ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ"

Transcript

1 ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15818/95/Β/87/001 ΕΔΡΑ: ΜΟΥΡΟΥΖΗ 16, ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : Διαδικτυακός Ιστότοπος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες για την Εταιρεία Φύση Δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές Λογιστικές Αρχές - Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Κρίσεις και Εκτιμήσεις Σημαντικά Γεγονότα και Συναλλαγές Εποχικότητα Βάρη Στοιχεία ανά γεωγραφικό τομέα και επιχειρηματικό τομέα Πελατειακή Συγκέντρωση 56 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πρώτη εφαρμογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσμες / Βραχυπρόθεσμες επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι Εισοδήματος πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 72 Σελίδα 2 από 85

3 34. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Κόστος Πωληθέντων / Έξοδα διοικητικής λειτουργίας / Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα Χρηματοοικονομικά κόστη Χρηματοοικονομικά έσοδα Φόρος εισοδήματος Λειτουργικές μισθώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εκκρεμείς δίκες Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Παροχή εγγυήσεων για εξασφάλιση δανεισμού Δεσμεύσεις Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Κόστος και αριθμός εργαζομένων Πρόταση διανομής μερίσματος χρήσης Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 83 Γ. Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες για την χρήση 1/1/ /12/ Σελίδα 3 από 85

4 Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία λογιστικοποιεί το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό της από την ΔΕΗ Α.Ε. σε ταμειακή βάση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για το σύνολο της οφειλής (για το ανταποδοτικό τέλος) κατά την στιγμή δημιουργίας του εσόδου. Η παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 έχει ως αποτέλεσμα την μη απεικόνιση του εσόδου από το ανταποδοτικό τέλος σε δεδουλευμένη βάση και την μη εμφάνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις του συνολικού ποσού της απαίτησης από την ΔΕΗ, καθώς και των απομειώσεων για τις τυχόν επισφάλειες που συνδέονται με την παραπάνω απαίτηση. Σελίδα 4 από 85

5 Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρεία ανήκει στο δημόσιο τομέα και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσής του που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορεί να επιδράσουν στο μέλλον σημαντικά την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματά της, με τρόπο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσής μας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Άλλα Θέματα 1) Η ελεγχόμενη εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 καταρτίζει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 2) Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 9η Ιουνίου 2011 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας μη σχηματισμού πρόβλεψης ζημιάς για την μη είσπραξη απαιτήσεων καθώς και για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Κατά την κλειόμενη χρήση έχει διενεργηθεί από την εταιρεία η σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη μη είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια των προσαρμογών της μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Δημήτριος Ντζανάτος Αθανασία Αραμπατζή ΑΜ ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 5 από 85

6 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριε Μέτοχε, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 23ης εταιρικής χρήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, τα Δ.Π.Χ.Α, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ν.1730/1987, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Ι. Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα με το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (αναθεωρημένο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009). Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση (ΔΠΧΑ) και η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ρητά και αμετάκλητα την πλήρη συμμόρφωσή της με τα ΔΠΧA. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2011, 30 Ιουνίου 2011 και 30 Σεπτεμβρίου 2011 είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. ΙΙ. Σημαντικά Γεγονότα Χρήσης Ο Ν.3899/ (ΦΕΚ 212 Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» θέτει μείωση πάσης φύσεως αποδοχών κατά 10% από 1/1/2011 για το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ. Επίσης θέτει ανώτατο όριο αποδοχών 4 χιλ ευρώ μηνιαίως και όριο για της πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που δίνει η Εταιρεία το 10% της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας. Ο Ν.3943/ , άρθρο 45 (ΦΕΚ 66) του «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών», γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Ν. 2685/1999 περί αποζημίωσης μετακινήσεων υπαλλήλων του δημοσίου και στην ΕΡΤ ΑΕ. Ο Ν.3943/ (ΦΕΚ 66 Α) καθώς και ο Ν.3965/ (ΦΕΚ 113 Α) επέφεραν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο Ν. 3429/2005 «Νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών». Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο Γ του Ν.3965/ περί αναμόρφωσης λειτουργίας πλαισίου δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ΔΕΚΟ. Ο Ν.3986/ (ΦΕΚ 152 Α) «επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », επιβάλει για την ΕΡΤ το τέλος επιτηδεύματος και έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Σελίδα 6 από 85

7 Σύμφωνα με τον Ν.4002/ , άρθρο 66 περί Κατάργησης, συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης Ν.Π.Ι.Δ και δημοσίων επιχειρήσεων, προβλέπεται για την ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και για άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, σε περίπτωση που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα, να καταργούνται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή να αποσπώνται από αυτές περιουσιακά στοιχεία ή τμήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 3986/ επιβάλλεται στην Εταιρεία έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον Ν.4024/ (ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », στο άρθρο 31 καθορίζονται αλλαγές και περιορισμοί στις μισθολογικές απολαβές της Εταιρείας με εφαρμογή από 1/11/2011 και με το άρθρο 34 καθορίζονται οι ρυθμίσεις περί εργασιακής εφεδρείας για την Εταιρεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α 212), το άρθρο 4 του Ν.3429/2005(ΦΕΚ Α 314), την εγκύκλιο ΕΓΔΕΚΟ 0059/ και την από 8 Μαρτίου 2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής από το μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και εγκρίθηκε το καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου. Με την υπ. αριθμ. Α.Π /2011/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταργούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία α) «Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ)» και β) «Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ)» Οι δραστηριότητές τους και ο επιδιωκόμενος σκοπός τους μεταφέρονται και ανατίθενται εφεξής στην ΕΡΤ ΑΕ. Η περιουσία, τα κάθε φύσης περιουσιακά δικαιώματα, ο εξοπλισμός, το οπτικοακουστικό αρχείο καθώς και τα λοιπά αρχεία των παραπάνω νομικών προσώπων περιέρχονται στην ΕΡΤ ΑΕ χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους. Προκειμένου για την ενσωμάτωση της έκθεσης απογραφής των στοιχείων των 2 οργανισμών (ΕΟΑ & ΙΟΜ) με ημερομηνία απορρόφησης την 5/12/2011, εκκρεμεί η σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Σελίδα 7 από 85

8 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου 1/1/ /11/2011 Στυλιανός Στεφάνου (Προεδρεύων) 22/11/ /12/2011 Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ταγματάρχης 1/1/ /12/2011 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Ανδρέας Ζάννος 1/1/ /12/2011 Παναγιώτης Σαμούρης 1/1/ /12/2011 Αρίστων Κοντιζάς 1/1/ /12/2011 Στυλιανός Στεφάνου 1/1/ /12/2011 Χρήστος Αβραάμ 1/1/ /07/2011 Ηλίας Μοσχονάς 1/1/ /10/2011 Ελένη Διβάνη 1/1/ /10/2011 Λυδία Κονιόρδου 1/1/ /10/2011 Συμεών Σαζακλόγλου 1/1/ /10/2011 Θεανώ Παπαζήση 31/10/ /12/2011 Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Πρεδάρης 1/1/ /10/2011 Λουκάς Πανουργιάς 1/1/ /10/2011 Συμεών Σαζακλόγλου 31/10/ /12/2011 Σελίδα 8 από 85

9 Γενική Διευθύντρια Τηλεόρασης Ελένη Χοϊδά 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλειος Μπίτσης 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας Δημήτριος Παπαδημητρίου 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ευάγγελος Λουριδάς 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Μιχαλίτσης 1/1/ /12/2011 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΤ 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Νικόλαος Σωτηριάδης 1/1/ /12/2011 Μέλη Διοικούσας Επιτροπής Δημήτριος Γιακουμέλος 1/1/ /12/2011 Γρηγόρης Τσόκας 1/1/ /12/2011 Σοφία Νικολαΐδου 1/1/ /10/2011 Χρήστος Τελίδης 1/1/ /11/2011 Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ 3 Μπλιάτκας Κωνσταντίνος 1/1/ /12/2011 Σελίδα 9 από 85

10 ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ 1. Ανάλυση Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2011 παρουσίασε μείωση 5,33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν το Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από διαφημίσεις χορηγίες λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία και επηρεάζει άμεσα την διαφημιστική αγορά. Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2011 ήταν κερδοφόρο κατά χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ της χρήσης Μετά φόρων τα αποτέλεσμα στο 2011 ήταν κέρδη χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ το Το σύνολο των δαπανών της εταιρίας για το 2010 ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά ποσοστό 14,02%. 2. Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε 31/12/2011 σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2010, αναλυόμενα σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2010 και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται την 31/12/11 σε χιλ. ευρώ ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε χιλ. ευρώ, έναντι χιλ. ευρώ και χιλ. ευρώ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή μείωση κατά 31,98% και 11,49%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρία 31/12/2011 σε χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2010 ήταν χιλ. ευρώ. 3. Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών ροών Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και χρηματοδότησαν πλήρως την επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρίας ποσού χιλ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα επέτρεψαν τη μείωση του δανεισμού κατά χιλ. ευρώ διαμορφώνοντας τη 31/12/2011 τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας σε χιλ. ευρώ (αυξημένα κατά 410 χιλ. ευρώ). Σελίδα 10 από 85

11 4. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρίας μας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, είναι: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Επενδύσεις (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών από Παροχή Υπηρεσιών (σε χιλ. ευρώ) Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών(%) (5,3) (2,6) Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οικονομικό Αποτέλεσμα (σε χιλ. ευρώ) Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων (%) 29,9 23,0 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%) 31,1 22,8 Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ακαθάριστος δανεισμός (σε χιλ. ευρώ) Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια (%) 3,9 20,2 Υποχρεώσεις προς Σύνολο Παθητικού (%) 49,8 61,4 Δανειακή Επιβάρυνση (Δανειακές υποχρεώσεις προς σύνολο Υποχρεώσεων) (%) Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (%) 3,9 12,7 107,8 87,3 Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλ. ευρώ) Μέσος όρος Απασχολουμένου Προσωπικού Δαπάνη Μισθοδοσίας προς Κύκλο Εργασιών (%) 37,9 41,7 Σελίδα 11 από 85

12 5. Ακίνητα Περιουσιακά Στοιχεία Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, την 31 η Δεκεμβρίου 2011 είναι ελεύθερα βαρών και αναλύονται ως εξής: ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 4 & ΜΟΥΡΟΥΖΗ 14-16, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2-4, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ Λ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΑΣΤΑΡΔΑΚΙ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧ , 41m2 Β ΕΝΤΟΣ ΣΧ.958,19m2 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΖΩΝΟΙ - ΕΥΓΝΩΜΩΝ, ΚΟΡΥΦΗ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΗΤΣΟΥ ΡΑΧΗ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΖΥΒΑ - ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΡΑΜΕΣΙ, ΑΥΛΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΝΑΜΑΤ ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ & 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΣΤΡ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ - ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ Β ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑ, ΟΡΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ, ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 12 από 85

13 Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡ/ΤΑΣ ΕΡΤ ΥΠΟΓΕΙΟ 53 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΟΧ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥΜΠΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ, ΘΑΣΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, ΣΤΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΦΜΑΝ, ΥΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΟΣ ΒΙΤΣΙ, Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΣΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΝΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΑΡΙΜΠΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠ/ΓΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΥΝΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ, ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΑΤΖΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΣ ΛΥΚΟΔΗΜΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΑΚΙΔΕ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΡΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡ/ΤΑΣ ΕΡΤ ΘΡΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 425 ΣΕΡΡΩΝ ΖΕΡΒΟΥ, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΧΑΣΑΝΙ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΣΥΝ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΑΡΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΦΑΛΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΔΑ - ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ (ΕΛΛΗΣ 40) ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧ m2 Β ΕΝΤΟΣ ΣΧ. 7000m 2 ΧΑΝΙΩΝ Σελίδα 13 από 85

14 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΡΤ 3, Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 51 Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 51 & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΡ. ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 14 από 85

15 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων Κεντρικού, ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Α'-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ/Φ -Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ / ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΤΙΡΙΟ Β' -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.636,75 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Γ' ΓΔΤΥ / ΓΔΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.077,20 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Δ' ΨΗΦΙΑΚΗ Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ 1.853,30 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΥΛΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,5 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ & Η/Ζ ΑΤΤΙΚΗΣ 375 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΟΛ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 140 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 286 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 582 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΛΙΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 120 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΙΜ. Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 886 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ-ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗ & ΡΗΓΙΛΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2-4, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 463, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΕΣΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 258 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 690 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΒΡΑΧΕΩΝ FM ΑΤΤΙΚΗΣ 313 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 247 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 300 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΑΤΤΙΚΗΣ 132 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 15 KW ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 50 KW ΑΤΤΙΚΗΣ 27 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 330 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Σελίδα 15 από 85

16 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 75 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 325 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. Β ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 120 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 230 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 906 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 268 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 134 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 57 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Β ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Γ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 852 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - Η/Ζ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 47 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Κ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΟΡΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 363 Ρ/Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 72 Ρ/Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΘΑΝΑ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59 Τ/Ο TΡΙΠΟΛΗΣ ΝΕΤ ΘΑΝΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 246,1 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΑΣΥΛΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 221 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ STUDIO Τ/Ο ΑΧΑΪΑΣ 176 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - STUDIO Τ/Ο ΑΧΑΪΑΣ 149 Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΠΟΜΠΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 131 Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 242 Κ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤ-1/ΝΕΤ/Ρ.Φ ΔΩΔΕΚ/ΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 363 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 454 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 37 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 25 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 10 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 14 Κ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΕΒΡΟΥ 363 Ρ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 136 Ρ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΒΡΟΥ 26 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 479 Σελίδα 16 από 85

17 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΝΟ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΝΟ 2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15 Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 123 Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 31 Κ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 363 Ρ/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 Ρ/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΜΠΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 92 Κ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 421 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΑΧΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 333 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 254 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 625 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 594 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 216 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 533 Κ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 653 Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 363 Ρ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 215 Ρ/Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 Ρ/Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 Κ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 527 Ρ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 120 Ρ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 41 Κ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 363 Κ.Ε. Τ/Ο ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 303 Σελίδα 17 από 85

18 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Ρ/Π ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΟΤΟΠΟ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 154 Κ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 362,63 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ Ρ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 641 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Κ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 363 Ρ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 326 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 85 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 Κ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 765 Α/Δ ΧΑΜΕΖΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12 Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΟΡΟΣ ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 363 Ρ.Σ. ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 123 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 486 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 14 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 53 Ρ/Σ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 148 Ρ/Π ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 20 Α/Δ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, ΥΨΩΜΑ ΖΕΡΒΟΥ ΣΑΜΟΥ 12 Ρ/Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 233 Ρ/Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΑΡΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 72 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 357 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 153 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 14 Σελίδα 18 από 85

19 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων ΕΡΤ 3, ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.387,90 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ - Η/Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,5 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 626 ΦΥΛΑΚΙΟ - ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΟΙΚΗΜΑ ΜΟΝΤΑΖ, ΘΑΛΑΜΩΝ Τ/Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57,58 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΜΟΝΤΑΖ- ΓΡΑΦΕΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 146 Σελίδα 19 από 85

20 6. Διανομή μερίσματος ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση για την κλειόμενη χρήση 2011 την μη διανομή μερίσματος με σκοπό την κάλυψη ποσού των ζημιών εις νέον. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 7. Διάρθρωση Υποκαταστήματα εταιρίας Οι Υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. διακρίνονται σε Κεντρικές, Περιφερειακές και την ΕΡΤ3. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες ανήκουν: - Η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. - Η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης. - Η Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας. - Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. - Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. - Οι Υπηρεσίες που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανήκουν: - Οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί (Υποκαταστήματα) Ηρακλείου Πατρών - Οι Περιφερειακοί ραδιοφωνικοί Σταθμοί (Υποκαταστήματα) Αιγαίου Βόλου Ζακύνθου Ηρακλείου Ιωαννίνων Καβάλας Καλαμάτας Κέρκυρας Κοζάνης Κομοτηνής Λάρισας Ορεστιάδος Πάτρας Πύργου Ρόδου Σερρών Τρίπολης Φλώρινας Χανίων - Τα Κέντρα Εκπομπής ΑΜ (Υποκαταστήματα) Αυλίδας Λιοσίων Μαλγάρων Μεγάρων Μπογιατίου Περαίας Σελίδα 20 από 85

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013 (περίοδος από 01.01.2013 έως και 31.12.2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα