ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ"

Transcript

1 ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15818/95/Β/87/001 ΕΔΡΑ: ΜΟΥΡΟΥΖΗ 16, ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : Διαδικτυακός Ιστότοπος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες για την Εταιρεία Φύση Δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές Λογιστικές Αρχές - Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Κρίσεις και Εκτιμήσεις Σημαντικά Γεγονότα και Συναλλαγές Εποχικότητα Βάρη Στοιχεία ανά γεωγραφικό τομέα και επιχειρηματικό τομέα Πελατειακή Συγκέντρωση 56 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πρώτη εφαρμογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσμες / Βραχυπρόθεσμες επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι Εισοδήματος πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 72 Σελίδα 2 από 85

3 34. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Κόστος Πωληθέντων / Έξοδα διοικητικής λειτουργίας / Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα Χρηματοοικονομικά κόστη Χρηματοοικονομικά έσοδα Φόρος εισοδήματος Λειτουργικές μισθώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εκκρεμείς δίκες Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Παροχή εγγυήσεων για εξασφάλιση δανεισμού Δεσμεύσεις Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Κόστος και αριθμός εργαζομένων Πρόταση διανομής μερίσματος χρήσης Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 83 Γ. Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες για την χρήση 1/1/ /12/ Σελίδα 3 από 85

4 Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία λογιστικοποιεί το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό της από την ΔΕΗ Α.Ε. σε ταμειακή βάση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για το σύνολο της οφειλής (για το ανταποδοτικό τέλος) κατά την στιγμή δημιουργίας του εσόδου. Η παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 έχει ως αποτέλεσμα την μη απεικόνιση του εσόδου από το ανταποδοτικό τέλος σε δεδουλευμένη βάση και την μη εμφάνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις του συνολικού ποσού της απαίτησης από την ΔΕΗ, καθώς και των απομειώσεων για τις τυχόν επισφάλειες που συνδέονται με την παραπάνω απαίτηση. Σελίδα 4 από 85

5 Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρεία ανήκει στο δημόσιο τομέα και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσής του που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορεί να επιδράσουν στο μέλλον σημαντικά την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματά της, με τρόπο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσής μας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Άλλα Θέματα 1) Η ελεγχόμενη εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 καταρτίζει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 2) Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 9η Ιουνίου 2011 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας μη σχηματισμού πρόβλεψης ζημιάς για την μη είσπραξη απαιτήσεων καθώς και για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Κατά την κλειόμενη χρήση έχει διενεργηθεί από την εταιρεία η σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη μη είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια των προσαρμογών της μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Δημήτριος Ντζανάτος Αθανασία Αραμπατζή ΑΜ ΣΟΕΛ ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 5 από 85

6 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριε Μέτοχε, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 23ης εταιρικής χρήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, τα Δ.Π.Χ.Α, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ν.1730/1987, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Ι. Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα με το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (αναθεωρημένο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009). Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση (ΔΠΧΑ) και η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ρητά και αμετάκλητα την πλήρη συμμόρφωσή της με τα ΔΠΧA. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2011, 30 Ιουνίου 2011 και 30 Σεπτεμβρίου 2011 είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. ΙΙ. Σημαντικά Γεγονότα Χρήσης Ο Ν.3899/ (ΦΕΚ 212 Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» θέτει μείωση πάσης φύσεως αποδοχών κατά 10% από 1/1/2011 για το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ. Επίσης θέτει ανώτατο όριο αποδοχών 4 χιλ ευρώ μηνιαίως και όριο για της πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που δίνει η Εταιρεία το 10% της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας. Ο Ν.3943/ , άρθρο 45 (ΦΕΚ 66) του «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών», γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Ν. 2685/1999 περί αποζημίωσης μετακινήσεων υπαλλήλων του δημοσίου και στην ΕΡΤ ΑΕ. Ο Ν.3943/ (ΦΕΚ 66 Α) καθώς και ο Ν.3965/ (ΦΕΚ 113 Α) επέφεραν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο Ν. 3429/2005 «Νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών». Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο Γ του Ν.3965/ περί αναμόρφωσης λειτουργίας πλαισίου δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ΔΕΚΟ. Ο Ν.3986/ (ΦΕΚ 152 Α) «επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », επιβάλει για την ΕΡΤ το τέλος επιτηδεύματος και έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Σελίδα 6 από 85

7 Σύμφωνα με τον Ν.4002/ , άρθρο 66 περί Κατάργησης, συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης Ν.Π.Ι.Δ και δημοσίων επιχειρήσεων, προβλέπεται για την ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και για άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, σε περίπτωση που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα, να καταργούνται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή να αποσπώνται από αυτές περιουσιακά στοιχεία ή τμήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 3986/ επιβάλλεται στην Εταιρεία έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον Ν.4024/ (ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », στο άρθρο 31 καθορίζονται αλλαγές και περιορισμοί στις μισθολογικές απολαβές της Εταιρείας με εφαρμογή από 1/11/2011 και με το άρθρο 34 καθορίζονται οι ρυθμίσεις περί εργασιακής εφεδρείας για την Εταιρεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α 212), το άρθρο 4 του Ν.3429/2005(ΦΕΚ Α 314), την εγκύκλιο ΕΓΔΕΚΟ 0059/ και την από 8 Μαρτίου 2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής από το μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και εγκρίθηκε το καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου. Με την υπ. αριθμ. Α.Π /2011/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταργούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία α) «Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ)» και β) «Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ)» Οι δραστηριότητές τους και ο επιδιωκόμενος σκοπός τους μεταφέρονται και ανατίθενται εφεξής στην ΕΡΤ ΑΕ. Η περιουσία, τα κάθε φύσης περιουσιακά δικαιώματα, ο εξοπλισμός, το οπτικοακουστικό αρχείο καθώς και τα λοιπά αρχεία των παραπάνω νομικών προσώπων περιέρχονται στην ΕΡΤ ΑΕ χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους. Προκειμένου για την ενσωμάτωση της έκθεσης απογραφής των στοιχείων των 2 οργανισμών (ΕΟΑ & ΙΟΜ) με ημερομηνία απορρόφησης την 5/12/2011, εκκρεμεί η σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Σελίδα 7 από 85

8 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου 1/1/ /11/2011 Στυλιανός Στεφάνου (Προεδρεύων) 22/11/ /12/2011 Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ταγματάρχης 1/1/ /12/2011 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Ανδρέας Ζάννος 1/1/ /12/2011 Παναγιώτης Σαμούρης 1/1/ /12/2011 Αρίστων Κοντιζάς 1/1/ /12/2011 Στυλιανός Στεφάνου 1/1/ /12/2011 Χρήστος Αβραάμ 1/1/ /07/2011 Ηλίας Μοσχονάς 1/1/ /10/2011 Ελένη Διβάνη 1/1/ /10/2011 Λυδία Κονιόρδου 1/1/ /10/2011 Συμεών Σαζακλόγλου 1/1/ /10/2011 Θεανώ Παπαζήση 31/10/ /12/2011 Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Πρεδάρης 1/1/ /10/2011 Λουκάς Πανουργιάς 1/1/ /10/2011 Συμεών Σαζακλόγλου 31/10/ /12/2011 Σελίδα 8 από 85

9 Γενική Διευθύντρια Τηλεόρασης Ελένη Χοϊδά 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλειος Μπίτσης 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας Δημήτριος Παπαδημητρίου 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ευάγγελος Λουριδάς 1/1/ /12/2011 Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Μιχαλίτσης 1/1/ /12/2011 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΤ 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Νικόλαος Σωτηριάδης 1/1/ /12/2011 Μέλη Διοικούσας Επιτροπής Δημήτριος Γιακουμέλος 1/1/ /12/2011 Γρηγόρης Τσόκας 1/1/ /12/2011 Σοφία Νικολαΐδου 1/1/ /10/2011 Χρήστος Τελίδης 1/1/ /11/2011 Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ 3 Μπλιάτκας Κωνσταντίνος 1/1/ /12/2011 Σελίδα 9 από 85

10 ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ 1. Ανάλυση Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2011 παρουσίασε μείωση 5,33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν το Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από διαφημίσεις χορηγίες λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία και επηρεάζει άμεσα την διαφημιστική αγορά. Το αποτέλεσμα προ φόρων της χρήσης 2011 ήταν κερδοφόρο κατά χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ της χρήσης Μετά φόρων τα αποτέλεσμα στο 2011 ήταν κέρδη χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ το Το σύνολο των δαπανών της εταιρίας για το 2010 ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά ποσοστό 14,02%. 2. Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε 31/12/2011 σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2010, αναλυόμενα σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2010 και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται την 31/12/11 σε χιλ. ευρώ ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε χιλ. ευρώ, έναντι χιλ. ευρώ και χιλ. ευρώ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή μείωση κατά 31,98% και 11,49%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρία 31/12/2011 σε χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2010 ήταν χιλ. ευρώ. 3. Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών ροών Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και χρηματοδότησαν πλήρως την επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρίας ποσού χιλ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα επέτρεψαν τη μείωση του δανεισμού κατά χιλ. ευρώ διαμορφώνοντας τη 31/12/2011 τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας σε χιλ. ευρώ (αυξημένα κατά 410 χιλ. ευρώ). Σελίδα 10 από 85

11 4. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρίας μας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, είναι: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Επενδύσεις (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών από Παροχή Υπηρεσιών (σε χιλ. ευρώ) Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών(%) (5,3) (2,6) Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οικονομικό Αποτέλεσμα (σε χιλ. ευρώ) Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων (%) 29,9 23,0 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%) 31,1 22,8 Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ακαθάριστος δανεισμός (σε χιλ. ευρώ) Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια (%) 3,9 20,2 Υποχρεώσεις προς Σύνολο Παθητικού (%) 49,8 61,4 Δανειακή Επιβάρυνση (Δανειακές υποχρεώσεις προς σύνολο Υποχρεώσεων) (%) Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (%) 3,9 12,7 107,8 87,3 Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλ. ευρώ) Μέσος όρος Απασχολουμένου Προσωπικού Δαπάνη Μισθοδοσίας προς Κύκλο Εργασιών (%) 37,9 41,7 Σελίδα 11 από 85

12 5. Ακίνητα Περιουσιακά Στοιχεία Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, την 31 η Δεκεμβρίου 2011 είναι ελεύθερα βαρών και αναλύονται ως εξής: ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 4 & ΜΟΥΡΟΥΖΗ 14-16, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2-4, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ Λ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΑΣΤΑΡΔΑΚΙ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧ , 41m2 Β ΕΝΤΟΣ ΣΧ.958,19m2 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΖΩΝΟΙ - ΕΥΓΝΩΜΩΝ, ΚΟΡΥΦΗ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΗΤΣΟΥ ΡΑΧΗ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΖΥΒΑ - ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΡΑΜΕΣΙ, ΑΥΛΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΝΑΜΑΤ ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ & 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΣΤΡ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ - ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ Β ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑ, ΟΡΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ, ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 12 από 85

13 Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡ/ΤΑΣ ΕΡΤ ΥΠΟΓΕΙΟ 53 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΟΧ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥΜΠΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ, ΘΑΣΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, ΣΤΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΦΜΑΝ, ΥΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΟΣ ΒΙΤΣΙ, Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΣΟΠΟΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΝΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΑΡΙΜΠΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠ/ΓΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΥΝΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ, ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΑΤΖΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΣ ΛΥΚΟΔΗΜΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΑΚΙΔΕ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΡΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡ/ΤΑΣ ΕΡΤ ΘΡΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 425 ΣΕΡΡΩΝ ΖΕΡΒΟΥ, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΧΑΣΑΝΙ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΣΥΝ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΑΡΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΦΑΛΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΔΑ - ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ (ΕΛΛΗΣ 40) ΟΙΚΟΠΕΔΟ Α ΕΚΤΟΣ ΣΧ m2 Β ΕΝΤΟΣ ΣΧ. 7000m 2 ΧΑΝΙΩΝ Σελίδα 13 από 85

14 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΡΤ 3, Κ.Π. Περιγραφή Οικοπέδων Νομός m 2 51 Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 51 & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΡ. ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 14 από 85

15 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων Κεντρικού, ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Α'-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ/Φ -Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ / ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΤΙΡΙΟ Β' -ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.636,75 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Γ' ΓΔΤΥ / ΓΔΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.077,20 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΤΙΡΙΟ Δ' ΨΗΦΙΑΚΗ Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ 1.853,30 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΥΛΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,5 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ & Η/Ζ ΑΤΤΙΚΗΣ 375 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΟΛ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 50 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 140 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 286 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 582 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΛΙΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 120 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΙΜ. Τ/Ο ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 886 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ-ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗ & ΡΗΓΙΛΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2-4, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 463, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΕΣΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 258 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 690 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΒΡΑΧΕΩΝ FM ΑΤΤΙΚΗΣ 313 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 247 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 300 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΑΤΤΙΚΗΣ 132 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 15 KW ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 50 KW ΑΤΤΙΚΗΣ 27 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 Κ.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 330 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Σελίδα 15 από 85

16 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 75 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 325 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. Β ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 120 Κ.Ε. ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΥ, ΠΕΡ. ΑΓ. ΣΤΕΦ., ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜ. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 230 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 906 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΜΕΓΑΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 268 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 134 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 57 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Β ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ Γ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Ρ/Π ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 852 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - Η/Ζ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 47 Κ.Ε. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 Κ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΟΡΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 363 Ρ/Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 72 Ρ/Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΘΑΝΑ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59 Τ/Ο TΡΙΠΟΛΗΣ ΝΕΤ ΘΑΝΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 246,1 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΑΣΥΛΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 221 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ STUDIO Τ/Ο ΑΧΑΪΑΣ 176 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - STUDIO Τ/Ο ΑΧΑΪΑΣ 149 Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΠΟΜΠΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 131 Κ.Ε. ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 242 Κ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΕΤ-1/ΝΕΤ/Ρ.Φ ΔΩΔΕΚ/ΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 363 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 454 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 37 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 25 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 10 Ρ.Σ ΡΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΜΑΤΙ, - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 14 Κ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΕΒΡΟΥ 363 Ρ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 136 Ρ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΒΡΟΥ 26 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 479 Σελίδα 16 από 85

17 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΝΟ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17 Ρ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΝΟ 2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15 Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 123 Ρ/Σ ΠΥΡΓΟΥ - ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 31 Κ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 363 Ρ/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 Ρ/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΜΠΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 92 Κ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 421 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΑΧΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 333 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 254 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 625 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 594 Ρ/Π ΠΕΡΑΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 216 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΚΕ. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 533 Κ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 653 Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 363 Ρ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 215 Ρ/Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 Ρ/Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 Κ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 527 Ρ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 120 Ρ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 41 Κ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 363 Κ.Ε. Τ/Ο ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 303 Σελίδα 17 από 85

18 Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Ρ/Π ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΟΤΟΠΟ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 154 Κ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 362,63 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ Ρ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 641 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Ρ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 Κ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 363 Ρ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 326 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 85 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 Ρ/Π ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 Κ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 765 Α/Δ ΧΑΜΕΖΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12 Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΟΡΟΣ ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 363 Ρ.Σ. ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 123 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 486 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 14 Ρ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 53 Ρ/Σ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 148 Ρ/Π ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 20 Α/Δ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, ΥΨΩΜΑ ΖΕΡΒΟΥ ΣΑΜΟΥ 12 Ρ/Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 233 Ρ/Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΑΡΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 72 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 357 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΜΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 153 Ρ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑ - ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 14 Σελίδα 18 από 85

19 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων ΕΡΤ 3, ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Περιγραφή Κτιρίων ΝΟΜΟΣ m 2 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.387,90 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ - Η/Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,5 Τ/Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 626 ΦΥΛΑΚΙΟ - ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΟΙΚΗΜΑ ΜΟΝΤΑΖ, ΘΑΛΑΜΩΝ Τ/Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57,58 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΜΟΝΤΑΖ- ΓΡΑΦΕΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 146 Σελίδα 19 από 85

20 6. Διανομή μερίσματος ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση για την κλειόμενη χρήση 2011 την μη διανομή μερίσματος με σκοπό την κάλυψη ποσού των ζημιών εις νέον. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 7. Διάρθρωση Υποκαταστήματα εταιρίας Οι Υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. διακρίνονται σε Κεντρικές, Περιφερειακές και την ΕΡΤ3. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες ανήκουν: - Η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. - Η Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης. - Η Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας. - Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. - Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. - Οι Υπηρεσίες που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανήκουν: - Οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί (Υποκαταστήματα) Ηρακλείου Πατρών - Οι Περιφερειακοί ραδιοφωνικοί Σταθμοί (Υποκαταστήματα) Αιγαίου Βόλου Ζακύνθου Ηρακλείου Ιωαννίνων Καβάλας Καλαμάτας Κέρκυρας Κοζάνης Κομοτηνής Λάρισας Ορεστιάδος Πάτρας Πύργου Ρόδου Σερρών Τρίπολης Φλώρινας Χανίων - Τα Κέντρα Εκπομπής ΑΜ (Υποκαταστήματα) Αυλίδας Λιοσίων Μαλγάρων Μεγάρων Μπογιατίου Περαίας Σελίδα 20 από 85

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Φ.Μ. 094031676 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα