτικών ή υπολειµµατική µέθοδος) + κόστος κατασκευής αντίστοιχου ακινήτου (αποσβεσµένο βάση 1.της παλαιότητας, 2. του

72 βαθµού όπου είναι παρωχηµένο + 3. βελτιώσεις και τυχών ανακαινίσεις) + υποδοµές (περιβάλλοντας χώρος) = κεφαλαιακήαξίατουακινήτου. Προσοχή! Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος το αποτέλεσµα είναι η κεφαλαιακή αξία του ακινήτου και όχι η εµπορική.

73 Ηµέθοδοςτωνκερδών Η µέθοδος εφαρµόζεται περιορισµένα στην Ελλάδα. Χρησιµοποιείται για την εκτίµηση ειδικών ακινήτων των οποίων η εµπορική αξία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη λειτουργία της επιχείρησης όπου δραστηριοποιείται στο ακίνητο (πχ κινηµατογράφοι). Η αγοραία αξία περιλαµβάνει την υπεραξία που µπορεί να µεταφερθεί κατά την πώληση του ακινήτου, αφαιρείται όµως η υπεραξία που προκύπτει από τη καλή διαχείριση του υπάρχοντος ιδιοκτήτη. Λαµβάνει λοιπόν υπόψη της την εφικτή κερδοφορία µιας επιχείρησης, όχι όµως την υπεραξία από την διαχείριση ενόςσυγκεκριµένουιδιοκτήτη.

74 Η εκτίµηση βασίζεται στη παραδοχή ότι µε τη µεταβίβαση του ακινήτου µεταβιβάζεται επίσης όλος ο εξοπλισµός ώστε να µπορεί να συνεχίσει η υπάρχουσα δραστηριότητα. Οι υπολογισµοί γίνονται βάση των εσόδων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Οι προβλέψεις των κερδών γίνονται βάση των προηγούµενων ισολογισµών της επιχείρησης και έρευνα αγοράς. Οι υπόλοιποι τύποι υπολογίζονται όπως αναφέρθηκαν στη µέθοδοκεφαλαιοποίησηςµισθωµάτων.

75 Βεβαιότητατωνεκτιµήσεων Το RICS στο RICS Professional and Valuation Standards 2012, GN.1 κάνει ξεχωριστή µνεία αναφορικά στη βεβαιότητα που παρέχει µία εκτίµηση στον παραλήπτη. Κάθε έκθεση εκτίµησης συνοδεύεται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό από ρίσκο αναφορικά στην ορθότητας των αποτελεσµάτων της. Όλες οι εκτιµήσεις είναι απόψεις εξειδικευµένων επαγγελµατιών του χώρου, διατυπωµένες µε σαφήνεια, αλλά λαµβάνουν υπόψη τους παραδοχές και σε ένα βαθµό

76 υπόκειντε στην υποκειµενικότητα του συντάκτη, µικρή ή µεγάλη. Οι κύριοι παράγοντες που δύναται να επηρρεάσουν την βεβαιότητα µιάς εκτίµησης είναι: 1.Η καταλληλότητα του εκτιµητή, 2.Ηεγγενήςαβεβαιότητα, 3.Οι περιορισµοί στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών απότονεκτιµητήκαιηαδιάνειαστηαγορά, 4.Η ρευστότητα της αγοράς από τη δραστηριότητα της, 5.Ηαστάθειατηςαγοράς.

77 Σήµερα... Σήµερα η ελληνική κτηµαταγορά ακολουθώντας τα µονοπάτια της υπό ύφεση ελληνικής οικονοµίας αλλά και εξαιτίας της κρίσης του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος παρουσιάζει µεγάλη αβεβαιότητα για τη πορεία της τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, οι έκτακτες εισφορές, η ασάφεια του φορολογικού συστήµατος και η αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις δηµιουργεί µεγάλες πιέσεις στις αξίες των ακινήτων οι οποίες παρουσιάζουν ανώµαλες µεταβολέςµεσυνεχήαποπλυθωρισµότους.

Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, MRICS Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Urban Real Estate Management & Development

Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, MRICS Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Urban Real Estate Management & Development Χαράλαμπος Μπακιρτζόγλου, MRICS Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Urban Real Estate Management & Development Τι είναι εκτίμηση? Υπάρχουν πολλοί ορισμοί αναφορικά στο τι είναι τελικά ηεκτίμηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Νικόλας Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Νικόλας Καρανικόλας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. ας γνωριστούμε Συμμετέχοντες ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 112 3 1 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 41 20 16 8 6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Θεσσαλονίκη 2010 Σπύρος Ράπτης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜSc Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Γενικοί Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης Η ΝΑΙ Hellas/AVENT AE για την παροχή των εκτιμητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε διέπεται από τις ακόλουθες υποθέσεις, περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer in Real Estate Property Sample Paper Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα