ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AΤΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 8 3 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 14 4 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝOΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ (ΕΣΟΔΑ) 15 7 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15 8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16 9 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝOΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕΡΗ 26 ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ 31-32

3 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας από την σελίδα 4 έως και την σελίδα 30 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΛΟΓΙΣΤΗΣ ALBERT CORCOS PHILIPPE PIERRE JACQUES HUG ΒΑΣΙΛΗΣ K. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΒ. Νο. 01RE52755 ΑΡ. ΔΙΑΒ. Νο. 05AE86745 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε Α' ΤΑΞΗΣ 7728

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων (3.249) (4.164) Μικτά αποτελέσματα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης (733) (545) Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5 44 Λειτουργικά Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 6 (11) 28 Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 7 (803) (888) Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 4

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΗΜ. 31/12/ /12/2004 Πάγιο Ενεργητικό Λοιπές άϋλες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύνολο Yποχρεώσεων και Kαθαρής Θέσης Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νεον Σύνολο Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Κέρδη Χρήσης Μερίσματα 0 0 (1.000) (1.000) Διάθεση (108) 0 Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Κέρδη Χρήσης Μερίσματα 0 0 (1.000) (1.000) Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Έμμεση μέθοδος) ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις 10,11 80 (163) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (12) (81) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων (43) 90 (Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων 186 (241) Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων από τράπεζες) (242) 250 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 6 (18) (9) Καταβεβλημένοι φόροι (714) (1.179) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων ακινητοποιήσεων 10,11 (522) (1.014) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων ακινητοποιήσεων 5 56 Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, 0 7 αξιόγραφων) Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (510) (921) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 20 (180) (101) Μερίσματα καταβληθέντα 17 (1.000) (1.000) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.180) (661) Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε ταμείο & ταμειακά ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 282 (155) Ταμείο & ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως Ταμείο & ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 7

8 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AΤΛΑΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρία) έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του K.Ν. 2190/1920, η έδρα της είναι στον Δήμο Καλλιθέας, στο Μεσαίο Θεσσαλονίκης και ανήκει στον Όμιλο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ο οποίος με τη σειρά του ανήκει σε ποσοστό 52,7% στον όμιλο LAFARGE AE, που εδρεύει στην Γαλλία). Στις 21 Απριλίου 2005, η Εταιρία εξαγοράστηκε από την Lafarge Beton ΑΕΒΕΕ έναντι συνολικού κόστους εξαγοράς ύψους χιλιάδων Ευρώ. Η Εταιρία ΑΤΛΑΣ ΑΕ έχει ετοιμάσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις τόσο της ΑΤΛΑΣ ΑΕ όσο και της LAFARGE BETON ABEE ενοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από τον Όμιλο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλή δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών, ενώ η Εταιρία Άτλας στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας αδρανών υλικών. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ΕΥΡΩ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Λογιστική Βάση Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΠΧΠ (International Financial Reporting Standards IFRSs ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ) και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας, και ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H παροχή πληροφόρησης που απαιτείται από το ΔΠΧΠ 1 σε ότι αφορά στην μετάβαση από τις προγενέστερες γενικά αποδεκτά λογιστικές πρακτικές στην Ελλάδα δηλαδή τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (στο εξής τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ) στα ΔΠΧΠ, που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα με τον Ν.3229/2004, παρέχεται στην σελίδα 27 που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού ή τεκμαρτού κόστους (όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΠ 1 το οποίο διέπει την μετάβαση από προηγούμενες λογιστικές βάσεις σε ΔΠΧΠ). Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω. 8

9 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ συνέχεια Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα επιμετρώνται και αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για αγαθά και παραχθείσες υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και άλλους τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβαστεί. Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλευμένοι τόκοι, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο πραγματικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του οικονομικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού του στοιχείου. Μισθώσεις Οι συμβάσεις μίσθωσης τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία αφορούν τόσο χρηματοδοτικές όσο και λειτουργικές μισθώσεις. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Η αρχική τους αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία τους ή εφόσον αυτή είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων της σχετικής σύμβασης της μίσθωσης όπως αυτές έχουν καθοριστεί την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στον Ισολογισμό και εμφανίζεται ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Λειτουργικές Μισθώσεις Τα πληρωτέα μισθώματα των λειτουργικών συμβάσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται και αυτά με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 9

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ συνέχεια Αποζημίωση Προσωπικού κατά την Έξοδο από την Υπηρεσία Οι εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται ως προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών και εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού κατά την έξοδο από την υπηρεσία αντιμετωπίζεται, ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και το σχετικό κόστος καθορίζεται, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 19 σύμφωνα με την μέθοδο Προεξοφλημένης Πιστωτικής Μονάδας ( Projected Unit Credit ) βάσει των αναλογιστικών μελετών, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του εκάστοτε Ισολογισμού. Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές τα οποία κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης υπερέβησαν το 10% της παρούσας αξίας της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών κατά αυτή την ημερομηνία, αποσβένονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των εργαζομένων. Το κόστος προηγούμενης προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην έκταση που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες (δεν εξαρτώνται από μελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται με βάση τη σταθερή μέθοδο σε τόσα έτη όσα και η μέση περίοδος μέχρι την κατοχύρωση των παροχών αυτών. Το ποσό της υποχρέωσης καταβολής καθορισμένων παροχών στο προσωπικό που εμφανίζεται στον Ισολογισμό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης αυτής που έχει υπολογιστεί αναλογιστικά, αναμορφωμένη για τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές και το μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας. Φορολογία Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με φόρο εισοδήματος αντιπροσωπεύει κυρίως το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου εισοδήματος, της αναβαλλόμενης φορολογίας, των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και των λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων. Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου εισοδήματος της χρήσης βασίζεται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Εταιρίας για το φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα, διότι δεν περιλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά αντίστοιχα σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει κονδύλια που ποτέ δεν φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 10

11 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ συνέχεια Φορολογία - συνέχεια Η αναβαλλόμενη αντίστοιχα φορολογία αναγνωρίζεται γενικά για όλους τους ετεροχρονισμούς (προσωρινές διαφορές) μεταξύ των λογιστικών αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της υποχρέωσης στον Ισολογισμό, χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να ισχύουν στη χρήση κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση. Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται γενικά για όλους τους φορολογικούς ετεροχρονισμούς, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεμένες επιχειρήσεις, και συμφέροντα σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρία μπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα υλοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν κονδύλια που επηρέασαν κατευθείαν την Καθαρή Θέση, οπότε και το αντίστοιχο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας που τις αφορά λογιστικοποιείται απευθείας στην Καθαρή Θέση. Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα που επιτρέπει να συμψηφιστούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αφορούν φόρους εισοδήματος που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή και η Εταιρία προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε συνολική βάση. 11

12 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ συνέχεια Λοιπές Άυλες Ακινητοποιήσεις Οι λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικά προγράμματα τα οποία αποτιμώνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους κι αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται στα 3 έτη. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εμφανίζονται στον Ισολογισμό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΔΠΧΠ 1 στο τεκμαρτό τους κόστος, το οποίο ισούται είτε με την εύλογη αξία τους, όπως έχει καθορισθεί μετά από αποτίμηση από επαγγελματίες εκτιμητές τεκμηριωμένη με έρευνα αγοράς είτε με την λογιστική αξία στην οποία φέρονται με βάση τα προγενέστερα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, μείον τις μετέπειτα σωρευμένες αποσβέσεις και τις μετέπειτα ζημιές από απομείωση της αξίας τους. Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, για ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς ακόμη μη προκαθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαμβάνει και τις σχετικές αμοιβές επαγγελματιών και η απόσβεση των στοιχείων αυτών όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση τους. Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσματα το κόστος ή η αξία αποτίμησης των σχετικών παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια της αντίστοιχης εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής αυτών των παγίων, χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο με τους παρακάτω συντελεστές: Κτίρια Βιομηχανικά μηχανήματα Έπιπλα και εξοπλισμός 12 έως 30 έτη 12 έως 30 έτη 5 έως 10 έτη Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης. 12

13 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ συνέχεια Αποθέματα Τα αποθέματα παρουσιάζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα άμεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη κατά το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και τα σχετικά έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανομής. Χρηματοοικονομικά Μέσα Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό από τη στιγμή που η Εταιρία καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος μιας τέτοιας σύμβασης χρηματοοικονομικών μέσων. Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, τα οποία είναι άμεσα μετατρέψιμα σε ένα γνωστό χρηματικό ποσό, το οποίο φέρει αμελητέο κίνδυνο αλλαγής της αξίας του. Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία. Προβλέψεις Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νομική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό της υποχρέωσης που οφείλεται την ημερομηνία του Ισολογισμού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σημαντική. 13

14 3. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας αφορούν υποθέσεις που έγιναν από την Διοίκηση για μελλοντικές εξελίξεις σε ότι αφορά στις λογιστικές εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία και ενδεχόμενες ζημίες από εκκρεμοδικίες και επισφάλειες. 4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (βιομηχανική εμπορική / υπηρεσίες) αναλύεται ως εξής: 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Βιομηχανική Εμπορική/Υπηρεσίες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα λειτουργικά αποτελέσματα, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις χρεώσεις/ (πιστώσεις) των κονδυλίων, καθώς και ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Απόσβεσεις άυλων ακινητοποιήσεων 2 5 Απόσβεσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων Σύνολο αποσβέσεων Κόστος Πωληθέντων Έξοδα προσωπικού /12/ /12/2004 Αριθμός προσωπικού

15 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ (ΕΣΟΔΑ) 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Έσοδα Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 7 30 Κέρδη πωλήσεων συμ. & χρεογρ Έξοδα Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα (18) (9) Σύνολο (11) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημείωση 13) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 0 11 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα χρήση προέκυψε ως εξής: 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κέρδη προ Φόρων % % Φορολογία Εισοδήματος της Εταιρίας με τον συντελεστή φόρου εισοδήματος (2004: 35%) % % Λογιστικές αναμορφώσεις των εκτιμώμενων μη εκπιπτόμενων δαπ ανών απ ό το φορολογητέο εισόδημα 72 3% (46) -2% Διαφορά στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω της αλλαγής φορολογικού συντελεστή (65) -3% (3) 0% Διαφορές φορολογικού ελέγχου π ροηγ. χρήσεων 0 0% 11 0% Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι 0 0% 24 2% % % 15

16 8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αφορούν εξ ολοκλήρου αγορές λογισμικών. Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών για τις χρήσεις 1/1 31/12/2005 και 1/1 31/12/2004 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: Λογισμικά προγράμματα ΚΟΣΤΟΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες 4 Μειώσεις/Διαγραφές (15) Μεταφορές 0 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Αποσβεσεις χρήσης 5 Μειώσεις/Διαγραφές (15) 31 Δεκεμβρίου Αποσβεσεις χρήσης 2 31 Δεκεμβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου

17 9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 1/1 31/12/2005 και 1/1 31/12/2004 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: Γήπεδα και λατομείο Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Μειώσεις/Διαγραφές 0 (49) (153) (130) 0 (332) Μεταφορές (677) 0 31 Δεκεμβρίου Προσθήκες Μειώσεις/Διαγραφές 0 0 (9) (112) 0 (121) Μεταφορές (153) 0 31 Δεκεμβρίου ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις/Διαγραφές 0 (39) (151) (130) 0 (320) 31 Δεκεμβρίου Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις/Διαγραφές 0 0 (9) (112) 0 (121) 31 Δεκεμβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2004 Εγγυήσεις

18 11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2004 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Πρώτες & Bοηθ. ύλες Σύνολο αποθεμάτων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 31/12/ /12/2004 Πελάτες πλην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων 3,489 3,843 Εταιρίες Ομίλου Ηρακλή-Lafarge ,662 3,843 Πρόβλεψη για επ ισφαλείς πελάτες (100) 0 3,562 3,843 Λοιπές βραχυπ ρόθεσμες απ αιτήσεις πλην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων Σύνολο πελατών και λοιπών βραχυπ ρόθεσμων απ αιτήσεων 3,589 3,875 Η μέση πιστωτική περίοδος που παρέχεται στους πελάτες επί των πωλήσεων είναι 5 μήνες. Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τα εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα υπόλοιπα πελατών από την πώληση αγαθών της Εταιρίας στις 31/12/2005 ύψους περίπου 100 χιλιάδων Ευρώ. Αυτή η πρόβλεψη προσδιορίσθηκε με βάση την εμπειρία επισφαλειών παρελθουσών χρήσεων και τις τρέχουσες προσδοκίες εισπραξιμότητας της Διοίκησης με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η Διοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Πιστωτικός Κίνδυνος Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρίας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Τα σχετικά κονδύλια του Ισολογισμού εμφανίζονται μετά από τις καλύτερες δυνατές τρέχουσες εκτιμήσεις της Διοίκησης για μη ανακτήσιμα ποσά. 18

19 12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - συνέχεια Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά που κρατούνται από την Εταιρία σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αρχικής διάρκειας 1 μηνός ή λιγότερο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν από την Εταιρία, καθώς και οι κινήσεις των σχετικών λογαριασμών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναβαλλόμενη φορολογία από: Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 1/1/2004 Αποτελέσματα χρήσης 2004 Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 31/12/2004 Αποτελέσματα χρήσης 2005 Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 31/12/2005 Επ ίδραση απ ό την απ οτίμηση των ενσωμάτων ακινητοπ οιήσεων σε εύλογες αξίες και αναθεώρηση των απ οσβέσεων λόγω χρησιμοπ οίησης της αντίστοιχης εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής τους (164) 42 (122) (7) (129) Προσαρμογή προβλέψεων για την απ οζημίωση π ροσωπ ικού λόγω μη ληφθείσας αδείας Πρόβλεψη για επ ισφαλείς απ αιτήσεις 61 (61) Αποζημίωση π ροσωπ ικού λόγω εξόδου απ ό την υπ ηρεσία 42 (9) 33 (1) 32 Λοιπά (34) (16) (50) (48) (98) Σύνολο (95) (44) (139) (38) (177) 31/12/ /12/2004 Υποχρεώσεις απ ό αναβαλλόμενη φορολογία (177) (139) 19

20 14. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 31/12/ /12/2004 Προμηθευτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων Εταιρίες Ομίλου Ηρακλή-Lafarge Λοιποί πιστωτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων Σύνολο προμηθευτών και λοιπών πιστωτών Οι προμηθευτές και λοιποί πιστωτές αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη. Η μέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές είναι 60 ημέρες. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. 15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Εταιρία έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20, για καταβολή αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Δεν παρέχονται άλλα επιδόματα ή παροχές μετά την συνταξιοδότηση. Για τον υπολογισμό των παραπάνω υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους εργαζόμενους της, αναφορικά με την μελλοντική καταβολή των παραπάνω παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργείται σχετική αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητους αναλογιστές. Η υποχρέωση προσμετράται αναλογιστικά και απεικονίζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου. Το ποσό του δεδουλευμένου δικαιώματος παρουσιάζεται προεξοφλημένο στην παρούσα αξία του σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Η πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού της Εταιρίας λόγω συνταξιοδότησης, έγινε με δεδομένα της 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρασχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο «projected unit credit», που προβλέπεται από το ΔΛΠ19. 20

21 15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ συνέχεια Κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τους αναλογιστές 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Προεξοφλητικό επιτόκιο 4% 5% Μελλοντική αύξηση βασικού μισθού 4% 4% Μελλοντική αύξηση επιδομάτων 2% 2% Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 13,14 13,02 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/ /12/2004 Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) (18) 0 Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό Ανάλυση χρέωσης στο λογαριασμό αποτελεσμάτων Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5 7 Τόκος στην υποχρέωση 3 4 Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 8 11 Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 8 11 Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης Παροχές που καταβλήθηκαν απευθείας από τον εργοδότη (11) 0 Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης Ανάλυση Μεταβολής στην παρούσα αξία της υποχρέωσης Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5 7 Κόστος τόκου 3 4 Παροχές που καταβλήθηκαν απευθείας από τον εργοδότη (11) 0 Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος) 18 0 Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης Συμπεριλαμβανομένη στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Συμπεριλαμβανομένη στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο

22 16. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πρόβλεψη για έξοδα αποκατάστασης λατομείoυ Πρόβλεψη για εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις Λοιπές Προβλέψεις Σύνολο 1η Ιανουαρίου 2004 Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση Την 31η Δεκεμβρίου Συμπεριλαμβανόμενο στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις η Δεκεμβρίου Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση Πρόβλεψη που χρησιμοποιήθηκε 0 (34) 0 (34) Την 31η Δεκεμβρίου Συμπεριλαμβανόμενο στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις η Δεκεμβρίου Η πρόβλεψη για έξοδα αποκατάστασης λατομείων βασίζεται στην σχετική διεθνή εμπειρία του Ομίλου Lafarge και καλύπτει την εκτίμηση των εξόδων αποκατάστασης έως την ημερομηνία σχηματισμού της πρόβλεψης πλέον της εκτίμησης του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των παγίων στοιχείων από το χώρο όπου αυτά είναι τοποθετημένα. 17. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τα μερίσματα προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια του 2005, καταβλήθηκε στους μετόχους μέρισμα ποσού Ευρώ 5,26 ανά μετοχή (συνολικό μέρισμα χιλιάδες Ευρώ), προερχόμενο από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης Στην παρούσα χρήση, η Διοίκηση προτείνει να καταβληθεί στους μετόχους μέρισμα ποσού 5,26 ανά μετοχή. Αυτό το μέρισμα υπόκειται σε έγκριση από τους μετόχους στην ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν έχει συμπεριληφθεί ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. Το συνολικό εκτιμώμενο μέρισμα που πρόκειται να καταβληθεί είναι χιλιάδες Ευρώ. Τα πληρωτέα μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα