# #! % # # & # (! )))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# #! % # # & # (! )))"

Transcript

1 # # % # # & # ( )))

2 # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)& :;5<<711=25>:;5? =25?7= //) ) /Α4 &)/ΒΧ Ε&#Φ % +% ( (Γ(( Η%&Ι % +ϑφ/(φ%%κ Λ Χ # ( + (Φ( )+/)#4Β 9(Μ++ ( % Ν)/(Φ# %Ι % +Ο%& &()++Η () &/>9&( () Η () &/ #<225Β.(( %ΝΚΠ/ ( &(( ΝΝΝΚΟ (Ι % + Θ &( %) % )#Ρ%(% Ν %( &%Β9(Μ++ (Π/ & Ν)/( #&+( %Λ # Η %+ %( ( % Σ #Β Τ% Φ #(ΥΟ #Ι&() #&/ 9Χ # ς 4)ΥΕ %( #6 %4 % # 9+Φ Ν)// % Υ Ω #( >0)# Υ,##&6&ΧΞ ΨΖ))4 [#4+ )## >0 # Υ./) &Π (Ξ9&# ϑ )## >0 # Υ6%)((0&#4/)

3 Ω 4 %)++ /)+ /&Η( #Λ12 ) % Ο % Υ # %#& ( # ) +,( #& #.,( #& # # =] # / 4 % ϑ _ΙΙ.Υ 0& )&(Σ 4Ξ&% # &## ) %&(Ξ&# / + % 4Β0& )&(Σ 4Ξ&%Η % / % (Γ(( % 4Λ # %Λ #Η&%Β0& )&(Σ 4Ξ&% #/ )/)4Ξ (Σ 4Π %)Β0& )&(Σ 4 %Ξ&%&/( Σ 4(% #4 %Β0& )&(Σ 4Ξ&%Η/ % ΝΝ %&4 4ΣΓ%&(Σ 4 %# #Β0& )&(Σ 4Ξ&% # 4 Σ ΠΠ %Σ 4ΗΚ%Π%Φ+( # # )# Β0& )Σ 4Π %) (& % # %)+ ( /&# Β0& ) &( (( /&# ( 4 Κ % (& % # (/)+ ()/( /&# Β0& )&(Σ 4&/ %)Ξ&% Κ(( ( // % )/ Κ(( Η%Μ 4 Φ/( Β0& )&(Σ 4/ %) # /& % # +%&() 4 ## + % (()4Ξ ( %Β0& )&(Σ 4+&#ΗΚ #)#4 # )# ΝΚ(%Μ++Β0& )&(Σ 4()/ΞΓ% % # /& ## + Ξ ( # Ξ&% + (% (4 Φ/)4Ξ ( % 4/) Π ()#4 / %Β_++ Π&% )/ Σ 4)++ Η%Μ 4 Φ/( Λ #Σ 4+&# /4 Ξ &Σ 4 )/Ξ&ΝΚ 4 4Ξ &Σ 4 )/ Ν) ΒΩ 4+&# %)++ #Π ( 4 Μ% ( &ΝΝ / )#ΣΦ)Χ #ΒΩ 4+&#+ΣΓΝ +&+ %ΝΚ+&Η ΒΩ 4+&# %)++ %Γ )# 4 Ν) Γ%+ Σ + /& Ξ % # ( &4Β Ω 4 +&# /4 ( Π ( Π/&#( Ξ / % # +Φ/(Φ%Φ((%Μ++ΛΣ 4+&# Π ( Η)/ # 4/ Π ( ΠΓ+ # Β0& )&(&/( (( % &#(Βϑ&## #Η %+/&% 4Ξ %Η %Σ 4 (Κ%Φ( ΝΚ %&# & #Λ/ # % 4 (% ++ %+ (Λ) Κ(( # (& Σ 4Γ# + %Κ/& 4Η&// α =

4 Ω.ΙΘ.Υ 3& )/) # %ΚΝ# (ΒΕ % 4Η&% %&//() Ξ %ΒΟ Η % )## %)++ ΒΟ % ) / () ( )# 4Π/)% &/ %)Π %( ΒΟ %Φ Γ /)4 ΒΩ 4 % (Π&%#Β ) %&// Π&%#Β3/ ++ %& Π&%#%Φ# (( ( )# (Γ(( %& Η % / % Β )/ + % Π&%# +&/Λ/ + %&( ) %Π&%# / + %Β0 + %&( ) % Π&%# / + %&( % + # ΒΕ %ΛΗ&% 4Π&%#Β_#4 # )/ Ρ% Π&%# (Β,// )/ Ρ% %Β_ / + #Β_ )%+ /)4Ξ ( # )/)#4 # Ρ% %Β,// Ξ&( % %Β,// Ξ&( % )# %Β,// Ξ&( % )# Γ % Β6&% Φ Λ Φ% Η/ +( %( 4 % )/ / + % )# %Φ( #Ξ&(Β )&# % / + % Ξ&(Β &( % 4 / + %Β./ + %ΚΞ&( ΒΕ % %) ( )#Β Φ# #Φ 4Η %() /)4ΒΟ ( &%# ΞΦ# / + (Β Φ# +Φ## )++ Η % (Β Φ# &% +&Ν( /)+Β ΕΓ % +&/ / + Β Ο ( % %Η % % Γ % Β Π%Μ% 4 Η&%ΛΗ&% %)++ ΗΓ% ( 4Η% (Η&%ΛΗ&% % &## 4 # &## % ( ## + Β,// ## + % % ## % + % +&#ΗΜ// &/(Βϑ )## %+&#Π&% ΗΜ// Π&%#) &4 #Β )/ + % %ΒΕ % %4 ΚΞ&Λ #4 %Λ ##Μ %Λ # %# %Β_#4 # )/ Ρ% %# ( 4&#4Β Ε % Ξ / % ( Ξ / & #Λ /) Λ ( )ΝΛ ΠΚ# Λ (&ΦΛ ΞΚ# Σ %#Λ 4)(( %Λ Φ% # Φ)++ +&# +/&(% %Β Ε % % Η&#4 +( % #Β ) / + %Η&%Β &# % #)// 4 (% #4Β6&% %ΛΠ&% %Λ &#4 % Β3&% %%&%ΛΗ&% % #&%Β ) %Π%&#ΚΛ )/ + %Ξ&Φ+ 4 Φ %Β )/ + %Λ /( %Λ %( %ΛΝ/&4 %Λ / )++ Λ (% #4 )++ Λ ) %&// % Φ ## %ΛΞ&( %Ξ %&# % Λ /)+Π&%# +&/ΒΤ/&4 % 4 ΠΠ %Β6&%# ( %&/ %) Φ +Μ/ )4Β Ο ( % Π&% % )/ + # Φ( # ΞΦ+ / (% % (Β 9 % )/ + # 4/ %Η % ) )/Ξ& 4# Π&%#Β & ΞΦ + (ΛΞ& &/ %)4Κ((()/ ( +%)((Κ Π%)#4 Π&%#)##) % #Β <

5 [Ιχϑ _ΙΙ.Υ Ω 4 %<βκ%βο #Φ/() &( &/ % %Σ 4Η %ΗΓ% ( 4&#4)++ (% Π % (( %ΚΠ/) / % 4/ #4 ΗΓ%Σ 4Γ# + %ΚΠ/)Μ#4% )4Σ #Βδ Ρ% <βκ% %Κ Ρ% Ν %Η +(Βδ)++ Γ# + # &## (Βδ Ρ% Φ#4 4 &++ %ΒδΗΚ # &# )/Βδ Ρ% /Μ++ /)4Βδ+Φ## 4ΣΓ% &/(ΒδΞ&4Σ %( # /Λ #/)+ /Ξ& ( ( Η %&# 4Β9 # %Γ Λ #Η %ΞΚΝ#)#4Λ #/ #& Β8 # 4 (Β9Κ Μ 4 ( +&/+ ()/ΚΞ # 4ΒΩ 4 %<βκ%βω 4 % ( %+ΒΩ 4 % )++ %ΒΩ 4 +&#ΠΡ% (ΗΣ //ΝΚ%Μ44 #ΒΩ 4+&# Γ Σ % &%Φ# (ΒΩ 4 %<βκ%βω 4 % (%Κ/ # ΒΩ 4 % + Ν Σ # //ΒΩ 4 %Φ#)+ΒΩ 4 %&/(ΒΩ 4 %&// ΒΩ 4 % # &ΒΩ 4 % ##ΚΒΩ 4+&#4Κ()/+&#( # & (ΦΝ ( 4% Ν Β.(% Ν Φ( # Ν %& Σ #Λ ( ) % % ΝΛ ( Π%Γ/ &% / % Φ+ Λ Π %Γ / 4%)+ Β9ΚΗ&#(& () +Σ 4 %Β9Κ )4ΒΩ 4(Γ% (ΚΝΚ+&#( #& (ΦΝ ( 4% Ν Β Ω 4 %<βκ%βω 4(% #4 %)++ Π/) / % ΒΩ 4Ξ&%&/(Σ 4+&#Γ# + 4ΒΩ 4 +&/&/ %) ΓΒ β

6 ϑ _ΙΙ.Υ Ο (Η)## Κ &#4 Ν Μ+ Ν&(Ψ ## %Φ( Λ ) %Σ 4()/ ##)##& )Β.# +Φ Ν)// %Ξ&% Ρ%( & # )Σ 4+Σ ## %ΛΣ 4Ξ&%Ξ) ( %) #Η%&Η/ % Ξ / 4( )/ %)++ ΝΚ&( # % &##Β &# % #+Σ #( +Φ Ν)// %Λ Ν)// %ΝΚ #& /&# ( Η% ( Χ # %Β &#Ξ&% Ρ%()# %4 (Γ% ( (&/+ Ξ εη/ % 4&#4 %Β &#Ξ&% Ρ%(+Κ% (()/# %4 ( φμ &##Β &#Ξ&%Γ /&4( Ξ ## Ξ&# &%+ΣΡ% ( Β &#Ξ&% (+/& ) + Ν Μ+ Ν&(Ψ+Σ ## ( 4# (&(Ξ&#Φ(& )%+ % / %Γ &## #Β &# % ΞΓΜΛ Γ%+ 4 &++ %Β Τ # # +/) Σ Λ Ω Ξ##Μ Ο ΝΝΒ.(/ (( # Κ(&)##ΝΚ( &( %ΞΓΜ + / #Λ (+Σ #(( &( % (( %#& #Λ #Ν& /)4 )#( ( )4 # Ν % #/)4Ξ (Λ% ()/Κ(&Η % Λ% ()/Κ Ν)// #Ξ %% // Λ #&(/ () ++% ΝΝΛ ( +/& ) +ΗΣ Λ #(ΜΝ) +Ι&() #&/(Ξ &(% ( &##Λ #(ΜΝ) +Τ %χμ#(βω %Σ 4 #&++ % Ξ& ΛΣ )#( % Π/)%Σ 4Β %Η % +&/Σ 4Π +Μ(( Ξ& αω 4 ) %#& # (Ξ&# ΞΓΜ(γΠΚ Η %Ψ 4 (( %#& # (Β &# % #Ν Μ+ Ν&(Λ ) %Σ 4Β ##)##& ) + (( %ΒΩ 4 &%Η % / +&)Ξ& Λ ) % ΞΦ#ΒΩ 4(% %ΞΦ#(Φ// %ΒΩ 4Ξ&%+Σ #(Ξ ## )Κ(( Κ%ΒΩ 4(% %)++ ΝΚΞ ## ΒΩ 4Ξ / (ΝΚΚΠ/) & # Ξ& Λ ) %ΞΦ#ΒΕ #Σ 4 %+ (# ΛΞ&#Ξ& # +% ( 4γΣ 4(%&++ 4Φ##&Λ ) %ΞΦ#ΒΩ 4+Σ ## % ) Φ## / # ()4 ) 4ΥΞ % &#+/&%( ΞΦ# (α ;

7 Ω.ΙΘ.Υ _+Σ // %/ )/)4Ξ (&Π % #Φ#4 4+Σ ++ /Ρ% % #Β &#+ %Η%& (/&# ( ( ( ΛΞ&# #&++ %%&%(Β &#Φ# % ) %Κ(( # +/& Β &#Ξ&%)++ Π Ξ % Κ/ #4 Β &#Ξ&%&// % Ξ&(( Η/ % Η%& Κ(( # ΝΚ Π Γ+Β Ω 4/) ( % 4# ) ++ / ( ##Κ% Η % / % # )# % ) &4 4Π&#+ %ΝΚ Γ%&Ξ&# Β &#(&% /) ( 4Β )%+ % Ξ&#/)+ %Π Γ+ΒΩ 4 Π 4Μ## %ΚΠ Γ+ Ξ& Η( Β.#4&#4+ %9) / 4Ζ #ΧΞ 4Κ%ΝΚ4Μ #& ( # Σ 4 % %ΒΟ ( %Η/&Φ(Β &# ΝΓ%Ζ #ΧΞ +&/+/)# // % / + ΗΓ% (Β9) / 4Ζ #ΧΞ Η#) %ΛΣ 44Κ% )# )Β9 # % ΝΓ%Ξ&# 4 ( & Β &# ) % ( # ΝΓ+Βη9+&/ )+/)# // % / + ΗΓ% (αη9& Η % 4Λ ) %Σ 4Β &#/ %& 4Β9 # % ) %Ξ&# ()4Σ # 4 ΝΓ% Σ 4ΞΦ + %Ξ &Σ 4 &%( ΒΩ 4 ) %# )Λ / Σ 44 ( (Ξ &Σ 4 &Β &# ) %Υ 9& Η % 4ΒΟ ( &% ( Φ &Λ ) %Ξ&#Β &# ) % ( ( &% (4 ( &%ΒΩ 4 Φ/ % % Ξ&# &# %+Σ ## / Β ΙΚ% Ξ&# # % Π%Φ+ % Η)#4 % # )#Λ # ( % + # Η)#4 % # )#Λ % (4 (ΒΟ ( %ΦΗ&(( /)44 (ΒΩ 4Η % (Κ%&(Σ 4)++ +&# ) (()/# #Β

8 <] )&/ 4 % 0_Ι. Ε&# ΚΣ Ξ / Φ(Β 08Ι. Ε&# ΚΣ / Β 0.Ι. Ε&# ΚΞ / Φ(ΒΕ&# Κ/ Β 0_Ι..// % +Φ## &#Σ ΓΒΕ # (4ΣΓ% &#)++ Β_++ Φ( # ) % Λ &# Γ%)++ Φ( # ) % Β Ο (Π ( Ξ& Ρ%(Κ)++ Ρ% ΗΓ (Β 0.Ι. Ε #Σ 4 %#Κ #4&#4ΗΓ (Β 08Ι. Ω 4Ξ / %Φ(Β 0.Ι. Ω 4 Γ%)++ Β 0_Ι. _++ ##ΚΒ 0.Ι. Ω 4+&#)++ ΓΒ 08Ι. Ω 4+/&% %)++ Κ ΓΒ 0_Ι. 7

9 Ω 4 ()++ Σ 4 )/ Γ Κ Μ Β 0.Ι. 3 % / % # )# / %Β 08Ι. Ω 4+&#)++ 4ΣΓ% ( ( Β 0_Ι. Ο (Π ( %Κ)++ Ρ% ΗΓ (Β Ο (# (Π ( %Κ Γ() /)4Β Ο ((% Σ Π ( %Κ Ν)// Η/ΓΜ( Β &%./Η%) Ω /)# + &4(Β 08Ι. 3/ΓΜ( +&#ΠΜ(( Φ( Κ +%) Β 0.Ι. Ο ( % #4%Φ##()/&( &# +%) %Β 08Ι. χ%φ## # %)++ &( +Φ Ν)// %# +&/ΗΚ% // %Β 0.Ι. Ω 4Π%Μ% 4)++ +Φ Ν)// %# Β 0_Ι. Ο %)++ % 4 ΗΦ// ΝΚ Κ# %+ % # 4 +Μ % Ξ %&# % Β Ο %&#()Ψ)#( // +(Φ // Β Ο % Φ(Γ # +Φ# (# % Β_++ +&Ν # +Φ# (# % Β 08Ι. Ω 4Ξ&( %)++ +Φ Ν)// % Β 0.Ι. 5

10 ) (( Π/)% Ν)/(# #4&#4 % ( # +Φ Ν)// % ) % (( Β 08Ι. Ω 4 % # +Φ Ν)// %Β 0_Ι./%(01230(+245 Ο ( +&/ Φ)++ ( #+ ΝΚΒ 0.Ι./%(01230(+245 Ο ( +&/ Φ)++ Π%Μ ( Γ( /)// Ξ ( )(( Β 0_Ι./%(01230(+245 Ο ( %)++ )++ %( Φ % Κ Μ +/ + % ## +Φ Ν)// % ΦΞ // %Β #%38299:2%4 %1230(+24 08Ι. &#Π/)% 4ΞΣ Β &#(% #4 % ( ( Κ Β ) %) & #4ΒΟ # # ( ΒΙΚ% ) Κ+# % )## %Ξ&# 4 &( ))++ Ξ&%ΝΦ/(Β9Κ4ΣΓ% ) (ΒΙ ( #ΒΩ 4/Φ% %ΝΚΞ % &# &# Η)# % % ( & / ) Β9+&/Σ 4 +%) Ξ&## // %)++ α &% )/)44 ( & ##Κα9ΝΓ% Σ 4ΒΟ (+&# ΦΠ ( Λ ) %Ξ&#ΒΩ 4Π ( %&( )Ξ&%4Σ %( (ΒΟ ( %)++ %4& # %& 4ΣΓ% # ΒΟ ( % #Ν ( # ) // )(( Η&% #Β 0.Ι. 3 /+Η/ ( % Φ Β3 /+Η/ ( % (ΠΜ /)4 Β3 /+Η/ ( % % )/ Λ)#Η&#()/ Λ) Π )/ Β 3 /+ Η/ ( % ΦΞΜ%/)4 Β ϑ&# +Σ )++ #4&#4 ## + /)4 Β ) Σ 4 ΗΚ%/ Κ Π%Φ+ Κ ( % % Ξ %Β 08Ι. ΟΦΞ&%ΗΦ## (Φ(&( % # %& +Μ /)4Β9+% ++ /)4ΒΕ %Π) Β[% ((Η % )4Β3Φ//& 4&/ +&ΝΒ ϑ%)4βιγ Β[ ## + /)4 4Σ %#)#4 % % ( Π)# % ## + # & #Β.( ## + % (Φ ## + ΒΟΦ /)ΝΝ %)++ Φ##&ΒΟΦ % ( ## + Β 0.Ι. 1

11 Ω 4 % # & %% ΒΩ 4 % #+ )## Β3Φ//& Π/ 44Γ%% 4ΗΓ/ / % 4 %)(( 4Φ(Η/ 4 Ρ + % 4Ξ % # % 4Γ (% 4 # 4 # (%Φ& Σ # 4 %4&#4 &/ %ΒΩ 4Ξ&( % (ΒΩ 4Ξ&( % Κ Ρ% + )## ΒΩ 4Ξ&( %+ )## %Β 0_Ι. Ω 4Ξ&( %&// Β 0.Ι. Ω 4Ξ&( % 4 / Β 08Ι. Ω 4 % Ν%) %(Β 0.Ι. Ο ( % # Μ+ Βϑ% Η( % 4 Κ # Μ+ ΒΩ 4Ξ&% #+/)#) + Ν% Σ #ΒΟ (Π (Μ%&(Σ 4 % Μ+Β_++ # +% Η(Β.# +% Η(+&# ΓΒΟ (+&#Σ 4 4 ΚΒΕ # ( )/ Ρ% ( / % Β9 / / % ( )/ Ρ% #ΗΓ/4 & &(Σ 4 % Ν%) %(Β ) &#ΗΚ%+% Η( % ( +% ++ /)4ΒΕ # &#ΠΓ%Λ 4 )/ / 4 Κ #&++ (Β,// )/Ξ& /) #Ξ ( 4 Η % (Κ / Β,// )/Η % (Κ&( ( % #% ++ ()#4 # +% Η()++ +&#4ΣΓ% Βδ Ρ% Ν%) %( %Ν)#/)4ΒΕ&# )/Ξ / ()++ ) (()/# #ΛΗ %Ν Μ+) + /) / % % ΚΝ)#/)4 4 4 #(/)4 +&/ &#Π&% (& 4 & #Β3 % ) %&// Ν%) %( Λ)++ &#(αο ( %Π&% Κ(& 4 & #Β 0_Ι. Θ,Ο.χ9,ΕΕ.ΙΒ 08Ι. Θ,Ο.χ9,ΕΕ.ΙΒ 0.Ι. Θ& 4 & #Β6% (( 4 & #γ/ 44 4) # +ΦΗΗΒ 0_Ι. Ω 4 % Ν%) %(ΒΟ ( % # Μ+ ΒΩ 4(&% ) )#ΒΩ 44Κ%()/Ν Μ+ / 4ΒΩ 4Φ##/&( %Κ Η %( // ) ()#4 # ()/# #Β?

12 08Ι. & ) % Φ &αικ% ΝΓ%Ξ & Φ4ΣΓ%αΟΦ4ΣΓ%# )++ &#(α 0_Ι. Ω.χ9ϑς_.ςΒ 0.Ι. Ω 4 +%) %Β 08Ι. Ω 4 +%) %Η % )Σ 4 % Ν%) %(Β 0.Ι. Ω 4 % Ν%) %(ΒΟ ( % # Μ+ Β.#/ 4 4Ν Μ+)&( %+Φ## ()// )&4# #Β<7ΒΣΦ/) <22=Υ ΦΞ&% #/ (( Ν% Σ #Λ ) %Ξ&#Β.#/ (( Ν% Σ # &% %(% ()/ + Κ# %ΒΙΚ % ( <=Β Ν( Π %<227γΣ 4 %Η %( &(( Ν%) %(ΒΟ (Ξ&% Ρ%(/&#4 + Κ# %Β 0_Ι. %Η % % % # /)+αω 4Ξ&( %&( % # % /)+ιθ% % Φ# % + +Φ Ν)// % )/+Φ## Ν)// (( Φ( #&( (ΞΓ% ( &(%&/ +Φ(ΝΚ #Γ (/&# + Ι&() #&/(Ξ &( %Ψ Κ( # +Φ Ν)// % ( %( (( #&++ %) (( /&# (α 0.Ι. Ω.χ,Θ.ς9ϑ[.9Τ_00.ς.ι 08Ι. Ο (4ΣΓ% Φ)++ Β 0_Ι. Ω 4Ξ&% Ρ%( & # # +Φ Ν)// %Β9 + Φ /(&/( ΚΒ_++ +ΣΡ% ( Β &#4& 4 ΧΞ/& Μ )&Β 0.Ι. =2

13 ) (( Π/)% &(( ΝΝ % (# ΝΝ ΝΚ #Ξ Χ # Λ ( %Ξ /( )++ %(ΝΚ #/)( # Χ # ΛΝΚ (/)( ( &( % 4Σ 4Ψ %Σ 4Ξ / )4ΨΗΚ% (/)( Ξ # %&%Β 0_Ι. Ω 4Ξ&( % % #ΒΩ 4Ξ&( % ## + %ΒΩ 4Ξ&( % ΚΞ # %&% %Β 08Ι. Ω 4Ξ&( %8 / 9 #(%Φ #/Γ% &4 + / Β3 /+ %ΗΦ// 4 Φ 4 Μ(( % ΓΝΝ / &()(%Μ# ( 4+& ( % % ) (( # % ((# ΝΚ4&(&Β3 /+ %)++ % 4+& ( % 4+#Φ %Η/& + %Β3 /+ / 4 / (&%Β3 /+ %)( % 4 ΝΜ%) 4 (% )%Β & /&4 ## + % % (( α 0.Ι. ς (( %Β 08Ι. Θ% % ΦΣ 44ΣΓ% (( Η %Ν #4 # αω 4Ξ&% +% ( + (Μ++ %ΗΓ% (( Β_#4 #& Ξ&% 4)(( 4# /)4# % (ΗΦ//(Ξ # %&%ΒΩ 4 +%) %)++ Η %Ν #4 # ΒΩ 4Ξ&%Η %/ #4 (4)(( ΝΝ Κ(Σ # Ν #4 %Β 9 / () ( +&Ν)(&/) () + & ΗΦ## % Ν #4 % 4)% 4 % )Β Ω 4 (Σ # %)#4 #Ν #4 %ΒΩ 4Ξ&%)#4 # % )Β 0.Ι. Ω 4 % % )/Γ Β 0_Ι. Ω 4Ξ&%)++ #4&#4Π/)(( / + (& # &##Β 0.Ι. Ο (Ξ&% / &4( Ρ%( ## Ξ&%ΝΚ (Κ((&( / + ( 4Β 08Ι. Ε #) (( %() )/Σ 4(% ++ ΝΚ (&# #)( )/Β 0_Ι. _++ Π&% )( )/ΒΩ 4 )/Π ( )/ # Κ ( %+(&(Σ 4 )/ )&( (+&# )++ Ξ&4Σ %(Β ==

14 0.Ι. &# # &%Η % + Ν /Ν Μ+ Ν&(Β &#Η %(&/( 4Ξ / () #Ξ % Φ Σ 4 &%Β84Ξ&# Ξ& % ((ΒΩ 4 # %ΛΣ 4 &%Σ & # Ξ&#ΒΟ ( % ( Φ ( Σ 4Ξ&%4Σ %(Β % &4Σ 4 &% & # Ξ&# &%Σ 4 Φ Λ %4 Ξ& Ξ&#% ((Β % &4Ξ& Ξ&#% ((Β 08Ι. 0)+ /Π/ Ξ&#%& # # &4 #Σ 44% ) Κ%) 4/Γ Β 0.Ι. Ε ##Ξ&% &4(()/ 4ΥΟΦΞ&% &+% ΓΜ# Β9ΚΝ # Φ %#Κ% ΦΠ/)% #4& Σ %(ΒΩ 4/)+ % 4ΒΟΦ % &%( % ## 4ΒΩ 4/)+ %&( ΦΠ&## %ΒΟΦ %/)((Η% ++ΒΟΦΞ&%&//() ΚΗ)# +/Ρ%ΒΟΦ % #Μ /)4Β9+&/ )(& #+&ΗΗ αϑ&#σ 4%)#4 4αϑ&#Σ 4ΗΚ( / Η ##Φ % ( )((αϑ&#σ 4ΗΚ Ν&# % ) &4ΝΚ 4α9+&/ )4ΚΝΚ+)# αοφ+&#)++ # &(_Π # %Π % ## & Φ#ΒΟΦ % # Ν ## # + )## ΒΩ 4 %Η % / + () 4ΒΟΦ % #Π ( & &)ΠΜ #Λ +) % #Β 08Ι. & )/ Φ&( )# Π&%# +&/Ξ ( α6/)% Φ+Κ(& Κ +%) α & # % Φ 4 #(/)4α % &# %/ % Φα % &#Η % (% ++ % Φ 44 (α_++ Ν% #( % 4Ξ ) Φ%)#4 %ΒΩ 4 %4/& ) 4ΒΟΦΞ&% Κ Μ+ΞΦ ΛΠ&ΠΜΞΦ ΛΞ %4& / % Φ 4 #(/)4αΟΦΞ&% Κ φμ%φ Ν Β9Κ/ (( ΦΠ/)%+Κ(ΒΩ 4/)+ %&( Φ+ %Β3 %( // 4 ΗΓ% ( 4&#4 #Β % &#4 ##Ξ&% Φ Ξ&((α &% ΦΞ&(( φ #+ )## α &% )/)44 ( & ##ΚαΟΦΞ&% ΚΗΓ/ (Ρ%ΒΟΦ % # #Κ/)#4ΒΩ 4(% % Φ/)+ % (ΒΟ)#/)// 4%) Σ #( ΒΩ 4 +&/( ( 4ΒΩ 4Ξ&%)#4 # +ΣΓ## Μ+ %ΒΩ 4 Μ# )Ξ&% (Π%& φ/) ΒΟΦ % #%Κ ( & &Σ 4Ξ&% Γ((Β 0.Ι..% Φ4%& ) α %Η %Ξ&% Φ)++ &4( (ΗΓ%αΘ&% Φ 4 ΓΝ/&#Κ% Φ4Κ%αΩ 4 / + % 4Β )/ Φ4)Η( 4 4α &Ξ&%Σ 4 &4(αΩ 4 (&( ΦΞ&% #&## #ΒΘ% ΗΗ %Σ 4 4 )4Σ #Β % Φ 4 #(/)4αΩ 4 & # % 4Β %Η % )/ Φ)++ Ρ% & # 4αΩ 4 %)++ 4)Η(ΒΩ 4 % +)/(Β &4ΣΓ% #Ν #Σ #( 4 & # # &## 4α 9+Φ// Σ 4&/ %) &4( (α %Η % &%( Φ)++ ΝΚΠ% (α.% (Η % )Σ 4Ξ&%Π&%#α %Η % +&# Φ)++ ) ( ( %αω 4Ξ&% Γ(( #&## #ΒΩ 4 %4/& ΦΗ % (Κ%ΒΩ 4 &(( Ν%) ΝΚ () # & # 4Βϑ&# ) Ρ% ## %α =<

15 0_Ι. %Η %4Κ% Φ)++ α %Η % % Φ & # 4 &αο%&ξσ #ΚΒΟΦ % ) /Μ++ (ΒΟΦ ΠΦ% /&#+ 4ΒΟΦ+ %&/ %)()/Κ +%) # Π%&Β %Η % % Φ% Η %Κ/ αθ&/) ( & 4 &Ξ ) ( % ( Φ )/ΒΟΦ % Φ ΒΟΦ %Π&%# /)4ΒΟΦ %Φ(% /)4 / ΝΝ(&((ΒΟΦ % Ν%ΓΒΟΦ % Μ+ΒΟΦ %ΦΗ % %&4 /)4ΒΩ 4Ξ&( % 4ΒΩ 4& +Μ% 4ΒΟ%&()/Ξ / ( Β ;<27# 0.Ι. Ο (Η)## ## + % &+ Ν( % % % # # %ΒΟ (Η)## ## + % (Κ% ΝΝ %4 # #Λ4Κ%ΝΚΣ ΠΠΛ Ν) %/Φ# Σ#Κ% ( %/Φ# Σ 4 ) &4 (( %Σ ΠΠ #Λ + / # / 44 % 4Λ # %/ (( Π&% (Β 0_Ι. Ο (Η)## ## + % (&% #Φ( &## / ΛΗΚ% #Σ ΠΠΛΗ)## % #Ν&%(# %Λ4)Η( % 4ΛΗΚ%Π&%#Λ +ΣΓΝ %ΞΦ ΛΠ)/ 4+&# +Σ ΞΜ(( γ 4,ςΟ.Θ.0Θ3_ΙΘΒ 08Ι. Ο (Η)## ## + % Μ# ( )+()4 ( %Κ(Σ # # +Ν #4 %()/&(Π&%#&+&#ΗΚ Μ++ / // %(%& Ν/)# // %Ξ (#Κ% &# % Π&%#&ΗΚ% Μ++ / // %(%& Ν /)# // %Ξ (Β 0.Ι. Ο (Η)## &#4 /)+ ## + %ΒΟ (Η)## ## + % Μ# Π&%# % Γ( Β9 Μ# Ι&((Γ# + ( % (Η)#(Ν% 4%& Β9 /)+ %Φ# %Ξ / #)#4 Ν% 4%& # ΝΚΙςϑΛΣ&Λ+&# +Σ ()/ 4 ΝΚ Θ <Β Ο ( Η)## ## + % +ΣΓΝ % χβ Ο ( Η)## ## + % Μ# Ν Ν Φ )++ %Η)#( 4 #Μ## % ()/6%)(# Μ9Ν &% ΒΟ (Η)## ## + % ΗΓ/4 % ( #ΒΟ (Η)## ## + % Μ# 3%) # % #4 Θ Ψ %) 4 Μ# 6%& Τ)(( % φμβ_ξ %(Η&//Η)## ( ## + % Μ# ς ΠΠ) Ζ)//)& % Σ&% % # ΒΟ (Η)## ## + % (% %&(Ι %4 %+/& /Γ ( 4/)+ ()/(ΒΟ (Η)## ## + % (% %&( + )## % 4 ##(Σ # %/)+ Μ )Ι %4 Β =β

16 0_Ι.ϕΗ %( κ Ο (Η)## ## + % )++ Μ# (4ΣΓ%# Φ4)Η( % 4 4(&%Ξ&# (( %#& #Β3 % Φ4ΣΓ% (Σ & +ΣΡ%/)4Ξ (ΒΟ (Η)## ## + % (% %ΝΚ+ΣΡ%/)4Ξ ( #ΒΟ (Η)## ## + % Μ# /) ( % #)#4 ΗΦ//(Βϑ&# +Σ Η)## ( ## + % %/Μ++ /)4 Β _&//Η&//Η)## ( #% ++ ## + % &+ Ν( % % % # /)+ # %Β84 % Φ ( /)+( ## + % ΦΞ / )4Β3 % &Ξ&% Φ/ ((Η % (Λ &()/Ν& % Φ 4 4 Φ+&#+&# +Σ Π/) /Μ++ /)4ΒΟΦΞ&% ( % Σ&# %Η %ΚΠ/)/Μ++ /)4Β /1<27#5 08Ι. Ο (Η)## 4 Κ+/ + ## + % ()/Ν& % 4Β9 Σ ΠΠ %) ( ΚΒΟ (Η)## Η)/&#(% Ν %Β Ε ## + / + # ## + % Σ ΠΠ % &# % ## + %Β 6&%#Λ Φ#4 Λ #&%+ &# ΛΝ% ()(Φ %( ΛΝ Μ+) +Φ( )+/)#4 Ξ ΒΟ (Η)## 4 Κ ## + % Σ ΠΠ % Ν Μ+)&(%)ΒΟ %Σ 4 %ΒΟ Σ ΠΠ % Κ## 4Β9Κ## )++ Η)+ %/) (Β9 Ξ&( % % # 4 4 / Β9 )/ ΓΒ 0_Ι. Ο ( Η)## ## + % % Ν )() Λ 4/& Λ% Φ% ( %+ 4 ΗΦ// & # /&4 / Ρ% Λ ## + % /)+ %&# % ## + %4 ( 4 )++ Ν%) %)( % %Ν #4 %ΞΓΜ (ΒΟ Σ ΠΠ %) Ξ / +( % #Λ Σ ΠΠ % Κ## 4ΒΟ Η % Γ+ %Κ )()/ Κ## 4&(/) ( % % (Κ/ Β 0.Ι. Ω 4+#Μ(( % Η( 4/ % %/) (()/Ψ 0_Ι. Ω,ΛΟ.Θ.ΙΟ.ςΩ.χχ0.Ο.ςΕ.χ8.ς0_.ΘΒ 0.Ι. Ω 4Λ+#Μ(( % Η( 4/ % %/) (()/ &# /)4 ()#4ΒΕ&( 4 φβ 0_Ι. Ε,Θ8χ9.λχΩµςΕ.χχ0,ΟΒ =;

17 08Ι. ν Σ Κ)#Η&#()/(Βν Σ ΚΠ&#&/(Βν Σ Κ/& % (Κ # Β 0.Ι. Τ/&( # )// Σ 4 Ρ% # /& #&ΝΝ ()() / #& Π Η /+#)#4 #Λ #/& % (Κ # / #Λ ΝΝ(&((& Ν #4 % 4+% ΝΝ /)4 #Μ( / %ΒΕ #Σ 4 %)++ ΝΝ(&((& Ν #4 %ΒΩ 4 % % ΝΝ(&((& )#( // +(Φ // #Μ( / % ##& Ν #4 %ΒΟ ( %)++ Π&% &( 4 φ +&#4ΣΓ% 44/& ΒΙΚ%Σ 4 # Σ / #4&#4Η)## %/) ( #)#4 ΗΜ/( % (+#Μ(( (()/+Φ# ( ΝΝ/ / %Β.(4 (( &( % (Μ++ Β.#4 Π +Β 0_Ι./,#8=>8#8 # #77(7%#8#10(++5 Ε&( 4 φβ 9/& %Β Ε ## + /)4 % /& Σ # %Β δ Σ ++ ΝΝ ##Β Ε&#4 ##Β δ #&++ ( (( %ΝΚΒΩ 4/)+ %Κ #&++ φβ84 /& %Β &Ξ &()/Ξ α 08Ι./%(07# 7#0,5 Ω 4 +Φ// Γ# + Σ 4 &% % ΝΝ(&((& Η)/ Η)Β 0.Ι. Ω 4 %Η/)#+()/Κ Σ ++ ΝΝ ##Β 0_Ι. 9 ΝΚ 4ΒΙΚ ) %Σ 4&(Σ 4 %Η/)#+()/# ι 08Ι. Ω 4 %Η/)#+()/ Μ Β 0.Ι. Ω 4 %Η&#(& () +Β 0_Ι. Ω 4 %Η/)#+Κ +%) Β 0.Ι. =

18 ,/(Σ 4 +%) % % &#(ΒΟΦ(% #4 %)++ Η % ()// 4# ΒΩ 4Η)## %)++ ΝΚ# ΒΩ 4Ξ&%)#4 # Η&#(& )ΒΩ 4Ξ&%Π&% /Μ (()/ΚΗ %( // 4 / Β % &# ( %Κ Ρ% 4Β &Σ 4( #+ % 4ΗΓ/ %Β 08Ι.,/(Σ 4 +%) % % &#(Β,/( % )%+ /)4ΒΙ &## (Η)## )++ ΒΩ 4Ξ&%Π/)((Π&#+ (ΒΩ 4Ξ&%Π/)(( / (&((ΒΩ 4Ξ&% Ρ%( & # #Ν Μ+ Ν&(ΒΩ 4Ξ&%Ν%Γ Κ(&/) ( )((Β & % )/ Φ )( α & %+&# Φ+% αω 4 (&(Σ 4Π %) (& % # %)+ ( /&# ΒΩ 4 Ν) % /Μ++ Ν)// %ΒΕ # &#Π/)%)++ /Μ++ /)4& ΚΠ/) )# % Φ/Μ++ /)4Β 08Ι. Ω 4 %Π 4& (ΒΩ 4 % &++ %ΒΩ 4 %(Μ## 4 Γ( 4Ν # 4Ξ /(Φ) ( (Κ /)4Η % #+ /( ## Η % (% ++ % # ) (ΜΝ + )## Β9/)+ 4Β3 %Σ 4 %Σ #(ΜΝ Β.# %&%ΝΚ ΞΜ(( (Φ% (Φ%+) 4/)(( % % Β 0_Ι..# )( % %_Π #ΝΚ(&#4 +Φ% (Β84 # % )( % %Σ 4ο/Φ&% Β.# & # % Θ %Ω # #Β Ω& &ΛΣ 4Ξ&%/ (χ/& +/ ++ #Λ #Π +Η %&// Λ 4Ε% ΒΟ&// ε&μβω 4Ξ&% 4 Κ/ (Ω 4(Γ% )++ Η/ΜΒ84Σ 4(Γ%Η/ΜΒΩ 4Ξ&%Η/Μ ΝΝ 4# Ι %4 (Φ #4&#4 %ΒΩ 4Ξ&%Η/Μ ΝΚ+%Μ 4ΝΚ( % ΒΩ 4 %)++ % Η %ΚΗ/ΜΒΟ ( %<224&#4 % (Γ%% Σ&# Η %Κ Γ) #Π)/ ##) ( Η/ΜΒΟ (( Ξ&# / %)++ Γ #ΒΟ (Ξ&# / % /) (Β /1<27#5 08Ι. Γ%( % (ΒΩ 4 &# Ν )() ( 4 / ΒΩ 4+&# (ΒΩ 4 %)++ + # (&#( Ν%) %(Β Ω 4 4ΣΓ%# )##) // Β Ε // <7Β ΣΦ/) <22= 4 <=Β Ν( Π % <22 Ξ&% Σ 4 Ρ%( Φ( ΝΚ ΠΜ #==β4&#4 % 4 Ρ%(ΝΚ 7Η ( %ΒΩ 4Ξ&% Σ ++ ( ΝΝ<< ##ΒΩ 4Ξ&% Ρ%(Ξ Η%) Γ% # =74&#4 % 4Π/)((Η)#Ξ %4&#4ΒΩ 4 %)++ + # (&#( Μ+ΒΟ (Ξ # %Σ 4 %ΝΚ( ΝΝΒ )%+ /)4 ΝΚ( ΝΝΒ 0.Ι. 9+&/Σ 4Η %( // # ΞΜ44 /)4α /+ 8%1<27#5 =7

19 % &#Σ 4 Η( ΗΚ% ## # Σ 4 )/Ξ&ΒΟ ( %Π&% # &##Σ 4 )/Ξ& Σ 4)++ Ξ&% (Φ%(Κ Σ ++ ΝΝΒ.# ) ( &( % Σ ΗΒ 08Ι. δι._λ#κ +ΣΓ## % % Ξ Σ 4 # %Β 0.Ι. &#4Σ / )++ ΛΣ 4Ξ&%)++ Ν%Γ 4ΝΚΞ&#Β 08Ι. ϑ %( + ( Λ)#( // +(Φ // &%% 4&#( ##Ξ&%&//() &ΝΝ // %(()/ 4Β 0.Ι. _++ Π&% (Λ #% ++ &# % ## 4 ΚΒςΦ# Π% ## % Η % + Ν /ΒΟ (&ΝΝ // % %()/ 4Λ ## Η%Μ# ( %Μ+( Β 08Ι. Ω 4Ξ&% # / # )4 &+#Κ% (4Σ / % ##Β 0_Ι. _++ Π&% ιω 4Ξ&%)++ Π&% Ρ%( & # &%Π ) / )4 Φ )+ % 4Ν Μ+ Ν&( %ΒΩ 4Ξ&% #Ν% Η %ΝΚ/) (&Β.( # Ψ#)4Ξ(Ψ (&# #Ν% Η %Β % Μ % ( % (α &# ΚΦ( #% Χ+ (Σ %# Λ( #+ (Λ #Ν% Η % %Φ( #% Χ+ (Σ %# ι 0.Ι. &#Ξ&% 4 Κ%Μ+( %Φ# Π% ## %Β 0_Ι. _()// 44Ξ&%Σ 4 # )Ν/ &(ΝΚ/) (&Β.# )Ν/ &(ΛΞ&ιΟ ( % / % (# α 08Ι. 90[ΘΘΒΟ ( %)++ (( ( +&/Ξ&# / Β & % ( Φ4ΣΓ%αΟΦ4ΣΓ% (( (%) ) /( 4 Ν%) &(Β =5

20 0_Ι. Ο ( %Ν%) &(Β 0.Ι. Ο ( %)++ /)+&( (Ν%) &( % Κ%/)4 4 (Ν % #/)4 Π%&ΒΟ ( +)// ( %Ξ /()%% / &#(ΒΟ ( Π (Μ%)#4 #()#4Β,/(+&# +%) Λ&/( %)#( % &#(Λ 4 Κ (Ν%) &( Β9Ρ%/)4 (Ν%) &( Β.% (4 ( +% (+&// % &# (Ν % #/)4Β.% ( Κ%/)4 +% (+&// % &# (Ν%) (Β 0_Ι. 9/)+ % (ΒΟ (( +&/ Ρ% Ν%) &(Β[Φ(Ξ / /)4Ν%) &(Β 08Ι. Ε #)++ (%) ) /(α_++ 4ΣΓ% (()/+ /)4Φ# %Ξ / #)#4Β_++ #&++ ## # ΦΞ&% /)44 ( ι 0_Ι. 9 φ % )+()4Β 0.Ι. Ο (Ξ #4 % & #Β 0_Ι. ) )++ φ % )+()4]Ξ & % & )+()4α 0.Ι. Ω 4 %# ) ( &%( ΞΦ// (ΒΟ ( # ( ΞΣ /Ν % %Κ +%) ΒΕ.ΙΩ.χϑ0,ς.ς_ϑϑ. δ9ϑς_.β 08Ι. Ω 4( #+ %ΝΚΞ % Μ /) Σ 4)++ Ξ&%/ Β % Μ /) Σ 4Ξ&%+& ( (Π %(ΝΚΚ )// ΓΒΤΚ Ξ %/&#4() Σ 4)++ Ξ&% Ρ%(()/ ( ) )(( 4 (/) ΒΤΚΞ % Μ Σ 4Ξ&%/ #4( ( (( %# &## (ΒΤΚΞ %&## %/ &/(+Φ## Ρ%(ΒΤΚΞ %+/ +Σ 4+Φ## Ρ%(ΒΤΚΞ % Φ Σ 4Ξ&% Ρ%(ΒΤΚΞ %/)( Σ 4Η % (Κ%ΒΤΚΞ %/)( Σ 4+&#ΒΤΚ/) ( 4Κ% ) % / #Κ%Σ 4)++ Ν& %ΝΚΚ/ (ΒΙΚ%Σ 4 )(( % ΝΝΠ/Κ (ΝΚ ) /)#Σ # 4 +ΣΡ% %( ## %ΒΙΚ%Σ 4)++ (Γ%(& =1

21 +#) # 44ΣΓ% # (Β6&% Π/)% )(( # Λ( Λ+&/ ΒΙ )ΛΗΦ// 4 &% Β3Φ//& ΗΓ/ / % 4 &% & )## ΒΩ 4 )(( % ΝΝ Ν %% ΓΜ# ΒΩ 4 ()%% %)##) Γ #Φ( #ΚΗΚΓΜ ΝΚ #ΒΩ 4 %Ν&( () +ΒΩ 4 %Ξ ## )++ Ξ&%/ ()/Κ/) Β9 Ξ&%Ξ&(( (Η %4 (Β9 /)+ /)++ (% %/) (Β9 )++ (% %# Β9 /&% 4(%Κ++ ΝΚΒΟ ( %Π/)(( )# +Σ Π# ] 0_Ι./#%( 7+299( # ) %ΞΦ# %& &() +Β 08Ι./? 8%7 5 Ω 44Κ%) )%+ /()/Σ 4Π/)% Κ /)( #& 4 / &(Σ 4 (( % 4% ((# ΒΘ%Γ ( % 4 / ΥΣ 4 4Κ%)++ Φ# %ΛΣ 44Κ% %Β 0_Ι. Ο (( Ξ #4 % & #Β 0.Ι. Ω 4Π/)%&#(&((ΒΘ &( % Σ Η # ) %Ξ&# )// (( ΝΝ (( ΒΟ ( %&Ν%)/ 4Ξ&# ) % ( +&/Π/) ( &( %) ΞΓ (Β Ω 4 %/Μ++ /)4Β_ &) % Σ 4/Μ++ /)4Β Ω 4 Η )% %Β Ω 4 %)++ % ΧΞ& Ν&4# Β Ω 4 Η %( // % (()/&// Β_ΣΦ#) Π ( %Ξ&# 4Β0) ( )((%&+# %ΒΩ 4Ξ&%)++ # &## (Β / /) ( )(( %+#Μ(( (()/ (( # ΥΚ/Μ++ %& &()+ %Β % &# +&/Σ 4/ Ξ ) Σ 4 )++ ΗΚ%()/ (( ΒΟ ( % # # ( 4%Φ## #()/&(Σ 4/ %Βν Σ ΚΝ ΝΓ (Βν Σ Κ Φ/ ()4Β Η& #(% %Σ 4&(Σ 4 %Β 0_Ι..Ε3,.ΙΘς8ςΟ[,ΘΟ[.ςα 08Ι. ΟΦΞ&%)#4 #% ((()/ΚΠ/) %& &()+ %Β_#4 #% ((()/Κ Ρ% /Μ++ /)4Β_#4 #% ((()/Κ +%) Β 0.Ι. Ω 4 )// &/ %) +% ( Σ 4 &%/Μ++ /)4ΒΕ ##Κ %Σ 4Η %Φ/Μ++ /)4()/Κ +%) ΒΩ 4 &% ΞΓΜ( % ΝΝ 4 %/&#4( %# ΒΩ 4Ξ&%)++ Η (Η ( ΒΩ 4 +%) %)++ ΒΩ 4Ξ&% #+ΣΡ% ( =?

22 4ΣΓ% ( /Φ(( 4Β3&% # )#Ξ / %ΝΚΚ ΓΒΩ 4Ξ&%# + ΚΗΚ &4 # ()/Κ4Κ Φ( #&(Σ 4 +& % 4 / Β 0_Ι. Ω 4 +& % 4 / ΒΩ 4 +ΣΡ% % 4)/ 44 # Β 08Ι. ΟΦ Ξ&% ΚΝ # / 44 %ι 0_Ι. Ω 4(&%(&Ν (+#) # 4/ 44 % # (/ 44 #ΒΩ 4(% #4 %# ( #)++ Ν% ΛΣ 4/&4 % (Η)#( #)((Λ (/&#4(4&# + % (( #)((Λ ΝΝ %/ 44 #Β 08Ι. Ο (+ %Π/ ΒΟΦ ()++ Ξ & Φ +&/4ΣΓ% Β 0.Ι. Ω 4%)#4 % %& ) 4 ) %Σ 4Ξ&%Η&/(ΝΚ) #Β Φ# ) %Σ 4 Κ(& #+ ΝΝΞΚ# Φ+ ) #Σ 4 )++ Ξ&%Π&# & Σ ΒΩ 4 ΚΠ +Μ(( Κ% (Β 0_Ι. 3Γ% (/&4 %Σ 4 ( Κ%Λ ΚΠ +Μ(( %Σ 4 Κ% (Β 0.Ι. 9 # % Π/)% ( (Ν #(&%%ΒΟ ( %(ΓΗ( &%%ΒΟ ) %&( &#Ξ&%/ Β 0_Ι # %ΗΦ// & &%%Β & +&/Σ 44ΣΓ% ()/ % #αχκ%φ# ( &%% ( / 44 %α 0.Ι. Ω 4 +%) %)++ Β Ω 4 +%) %)++ ΝΚ Η/ % Κ# %Β Ο ( % # ΗΜ ) + ( (&# Β Ω 4 ()++ Ξ &Σ 44ΣΓ%ΒΩ 4 % Μ+ / (ΒΩ 4 %ΞΜ ( %) +ΒΩ 44%Κ( %Β 0_Ι. <2

23 Ω.χ.ς π9θ.ς_9ϑι 0.Ι. 9+Φ// Γ# + Σ 4&/ %) &%ΗΓ (Β 08Ι. 9ϑ[00.µΙ9ϑ.Ω.χ,0Ος_,ς3µΟΘΒ 0_Ι. Θ& 4 & #Β 08Ι. Θ,Ο.χ9,ΕΕ.ΙΒ 0.Ι. & &% ( Φ &α/+ 8%1<27#5,,ςΟ.ΘΟ[9,α9,Ο[,ΘΩ.χ9ϑ[00.Θ, Ε.χ9,ΕΕ.Ια/+ 8%1<27#5 )/ Φ&(Σ 4 +&/(&&// ) )# #Σ 4Ξ&%α,// Κ+&/( ΗΦΧ+)#4/Μ++ Ν)// # ΝΚ #4&#4α.% ( ( Φ )/ΒΩ 44ΣΓ% (ΒΩ 4ΗΦΧ+)#44ΣΓ% (ΒΕ #Σ 4 Γ%)++ ΛΗ %Σ 4%)#4 % / ()/==β 4 ) %Η%&&(Σ 4Ξ&%(&(( Β9ΚΞ #( % 4 4Σ 4 /)44 %ΝΚ Μ+ ΞΦ (ΒΟ ΗΚ%Ν)// # Φ( 4 ΝΝ 4Σ 4 Γ%)++ ΒΩ.χΟµς_ϑϑ.ΒΩ 4 %Ξ %ΒΩ 4 %)++ Γ ΒΩ 4/ %ΒΩ 4 %+Κ(ΒΩ 4Ξ&%( #+(ΚΞ& φ +ΣΡ% ( # )#Β9 / Ξ&#Ξ&% 4Σ %( ( /Φ(( )/Σ 4Ξ& φ Ξ&#ΒΕ.Ι,Ι _0_ϑϑ.,9.λΕ.ΟΕ.χΒ 0_Ι. ) &# )/ Γ % φ # Κ( Κ+Σ ## &( &#/ %ΝΚΒ 08Ι. Ω 4 %Φ/Μ++ /)4ΒΩ 4 % Ν%) %(ΒΩ 44Σ #(&% 4 / Β_Φ+ (( %Φ+ Β 0_Ι. Ω 4/&4 % ( Κ%) #&# % / 44 #Β 0.Ι. 9+Φ// )++ Σ 4Η %( // # ΞΜ44 /)4α <=

24 /+ 8%1<27#5 Ο (( %ΞΜ44 /)4ΥϑΣΡ% ( # )#Ξ&%&// % Γ(( #&## #ΒΩ 4(% )) ( )# ( +Φ// Ξ& φ) # %4&#4 Η& 4 Κ4Κ%Ξ&#% ((Φ( 4 Γ( % #&## #ΒΩ 4Π/)% Κ )#(ΒΩ 44%Κ( %Β Ω 4# % )4 % 4ΒΩ 4(%Μ4/ %Ξ&# Κ/)44 4ΒΘ)/ /Φ((/ΓΝ %Σ 4Φ(ΝΚΠΜ #Λ) )## Λ% ((Φ(ΝΚΠΜ #Β3 % ## ΠΜ # % ( %# +()/&( Φ+&# Σ ++ ΝΝ # &## #Ξ )/+ # Ξ / (+ / ΒΟ ( % (Σ 44ΣΓ%ΒΩ 4Η)## % # &##Σ 4Ξ&% ((ΝΚ/ #4 Β.#& Σ 4 Ξ&%/Μ (()/Κ/)44 ΒΙ #4&#4 % %&/( Κ #+ /( 4Σ 4ΗΚ% #Σ 4 )/Ξ&ΒΟ ( %&/( +&/()/Β9 φβ.#4&#4ηγ% ) # % 4 #4&#4#Κ% ) Κ+# %ΒΩ 4Ξ&% + # %ΒΟ&4 # (( %Υ #Κ% Σ 4 + % ΞΣ ()/ 4 / Λ Σ 4 +)Η( % ΗΓ% (Λ (&% & 4 (Γ / (( # Λ # (()#4 (%Γ Ν # Λ )#) +ΣΓ%( (Λ Σ 4 Φ Σ %Β 84 Κ 4ΣΓ% Σ 4 ( Σ 4)++ Ξ&% 4Σ %( ΝΚ &#4 Κ# %γσ 4 +%) %ιω 4 +%) % (( ΒΩ 4 +%) %)4Σ #Β &% (Π&% ( +Φ// ()/α 08Ι./38>0#85 8ς38ς9Ι,ϑϑ.ςΟ[8Ε9.λ.0.Θ_Ο,α 0.Ι./38>0#8%(03<+#5 38ςΟ_Ω.χ0_ϑ.ς9.λι 0_Ι./Α#=#87+#%5 Ο ( % #& ΗΚ()#4 # Σ 4 )%+ /)4/)+ %) (( /) (Β 0.Ι. Ο (Ξ #4 % & #Β9 Ν #) #)##) 44& 4 # /&4 +%&Η(()/Κ/ΓΗ( Ν ##&Β 0_Ι. Τ ## 4Ν #) + %& & % Β.(Μ / 4) +Β 08Ι. 3 % #/)4# / Β 0_Ι. Ο # % /Π%Φ+(Β Ο ( Η)## & Μ ()++%Φ# ( (( ) ΠΓ+ %Β Θ #+ ΝΚ Ω #& Ζ %4 /&# ) 3 %ΗΓ% % #ΛΞ %4&#4Ξ&#Ξ&%Ξ&(( φ #+ )## ΗΚ%Ξ&# ## + )## # (&/ #( 4 Φ( %+ % 4) ( // %&## (Β <<

25 0.Ι..// %)Θ)(( //Γ Λ % #%Φ#+Η%&/Ρ% %)##&9)4# ) #ΗΓ% %Σ 4ΨΗ %( // % #Φ()9(% & Η θ # Χ) Φ # ΗΓ% %()/% &# #Θ)(( //Γ Β 08Ι. ΟΦ ) %&( ( & +Σ 4α 0.Ι. Ω 4Π 4Μ#( Κ +%) )4Σ #Β 08Ι. ΟΦ Σ ++& ΝΝ #ΗΜ% 4 (/Γ ( &// Ν% Π/ %α 0.Ι. Ι )Σ 4 Σ ++& ΝΝ(% ##ΒΙΚ%Σ 4ΗΓ% ( &%Π 4Μ#( ΚΣ 4)#4 #4%Φ##()/Κ ( ΝΝ ΒΘ% ##ΝΚ #Φ+ Β 08Ι. &% ( #ΞΜ44 /)4 Ξ) ( %) #α 0.Ι. Ω 4Π 4Μ#( Κ +%) )4Σ #Β 0_Ι. )(% % #+ )## Π&% +&#/)+ φξ ) ( %+ΣΡ%/)4Ξ ( )Π)/ (ι9.λ,ς _Ιχ.ΙΘ_ΙχΕ.ΟϑΩνς0_χ.ΘδχΩµς.Β 0.Ι. 9 φξ&%)#4 #()#4 +ΣΡ%/)4Ξ (Κ4ΣΓ% Β 08Ι. Ε #+ΣΡ%/)4Ξ (+&#Ξ&# φκ4σγ% Β <β

26 0_Ι. 9 φϑ,ι 4 ΚΞ&# +ΣΡ%/)4Ξ (Κ4ΣΓ% ΒΕ #)++ &Ν%) %)Β 08Ι. 9+&/ ( /Φ(( /)+α9+&/ (ΗΚ ## ( #Ξ&ΝΝΜ # )#4Η % ) Φ Σ ++ % ΝΝ # // %&## # &%Π ) / )4 Φ )+ % Φ)++ +&#( #+ 4 Κ Ρ% +ΣΡ% ( 4 Φ ΗΚ%)++ %4& # 4&#4Λ # ## +% ΝΝ + #(&+( #Λ (( #(Μ% ( /)++ +&#+&// ( #(Μ%Λ # #&% % (# (&(Λ #Π +Σ Λ #/)( #/&ΝΝΛ (( # (&( ( +Φ// /)+ 4ΣΓ% 4) (&# ()/Κ +%) Λ()/Κ +&Ν # ( %( 4 )4ΒΩ 4(% %Σ 4 ΝΜ%Β 0.Ι. & +&/ // % Ρ% Η %/Γ #)#4 #α9+&/σ 4Η)## %Γ &## #ΒΟ)Ν/ &( #ατ% Η % #α Ο # /Φ( &## Λ Η % (Κ / ΗΦ// Λ(%Μ44 Λ% /)4 4 #)// ) /+/& &## #Λ Η& ( Σ ΠΠ 4 (&Π)/)##( +(Β9+&/ ( Ρ% /Φ(( #αϑ )## #+ %(%Μ4()Ξ& #Ξ # &##αω 4 (% %Σ 4 ΝΜ%Β 0_Ι..// % +&/Σ 4Π/)4%& ) 4ΗΓ / # Ρ% Η %/Γ #)#4 #α0) % Η )#) 4+ # % &() ( 4 (%Μ4( 4Π %)( #(Β.#+ )## %/)+ # %Βδ ΚΗ&#(& () +ΒΩ 4(% %Σ 4 ΝΜ%Β 0.Ι. Ω 4 ΝΜ%Η&+() +ΒΩ 4 % Κ+ &/ ΒΩ 4Π/)%+ &/ & Κ/ Β,/( / %Λ Η)## 4ΣΓ% 4 + &/ Β 0_Ι. Ο ( /Φ(( %)++ #ΚΒΟ (( %Π&% ( +%)((ΝΚ ) #ΒΟ ( %)++ Κ #+ /(ΒΩ 4(% ΗΗ %Ξ&#)++ )4Σ #Β_++ ( &# % Ξ // %Βϑ&# +Σ +%) %Σ 4Π&% # #ΗΚ &4 %Β3Γ%Σ 4%& %ΗΜ// ΣΦ+ # )+Σ // % #ΛΞ %Σ 4 %( / () %Λ(&% ) )# % 4)++ %# #/Μ ΝΦ#+( %ΒΩ 4 #Ρ% % 4 Ν %& Σ # #Β 08Ι. ΟΦ % Ν %&(Β 0_Ι. <;

27 Ο[.ςΟ.9Τ.ς,ΘΒ 0.Ι. Ω.χ.ςΟ.9Τ.ς,ΘΒ 08Ι. Ο Ν %&( (( % φβο Ν %&( (( %+ΣΡ%/)4Ξ (ΒΟ Ν %&( (( %&# %+Σ ## / ΒΟ Ν %&( (( %Ξ & Ξ / ( 4ΣΓ%/) (/)(( )# % ΦΦ(Ξ / /)4Β <

28 βψ # / 4 % 0_Ι.Υ Ω 4 %)++ Φ%) /)4Β9Κ/ #4 ΦΞ&%Σ ΠΠΛ/ )/)4Ξ ( 4Π)/Β9Κ/ #4 ΦΞ&%Ν #4 %ΛΠ (&/ % % 4#)#4 %Λ &( 4 Γ/Β 9Κ/ #4 Φ Ξ&# / % &(Λ/&4 % &(Λ & + % ΝΝΛ%Μ %Λ (Γ Φ4 % 4 & + % 4 / Β 9Κ/ #4 Φ &/ %Λ # +% %Λ Ξ #4 % ΝΝ/& Ν % 4 ΝΦ % ΝΝΒ 9Κ/ #4 Φ & % % 4Λ(%Γ ( % 4Λ 4)% 4 + Ν/) #( % 4 %4& Β 9Κ/ #4 Σ 4 ΗΚ% Π ( Ξ % +&Ν ( +&/ (Κ 4 ΦΗ/Μ(( % ( )(Β9Κ/ #4 Σ 4ΗΚ%Π ( Ξ & Φ +&/Ξ&ΝΚ 4Λ Ξ )/+ Η ( % 4+ # %( % ) +&/4ΚΝΚΒ9Κ/ #4 Φ)++ % Σ&/Φ / Σ 4Η/Γ%( %Λ &# %Λ #&++ %Λ+Μ % // %/)44 % &# % Β9Κ/ #4 Φ&+ Ν( % % (( )/Σ 4 / + 4 /)+ Φ ) % Φ / + % 4 Π ()#4 / /Γ ( 4 4ΣΓ%&/( Η % 4Β Ω 4Π&% (( % ΝΝ# # ΗΚ 4 #+/ +ΣΓ% % 4/ %ΒΩ 4 %)++ Φ%) /)4ΒΩ 4 / + % 4Σ Β <7

29 08Ι.Υ Ω 4( // %Ξ % &#4 /&# Σ 4Ξ&% Ρ%() 4 %( % %/&# # (( %Ξ %4 &( Ξ&%)Ξ %( /&# Β_(&/)& %ΝΚ( ΝΝ #Λ #Σ 4Ξ&%)++ Ρ%()ΘΞ&)/&# ##ΚΒΩ 4( // %Ξ % &#4 ΠΓ+ % Σ 4Ξ&%/ ( 4/&4 % (( %ΝΚ+&( 4 %) %Η %+ΣΓ##Λ/&# 4() Β % &#4 Σ 4Ξ&%/)44 ( Β Ο / % Σ 4 )## (( % +/& ()/ΞΓ%)4Ξ (Λ 4 4%&Η) 4 Μ%+ >Φ( &## / Β % &#4 ( &( % (Μ++ %Σ 4Ξ&% (( 4 %( % % (( %( &(%&/)( (Λ (&Η)+ Σ #&/)( ( 4( + ( # + &/)( (Β % &#4 Η)/ %Σ 4Ξ&% (( 4 / % )##)+&( 4 %) # Υ) ) () +ΛΦ% &/ () + 4 Η&(&/ΒΩ 4( // %Ξ % &#4 +% # %Σ 4Π%Φ+ %ΒΩ 4Η)## %Φ(Ξ & 4Κ%()/ &(ΛΞ & 4Κ% ()/+/Ρ% 4Ξ & 4Κ%()/Ν% # Σ # ) / %ΒΩ 4( // %Ξ % &#4 ## %Σ 4Ξ&%ΛΞ %)#4 %ΛΞ # % ΨΝ ( 4Ξ # % Λ % (( % %( % %Σ 4 ## # )# (( %Ξ &Σ 4+&#4ΣΓ% Λ# #+&#Σ 4 #&++ Λ&# % %4&# + ΦΠ%Φ+ /)4 ΒΙΚ% Σ 4)++ ΗΚ% + / #( // % Σ 4 Ξ Σ 4 +&#( #+ 4Β 84 Ξ Σ 4 +&#(% Β Ω 4 ( // % +%)(( # Η%&Π/ ++&()/ΠΦ()++ #ΒΩ 4(&%() ##Κ%Σ 4/ΓΝ %()/ΠΦ #ΒΩ 44Κ%Π&+/ #4 ΞΣ )4Σ #ΒΩ 4(&%() #ΝΚ )# %4& 4Ξ&# %4& ΒΩ 4( // %&#(&// %4& % )ΗΚ% 4 +&( 4 %) % % (( %( %#)#4+& (Βϑ&# # %4& +&# Ρ% ( %#)#4+& ( #α <5

30 0.Ι.Υ/%(0 #& ( #5 ΟΦ %&/(Σ 4Γ# + %& #+ )## Υ ( %+Λ(%Μ44ΛΗ/)#+Λ % ΒΟΦ(% %ΝΚ 4 / ΒΟΦ % Φ+Φ /)4ΒΟΦΞ&%ΝΚ4&#4 (ΒΟΦ %)++ % Η %# ΒΟΦ %&//() 4)((& + )## %γ ##)## %Β,// )/Ξ& #Π)(& 4Λ # /& % +Φ ( 4 (Μ%+ # )#Λ ( ( )((ΒΟΦΞ&% Ν% Σ +( % Ξ / () #Λ + # %( %Λ Η % ()//)#4 %Β ΟΦ 4ΣΓ%&/(γ % Φ )+ %Λ +Φ Ν)// %Λ +%) % 4# ( + ( %Λ Ν% Φ % %Β ΟΦ % ( Η&#(& () + % +Φ ## + Β ΟΦ(Γ%()/ 4 4ΣΓ% Κ%/)4 ()#4ΒΟΦ4Κ%Π&% ) % Β0&4 %# Π%&# ( 4&#4ΒΩ 4 )/ Ρ% & # 4ΒΟΦ % # ( %+ )## Λ% #(ΗΜ ) +Λ (+/ % 4ΒΟΦ(Γ%(& #Ν/& # Φ(&%Λ Φ (%Κ/ %ιοφ (&( Φ % &++ % 4 % Π/)% Φ # & &+% % Β,// %)#4 %()/ 4ΛΠ / )% % 4ΛΠ % 4Φ(Λ )/ #&++ 4ΒΩ 4 4 ΚΒΟΦΞ&%)++ () ()/ &// ΒΕΚ /4 ΒΟΦ /4 %)++ 4ΒΟΦ %&% ΝΚΞΜ(( (Φ% #&## #Β3 %( // % 4 ( (( %ΝΚΥ ) &((ΝΚΞΜ((& 4 )44& / ΒΩ 4 +Σ ## % ) Φ## / #Υ ΚΗ&#(& () +Κ )44 4 / ) ( (Η %ΚΗ %&+( 4 / ΒΩ 4(% #4 % 4ΒΕ # ΦΞ&%)++ () ()/ 4Β_ ( (Η)## %Σ 4 # &## 4 ΚΗ %&+( % 4Β <1

31 ;] )&/ 4 % / # ##8ΒΧ# #%Β: ( # ##872110#8# 9#Β7%#44#8Β5 08Ι. %(Κ% % ( 22Ν % # % (&% / % )Ι %4 Β 0_Ι. 22Ν % # %Β 0.Ι. Ω 4 %)++ #& Β 08Ι. _++ ##ΚΒ 0.Ι. 9+&/)++ Π/) (Β 0_Ι. %Η %)++ α 08Ι. %Η %(&% Φ)++ /) (& 4Ξ ) ( % ( Φ )/α 0.Ι. Ω 4+&#)++ ΒΩ 4+&#)++ 4ΣΓ% ( ( ΒΕ (Η % / % # )# ΒΟ %4& / ΒΟ % ΣΦ+ Β Ο +&/ #&%( ΓΒΤ&ΝΝ&Ξ&%Π ( 4/ ( )+()Π 4%& / #Ξ&# ΒΩ 4 Κ4ΣΓ% (ΒΩ 4+&# )++ ΓΗΓ%Ξ&#ΒΩ 4+&#)++ 4ΣΓ% ( ( Β 0_Ι. Ω.χϑ,Ι_ϑϑ.χΩµς.Ο.ΘΕ8ΘΟ.ΕΒ 0.Ι. <?

32 Ω 4 %)++ Φ ΒΩ 4 %)++ Κ Μ+ 4 / ΝΝ(&((&(Σ 4)++ Η % (Κ%&( ( )/ Ρ% 4%Φ ( Η % ΒΩ 4Η % (Κ% (Β 0_Ι. Ο ( %)++ #)#4 #Π&%# +&/ ΓΗΓ%Η % / % # )# Β 08Ι. 3 ΞΦ# % / % Ξ %(Κ%ΒΕ&#4 & )Φ#4&/ % 4Σ # Ρ% # Η % / % ΒΟ ( % &//() % (Η %Η % / % # Β 0.Ι. Ω 44Κ%()/ #Ν Μ+ / 4 #() )Φ+&ΒΟ ( %Η %/)( Β 0_Ι. Ο.Θ.ς38ς0_Θ.Β 0.Ι. 9) (Σ 4 &% %4%Κ(Σ 4Ξ / () #Β 0_Ι. Φ# &Σ 4 +Φ// %)#4 Ξ ## Λ) ( (Η %Κ(&/) ( )((Β 08Ι..// %ΗΓ%Σ 44Σ % (Λ%)#4 Ξ ## ΗΓ% (Β.// %/ 4 #Β3Γ% Φ%)#4 %Η % / % # )# Λ &ΞΦ#Β 3 % )/Π/) Κ% Β 0.Ι. Ω 4%)#4 %Ξ ## ΛΣ 4ΗΚ% &% % #Β Φ# )(( % 4 #&++ % # #&# % ΒΙ # % Κ%/)4 % ## 4Β 9 + % Η%& Κ%/)4 % Η %Ξ / Λ )++ Ξ&% Η % / % // % Η& )/) Λ )++ Ξ&%/ )/)4Ξ (Λ )++ + %Η%& ( ΓΠ/ %( ) /+/& ΞΣ Λ % + ( ΝΝ ) Π%Φ+Λ%Φ 4Φ(%Μ44Ξ (Λ &/ %)Ξ&%ΗΚ((Π/)(%Μ44Λ &/ %)Ξ&%ΗΓ/( 4 / + (Λ &/ %)Ξ&%Ξ&((# # %Η % 4Β98Ε,ςΟ.ΘΕπ..ςς..ΙΙΩ.χ,ςΟ.ΘΒ β2

33 08Ι. )/+ #% ((Ξ&% Φ()/Κ Ρ% Φ/Μ++ /)4α 0.Ι. )/+ #% ((Ξ&%Σ 4()/Κ Ρ% Φ/Μ++ /)4α 0_Ι. Ω 4Ξ&%)#4 #% ((()/Κ Ρ% Φ/Μ++ /)4Β 0.Ι. 9/)+ % (ΒΩ 4Ξ&%)#4 #% ((()/Κ Ρ% /Μ++ /)4Β 0_Ι. 3)++)++ Σ 4 6&%Π) Φ++ %) ΣΦ/ 4& +&# +Σ α & ))++ _Π # & / ) Π +ΞΜ//&α_ +)##)##Π)# )#4ι9Ν) ( ))++ ) &4Ξ % &4Β &%)++ Η % / % # )# &//() %#Κ%Σ 4 4%Κ(Β_++ Π&% #Κ%Σ 44%Κ(ΒΙΚ%Σ 4/ 4 ΚΒΟ &%&//() %ΒΩ 4 &% (Γ# + (Π&%#ΒΩ 4 &% ( (( %/ #4( (Π&%#ΒΩ.χ,ς.Θ.09ϑ.Θ6,ςΙΒ 0.Ι. Ω 4 Ξ& #/Μ++ /)4 Π&%# Β Ω 4 Ξ& #)// Η % / % Λ(%Μ44 ΝΝ + (Λ% Φ% ( %+ Π&+4%Φ##Λ &% Η/)#+ ΝΚ + / #Β 9Κ 4 ( Φ(Β 0 )++ & # Ν ) /( Ξ&# )+&ΝΒ_#4 #& &# % Π&%#& / 4Λ)#4 # Ν&%+ ( 4 4+&/( 4 (Μ44 ()#4Β3 % / % # )# / 4 Ξ // %)++ Β_#4 # / 4Β_#4 #Π&# ( 4Η& (()/ ((% 4+& ( (+ #4/ %ΝΚ 4Β_#4 # Ν %% ( 4)## )ΞΜ((& 4( &#4 4()/Κ(&& 4+/Ρ%# Β_#4 # Μ(( ( 4# Η%&Π%Φ& Κ Σ 4 Π%&++&% #Β Ω 4 &(()++ 4 (( ( ΝΚ + / # Η % ) Σ 4)++ Η % ( Ξ &/Ρ% % # & 4 )++ +/&%( Κ/ % # ΒΩ 44%Φ 4)++ ()/Κ4ΚΝΚ + / #ΒΩ 44)++)++ &/ # )Ξ %( # ( Η%) )#Φ((Φ( #ΚΞ&# #Κ/ + ΒΩ 44%Φ 4)++ ()/ Γ )#4&Η % )Σ 4)++ /Ρ%( 4 Κ Γ #Κ% &# % /Ρ%( (Β Ω 4 4%Φ 4)++ ()/ 4Μ # Η % ) Σ 4 &% Κ%/)4 (()/Κ+& ( 4 )# (()/Κ Ν%)#4 ΒΩ 4 &%4 )4Μ ΒΩ 4 &%%& + (()/Κ Ν%)#4 ΒΩ 4 ΚΠ%&Φ(ΒΩ 4Ξ& ##)## %ΒΩ 4Η)++ )((ΗΓ% ( +Μ ) #% (( &/ % #ΒΩ 4 &%)++ Φ( #Η %ΒΩ 4 &% ΒΩ 4 &% #& /( +ΒΩ 4 Ν)/( Η (Π&//ΒΩ 4Η % ( &/( )/Ρ%( ΝΚ + / #Β_#4 #()#4 &% &# + /)4Β,/( &%/ ((ΒΩ 4Ξ& (/ ((Β0 (( 44 (ΒΩ 4Π/ Η % / + ()4Φ(( %ΒχΦ(( %Π/ Η % / + () 4ΒΩ 4Η)++ # #)&++Φ%&(Ν& &/ %Β_++ Η % β=

34 )#( 4)++ Η %() /)4Β,/( &%# % &/(Β_#4 #()#4 &%4&/(ΒΩ 4+&#)++ +Μ/ ΝΚ Π&%# #ΒΟ (Ξ&%)#4 #()#4 Π&%# #Κ4ΣΓ% Β 08Ι. &Ξ&% (Κ4ΣΓ% &α 0_Ι. ΟΦ(% % Φ %Ν # % ## Φ %ΒΟΦ(% % Φ % #Ν # ( & &// + )## # )% (ΒΙ ( # &//() (% % Φ (ΒΙΚ% (+ %# # & % ΚΝ #Π&%( %Ν # % ## 4Λ(% % Φ % % ΝΚ & #) ΚΒ ΟΦ(% % ( Ξ / () &Β ΟΦ Ν%Γ % 4 ΝΚ&// ##Β 9 / # Ν # ( Β ΟΦ ( #+ %)++ &( # &##+&# Ρ% Η %Ν #Η % 4Λ&( Φ Κ4Κ (Ξ&++# ΒΟΦ Σ ++ % ΝΝ # Ν # ( &## #Β84 / Ξ&# %Ν # % ## 4Λ( #+ % Φ&( Φ 4 #(/)4 %Ν # % ## Ξ&#Β84#Κ%# #()/ /Φ(( ) %()/ 4&( Φ)++ % ΚΝ #Λ(% % Φ)++ ΝΚ ΒΟΦΗ %( (( %Κ (% Φ %Ν # % ## Φ %ΒΟΦΞ&% (4% )(ΒΟΦΠ/)%/)((Ν # % & Κ( #+ /)+ΒΟ ( % # &%( (&#+ Β6&% Μ# Φ)++ ( #+ %/)+ &#ΝΚ&# % %Κ %& /) (Β 08Ι. Ο&Ξ& ()++ Ρ%(# #4% # %Η %Ξ %/&#4( Φ )// + (Β /1<27#5 0.Ι. ς)+()4# +Ξ&%Σ 4Ξ&(( # %Γ +ΣΡ% ( % 4 # &Η/ % / + % ΒΕ #Σ 4Ξ&%)++ Ξ&(( # # ( % 4&/( ΝΝ /Φ+ # +ΣΡ%/)4Ξ ( #Β_++ &(Σ 4(% %ΝΚ #Λ #/)+ /Β 0_Ι. Ω 4Ξ&%)++ Ξ&(( #Π%&+ΣΡ% (Β.(/&#4 &%)4Η %Ξ / Β9 Ξ&% Ρ%(Π%&Β 0.Ι. Ω 4Ξ&%)++ Π/)(( /Κ(( 4 ) Ξ&# / (ΒΩ 4Ξ&%)++ Π/)((Φ( &((Η % + Φ // %4% ΝΛΣ 4Ξ&% )++ Π/)(( /Κ((# 44%) Π&#+ (Β ) Σ 4Ξ&%Π/)((Π&#+ ( 4 / (&((Ξ&% ( Ρ%( #4&#4 ()/Η // % 4Ξ & % ( #4&#4 ()/Η // ( Π/)% ) Ξ&# / (+ # + #( 4 Μ ( &() +4Σ ## Η/ % Κ%ΒΩ 4Π/ Π&% Ξ / (# Ν Μ+) +ΒΟ ( +&/ Κ/)( ()/Η %Κ+# ++ 4ΒΩ 4 % +ΣΓ% (/&(( %/)4Ν % )// Π/& ΒΩ 4Π%Μ( % & #& # )# ( ( (&# ΒΟ ( β<

35 ) % % ( %+ % ## 4ΒΕ # %] Φ/)4] &+ % ## 4)++ % (( Λ (% %Σ 4 % ( %+ 4Ξ&% # # % / ()//)(ΒΟ (% %Σ 4(Κ/ % (Λ %Η %+/&# % % 4Η %&/(Β 0_Ι.,/( (( %)++ # +Β,/( (( %Π&% Κ()#4Β & Κ ΦΞ&%Π/)((Π&#+ ( 4 / (&(( 4 )+( (& Κ+&/( ##)## %Β & ΚαΟ ( %)++ # +()/ΚΠ/)+% #) + Ν%) %( 4Η % Γ+ Κ (&/) ( )((Β84 Κ/&(( %/)4&( Φ (( %Η %Ξ / (()/Ξ&# ) ( +ΣΡ% ( # )#Λ# )++ &% % (Κ% #4&#4Λ&( ΦΠ&% 38ςΟ_,Ι38ς0,Θ.ςΟ.χΛΤςµ.ςδΘ,0_.ΘΟ_ΘΘΒ3 % #/&(( %/)44%Φ##Η % ( / % ΒϑΣΡ%/)4Ξ ( %4Β 08Ι. Ο ( %)++ +ΣΡ%/)4Ξ ( %4ΒΟ ( % Ν% Σ #ΒΩ 4Ξ&%)#4 #% //+ΣΡ%/)4Ξ ( %4ΒΩ 4 % Ν%) %(Β 0.Ι. Ο ( %)++ &#(Β9 / ΗΓ/4 /)4Ξ&% Φ+ΣΡ%/)4Ξ ( %4Β 08Ι. Ω 4Ξ&( % ( % (Β 0_Ι. ϑωνς0_χ.θ 0.Ι./=,#7#85 9 0_Ι. 98ςχ 08Ι.Υ &# %Ξ %)++ / #4 %ΒΩ 4 & + %&// + ΝΝ # 4 (( % ()/(Γ%+)(Γ%+ (&() (ΒΟ ( % )#4 # ) %&(Σ 4 Κ (( ΝΚΝ/& 4 ΚΒΙΚ%Σ 4 +%Φ%ΝΚ Φ )++ #Λ % ()#4 # ) %Σ 4 Κ Ν /Μ #ΒΩ 4 Ν %/Μ #/)+ /ΛΗ %Κ( #+ ΒΟ ( % )+()4Κ( #+ ΒΙΚ%Σ 4 ββ

36 )(( %ΝΚ # ( /Λ %Φ(& )# Φ ( 4( #+ % % ()#4 # ) %&(Σ 4 Κ ΝΚΟ&4 % Μ #) ( (ΒΩ 4+&# /ΚΝΚ( 4& ( ΛΣ 4+&#/ #Π +ΒΩ 4+&#/)44 4 / 4ΝΚ %&# & #ΛΗ % % % (&++Φ%&(Ν/& ()/ #Λ #Σ 4+&#)++ /)44 Η %/ #4 ΛΗ % ( %)#4 # +&# Γ% 4)## ) (ΝΚ%Μ44 # 4Π/)%Σ 4 /Π% #( % ()#4 # +&# Γ% 4 )## ΗΦ+()4Ξ ( +% Ξ // %ΒΟ %Η %4Κ%Σ 4)##)4Σ # (( %+ %(() 4ΗΜ// %+& % // # Ξ&/ ΗΦ// &##ΛΗ % ( %# +()/Ν& (&Η % #Β84#Κ% # /)4( / Η # #%)#4 % 4# # )# )( % % 4Φ(Λ % ()#4 #Σ 4(% #4 %Κ ΝΓ%% ΗΓ% (ΛΣ 4+&#Φ( # ) % )γσ&λ (Ξ&%Σ 4 /Μ (()/Β9 / ()++ %# #Ξ % +&# ΝΚ 4ΗΓ%Σ 44Κ%Φ( Γ%& 4 )Υ ΚΗ)# Φ %Β 0.Ι. Ω 4 +Φ// Γ# + Σ 4 &%&/+ Ξ /)+ %Β.// %#&%+ &#Β_ ( (Η %Κ(&/) ( )((+Φ## Σ 4 Η)## # ( +Π %( %( #ΒςΦ # )// 4ΣΓ% (ΒΕ #Σ 4+/&% %)++ Β 0_Ι. Ω.χϑ0,ς.ς_ϑϑ.60_,.Ιχ_χ, 9Θ833Β 0.Ι. Ω 4%ΓΜ+ %)++ #4&#4 )4&% (( %Β 0_Ι. 0&#4( )# % Ξ& ΣΒ 0.Ι. Ι &## (Ξ&%Σ 4)++ Ν%Γ Β9ΚΣ Η%Φ /)4 %Σ 4&(Σ 4&/ %)Ξ&%Ν%Γ Χ (& ΜΛ+ +&)#Λ Ν Λ& Η (& )#ΛΞ % )#.00.ς,Ο.ΘΙδ.Θ.ςι 0_Ι. 9 / Σ 4 %)++ %Γ/Λ )# 4 Ν%)( %)++ %Σ 4)++ # +ΒΩ 4(Κ/ %/&(( %/)4/)( ΒΟ ( %ΝΚ 4%Φ##& ) )# # ΒΕ ) )# # +&/ΞΣ /Ν 4()/_ϑϑ.Κ(&/) ( )((Βδ+&// /Μ++ Ν)// % %Ν% % # Β 0.Ι. _Ιχ.Ι60_ς0πϑϑ.0_χ,,ΙΘ_ΨΟ.Τς.99_, β;

37 0_Ι. _++ +&// /Μ++ Ν)// %Β 08Ι. 3)## (/Μ++ /)4 ## + %α 0.Ι. Ω 4 Ν) % )# Η)% /Μ++ Ν)// %()/Η% + (Β84Π/)% (%)+()4)// (&%Σ 4 #&#4 ( Ν # ()/ Η % ) &4 &( # Σ 4)##(&%+/ ++ #Η ( #ΛΗ %Η% + ( #Η)## % ( +/ ++&( / ΒΩ 4 +/&% %)++ (Κ ΝΝΗΓ%+/ ++&( / ΛΗ %Σ 4 %)#4 #4%Φ## %()/Κ (Κ ΝΝΒ 0_Ι. Ω.χ9.ς_Ιχ.Ιχς[ΙΙ.ςΘ_0Ι8.Β 0.Ι. 0)+ / (Κ% Σ 4 ΝΝ 4/&4 % #(%)ΝΝ / Ν% &% /+ 4( Π%Φ# Φ++ %Π)( %Β.ςΟ,χΒ 08Ι. 0)+ / Ν) %Σ 4Η% + (Β.ςΟ,χΒ 0_Ι. Ω 4 (Κ% ΝΝΞ % &4ΒΩ 4Ξ #( %& ) &Φ( #Η % Γ%&Β 0.Ι., ) &Ξ&%Η)% / % 4Σ 4 %Π&% #ΒΩ 4 +Φ// Γ# + Σ 4Ξ& #Ν % #Κ / #& ) & Λ / Ξ&#&#(&+ /)4 )// Ρ%(4Κ((ΝΚΣ ΠΠΗ %/ #4 ) #Λ )// ))&//Η&// Ν) (Η% + ( & #)Ξ /4 # ΒΩ 4Γ# + %&( ( +Φ// Ρ% #Ν % #Ξ % ΗΓ% ( 4Η% ( &% )#Β % Σ 4 &% # )+()4 ( Ν % # # Η % Ξ&#Β Ι # )// ΗΓ% 4 ΝΝ #Ρ% ( ΝΚ%Γ% # Β Ω 4 +Φ// Γ# + Σ 4 +Φ## Ν/&#/ 44 ) &4 # & # # #Β 9Ν) ) &4 # & # # #ΒΤ/&#/ 44 )##+ΣΓΝΒΟ) +Φ( % &ΝΝ / )#Ν%) # ΒΩ 4Γ# + % 4 Κ &( ( % (Γ%% ## ΚΛ&( ) ) +Φ( % % ( % ()#4 # Β6Κ ( % 4 ΚΒ84 ( %Ξ /((%Μ4(ΒΟ ( &% %)Κ% (( %Κ%Λ ( % #Η %Ν/)+( / ) (Λ &#+&#)++ Ν/Φ( /)44ΣΓ% ( /Φ((Β )Η)## % # Κ( Κ/ & #ΝΚ / Σ 4Ξ&%(% ΞΜ// ( % ΠΓ+ % 4Κ(( β

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ. :37697 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα