This research has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "This research has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program"

Transcript

1 N T U A S A M P S D M G D E S A E N. A A T P N T U A F T R D D P S : P. A S Y : 2013 This research has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund.

2

3 N T U A S A M P S D M Ph.D. Degree Examination for Evmor ia N. Argyriou G D E S A Thesis Committee: Antonios Symvonis, Supervisor Nektarios Koziris Michael Kaufmann The Ph.D. Degree Proposal has been examined and approved on A. Symvonis Professor NTUA (Supervisor) N. Koziris Professor NTUA M. Kaufmann Professor Un. of Tu bingen E. Zaxos Professor NTUA V. Zisimopoulos Professor Un. of Athens P. Rondogiannis Assoc. Professor Un. of Athens D. Fotakis Lecturer NTUA

4 ... Evmor ia N. Argyriou School of Applied Mathematics and Physical Sciences National Technical University of Athens Copyright Evmor ia N. Argyriou, 2013 All rights reserved No part of this thesis may be reproduced, stored in retrieval systems, or transmitted in any form or by any means -electronic, mechanical, photocopying, or otherwise- for pro it or commercial advantage. It may be reprinted, stored or distributed for a non-pro it, educational or research purpose, given that its source of origin and this notice are retained. Any questions concerning the use of this thesis for pro it or commercial advantage should be addressed to the author. The opinions and conclusions stated in this thesis are expressing the author. They should not be considered as a pronouncement of the National Technical University of Athens.

5 Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Α Γ Ε Ε Α Ε Α Δ Δ Επιβλε πων: Καθ. Αντω νιος Συμβω νης Έτος Υποστη ριξης Διδακτορικη ς Διατριβη ς: 2013 H παρου σα ε ρευνα ε χει συγχρηματοδοτηθει απο την Ευρωπαι κη Ένωση (Ευρωπαι κο Κοινωνικο Ταμει ο - ΕΚΤ) και απο εθνικου ς πο ρους με σω του Επιχειρησιακου Προγρα μματος Εκπαι δευση και Δια Βι ου Μα θηση του Εθνικου Στρατηγικου Πλαισι ου Αναφορα ς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικο Χρηματοδοτου μενο Έργο: Ηρα κλειτος ΙΙ. Επε νδυση στην κοινωνι α της γνω σης με σω του Ευρωπαι κου Κοινωνικου Ταμει ου.

6

7 Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Πρακτικο Εξε τασης της Διδακτορικη ς Διατριβη ς της Ευμορφίας Ν. Αργυρίου Α Γ Ε Ε Α Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αντω νιος Συμβω νης, Επιβλε πων Νεκτα ριος Κοζυ ρης Michael Kaufmann Εγκρι θηκε απο την επταμελη εξεταστικη επιτροπη την Α. Συμβω νης Καθηγητη ς ΕΜΠ (Επιβλε πων) Ν. Κοζυ ρης Καθηγητη ς ΕΜΠ M. Kaufmann Καθηγητη ς Παν. Tu bingen Ε. Ζα χος Καθηγητη ς ΕΜΠ Β. Ζησιμο πουλος Καθηγητη ς ΕΚΠΑ Π. Ροντογια ννης Αναπ. Καθηγητη ς ΕΚΠΑ Δ. Φωτα κης Λε κτορας ΕΜΠ

8 ... Ευμορφι α Ν. Αργυρι ου Σχολη Εφαρμοσμε νων Μαθηματικω ν και Φυσικω ν Επιστημω ν Εθνικο Μετσο βιο Πολυτεχνει ο Copyright Ευμορφι α Ν. Αργυρι ου, 2013 Με επιφυ λαξη παντο ς δικαιω ματος - All rights reserved Απαγορευ εται η αντιγραφη, αποθη κευση και διανομη της παρου σας εργασι ας, εξ ολοκλη ρου η τμη ματος αυτη ς για εμπορικο σκοπο. Επιτρε πεται η ανατυ πωση, αποθη κευση και διανομη για σκοπο μη κερδοσκοπικο, εκπαιδευτικη ς η ερευνητικη ς φυ σης, υπο την πρου πο θεση να αναφε ρεται η πηγη προε λευσης και να διατηρει ται η παρου σα σημει ωση. Ερωτη ματα που αφορου ν τη χρη ση της εργασι ας για κερδοσκοπικο σκοπο πρε πει να απευθυ νονται προς το συγγραφε α. Οι απο ψεις και τα συμπερα σματα που περιε χονται σε αυτη τη διατριβη εκφρα - ζουν το συγγραφε α και δεν πρε πει να θεωρηθει ο τι αντιπροσωπευ ουν τις επι σημες θε σεις του Εθνικου Μετσο βιου Πολυτεχνει ου.

9 Abstract Advances in technology and communications together with the widespread use of the internet have increased dramatically the volume of data that capture information of diverse types and thus, automated data analysis has become of tremendous importance. A challenge for data analysts is revealing possible relations among the data, as effectively and quick as possible. Information visualization can be promising in such a context, since it interprets the data into a visual image that provides a rich and clear presentation of the content. For this reason, visualizations have gained importance and ind application in diverse areas (e.g., telecommunications, social networks and so on). The need for advanced visualization techniques led to the development of the Graph Drawing research area, which is concerned with the visualization of information as directed and undirected graphs. In this Ph.D. thesis, we have focused both on theoretical problems of graph drawing problems and on applications of graph drawing in security. Over the last few decades, much research effort has been focused on the problem of reducing the number of edge crossings of a drawing, since it is commonly accepted that the edge crossings negatively affect the quality of a drawing. However, the computational complexity of the crossing minimization problem, which is N P-complete in general, and recent cognitive experiments on large drawings of graphs showing that the negative impact of an edge crossing tends to be eliminated in the case where the crossing angles are large, resulted in a new research problem, referred to as the crossing resolution maximization problem (i.e., maximizing the minimum angle at which any two edges cross). As a response to the problem of drawing graphs with optimal crossing resolution, a new class of graphs, referred to as right-angle crossing graphs, has been introduced by Didimo, Eades and Liotta [DEL09], in which every pair of crossing edges intersects at right angle. In this Ph.D. thesis, we study right-angle crossing drawings along the following research lines. Initially, we showed that the problem of determining whether a graph admits a straight-line right-angle crossing drawing is N P-hard. We also propose the geometric right-angle crossing simultaneous drawing problem, which combines the study of right-angle crossing drawings and simultaneous graph drawing and we study classes of graphs that may admit such 9

10 10 drawings. Furthermore, we study the geometric graph-dual right-angle crossing simultaneous drawing problem, which dates back in 1963 to a question of W.T. Tutte [Tut63, p.p.767]. We also introduce a new graph drawing problem, in which the minimum of the crossing and the angular resolution (i.e., the minimum angle formed by two adjacent edges incident to a common node) should be maximized. The second part of this Ph.D. thesis is devoted to applications of graph drawing in security, and more precisely, in fraud detection. Business fraud affects many companies worldwide causing them economic loss and liability issues towards their clients and other involved entities. Hence, the need for automated and immediate fraud detection is of particular interest. Even though information technology has been employed in fraud detection, the process of monitoring anti-fraud control systems is a problem of outstanding dif iculty. There exist several factors that delay the immediate identi ication of fraud. Among them is the limited time and the huge amount of data that are in textual form, which renders their analysis in a daily basis (or even in a weekly basis) almost infeasible. For this reason, visualizations have gained signi icance, since they may facilitate the immediate identi ication of fraudulent activity. Our motivation to work on fraud detection rests on real problems raised by internal auditors of a large telecommunication organization. We have mainly focused on the problem of detecting occupational fraud. The data-sets on which we have focused, stem from business systems involving pairs of entities (an employee and a client) such as billing systems, membership renewal systems and so on. Internal auditors suggested fraud patterns commonly detected in occupational fraud schemes based on which we have built our approaches. Among them is the identi ication of events that relate a pair of employee-client and appear in regular time basis. These periodic events may imply for instance that an employee deliberately falsi ies the account of a client (e.g., deletes an invoice, etc). Towards this direction, we present diverse visualization techniques such as visualizations of concentric circles, spiral visualizations and so on, which aim to identify periodic events related to pairs of entities. The systems that we have developed also support detection procedures based on fraud patterns suggested by the auditors. We also present an integrated fraud management visualization system combining pattern recognition and visualizations (heat-maps, circular drawings, parallel coordinates plots) in order to detect occupational fraud schemes. We have extended this particular system in order to monitor the behavior of the employees within the company network and identify possible suspicious activity such as unauthorized access to computers, systems or accounts. 10

11 Περίληψη Η προ οδος της τεχνολογι ας και των επικοινωνιω ν σε συνδυασμο με την ευρυ τατα διαδεδομε νη χρη ση του διαδικτυ ου ε χουν αυξη σει δραματικα τον ο γκο των δεδομε νων που εμπεριε χουν πληροφορι ες διαφο ρων τυ πων και καθιστου ν την αυτοματοποιημε νη ανα λυση δεδομε νων ως εξαιρετικη ς σημασι ας. Μι α προ κληση για τους αναλυτε ς δεδομε νων αποτελει η αποκα λυψη πιθανω ν συσχετι σεων μεταξυ των δεδομε νων με γρη γορο και αποτελεσματικο τρο πο. Η οπτικοποι ηση μπορει να ει ναι πολλα υποσχο μενη σε αυτο πλαι σιο, καθω ς μεταφρα ζει τα δεδομε να σε μι α συνοπτικη οπτικη εικο να η οποι α παρε χει μι α πλου σια και κατανοητη παρουσι αση του περιεχομε νου. Ως αποτε λεσμα, η οπτικοποι ηση ε χει αποκτη σει σημαντικο ρο λο και βρι σκει εφαρμογε ς σε δια φορες περιοχε ς (π.χ. τηλεπικοινωνι ες, κοινωνιολογικα δι κτυα και ου τω καθεξη ς). Η ανα γκη για προηγμε νες τεχνικε ς οπτικοποι ησης οδη - γησε στην ανα πτυξη της περιοχη ς της Απεικόνισης Γραφημάτων, η οποι α αφορα στην οπτικοποι ηση πληροφοριω ν ως κατευθυνο μενα και μη-κατευθυνο μενα γραφη ματα. Η παρου σα διδακτορικη διατριβη, επικεντρω νει το σο σε θεωρητικα προβλη ματα της απεικο νισης γραφημα των ο σο και σε εφαρμογε ς της στην περιοχη της ασφα λειας. Τα τελευται α χρο νια, σημαντικη ερευνητικη προσπα θεια ε χει επικεντρωθει στο προ βλημα της ελαχιστοποι ησης του αριθμου των τομω ν μεταξυ των ακμω ν μιας απεικο νισης ενο ς γραφη ματος, καθω ς ει ναι κοινα αποδεκτο ο τι οι τομε ς επηρεα ζουν αρνητικα την ποιο τητα μιας απεικο νισης. Ωστο σο, η υπολογιστικη πολυπλοκο τητα του προβλη ματος της ελαχιστοποι ησης του αριθμου των τομω ν, το οποι ο ει ναι N P-πλη ρες στη γενικη περι πτωση, καθω ς και προ σφατα γνωστικα πειρα ματα σε μεγα λες απεικονι σεις γραφημα των, τα οποι α ε δειξαν ο τι η αρνητικη επι δραση των τομω ν τει νει να εξαλειφθει στην περι πτωση που οι γωνι ες που σχηματι ζονται στις τομε ς ει ναι μεγα λες, οδη γησαν σε ε να νε ο ερευνητικο προ βλημα, το οποι ο ονομα ζεται μεγιστοποι ηση της γωνιακη ς ευκρι νειας τομω ν μιας απεικο νισης (δηλαδη τη μεγιστοποι ηση της μικρο τερης γωνι ας υπο την οποι α τε μνονται δυ ο ακμε ς). Ως απα ντηση στο προ βλημα της απεικο νισης γραφημα των με βε λτιστη γωνιακη ευκρι νεια τομω ν, μι α νε α κλα ση γραφημα των, τα γραφη ματα ορθογω νιων τομω ν η εν συντομι α RAC-γραφη ματα, προτα θηκε απο τους Didimo, Eades and Liotta [DEL09], στα οποι α κα θε ζευ γος τεμνο μενων ακμω ν σχηματι ζει ορθη γωνι α. Στην παρου σα διδακτορικη διατριβη, με- 11

12 12 λετη σαμε απεικονι σεις ορθογω νιων τομω ν στο ακο λουθο ερευνητικο πλαι σιο. Αρχικα, δει χνουμε ο τι ει ναι N P-δυ σκολο να καθορι σουμε εα ν ε να γρα φημα επιδε χεται μι α γεωμετρικη RAC απεικο νιση. Προτει νουμε, επι σης, το προ βλημα της γεωμετρικη ς RAC ταυτο χρονης απεικο νισης γραφημα των, που συνδυα ζει τη μελε τη των απεικονι σεων ορθογω νιων τομω ν και των ταυτο χρονων απεικονι σεων γραφημα των και μελετα με κλα σεις γραφημα των που μπορει να επιδε χονται τε τοιες απεικονι σεις. Επιπρο σθετα, μελετα με το προ βλημα της γεωμετρικη ς γραφο-δυι κη ς RAC ταυτο χρονης απεικο νισης γραφημα των, το οποι ο χρονολογει ται πι σω στο 1963 σε μι α ερω τηση του W.T. Tutte [Tut63, p.p.767]. Εισα γουμε, τε λος, ε να νε ο προ βλημα απεικο νισης γραφημα των, στο οποι ο πρε πει να μεγιστοποιει ται το ελα χιστο της γωνιακη ς ευκρι νειας (δηλαδη η μικρο τερη γωνι α που σχηματι ζεται απο δυ ο γειτονικε ς ακμε ς προσκει μενες στην ι δια κορυφη ) και της γωνιακη ς ευκρι νειας τομω ν. Το δευ τερο με ρος της παρου σας διδακτορικη ς διατριβη ς εστια ζει σε εφαρμογε ς της απεικο νισης γραφημα των στην περιοχη της ασφα λειας και πιο συγκεκριμε να, στην ανι χνευση απα της. Η εταιρικη απα τη επηρεα ζει πολλε ς εταιρει ες, προκαλω ντας τους οικονομικε ς απω - λειες και νομικε ς ευθυ νες ε ναντι πελατω ν και α λλων εμπλεκο μενων φορε ων. Επομε νως, η ανα γκη για αυτοματοποιημε νη και α μεση ανι χνευση της απα της αποκτα εξαιρετικο ενδιαφε ρον. Παρο λο που προηγμε νη τεχνολογι α πληροφοριω ν ε χει η δη ενσωματωθει στη διαδικασι α ανι χνευσης απα της, η παρακολου θηση των συστημα των καταπολε μησης απα της εξακολουθει να αποτελει ε να προ βλημα αξιοσημει ωτης δυσκολι ας. Υπα ρχουν δια φοροι παρα γοντες που δυσχεραι νουν τον α μεσο εντοπισμο της απα της. Μεταξυ αυτω ν ει ναι ο περιορισμε νος χρο νος και ο τερα στιος ο γκος δεδομε νων που ει ναι συνη θως υπο τη μορφη κειμε νου, τα οποι α καθιστου ν την ανα λυση τους σε καθημερινη βα ση (αλλα και σε εβδομαδιαι α βα ση) σχεδο ν ανε φικτη. Για το λο γο αυτο, οι οπτικοποιη σεις ε χουν αποκτη σει σημαντικο ρο λο, καθω ς διευκολυ νουν τον α μεσο εντοπισμο υ ποπτης δραστηριο τητας. Το κι νητρο μας να εργαστου με σε προβλη ματα ανι χνευσης απα της βασι ζεται σε πραγματικα προβλη ματα, τα οποι α μας τε θηκαν απο τους εσωτερικου ς ελεγκτε ς ενο ς μεγα λου οργανισμου τηλεπικοινωνιω ν. Έχουμε κυρι ως εστια σει στο προ βλημα της ανι χνευσης εταιρικη ς απα της. Τα συ νολα δεδομε νων στα οποι α επικεντρω σαμε, προε ρχονται απο εταιρικα συστη - ματα που εμπλε κουν ζευ γη οντοτη των (υπα λληλος και πελα της), ο πως για παρα δειγμα τα συστη ματα τιμολο γησης/χρε ωσης. Οι εσωτερικοι ελεγκτε ς προ τειναν προ τυπα απα της, τα οποι α συναντω νται συχνα σε σχη ματα εταιρικη ς απα της, πα νω στα οποι α αναπτυ ξαμε τις προσεγγι σεις μας. Μεταξυ αυτω ν ει ναι η αναγνω ριση γεγονο των τα οποι α συσχετι ζουν ε να ζευ γος υπαλλη λου-πελα τη και εμφανι ζονται ανα τακτα χρονικα διαστη ματα. Αυτα τα περιοδικα γεγονο τα, μπορει να υπαινι σσονται, για παρα δειγμα, ο τι ε νας υπα λληλος εσκεμμε να παραποιει το λογαριασμο ενο ς πελα τη (διαγρα φει/προσθε τει τιμολογη σεις, κλπ). Προς αυτη την κατευ θυνση, παρουσια ζουμε δια φορες τεχνικε ς οπτικοποι ησης, ο πως 12

13 13 οπτικοποιη σεις ομο κεντρων κυ κλων, σπειροειδει ς οπτικοποιη σεις και ου τω καθεξη ς, που αποσκοπου ν στην αναγνω ριση περιοδικω ν γεγονο των που σχετι ζονται με ζευ γη οντοτη - των. Παρουσια ζουμε, επι σης, ε να ολοκληρωμε νο συ στημα ανι χνευσης απα της, το οποι ο συνδυα ζει την αναγνω ριση προτυ πων με οπτικοποιη σεις (θερμικου ς χα ρτες, κυκλικε ς απεικονι σεις, διαγρα μματα παρα λληλων συντεταγμε νων) αποσκοπω ντας στην ανι χνευση σχημα των εταιρικη ς απα της. Έχουμε επεκτει νει το συγκεκριμε νο συ στημα ω στε να εποπτευ ει τη δραστηριο τητα των υπαλλη λων στο δι κτυο της εταιρει ας και να αναγνωρι ζει πιθανη υ ποπτη δραστηριο τητα, ο πως μη εξουσιοδοτημε νη προ σβαση σε υπολογιστε ς, εταιρικα συστη ματα η λογαριασμου ς. 13

14 14 14

15 Acknowledgements This thesis completes a four-year journey in obtaining my Ph.D. from the National Technical University of Athens. Now, it is my pleasure to express my gratitude to all those who contributed to this study and supported me this period of my life. My irst debt of gratitude goes to my advisor, Prof. Antonios Symvonis, for his consistent and patient guidance, encouragement and insightful advice all these years that made possible the ful illment of this Ph.D. thesis. I also wish to thank him for sharing his knowledge with me and for our cooperation since the time I was a postgraduate student. And, of course, for borrowing me his laptop for the last couple of months! I also wish to express my thanks to Prof. Michael Kaufmann for allowing me to collaborate with him, sharing his knowledge with me and inviting me during my Ph.D. thesis to the University of Tuebingen. I would like also to thank my committee for reviewing this thesis. I would like to acknowledge Vodafone Greece and, in particular, Kostas Panagos, Dimitris Peppes and Vassilis Vassiliou for introducing me the area of fraud detection and for providing me knowledge stemming from their professional experience that cannot be found in textbooks. I also thank them for their useful comments and trust during our cooperation. This work would not have been possible without the support of my family and friends. I am really grateful to my husband Michalis Bekos for supporting me in many ways during this period of my life. I thank him not only for our scienti ic collaboration, but for his constant support, advise and encouragement (and for baby-sitting). I am not sure if I have managed to succeed without him. I also thank my daughter Maria-Artemis for her patience when her mom was at work. I wish to express my gratitude to my parents, Nikos and Maria, and my brother, Panagiotis, for their love, support and encouragement to follow the path of learning. Also, I thank my uncle Vaggelis and his family, for their love and for always being here for me. I dedicate this thesis to Michalis, Maria-Artemis and my father Nikos, who left us very early and cannot share this joy with us. I would like also to thank the members of our research group, Tamara Mchedlidze, Chrysanthi Raftopoulou and Kostas Mastakas not just for our collaboration, but for creating a nice at- 15

16 16 mosphere in the of ice with laughs, discussions and jokes. Also, I wish to express my thanks to all my friends who supported me all years of my academic life. Finally, I acknowledge the inancial support via the research funding program Heracleitus II. This thesis has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund. 16

17 Ευχαριστίες Η παρου σα διατριβη ολοκληρω νει ε να ταξι δι τεσσα ρων ετω ν για την απο κτηση του διδακτορικου μου απο το Εθνικο Μετσο βιο Πολυτεχνει ο. Τω ρα, βρι σκομαι στην ευχα ριστη θε ση να ευχαριστη σω ο λους ο σους συνεισε φεραν σε αυτη τη διατριβη και με υποστη ριξαν σε αυτη την περι οδο της ζωη ς μου. Αρχικα, θα η θελα να εκφρα σω την ευγνωμοσυ νη στον επιβλε ποντα μου, Καθ. Αντω νιο Συμβω νη, για τη συνεχη και υπομονετικη καθοδη γηση και ενθα ρρυνση, καθω ς και για τις συμβουλε ς του ο λα αυτα τα χρο νια που κατε στησαν δυνατη την ολοκλη ρωση αυτη ς της διδακτορικη ς διατριβη ς. Θα η θελα επι σης να τον ευχαριστη σω που μοιρα στηκε τη γνω ση του μαζι μου, καθω ς επι σης και για τη συνεργασι α μας απο τον καιρο ακο μα που η μουν μεταπτυχιακη φοιτη τρια. Και φυσικα, τον ευχαριστω που μου δα νεισε τον υπολογιστη του τους τελευται ους μη νες! Θα η θελα επι σης να εκφρα σω τις ευχαριστι ες μου στον Καθ. Michael Kaufmann που μου επε τρεψε να συνεργαστω μαζι του, μοιρα στηκε τη γνω ση του μαζι μου και με προσκα λεσε στο Πανεπιστη μιο του Tuebingen κατα τη δια ρκεια της διδακτορικη ς διατριβη ς. Ευχαριστω επι σης τα με λη της επιτροπη ς για τα σχο λια και τις συμβουλε ς τους πα νω σε αυτη τη διατριβη. Θα η θελα να ευχαριστη σω επι σης τη Vodafone Greece και ιδιαι τερα τους Κω στα Πανα γο, Δημη τρη Πεππε και Βασι λη Βασιλει ου που μου παρουσι ασαν την περιοχη της ανι χνευσης απα της και μου παρει χαν γνω ση απο την επαγγελματικη τους εμπειρι α που δεν ει ναι ευ - κολο να αναζητηθει σε βιβλι α. Τους ευχαριστω θερμα για τα χρη σιμα σχο λια τους και την εμπιστοσυ νη που μου ε δειξαν κατα τη δια ρκεια της συνεργασι ας μας. Η διατριβη αυτη δε θα μπορου σε να πραγματοποιηθει χωρι ς την υποστη ριξη της οικογε νειας μου και των φι λων μου. Ει μαι πραγματικα ευγνω μων στο συ ζυγο μου, Μιχα λη Μπε κο για την υποστη ριξη του με δια φορους τρο πους σε αυτη την περι οδο της ζωη ς μου. Τον ευχαριστω, ο χι μο νο για την επιστημονικη συνεργασι α μας, αλλα και για τη συνεχη του υποστη ριξη και ενθα ρρυνση, τις συμβουλε ς και τις συζητη σεις μας (αλλα και για το baby-sitting). Δεν ει μαι σι γουρη ο τι θα τα κατα φερνα χωρι ς αυτο ν. Ευχαριστω επι σης την κο ρη μου Μαρι α- Άρτεμις για την υπομονη της ο ταν η μαμα της ε λειπε στη δουλεια. 17

18 18 Θα η θελα να εκφρα σω την ευγνωμοσυ νη μου στους γονει ς μου, Νι κο και Μαρι α, και στον αδελφο μου, Παναγιω τη, για την αγα πη τους, την υποστη ριξη τους και την ενθα ρρυνση τους να ακολουθη σω το δρο μο της γνω σης. Θα η θελα επι σης να ευχαριστη σω το θει ο μου, Βαγγε λη και την οικογε νεια του για την αγα πη τους και για το γεγονο ς ο τι ει ναι πα ντα εδω για με να. Αφιερω νω αυτη τη διατριβη στο Μιχα λη, στη Μαρι α-άρτεμις και στον πατε ρα μου Νι κο, που μας α φησε νωρι ς και δεν μπορει να μοιραστει αυτη τη χαρα μαζι μας. Θα η θελα επι σης να ευχαριστη σω τα με λη της ερευνητικη ς μας ομα δας, Ταμμα ρα Μτσεντλι ντζε, Χρυσα νθη Ραυτοπου λου και Κω στα Μα στακα ο χι μο νο για τη συνεργασι α μας, αλλα και για την ωραι α ατμο σφαιρα στο γραφει ο μας με γε λια, συζητη σεις και αστει α. Επι σης, ευχαριστω ο λους τους φι λους που με στη ριξαν ο λα τα χρο νια της ακαδημαι κη ς μου ζωη ς. Τε λος, ευχαριστω θερμα το προ γραμμα Ηρα κλειτος ΙΙ για την οικονομικη στη ριξη που μου παρει χε. H παρου σα ε ρευνα ε χει συγχρηματοδοτηθει απο την Ευρωπαι κη Ένωση (Ευρωπαι κο Κοινωνικο Ταμει ο - ΕΚΤ) και απο εθνικου ς πο ρους με σω του Επιχειρησιακου Προγρα μματος «Εκπαι δευση και Δια Βι ου Μα θηση» του Εθνικου Στρατηγικου Πλαισι ου Αναφορα ς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικο Χρηματοδοτου μενο Έργο: Ηρα κλειτος ΙΙ. Επε νδυση στην κοινωνι α της γνω σης με σω του Ευρωπαι κου Κοινωνικου Ταμει ου. 18

19 To Michalis and Maria-Artemis and to the Memory of my father.

20 20 20

21 Περιεχόμενα I Graph Drawing with Emphasis on Security Applications 27 1 Introduction Why Graph Drawing? A Brief Historic Overview Drawing Parameters Conventions Aesthetics Basic Graph Theory De initions Common Graph Drawing Techniques Drawing Planar Graphs Force-directed Methods Orthogonal Drawings Layered Drawings Right-angle Crossing Drawings Simultaneous Drawings Clustered Drawings Dynamic Drawings Treemaps Other Common Drawings Graph Drawing with Applications in Security Applications in Network Monitoring Applications in Attack Graphs Applications in Fraud Detection Applications in Other Areas of Computer Security Thesis Contribution Thesis Overview

22 22 2 The Angular and Crossing Resolution Maximization Problems Motivation and De initions Related Work Angular Resolution Crossing Resolution and RAC Graphs Preliminaries and Notation Simultaneous RAC drawings Motivation and Problem De inition Related Work The Straight-line RAC drawing problem is NP-Hard Preliminary Notions and Notation A Class of Graphs with Unique RAC Combinatorial Embedding The Straight-Line RAC Drawing Problem is NP-hard Description of the Construction Properties of the Construction Reduction from 3-SAT Geometric RAC Simultaneous Drawings of Graphs A Wheel and a Matching: A Negative Result A Cycle and a Matching: A Positive Result Algorithm Extensions A Planar Graph and its Dual: An Interesting Variation Maximizing the Total Resolution of Graphs Preliminary Notions and Notation Drawings with Optimal Total Resolution for Complete and Complete Bipartite Graphs A Force-Directed Algorithm Time Complexity Analysis Similarities and Differences with Previous Techniques Experimental Results Sample Drawings An Introduction to Occupational Fraud Detection What is Occupational Fraud? What is Fraud Detection? Motivation and Problem De inition

23 Related Work Methodology and Notation Periodicity Detection in Serial Data Through Visualization Periodicity Estimation Periodicity Visualization Single Period Visualization A Spiral-Βased Fraud Detection System Main Features of the System Overview of the Detection Procedure Ranking Procedure Description Client Ranking Function Distance from Billing Date Event-series Periodicity Events Occurring Outside Working Hours Number of Employees Related to a Client Action Name Client Status Employee Ranking Description of the System Off-line Mode The Spiral Visualization Supplementary Visualizations Semi-online Mode Case Study A Visualization System Utilizing Radial Drawings and Heat-maps Main Features of the System Overview of the Detection Procedure Description of the System Case Study Conclusions 187 II Απεικόνιση Γραφημάτων με Έμφαση σε Εφαρμογές Ασφάλειας Εισαγωγή

24 Γιατι Απεικο νιση Γραφημα των; Μι α συ ντομη ιστορικη αναδρομη Παρα μετροι απεικο νισης Συμβα σεις Αισθητικα κριτη ρια Βασικοι Ορισμοι της Θεωρι ας Γραφημα των Συνη θεις Τεχνικε ς Απεικο νισης Γραφημα των Απεικο νιση επι πεδων γραφημα των Force-directed με θοδοι Ορθογω νιες απεικονι σεις Πολυεπι πεδες απεικονι σεις Απεικονι σεις ορθογω νιων τομω ν Ταυτο χρονες απεικονι σεις Ομαδοποιημε νες απεικονι σεις Δυναμικε ς απεικονι σεις Δενδροειδει ς απεικονι σεις Άλλες συνη θεις απεικονι σεις Απεικο νιση Γραφημα των με Εφαρμογε ς στην Ασφα λεια Εφαρμογε ς στην παρακολου θηση δικτυ ου Εφαρμογε ς στα γραφη ματα επι θεσης Εφαρμογε ς στην ανι χνευση απα της Εφαρμογε ς σε α λλες περιοχε ς της ασφα λειας δικτυ ων Συμβολη της Διδακτορικη ς Διατριβη ς Οργα νωση της Διδακτορικη ς Διατριβη ς Τα Προβλήματα της Μεγιστοποίησης της Γωνιακής Ευκρίνειας και της Γωνιακής Ευκρίνειας Τομών Κι νητρο και Ορισμοι Βιβλιογραφικη Επισκο πηση Γωνιακη Ευκρι νεια Γωνιακη Ευκρι νεια τομω ν και RAC-γραφη ματα Εισαγωγικε ς Έννοιες και Ορολογι α Ταυτο χρονες RAC-απεικονι σεις Κι νητρο και Ορισμοι Συναφει ς Εργασι ες

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering Business School Fleet Sizing Decisions for Prioritized Pick-Up and Delivery Operations using the Branch and Price Method Dimitris-Georgios Baklagis Supervisor Professor Ioannis Minis Chios 2013 Acknowledgments

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

doctoral dissertation GRIGORIOS P. ZOUROS National Technical University of Athens

doctoral dissertation GRIGORIOS P. ZOUROS National Technical University of Athens NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS School of Electrical and Computer Engineering Division of Electromagnetics, Electrooptics and Electronic Materials Oblique scattering/hybrid wave propagation in

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION NOVEMBER 17 (17N) MEDIA AND POLITICAL POWER

THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION NOVEMBER 17 (17N) MEDIA AND POLITICAL POWER Lund University Course: SIMV07 Graduate School Term: Spring 2014 Master of Science in Global Studies Supervisor: Annette Hill Department of Media and Communication THE CASE OF THE TERRORIST ORGANIZATION

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012)

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) ΜΕΤΕΩΡΑ Τα Νέα 52 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) Το κακό 2012 έμελλε να τελειώση με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική και διεθνή γεωτεχνική κοινότητα και την κοινότητα της αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Institution: European University Cyprus, Department of Education 6 Diogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

e-mobilart European Mobile Lab for interactive media Artists 3

e-mobilart European Mobile Lab for interactive media Artists 3 e-mobilart European Mobile Lab for interactive media Artists 3 The e-mobilart Project is supported by the European Commission under the framework of the CULTURE 2007-13 Programme and managed by the Education

Διαβάστε περισσότερα

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S.

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. FENGOU Dipl. Electrical & Computer Engineering UNIVERSITY OF PATRAS Department

Διαβάστε περισσότερα

LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA

LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Pragmatics 19:3.317-340 (2009) International Pragmatics Association LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki Abstract This paper examines

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Τα Νέα 54 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Ένας κάτοικος του Brandon, στα προάστια της Tampa, Florida, USA φέρεται ότι έχασε την ζωή του όταν ξαφνικά

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα