Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εισαγωγήστιςεκτιµήσεις ακινήτων Οµιλητής: Ηµεροµηνία: Τοποθεσία: Χάρης Μπακιρτζόγλου, MSc, MRICS 21 Μαίου 2012 Θεσσαλονίκη, ΤΕΕ-ΤΚΜ

2 Τιείναιεκτίµηση; Υπάρχουν πολλοί ορισµοί αναφορικά στο τι είναι τελικά η εκτίµηση. Ένας ορισµός είναι: «Η διαδικασία προσδιορισµού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε δεδοµένη χρονική στιγµή, βάση µιας συγκεκριµένης µεθοδολογίας και για ένα συγκεκριµένο σκοπό». Ο λόγος που συντάσσουµε µια εκτίµηση, τα προσκοµισθέντα στοιχεία και οι παραδοχές που αναγκαζόµαστε να λάβουµε υπόψη, καθορίζει και την µεθοδολογία εκτίµησης.

3 Έναςδεύτεροςορισµόςείναι: «Εκτίµηση είναι η τέχνη ή επιστήµη αποτίµησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή λαµβάνοντας υπόψη α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίµηση ακινήτου, β) τους τρέχοντες οικονοµικούς δείκτες της αγοράς και γ) όλες τις εναλλακτικές µορφές επενδύσεων». Τελικά τι είναι η εκτίµηση; Τέχνη ή επιστήµη; Είναικαιταδύο. Η επιστήµη στηρίζεται σε όλα τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιεί ο εκτιµητής για τους υπολογισµούς του. Τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι από πολύ απλά µέχρι πάρα πολύ σύνθετα. Η τέχνη έγκειται στο γεγονός ότι ο εκτιµητής µέσα από ένα πολύ µεγάλο δείγµα στατιστικών στοιχείων και πληροφόρησης από την αγοράπρέπειναείναισεθέσηναεπιλέξειταστοιχείααυτάπουείναι χρήσιµαγιατηνδικήτουµελέτηκαιθατονβοηθήσουννακαταλήξει σεασφαλήσυµπεράσµαταχωρίςναπαραπλανηθεί.

4 Τελικά εκτίµηση είναι η επιστήµη αποτίµησης της αξίας ενόςακίνητουπεριουσιακούστοιχείου:..σε συγκεκριµένο χρόνο....λαµβάνοντας υπ όψιν τα οικονοµικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων....τις παραµέτρους εκείνες που επηρεάζουν τη µεταβολή της αξίας των ακινήτων....διαθέτοντας την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίµηση ακίνητο....εφαρµόζοντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιµητικά πρότυπα και τις µεθοδολογίες που είναι αναγνωρισµένες στον χώρο για την σύνταξη µελετών εκτίµησης..

5 Γιαποιολόγοσυντάσσουµε εκθέσειςεκτίµησης ; Για να συµβουλέψουµε ένα πελάτη στις επενδυτικές του κινήσεις. Για να προσηµειωθεί ένα ακίνητο για άντληση κεφαλαίων. Για δικαστικές διαφορές. Για ορισµό µονάδας αποζηµίωσης. Για λογιστικές καταστάσεις και τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για ασφαλιστικούς σκοπούς. Για σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών.

6 Ποιοιµαςζητούνεκθέσεις εκτίµησης; Ιδιώτες φυσικά πρόσωπα. Επενδυτικοί οργανισµοί. Τραπεζικοί οργανισµοί. Ιδιωτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. ικηγόροι. Εταιρείες ορκωτών ελεγκτών.

7 Τοακίνητοέχειτρείςδιαστάσεις 1. Τεχνικήδιάσταση, 2. Οικονοµικήδιάσταση, 3. Νοµικήδιάσταση. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνυπολογίζονται ώστε να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα για την αξία του. Συνεπώς ο καταρτισµένος εκτιµητής που θέλει να το ακολουθήσει ως επάγγελµα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και από τις τρείς παραπάνω επιστήµες. Θα πρέπει να είναισεθέσηνααντιλαµβάνεταιπώςκαισεποιοβαθµό οι παραπάνω µεταβλητές επηρεάζουν την αξία του ακινήτου.

8 Η τεχνική φύση του ακινήτου είναι λίγο πολύ γνωστή στους µηχανικούς. Επιγραµµατικά ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται από έννοιες όπως: Μοναδικότητα. Θέση / προσανατολισµός. Οικοδοµική άδεια Αναθεωρήσεις. Ποιότητα & τεχνολογία κατασκευών. Απαξίωση & συντήρηση κατασκευών. Ηλικία. Αυθαιρεσίες. Αστοχία υλικών. Ειδικές κατασκευές.

9 Το ακίνητο είναι στην ουσιαστικά χρήµα επενδυµένο µε µία συγκεκριµένη µορφή. Συνεπώς η γνώση και κατανόηση οικονοµικών όρων όπως πληθωρισµός, επιτόκιο κλπ θα τον βοηθήσει να αντιληφτεί τις τάσεις της αγοράς, τον τρόποχρηµατοδότησηςτωνακινήτωνκαιπωςοιµίκρο / µάκρο οικονοµικοί δείκτες επηρεάζουν τελικά το αποτέλεσµαµιαςεκτίµησης. Τα ακίνητα διαθέτουν την δική τους οικονοµία µε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν από εναλλακτικές µορφές επενδύσεων. Σκεφτείτε ότι ο κλάδος των ακινήτων αποτελεί περίπου το 70% τουπαγκόσµιουπλούτου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ακινήτων ως µορφή επένδυσης είναι:

10 1. Η επένδυση στα ακίνητα είναι µεσοπρόθεσµη είτε µακροπρόθεσµη επένδυση, σε σχέση µε άλλες επενδύσεις οι οποίες µπορούν να µας δώσουν άµεσα κέρδη π.χ. µετοχές, 2. Κάθεακίνητοστοοποίοεπενδύουµεέχειµοναδικάχαρακτηριστικά, 3. Η συναλλαγή ενός ακινήτου απαιτεί χρόνο και χρήµα (κόστη µεταβίβασης), 4. Τα κόστη µεταβίβασης είναι στην Ελλάδα υψηλά, 5. Το ακίνητο συνοδεύεται από τίτλους που απαιτούν νοµικό έλεγχο πριν τη πράξη, 6. Στην Ελλάδα η ακίνητη περιουσία φορολογείται υψηλά και συχνά αποτελεί άµεση πηγή άντλησης εισοδήµατος για τα κρατικά ταµεία, 7. Η επένδυση µας απαξιώνεται (κτιριακά) µε την πάροδο του χρόνου, 8. Σωστό management του χαρτοφυλακίου µας µπορεί να δηµιουργήσει υπεραξίες,

11 9. Η επένδυση µας απαιτεί συντήρηση (επιπλέον χρήµα), 10. Ηαγοράενόςακινήτουαπαιτείσηµαντικάποσά, 11. Η διαχείριση του είναι συχνά µια πολύπλοκη διαδικασία (π.χ. εµπορικόκέντρο, κτίριογραφείων, ξενοδοχείο), 12. Η αγορά δεν είναι τέλεια, µε ελεύθερη και πλήρη πληροφόρηση, 13. Κρύβονταιεπενδυτικοίκίνδυνοι, 14. Βέβαια το ακίνητο αντιστέκεται σε απότοµες µεταβολές της οικονοµίας, 15. Το ακίνητο προστατεύει το κεφάλαιο µας σε εποχές κρίσεων µε έντονες πληθωριστικές τάσεις, 16. Οι αποδόσεις των ακινήτων µεταβάλλονται µε αργούς σχετικά ρυθµούς και συχνά είναι µεγαλύτερες από εναλλακτικές µορφές επενδύσεων. Βέβαια η επένδυση σε κάθε τύπο ακινήτου αποδίδει διαφορετικά αλλά περιέχει και διαφορετικό κίνδυνο, 17. Το ακίνητο δεν µπορεί να ρευστοποιηθεί άµεσα εφόσον χρειαζόµαστε κεφάλαιο, 18. Τοακίνητοµπορείναυποθηκευτείγιαάντλησηκεφαλαίων,

12 Επίσης τα ακίνητα ακολουθούν νοµικές δεσµεύσεις και όροι όπως η έννοια της συνιδιοκτησίας, της δουλείας, της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας κλπ µε τις οποίες πρέπει να είναι εξοικειωµένος ο εκτιµητής. Οι νοµικές δεσµεύσεις των ακινήτων επηρεάζουν την αγοραία αξία τους αναλόγως.

13 Πωςορίζεταιτελικάτοακίνητο; Κατά τον αστικό κώδικα ακίνητο θεωρείται το έδαφος και όλατασυστατικάαυτού. Αλλιώς ακίνητο είναι ο χώρος, απτός ή µη στον οποίο θεµελιώνεται αυτοτελές ή εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιακό δικαίωµα. ηλαδή το ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελείται από έδαφος µε απεριόριστο χρόνο ζωής και κτίσµαταµεπεριορισµένηζωή.

14 Όλα τα παραπάνω στοιχεία και άλλα κατά περίπτωση τα λαµβάνει υπόψη του ο εκτιµητής για να καταλήξει στην: ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

15 ΣχέσηΑγοραίαςΑξίαςκαιΤιµής ακινήτου Η αξία του ακινήτου στην εκτίµηση δεν αποτελεί τίποτα παραπάνωαπόµίαάποψηγιατοποσόπουδύναταινα πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµέρα της εκτίµησης. Η τιµή του ακινήτου είναι το καταγεγραµµένο ποσό στο οποίο έγινε τελικά η πράξη αγοραπωλησίας. Γιατί συχνά οι δύο παραπάνω τιµές δεν συµπίπτουν; Θεωρητικά σε συνθήκες τέλειας αγοράς όπου υπάρχει διαφάνεια και ολοκληρωµένη πληροφόρηση η αγοραία αξίαθαισούταιπάνταµετηντιµή.

16 Η πραγµατική αγορά των ακινήτων όµως είναι ατελής και υπάρχει απόκλιση µεταξύ της αξίας και της τιµής των ακινήτων. Επίσης πολλές φορές ο εν δυνάµει αγοραστής εν γνώση του επενδύει σε ένα ακίνητο σε διαφορετική τιµή από την αξίατου.

17 Στο περιοδικό Property EU Magazine (no.2 Μάρτιος 2009) δηµοσιεύτηκε το άρθρο του Jubi Seebus Crises Exposes Valuation Flaws. Στο άρθρο του αναφέρει την άποψη του Michel Brodtman για το ποια είναι τελικά η δουλειά του εκτιµητή: Our job is not to decide what value should be, but what a buyer is prepared to pay. We re not here to forecast, but to provide a mirror.

18 Ηαγοράτωνακινήτων Οι αγορές γενικά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ευρείες µορφές: 1. Η ανταγωνιστική αγορά ή τέλεια αγορά ανταγωνισµού, 2. Η µονοπωλιακή αγορά, 3. Ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός, 4. Η ολιγοπωλιακή αγορά.

19 Ανταγωνιστήαγορά Η τέλεια αγορά. Όταν βρίσκονται σε ισορροπία οι δυνάµεις της προσφοράςκαιτηςζήτησης. Ηανταγωνιστικήαγοράπροϋποθέτει: Μεγάλο αριθµό αγοραστών και πωλητών ώστε να είναι αδύνατη η επιρροή τους στην τιµή. Οι αγοραστές επιθυµούν να αγοράσουν στη χαµηλότερη δυνατή τιµή και οι πωλητές επιθυµούν να πουλήσουν στηνυψηλότερηδυνατήτιµή. Οµοιογενή αγαθά. Πλήρης γνώση των συνθηκών της αγοράς και όλων των εναλλακτικών λύσεων. υνατότητα εξαναγκασµού για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από τους συµβαλλόµενους. Ελεύθερηοικονοµία.

20 Μονοπωλιακήαγορά Μονοπωλιακή αγορά είναι η αγορά στην οποία όλη η προσφορά προέρχεται από ένα παράγοντα ο οποίος ελέγχει πλήρως την αγορά και διαµορφώνει την τιµή του προϊόντος κατά το δοκούν. Ειδικά δε όταν δεν υπάρχουν υποκατάσταταπροϊόντα. Π.χ. ΕΗ

21 Μονοπωλιακόςανταγωνισµός Είναι η αγορά στην οποία υπάρχει ικανός αριθµός επιχειρήσεων που διαθέτουν παρεµφερή προϊόντα. Το διαφοροποιηµένο προϊόν διαφοροποιεί στην ουσία την αγορά του τέλειου ανταγωνισµού από την αγορά µονοπωλιακού ανταγωνισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία είναιίδια.

22 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο είναι η αγορά στην οποία υπάρχει µικρός αριθµός αγοραστών και πωλητών ενός προϊόντος. Όσο ελαττώνεται ο αριθµός των πωλητών ή αγοραστών τόσοµεγαλώνειη διαπραγµατευτικήισχύτους.

23 Ποιοςείναιικανόςνα πραγµατοποιείεκτιµήσεις; Σήµερα µία σωρεία επαγγελµατιών (µηχανικοί, οικονοµολόγοι, µεσίτες, δικηγόροι κλπ) πραγµατοποιούν εκτιµήσεις κάθε µορφής ακινήτου και οποιουδήποτε βαθµού δυσκολίας. Υπάρχει κίνδυνος σ αυτό;

24 Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας ικανός εκτιµητής; Πρέπει να διαθέτει εµπειρία στο αντικείµενο που καλείται να εκτιµήσει. Συχνά ένας εκτιµητής εξειδικευµένος σε ένα αντικείµενο αδυνατεί να αναλάβει κάποιας άλλης µορφής εκτίµηση. εν µπορούµε όλοι οι εκτιµητές να εκτιµήσουµε τα πάντα. Ο εκτιµητής πρέπει να αντιλαµβάνεται αν είναι ικανός να αναλάβει εξ ολοκλήρου µία εκτίµηση ή αν χρειάζεται να απευθυνθεί σε βοήθεια από κάποιον άλλο εξειδικευµένο εκτιµητή, µηχανικό, οικονοµολόγο, λογιστή, δικηγόροκλπ.

25 Πρέπει πέρα από την εµπειρία να διαθέτει ακαδηµαϊκές γνώσεις πάνω στην εκτιµητική επιστήµη και να επιµορφώνεταισυνεχώςπάνωστοαντικείµενοτου. Πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρη ευθύνη για το αποτέλεσµα της εκτίµηση. Πρέπει να είναι αµερόληπτος και ποτέ να µην λειτουργεί υπέρενόςπελάτη. Πρέπει να έχει ήθος, να είναι έντιµος και άνθρωπος αδιαµφισβήτητου κύρους στην αγορά. Πρέπειναµηνεκτελείεκτιµήσειςκατάπαραγγελία. Να µην συζητά µε τον πελάτη το αποτέλεσµα µιας εκτίµησηςπριντελικώςπαραδοθεί.

26 Πρέπειναµηνσυνδέειτηναµοιβήτουµετοαποτέλεσµα τηςεκτίµησης. Πρέπει να µην λαµβάνει υπόψη απίθανες παραδοχές σταµοντέλαπουακολουθεί. Πρέπει να δέχεται βοήθεια και συστάσεις. Να είναι γνώστης της αγοράς που κινείται. Πρέπει να είναι κοινωνικός µε διευρυµένο κύκλο επαγγελµατιών και να ενηµερώνεται συνεχώς για την πορεία της κτηµαταγοράς, της οικονοµίας, την πολεοδοµική νοµοθεσία κλπ. Ναδιαθέτειεπαγγελµατικήκάλυψη. Ναείναιδιακριτικόςκαιεχέµυθος.

27 Να αποφεύγει την σύγκρουση συµφερόντων. εν µπορεί για παράδειγµα να εκτιµά ένα ακίνητο και για τις δύο πλευρές αλλά πρέπει να εκπροσωπεί έναν πελάτη κάθε φορά..

28 Κατηγορίεςεκτιµητών Οι εκτιµητές διακρίνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: 1. Σε εσωτερικούς εκτιµητές, δηλαδή σε εκτιµητές που έχουν άµεση οικονοµική σχέση ή συµφέρον µε την επιχείρηση του πελάτη. ηλαδή ένας εκτιµητής που εκτιµά για λογαριασµό ενός οίκου ή ένας εκτιµητής που δουλεύει σε µία τράπεζα και ασχολείται µε τα ακίνητα αυτής,

29 2. Σε εξωτερικούς εκτιµητές οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση µε τον πελάτη που τους ανέθεσε την εκτίµηση, 3. Σε ανεξάρτητους εκτιµητές οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχαν καµίας µορφής δοσοληψία µε τον πελάτη.

30 Τα ιεθνήεκτιµητικάπρότυπα Η International Valuation Standards Committee IVSC (www.ivsc.org) αποτελεί τον φορέα ο οποίος εκδίδει τα ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα (International Valuation Standards - IVS). Τα πρότυπα δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη τυποποίησης-σύγκλισης διεθνώς του τρόπου εκτίµησης των ακινήτων. Είναι απόρροια της διεθνοποίησης των αγορών η οποία ξεκίνησε σταδιακά από το Το 1984 ιδρύθηκε η TIAVSC η οποία το 1994 µετονοµάστηκεσε IVSC.

31 Αποτελεί ένα ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό οργανισµό ο οποίος εκπροσωπείται σε 52 χώρες από στενά συνεργαζόµενους τοπικούς οργανισµούς. Ο κύριος σκοπός του αποτελεί η τήρηση των διεθνών εκτιµητικών προτύπωνστιςεκτιµήσειςακινήτωνστιςχώρεςαυτές. Τα διεθνή εκτιµητικά πρότυπα έχουν ήδη αναγνωριστεί ως το αποδεκτό πλαίσιο στο οποίο δεσµεύεται η εργασία ενός εκτιµητή από διεθνής οργανισµούς, ιδιωτικές εταιρείες, τραπεζικούς οργανισµούς κλπ. Σε πολλές δε χώρες αποτελούν πια τα εθνικά τους πρότυπα εκτίµησης ακινήτων. Τα διεθνή εκτιµητικά πρότυπα καθορίζουν τις αρχές, την µεθοδολογία και θέτουν τους ορισµούς για την εκτίµηση σωρείας περιουσιακών στοιχείων, ήτοι των ακινήτων

32 του µηχανολογικού εξοπλισµού, των επιχειρήσεων κλπ για τους διάφορους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Για την έκδοση των διεθνών εκτιµητικών προτύπων η επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τις εκτιµήσεις ακινήτων για λογιστικές καταστάσεις. Η πρώτη έκδοση τους δηµοσιεύτικε το 1985 και έκτοτε συνεχώςεξειδικεύονταιµενέεςεκδόσεις. Απότην 1 η Ιανουαρίου 2012 έχουντεθείσεισχύταδιεθνή εκτιµητικάπρότυπατου 2011 (IVS 2011).

33 Σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των IVS οι εκτιµήσεις που γίνονται βάση των προτύπων αυτών πρέπει να πραγµατοποιούνται από εκτιµητές µε επαρκείςγνώσεις, έντιµους, αµερόληπτους, ανιδιοτελείς, µε ξεκάθαρη διατύπωση, χωρίς παραπλανητικά στοιχεία και να αποκαλύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και της πηγές ώστε ο πελάτης να κατανοεί πλήρως την έκθεση εκτίµησης. Οι εκτιµητές πρέπει να προωθούν και να υπερασπίζονται οι ίδιοιτουςτοεπάγγελµα.

34 Οι πελάτες πρέπει να δέχονται εκτιµήσεις βάση των IVS µόνο όταν αυτές παράγονται από επαγγελµατίες εκτιµητές κατάλληλα εκπαιδευµένους, οι οποίοι είναι µέληεθνικούφορέα. Οοποίοςφορέαςεπιβάλει: Τητήρησηπροτύπωνκαταλληλότηταςτουεκτιµητή. Την πιστοποίηση της ικανότητας, τυπικών προσόντων καιεπάρκειαςτουεκτιµητή. Κώδικα δεοντολογίας. Τη κατ αλληλη εµπειρία του εκτιµητή. Τα αναγκαία πλαίσια της έκθεσης εκτίµησης.

35 Όταν απουσιάζει ένας αντίστοιχος θεσµός από µία χώρα την ευθύνη την έχει ο πελάτης αναφορικά στην επιλογή του εκτιµητή. Με την πάροδο του χρόνου οι χώρες συµµορφώνονται διαµορφώνονταςκατάλληλουςφορείς.

36 Σηµαντικό ρόλο για τα παραπάνω παίζει η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η διακρατική µετακίνηση κεφαλαίων.

37 The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Η αρχή του ινστιτούτου χρονολογείται περίπου το 1792, αποτέλεσε όµως επίσηµα το Ινστιτούτο Πραγµατογνωµόνων (Institution of Surveyors) το 1868 στη ΜεγάληΒρετανίαµε 49 µέλη. Αποτελεί σήµερα επαγγελµατικό σώµα αναγνωρισµένο στη ΜεγάληΒρετανίακαιδιεθνώςµεπερισσότεροαπό µέλη παγκοσµίως σε 146 χώρες και µαθητευόµενους σε 500 περίπου διαπιστευµένα από το RICS (RICS accredited) πανεπιστηµιακά προγράµµατα προπτυχιακού και µεταπτυχιακού τίτλου. (www.rics.org)

38 The Red Book Όλα τα µέλη του RICS είναι υποχρεωµένα να συντάσσουν εκθέσεις εκτίµησης σύµφωνα µε τα περιεχόµενα των Πρoτύπων Εκτίµησης του RICS (RICS Valuation Standards) γνωστό και ως Red Book. Το Red Book καθορίζει το πλαίσιο, τους επαγγελµατικούς κανόνες και πρακτική για την σύνταξη µίας έκθεσης εκτίµησης και παρέχει οδηγίες για την ορθή αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο RICS έχει υιοθετήσει τα διεθνή εκτιµητικά πρότυπα και συµπλέουν µε τα εκτιµητικά πρότυπα του, αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές καθώς τα πρότυπα του RICS είναι πιο αυστηρά σε διάφορα σηµεία.

39 Ητελευταίαέκδοσητου Red BookείναιηRICS Valuation Professional Standards 2012 µε ισχύ από 30 Μαρτίου Τα εκτιµητικά πρότυπα του 2012 συµπλέουν µε τα νέα πρότυπα της IVSC. Όλα τα µέλη του RICS είναι υποχρεωµένα από την 30 η Μαρτίου 2012 να συντάσουν εκθέσεις εκτίµησης βάση των νέωνπροτύπων.

40 Τα εκτιµητικά πρότυπα του Red Book καθορίζουν και απαιτούν: Την καταλληλότητα του εκτιµητή αναλόγως την εκτίµηση που καλείται να συντάξει, κρίνοντας τον υπό αντικειµενικά επαγγελµατικά κριτήρια. Την αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία του εκτιµητή στην αντιµετώπιση του έργου του. Τη διαφάνεια των συνθηκών στις οποίες λαµβάνει χώρα η σύνταξη µίας έκθεσης εκτίµησης. Τη διαφάνεια αναφορικά στο καθορισµό της βάσης εκτίµησης, συµπεριλαµβανονένου των παραδοχών που καλείται να λάβει υπόψη του ο εκτιµητής. Τα ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα απαιτήσεις µίας έκθεσης εκτίµησης.

41 Κατάλληλη και επαρκή δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών θεµάτων και σηµείων ώστε ένας «τρίτος» εκτός του εντολέα της εκτίµησης να µπορεί να στηριχθεί µε εµπιστοσύνη σε µία έκθεση βάση των προτύπων του RICS όταν έχει συµφέρων από το αποτέλεσµα αυτής.

42 Μεγάλο βάρος δίνεται από το RICS στο κατά πόσο είναι ικανός και πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ένας εκτιµητής ώστε να αναλάβει τη σύνταξη µίας έκθεσης εκτίµησης. Είναι υποχρεωµένος να κατέχει ανάλογη ακαδηµαική πιστοποίηση και να διαθέτει επαγγελµατική και τεχνική ικανότητα την οποία µπορεί να αποδείξει. Είναι υποχρεωµένος να αποτελεί µέλος επαγγελµατικού σώµατος στη χώρα όπου εργάζεται, το οποίο να διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και ηθικούς κανόνες.

43 Είναι υποχρεωµένος να κατέχει µία ελάχιστη πρακτική εµπειρία στη σύνταξη εκθέσεων εκτίµησης. Πρέπει να συµορφώνεται πλήρως µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει µια χώρα αναφορικά στην ελάχιστη ικανότητα κριτήρια του εκτιµητή, κατάλληλου για σύνταξη εκθέσεων εκτίµησης.

44 Οι 12 ηθικοίκανόνεςτουεκτιµητή 1. Συµπεριφέρσου µε αξιοπρέπεια, 2. Συµπεριφέρσου µε ακεραιότητα, 3. Κινήσου µε διαφάνεια, 4. Να είσαι υπόλογος για τις όλες τις πράξεις σου, 5. Να γνωρίζεις τις πραγµατικές σου ικανότητες και να µην εργάζεσαι πέραν αυτών, 6. Να είσαι πάντα αντικειµενικός, 7. Συµπεριφέρσου µε σεβασµό προς τρίτους, 8. Αποτέλεσε παράδειγµα πρότυπο προς τρίτους, 9. Να έχεις το θάρρος της γνώµης σου και να την υποστηρίζεις σθεναρά,

45 10. Συµµορφώσου µε τους νόµους και τους κανόνες, 11. Απόφυγε οποιδήποτε σύγκρουση συµφερόντος, 12. Να είσαι εχέµυθος.

46 Προσφοράγιαανάληψη εκτίµησης Ο εκτιµητής πρέπει να στέλνει γραπτή προσφορά στον πελάτη για ανάληψη εκτίµησης η οποία µεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρει ρητά τα παρακάτω: Το όνοµα του πελάτη ή της εταιρείας που ζητά την εκτίµηση. Το σκοπό της εκτίµησης, π.χ. για δικαστική διαµάχη, για ΛΠ κλπ. Τοθέµατηςεκτίµησης. Το ακίνητο που εκτιµάται, είδος κλπ. Ποια αξία ζητείται, πχ εµπορική αξία, εύλογη αξία κλπ.

47 Την ηµεροµηνία εκτίµησης. ήλωσηότιµπορείνααναλάβειτηνεκτίµησηκαιότιδεν συντρέχουνλόγοιαπόρριψηςτηςεκτίµησης. Τις µεθοδολογίες που θα χρησιµοποιήσει και βάση ποιον προτύπων. Τις παραδοχές που θα λάβει υπόψη στην εκτίµηση. Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για την έκβαση της εκτίµησης. Σε ποιο βαθµό επιθυµεί να ερευνήσει το ακίνητο. Να ζητήσει πρόσβαση /συνοδεία από τον πελάτη όπου κρίνει απαραίτητο. Τηναµοιβήτου. Ειδικήφόρµαπαραπόνωναπότονπελάτη.

48 Πηγή: RICS Valuation - Professional 2012, p.23

49 Έκθεσηεκτίµησης Αντίστοιχα µία έκθεση εκτίµησης θα πρέπει κατ ελάχιστον να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία: Τοόνοµατουπελάτη. Τονσκοπότηςµελέτηςεκτίµησης. Το αντικείµενο που εκτιµάται. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τον τύπο ενεργητικού ή παθητικού και πως χρησιµοποιείταιή κατατάσσεταιαπότονεντολέα. Την βάση της εκτίµησης. Την ηµεροµηνία της εκτίµησης. Τις παραδοχές που χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση.

50 Τις αρχές που βασίστηκε η εκτίµηση. Τους όρους ανάθεσης της έκθεσης, τον βαθµό εµπιστευτικότητας της έκθεσης, τους περιορισµούς στην δηµοσίευση αυτής κλπ. Αν κρίνεται απαραίτητο την νοµισµατική µονάδα που χρησιµοποιείται. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έκθεση εκτίµησης. Αυτοψίατουακινήτουκαισεποιοβαθµόέγινε. ήλωση των εκτιµητικών προτύπων που έλαβε χώρα η έκθεση. Ανάλυση της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε. Τηναξίατουακινήτουαριθµητικάκαιγραπτά. Υπογραφή και ηµεροµηνία.

51 Πηγή: RICS Valuation - Professional 2012, p.40

52 Αξίεςακινήτων Οι πιο συνήθεις αξίες που αναφέρονται στις εκθέσεις εκτίµησης στην Ελλάδα είναι: 1. Η εµπορική αξία (market value), 2. Αξία βάση της υψηλότερης και καλύτερης χρήσης (highest & best use value), 3. Η εύλογη αξία (fair value), 4.ΑποσβεσµένοΚόστοςΑντικατάστασης (DRC), 5. Η µισθωτική αξία (market rent), 6. Η αντικειµενική αξία (Ελλάδα).

53 Σύµφωναµετο Red Book 2012 ηβάσητηςκάθεεκτίµησης είναι: 1.Market Value / ΕµπορικήΑξία 2.Market Rent / ΜισθωτικήΑξία 3.Worth (Investment Value) / Αξίαµίαςεπένδυσης 4.Fair Value / ΕύλογηΑξία

54 Εµπορικήαξία Σύµφωνα µε τα ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα (IVS) ορίζεται «το εκτιµώµενο ποσό για το οποίο µια ιδιοκτησία θα µπορεί να συναλλαγεί, κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εκτίµησης, µεταξύ ενός πρόθυµου αγοραστή και ενός πρόθυµου πωλητή, σε µία συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς µετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει ενεργήσει µε επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασµό».

55 Αξίαβάσητηςυψηλότερηςκαι καλύτερηςχρήσης Ο όρος υψηλότερη και καλύτερη χρήση (highest & best use) ορίζεται από την IVSC ως «η πιθανότερη χρήση µιας ιδιοκτησίας που είναι φυσικά δυνατή, κατάλληλα δικαιολογηµένη, νόµιµα επιτρεπτή, οικονοµικά εφικτή και οδηγεί στην υψηλότερη αξία της ιδιοκτησίας που εκτιµάται».

56 Εύλογηαξία Ορίζεται ως το εκτιµώµενο ποσό για το οποίο ανταλλάσσεται ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο µεταξύ συνετών και πρόθυµων µελών, σε συνθήκες αγοράς, χωρίς να υπάρχει ειδικό συµφέρον ή σχέση µεταξύ των εµπλεκόµενωνµελών. Είναιλογιστικήέννοιακαιπεριέχεταιστο ΛΠ 16.

57 Αποσβεσµένοκόστος αντικατάστασης Το ΑΚΑ είναι η διαδικασία εκτίµησης που ακολουθεί ο εκτιµητής ώστε να καταλήξει στην αξία υπάρχουσας χρήσης ή στην αξία στην χρήση σε εξειδικευµένα ακίνητα που σπάνια, ίσως ποτέ, πωλούνται ή µισθώνονται αυτοτελώς στην αγορά. Ίσως µεταβιβασθούν ως τµήµα επιχείρησης. Απουσία αντίστοιχης αγοράς, το ΑΚΑ χρησιµοποιείται για τη παραγωγή ανάλυσης της αγοράς. Είναι λοιπόν ακατάλληλο σαν µεθοδολογία για επενδυτικά ακίνητα ή για ακίνητα πλεονασµατικά σε σχέση µε τις λειτουργικές απαιτήσειςτηςιδιοκτήτριαςεπιχείρησης. Προσοχή! Ο όρος απόσβεση χρησιµοποιείται διαφορετικά στις εκτιµήσεις και διαφορετικά ως λογιστική έννοια.

58 Μισθωτικήαξία Σε αντιστοιχία µε την εµπορική αξία είναι το εκτιµώµενο ποσόγιατοοποίοµιαιδιοκτησίαθαµπορείναµισθωθεί, κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εκτίµησης, µεταξύ ενός πρόθυµου µισθωτή και ενός πρόθυµου εκµισθωτή, σε κατάλληλους όρους µίσθωσης, σε µία συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς µετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει ενεργήσει µε επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασµό.

59 Αξίαεπένδυσης Ηαξίατηςεπένδυσηςκαθορίζεταιαπότα IVS ως: Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου στον ιδιοκτήτη του ή σε πιθανό αγοραστή µε γνώµονα µία µεµονωµένη επένδυση του ή τους επιχειρησιακούς του στόχους.

60 Ποιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντις αξίεςτωνακινήτων? Εθνική οικονοµία Κατάσταση, ηλικία Τοποθεσίαγεωγραφία Νοµική τάξη του ακινήτου Παγκόσµιο οικονοµικό κλίµα Τρέχων µίσθωµα Νοµοθεσία- φορολογικό Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου (αρχιτεκτονική, διαρρύθµιση) Η εγγύς κτηµαταγορά Προοπτικές ανάπτυξης µίας περιοχής Τάσεις της µόδας

61 Ποιεςείναιοιµέθοδοι εκτίµησης? Oι µέθοδοι εκτίµησης των ακινήτων είναι οι παρακάτω: 1.Ησυγκριτικήµέθοδος (the comparison approach), 2.Ηµέθοδοςκεφαλαιοποίησηςτηςπροσόδου (Investment method), 3. Η υπολειµµατική µέθοδος (Residual method), 4. Η µέθοδος του υπολειµµατικού κόστους αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost), 5. Η µέθοδος των κερδών (Profits method).

62 Ησυγκριτικήµέθοδος Η εν λόγω µέθοδος στηρίζεται στην ανάλυση πρόσφατων µεταβιβάσεωνπανοµοιότυπωνακινήτωνµετοεκτιµώµενο. Τα συγκριτικά στοιχεία συλλέγονται από τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην εγγύς κτηµαταγορά. Η σύγκριση των στοιχείων και η ανάλυση των διαφορετικών παραγόντων που επηρρεάζουν τις πραγµατικές αξίες στις οποίες έλαβαν χώρα οι µεταβιβάσεις µας οδηγεί στην εκτίµηση της εµπορικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Σηµαντικό ρόλο για τη σωστή εκτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου λαµβάνει η αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης µαςκαιηεγκυρότητααυτών.

63 Ηµέθοδοςκεφαλαιοποίησης τηςπροσόδου Χρησιµοποιούνται δύο µεθοδολογίες για την εφαρµογή της: 1.Μέθοδος της άµεσης κεφαλαιοποίησης (Direct Capitalization), 2.Μέθοδος προεξόφλησης µελλοντικών χρηµατικών ροών (Discounted Cass Flows).

64 Άµεσηκεφαλαιοποίηση µισθωµάτων Εφαρµόζεται σε ακίνητα τα οποία δύναται να παράγουν κεφάλαιο (µισθώµατα) στον ιδιοκτήτη τους. Η µέθοδος θεωρεί τη παραδοχή ότι το µίσθωµα λαµβάνεται στο διηνεκές. Από τον υπολογισµό του µισθώµατος R (rent) και ενός εύλογου συντελεστή κεφαλαιοποίησης Υ (yield) προκύπτει η εµπορική αξία V (value)του ακινήτου βάση του τύπου: V=R Y Πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση έχει ο ορθός υπολογισµός του συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

65 Προεξόφλησηµελλοντικών χρηµατικώνροών. Στη περίπτωση όπου δεν υπάρχει ικανός αριθµός συγκριτικών στοιχείων ώστε να προσδιοριστεί η εµπορική αξία µε τη µέθοδο της άµεσης κεφαλαιοποίησης, χρησιµοποιείται η µέθοδος των προεξοφληµένων χρηµατορροών. Η µέθοδος αυτή προτιµάται καθώς υπολογίζει όλα τα έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από την επένδυση σε έναακίνητο.

66 Η µέθοδος υπολογίζει τη παρούσα αξία των µελλοντικών εισοδηµάτων από τη µίσθωση του ακινήτου, αφαιρείται η παρούσα αξία των µελλοντικών εξόδων (συντήρηση, ασφάλιστρα, διαχείριση κλπ) για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα της επένδυσης και αθροίζονται µε τη προεξοφληµένη αξία µεταπώλησης του ακινήτου στο τέλος τουχρονικούδιαστήµατοςπουορίστηκε. Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) υπολογίζεται από τον τύπο του capital asset pricing model (CAPM) ως εξής : R= RFR + RP, όπου RFR είναιτο Risk Free Rate και RP το Risk Premium. Όπου: RFR = 10 year Government Bond Risk Premium = επιπλέων απόδοση που επιθυµεί ο επενδυτής

67 Εναλλακτικά, το προεξοφλητικό επιτόκιο µπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο του WACC (Weighted Average Cost of Capital), τοοποίοισούταιµετονεξήςτύπο: Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων x Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων + Κόστος ανεισµού x Ποσοστό ανεισµού x (1-Φορολογικός Συντελεστής). Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης (exit yield) προκύπτει από τον αρχικό συντελεστή κεφαλαιοποίησης (initial yield) προσαυξηµένο κατά 0,25% µε 0,50% περίπου εξαιτίας της απαξίωσηςτουακινήτουστηδιάρκειατηςεπένδυσης. Initial Yield = Discount Rate + ρυθµό απαξίωσης του ακινήτου ρυθµό αύξησης ενοικίου.

68 Ηυπολειµµατικήµέθοδος Η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως για την εκτίµηση κενών γηπέδων. Βασίζεται στο σενάριο της βέλτιστης αξιoποίησης ενόςγηπέδου (highest and best use). Υπολογίζει το τίµηµα που προτίθεται να καταβάλει ένας µέσος επενδυτής µε γνώµονα τα ωφέλη από την απόκτηση και αξιοποίηση ενός γηπέδου. Η µέθοδος πραγµατοποιεί µία λεπτοµερή προσέγγιση ολόκληρου του φάσµατος της διαδικασίας αγοράς ενός γηπέδου, ανάπτυξης του σύµφωνα µε το βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης, υπολογισµού των εσόδων από τη κεφαλαιοποίηση του τελικού προϊόντος και των εξόδων για τηνκατασκευήαυτού.

69 Λαµβάνει υπόψη τον τραπεζικό δανεισµό και τα τρέχοντα επιτόκια, τα παράπλευρα έξοδα που ακολουθούν την αξιοποίηση ενός ακινήτου, δηλαδή συµβολαιογραφικά έξοδα, αµοιβές µηχανικών, αµοιβές µεσιτών, αστοχίες και απρόβλεπτα κόστη κλπ και συνυπολογίζει το κόστος ευκαιρίας από τη δέσµευση των κεφαλαίων του κατασκευαστή στο συγκεκριµένο έργο. Τέλος υπολογίζει το επιχειρηµατικό και εργολαβικό όφελος ώστε να αποτιµήσει την εµπορική αξία του κενού γηπέδου. Επιγραµµατικά το µοντέλο ακολουθει τη παρακάτω λογική: Gross Development Value (GDV) Total Development Costs Developer s Profits = Residual Value.

70 Ηµέθοδοςτουυπολειµµατικού κόστουςαντικατάστασης Η µέθοδος βασίζεται στη λογική ότι ένας επενδυτής δεν προτίθεται να καταβάλλει για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου περισσότερα χρήµατα από το κόστος αναπαραγωγής ενός αντίστοιχου ακινήτου µε τα ίδια χαρακτηριστικά στην ίδια θέση. Σύµφωνα µε το RICS η εν λόγω µέθοδος αποτελεί την τελευταία επιλογή του εκτιµητή και µόνο και µόνο όταν δεν µπορεί να εφαρµοστεί καµµία άλλη µέθοδος για την εκτίµηση του ακινήτου. Χρησιµοποιείται σε ειδικής κατηγορίας κτίρια, κτίρια τα οποία δεν διαθέτουν εµπορική χρήση και όταν δεν υπάρχει

71 διαµορφωµένη κτηµαταγορά ανάλογων ακινήτων, ώστε να µπορέσεινααντλήσειπληροφόρηση. ιεθνώς η µέθοδος αντενδείκνυται για εκτιµήσεις ώστε να υπολογιστεί τραπεζική χρηµατοδότηση (υπολογισµός εµπράγµατης εξασφάλισης). Στην Ελλάδα όπου η κτηµαταγορά είναι ατελής και υπάρχει µεγάλη σύγχηση αναφορικά µε τη σωστή µεθοδολογία για την εκτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου η µέθοδος εφαρµόζεται κατά κόρον. Τα δεδοµένα της αγοράς µας δεν επιτρέπουν τον αποκλεισµό της µεθόδου. Η µεθοδολογία της εκτίµησης είναι επιγραµµατικά: Υπολογισµός αξίας γηπέδου (µέθοδος συγκριτικών ή υπολειµµατική µέθοδος) + κόστος κατασκευής αντίστοιχου ακινήτου (αποσβεσµένο βάση 1.της παλαιότητας, 2. του

72 βαθµού όπου είναι παρωχηµένο + 3. βελτιώσεις και τυχών ανακαινίσεις) + υποδοµές (περιβάλλοντας χώρος) = κεφαλαιακήαξίατουακινήτου. Προσοχή! Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος το αποτέλεσµα είναι η κεφαλαιακή αξία του ακινήτου και όχι η εµπορική.

73 Ηµέθοδοςτωνκερδών Η µέθοδος εφαρµόζεται περιορισµένα στην Ελλάδα. Χρησιµοποιείται για την εκτίµηση ειδικών ακινήτων των οποίων η εµπορική αξία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη λειτουργία της επιχείρησης όπου δραστηριοποιείται στο ακίνητο (πχ κινηµατογράφοι). Η αγοραία αξία περιλαµβάνει την υπεραξία που µπορεί να µεταφερθεί κατά την πώληση του ακινήτου, αφαιρείται όµως η υπεραξία που προκύπτει από τη καλή διαχείριση του υπάρχοντος ιδιοκτήτη. Λαµβάνει λοιπόν υπόψη της την εφικτή κερδοφορία µιας επιχείρησης, όχι όµως την υπεραξία από την διαχείριση ενόςσυγκεκριµένουιδιοκτήτη.

74 Η εκτίµηση βασίζεται στη παραδοχή ότι µε τη µεταβίβαση του ακινήτου µεταβιβάζεται επίσης όλος ο εξοπλισµός ώστε να µπορεί να συνεχίσει η υπάρχουσα δραστηριότητα. Οι υπολογισµοί γίνονται βάση των εσόδων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Οι προβλέψεις των κερδών γίνονται βάση των προηγούµενων ισολογισµών της επιχείρησης και έρευνα αγοράς. Οι υπόλοιποι τύποι υπολογίζονται όπως αναφέρθηκαν στη µέθοδοκεφαλαιοποίησηςµισθωµάτων.

75 Βεβαιότητατωνεκτιµήσεων Το RICS στο RICS Professional and Valuation Standards 2012, GN.1 κάνει ξεχωριστή µνεία αναφορικά στη βεβαιότητα που παρέχει µία εκτίµηση στον παραλήπτη. Κάθε έκθεση εκτίµησης συνοδεύεται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό από ρίσκο αναφορικά στην ορθότητας των αποτελεσµάτων της. Όλες οι εκτιµήσεις είναι απόψεις εξειδικευµένων επαγγελµατιών του χώρου, διατυπωµένες µε σαφήνεια, αλλά λαµβάνουν υπόψη τους παραδοχές και σε ένα βαθµό

76 υπόκειντε στην υποκειµενικότητα του συντάκτη, µικρή ή µεγάλη. Οι κύριοι παράγοντες που δύναται να επηρρεάσουν την βεβαιότητα µιάς εκτίµησης είναι: 1.Η καταλληλότητα του εκτιµητή, 2.Ηεγγενήςαβεβαιότητα, 3.Οι περιορισµοί στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών απότονεκτιµητήκαιηαδιάνειαστηαγορά, 4.Η ρευστότητα της αγοράς από τη δραστηριότητα της, 5.Ηαστάθειατηςαγοράς.

77 Σήµερα... Σήµερα η ελληνική κτηµαταγορά ακολουθώντας τα µονοπάτια της υπό ύφεση ελληνικής οικονοµίας αλλά και εξαιτίας της κρίσης του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος παρουσιάζει µεγάλη αβεβαιότητα για τη πορεία της τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, οι έκτακτες εισφορές, η ασάφεια του φορολογικού συστήµατος και η αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις δηµιουργεί µεγάλες πιέσεις στις αξίες των ακινήτων οι οποίες παρουσιάζουν ανώµαλες µεταβολέςµεσυνεχήαποπλυθωρισµότους.

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας karanik@auth.gr +30 6932 880888 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ Κρίσιμη Ημερομηνία Εκτίμησης: 01/04/2015 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 12 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση Υπόψη κ. Τσέπερη Ανδρέα Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα