ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.2 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σηµαντικά γεγονότα του Α εξαµήνου ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για το Β εξάµηνο της χρήσης ΕΝΟΤΗΤΑ Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (έµµεση µέθοδος) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σηµαντικά Γεγονότα Σηµαντικότερες µεταβολές σε στοιχεία και εκτιµήσεις Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας Φόρος εισοδήµατος Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή Μερίσµατα ανά µετοχή Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες Αναβαλλόµενη φορολογία Μεταβολές στα αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο ανειακές υποχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, διευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοίκησης Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου , η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ», κατά την συνεδρίασή της 26 ης Αυγούστου 2014 και βρίσκεται αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραµείνει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Υπογράφτηκε κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2

4 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.2 του Ν.3556/2007) Οι εκπρόσωποι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε την επωνυµία «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυµος Εκδοτική Εταιρεία» : 1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & ιευθύνων Σύµβουλος 2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 3. Εnrico Vigano Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : (α) Οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ΛΠ 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκλαµβανόµενων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. (β) Η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Ο Πρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Το Μέλος του.σ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Εnrico Vigano 3

5 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α εξαµήνου της χρήσης 2014 (περίοδος ) και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α / ) και των σχετικών αποφάσεων του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του παραπάνω άρθρου. Η παρούσα Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, για µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου. Η δοµή του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΧΕΣΗ ΕΝΟΠ ΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠ ΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΛΑΜΨΗ ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα ΜΗ ΤΡΙΚΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ / ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 66,50 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. H.R.S ΕΠΕ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTIC A MED IA BU L GAR IA L TD ΕΚ ΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 68,84 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ C IVICΟ L TD και οι θυγατρικές της: Π ΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΟΣ Κύπρος 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTIC A IMAK O ME D IA SR L ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ρουµανία 50,00 % ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ATTIC A MED IA R MN S R L ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ρουµανία 10 0,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ AIR LIN K AE ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ ATTIC A MED IA SE R B IA L TD ΕΚ ΟΣΕΙΣ Σερβία 90,95 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ IN TER N ATIO N AL R AD IO N E TW OR KS H OL D IN G S.A. και η ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεµβούργο 10 0,0 0 % ΑΜΕΣΗ θυγατρική της ΟΛΙΚΗ IN TER N ATIO N AL R AD IO N E TW OR K Α.Ε. ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 10 0,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ON E) A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελλάδα 25,00 % ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 49,00 % ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ AL P H A E D ITION S A.E. ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 5,00 % - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Ελλάδα 9,54 % - ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων, µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 4

6 Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της χρήσης I. Κύκλος εργασιών ΟΜ ΙΛ ΟΣ Έσοδα απ ό κυκλοφορία , , , ,72 Έσοδα απ ό διαφήµιση , , , ,42 Έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών , , , ,27 Ά λλ α έσοδα , , , ,30 Σύνολ ο , , , ,71 Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε µείωση κατά ,27 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό -8,67%. Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά ,1 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη συγκρίσιµη περίοδο ήτοι ποσοστό -7,53% λόγω των µειωµένων εσόδων από κυκλοφορία. II. απάνες ιοίκησης ιάθεσης ΟΜ ΙΛΟΣ Μ εταβολή ποσό Μ εταβολή ποσ οστό απ άν ες ιοίκ ησης , ,83 ( ,15) -7,5% απ άν ες ιάθεσης , ,99 (97.474,01) -0,9% Σ ύνολ ο , ,82 ( ,16) -2,4% Οι δαπάνες διοίκησης του Οµίλου παρουσίασαν µείωση κατά ,15 ευρώ. Οι δαπάνες διάθεσης παρουσίασαν οριακή µείωση κατά ,01 ευρώ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό απ άνες ιοίκησης , ,88 ( ,94) -8,1% απ άνες ιάθεσης , , ,52 5,9% Σύνολ ο , , ,58 2,6% Οι δαπάνες διάθεσης παρουσίασαν αύξηση κατά ,52 ευρώ ως η οποία σχετίζεται µε την αύξηση των δικαιωµάτων τα οποία κατέβαλε η Εταιρεία σε τρίτους στα πλαίσια συµφωνιών των ειδικών ενεργειών που κυκλοφορούν µαζί µε το περιοδικό «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ». 5

7 III. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα, Έξοδα και κέρδη από Συγγενείς Ζηµίες αποµείωσης συµµετοχών και χρεογράφων ΟΜΙΛΟΣ Μεταβολή ποσό Μεταβολή ποσοστό - ( ,29) ,29 - Ζηµίες πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,90) ,90 - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα) ( ,62) ( ,40) (264,22) 0,04% Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα ( ,62) ( ,59) ,97-29,5% Μεταβολή Μεταβολή ποσό ποσοστό Έσοδα απ ό µερίσµατα , ,00 - Ζηµίες πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,09) ,09 - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα /( Έξοδα) ( ,78) ( ,88) 1.016,10-0,3% Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα ( ,78) ( ,97) ,19-85,7% Τα έσοδα από µερίσµατα αφορούν στο σύνολο τους µέρισµα από την θυγατρική εταιρεία Τηλέραµα Α.Ε. Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. Το χρηµατοοικονοµικού κόστους κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα µε το αντίστοιχο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης. IV. Αποτέλεσµα περιόδου ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων και απ οσβέσεων , , ,27 41,54% Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων , , ,79 49,28% Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων ,74 ( ,02) ,76-470,12% Μείον φόροι ,55 ( ,03) ,58-124,34% Κέρδη µετά απ ό φόρους , ,01 ( ,82) -64,88% Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας , ,59 ( ,59) -78,52% 6

8 Μ ΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων και απ οσ βέσεων , ,50 (6.047,83 ) -0,99 % Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων , ,00 (8.222,29 ) -1,45 % Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων ,93 ( ,97) , ,92 % Μείον φόροι ,06 ( ,31) , ,01 % Κέρδη µετά απ ό φόρους , , ,5 3 82,16 % Τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση ως συνέπεια κυρίως του περιορισµού λειτουργικού του κόστους. Τα προ φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου παρουσίάσαν αύξηση συνολικού ποσού ,76. Τα προ φόρων αποτελέσµατα της συγκρίσιµης περιόδου είχαν επιβαρυνθεί µε το ποσό των ,19 ευρώ το οποίο αφορούσε σε α) ζηµία ποσού ,90 ευρώ η οποία προέκυψε για τον Όµιλο κατά την πώληση της συµµετοχής της στην Εταιρεία «ΡΑ ΙΟ ΖΗΤΑ Α.Ε.» και β) σε ζηµία ποσού ,29 ευρώ που αφορούσε σε πρόβλεψη για την αποµείωση της αξίας των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου ηµόσιας Εταιρείας Λτδ. Τα προ φόρων αποτελέσµατα της Εταιρείας παρουσίάσαν αύξηση συνολικού ποσού ,90 ευρώ. Τα προ φόρων αποτελέσµατα της συγκρίσιµης περιόδου είχαν επιβαρυνθεί µε το ποσό των ,09 ευρώ το οποίο αφορούσε σε ζηµία η οποία προέκυψε για την Εταιρεία κατά την πώληση της συµµετοχής της στην Εταιρεία «ΡΑ ΙΟ ΖΗΤΑ Α.Ε.». Αριθµοδείκτες Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της χρήσης, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι δείκτες : Εταιρεία ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛ ΙΞΗΣ Κύκλου εργασιών - 7,5 3 % -5,8 8 % Κέρδη π ρο φόρων 3 9 0,9 2 % ,0 6 % Συνολικών Απ ασχολούµενων Κεφαλαίων 0,6 5 % -6,6 5 % ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φ όρων ) Απ οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 2,9 8 % -1,0 7 % ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ ΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες ) Απ αιτήσεων Προµηθευ τώ ν Απ οθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ( :1 ) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,6 1 1,6 7 Τραπ εζικές υπ οχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 0,8 3 0,8 9 ανειακής Επ ιβάρυνσης 1,5 3 1,5 5 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ( :1 ) Κυκλοφοριακή ρευστότητα 0,8 0 0,7 6 Άµεση ρευστότητα 0,7 6 0,7 1 7

9 Όµιλος ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου εργασιών -8,67% -1,83% Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων 470,12% -252,38% Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -0,37% -6,03% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φόρων) Απ οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 13,22% -4,99% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες) Απ αιτήσεων Προµηθευτών Απ οθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 9,43 12,33 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 4,85 6,28 ανειακής Επιβάρυνσης 8,58 11,33 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Κυκλοφοριακή ρευστότητα 0,85 0,84 Άµεση ρευστότητα 0,81 0, ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σηµαντικά γεγονότα του Α εξαµήνου 2014 I. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων Στις , ηµέρα ευτέρα και ώρα συνήλθε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στην οποία παρέστησαν τρεις (3) µέτοχοι δικαιούχοι επί συνόλου κοινών µετά ψήφου ονοµαστικών µετοχών, ήτοι υπήρξε αυξηµένη απαρτία 80,34%. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας οι αναµορφωµένες (αναδιατυπωµένες) οικονοµικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012, ως προς τα κονδύλια που έχουν αναµορφωθεί και περιλαµβάνονται στην ετήσια οικονοµική Έκθεση του έτους Εγκρίθηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις τα Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες (Ισολογισµός) και οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ατοµικές & ενοποιηµένες της εταιρικής χρήσης 1/1/ - 31/12/2013, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της κρινόµενης χρήσης. 3. Εγκρίθηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας τα ποσά των αµοιβών που χορηγήθηκαν στα µέλη του.σ. κατά τη χρήση 2013 και µε τα ίδια ποσοστά προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αµοιβών των µελών.σ. για τη χρήση Απαλλάχτηκαν µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση έως

10 5. Εξελέγη µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε.", µε έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόµο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2014 και εγκρίθηκε η αµοιβή τους. 6. Η Γ.Σ. ενηµερώθηκε και ενέκρινε µε ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάµενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας τον ορισµό, µε την από 26/7/2013 απόφαση του.σ. της Εταιρείας, του κου Carlo Luigi Mandelli, ως νέο µέλος του.σ. στην θέση του παραιτηθέντος κου Stefano De Alessandri και τον ορισµό του ως µέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για το Β εξάµηνο της χρήσης I. Κίνδυνοι Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι οι ακόλουθοι: 1. ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η ιοίκηση του Οµίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι χρηµατοοικονοµικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάµενες δανειακές συµβάσεις και παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από την ιοίκηση της Εταιρείας. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) Στο πλαίσιο της επισκόπησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: ΟΜ ΙΛ ΟΣ ανειακές υποχρεώσεις , , , ,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,84 Καθαρός δανεισµός , , , ,69 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,50 είκτης καθαρού χρέους προς ίδια κεφ άλ αια 400,06% 43 2,23% 74,6 8% 73,6 2% 2. ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων διακυµάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την ιοίκηση του Οµίλου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Ο Όµιλος 9

11 δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο βασισµένο στο Euribor και µερίσµατα πληρωτέα. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα Εύλογη αξία Ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: Επίπεδο 1: ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα, Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας. Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εµπορικές δανειακές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. 3. Κίνδυνος αγοράς Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και στην διακύµανση των τιµών αγοράς πρώτων υλών. - Κίνδυνοι µεταβολής τιµών πρώτων υλών Ο Όµιλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από σηµαντικές µεταβολές τιµών των α υλών (χαρτί) και των βασικών υπηρεσιών παραγωγής δεδοµένου ότι ήδη έχουν συµφωνηθεί οι τιµές που θα ισχύσουν εντός του Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόµισµα είναι το Ευρώ. Παράλληλα, δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων γίνεται σε τοπικό νόµισµα. Η δραστηριότητα του Οµίλου στην Βουλγαρία δεν εµπεριέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς η ισοτιµία του Βουλγαρικού νοµίσµατος µε το ευρώ είναι σταθερή. Συνεπώς ο Όµιλος εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από την µετατροπή σε ευρώ των οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας στη Σερβία που συντάσσονται σε τοπικό νόµισµα, προκειµένου να ενοποιηθούν στις οικονοµικές 10

12 καταστάσεις του Οµίλου. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους που ενδεχοµένως να προκύψουν από την διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης µέτρων αντιστάθµισης τους. - Κίνδυνος επιτοκίου Στόχος του Οµίλου είναι η επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κόστους δανεισµού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγµατικού κινδύνου από δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του διάρθρωση προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Σε ηµερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταµειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραµµές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. 4. Πιστωτικός κίνδυνος Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασµούς πελατών και λοιπών απαιτήσεων. Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν µείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση η ροή εισπράξεων των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγµα πίστωσης. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Για την τρέχουσα περίοδο, η ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Το 57% του κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται µετρητοίς µε την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανοµής Άργος Α.Ε., ως εκ τούτου ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις. Σε ότι αφορά τις λοιπές απαιτήσεις προέρχονται κυρίως από πελάτες διαφήµισης και κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών, από τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας ή του Οµίλου. Κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου. 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασµό ταµειακών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ταµειακών διαθεσίµων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες άµεσες τραπεζικές πιστώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου, εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/12/2011 η σχετική πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και παρασχέθηκε η άδειά της, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, για τη χορήγηση δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς µετόχους της, συνολικού ποσού ευρώ Οι σχετικές συµβάσεις για την χορήγηση δανείου στην Εταιρεία 11

13 από τους βασικούς µετόχους της υπεγράφησαν στις 26 Μαρτίου Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε εκταµίευση ποσού ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Σύµφωνα µε την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης η διάρκεια του δανείου έχει οριστεί έως την 31/12/2014. Την 26/6/2014 υπεγράφη µε την Τράπεζα Πειραιώς, η τροποποίηση σχετικής σύµβασης οµολογιακού δανείου το υπόλοιπο του οποίου την 30/6/2014 ήταν ευρώ 5,9 εκ. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη πράξη τροποποίησης η αποπληρωµή του υπολοίπου του δανείου (5,9 εκ. ευρώ) θα γίνει σε 3µηνιαιες δόσεις των ευρώ για τα έτη (συνολικά ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό του δανείου ύψους ευρώ θα αποπληρωθεί εντός του έτους Την 28/2/2013 η θυγατρική εταιρεία Civico Ltd υπέγραψε µε την ίδια τράπεζα χρεολυτικό δάνειο το ύψος του οποίου την 30/6/2014 ήταν 2,125 εκ. ευρώ. Ήδη η ιοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις µε την Τράπεζα προκειµένου να τροποποιηθεί το πρόγραµµα αποπληρωµής του δανείου, το οποίο µε βάση την αρχική σύµβαση, προβλεπόταν να εξοφληθεί σε 4 εξαµηνιαίες δόσεις των 200 χιλ. ευρώ, αρχής γενοµένης από την 15/6/2014 (µε την σύµφωνη γνώµη της τράπεζας παρατάθηκε ο χρόνος καταβολής της συγκεκριµένης δόσης ενόψει της νέας συµφωνίας αποπληρωµής), και µία 1 δόση των 1,325 εκ. ευρώ καταβλητέα την 15/6/2016 ήτοι κατά την ηµεροµηνία λήξεως του δανείου. Η αναµενόµενη θετική έκβαση της συγκεκριµένης διαπραγµάτευσης σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες διαθέσιµες µη χρησιµοποιηµένες εγκεκριµένες πιστώσεις προς τον Όµιλο, υπερκαλύπτουν την οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. Ο Όµιλος φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωµές συνδυαστικά µε τις εισπράξεις του έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Την τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των ,94 ευρώ. II. Προοπτικές Πληθαίνουν πλέον οι ενδείξεις που δείχνουν ότι βαίνουµε προς σταθεροποίηση της Ελληνικής Οικονοµίας, ωστόσο η ανεργία και η έλλειψη ρευστότητας παραµένουν σηµαντικά και δυσεπίλυτα προβλήµατα. Τα έσοδα από διαφήµιση παρουσίασαν µείωση σε σχέση µε την συγκρινόµενη περίοδο της προηγούµενης χρήσης στον Όµιλο και την Εταιρεία σε ποσοστό 4,83% και 6,97% αντίστοιχα. Τα έσοδα από την κυκλοφορία των περιοδικών παρουσίασαν µείωση σε σχέση µε την συγκρινόµενη περίοδο της προηγούµενης χρήσης στον Όµιλο και την Εταιρεία σε ποσοστό 16,86% και 12,65% αντίστοιχα. Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα παροχής υπηρεσιών & διανοµής τηλεοπτικού προγράµµατος τα οποία ανήλθαν σε 2,96 εκ. ευρώ για τον Όµιλο και σε 1,9 εκ. ευρώ για την Εταιρεία παρουσιάζοντας αύξηση 45,01% και 35,91% αντίστοιχα. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσίασε µείωση σε σχέση µε την συγκρινόµενη περίοδο της προηγούµενης χρήσης κατά 8,67% και 7,53% αντίστοιχα. Η ιοίκηση παρακολουθεί σε εβδοµαδιαία βάση την εξέλιξη των διαφηµιστικών εσόδων και των εσόδων κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τις δυνατότητες απόκτησης ή δηµιουργίας νέων επιχειρηµατικών µονάδων η λειτουργία των οποίων θα βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Οµίλου, ώστε να λειτουργούν µε ιδιαιτέρως χαµηλό πρόσθετο κόστος (θεµατικά Internet sites, νέοι τίτλοι περιοδικών συµπληρωµατικοί στους ήδη υπάρχοντες, µουσικά ραδιόφωνα, θεµατικά τηλεοπτικά κανάλια), στοχεύοντας σε υψηλή απόδοση & χαµηλό ρίσκο. 12

14 2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Σηµαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη), όπως αυτά ορίζονται στο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Συναλλαγές µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες Λοιπά Λοιπά Πωλήσεις αγαθών και Πωλήσεις αγαθών Αγορές έσοδα/(έξοδα) Αγορές έσοδα/(έξοδα) υπηρεσιών και υπηρεσιών τόκοι δανείων τόκοι δανείων IONIKEΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ ,84 900, ,61 600,00 - ΛΑΜΨΗ ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε , , , ,59 - ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ , , ,00 - INTER.RADIO NETWORKS SA , ,25 INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ 420,00 562, ,00 653,93 - ATTICA MEDIA BULGARIA LTD , , CIVICO LTD , , , ,73 ATTICA MEDIA SERBIA , ,04 AIRLINK AE 120,00 408,63-660,00 398,04 - Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών από θυγατρικές εταιρείες , , , , , ,02 Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών από συγγενείς εταιρείες Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών συναλλαγών , , , , , ,02 Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαµβάνονται: Ποσό 365 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιµή κτήσης, Α & Β υλών σε θυγατρικές εταιρείες. Ποσό 17 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκµίσθωση ακινήτου προς θυγατρικές εταιρείες σε τιµές κόστους. Ποσό 23 χιλ. ευρώ από την παραχώρηση δικαιωµάτων βάσει συµβάσεων. Ποσό 2 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήµισης. Ποσό 70 χιλ. ευρώ από την χρέωση τόκων βάση δανειακών συµβάσεων. Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαµβάνονται: Ποσό 388 χιλ. ευρώ από την απόκτηση δικαιωµάτων βάσει συµβάσεων. Ποσό 13 χιλ. ευρώ από την αγορά στην τιµή κτήσης, Α & Β υλών από θυγατρικές εταιρείες. Ποσό 6 χιλ. ευρώ από την λήψη υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήµισης. 13

15 Ενδοεταιρικά υπόλοιπα µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες Απ αιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπ ο HRS Μ. ΕΠΕ IONIKEΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ ,20 (1.107,00) , , ,62 ΛΑΜΨΗ ΕΚ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε ,40 (37.480,10) ,30 - (16.350,28) (16.350,28) ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ ,68 ( ,57) , ,71 ( ,32) (92.711,61) INTER.RADIO NETWORKS S.A , , , ,49 INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ 516,60 (9.909,76) (9.393,16) - (9.217,70) (9.217,70) ATTICA MEDIA BULGARIA LTD ,91 (21.779,87) , ,59 (21.779,87) ,72 CIVICO LTD , , , ,13 ATTICA MEDIA SERBIA , , , ,21 ATTICA MEDIA RMN SRL 9.007, , , ,51 AIRLINK AE 147,60 (3.952,73) (3.805,13) - (3.450,12) (3.450,12) Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων από θυγατρικές εταιρείες ,73 ( ,03) , ,26 ( ,29) ,97 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 57,14-57,14 57,14-57,14 ATTICA IMAKO MEDIA SRL 8.037, , , ,60 Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων 8.094, , , ,74 από συγγενείς εταιρείες - Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών υπολοίπων ,47 ( ,03) , ,00 ( ,29) ,71 Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα αφορούν κυρίως µερίσµατα εισπρακτέα, απαιτήσεις από πωλήσεις α' & β υλών (χαρτί, ένθετα αντικείµενα-δώρα) σε τρέχουσες τιµές αγοράς, καθώς και σε έσοδα κυρίως από τόκους δανείων και άλλων ταµειακών διευκολύνσεων που έχει χορηγήσει η Εταιρεία σε ορισµένες συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες. Η µεταβολή των απαιτήσεων της Εταιρείας, σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αναφοράς, προέρχεται κατά κύριο λόγο από µεταβολή στις ταµειακές διευκολύνσεις και απαιτήσεις από µερίσµατα και πώληση α υλών της µητρικής προς θυγατρικές της εταιρείες. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Συναλλαγές µε µετόχους (τόκοι δανείων) Υποχρεώσεις προς µετόχους (δάνειο µετόχων) ΟΜΙΛΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Οι συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών καθώς και των µελών της ιοίκησης της Εταιρείας αφορούν την καταβολή αµοιβών ιοικητικού Συµβουλίου. Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης προκύπτουν από οφειλές αµοιβών διοικητικού συµβουλίου. Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς µετόχους αφορούν χρηµατοδότηση η οποία χορηγήθηκε από τους κύριους µετόχους της εταιρείας, κατόπιν έγκρισης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2011. Οι σχετικές συµβάσεις για την χορήγηση της χρηµατοδότησης στην Εταιρεία από τους βασικούς µετόχους της υπεγράφησαν στις 26/03/2012 και τροποποιήθηκαν στις 29/10/2013. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να εκταµιευθεί ανέρχεται σε ευρώ Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε σύµφωνα µε το Euribor 3 µηνών πλέον περιθωρίου 5%. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε εκταµίευση ποσού ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. 14

16 3. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 15

17 3.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΗΜ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών , , , ,71 Κόστος πωληθέντων ( ,27) ( ,56) ( ,72) ( ,52) Μικτό κέρδος , , , ,19 Λοιπά έσοδα , , , ,32 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,68) ( ,83) ( ,94) ( ,88) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( ,99) ( ,99) ( ,15) ( ,63) Κέρδη εκµεταλλεύσεως , , , ,00 Έσοδα από µερίσµατα ,00 - Ζηµίες από πώληση / αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,19) - ( ,09) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) ( ,62) ( ,40) ( ,78) ( ,88) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων ,74 ( ,02) ,93 ( ,97) Φόρος εισοδήµατος ( ,55) ,03 (73.203,06) ,31 Κέρδη µετά από φόρους , , , ,34 Κατανέµονται σε : - Ιδιοκτήτες µητρικής , , , ,34 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή , , , ,34 που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά & αποµειωµένα (σε ευρώ) ,0092 0,0429 0,0249 0,0137 ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών , , , ,13 Κόστος πωληθέντων ( ,94) ( ,01) ( ,25) ( ,38) Μικτό κέρδος , , , ,75 Λοιπά έσοδα , , , ,05 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,97) ( ,78) ( ,96) ( ,79) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( ,32) ( ,24) ( ,68) ( ,08) Κέρδη εκµεταλλεύσεως , , , ,93 Έσοδα από µερίσµατα ,00 - Ζηµίες από πώληση / αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων - ( ,54) - ( ,09) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) ( ,76) ( ,74) ( ,87) ( ,02) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων , , ,16 ( ,18) Φόρος εισοδήµατος ( ,09) ( ,65) (41.134,04) ( ,03) Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους , , ,12 ( ,21) Κατανέµονται σε : - Ιδιοκτήτες µητρικής , , ,12 ( ,21) - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή , , ,12 ( ,21) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά & αποµειωµένα (σε ευρώ) ,0125 0,0038 0,0191 (0,0230) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 16

18 3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη µετά από φόρους , , , ,34 Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Συναλλαγµατικές διαφορές από την µετατροπή επ ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 8.330, , Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 8.330, , Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους , , , ,34 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αποδιδόµενα σε: - Ιδιοκτήτες µητρικής , , , ,34 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , , , , ,34 ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους , , ,12 ( ,21) Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων Συναλλαγµατικές διαφορές από την µετατροπή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 2.911, , Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους 2.911, , Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους , , ,12 ( ,21) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αποδιδόµενα σε: - Ιδιοκτήτες µητρικής , , ,12 ( ,21) - Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , , , ,12 ( ,21) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 17

19 3.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , , , ,20 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , , , ,49 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες , ,86 Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες , , , ,36 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα , , Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,75 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,05 Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,71 Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κ.λπ , , , ,03 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , , , ,92 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,45 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,84 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,24 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,95 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο , , , ,87 Αποθεµατικά , , , ,60 Αποθεµατικά συν/κών διαφορών µετατροπής Ισολογισµού εταιριών εξωτερικού , , Αποτελέσµατα εις νέον ( ,75) ( ,73) , ,03 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής , , , ,50 Μη ελέγχουσες συµµετοχές , , Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,50 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,00 Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης , , , ,45 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ,45 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,08 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,56 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,83 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,53 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ,00 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,45 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,95 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 18

20 3.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής Εταιρείας ιαφορά από Αποθεµατικό έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά συν/κων διαφ. δραστ/των εξωτερικού Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Μη ελεγχουσών συµµετοχών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,63 ( ,15) , , ,03 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους , , , ,01 Λοιπά συνολικά έσοδα , ,88 455, ,49 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους , , , , ,50 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου , , , ,51 ( ,56) , , ,53 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,80 ( ,74) , , ,79 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους , , , ,18 Λοιπά συνολικά έσοδα , ,47 753, ,37 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους , , , , ,55 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου , , , ,27 ( ,74) , , ,34 ιαφορά από έκδοση Μετοχικό µετοχών υπέρ Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων Κεφ άλαιο το άρτιο Αποθεµατικά εις νέον Κεφ αλαίων Υπόλοιπο την 1η Ιανου αρ ίου , , , , ,10 Κέρδη π εριόδου µετά απ ό φόρους , ,34 Λοιπά συνολικά έσοδα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φ όρους , ,34 Υπόλοιπο την 30η Ιουνί ου , , , , ,44 Υπόλοιπο την 1η Ιανου αρ ίου , , , , ,50 Κέρδη π εριόδου µετά απ ό φόρους , ,87 Λοιπά συνολικά έσοδα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φ όρους , ,87 Υπόλοιπο την 30η Ιουνί ου , , , , ,37 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 19

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 094509258 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 38843/03/Β/97/34(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Σ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998278332 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 64510/03/Β/07/0072 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122854307000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα