ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ"

Transcript

1 ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15818/95/Β/87/001 ΕΔΡΑ: ΜΟΥΡΟΥΖΗ 16, ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : Διαδικτυακός Ιστότοπος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες για την Εταιρεία Φύση Δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές Λογιστικές Αρχές - Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Κρίσεις και Εκτιμήσεις Σημαντικά Γεγονότα και Συναλλαγές Εποχικότητα Βάρη Στοιχεία ανά γεωγραφικό τομέα και επιχειρηματικό τομέα Πελατειακή Συγκέντρωση 56 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πρώτη εφαρμογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσμες / Βραχυπρόθεσμες επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι Εισοδήματος πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 72 Σελίδα 2 από 85

3 34. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Κόστος Πωληθέντων / Έξοδα διοικητικής λειτουργίας / Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα Χρηματοοικονομικά κόστη Χρηματοοικονομικά έσοδα Φόρος εισοδήματος Λειτουργικές μισθώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εκκρεμείς δίκες Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Παροχή εγγυήσεων για εξασφάλιση δανεισμού Δεσμεύσεις Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Κόστος και αριθμός εργαζομένων Πρόταση διανομής μερίσματος χρήσης Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 83 Γ. Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες για την χρήση 1/1/ /12/ Σελίδα 3 από 85

4 Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία λογιστικοποιεί το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό της από την ΔΕΗ Α.Ε. σε ταμειακή βάση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για το σύνολο της οφειλής (για το ανταποδοτικό τέλος) κατά την στιγμή δημιουργίας του εσόδου. Η παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 έχει ως αποτέλεσμα την μη απεικόνιση του εσόδου από το ανταποδοτικό τέλος σε δεδουλευμένη βάση και την μη εμφάνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις του συνολικού ποσού της απαίτησης από την ΔΕΗ, καθώς και των απομειώσεων για τις τυχόν επισφάλειες που συνδέονται με την παραπάνω απαίτηση. Σελίδα 4 από 85

5 Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρεία ανήκει στο δημόσιο τομέα και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσής του που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορεί να επιδράσουν στο μέλλον σημαντικά την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματά της, με τρόπο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσής μας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Άλλα Θέματα 1) Η ελεγχόμενη εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 καταρτίζει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 2) Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 9η Ιουνίου 2011 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας μη σχηματισμού πρόβλεψης ζημιάς για την μη είσπραξη απαιτήσεων καθώς και για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Κατά την κλειόμενη χρήση έχει διενεργηθεί από την εταιρεία η σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη μη είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια των προσαρμογών της μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Δημήτριος Ντζανάτος Αθανασία Αραμπατζή ΑΜ ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 5 από 85

6 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριε Μέτοχε, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 23ης εταιρικής χρήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, τα Δ.Π.Χ.Α, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ν.1730/1987, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Ι. Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα με το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (αναθεωρημένο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009). Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση (ΔΠΧΑ) και η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ρητά και αμετάκλητα την πλήρη συμμόρφωσή της με τα ΔΠΧA. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2011, 30 Ιουνίου 2011 και 30 Σεπτεμβρίου 2011 είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. ΙΙ. Σημαντικά Γεγονότα Χρήσης Ο Ν.3899/ (ΦΕΚ 212 Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» θέτει μείωση πάσης φύσεως αποδοχών κατά 10% από 1/1/2011 για το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ. Επίσης θέτει ανώτατο όριο αποδοχών 4 χιλ ευρώ μηνιαίως και όριο για της πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που δίνει η Εταιρεία το 10% της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας. Ο Ν.3943/ , άρθρο 45 (ΦΕΚ 66) του «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών», γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Ν. 2685/1999 περί αποζημίωσης μετακινήσεων υπαλλήλων του δημοσίου και στην ΕΡΤ ΑΕ. Ο Ν.3943/ (ΦΕΚ 66 Α) καθώς και ο Ν.3965/ (ΦΕΚ 113 Α) επέφεραν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο Ν. 3429/2005 «Νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών». Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο Γ του Ν.3965/ περί αναμόρφωσης λειτουργίας πλαισίου δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ΔΕΚΟ. Ο Ν.3986/ (ΦΕΚ 152 Α) «επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », επιβάλει για την ΕΡΤ το τέλος επιτηδεύματος και έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Σελίδα 6 από 85

7 Σύμφωνα με τον Ν.4002/ , άρθρο 66 περί Κατάργησης, συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης Ν.Π.Ι.Δ και δημοσίων επιχειρήσεων, προβλέπεται για την ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και για άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, σε περίπτωση που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα, να καταργούνται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή να αποσπώνται από αυτές περιουσιακά στοιχεία ή τμήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 3986/ επιβάλλεται στην Εταιρεία έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον Ν.4024/ (ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », στο άρθρο 31 καθορίζονται αλλαγές και περιορισμοί στις μισθολογικές απολαβές της Εταιρείας με εφαρμογή από 1/11/2011 και με το άρθρο 34 καθορίζονται οι ρυθμίσεις περί εργασιακής εφεδρείας για την Εταιρεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α 212), το άρθρο 4 του Ν.3429/2005(ΦΕΚ Α 314), την εγκύκλιο ΕΓΔΕΚΟ 0059/ και την από 8 Μαρτίου 2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής από το μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και εγκρίθηκε το καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου. Με την υπ. αριθμ. Α.Π /2011/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταργούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία α) «Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ)» και β) «Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ)» Οι δραστηριότητές τους και ο επιδιωκόμενος σκοπός τους μεταφέρονται και ανατίθενται εφεξής στην ΕΡΤ ΑΕ. Η περιουσία, τα κάθε φύσης περιουσιακά δικαιώματα, ο εξοπλισμός, το οπτικοακουστικό αρχείο καθώς και τα λοιπά αρχεία των παραπάνω νομικών προσώπων περιέρχονται στην ΕΡΤ ΑΕ χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους. Προκειμένου για την ενσωμάτωση της έκθεσης απογραφής των στοιχείων των 2 οργανισμών (ΕΟΑ & ΙΟΜ) με ημερομηνία απορρόφησης την 5/12/2011, εκκρεμεί η σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Σελίδα 7 από 85

8 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου 1/1/ /11/2011 Στυλιανός Στεφάνου (Προεδρεύων) 22/11/ /12/2011 Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ταγματάρχης 1/1/ /12/2011 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Ανδρέας Ζάννος 1/1/ /12/2011 Παναγιώτης Σαμούρης 1/1/ /12/2011 Αρίστων Κοντιζάς 1/1/ /12/2011 Στυλιανός Στεφάνου 1/1/ /12/2011 Χρήστος Αβραάμ 1/1/ /07/2011 Ηλίας Μοσχονάς 1/1/ /10/2011 Ελένη Διβάνη 1/1/ /10/2011 Λυδία Κονιόρδου 1/1/ /10/2011 Συμεών Σαζακλόγλου 1/1/ /10/2011 Θεανώ Παπαζήση 31/10/ /12/2011 Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Πρεδάρης 1/1/ /10/2011 Λουκάς Πανουργιάς 1/1/ /10/2011 Συμεών Σαζακλόγλου 31/10/ /12/2011 Σελίδα 8 από 85

9 Γενική Διευθύντρια Τηλεόρασης Ελένη Χοϊδά 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλειος Μπίτσης 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας Δημήτριος Παπαδημητρίου 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ευάγγελος Λουριδάς 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Μιχαλίτσης 1/1/ /12/2011 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΤ 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Νικόλαος Σωτηριάδης 1/1/ /12/2011 Μέλη Διοικούσας Επιτροπής Δημήτριος Γιακουμέλος 1/1/ /12/2011 Γρηγόρης Τσόκας 1/1/ /12/2011 Σοφία Νικολαΐδου 1/1/ /10/2011 Χρήστος Τελίδης 1/1/ /11/2011 Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ 3 Μπλιάτκας Κωνσταντίνος 1/1/ /12/2011 Σελίδα 9 από 85

10 ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ 1. Ανάλυση Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2011 παρουσίασε μείωση 5,33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν το Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από διαφημίσεις χορηγίες λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία και επηρεάζει άμεσα την διαφημιστική αγορά. Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2011 ήταν κερδοφόρο κατά χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ της χρήσης Μετά φόρων τα αποτέλεσμα στο 2011 ήταν κέρδη χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ το Το σύνολο των δαπανών της εταιρίας για το 2010 ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά ποσοστό 14,02%. 2. Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε 31/12/2011 σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2010, αναλυόμενα σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2010 και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται την 31/12/11 σε χιλ. ευρώ ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε χιλ. ευρώ, έναντι χιλ. ευρώ και χιλ. ευρώ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή μείωση κατά 31,98% και 11,49%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρία 31/12/2011 σε χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2010 ήταν χιλ. ευρώ. 3. Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών ροών Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και χρηματοδότησαν πλήρως την επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρίας ποσού χιλ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα επέτρεψαν τη μείωση του δανεισμού κατά χιλ. ευρώ διαμορφώνοντας τη 31/12/2011 τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας σε χιλ. ευρώ (αυξημένα κατά 410 χιλ. ευρώ). Σελίδα 10 από 85

11 4. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρίας μας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, είναι: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Επενδύσεις (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών από Παροχή Υπηρεσιών (σε χιλ. ευρώ) Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών(%) (5,3) (2,6) Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οικονομικό Αποτέλεσμα (σε χιλ. ευρώ) Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων (%) 29,9 23,0 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%) 31,1 22,8 Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ακαθάριστος δανεισμός (σε χιλ. ευρώ) Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια (%) 3,9 20,2 Υποχρεώσεις προς Σύνολο Παθητικού (%) 49,8 61,4 Δανειακή Επιβάρυνση (Δανειακές υποχρεώσεις προς σύνολο Υποχρεώσεων) (%) Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (%) 3,9 12,7 107,8 87,3 Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλ. ευρώ) Μέσος όρος Απασχολουμένου Προσωπικού Δαπάνη Μισθοδοσίας προς Κύκλο Εργασιών (%) 37,9 41,7 Σελίδα 11 από 85

12 5. Ακίνητα Περιουσιακά Στοιχεία Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, την 31 η Δεκεμβρίου 2011 είναι ελεύθερα βαρών και αναλύονται ως εξής: ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 4 & ΜΟΥΡΟΥΖΗ 14-16, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2-4, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ Λ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΑΣΤΑΡΔΑΚΙ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧ , 41m2 Β ΕΝΤΟΣ ΣΧ.958,19m2 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΖΩΝΟΙ - ΕΥΓΝΩΜΩΝ, ΚΟΡΥΦΗ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΗΤΣΟΥ ΡΑΧΗ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΖΥΒΑ - ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΡΑΜΕΣΙ, ΑΥΛΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΝΑΜΑΤ ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ & 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΣΤΡ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ - ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ Β ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑ, ΟΡΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ, ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 12 από 85

13 Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡ/ΤΑΣ ΕΡΤ ΥΠΟΓΕΙΟ 53 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΟΧ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥΜΠΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ, ΘΑΣΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, ΣΤΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΦΜΑΝ, ΥΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΟΣ ΒΙΤΣΙ, Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΣΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΝΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΑΡΙΜΠΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠ/ΓΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΥΝΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ, ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΑΤΖΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΣ ΛΥΚΟΔΗΜΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΑΚΙΔΕ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΡΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡ/ΤΑΣ ΕΡΤ ΘΡΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 425 ΣΕΡΡΩΝ ΖΕΡΒΟΥ, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΧΑΣΑΝΙ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΣΥΝ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΑΡΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΦΑΛΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΔΑ - ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ (ΕΛΛΗΣ 40) ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧ m2 Β ΕΝΤΟΣ ΣΧ. 7000m 2 ΧΑΝΙΩΝ Σελίδα 13 από 85

14 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΡΤ 3, Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 51 Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 51 & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΡ. ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 14 από 85

15 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων Κεντρικού, ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Α'-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ/Φ -Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ / ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΤΙΡΙΟ Β' -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.636,75 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Γ' ΓΔΤΥ / ΓΔΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.077,20 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Δ' ΨΗΦΙΑΚΗ Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ 1.853,30 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΥΛΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,5 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ & Η/Ζ ΑΤΤΙΚΗΣ 375 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΟΛ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 140 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 286 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 582 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΛΙΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 120 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΙΜ. Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 886 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ-ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗ & ΡΗΓΙΛΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2-4, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 463, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΕΣΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 258 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 690 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΒΡΑΧΕΩΝ FM ΑΤΤΙΚΗΣ 313 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 247 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 300 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΑΤΤΙΚΗΣ 132 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 15 KW ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 50 KW ΑΤΤΙΚΗΣ 27 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 330 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Σελίδα 15 από 85

16 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 75 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 325 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. Β ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 120 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 230 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 906 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 268 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 134 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 57 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Β ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Γ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 852 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - Η/Ζ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 47 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Κ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΟΡΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 363 Ρ/Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 72 Ρ/Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΘΑΝΑ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59 Τ/Ο TΡΙΠΟΛΗΣ ΝΕΤ ΘΑΝΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 246,1 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΑΣΥΛΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 221 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ STUDIO Τ/Ο ΑΧΑΪΑΣ 176 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - STUDIO Τ/Ο ΑΧΑΪΑΣ 149 Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΠΟΜΠΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 131 Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 242 Κ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤ-1/ΝΕΤ/Ρ.Φ ΔΩΔΕΚ/ΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 363 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 454 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 37 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 25 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 10 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 14 Κ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΕΒΡΟΥ 363 Ρ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 136 Ρ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΒΡΟΥ 26 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 479 Σελίδα 16 από 85

17 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΝΟ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΝΟ 2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15 Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 123 Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 31 Κ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 363 Ρ/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 Ρ/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΜΠΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 92 Κ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 421 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΑΧΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 333 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 254 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 625 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 594 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 216 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 533 Κ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 653 Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 363 Ρ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 215 Ρ/Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 Ρ/Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 Κ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 527 Ρ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 120 Ρ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 41 Κ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 363 Κ.Ε. Τ/Ο ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 303 Σελίδα 17 από 85

18 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Ρ/Π ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΟΤΟΠΟ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 154 Κ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 362,63 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ Ρ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 641 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Κ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 363 Ρ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 326 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 85 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 Κ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 765 Α/Δ ΧΑΜΕΖΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12 Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΟΡΟΣ ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 363 Ρ.Σ. ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 123 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 486 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 14 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 53 Ρ/Σ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 148 Ρ/Π ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 20 Α/Δ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, ΥΨΩΜΑ ΖΕΡΒΟΥ ΣΑΜΟΥ 12 Ρ/Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 233 Ρ/Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΑΡΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 72 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 357 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 153 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 14 Σελίδα 18 από 85

19 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων ΕΡΤ 3, ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.387,90 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ - Η/Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,5 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 626 ΦΥΛΑΚΙΟ - ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΟΙΚΗΜΑ ΜΟΝΤΑΖ, ΘΑΛΑΜΩΝ Τ/Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57,58 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΜΟΝΤΑΖ- ΓΡΑΦΕΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 146 Σελίδα 19 από 85

20 6. Διανομή μερίσματος ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση για την κλειόμενη χρήση 2011 την μη διανομή μερίσματος με σκοπό την κάλυψη ποσού των ζημιών εις νέον. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 7. Διάρθρωση Υποκαταστήματα εταιρίας Οι Υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. διακρίνονται σε Κεντρικές, Περιφερειακές και την ΕΡΤ3. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες ανήκουν: - Η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. - Η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης. - Η Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας. - Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. - Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. - Οι Υπηρεσίες που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανήκουν: - Οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί (Υποκαταστήματα) Ηρακλείου Πατρών - Οι Περιφερειακοί ραδιοφωνικοί Σταθμοί (Υποκαταστήματα) Αιγαίου Βόλου Ζακύνθου Ηρακλείου Ιωαννίνων Καβάλας Καλαμάτας Κέρκυρας Κοζάνης Κομοτηνής Λάρισας Ορεστιάδος Πάτρας Πύργου Ρόδου Σερρών Τρίπολης Φλώρινας Χανίων - Τα Κέντρα Εκπομπής ΑΜ (Υποκαταστήματα) Αυλίδας Λιοσίων Μαλγάρων Μεγάρων Μπογιατίου Περαίας Σελίδα 20 από 85

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 (1 η Ιανουαρίου 2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.2190/1920, και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2010 (1/1 31/12/2010) (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ATTICA PREMIUM A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα