ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.2 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σηµαντικά γεγονότα του Α εξαµήνου ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για το Β εξάµηνο της χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (έµµεση µέθοδος) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σηµαντικά Γεγονότα Σηµαντικότερες µεταβολές σε στοιχεία και εκτιµήσεις Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας Φόρος εισοδήµατος Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή Μερίσµατα ανά µετοχή Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες Αναβαλλόµενη φορολογία Μεταβολές στα αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο ανειακές υποχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, διευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοίκησης Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου , η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ», κατά την συνεδρίασή της 26 ης Αυγούστου 2014 και βρίσκεται αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραµείνει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Υπογράφτηκε κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2

4 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.2 του Ν.3556/2007) Οι εκπρόσωποι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε την επωνυµία «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυµος Εκδοτική Εταιρεία» : 1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & ιευθύνων Σύµβουλος 2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 3. Εnrico Vigano Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : (α) Οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ΛΠ 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκλαµβανόµενων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. (β) Η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Ο Πρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Το Μέλος του.σ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Εnrico Vigano 3

5 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α εξαµήνου της χρήσης 2014 (περίοδος ) και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α / ) και των σχετικών αποφάσεων του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του παραπάνω άρθρου. Η παρούσα Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, για µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου. Η δοµή του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠ ΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠ ΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΛΑΜΨΗ ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα ΜΗ ΤΡΙΚΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ / ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 66,50 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. H.R.S ΕΠΕ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTIC A MED IA BU L GAR IA L TD ΕΚ ΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 68,84 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ C IVICΟ L TD και οι θυγατρικές της: Π ΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΟΣ Κύπρος 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTIC A IMAK O ME D IA SR L ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ρουµανία 50,00 % ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ATTIC A MED IA R MN S R L ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ρουµανία 10 0,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ AIR LIN K AE ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTIC A MED IA SE R B IA L TD ΕΚ ΟΣΕΙΣ Σερβία 90,95 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ IN TER N ATIO N AL R AD IO N E TW OR KS H OL D IN G S.A. και η ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεµβούργο 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ θυγατρική της ΟΛΙΚΗ IN TER N ATIO N AL R AD IO N E TW OR K Α.Ε. ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ON E) A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελλάδα 25,00 % ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 49,00 % ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ AL P H A E D ITION S A.E. ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 5,00 % - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Ελλάδα 9,54 % - ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων, µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 4

6 Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της χρήσης I. Κύκλος εργασιών ΟΜ ΙΛ ΟΣ Έσοδα απ ό κυκλοφορία , , , ,72 Έσοδα απ ό διαφήµιση , , , ,42 Έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών , , , ,27 Ά λλ α έσοδα , , , ,30 Σύνολ ο , , , ,71 Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε µείωση κατά ,27 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό -8,67%. Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά ,1 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη συγκρίσιµη περίοδο ήτοι ποσοστό -7,53% λόγω των µειωµένων εσόδων από κυκλοφορία. II. απάνες ιοίκησης ιάθεσης ΟΜ ΙΛΟΣ Μ εταβολή ποσό Μ εταβολή ποσ οστό απ άν ες ιοίκ ησης , ,83 ( ,15) -7,5% απ άν ες ιάθεσης , ,99 (97.474,01) -0,9% Σ ύνολ ο , ,82 ( ,16) -2,4% Οι δαπάνες διοίκησης του Οµίλου παρουσίασαν µείωση κατά ,15 ευρώ. Οι δαπάνες διάθεσης παρουσίασαν οριακή µείωση κατά ,01 ευρώ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό απ άνες ιοίκησης , ,88 ( ,94) -8,1% απ άνες ιάθεσης , , ,52 5,9% Σύνολ ο , , ,58 2,6% Οι δαπάνες διάθεσης παρουσίασαν αύξηση κατά ,52 ευρώ ως η οποία σχετίζεται µε την αύξηση των δικαιωµάτων τα οποία κατέβαλε η Εταιρεία σε τρίτους στα πλαίσια συµφωνιών των ειδικών ενεργειών που κυκλοφορούν µαζί µε το περιοδικό «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ». 5

7 III. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα, Έξοδα και κέρδη από Συγγενείς Ζηµίες αποµείωσης συµµετοχών και χρεογράφων ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό - ( ,29) ,29 - Ζηµίες πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,90) ,90 - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα) ( ,62) ( ,40) (264,22) 0,04% Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα ( ,62) ( ,59) ,97-29,5% Μεταβολή Μεταβολή ποσό ποσοστό Έσοδα απ ό µερίσµατα , ,00 - Ζηµίες πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,09) ,09 - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα /( Έξοδα) ( ,78) ( ,88) 1.016,10-0,3% Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα ( ,78) ( ,97) ,19-85,7% Τα έσοδα από µερίσµατα αφορούν στο σύνολο τους µέρισµα από την θυγατρική εταιρεία Τηλέραµα Α.Ε. Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. Το χρηµατοοικονοµικού κόστους κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα µε το αντίστοιχο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης. IV. Αποτέλεσµα περιόδου ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων και απ οσβέσεων , , ,27 41,54% Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων , , ,79 49,28% Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων ,74 ( ,02) ,76-470,12% Μείον φόροι ,55 ( ,03) ,58-124,34% Κέρδη µετά απ ό φόρους , ,01 ( ,82) -64,88% Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας , ,59 ( ,59) -78,52% 6

8 Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων και απ οσ βέσεων , ,50 (6.047,83 ) -0,99 % Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων , ,00 (8.222,29 ) -1,45 % Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων ,93 ( ,97) , ,92 % Μείον φόροι ,06 ( ,31) , ,01 % Κέρδη µετά απ ό φόρους , , ,5 3 82,16 % Τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση ως συνέπεια κυρίως του περιορισµού λειτουργικού του κόστους. Τα προ φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου παρουσίάσαν αύξηση συνολικού ποσού ,76. Τα προ φόρων αποτελέσµατα της συγκρίσιµης περιόδου είχαν επιβαρυνθεί µε το ποσό των ,19 ευρώ το οποίο αφορούσε σε α) ζηµία ποσού ,90 ευρώ η οποία προέκυψε για τον Όµιλο κατά την πώληση της συµµετοχής της στην Εταιρεία «ΡΑ ΙΟ ΖΗΤΑ Α.Ε.» και β) σε ζηµία ποσού ,29 ευρώ που αφορούσε σε πρόβλεψη για την αποµείωση της αξίας των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου ηµόσιας Εταιρείας Λτδ. Τα προ φόρων αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσίάσαν αύξηση συνολικού ποσού ,90 ευρώ. Τα προ φόρων αποτελέσµατα της συγκρίσιµης περιόδου είχαν επιβαρυνθεί µε το ποσό των ,09 ευρώ το οποίο αφορούσε σε ζηµία η οποία προέκυψε για την Εταιρεία κατά την πώληση της συµµετοχής της στην Εταιρεία «ΡΑ ΙΟ ΖΗΤΑ Α.Ε.». Αριθµοδείκτες Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της χρήσης, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι δείκτες : Εταιρεία ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛ ΙΞΗΣ Κύκλου εργασιών - 7,5 3 % -5,8 8 % Κέρδη π ρο φόρων 3 9 0,9 2 % ,0 6 % Συνολικών Απ ασχολούµενων Κεφαλαίων 0,6 5 % -6,6 5 % ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φ όρων ) Απ οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 2,9 8 % -1,0 7 % ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ ΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες ) Απ αιτήσεων Προµηθευ τώ ν Απ οθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ( :1 ) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,6 1 1,6 7 Τραπ εζικές υπ οχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 0,8 3 0,8 9 ανειακής Επ ιβάρυνσης 1,5 3 1,5 5 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ( :1 ) Κυκλοφοριακή ρευστότητα 0,8 0 0,7 6 Άµεση ρευστότητα 0,7 6 0,7 1 7

9 Όµιλος ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου εργασιών -8,67% -1,83% Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων 470,12% -252,38% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -0,37% -6,03% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φόρων) Απ οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 13,22% -4,99% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες) Απ αιτήσεων Προµηθευτών Απ οθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 9,43 12,33 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 4,85 6,28 ανειακής Επιβάρυνσης 8,58 11,33 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Κυκλοφοριακή ρευστότητα 0,85 0,84 Άµεση ρευστότητα 0,81 0, ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σηµαντικά γεγονότα του Α εξαµήνου 2014 I. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων Στις , ηµέρα ευτέρα και ώρα συνήλθε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στην οποία παρέστησαν τρεις (3) µέτοχοι δικαιούχοι επί συνόλου κοινών µετά ψήφου ονοµαστικών µετοχών, ήτοι υπήρξε αυξηµένη απαρτία 80,34%. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας οι αναµορφωµένες (αναδιατυπωµένες) οικονοµικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012, ως προς τα κονδύλια που έχουν αναµορφωθεί και περιλαµβάνονται στην ετήσια οικονοµική Έκθεση του έτους Εγκρίθηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις τα Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες (Ισολογισµός) και οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ατοµικές & ενοποιηµένες της εταιρικής χρήσης 1/1/ - 31/12/2013, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της κρινόµενης χρήσης. 3. Εγκρίθηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας τα ποσά των αµοιβών που χορηγήθηκαν στα µέλη του.σ. κατά τη χρήση 2013 και µε τα ίδια ποσοστά προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αµοιβών των µελών.σ. για τη χρήση Απαλλάχτηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση έως

10 5. Εξελέγη µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.", µε έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόµο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2014 και εγκρίθηκε η αµοιβή τους. 6. Η Γ.Σ. ενηµερώθηκε και ενέκρινε µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας τον ορισµό, µε την από 26/7/2013 απόφαση του.σ. της Εταιρείας, του κου Carlo Luigi Mandelli, ως νέο µέλος του.σ. στην θέση του παραιτηθέντος κου Stefano De Alessandri και τον ορισµό του ως µέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για το Β εξάµηνο της χρήσης I. Κίνδυνοι Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι οι ακόλουθοι: 1. ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η ιοίκηση του Οµίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι χρηµατοοικονοµικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάµενες δανειακές συµβάσεις και παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από την ιοίκηση της Εταιρείας. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) Στο πλαίσιο της επισκόπησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: ΟΜ ΙΛ ΟΣ ανειακές υποχρεώσεις , , , ,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,84 Καθαρός δανεισµός , , , ,69 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,50 είκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφ άλ αια 400,06% 43 2,23% 74,6 8% 73,6 2% 2. ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων διακυµάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την ιοίκηση του Οµίλου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Ο Όµιλος 9

11 δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο βασισµένο στο Euribor και µερίσµατα πληρωτέα. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα Εύλογη αξία Ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: Επίπεδο 1: ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα, Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας. Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εµπορικές δανειακές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. 3. Κίνδυνος αγοράς Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και στην διακύµανση των τιµών αγοράς πρώτων υλών. - Κίνδυνοι µεταβολής τιµών πρώτων υλών Ο Όµιλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από σηµαντικές µεταβολές τιµών των α υλών (χαρτί) και των βασικών υπηρεσιών παραγωγής δεδοµένου ότι ήδη έχουν συµφωνηθεί οι τιµές που θα ισχύσουν εντός του Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόµισµα είναι το Ευρώ. Παράλληλα, δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων γίνεται σε τοπικό νόµισµα. Η δραστηριότητα του Οµίλου στην Βουλγαρία δεν εµπεριέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς η ισοτιµία του Βουλγαρικού νοµίσµατος µε το ευρώ είναι σταθερή. Συνεπώς ο Όµιλος εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από την µετατροπή σε ευρώ των οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας στη Σερβία που συντάσσονται σε τοπικό νόµισµα, προκειµένου να ενοποιηθούν στις οικονοµικές 10

12 καταστάσεις του Οµίλου. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους που ενδεχοµένως να προκύψουν από την διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης µέτρων αντιστάθµισης τους. - Κίνδυνος επιτοκίου Στόχος του Οµίλου είναι η επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κόστους δανεισµού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγµατικού κινδύνου από δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του διάρθρωση προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Σε ηµερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταµειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραµµές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. 4. Πιστωτικός κίνδυνος Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασµούς πελατών και λοιπών απαιτήσεων. Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν µείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση η ροή εισπράξεων των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγµα πίστωσης. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Για την τρέχουσα περίοδο, η ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Το 57% του κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται µετρητοίς µε την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανοµής Άργος Α.Ε., ως εκ τούτου ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις. Σε ότι αφορά τις λοιπές απαιτήσεις προέρχονται κυρίως από πελάτες διαφήµισης και κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών, από τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας ή του Οµίλου. Κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου. 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασµό ταµειακών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ταµειακών διαθεσίµων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες άµεσες τραπεζικές πιστώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου, εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/12/2011 η σχετική πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και παρασχέθηκε η άδειά της, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, για τη χορήγηση δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς µετόχους της, συνολικού ποσού ευρώ Οι σχετικές συµβάσεις για την χορήγηση δανείου στην Εταιρεία 11

13 από τους βασικούς µετόχους της υπεγράφησαν στις 26 Μαρτίου Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε εκταµίευση ποσού ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Σύµφωνα µε την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης η διάρκεια του δανείου έχει οριστεί έως την 31/12/2014. Την 26/6/2014 υπεγράφη µε την Τράπεζα Πειραιώς, η τροποποίηση σχετικής σύµβασης οµολογιακού δανείου το υπόλοιπο του οποίου την 30/6/2014 ήταν ευρώ 5,9 εκ. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη πράξη τροποποίησης η αποπληρωµή του υπολοίπου του δανείου (5,9 εκ. ευρώ) θα γίνει σε 3µηνιαιες δόσεις των ευρώ για τα έτη (συνολικά ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό του δανείου ύψους ευρώ θα αποπληρωθεί εντός του έτους Την 28/2/2013 η θυγατρική εταιρεία Civico Ltd υπέγραψε µε την ίδια τράπεζα χρεολυτικό δάνειο το ύψος του οποίου την 30/6/2014 ήταν 2,125 εκ. ευρώ. Ήδη η ιοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις µε την Τράπεζα προκειµένου να τροποποιηθεί το πρόγραµµα αποπληρωµής του δανείου, το οποίο µε βάση την αρχική σύµβαση, προβλεπόταν να εξοφληθεί σε 4 εξαµηνιαίες δόσεις των 200 χιλ. ευρώ, αρχής γενοµένης από την 15/6/2014 (µε την σύµφωνη γνώµη της τράπεζας παρατάθηκε ο χρόνος καταβολής της συγκεκριµένης δόσης ενόψει της νέας συµφωνίας αποπληρωµής), και µία 1 δόση των 1,325 εκ. ευρώ καταβλητέα την 15/6/2016 ήτοι κατά την ηµεροµηνία λήξεως του δανείου. Η αναµενόµενη θετική έκβαση της συγκεκριµένης διαπραγµάτευσης σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες διαθέσιµες µη χρησιµοποιηµένες εγκεκριµένες πιστώσεις προς τον Όµιλο, υπερκαλύπτουν την οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. Ο Όµιλος φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωµές συνδυαστικά µε τις εισπράξεις του έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Την τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των ,94 ευρώ. II. Προοπτικές Πληθαίνουν πλέον οι ενδείξεις που δείχνουν ότι βαίνουµε προς σταθεροποίηση της Ελληνικής Οικονοµίας, ωστόσο η ανεργία και η έλλειψη ρευστότητας παραµένουν σηµαντικά και δυσεπίλυτα προβλήµατα. Τα έσοδα από διαφήµιση παρουσίασαν µείωση σε σχέση µε την συγκρινόµενη περίοδο της προηγούµενης χρήσης στον Όµιλο και την Εταιρεία σε ποσοστό 4,83% και 6,97% αντίστοιχα. Τα έσοδα από την κυκλοφορία των περιοδικών παρουσίασαν µείωση σε σχέση µε την συγκρινόµενη περίοδο της προηγούµενης χρήσης στον Όµιλο και την Εταιρεία σε ποσοστό 16,86% και 12,65% αντίστοιχα. Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα παροχής υπηρεσιών & διανοµής τηλεοπτικού προγράµµατος τα οποία ανήλθαν σε 2,96 εκ. ευρώ για τον Όµιλο και σε 1,9 εκ. ευρώ για την Εταιρεία παρουσιάζοντας αύξηση 45,01% και 35,91% αντίστοιχα. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσίασε µείωση σε σχέση µε την συγκρινόµενη περίοδο της προηγούµενης χρήσης κατά 8,67% και 7,53% αντίστοιχα. Η ιοίκηση παρακολουθεί σε εβδοµαδιαία βάση την εξέλιξη των διαφηµιστικών εσόδων και των εσόδων κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τις δυνατότητες απόκτησης ή δηµιουργίας νέων επιχειρηµατικών µονάδων η λειτουργία των οποίων θα βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Οµίλου, ώστε να λειτουργούν µε ιδιαιτέρως χαµηλό πρόσθετο κόστος (θεµατικά Internet sites, νέοι τίτλοι περιοδικών συµπληρωµατικοί στους ήδη υπάρχοντες, µουσικά ραδιόφωνα, θεµατικά τηλεοπτικά κανάλια), στοχεύοντας σε υψηλή απόδοση & χαµηλό ρίσκο. 12

14 2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Σηµαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη), όπως αυτά ορίζονται στο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Συναλλαγές µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες Λοιπά Λοιπά Πωλήσεις αγαθών και Πωλήσεις αγαθών Αγορές έσοδα/(έξοδα) Αγορές έσοδα/(έξοδα) υπηρεσιών και υπηρεσιών τόκοι δανείων τόκοι δανείων IONIKEΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ ,84 900, ,61 600,00 - ΛΑΜΨΗ ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε , , , ,59 - ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ , , ,00 - INTER.RADIO NETWORKS SA , ,25 INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ 420,00 562, ,00 653,93 - ATTICA MEDIA BULGARIA LTD , , CIVICO LTD , , , ,73 ATTICA MEDIA SERBIA , ,04 AIRLINK AE 120,00 408,63-660,00 398,04 - Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών από θυγατρικές εταιρείες , , , , , ,02 Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών από συγγενείς εταιρείες Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών , , , , , ,02 Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαµβάνονται: Ποσό 365 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιµή κτήσης, Α & Β υλών σε θυγατρικές εταιρείες. Ποσό 17 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκµίσθωση ακινήτου προς θυγατρικές εταιρείες σε τιµές κόστους. Ποσό 23 χιλ. ευρώ από την παραχώρηση δικαιωµάτων βάσει συµβάσεων. Ποσό 2 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήµισης. Ποσό 70 χιλ. ευρώ από την χρέωση τόκων βάση δανειακών συµβάσεων. Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαµβάνονται: Ποσό 388 χιλ. ευρώ από την απόκτηση δικαιωµάτων βάσει συµβάσεων. Ποσό 13 χιλ. ευρώ από την αγορά στην τιµή κτήσης, Α & Β υλών από θυγατρικές εταιρείες. Ποσό 6 χιλ. ευρώ από την λήψη υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήµισης. 13

15 Ενδοεταιρικά υπόλοιπα µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες Απ αιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπ ο HRS Μ. ΕΠΕ IONIKEΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ ,20 (1.107,00) , , ,62 ΛΑΜΨΗ ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε ,40 (37.480,10) ,30 - (16.350,28) (16.350,28) ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ ,68 ( ,57) , ,71 ( ,32) (92.711,61) INTER.RADIO NETWORKS S.A , , , ,49 INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ 516,60 (9.909,76) (9.393,16) - (9.217,70) (9.217,70) ATTICA MEDIA BULGARIA LTD ,91 (21.779,87) , ,59 (21.779,87) ,72 CIVICO LTD , , , ,13 ATTICA MEDIA SERBIA , , , ,21 ATTICA MEDIA RMN SRL 9.007, , , ,51 AIRLINK AE 147,60 (3.952,73) (3.805,13) - (3.450,12) (3.450,12) Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων από θυγατρικές εταιρείες ,73 ( ,03) , ,26 ( ,29) ,97 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 57,14-57,14 57,14-57,14 ATTICA IMAKO MEDIA SRL 8.037, , , ,60 Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων 8.094, , , ,74 από συγγενείς εταιρείες - Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων ,47 ( ,03) , ,00 ( ,29) ,71 Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα αφορούν κυρίως µερίσµατα εισπρακτέα, απαιτήσεις από πωλήσεις α' & β υλών (χαρτί, ένθετα αντικείµενα-δώρα) σε τρέχουσες τιµές αγοράς, καθώς και σε έσοδα κυρίως από τόκους δανείων και άλλων ταµειακών διευκολύνσεων που έχει χορηγήσει η Εταιρεία σε ορισµένες συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες. Η µεταβολή των απαιτήσεων της Εταιρείας, σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αναφοράς, προέρχεται κατά κύριο λόγο από µεταβολή στις ταµειακές διευκολύνσεις και απαιτήσεις από µερίσµατα και πώληση α υλών της µητρικής προς θυγατρικές της εταιρείες. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Συναλλαγές µε µετόχους (τόκοι δανείων) Υποχρεώσεις προς µετόχους (δάνειο µετόχων) ΟΜΙΛΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Οι συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών καθώς και των µελών της ιοίκησης της Εταιρείας αφορούν την καταβολή αµοιβών ιοικητικού Συµβουλίου. Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης προκύπτουν από οφειλές αµοιβών διοικητικού συµβουλίου. Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς µετόχους αφορούν χρηµατοδότηση η οποία χορηγήθηκε από τους κύριους µετόχους της εταιρείας, κατόπιν έγκρισης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2011. Οι σχετικές συµβάσεις για την χορήγηση της χρηµατοδότησης στην Εταιρεία από τους βασικούς µετόχους της υπεγράφησαν στις 26/03/2012 και τροποποιήθηκαν στις 29/10/2013. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να εκταµιευθεί ανέρχεται σε ευρώ Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε σύµφωνα µε το Euribor 3 µηνών πλέον περιθωρίου 5%. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε εκταµίευση ποσού ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. 14

16 3. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 15

17 3.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΗΜ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών , , , ,71 Κόστος πωληθέντων ( ,27) ( ,56) ( ,72) ( ,52) Μικτό κέρδος , , , ,19 Λοιπά έσοδα , , , ,32 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,68) ( ,83) ( ,94) ( ,88) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( ,99) ( ,99) ( ,15) ( ,63) Κέρδη εκµεταλλεύσεως , , , ,00 Έσοδα από µερίσµατα ,00 - Ζηµίες από πώληση / αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,19) - ( ,09) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) ( ,62) ( ,40) ( ,78) ( ,88) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων ,74 ( ,02) ,93 ( ,97) Φόρος εισοδήµατος ( ,55) ,03 (73.203,06) ,31 Κέρδη µετά από φόρους , , , ,34 Κατανέµονται σε : - Ιδιοκτήτες µητρικής , , , ,34 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή , , , ,34 που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά & αποµειωµένα (σε ευρώ) ,0092 0,0429 0,0249 0,0137 ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών , , , ,13 Κόστος πωληθέντων ( ,94) ( ,01) ( ,25) ( ,38) Μικτό κέρδος , , , ,75 Λοιπά έσοδα , , , ,05 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,97) ( ,78) ( ,96) ( ,79) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( ,32) ( ,24) ( ,68) ( ,08) Κέρδη εκµεταλλεύσεως , , , ,93 Έσοδα από µερίσµατα ,00 - Ζηµίες από πώληση / αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,54) - ( ,09) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) ( ,76) ( ,74) ( ,87) ( ,02) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων , , ,16 ( ,18) Φόρος εισοδήµατος ( ,09) ( ,65) (41.134,04) ( ,03) Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους , , ,12 ( ,21) Κατανέµονται σε : - Ιδιοκτήτες µητρικής , , ,12 ( ,21) - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή , , ,12 ( ,21) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά & αποµειωµένα (σε ευρώ) ,0125 0,0038 0,0191 (0,0230) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 16

18 3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη µετά από φόρους , , , ,34 Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Συναλλαγµατικές διαφορές από την µετατροπή επ ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 8.330, , Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 8.330, , Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους , , , ,34 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αποδιδόµενα σε: - Ιδιοκτήτες µητρικής , , , ,34 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , , , , ,34 ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους , , ,12 ( ,21) Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Συναλλαγµατικές διαφορές από την µετατροπή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 2.911, , Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 2.911, , Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους , , ,12 ( ,21) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αποδιδόµενα σε: - Ιδιοκτήτες µητρικής , , ,12 ( ,21) - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , , , ,12 ( ,21) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 17

19 3.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , , , ,20 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , , , ,49 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες , ,86 Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες , , , ,36 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα , , Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,75 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,05 Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,71 Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κ.λπ , , , ,03 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , , , ,92 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,45 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,84 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,24 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,95 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο , , , ,87 Αποθεµατικά , , , ,60 Αποθεµατικά συν/κών διαφορών µετατροπής Ισολογισµού εταιριών εξωτερικού , , Αποτελέσµατα εις νέον ( ,75) ( ,73) , ,03 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής , , , ,50 Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,50 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,00 Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης , , , ,45 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ,45 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,08 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,56 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,83 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,53 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ,00 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,45 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,95 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 18

20 3.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής Εταιρείας ιαφορά από Αποθεµατικό έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά συν/κων διαφ. δραστ/των εξωτερικού Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Μη ελεγχουσών συµµετοχών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,63 ( ,15) , , ,03 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους , , , ,01 Λοιπά συνολικά έσοδα , ,88 455, ,49 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους , , , , ,50 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου , , , ,51 ( ,56) , , ,53 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,80 ( ,74) , , ,79 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους , , , ,18 Λοιπά συνολικά έσοδα , ,47 753, ,37 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους , , , , ,55 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου , , , ,27 ( ,74) , , ,34 ιαφορά από έκδοση Μετοχικό µετοχών υπέρ Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων Κεφ άλαιο το άρτιο Αποθεµατικά εις νέον Κεφ αλαίων Υπόλοιπο την 1η Ιανου αρ ίου , , , , ,10 Κέρδη π εριόδου µετά απ ό φόρους , ,34 Λοιπά συνολικά έσοδα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φ όρους , ,34 Υπόλοιπο την 30η Ιουνί ου , , , , ,44 Υπόλοιπο την 1η Ιανου αρ ίου , , , , ,50 Κέρδη π εριόδου µετά απ ό φόρους , ,87 Λοιπά συνολικά έσοδα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φ όρους , ,87 Υπόλοιπο την 30η Ιουνί ου , , , , ,37 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 19

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.151 25 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170450100 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) της 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 170450100 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170450100 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170450100 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/06/Β/94/54 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94Β54 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 -

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 - Τριµηνιαία Οικονοµική Έκθεση ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ( ΛΠ 34) (1 Ιανουαρίου ) Η παρούσα συνοπτική οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094508956.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 38582/01ΑΤ/Β/97/012 (08) Α.Φ. 4990 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2567001000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε. BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83424302000 (ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 66 έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες και µη Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα