PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/0537 Αρ. Μ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ , ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

2 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 8 B. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 10 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 11 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 12 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 13 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 14 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 15 Κατάσταση Ταμειακών ροών Πληροφορίες για τον Όμιλο Γενικές πληροφορίες Φύση Δραστηριοτήτων Δομή του Ομίλου Σημαντικά Γεγονότα Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Αλλαγές σε λογιστικές αρχές Ενοποίηση Πληροφόρηση κατά τομέα Μετατροπή ξένου νομίσματος Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων Παροχές σε εργαζόμενους Αναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων προηγούμενων περιόδων Υποχρέωση εκπομπών ρύπων Διαχείριση κινδύνων Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Υπεραξία επιχείρησης 46 Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

3 5.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις: Αναβαλλόμενος φόρος Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα ανά κατηγορία Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Έσοδα από Συγγενείς Επιχειρήσεις Φόρος Εισοδήματος Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Εμπράγματα Βάρη Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα Ανειλημμένες υποχρεώσεις Λειτουργικής Εκμίσθωσης Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 65 Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Η παρούσα ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο της χρήσεως Σε αυτή περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της εταιρειών (στο εξής από κοινού με την Εταιρεία ο «Όμιλος Protergia» ή ο «Όμιλος») για τη χρήση 2014 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή, καθώς και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ο Όμιλος Protergia ενδέχεται να αντιμετωπίσει το επόμενο έτος. 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι δύο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου σε συνδυασμένο κύκλο του Ομίλου Protergia, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας της θυγατρικής εταιρείας «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και στους Αγίους Θεοδώρους Κορίνθου της θυγατρικής εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», λειτούργησαν χωρίς προβλήματα καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης Το ύψος της παραγωγής τους ανήλθε σε MWh. Λόγω αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο αγοράς η παραγωγή τους ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το 2013, ήταν όμως η υψηλότερη από όλους τους ιδιωτικούς σταθμούς παραγωγής. Ο Όμιλος Protergia λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται και τον τρίτο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ήτοι τον σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Οι τρεις σταθμοί έχουν συνολική ισχύ MW. Επίσης, λειτούργησαν κανονικά οι σταθμοί παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με συνολική παραγωγή 91,56 GWh για τη χρήση 2014, μειωμένη κατά περίπου 14% σε σχέση με το 2013 λόγω χαμηλότερης έντασης ανέμων. Σε εφαρμογή του επενδυτικού πλάνου της τριετίας για την κατασκευή έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 130MW, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της χρήσης η κατασκευή 3 αιολικών πάρκων ισχύος 52 MW και συνεχίστηκε η ανάπτυξη άλλων πάρκων με άδειες παραγωγής ισχύος περίπου MW. Όσον αφορά τον τομέα της Διεθνούς Εμπορίας διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών συνόρων 189,4GWh (trading), ποσότητα τριπλάσια σε σχέση με το Τον Απρίλιο του 2014 ανακοινώθηκε επίσημα η δραστηριοποίηση του Ομίλου Protergia στην αγορά λιανικής (retail). Ο αριθμός του προσωπικού σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκε κατά 10 και ανήλθε σε 177 άτομα την 31/12/2014 έναντι 167 την 31/12/2013. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου προέρχεται από την Παραγωγή και πώληση Ενέργειας των IPP Βοιωτίας και Κορίνθου στην ημερήσια αγορά ενέργειας, την Διεθνή Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ. Ακολουθούν συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου Ρrotergia. Η σημαντική μείωση Πωλήσεων που παρατηρείται σε ενοποιημένο επίπεδο οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση της παραγωγής των σταθμών για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Παρά το γεγονός αυτό, το EBITDA και τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ η σημαντική μείωση των κερδών μετά από φόρους οφείλεται κατά 8,9 εκ. στην απομείωση των συμμετοχών και των άυλων παγίων του Ομίλου λόγω νέας αποτίμησης τους. ΟΜΙΛΟΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Μητρική 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Πωλήσεις Κέρδη προ φόρων (5.899) (16.739) Κέρδη Περιόδου μετά από φόρους (8.060) (10.220) Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

5 Ο Όμιλος μετράει την αποδοτικότητά του κάνοντας χρήση των κατωτέρω χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: ROCE (Return on Capital Employed) Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων προς άθροισμα Ιδίων Κεφαλαίων και Τραπεζικού δανεισμού) ROE (Return on Equity) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη μετά φόρων προς σύνολο Ιδίων κεφαλαίων) Το 2014 η αποδοτικότητα των Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 1,75% και η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων σε 0,38%. Οι δείκτες τη χρήση του 2013 διαμορφώθηκαν σε 1,9% και 2,5% αντίστοιχα. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Συμφωνία ΔΕΠΑ και Gazprom Στις 25/2/2014 το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε τη διακρατική συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom, η οποία προέβλεπε την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου (ΦΑ) που προμηθεύεται η πρώτη από τη δεύτερη. Η έκπτωση ορίστηκε σε 15% επί της τιμής που ίσχυε μέχρι την 25/02/2014 με αναδρομική εφαρμογή από την 1/7/2013. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η ΔΕΠΑ μείωσε αντίστοιχα την τιμή πώλησης ΦΑ με συνολική θετική επίδραση για τον Όμιλο ποσού 10,3 εκ. Είσοδος στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Το 2014 η Εταιρεία του Ομίλου Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Α.Ε. ανακοίνωσε επίσημα την δραστηριοποίηση της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου της Κόρινθος Power A.E. Η Εταιρεία του Ομίλου Κόρινθος Power Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση την 31/3/2014, βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου δεκαετούς διάρκειας ύψους 155 εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού της σε σχέση με το Σταθμό, ήτοι του από 20/07/2010 βραχυπρόθεσμου ομολογιακού δανείου. Την , μετά τις πληρωμές κεφαλαίου, η οφειλή έναντι του ΚΟΔ της εταιρείας μειώθηκε σε 150 εκ. Αλλαγή της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας βάση του Ν.4254/2014 (new deal) Σε εφαρμογή του νόμου 4254/ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» ο Όμιλος ως παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ, προχώρησε στην έκδοση εκπτωτικώνπιστωτικών παραστατικών κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, με τα οποία και παρείχε έκπτωση σε ποσοστό 35% επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας για το Η συνολική επίπτωση ύψους 3,5 εκ. για τη χρήση 2014, αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης». Συμμετοχές Στις 9 Ιανουαρίου 2014, η 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» εξαγόρασε το υπολειπόμενο 50% των εταιρειών «Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Μακρυνόρος Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» έναντι τιμήματος 0,3 εκ., καθιστώντας τις πλέον 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Με την από 2/9/2014 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί διάλυσης της Εταιρείας «ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑ ΑΕ», η Εταιρεία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης λόγω μη εκπλήρωσης του εταιρικού της σκοπού σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

6 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι δραστηριότητες του Ομίλου Protergia υπόκεινται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθορίζονται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Εταιρείας το οποίο λειτουργεί, σε συνεργασία με τη διεύθυνση treasury της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων, στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση με στόχο τον περιορισμό αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Protergia. Κρίνεται σκόπιμο πάντως να επισημανθεί, ότι τα συστήματα και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων από τη φύση τους παρέχουν λελογισμένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι μεν σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο να μπορούν να τους αποκλείσουν. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος Protergia εφαρμόζει διαδικασίες και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων, του Ομίλου Protergia και της Εταιρείας, την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 31 Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα, αναλύονται στη σημείωση 3.1 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης του Ομίλου Protergia. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών και των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Ο Όμιλος Protergia την 31/12/2014 εμφανίζει μια προσωρινή αρνητική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ύψους 120 εκ. Σημειώνεται ότι στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οφειλές 126,2 εκ. προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την κατασκευή των Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κόρινθο ( 20 εκ.) και στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας ( 80,7 εκ.), καθώς και την αγορά ανταλλακτικών. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, με τον οποίο ενοποιείται ο Όμιλος Protergia, ο οποίος παρουσίαζε την 31/12/2014 θετικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 270 εκ. και ως εκ τούτου διαθέτει την απαραίτητη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για τις θυγατρικές του όταν αυτό απαιτείται. Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου Protergia εξασφαλίζει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του, καθώς και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων. Η ληκτότητα των υποχρεώσεων, του Ομίλου Protergia και της Εταιρείας, την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 31 Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα, αναλύονται στη σημείωση 3.1 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτιμώνται σε νόμισμα το οποίο δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Όμιλος Protergia εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο μέσω των συναλλαγών του με πελάτες και προμηθευτές σε ξένο νόμισμα, κυρίως λόγω της αγοράς φυσικού αερίου που διαμορφώνεται σε τιμές δολαρίου των ΗΠΑ. Για την αντιμετώπιση και περιορισμό του παραπάνω κινδύνου ο Όμιλος συνάπτει συμβάσεις παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Κίνδυνος επιτοκίου Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας και των θυγατρικών της που εκτέθηκαν σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά της σε κυμαινόμενα επιτόκια, ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

7 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Η πορεία και η ανάπτυξη του Ομίλου γίνεται μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο αρνητικά περιβάλλον για τη χώρα και κυριότερο, για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά το γεγονός αυτό και με δεδομένη την αναγκαιότητα των σταθμών συνδυασμένου κύκλου για την επάρκεια τροφοδοσίας της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, οι προοπτικές σε μέσο - μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν θετικές. Η μείωση των τιμών προμήθειας ΦΑ, λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αναμένεται να ενδυναμώσει, σε σχέση με το 2014, τον ρόλο του Ομίλου στην αγορά ενέργειας. Σημαντικός παράγων αβεβαιότητας με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις είναι ότι την 31/12/2014 έληξε η ισχύς του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος. Για τον νέο μειωμένο μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας, πιθανώς με αναδρομική ισχύ από 1/1/2015, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις από DG COMP, καθώς και η έκδοση των οριστικών αποφάσεων από την ΡΑΕ, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να διαφαίνεται πολιτική βούληση ομαλής προόδου των σχετικών ενεργειών. Στην αγορά των ΑΠΕ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, και να εισπραχτούν οι εγκεκριμένες από αναπτυξιακούς νόμους ενισχύσεις για την κατασκευή αιολικών πάρκων σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων του Ομίλου. Τέλος, ο Όμιλος Protergia θα επιδιώξει την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω χονδρικών (trading) και λιανικών πωλήσεων (retail), οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση. 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). Περισσότερα και αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

8 A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους Μετόχους της εταιρείας PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

9 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, ελέγξαμε τις διαχωρισμένες κατά δραστηριότητα καταστάσεις οικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τις διαχωρισμένες, κατά δραστηριότητα καταστάσεις συνολικού εισοδήματος προ φόρων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και την 31 Δεκεμβρίου Οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις οικονομικής θέσης και οι καταστάσεις συνολικού εισοδήματος προ φόρων (εφεξής «διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις») συντάχθηκαν με ευθύνη της Διοίκησης της PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και την υπ αριθ. 204/2013 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με την έγκριση των κανόνων κατανομής του Ενεργητικού και Παθητικού και των Δαπανών και Εσόδων, των οποίων η μεθοδολογία λογιστικού διαχωρισμού περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο έλεγχος των διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων συνίσταται, ιδίως στην εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των κανόνων κατανομής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της υποχρέωσης προς αποφυγή των διακρίσεων και των διασταυρούμενων επιδοτήσεων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι, οι διαχωρισμένοι κατά δραστηριότητα ισολογισμοί και οι διαχωρισμένες κατά δραστηριότητα καταστάσεις συνολικού εισοδήματος προ φόρων που παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και την υπ αριθ. 204/2013 εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ. Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μανόλης Μιχαλιός Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

10 B. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση & Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

11 Κατάσταση Αποτελεσμάτων ΟΜΙΛΟΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Μητρική 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Πωλήσεις 1, Κόστος Πωληθέντων 6.22 ( ) ( ) (7.483) ( ) Μικτο κερδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης 6.23 (168) (241) 0 0 Έξοδα διοίκησης 6.23 (11.636) (9.471) (4.542) (5.947) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.24 (3.482) (3.548) (62) (69) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.25 (24.387) (22.885) (382) (5.125) Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 6.26 (10.093) (14.811) (6.132) (27.302) Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (191) Κέρδη προ φόρων (5.899) (16.739) Φόρος Εισοδήματος 6.28 (10.900) (3.743) (2.162) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (8.060) (10.220) Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (8.060) (10.220) Κατανεμημένα σε: Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (1.630) (8.060) (10.220) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρων (5.899) (16.739) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (8.060) (10.220) (Α)Πρ/σμός Kονδ:Κέρδη/Ζημιές ΠΦ,Χρ/κών, Eπ/κών Αποτ κ Συν Απ/σεων Κέρδη προ φόρων (5.899) (16.740) Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα 191 (183) 0 0 Πλέον: Αποσβέσεις Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις (Β)Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA) Κέρδη προ φόρων (5.899) (16.740) Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα 191 (183) 0 0 Πλέον: Αποσβέσεις Μερικό Σύνολο Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις των σελίδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

12 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Μητρική 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου (8.060) (10.220) Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών (1.655) (136) Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) (82) (51) (21) 24 Μεταφορά αντιστάθμισης ταμειακών ροών στο αποτέλεσμα 388 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (115) (8.077) (10.036) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε: Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής (2.670) (8.077) (10.036) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις των σελίδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

13 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΟΜΙΛΟΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Μητρική 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Στοιχεία Ενεργητικού Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Επιχείρησης Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα - Συνολική αξία Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Στοιχεία Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις των σελίδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

14 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Λοιπά Αποτελέσματα αποθεματικά Εις Νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2013,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης (138) (5.273) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Διανοµή Μερισµάτων Μεταφορά απομείωσης άυλων στοιχείων σε αποθεματικά 0 (13.508) Μεταφορά σε αποθεµατικά (266) (216) 0 (216) Μεταφορά αποθεματικών από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 0 (11.942) 0 0 (11.942) 0 (11.942) Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής (36) (36) 0 (36) Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής 0 (69.151) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 (94.601) (12.095) 0 (12.095) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 0 0 (51) 0 (51) 0 (51) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης Υπόλοιπο τέλους 31/12/ Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2014,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Διανοµή Μερισµάτων Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 0 (282) 246 (36) 0 (36) Αγορά / Πώληση Ιδιών μετοχών Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 (282) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου (1.630) (1.630) Μεταφορά απομείωσης συμμετοχών σε αποθεματικά 0 (8.707) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 0 0 (998) 0 (998) (657) (1.655) Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 0 0 (77) 0 (77) (5) (82) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0 (8.707) (1.040) (2.670) (115) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις των σελίδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

15 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Μητρική Μετοχικό κεφάλαιο Υπερ Το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2013,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης (146) (4.377) Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Μεταφορά σε αποθεµατικά (168) 0 Μεταφορά απομείωσης συμμετοχών σε αποθεματικά 0 (20.272) Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 0 (11.942) 0 0 (11.942) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 (32.214) (11.942) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου (10.220) (10.220) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (10.220) (10.036) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2014,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 0 (168) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής 0 0 (168) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου (8.060) (8.060) Μεταφορά απομείωσης συμμετοχών σε αποθεματικά 0 (4.885) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 0 0 (21) 0 (21) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 0 (4.885) (16) (3.175) (8.077) Υπόλοιπο τέλους 31/12/ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις των σελίδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

16 Κατάσταση Ταμειακών ροών ΟΜΙΛΟΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Μητρική 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (31.554) Καταβληθέντες τόκοι (20.798) (23.943) (53) (5.125) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (2.934) (1.462) (2.323) (1) Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (4.775) (36.680) Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες - Αγορές ενσώματων παγίων 6.1 (24.836) (22.541) (865) (9.131) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.2 (648) (1.034) (13) (185) Πωλήσεις ενσώματων παγίων-επιστροφές προκαταβολών Μερίσματα εισπραχθέντα Αγορά / Πώληση θυγατρικών (89.927) (9.539) Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες (17.944) (22.549) (83.306) (18.440) Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες - Πληρωμή φόρου συγκεντρωσης (36) (216) - - Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού ( ) (75.611) - (3.855) Λοιπά Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες (11.234) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (795) (2.197) (54.225) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (71.195) Ταμειακά Διαθέσιμα Αποσχισθέντα Κλάδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις των σελίδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 έχουν αναπροσαρμοστεί αναδρομικά (σημείωση 2.21). Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

17 1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 1.1 Γενικές πληροφορίες Η «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής PROTERGIA A.E. ή Εταιρεία), συστάθηκε υπό την επωνυμία «ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΤΕΚ Α.Ε.» δυνάμει της υπ αριθμό / συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Αθηνάς Ν. Μοσχονά και της υπ αριθμό / διορθωτικής πράξης της ίδιας Συμβολαιογράφου με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η «ΕΝΕΡΤΕΚ A.E.» έλαβε άδεια σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού της με την υπ αριθμό 667/ εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 2634/ Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το έτος 2007 και με την υπ αριθμό 5653/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την , τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού της «ΕΝΕΡΤΕΚ Α.Ε.» σύμφωνα με το οποίο η επωνυμία της Εταιρείας ορίστηκε σε «ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ENDESA HELLAS A.E.».Η παρούσα δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμό 3881/ ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το ίδιο έτος, με την υπ αριθμό 10728/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «MYTILINEOS POWER GENERATION AND SUPPLIES S.A.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. από την «ENDESA HELLAS A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και των διατάξεων του ν.2166/1993, τις από εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Αντ. Προκοπίδη και με την αριθμό 6317/ συμβολαιογραφική πράξη σύμβασης συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σταυριανού. Η έγκριση συγχώνευσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την με αριθμό ΦΕΚ Το έτος 2008 και με το από σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών πραγματοποιήθηκε από την «ENDESA HELLAS A.E.» συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων «68 παρ.2 και 69 έως και 77» του κ.ν.2190/1920, και τις διατάξεις των άρθρων «1 έως και 5 του ν.2166/1993».το παρόν σχέδιο δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμό 6281/ Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Την 2/7/2010 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος στην «ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία και μετονομάστηκε σε «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με την υπ αριθμό ΕΜ-20678/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμό 9737/ Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η έδρα της Εταιρείας και του Ομίλου βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση. 1.2 Φύση Δραστηριοτήτων Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ιδίων ή τρίτων προσώπων) από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, πυρηνική ενέργεια, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. β) η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και η απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης) δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω. γ) η απόκτηση (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς), αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης) σε τρίτους φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη). δ) η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

18 ε) η παροχή σε οποιονδήποτε τρίτο υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά συλλογής πληροφοριών και έρευνας αγοράς) ιδίως σε σχέση με την παραγωγή και εκμετάλλευση και γενικά τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (περιλαμβανομένων της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καυσίμων, καθώς και τεχνικών θεμάτων). στ) η κατασκευή, εισαγωγή, απόκτηση (από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων ορυχείων λιγνίτη) και κινητών (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και οχημάτων, πάσης φύσεως), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως αν αυτά προορίζονται για την προαγωγή των υπολοίπων σκοπών της εταιρείας ή όχι. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε κάθε μορφής και κάθε νομικού τύπου εταιρείες υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (ακόμη και με την αγορά μετοχών και άλλων κινητών αξιών μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών) καθώς και σε κοινοπραξίες, β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, γ) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, δ) να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών, ε) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους του προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, στ) να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει ασφάλειες υπέρ όλων των παραπάνω, καθώς και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, ζ) να συμμετέχει στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην αγορά και στους μηχανισμούς διαθεσιμότητας ισχύος και γενικά να δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τα αναφερόμενα ανωτέρω. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

19 1.3 Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου PROTERGIA την έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ PROTERGIA ENERGY A.E. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. ΑΠ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 96,95% ΟΛΙΚΗ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΥΔΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 90,03% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,20% ΟΛΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 80,00% ΟΛΙΚΗ GREEN ENERGY Α.Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 80,00% ΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 77,03% ΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. ΕΛΛΑΔΑ 65,00% ΟΛΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 49,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 49,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 40,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 31,50% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 25,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΗ ΕΛΕΚΤΡΟΝ ΒΑΤΤ (ELEKTRON WATT) Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 10,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

20 1.4 Σημαντικά Γεγονότα Συμφωνία ΔΕΠΑ και Gazprom Στις 25/2/2014 το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε τη διακρατική συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom, η οποία προέβλεπε την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου (ΦΑ) που προμηθεύεται η πρώτη από τη δεύτερη. Η έκπτωση ορίστηκε σε 15% επί της τιμής που ίσχυε μέχρι την 25/02/2014 με αναδρομική εφαρμογή από την 1/7/2013. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η ΔΕΠΑ μείωσε αντίστοιχα την τιμή πώλησης ΦΑ με συνολική θετική επίδραση για τον Όμιλο ποσού 10,3 εκ. Είσοδος στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Το 2014 η Εταιρεία του Ομίλου Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Α.Ε. ανακοίνωσε επίσημα την δραστηριοποίηση της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου της Κόρινθος Power A.E. Η Εταιρεία του Ομίλου Κόρινθος Power Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση την 31/3/2014, βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου δεκαετούς διάρκειας ύψους 155 εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού της σε σχέση με το Σταθμό, ήτοι του από 20/07/2010 βραχυπρόθεσμου ομολογιακού δανείου. Την , μετά τις πληρωμές κεφαλαίου, η οφειλή έναντι του ΚΟΔ της εταιρείας μειώθηκε σε 150 εκ. Αλλαγή της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας βάση του Ν.4254/2014 (new deal) Σε εφαρμογή του νόμου 4254/ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» ο Όμιλος ως παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ, προχώρησε στην έκδοση εκπτωτικώνπιστωτικών παραστατικών κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, με τα οποία και παρείχε έκπτωση σε ποσοστό 35% επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας για το Η συνολική επίπτωση ύψους 3,5 εκ. για τη χρήση 2014, αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης». Συμμετοχές Στις 9 Ιανουαρίου 2014, η 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» εξαγόρασε το υπολειπόμενο 50% των εταιρειών «Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Μακρυνόρος Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» έναντι τιμήματος 0,3 εκ., καθιστώντας τις πλέον 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Με την από 2/9/2014 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί διάλυσης της Εταιρείας «ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑ ΑΕ», η Εταιρεία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης λόγω μη εκπλήρωσης του εταιρικού της σκοπού σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/0537 Αρ. Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 8006101000 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 Αρ. Μ. ΓΕΜΗ 8006101000 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 MAΡΤΙΟΥ 2014) 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Νέα Ιωνία, 24 Μαρτίου 2015 από 1 Ιανουαρίου2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΜΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΕΛΕΜΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2013 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2013)

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2013) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ 5, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΕΝΤΗ ΑΡ. ΜΑΕ : 49414/02/Β/01/75 1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BACS A.E.

BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BACS A.E. BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BACS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT

MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. SERVISTEEL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. SERVISTEEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. SERVISTEEL ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε

Διαβάστε περισσότερα