# #! % # # & # (! )))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# #! % # # & # (! )))"

Transcript

1 # # % # # & # ( )))

2 # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)& :;5<<711=25>:;5? =25?7= //) ) /Α4 &)/ΒΧ Ε&#Φ % +% ( (Γ(( Η%&Ι % +ϑφ/(φ%%κ Λ Χ # ( + (Φ( )+/)#4Β 9(Μ++ ( % Ν)/(Φ# %Ι % +Ο%& &()++Η () &/>9&( () Η () &/ #<225Β.(( %ΝΚΠ/ ( &(( ΝΝΝΚΟ (Ι % + Θ &( %) % )#Ρ%(% Ν %( &%Β9(Μ++ (Π/ & Ν)/( #&+( %Λ # Η %+ %( ( % Σ #Β Τ% Φ #(ΥΟ #Ι&() #&/ 9Χ # ς 4)ΥΕ %( #6 %4 % # 9+Φ Ν)// % Υ Ω #( >0)# Υ,##&6&ΧΞ ΨΖ))4 [#4+ )## >0 # Υ./) &Π (Ξ9&# ϑ )## >0 # Υ6%)((0&#4/)

3 Ω 4 %)++ /)+ /&Η( #Λ12 ) % Ο % Υ # %#& ( # ) +,( #& #.,( #& # # =] # / 4 % ϑ _ΙΙ.Υ 0& )&(Σ 4Ξ&% # &## ) %&(Ξ&# / + % 4Β0& )&(Σ 4Ξ&%Η % / % (Γ(( % 4Λ # %Λ #Η&%Β0& )&(Σ 4Ξ&% #/ )/)4Ξ (Σ 4Π %)Β0& )&(Σ 4 %Ξ&%&/( Σ 4(% #4 %Β0& )&(Σ 4Ξ&%Η/ % ΝΝ %&4 4ΣΓ%&(Σ 4 %# #Β0& )&(Σ 4Ξ&% # 4 Σ ΠΠ %Σ 4ΗΚ%Π%Φ+( # # )# Β0& )Σ 4Π %) (& % # %)+ ( /&# Β0& ) &( (( /&# ( 4 Κ % (& % # (/)+ ()/( /&# Β0& )&(Σ 4&/ %)Ξ&% Κ(( ( // % )/ Κ(( Η%Μ 4 Φ/( Β0& )&(Σ 4/ %) # /& % # +%&() 4 ## + % (()4Ξ ( %Β0& )&(Σ 4+&#ΗΚ #)#4 # )# ΝΚ(%Μ++Β0& )&(Σ 4()/ΞΓ% % # /& ## + Ξ ( # Ξ&% + (% (4 Φ/)4Ξ ( % 4/) Π ()#4 / %Β_++ Π&% )/ Σ 4)++ Η%Μ 4 Φ/( Λ #Σ 4+&# /4 Ξ &Σ 4 )/Ξ&ΝΚ 4 4Ξ &Σ 4 )/ Ν) ΒΩ 4+&# %)++ #Π ( 4 Μ% ( &ΝΝ / )#ΣΦ)Χ #ΒΩ 4+&#+ΣΓΝ +&+ %ΝΚ+&Η ΒΩ 4+&# %)++ %Γ )# 4 Ν) Γ%+ Σ + /& Ξ % # ( &4Β Ω 4 +&# /4 ( Π ( Π/&#( Ξ / % # +Φ/(Φ%Φ((%Μ++ΛΣ 4+&# Π ( Η)/ # 4/ Π ( ΠΓ+ # Β0& )&(&/( (( % &#(Βϑ&## #Η %+/&% 4Ξ %Η %Σ 4 (Κ%Φ( ΝΚ %&# & #Λ/ # % 4 (% ++ %+ (Λ) Κ(( # (& Σ 4Γ# + %Κ/& 4Η&// α =

4 Ω.ΙΘ.Υ 3& )/) # %ΚΝ# (ΒΕ % 4Η&% %&//() Ξ %ΒΟ Η % )## %)++ ΒΟ % ) / () ( )# 4Π/)% &/ %)Π %( ΒΟ %Φ Γ /)4 ΒΩ 4 % (Π&%#Β ) %&// Π&%#Β3/ ++ %& Π&%#%Φ# (( ( )# (Γ(( %& Η % / % Β )/ + % Π&%# +&/Λ/ + %&( ) %Π&%# / + %Β0 + %&( ) % Π&%# / + %&( % + # ΒΕ %ΛΗ&% 4Π&%#Β_#4 # )/ Ρ% Π&%# (Β,// )/ Ρ% %Β_ / + #Β_ )%+ /)4Ξ ( # )/)#4 # Ρ% %Β,// Ξ&( % %Β,// Ξ&( % )# %Β,// Ξ&( % )# Γ % Β6&% Φ Λ Φ% Η/ +( %( 4 % )/ / + % )# %Φ( #Ξ&(Β )&# % / + % Ξ&(Β &( % 4 / + %Β./ + %ΚΞ&( ΒΕ % %) ( )#Β Φ# #Φ 4Η %() /)4ΒΟ ( &%# ΞΦ# / + (Β Φ# +Φ## )++ Η % (Β Φ# &% +&Ν( /)+Β ΕΓ % +&/ / + Β Ο ( % %Η % % Γ % Β Π%Μ% 4 Η&%ΛΗ&% %)++ ΗΓ% ( 4Η% (Η&%ΛΗ&% % &## 4 # &## % ( ## + Β,// ## + % % ## % + % +&#ΗΜ// &/(Βϑ )## %+&#Π&% ΗΜ// Π&%#) &4 #Β )/ + % %ΒΕ % %4 ΚΞ&Λ #4 %Λ ##Μ %Λ # %# %Β_#4 # )/ Ρ% %# ( 4&#4Β Ε % Ξ / % ( Ξ / & #Λ /) Λ ( )ΝΛ ΠΚ# Λ (&ΦΛ ΞΚ# Σ %#Λ 4)(( %Λ Φ% # Φ)++ +&# +/&(% %Β Ε % % Η&#4 +( % #Β ) / + %Η&%Β &# % #)// 4 (% #4Β6&% %ΛΠ&% %Λ &#4 % Β3&% %%&%ΛΗ&% % #&%Β ) %Π%&#ΚΛ )/ + %Ξ&Φ+ 4 Φ %Β )/ + %Λ /( %Λ %( %ΛΝ/&4 %Λ / )++ Λ (% #4 )++ Λ ) %&// % Φ ## %ΛΞ&( %Ξ %&# % Λ /)+Π&%# +&/ΒΤ/&4 % 4 ΠΠ %Β6&%# ( %&/ %) Φ +Μ/ )4Β Ο ( % Π&% % )/ + # Φ( # ΞΦ+ / (% % (Β 9 % )/ + # 4/ %Η % ) )/Ξ& 4# Π&%#Β & ΞΦ + (ΛΞ& &/ %)4Κ((()/ ( +%)((Κ Π%)#4 Π&%#)##) % #Β <

5 [Ιχϑ _ΙΙ.Υ Ω 4 %<βκ%βο #Φ/() &( &/ % %Σ 4Η %ΗΓ% ( 4&#4)++ (% Π % (( %ΚΠ/) / % 4/ #4 ΗΓ%Σ 4Γ# + %ΚΠ/)Μ#4% )4Σ #Βδ Ρ% <βκ% %Κ Ρ% Ν %Η +(Βδ)++ Γ# + # &## (Βδ Ρ% Φ#4 4 &++ %ΒδΗΚ # &# )/Βδ Ρ% /Μ++ /)4Βδ+Φ## 4ΣΓ% &/(ΒδΞ&4Σ %( # /Λ #/)+ /Ξ& ( ( Η %&# 4Β9 # %Γ Λ #Η %ΞΚΝ#)#4Λ #/ #& Β8 # 4 (Β9Κ Μ 4 ( +&/+ ()/ΚΞ # 4ΒΩ 4 %<βκ%βω 4 % ( %+ΒΩ 4 % )++ %ΒΩ 4 +&#ΠΡ% (ΗΣ //ΝΚ%Μ44 #ΒΩ 4+&# Γ Σ % &%Φ# (ΒΩ 4 %<βκ%βω 4 % (%Κ/ # ΒΩ 4 % + Ν Σ # //ΒΩ 4 %Φ#)+ΒΩ 4 %&/(ΒΩ 4 %&// ΒΩ 4 % # &ΒΩ 4 % ##ΚΒΩ 4+&#4Κ()/+&#( # & (ΦΝ ( 4% Ν Β.(% Ν Φ( # Ν %& Σ #Λ ( ) % % ΝΛ ( Π%Γ/ &% / % Φ+ Λ Π %Γ / 4%)+ Β9ΚΗ&#(& () +Σ 4 %Β9Κ )4ΒΩ 4(Γ% (ΚΝΚ+&#( #& (ΦΝ ( 4% Ν Β Ω 4 %<βκ%βω 4(% #4 %)++ Π/) / % ΒΩ 4Ξ&%&/(Σ 4+&#Γ# + 4ΒΩ 4 +&/&/ %) ΓΒ β

6 ϑ _ΙΙ.Υ Ο (Η)## Κ &#4 Ν Μ+ Ν&(Ψ ## %Φ( Λ ) %Σ 4()/ ##)##& )Β.# +Φ Ν)// %Ξ&% Ρ%( & # )Σ 4+Σ ## %ΛΣ 4Ξ&%Ξ) ( %) #Η%&Η/ % Ξ / 4( )/ %)++ ΝΚ&( # % &##Β &# % #+Σ #( +Φ Ν)// %Λ Ν)// %ΝΚ #& /&# ( Η% ( Χ # %Β &#Ξ&% Ρ%()# %4 (Γ% ( (&/+ Ξ εη/ % 4&#4 %Β &#Ξ&% Ρ%(+Κ% (()/# %4 ( φμ &##Β &#Ξ&%Γ /&4( Ξ ## Ξ&# &%+ΣΡ% ( Β &#Ξ&% (+/& ) + Ν Μ+ Ν&(Ψ+Σ ## ( 4# (&(Ξ&#Φ(& )%+ % / %Γ &## #Β &# % ΞΓΜΛ Γ%+ 4 &++ %Β Τ # # +/) Σ Λ Ω Ξ##Μ Ο ΝΝΒ.(/ (( # Κ(&)##ΝΚ( &( %ΞΓΜ + / #Λ (+Σ #(( &( % (( %#& #Λ #Ν& /)4 )#( ( )4 # Ν % #/)4Ξ (Λ% ()/Κ(&Η % Λ% ()/Κ Ν)// #Ξ %% // Λ #&(/ () ++% ΝΝΛ ( +/& ) +ΗΣ Λ #(ΜΝ) +Ι&() #&/(Ξ &(% ( &##Λ #(ΜΝ) +Τ %χμ#(βω %Σ 4 #&++ % Ξ& ΛΣ )#( % Π/)%Σ 4Β %Η % +&/Σ 4Π +Μ(( Ξ& αω 4 ) %#& # (Ξ&# ΞΓΜ(γΠΚ Η %Ψ 4 (( %#& # (Β &# % #Ν Μ+ Ν&(Λ ) %Σ 4Β ##)##& ) + (( %ΒΩ 4 &%Η % / +&)Ξ& Λ ) % ΞΦ#ΒΩ 4(% %ΞΦ#(Φ// %ΒΩ 4Ξ&%+Σ #(Ξ ## )Κ(( Κ%ΒΩ 4(% %)++ ΝΚΞ ## ΒΩ 4Ξ / (ΝΚΚΠ/) & # Ξ& Λ ) %ΞΦ#ΒΕ #Σ 4 %+ (# ΛΞ&#Ξ& # +% ( 4γΣ 4(%&++ 4Φ##&Λ ) %ΞΦ#ΒΩ 4+Σ ## % ) Φ## / # ()4 ) 4ΥΞ % &#+/&%( ΞΦ# (α ;

7 Ω.ΙΘ.Υ _+Σ // %/ )/)4Ξ (&Π % #Φ#4 4+Σ ++ /Ρ% % #Β &#+ %Η%& (/&# ( ( ( ΛΞ&# #&++ %%&%(Β &#Φ# % ) %Κ(( # +/& Β &#Ξ&%)++ Π Ξ % Κ/ #4 Β &#Ξ&%&// % Ξ&(( Η/ % Η%& Κ(( # ΝΚ Π Γ+Β Ω 4/) ( % 4# ) ++ / ( ##Κ% Η % / % # )# % ) &4 4Π&#+ %ΝΚ Γ%&Ξ&# Β &#(&% /) ( 4Β )%+ % Ξ&#/)+ %Π Γ+ΒΩ 4 Π 4Μ## %ΚΠ Γ+ Ξ& Η( Β.#4&#4+ %9) / 4Ζ #ΧΞ 4Κ%ΝΚ4Μ #& ( # Σ 4 % %ΒΟ ( %Η/&Φ(Β &# ΝΓ%Ζ #ΧΞ +&/+/)# // % / + ΗΓ% (Β9) / 4Ζ #ΧΞ Η#) %ΛΣ 44Κ% )# )Β9 # % ΝΓ%Ξ&# 4 ( & Β &# ) % ( # ΝΓ+Βη9+&/ )+/)# // % / + ΗΓ% (αη9& Η % 4Λ ) %Σ 4Β &#/ %& 4Β9 # % ) %Ξ&# ()4Σ # 4 ΝΓ% Σ 4ΞΦ + %Ξ &Σ 4 &%( ΒΩ 4 ) %# )Λ / Σ 44 ( (Ξ &Σ 4 &Β &# ) %Υ 9& Η % 4ΒΟ ( &% ( Φ &Λ ) %Ξ&#Β &# ) % ( ( &% (4 ( &%ΒΩ 4 Φ/ % % Ξ&# &# %+Σ ## / Β ΙΚ% Ξ&# # % Π%Φ+ % Η)#4 % # )#Λ # ( % + # Η)#4 % # )#Λ % (4 (ΒΟ ( %ΦΗ&(( /)44 (ΒΩ 4Η % (Κ%&(Σ 4)++ +&# ) (()/# #Β

8 <] )&/ 4 % 0_Ι. Ε&# ΚΣ Ξ / Φ(Β 08Ι. Ε&# ΚΣ / Β 0.Ι. Ε&# ΚΞ / Φ(ΒΕ&# Κ/ Β 0_Ι..// % +Φ## &#Σ ΓΒΕ # (4ΣΓ% &#)++ Β_++ Φ( # ) % Λ &# Γ%)++ Φ( # ) % Β Ο (Π ( Ξ& Ρ%(Κ)++ Ρ% ΗΓ (Β 0.Ι. Ε #Σ 4 %#Κ #4&#4ΗΓ (Β 08Ι. Ω 4Ξ / %Φ(Β 0.Ι. Ω 4 Γ%)++ Β 0_Ι. _++ ##ΚΒ 0.Ι. Ω 4+&#)++ ΓΒ 08Ι. Ω 4+/&% %)++ Κ ΓΒ 0_Ι. 7

9 Ω 4 ()++ Σ 4 )/ Γ Κ Μ Β 0.Ι. 3 % / % # )# / %Β 08Ι. Ω 4+&#)++ 4ΣΓ% ( ( Β 0_Ι. Ο (Π ( %Κ)++ Ρ% ΗΓ (Β Ο (# (Π ( %Κ Γ() /)4Β Ο ((% Σ Π ( %Κ Ν)// Η/ΓΜ( Β &%./Η%) Ω /)# + &4(Β 08Ι. 3/ΓΜ( +&#ΠΜ(( Φ( Κ +%) Β 0.Ι. Ο ( % #4%Φ##()/&( &# +%) %Β 08Ι. χ%φ## # %)++ &( +Φ Ν)// %# +&/ΗΚ% // %Β 0.Ι. Ω 4Π%Μ% 4)++ +Φ Ν)// %# Β 0_Ι. Ο %)++ % 4 ΗΦ// ΝΚ Κ# %+ % # 4 +Μ % Ξ %&# % Β Ο %&#()Ψ)#( // +(Φ // Β Ο % Φ(Γ # +Φ# (# % Β_++ +&Ν # +Φ# (# % Β 08Ι. Ω 4Ξ&( %)++ +Φ Ν)// % Β 0.Ι. 5

10 ) (( Π/)% Ν)/(# #4&#4 % ( # +Φ Ν)// % ) % (( Β 08Ι. Ω 4 % # +Φ Ν)// %Β 0_Ι./%(01230(+245 Ο ( +&/ Φ)++ ( #+ ΝΚΒ 0.Ι./%(01230(+245 Ο ( +&/ Φ)++ Π%Μ ( Γ( /)// Ξ ( )(( Β 0_Ι./%(01230(+245 Ο ( %)++ )++ %( Φ % Κ Μ +/ + % ## +Φ Ν)// % ΦΞ // %Β #%38299:2%4 %1230(+24 08Ι. &#Π/)% 4ΞΣ Β &#(% #4 % ( ( Κ Β ) %) & #4ΒΟ # # ( ΒΙΚ% ) Κ+# % )## %Ξ&# 4 &( ))++ Ξ&%ΝΦ/(Β9Κ4ΣΓ% ) (ΒΙ ( #ΒΩ 4/Φ% %ΝΚΞ % &# &# Η)# % % ( & / ) Β9+&/Σ 4 +%) Ξ&## // %)++ α &% )/)44 ( & ##Κα9ΝΓ% Σ 4ΒΟ (+&# ΦΠ ( Λ ) %Ξ&#ΒΩ 4Π ( %&( )Ξ&%4Σ %( (ΒΟ ( %)++ %4& # %& 4ΣΓ% # ΒΟ ( % #Ν ( # ) // )(( Η&% #Β 0.Ι. 3 /+Η/ ( % Φ Β3 /+Η/ ( % (ΠΜ /)4 Β3 /+Η/ ( % % )/ Λ)#Η&#()/ Λ) Π )/ Β 3 /+ Η/ ( % ΦΞΜ%/)4 Β ϑ&# +Σ )++ #4&#4 ## + /)4 Β ) Σ 4 ΗΚ%/ Κ Π%Φ+ Κ ( % % Ξ %Β 08Ι. ΟΦΞ&%ΗΦ## (Φ(&( % # %& +Μ /)4Β9+% ++ /)4ΒΕ %Π) Β[% ((Η % )4Β3Φ//& 4&/ +&ΝΒ ϑ%)4βιγ Β[ ## + /)4 4Σ %#)#4 % % ( Π)# % ## + # & #Β.( ## + % (Φ ## + ΒΟΦ /)ΝΝ %)++ Φ##&ΒΟΦ % ( ## + Β 0.Ι. 1

11 Ω 4 % # & %% ΒΩ 4 % #+ )## Β3Φ//& Π/ 44Γ%% 4ΗΓ/ / % 4 %)(( 4Φ(Η/ 4 Ρ + % 4Ξ % # % 4Γ (% 4 # 4 # (%Φ& Σ # 4 %4&#4 &/ %ΒΩ 4Ξ&( % (ΒΩ 4Ξ&( % Κ Ρ% + )## ΒΩ 4Ξ&( %+ )## %Β 0_Ι. Ω 4Ξ&( %&// Β 0.Ι. Ω 4Ξ&( % 4 / Β 08Ι. Ω 4 % Ν%) %(Β 0.Ι. Ο ( % # Μ+ Βϑ% Η( % 4 Κ # Μ+ ΒΩ 4Ξ&% #+/)#) + Ν% Σ #ΒΟ (Π (Μ%&(Σ 4 % Μ+Β_++ # +% Η(Β.# +% Η(+&# ΓΒΟ (+&#Σ 4 4 ΚΒΕ # ( )/ Ρ% ( / % Β9 / / % ( )/ Ρ% #ΗΓ/4 & &(Σ 4 % Ν%) %(Β ) &#ΗΚ%+% Η( % ( +% ++ /)4ΒΕ # &#ΠΓ%Λ 4 )/ / 4 Κ #&++ (Β,// )/Ξ& /) #Ξ ( 4 Η % (Κ / Β,// )/Η % (Κ&( ( % #% ++ ()#4 # +% Η()++ +&#4ΣΓ% Βδ Ρ% Ν%) %( %Ν)#/)4ΒΕ&# )/Ξ / ()++ ) (()/# #ΛΗ %Ν Μ+) + /) / % % ΚΝ)#/)4 4 4 #(/)4 +&/ &#Π&% (& 4 & #Β3 % ) %&// Ν%) %( Λ)++ &#(αο ( %Π&% Κ(& 4 & #Β 0_Ι. Θ,Ο.χ9,ΕΕ.ΙΒ 08Ι. Θ,Ο.χ9,ΕΕ.ΙΒ 0.Ι. Θ& 4 & #Β6% (( 4 & #γ/ 44 4) # +ΦΗΗΒ 0_Ι. Ω 4 % Ν%) %(ΒΟ ( % # Μ+ ΒΩ 4(&% ) )#ΒΩ 44Κ%()/Ν Μ+ / 4ΒΩ 4Φ##/&( %Κ Η %( // ) ()#4 # ()/# #Β?

12 08Ι. & ) % Φ &αικ% ΝΓ%Ξ & Φ4ΣΓ%αΟΦ4ΣΓ%# )++ &#(α 0_Ι. Ω.χ9ϑς_.ςΒ 0.Ι. Ω 4 +%) %Β 08Ι. Ω 4 +%) %Η % )Σ 4 % Ν%) %(Β 0.Ι. Ω 4 % Ν%) %(ΒΟ ( % # Μ+ Β.#/ 4 4Ν Μ+)&( %+Φ## ()// )&4# #Β<7ΒΣΦ/) <22=Υ ΦΞ&% #/ (( Ν% Σ #Λ ) %Ξ&#Β.#/ (( Ν% Σ # &% %(% ()/ + Κ# %ΒΙΚ % ( <=Β Ν( Π %<227γΣ 4 %Η %( &(( Ν%) %(ΒΟ (Ξ&% Ρ%(/&#4 + Κ# %Β 0_Ι. %Η % % % # /)+αω 4Ξ&( %&( % # % /)+ιθ% % Φ# % + +Φ Ν)// % )/+Φ## Ν)// (( Φ( #&( (ΞΓ% ( &(%&/ +Φ(ΝΚ #Γ (/&# + Ι&() #&/(Ξ &( %Ψ Κ( # +Φ Ν)// % ( %( (( #&++ %) (( /&# (α 0.Ι. Ω.χ,Θ.ς9ϑ[.9Τ_00.ς.ι 08Ι. Ο (4ΣΓ% Φ)++ Β 0_Ι. Ω 4Ξ&% Ρ%( & # # +Φ Ν)// %Β9 + Φ /(&/( ΚΒ_++ +ΣΡ% ( Β &#4& 4 ΧΞ/& Μ )&Β 0.Ι. =2

13 ) (( Π/)% &(( ΝΝ % (# ΝΝ ΝΚ #Ξ Χ # Λ ( %Ξ /( )++ %(ΝΚ #/)( # Χ # ΛΝΚ (/)( ( &( % 4Σ 4Ψ %Σ 4Ξ / )4ΨΗΚ% (/)( Ξ # %&%Β 0_Ι. Ω 4Ξ&( % % #ΒΩ 4Ξ&( % ## + %ΒΩ 4Ξ&( % ΚΞ # %&% %Β 08Ι. Ω 4Ξ&( %8 / 9 #(%Φ #/Γ% &4 + / Β3 /+ %ΗΦ// 4 Φ 4 Μ(( % ΓΝΝ / &()(%Μ# ( 4+& ( % % ) (( # % ((# ΝΚ4&(&Β3 /+ %)++ % 4+& ( % 4+#Φ %Η/& + %Β3 /+ / 4 / (&%Β3 /+ %)( % 4 ΝΜ%) 4 (% )%Β & /&4 ## + % % (( α 0.Ι. ς (( %Β 08Ι. Θ% % ΦΣ 44ΣΓ% (( Η %Ν #4 # αω 4Ξ&% +% ( + (Μ++ %ΗΓ% (( Β_#4 #& Ξ&% 4)(( 4# /)4# % (ΗΦ//(Ξ # %&%ΒΩ 4 +%) %)++ Η %Ν #4 # ΒΩ 4Ξ&%Η %/ #4 (4)(( ΝΝ Κ(Σ # Ν #4 %Β 9 / () ( +&Ν)(&/) () + & ΗΦ## % Ν #4 % 4)% 4 % )Β Ω 4 (Σ # %)#4 #Ν #4 %ΒΩ 4Ξ&%)#4 # % )Β 0.Ι. Ω 4 % % )/Γ Β 0_Ι. Ω 4Ξ&%)++ #4&#4Π/)(( / + (& # &##Β 0.Ι. Ο (Ξ&% / &4( Ρ%( ## Ξ&%ΝΚ (Κ((&( / + ( 4Β 08Ι. Ε #) (( %() )/Σ 4(% ++ ΝΚ (&# #)( )/Β 0_Ι. _++ Π&% )( )/ΒΩ 4 )/Π ( )/ # Κ ( %+(&(Σ 4 )/ )&( (+&# )++ Ξ&4Σ %(Β ==

14 0.Ι. &# # &%Η % + Ν /Ν Μ+ Ν&(Β &#Η %(&/( 4Ξ / () #Ξ % Φ Σ 4 &%Β84Ξ&# Ξ& % ((ΒΩ 4 # %ΛΣ 4 &%Σ & # Ξ&#ΒΟ ( % ( Φ ( Σ 4Ξ&%4Σ %(Β % &4Σ 4 &% & # Ξ&# &%Σ 4 Φ Λ %4 Ξ& Ξ&#% ((Β % &4Ξ& Ξ&#% ((Β 08Ι. 0)+ /Π/ Ξ&#%& # # &4 #Σ 44% ) Κ%) 4/Γ Β 0.Ι. Ε ##Ξ&% &4(()/ 4ΥΟΦΞ&% &+% ΓΜ# Β9ΚΝ # Φ %#Κ% ΦΠ/)% #4& Σ %(ΒΩ 4/)+ % 4ΒΟΦ % &%( % ## 4ΒΩ 4/)+ %&( ΦΠ&## %ΒΟΦ %/)((Η% ++ΒΟΦΞ&%&//() ΚΗ)# +/Ρ%ΒΟΦ % #Μ /)4Β9+&/ )(& #+&ΗΗ αϑ&#σ 4%)#4 4αϑ&#Σ 4ΗΚ( / Η ##Φ % ( )((αϑ&#σ 4ΗΚ Ν&# % ) &4ΝΚ 4α9+&/ )4ΚΝΚ+)# αοφ+&#)++ # &(_Π # %Π % ## & Φ#ΒΟΦ % # Ν ## # + )## ΒΩ 4 %Η % / + () 4ΒΟΦ % #Π ( & &)ΠΜ #Λ +) % #Β 08Ι. & )/ Φ&( )# Π&%# +&/Ξ ( α6/)% Φ+Κ(& Κ +%) α & # % Φ 4 #(/)4α % &# %/ % Φα % &#Η % (% ++ % Φ 44 (α_++ Ν% #( % 4Ξ ) Φ%)#4 %ΒΩ 4 %4/& ) 4ΒΟΦΞ&% Κ Μ+ΞΦ ΛΠ&ΠΜΞΦ ΛΞ %4& / % Φ 4 #(/)4αΟΦΞ&% Κ φμ%φ Ν Β9Κ/ (( ΦΠ/)%+Κ(ΒΩ 4/)+ %&( Φ+ %Β3 %( // 4 ΗΓ% ( 4&#4 #Β % &#4 ##Ξ&% Φ Ξ&((α &% ΦΞ&(( φ #+ )## α &% )/)44 ( & ##ΚαΟΦΞ&% ΚΗΓ/ (Ρ%ΒΟΦ % # #Κ/)#4ΒΩ 4(% % Φ/)+ % (ΒΟ)#/)// 4%) Σ #( ΒΩ 4 +&/( ( 4ΒΩ 4Ξ&%)#4 # +ΣΓ## Μ+ %ΒΩ 4 Μ# )Ξ&% (Π%& φ/) ΒΟΦ % #%Κ ( & &Σ 4Ξ&% Γ((Β 0.Ι..% Φ4%& ) α %Η %Ξ&% Φ)++ &4( (ΗΓ%αΘ&% Φ 4 ΓΝ/&#Κ% Φ4Κ%αΩ 4 / + % 4Β )/ Φ4)Η( 4 4α &Ξ&%Σ 4 &4(αΩ 4 (&( ΦΞ&% #&## #ΒΘ% ΗΗ %Σ 4 4 )4Σ #Β % Φ 4 #(/)4αΩ 4 & # % 4Β %Η % )/ Φ)++ Ρ% & # 4αΩ 4 %)++ 4)Η(ΒΩ 4 % +)/(Β &4ΣΓ% #Ν #Σ #( 4 & # # &## 4α 9+Φ// Σ 4&/ %) &4( (α %Η % &%( Φ)++ ΝΚΠ% (α.% (Η % )Σ 4Ξ&%Π&%#α %Η % +&# Φ)++ ) ( ( %αω 4Ξ&% Γ(( #&## #ΒΩ 4 %4/& ΦΗ % (Κ%ΒΩ 4 &(( Ν%) ΝΚ () # & # 4Βϑ&# ) Ρ% ## %α =<

15 0_Ι. %Η %4Κ% Φ)++ α %Η % % Φ & # 4 &αο%&ξσ #ΚΒΟΦ % ) /Μ++ (ΒΟΦ ΠΦ% /&#+ 4ΒΟΦ+ %&/ %)()/Κ +%) # Π%&Β %Η % % Φ% Η %Κ/ αθ&/) ( & 4 &Ξ ) ( % ( Φ )/ΒΟΦ % Φ ΒΟΦ %Π&%# /)4ΒΟΦ %Φ(% /)4 / ΝΝ(&((ΒΟΦ % Ν%ΓΒΟΦ % Μ+ΒΟΦ %ΦΗ % %&4 /)4ΒΩ 4Ξ&( % 4ΒΩ 4& +Μ% 4ΒΟ%&()/Ξ / ( Β ;<27# 0.Ι. Ο (Η)## ## + % &+ Ν( % % % # # %ΒΟ (Η)## ## + % (Κ% ΝΝ %4 # #Λ4Κ%ΝΚΣ ΠΠΛ Ν) %/Φ# Σ#Κ% ( %/Φ# Σ 4 ) &4 (( %Σ ΠΠ #Λ + / # / 44 % 4Λ # %/ (( Π&% (Β 0_Ι. Ο (Η)## ## + % (&% #Φ( &## / ΛΗΚ% #Σ ΠΠΛΗ)## % #Ν&%(# %Λ4)Η( % 4ΛΗΚ%Π&%#Λ +ΣΓΝ %ΞΦ ΛΠ)/ 4+&# +Σ ΞΜ(( γ 4,ςΟ.Θ.0Θ3_ΙΘΒ 08Ι. Ο (Η)## ## + % Μ# ( )+()4 ( %Κ(Σ # # +Ν #4 %()/&(Π&%#&+&#ΗΚ Μ++ / // %(%& Ν/)# // %Ξ (#Κ% &# % Π&%#&ΗΚ% Μ++ / // %(%& Ν /)# // %Ξ (Β 0.Ι. Ο (Η)## &#4 /)+ ## + %ΒΟ (Η)## ## + % Μ# Π&%# % Γ( Β9 Μ# Ι&((Γ# + ( % (Η)#(Ν% 4%& Β9 /)+ %Φ# %Ξ / #)#4 Ν% 4%& # ΝΚΙςϑΛΣ&Λ+&# +Σ ()/ 4 ΝΚ Θ <Β Ο ( Η)## ## + % +ΣΓΝ % χβ Ο ( Η)## ## + % Μ# Ν Ν Φ )++ %Η)#( 4 #Μ## % ()/6%)(# Μ9Ν &% ΒΟ (Η)## ## + % ΗΓ/4 % ( #ΒΟ (Η)## ## + % Μ# 3%) # % #4 Θ Ψ %) 4 Μ# 6%& Τ)(( % φμβ_ξ %(Η&//Η)## ( ## + % Μ# ς ΠΠ) Ζ)//)& % Σ&% % # ΒΟ (Η)## ## + % (% %&(Ι %4 %+/& /Γ ( 4/)+ ()/(ΒΟ (Η)## ## + % (% %&( + )## % 4 ##(Σ # %/)+ Μ )Ι %4 Β =β

16 0_Ι.ϕΗ %( κ Ο (Η)## ## + % )++ Μ# (4ΣΓ%# Φ4)Η( % 4 4(&%Ξ&# (( %#& #Β3 % Φ4ΣΓ% (Σ & +ΣΡ%/)4Ξ (ΒΟ (Η)## ## + % (% %ΝΚ+ΣΡ%/)4Ξ ( #ΒΟ (Η)## ## + % Μ# /) ( % #)#4 ΗΦ//(Βϑ&# +Σ Η)## ( ## + % %/Μ++ /)4 Β _&//Η&//Η)## ( #% ++ ## + % &+ Ν( % % % # /)+ # %Β84 % Φ ( /)+( ## + % ΦΞ / )4Β3 % &Ξ&% Φ/ ((Η % (Λ &()/Ν& % Φ 4 4 Φ+&#+&# +Σ Π/) /Μ++ /)4ΒΟΦΞ&% ( % Σ&# %Η %ΚΠ/)/Μ++ /)4Β /1<27#5 08Ι. Ο (Η)## 4 Κ+/ + ## + % ()/Ν& % 4Β9 Σ ΠΠ %) ( ΚΒΟ (Η)## Η)/&#(% Ν %Β Ε ## + / + # ## + % Σ ΠΠ % &# % ## + %Β 6&%#Λ Φ#4 Λ #&%+ &# ΛΝ% ()(Φ %( ΛΝ Μ+) +Φ( )+/)#4 Ξ ΒΟ (Η)## 4 Κ ## + % Σ ΠΠ % Ν Μ+)&(%)ΒΟ %Σ 4 %ΒΟ Σ ΠΠ % Κ## 4Β9Κ## )++ Η)+ %/) (Β9 Ξ&( % % # 4 4 / Β9 )/ ΓΒ 0_Ι. Ο ( Η)## ## + % % Ν )() Λ 4/& Λ% Φ% ( %+ 4 ΗΦ// & # /&4 / Ρ% Λ ## + % /)+ %&# % ## + %4 ( 4 )++ Ν%) %)( % %Ν #4 %ΞΓΜ (ΒΟ Σ ΠΠ %) Ξ / +( % #Λ Σ ΠΠ % Κ## 4ΒΟ Η % Γ+ %Κ )()/ Κ## 4&(/) ( % % (Κ/ Β 0.Ι. Ω 4+#Μ(( % Η( 4/ % %/) (()/Ψ 0_Ι. Ω,ΛΟ.Θ.ΙΟ.ςΩ.χχ0.Ο.ςΕ.χ8.ς0_.ΘΒ 0.Ι. Ω 4Λ+#Μ(( % Η( 4/ % %/) (()/ &# /)4 ()#4ΒΕ&( 4 φβ 0_Ι. Ε,Θ8χ9.λχΩµςΕ.χχ0,ΟΒ =;

17 08Ι. ν Σ Κ)#Η&#()/(Βν Σ ΚΠ&#&/(Βν Σ Κ/& % (Κ # Β 0.Ι. Τ/&( # )// Σ 4 Ρ% # /& #&ΝΝ ()() / #& Π Η /+#)#4 #Λ #/& % (Κ # / #Λ ΝΝ(&((& Ν #4 % 4+% ΝΝ /)4 #Μ( / %ΒΕ #Σ 4 %)++ ΝΝ(&((& Ν #4 %ΒΩ 4 % % ΝΝ(&((& )#( // +(Φ // #Μ( / % ##& Ν #4 %ΒΟ ( %)++ Π&% &( 4 φ +&#4ΣΓ% 44/& ΒΙΚ%Σ 4 # Σ / #4&#4Η)## %/) ( #)#4 ΗΜ/( % (+#Μ(( (()/+Φ# ( ΝΝ/ / %Β.(4 (( &( % (Μ++ Β.#4 Π +Β 0_Ι./,#8=>8#8 # #77(7%#8#10(++5 Ε&( 4 φβ 9/& %Β Ε ## + /)4 % /& Σ # %Β δ Σ ++ ΝΝ ##Β Ε&#4 ##Β δ #&++ ( (( %ΝΚΒΩ 4/)+ %Κ #&++ φβ84 /& %Β &Ξ &()/Ξ α 08Ι./%(07# 7#0,5 Ω 4 +Φ// Γ# + Σ 4 &% % ΝΝ(&((& Η)/ Η)Β 0.Ι. Ω 4 %Η/)#+()/Κ Σ ++ ΝΝ ##Β 0_Ι. 9 ΝΚ 4ΒΙΚ ) %Σ 4&(Σ 4 %Η/)#+()/# ι 08Ι. Ω 4 %Η/)#+()/ Μ Β 0.Ι. Ω 4 %Η&#(& () +Β 0_Ι. Ω 4 %Η/)#+Κ +%) Β 0.Ι. =

18 ,/(Σ 4 +%) % % &#(ΒΟΦ(% #4 %)++ Η % ()// 4# ΒΩ 4Η)## %)++ ΝΚ# ΒΩ 4Ξ&%)#4 # Η&#(& )ΒΩ 4Ξ&%Π&% /Μ (()/ΚΗ %( // 4 / Β % &# ( %Κ Ρ% 4Β &Σ 4( #+ % 4ΗΓ/ %Β 08Ι.,/(Σ 4 +%) % % &#(Β,/( % )%+ /)4ΒΙ &## (Η)## )++ ΒΩ 4Ξ&%Π/)((Π&#+ (ΒΩ 4Ξ&%Π/)(( / (&((ΒΩ 4Ξ&% Ρ%( & # #Ν Μ+ Ν&(ΒΩ 4Ξ&%Ν%Γ Κ(&/) ( )((Β & % )/ Φ )( α & %+&# Φ+% αω 4 (&(Σ 4Π %) (& % # %)+ ( /&# ΒΩ 4 Ν) % /Μ++ Ν)// %ΒΕ # &#Π/)%)++ /Μ++ /)4& ΚΠ/) )# % Φ/Μ++ /)4Β 08Ι. Ω 4 %Π 4& (ΒΩ 4 % &++ %ΒΩ 4 %(Μ## 4 Γ( 4Ν # 4Ξ /(Φ) ( (Κ /)4Η % #+ /( ## Η % (% ++ % # ) (ΜΝ + )## Β9/)+ 4Β3 %Σ 4 %Σ #(ΜΝ Β.# %&%ΝΚ ΞΜ(( (Φ% (Φ%+) 4/)(( % % Β 0_Ι..# )( % %_Π #ΝΚ(&#4 +Φ% (Β84 # % )( % %Σ 4ο/Φ&% Β.# & # % Θ %Ω # #Β Ω& &ΛΣ 4Ξ&%/ (χ/& +/ ++ #Λ #Π +Η %&// Λ 4Ε% ΒΟ&// ε&μβω 4Ξ&% 4 Κ/ (Ω 4(Γ% )++ Η/ΜΒ84Σ 4(Γ%Η/ΜΒΩ 4Ξ&%Η/Μ ΝΝ 4# Ι %4 (Φ #4&#4 %ΒΩ 4Ξ&%Η/Μ ΝΚ+%Μ 4ΝΚ( % ΒΩ 4 %)++ % Η %ΚΗ/ΜΒΟ ( %<224&#4 % (Γ%% Σ&# Η %Κ Γ) #Π)/ ##) ( Η/ΜΒΟ (( Ξ&# / %)++ Γ #ΒΟ (Ξ&# / % /) (Β /1<27#5 08Ι. Γ%( % (ΒΩ 4 &# Ν )() ( 4 / ΒΩ 4+&# (ΒΩ 4 %)++ + # (&#( Ν%) %(Β Ω 4 4ΣΓ%# )##) // Β Ε // <7Β ΣΦ/) <22= 4 <=Β Ν( Π % <22 Ξ&% Σ 4 Ρ%( Φ( ΝΚ ΠΜ #==β4&#4 % 4 Ρ%(ΝΚ 7Η ( %ΒΩ 4Ξ&% Σ ++ ( ΝΝ<< ##ΒΩ 4Ξ&% Ρ%(Ξ Η%) Γ% # =74&#4 % 4Π/)((Η)#Ξ %4&#4ΒΩ 4 %)++ + # (&#( Μ+ΒΟ (Ξ # %Σ 4 %ΝΚ( ΝΝΒ )%+ /)4 ΝΚ( ΝΝΒ 0.Ι. 9+&/Σ 4Η %( // # ΞΜ44 /)4α /+ 8%1<27#5 =7

19 % &#Σ 4 Η( ΗΚ% ## # Σ 4 )/Ξ&ΒΟ ( %Π&% # &##Σ 4 )/Ξ& Σ 4)++ Ξ&% (Φ%(Κ Σ ++ ΝΝΒ.# ) ( &( % Σ ΗΒ 08Ι. δι._λ#κ +ΣΓ## % % Ξ Σ 4 # %Β 0.Ι. &#4Σ / )++ ΛΣ 4Ξ&%)++ Ν%Γ 4ΝΚΞ&#Β 08Ι. ϑ %( + ( Λ)#( // +(Φ // &%% 4&#( ##Ξ&%&//() &ΝΝ // %(()/ 4Β 0.Ι. _++ Π&% (Λ #% ++ &# % ## 4 ΚΒςΦ# Π% ## % Η % + Ν /ΒΟ (&ΝΝ // % %()/ 4Λ ## Η%Μ# ( %Μ+( Β 08Ι. Ω 4Ξ&% # / # )4 &+#Κ% (4Σ / % ##Β 0_Ι. _++ Π&% ιω 4Ξ&%)++ Π&% Ρ%( & # &%Π ) / )4 Φ )+ % 4Ν Μ+ Ν&( %ΒΩ 4Ξ&% #Ν% Η %ΝΚ/) (&Β.( # Ψ#)4Ξ(Ψ (&# #Ν% Η %Β % Μ % ( % (α &# ΚΦ( #% Χ+ (Σ %# Λ( #+ (Λ #Ν% Η % %Φ( #% Χ+ (Σ %# ι 0.Ι. &#Ξ&% 4 Κ%Μ+( %Φ# Π% ## %Β 0_Ι. _()// 44Ξ&%Σ 4 # )Ν/ &(ΝΚ/) (&Β.# )Ν/ &(ΛΞ&ιΟ ( % / % (# α 08Ι. 90[ΘΘΒΟ ( %)++ (( ( +&/Ξ&# / Β & % ( Φ4ΣΓ%αΟΦ4ΣΓ% (( (%) ) /( 4 Ν%) &(Β =5

20 0_Ι. Ο ( %Ν%) &(Β 0.Ι. Ο ( %)++ /)+&( (Ν%) &( % Κ%/)4 4 (Ν % #/)4 Π%&ΒΟ ( +)// ( %Ξ /()%% / &#(ΒΟ ( Π (Μ%)#4 #()#4Β,/(+&# +%) Λ&/( %)#( % &#(Λ 4 Κ (Ν%) &( Β9Ρ%/)4 (Ν%) &( Β.% (4 ( +% (+&// % &# (Ν % #/)4Β.% ( Κ%/)4 +% (+&// % &# (Ν%) (Β 0_Ι. 9/)+ % (ΒΟ (( +&/ Ρ% Ν%) &(Β[Φ(Ξ / /)4Ν%) &(Β 08Ι. Ε #)++ (%) ) /(α_++ 4ΣΓ% (()/+ /)4Φ# %Ξ / #)#4Β_++ #&++ ## # ΦΞ&% /)44 ( ι 0_Ι. 9 φ % )+()4Β 0.Ι. Ο (Ξ #4 % & #Β 0_Ι. ) )++ φ % )+()4]Ξ & % & )+()4α 0.Ι. Ω 4 %# ) ( &%( ΞΦ// (ΒΟ ( # ( ΞΣ /Ν % %Κ +%) ΒΕ.ΙΩ.χϑ0,ς.ς_ϑϑ. δ9ϑς_.β 08Ι. Ω 4( #+ %ΝΚΞ % Μ /) Σ 4)++ Ξ&%/ Β % Μ /) Σ 4Ξ&%+& ( (Π %(ΝΚΚ )// ΓΒΤΚ Ξ %/&#4() Σ 4)++ Ξ&% Ρ%(()/ ( ) )(( 4 (/) ΒΤΚΞ % Μ Σ 4Ξ&%/ #4( ( (( %# &## (ΒΤΚΞ %&## %/ &/(+Φ## Ρ%(ΒΤΚΞ %+/ +Σ 4+Φ## Ρ%(ΒΤΚΞ % Φ Σ 4Ξ&% Ρ%(ΒΤΚΞ %/)( Σ 4Η % (Κ%ΒΤΚΞ %/)( Σ 4+&#ΒΤΚ/) ( 4Κ% ) % / #Κ%Σ 4)++ Ν& %ΝΚΚ/ (ΒΙΚ%Σ 4 )(( % ΝΝΠ/Κ (ΝΚ ) /)#Σ # 4 +ΣΡ% %( ## %ΒΙΚ%Σ 4)++ (Γ%(& =1

21 +#) # 44ΣΓ% # (Β6&% Π/)% )(( # Λ( Λ+&/ ΒΙ )ΛΗΦ// 4 &% Β3Φ//& ΗΓ/ / % 4 &% & )## ΒΩ 4 )(( % ΝΝ Ν %% ΓΜ# ΒΩ 4 ()%% %)##) Γ #Φ( #ΚΗΚΓΜ ΝΚ #ΒΩ 4 %Ν&( () +ΒΩ 4 %Ξ ## )++ Ξ&%/ ()/Κ/) Β9 Ξ&%Ξ&(( (Η %4 (Β9 /)+ /)++ (% %/) (Β9 )++ (% %# Β9 /&% 4(%Κ++ ΝΚΒΟ ( %Π/)(( )# +Σ Π# ] 0_Ι./#%( 7+299( # ) %ΞΦ# %& &() +Β 08Ι./? 8%7 5 Ω 44Κ%) )%+ /()/Σ 4Π/)% Κ /)( #& 4 / &(Σ 4 (( % 4% ((# ΒΘ%Γ ( % 4 / ΥΣ 4 4Κ%)++ Φ# %ΛΣ 44Κ% %Β 0_Ι. Ο (( Ξ #4 % & #Β 0.Ι. Ω 4Π/)%&#(&((ΒΘ &( % Σ Η # ) %Ξ&# )// (( ΝΝ (( ΒΟ ( %&Ν%)/ 4Ξ&# ) % ( +&/Π/) ( &( %) ΞΓ (Β Ω 4 %/Μ++ /)4Β_ &) % Σ 4/Μ++ /)4Β Ω 4 Η )% %Β Ω 4 %)++ % ΧΞ& Ν&4# Β Ω 4 Η %( // % (()/&// Β_ΣΦ#) Π ( %Ξ&# 4Β0) ( )((%&+# %ΒΩ 4Ξ&%)++ # &## (Β / /) ( )(( %+#Μ(( (()/ (( # ΥΚ/Μ++ %& &()+ %Β % &# +&/Σ 4/ Ξ ) Σ 4 )++ ΗΚ%()/ (( ΒΟ ( % # # ( 4%Φ## #()/&(Σ 4/ %Βν Σ ΚΝ ΝΓ (Βν Σ Κ Φ/ ()4Β Η& #(% %Σ 4&(Σ 4 %Β 0_Ι..Ε3,.ΙΘς8ςΟ[,ΘΟ[.ςα 08Ι. ΟΦΞ&%)#4 #% ((()/ΚΠ/) %& &()+ %Β_#4 #% ((()/Κ Ρ% /Μ++ /)4Β_#4 #% ((()/Κ +%) Β 0.Ι. Ω 4 )// &/ %) +% ( Σ 4 &%/Μ++ /)4ΒΕ ##Κ %Σ 4Η %Φ/Μ++ /)4()/Κ +%) ΒΩ 4 &% ΞΓΜ( % ΝΝ 4 %/&#4( %# ΒΩ 4Ξ&%)++ Η (Η ( ΒΩ 4 +%) %)++ ΒΩ 4Ξ&% #+ΣΡ% ( =?

22 4ΣΓ% ( /Φ(( 4Β3&% # )#Ξ / %ΝΚΚ ΓΒΩ 4Ξ&%# + ΚΗΚ &4 # ()/Κ4Κ Φ( #&(Σ 4 +& % 4 / Β 0_Ι. Ω 4 +& % 4 / ΒΩ 4 +ΣΡ% % 4)/ 44 # Β 08Ι. ΟΦ Ξ&% ΚΝ # / 44 %ι 0_Ι. Ω 4(&%(&Ν (+#) # 4/ 44 % # (/ 44 #ΒΩ 4(% #4 %# ( #)++ Ν% ΛΣ 4/&4 % (Η)#( #)((Λ (/&#4(4&# + % (( #)((Λ ΝΝ %/ 44 #Β 08Ι. Ο (+ %Π/ ΒΟΦ ()++ Ξ & Φ +&/4ΣΓ% Β 0.Ι. Ω 4%)#4 % %& ) 4 ) %Σ 4Ξ&%Η&/(ΝΚ) #Β Φ# ) %Σ 4 Κ(& #+ ΝΝΞΚ# Φ+ ) #Σ 4 )++ Ξ&%Π&# & Σ ΒΩ 4 ΚΠ +Μ(( Κ% (Β 0_Ι. 3Γ% (/&4 %Σ 4 ( Κ%Λ ΚΠ +Μ(( %Σ 4 Κ% (Β 0.Ι. 9 # % Π/)% ( (Ν #(&%%ΒΟ ( %(ΓΗ( &%%ΒΟ ) %&( &#Ξ&%/ Β 0_Ι # %ΗΦ// & &%%Β & +&/Σ 44ΣΓ% ()/ % #αχκ%φ# ( &%% ( / 44 %α 0.Ι. Ω 4 +%) %)++ Β Ω 4 +%) %)++ ΝΚ Η/ % Κ# %Β Ο ( % # ΗΜ ) + ( (&# Β Ω 4 ()++ Ξ &Σ 44ΣΓ%ΒΩ 4 % Μ+ / (ΒΩ 4 %ΞΜ ( %) +ΒΩ 44%Κ( %Β 0_Ι. <2

23 Ω.χ.ς π9θ.ς_9ϑι 0.Ι. 9+Φ// Γ# + Σ 4&/ %) &%ΗΓ (Β 08Ι. 9ϑ[00.µΙ9ϑ.Ω.χ,0Ος_,ς3µΟΘΒ 0_Ι. Θ& 4 & #Β 08Ι. Θ,Ο.χ9,ΕΕ.ΙΒ 0.Ι. & &% ( Φ &α/+ 8%1<27#5,,ςΟ.ΘΟ[9,α9,Ο[,ΘΩ.χ9ϑ[00.Θ, Ε.χ9,ΕΕ.Ια/+ 8%1<27#5 )/ Φ&(Σ 4 +&/(&&// ) )# #Σ 4Ξ&%α,// Κ+&/( ΗΦΧ+)#4/Μ++ Ν)// # ΝΚ #4&#4α.% ( ( Φ )/ΒΩ 44ΣΓ% (ΒΩ 4ΗΦΧ+)#44ΣΓ% (ΒΕ #Σ 4 Γ%)++ ΛΗ %Σ 4%)#4 % / ()/==β 4 ) %Η%&&(Σ 4Ξ&%(&(( Β9ΚΞ #( % 4 4Σ 4 /)44 %ΝΚ Μ+ ΞΦ (ΒΟ ΗΚ%Ν)// # Φ( 4 ΝΝ 4Σ 4 Γ%)++ ΒΩ.χΟµς_ϑϑ.ΒΩ 4 %Ξ %ΒΩ 4 %)++ Γ ΒΩ 4/ %ΒΩ 4 %+Κ(ΒΩ 4Ξ&%( #+(ΚΞ& φ +ΣΡ% ( # )#Β9 / Ξ&#Ξ&% 4Σ %( ( /Φ(( )/Σ 4Ξ& φ Ξ&#ΒΕ.Ι,Ι _0_ϑϑ.,9.λΕ.ΟΕ.χΒ 0_Ι. ) &# )/ Γ % φ # Κ( Κ+Σ ## &( &#/ %ΝΚΒ 08Ι. Ω 4 %Φ/Μ++ /)4ΒΩ 4 % Ν%) %(ΒΩ 44Σ #(&% 4 / Β_Φ+ (( %Φ+ Β 0_Ι. Ω 4/&4 % ( Κ%) #&# % / 44 #Β 0.Ι. 9+Φ// )++ Σ 4Η %( // # ΞΜ44 /)4α <=

24 /+ 8%1<27#5 Ο (( %ΞΜ44 /)4ΥϑΣΡ% ( # )#Ξ&%&// % Γ(( #&## #ΒΩ 4(% )) ( )# ( +Φ// Ξ& φ) # %4&#4 Η& 4 Κ4Κ%Ξ&#% ((Φ( 4 Γ( % #&## #ΒΩ 4Π/)% Κ )#(ΒΩ 44%Κ( %Β Ω 4# % )4 % 4ΒΩ 4(%Μ4/ %Ξ&# Κ/)44 4ΒΘ)/ /Φ((/ΓΝ %Σ 4Φ(ΝΚΠΜ #Λ) )## Λ% ((Φ(ΝΚΠΜ #Β3 % ## ΠΜ # % ( %# +()/&( Φ+&# Σ ++ ΝΝ # &## #Ξ )/+ # Ξ / (+ / ΒΟ ( % (Σ 44ΣΓ%ΒΩ 4Η)## % # &##Σ 4Ξ&% ((ΝΚ/ #4 Β.#& Σ 4 Ξ&%/Μ (()/Κ/)44 ΒΙ #4&#4 % %&/( Κ #+ /( 4Σ 4ΗΚ% #Σ 4 )/Ξ&ΒΟ ( %&/( +&/()/Β9 φβ.#4&#4ηγ% ) # % 4 #4&#4#Κ% ) Κ+# %ΒΩ 4Ξ&% + # %ΒΟ&4 # (( %Υ #Κ% Σ 4 + % ΞΣ ()/ 4 / Λ Σ 4 +)Η( % ΗΓ% (Λ (&% & 4 (Γ / (( # Λ # (()#4 (%Γ Ν # Λ )#) +ΣΓ%( (Λ Σ 4 Φ Σ %Β 84 Κ 4ΣΓ% Σ 4 ( Σ 4)++ Ξ&% 4Σ %( ΝΚ &#4 Κ# %γσ 4 +%) %ιω 4 +%) % (( ΒΩ 4 +%) %)4Σ #Β &% (Π&% ( +Φ// ()/α 08Ι./38>0#85 8ς38ς9Ι,ϑϑ.ςΟ[8Ε9.λ.0.Θ_Ο,α 0.Ι./38>0#8%(03<+#5 38ςΟ_Ω.χ0_ϑ.ς9.λι 0_Ι./Α#=#87+#%5 Ο ( % #& ΗΚ()#4 # Σ 4 )%+ /)4/)+ %) (( /) (Β 0.Ι. Ο (Ξ #4 % & #Β9 Ν #) #)##) 44& 4 # /&4 +%&Η(()/Κ/ΓΗ( Ν ##&Β 0_Ι. Τ ## 4Ν #) + %& & % Β.(Μ / 4) +Β 08Ι. 3 % #/)4# / Β 0_Ι. Ο # % /Π%Φ+(Β Ο ( Η)## & Μ ()++%Φ# ( (( ) ΠΓ+ %Β Θ #+ ΝΚ Ω #& Ζ %4 /&# ) 3 %ΗΓ% % #ΛΞ %4&#4Ξ&#Ξ&%Ξ&(( φ #+ )## ΗΚ%Ξ&# ## + )## # (&/ #( 4 Φ( %+ % 4) ( // %&## (Β <<

25 0.Ι..// %)Θ)(( //Γ Λ % #%Φ#+Η%&/Ρ% %)##&9)4# ) #ΗΓ% %Σ 4ΨΗ %( // % #Φ()9(% & Η θ # Χ) Φ # ΗΓ% %()/% &# #Θ)(( //Γ Β 08Ι. ΟΦ ) %&( ( & +Σ 4α 0.Ι. Ω 4Π 4Μ#( Κ +%) )4Σ #Β 08Ι. ΟΦ Σ ++& ΝΝ #ΗΜ% 4 (/Γ ( &// Ν% Π/ %α 0.Ι. Ι )Σ 4 Σ ++& ΝΝ(% ##ΒΙΚ%Σ 4ΗΓ% ( &%Π 4Μ#( ΚΣ 4)#4 #4%Φ##()/Κ ( ΝΝ ΒΘ% ##ΝΚ #Φ+ Β 08Ι. &% ( #ΞΜ44 /)4 Ξ) ( %) #α 0.Ι. Ω 4Π 4Μ#( Κ +%) )4Σ #Β 0_Ι. )(% % #+ )## Π&% +&#/)+ φξ ) ( %+ΣΡ%/)4Ξ ( )Π)/ (ι9.λ,ς _Ιχ.ΙΘ_ΙχΕ.ΟϑΩνς0_χ.ΘδχΩµς.Β 0.Ι. 9 φξ&%)#4 #()#4 +ΣΡ%/)4Ξ (Κ4ΣΓ% Β 08Ι. Ε #+ΣΡ%/)4Ξ (+&#Ξ&# φκ4σγ% Β <β

26 0_Ι. 9 φϑ,ι 4 ΚΞ&# +ΣΡ%/)4Ξ (Κ4ΣΓ% ΒΕ #)++ &Ν%) %)Β 08Ι. 9+&/ ( /Φ(( /)+α9+&/ (ΗΚ ## ( #Ξ&ΝΝΜ # )#4Η % ) Φ Σ ++ % ΝΝ # // %&## # &%Π ) / )4 Φ )+ % Φ)++ +&#( #+ 4 Κ Ρ% +ΣΡ% ( 4 Φ ΗΚ%)++ %4& # 4&#4Λ # ## +% ΝΝ + #(&+( #Λ (( #(Μ% ( /)++ +&#+&// ( #(Μ%Λ # #&% % (# (&(Λ #Π +Σ Λ #/)( #/&ΝΝΛ (( # (&( ( +Φ// /)+ 4ΣΓ% 4) (&# ()/Κ +%) Λ()/Κ +&Ν # ( %( 4 )4ΒΩ 4(% %Σ 4 ΝΜ%Β 0.Ι. & +&/ // % Ρ% Η %/Γ #)#4 #α9+&/σ 4Η)## %Γ &## #ΒΟ)Ν/ &( #ατ% Η % #α Ο # /Φ( &## Λ Η % (Κ / ΗΦ// Λ(%Μ44 Λ% /)4 4 #)// ) /+/& &## #Λ Η& ( Σ ΠΠ 4 (&Π)/)##( +(Β9+&/ ( Ρ% /Φ(( #αϑ )## #+ %(%Μ4()Ξ& #Ξ # &##αω 4 (% %Σ 4 ΝΜ%Β 0_Ι..// % +&/Σ 4Π/)4%& ) 4ΗΓ / # Ρ% Η %/Γ #)#4 #α0) % Η )#) 4+ # % &() ( 4 (%Μ4( 4Π %)( #(Β.#+ )## %/)+ # %Βδ ΚΗ&#(& () +ΒΩ 4(% %Σ 4 ΝΜ%Β 0.Ι. Ω 4 ΝΜ%Η&+() +ΒΩ 4 % Κ+ &/ ΒΩ 4Π/)%+ &/ & Κ/ Β,/( / %Λ Η)## 4ΣΓ% 4 + &/ Β 0_Ι. Ο ( /Φ(( %)++ #ΚΒΟ (( %Π&% ( +%)((ΝΚ ) #ΒΟ ( %)++ Κ #+ /(ΒΩ 4(% ΗΗ %Ξ&#)++ )4Σ #Β_++ ( &# % Ξ // %Βϑ&# +Σ +%) %Σ 4Π&% # #ΗΚ &4 %Β3Γ%Σ 4%& %ΗΜ// ΣΦ+ # )+Σ // % #ΛΞ %Σ 4 %( / () %Λ(&% ) )# % 4)++ %# #/Μ ΝΦ#+( %ΒΩ 4 #Ρ% % 4 Ν %& Σ # #Β 08Ι. ΟΦ % Ν %&(Β 0_Ι. <;

27 Ο[.ςΟ.9Τ.ς,ΘΒ 0.Ι. Ω.χ.ςΟ.9Τ.ς,ΘΒ 08Ι. Ο Ν %&( (( % φβο Ν %&( (( %+ΣΡ%/)4Ξ (ΒΟ Ν %&( (( %&# %+Σ ## / ΒΟ Ν %&( (( %Ξ & Ξ / ( 4ΣΓ%/) (/)(( )# % ΦΦ(Ξ / /)4Β <

28 βψ # / 4 % 0_Ι.Υ Ω 4 %)++ Φ%) /)4Β9Κ/ #4 ΦΞ&%Σ ΠΠΛ/ )/)4Ξ ( 4Π)/Β9Κ/ #4 ΦΞ&%Ν #4 %ΛΠ (&/ % % 4#)#4 %Λ &( 4 Γ/Β 9Κ/ #4 Φ Ξ&# / % &(Λ/&4 % &(Λ & + % ΝΝΛ%Μ %Λ (Γ Φ4 % 4 & + % 4 / Β 9Κ/ #4 Φ &/ %Λ # +% %Λ Ξ #4 % ΝΝ/& Ν % 4 ΝΦ % ΝΝΒ 9Κ/ #4 Φ & % % 4Λ(%Γ ( % 4Λ 4)% 4 + Ν/) #( % 4 %4& Β 9Κ/ #4 Σ 4 ΗΚ% Π ( Ξ % +&Ν ( +&/ (Κ 4 ΦΗ/Μ(( % ( )(Β9Κ/ #4 Σ 4ΗΚ%Π ( Ξ & Φ +&/Ξ&ΝΚ 4Λ Ξ )/+ Η ( % 4+ # %( % ) +&/4ΚΝΚΒ9Κ/ #4 Φ)++ % Σ&/Φ / Σ 4Η/Γ%( %Λ &# %Λ #&++ %Λ+Μ % // %/)44 % &# % Β9Κ/ #4 Φ&+ Ν( % % (( )/Σ 4 / + 4 /)+ Φ ) % Φ / + % 4 Π ()#4 / /Γ ( 4 4ΣΓ%&/( Η % 4Β Ω 4Π&% (( % ΝΝ# # ΗΚ 4 #+/ +ΣΓ% % 4/ %ΒΩ 4 %)++ Φ%) /)4ΒΩ 4 / + % 4Σ Β <7

29 08Ι.Υ Ω 4( // %Ξ % &#4 /&# Σ 4Ξ&% Ρ%() 4 %( % %/&# # (( %Ξ %4 &( Ξ&%)Ξ %( /&# Β_(&/)& %ΝΚ( ΝΝ #Λ #Σ 4Ξ&%)++ Ρ%()ΘΞ&)/&# ##ΚΒΩ 4( // %Ξ % &#4 ΠΓ+ % Σ 4Ξ&%/ ( 4/&4 % (( %ΝΚ+&( 4 %) %Η %+ΣΓ##Λ/&# 4() Β % &#4 Σ 4Ξ&%/)44 ( Β Ο / % Σ 4 )## (( % +/& ()/ΞΓ%)4Ξ (Λ 4 4%&Η) 4 Μ%+ >Φ( &## / Β % &#4 ( &( % (Μ++ %Σ 4Ξ&% (( 4 %( % % (( %( &(%&/)( (Λ (&Η)+ Σ #&/)( ( 4( + ( # + &/)( (Β % &#4 Η)/ %Σ 4Ξ&% (( 4 / % )##)+&( 4 %) # Υ) ) () +ΛΦ% &/ () + 4 Η&(&/ΒΩ 4( // %Ξ % &#4 +% # %Σ 4Π%Φ+ %ΒΩ 4Η)## %Φ(Ξ & 4Κ%()/ &(ΛΞ & 4Κ% ()/+/Ρ% 4Ξ & 4Κ%()/Ν% # Σ # ) / %ΒΩ 4( // %Ξ % &#4 ## %Σ 4Ξ&%ΛΞ %)#4 %ΛΞ # % ΨΝ ( 4Ξ # % Λ % (( % %( % %Σ 4 ## # )# (( %Ξ &Σ 4+&#4ΣΓ% Λ# #+&#Σ 4 #&++ Λ&# % %4&# + ΦΠ%Φ+ /)4 ΒΙΚ% Σ 4)++ ΗΚ% + / #( // % Σ 4 Ξ Σ 4 +&#( #+ 4Β 84 Ξ Σ 4 +&#(% Β Ω 4 ( // % +%)(( # Η%&Π/ ++&()/ΠΦ()++ #ΒΩ 4(&%() ##Κ%Σ 4/ΓΝ %()/ΠΦ #ΒΩ 44Κ%Π&+/ #4 ΞΣ )4Σ #ΒΩ 4(&%() #ΝΚ )# %4& 4Ξ&# %4& ΒΩ 4( // %&#(&// %4& % )ΗΚ% 4 +&( 4 %) % % (( %( %#)#4+& (Βϑ&# # %4& +&# Ρ% ( %#)#4+& ( #α <5

30 0.Ι.Υ/%(0 #& ( #5 ΟΦ %&/(Σ 4Γ# + %& #+ )## Υ ( %+Λ(%Μ44ΛΗ/)#+Λ % ΒΟΦ(% %ΝΚ 4 / ΒΟΦ % Φ+Φ /)4ΒΟΦΞ&%ΝΚ4&#4 (ΒΟΦ %)++ % Η %# ΒΟΦ %&//() 4)((& + )## %γ ##)## %Β,// )/Ξ& #Π)(& 4Λ # /& % +Φ ( 4 (Μ%+ # )#Λ ( ( )((ΒΟΦΞ&% Ν% Σ +( % Ξ / () #Λ + # %( %Λ Η % ()//)#4 %Β ΟΦ 4ΣΓ%&/(γ % Φ )+ %Λ +Φ Ν)// %Λ +%) % 4# ( + ( %Λ Ν% Φ % %Β ΟΦ % ( Η&#(& () + % +Φ ## + Β ΟΦ(Γ%()/ 4 4ΣΓ% Κ%/)4 ()#4ΒΟΦ4Κ%Π&% ) % Β0&4 %# Π%&# ( 4&#4ΒΩ 4 )/ Ρ% & # 4ΒΟΦ % # ( %+ )## Λ% #(ΗΜ ) +Λ (+/ % 4ΒΟΦ(Γ%(& #Ν/& # Φ(&%Λ Φ (%Κ/ %ιοφ (&( Φ % &++ % 4 % Π/)% Φ # & &+% % Β,// %)#4 %()/ 4ΛΠ / )% % 4ΛΠ % 4Φ(Λ )/ #&++ 4ΒΩ 4 4 ΚΒΟΦΞ&%)++ () ()/ &// ΒΕΚ /4 ΒΟΦ /4 %)++ 4ΒΟΦ %&% ΝΚΞΜ(( (Φ% #&## #Β3 %( // % 4 ( (( %ΝΚΥ ) &((ΝΚΞΜ((& 4 )44& / ΒΩ 4 +Σ ## % ) Φ## / #Υ ΚΗ&#(& () +Κ )44 4 / ) ( (Η %ΚΗ %&+( 4 / ΒΩ 4(% #4 % 4ΒΕ # ΦΞ&%)++ () ()/ 4Β_ ( (Η)## %Σ 4 # &## 4 ΚΗ %&+( % 4Β <1

31 ;] )&/ 4 % / # ##8ΒΧ# #%Β: ( # ##872110#8# 9#Β7%#44#8Β5 08Ι. %(Κ% % ( 22Ν % # % (&% / % )Ι %4 Β 0_Ι. 22Ν % # %Β 0.Ι. Ω 4 %)++ #& Β 08Ι. _++ ##ΚΒ 0.Ι. 9+&/)++ Π/) (Β 0_Ι. %Η %)++ α 08Ι. %Η %(&% Φ)++ /) (& 4Ξ ) ( % ( Φ )/α 0.Ι. Ω 4+&#)++ ΒΩ 4+&#)++ 4ΣΓ% ( ( ΒΕ (Η % / % # )# ΒΟ %4& / ΒΟ % ΣΦ+ Β Ο +&/ #&%( ΓΒΤ&ΝΝ&Ξ&%Π ( 4/ ( )+()Π 4%& / #Ξ&# ΒΩ 4 Κ4ΣΓ% (ΒΩ 4+&# )++ ΓΗΓ%Ξ&#ΒΩ 4+&#)++ 4ΣΓ% ( ( Β 0_Ι. Ω.χϑ,Ι_ϑϑ.χΩµς.Ο.ΘΕ8ΘΟ.ΕΒ 0.Ι. <?

32 Ω 4 %)++ Φ ΒΩ 4 %)++ Κ Μ+ 4 / ΝΝ(&((&(Σ 4)++ Η % (Κ%&( ( )/ Ρ% 4%Φ ( Η % ΒΩ 4Η % (Κ% (Β 0_Ι. Ο ( %)++ #)#4 #Π&%# +&/ ΓΗΓ%Η % / % # )# Β 08Ι. 3 ΞΦ# % / % Ξ %(Κ%ΒΕ&#4 & )Φ#4&/ % 4Σ # Ρ% # Η % / % ΒΟ ( % &//() % (Η %Η % / % # Β 0.Ι. Ω 44Κ%()/ #Ν Μ+ / 4 #() )Φ+&ΒΟ ( %Η %/)( Β 0_Ι. Ο.Θ.ς38ς0_Θ.Β 0.Ι. 9) (Σ 4 &% %4%Κ(Σ 4Ξ / () #Β 0_Ι. Φ# &Σ 4 +Φ// %)#4 Ξ ## Λ) ( (Η %Κ(&/) ( )((Β 08Ι..// %ΗΓ%Σ 44Σ % (Λ%)#4 Ξ ## ΗΓ% (Β.// %/ 4 #Β3Γ% Φ%)#4 %Η % / % # )# Λ &ΞΦ#Β 3 % )/Π/) Κ% Β 0.Ι. Ω 4%)#4 %Ξ ## ΛΣ 4ΗΚ% &% % #Β Φ# )(( % 4 #&++ % # #&# % ΒΙ # % Κ%/)4 % ## 4Β 9 + % Η%& Κ%/)4 % Η %Ξ / Λ )++ Ξ&% Η % / % // % Η& )/) Λ )++ Ξ&%/ )/)4Ξ (Λ )++ + %Η%& ( ΓΠ/ %( ) /+/& ΞΣ Λ % + ( ΝΝ ) Π%Φ+Λ%Φ 4Φ(%Μ44Ξ (Λ &/ %)Ξ&%ΗΚ((Π/)(%Μ44Λ &/ %)Ξ&%ΗΓ/( 4 / + (Λ &/ %)Ξ&%Ξ&((# # %Η % 4Β98Ε,ςΟ.ΘΕπ..ςς..ΙΙΩ.χ,ςΟ.ΘΒ β2

33 08Ι. )/+ #% ((Ξ&% Φ()/Κ Ρ% Φ/Μ++ /)4α 0.Ι. )/+ #% ((Ξ&%Σ 4()/Κ Ρ% Φ/Μ++ /)4α 0_Ι. Ω 4Ξ&%)#4 #% ((()/Κ Ρ% Φ/Μ++ /)4Β 0.Ι. 9/)+ % (ΒΩ 4Ξ&%)#4 #% ((()/Κ Ρ% /Μ++ /)4Β 0_Ι. 3)++)++ Σ 4 6&%Π) Φ++ %) ΣΦ/ 4& +&# +Σ α & ))++ _Π # & / ) Π +ΞΜ//&α_ +)##)##Π)# )#4ι9Ν) ( ))++ ) &4Ξ % &4Β &%)++ Η % / % # )# &//() %#Κ%Σ 4 4%Κ(Β_++ Π&% #Κ%Σ 44%Κ(ΒΙΚ%Σ 4/ 4 ΚΒΟ &%&//() %ΒΩ 4 &% (Γ# + (Π&%#ΒΩ 4 &% ( (( %/ #4( (Π&%#ΒΩ.χ,ς.Θ.09ϑ.Θ6,ςΙΒ 0.Ι. Ω 4 Ξ& #/Μ++ /)4 Π&%# Β Ω 4 Ξ& #)// Η % / % Λ(%Μ44 ΝΝ + (Λ% Φ% ( %+ Π&+4%Φ##Λ &% Η/)#+ ΝΚ + / #Β 9Κ 4 ( Φ(Β 0 )++ & # Ν ) /( Ξ&# )+&ΝΒ_#4 #& &# % Π&%#& / 4Λ)#4 # Ν&%+ ( 4 4+&/( 4 (Μ44 ()#4Β3 % / % # )# / 4 Ξ // %)++ Β_#4 # / 4Β_#4 #Π&# ( 4Η& (()/ ((% 4+& ( (+ #4/ %ΝΚ 4Β_#4 # Ν %% ( 4)## )ΞΜ((& 4( &#4 4()/Κ(&& 4+/Ρ%# Β_#4 # Μ(( ( 4# Η%&Π%Φ& Κ Σ 4 Π%&++&% #Β Ω 4 &(()++ 4 (( ( ΝΚ + / # Η % ) Σ 4)++ Η % ( Ξ &/Ρ% % # & 4 )++ +/&%( Κ/ % # ΒΩ 44%Φ 4)++ ()/Κ4ΚΝΚ + / #ΒΩ 44)++)++ &/ # )Ξ %( # ( Η%) )#Φ((Φ( #ΚΞ&# #Κ/ + ΒΩ 44%Φ 4)++ ()/ Γ )#4&Η % )Σ 4)++ /Ρ%( 4 Κ Γ #Κ% &# % /Ρ%( (Β Ω 4 4%Φ 4)++ ()/ 4Μ # Η % ) Σ 4 &% Κ%/)4 (()/Κ+& ( 4 )# (()/Κ Ν%)#4 ΒΩ 4 &%4 )4Μ ΒΩ 4 &%%& + (()/Κ Ν%)#4 ΒΩ 4 ΚΠ%&Φ(ΒΩ 4Ξ& ##)## %ΒΩ 4Η)++ )((ΗΓ% ( +Μ ) #% (( &/ % #ΒΩ 4 &%)++ Φ( #Η %ΒΩ 4 &% ΒΩ 4 &% #& /( +ΒΩ 4 Ν)/( Η (Π&//ΒΩ 4Η % ( &/( )/Ρ%( ΝΚ + / #Β_#4 #()#4 &% &# + /)4Β,/( &%/ ((ΒΩ 4Ξ& (/ ((Β0 (( 44 (ΒΩ 4Π/ Η % / + ()4Φ(( %ΒχΦ(( %Π/ Η % / + () 4ΒΩ 4Η)++ # #)&++Φ%&(Ν& &/ %Β_++ Η % β=

34 )#( 4)++ Η %() /)4Β,/( &%# % &/(Β_#4 #()#4 &%4&/(ΒΩ 4+&#)++ +Μ/ ΝΚ Π&%# #ΒΟ (Ξ&%)#4 #()#4 Π&%# #Κ4ΣΓ% Β 08Ι. &Ξ&% (Κ4ΣΓ% &α 0_Ι. ΟΦ(% % Φ %Ν # % ## Φ %ΒΟΦ(% % Φ % #Ν # ( & &// + )## # )% (ΒΙ ( # &//() (% % Φ (ΒΙΚ% (+ %# # & % ΚΝ #Π&%( %Ν # % ## 4Λ(% % Φ % % ΝΚ & #) ΚΒ ΟΦ(% % ( Ξ / () &Β ΟΦ Ν%Γ % 4 ΝΚ&// ##Β 9 / # Ν # ( Β ΟΦ ( #+ %)++ &( # &##+&# Ρ% Η %Ν #Η % 4Λ&( Φ Κ4Κ (Ξ&++# ΒΟΦ Σ ++ % ΝΝ # Ν # ( &## #Β84 / Ξ&# %Ν # % ## 4Λ( #+ % Φ&( Φ 4 #(/)4 %Ν # % ## Ξ&#Β84#Κ%# #()/ /Φ(( ) %()/ 4&( Φ)++ % ΚΝ #Λ(% % Φ)++ ΝΚ ΒΟΦΗ %( (( %Κ (% Φ %Ν # % ## Φ %ΒΟΦΞ&% (4% )(ΒΟΦΠ/)%/)((Ν # % & Κ( #+ /)+ΒΟ ( % # &%( (&#+ Β6&% Μ# Φ)++ ( #+ %/)+ &#ΝΚ&# % %Κ %& /) (Β 08Ι. Ο&Ξ& ()++ Ρ%(# #4% # %Η %Ξ %/&#4( Φ )// + (Β /1<27#5 0.Ι. ς)+()4# +Ξ&%Σ 4Ξ&(( # %Γ +ΣΡ% ( % 4 # &Η/ % / + % ΒΕ #Σ 4Ξ&%)++ Ξ&(( # # ( % 4&/( ΝΝ /Φ+ # +ΣΡ%/)4Ξ ( #Β_++ &(Σ 4(% %ΝΚ #Λ #/)+ /Β 0_Ι. Ω 4Ξ&%)++ Ξ&(( #Π%&+ΣΡ% (Β.(/&#4 &%)4Η %Ξ / Β9 Ξ&% Ρ%(Π%&Β 0.Ι. Ω 4Ξ&%)++ Π/)(( /Κ(( 4 ) Ξ&# / (ΒΩ 4Ξ&%)++ Π/)((Φ( &((Η % + Φ // %4% ΝΛΣ 4Ξ&% )++ Π/)(( /Κ((# 44%) Π&#+ (Β ) Σ 4Ξ&%Π/)((Π&#+ ( 4 / (&((Ξ&% ( Ρ%( #4&#4 ()/Η // % 4Ξ & % ( #4&#4 ()/Η // ( Π/)% ) Ξ&# / (+ # + #( 4 Μ ( &() +4Σ ## Η/ % Κ%ΒΩ 4Π/ Π&% Ξ / (# Ν Μ+) +ΒΟ ( +&/ Κ/)( ()/Η %Κ+# ++ 4ΒΩ 4 % +ΣΓ% (/&(( %/)4Ν % )// Π/& ΒΩ 4Π%Μ( % & #& # )# ( ( (&# ΒΟ ( β<

35 ) % % ( %+ % ## 4ΒΕ # %] Φ/)4] &+ % ## 4)++ % (( Λ (% %Σ 4 % ( %+ 4Ξ&% # # % / ()//)(ΒΟ (% %Σ 4(Κ/ % (Λ %Η %+/&# % % 4Η %&/(Β 0_Ι.,/( (( %)++ # +Β,/( (( %Π&% Κ()#4Β & Κ ΦΞ&%Π/)((Π&#+ ( 4 / (&(( 4 )+( (& Κ+&/( ##)## %Β & ΚαΟ ( %)++ # +()/ΚΠ/)+% #) + Ν%) %( 4Η % Γ+ Κ (&/) ( )((Β84 Κ/&(( %/)4&( Φ (( %Η %Ξ / (()/Ξ&# ) ( +ΣΡ% ( # )#Λ# )++ &% % (Κ% #4&#4Λ&( ΦΠ&% 38ςΟ_,Ι38ς0,Θ.ςΟ.χΛΤςµ.ςδΘ,0_.ΘΟ_ΘΘΒ3 % #/&(( %/)44%Φ##Η % ( / % ΒϑΣΡ%/)4Ξ ( %4Β 08Ι. Ο ( %)++ +ΣΡ%/)4Ξ ( %4ΒΟ ( % Ν% Σ #ΒΩ 4Ξ&%)#4 #% //+ΣΡ%/)4Ξ ( %4ΒΩ 4 % Ν%) %(Β 0.Ι. Ο ( %)++ &#(Β9 / ΗΓ/4 /)4Ξ&% Φ+ΣΡ%/)4Ξ ( %4Β 08Ι. Ω 4Ξ&( % ( % (Β 0_Ι. ϑωνς0_χ.θ 0.Ι./=,#7#85 9 0_Ι. 98ςχ 08Ι.Υ &# %Ξ %)++ / #4 %ΒΩ 4 & + %&// + ΝΝ # 4 (( % ()/(Γ%+)(Γ%+ (&() (ΒΟ ( % )#4 # ) %&(Σ 4 Κ (( ΝΚΝ/& 4 ΚΒΙΚ%Σ 4 +%Φ%ΝΚ Φ )++ #Λ % ()#4 # ) %Σ 4 Κ Ν /Μ #ΒΩ 4 Ν %/Μ #/)+ /ΛΗ %Κ( #+ ΒΟ ( % )+()4Κ( #+ ΒΙΚ%Σ 4 ββ

36 )(( %ΝΚ # ( /Λ %Φ(& )# Φ ( 4( #+ % % ()#4 # ) %&(Σ 4 Κ ΝΚΟ&4 % Μ #) ( (ΒΩ 4+&# /ΚΝΚ( 4& ( ΛΣ 4+&#/ #Π +ΒΩ 4+&#/)44 4 / 4ΝΚ %&# & #ΛΗ % % % (&++Φ%&(Ν/& ()/ #Λ #Σ 4+&#)++ /)44 Η %/ #4 ΛΗ % ( %)#4 # +&# Γ% 4)## ) (ΝΚ%Μ44 # 4Π/)%Σ 4 /Π% #( % ()#4 # +&# Γ% 4 )## ΗΦ+()4Ξ ( +% Ξ // %ΒΟ %Η %4Κ%Σ 4)##)4Σ # (( %+ %(() 4ΗΜ// %+& % // # Ξ&/ ΗΦ// &##ΛΗ % ( %# +()/Ν& (&Η % #Β84#Κ% # /)4( / Η # #%)#4 % 4# # )# )( % % 4Φ(Λ % ()#4 #Σ 4(% #4 %Κ ΝΓ%% ΗΓ% (ΛΣ 4+&#Φ( # ) % )γσ&λ (Ξ&%Σ 4 /Μ (()/Β9 / ()++ %# #Ξ % +&# ΝΚ 4ΗΓ%Σ 44Κ%Φ( Γ%& 4 )Υ ΚΗ)# Φ %Β 0.Ι. Ω 4 +Φ// Γ# + Σ 4 &%&/+ Ξ /)+ %Β.// %#&%+ &#Β_ ( (Η %Κ(&/) ( )((+Φ## Σ 4 Η)## # ( +Π %( %( #ΒςΦ # )// 4ΣΓ% (ΒΕ #Σ 4+/&% %)++ Β 0_Ι. Ω.χϑ0,ς.ς_ϑϑ.60_,.Ιχ_χ, 9Θ833Β 0.Ι. Ω 4%ΓΜ+ %)++ #4&#4 )4&% (( %Β 0_Ι. 0&#4( )# % Ξ& ΣΒ 0.Ι. Ι &## (Ξ&%Σ 4)++ Ν%Γ Β9ΚΣ Η%Φ /)4 %Σ 4&(Σ 4&/ %)Ξ&%Ν%Γ Χ (& ΜΛ+ +&)#Λ Ν Λ& Η (& )#ΛΞ % )#.00.ς,Ο.ΘΙδ.Θ.ςι 0_Ι. 9 / Σ 4 %)++ %Γ/Λ )# 4 Ν%)( %)++ %Σ 4)++ # +ΒΩ 4(Κ/ %/&(( %/)4/)( ΒΟ ( %ΝΚ 4%Φ##& ) )# # ΒΕ ) )# # +&/ΞΣ /Ν 4()/_ϑϑ.Κ(&/) ( )((Βδ+&// /Μ++ Ν)// % %Ν% % # Β 0.Ι. _Ιχ.Ι60_ς0πϑϑ.0_χ,,ΙΘ_ΨΟ.Τς.99_, β;

37 0_Ι. _++ +&// /Μ++ Ν)// %Β 08Ι. 3)## (/Μ++ /)4 ## + %α 0.Ι. Ω 4 Ν) % )# Η)% /Μ++ Ν)// %()/Η% + (Β84Π/)% (%)+()4)// (&%Σ 4 #&#4 ( Ν # ()/ Η % ) &4 &( # Σ 4)##(&%+/ ++ #Η ( #ΛΗ %Η% + ( #Η)## % ( +/ ++&( / ΒΩ 4 +/&% %)++ (Κ ΝΝΗΓ%+/ ++&( / ΛΗ %Σ 4 %)#4 #4%Φ## %()/Κ (Κ ΝΝΒ 0_Ι. Ω.χ9.ς_Ιχ.Ιχς[ΙΙ.ςΘ_0Ι8.Β 0.Ι. 0)+ / (Κ% Σ 4 ΝΝ 4/&4 % #(%)ΝΝ / Ν% &% /+ 4( Π%Φ# Φ++ %Π)( %Β.ςΟ,χΒ 08Ι. 0)+ / Ν) %Σ 4Η% + (Β.ςΟ,χΒ 0_Ι. Ω 4 (Κ% ΝΝΞ % &4ΒΩ 4Ξ #( %& ) &Φ( #Η % Γ%&Β 0.Ι., ) &Ξ&%Η)% / % 4Σ 4 %Π&% #ΒΩ 4 +Φ// Γ# + Σ 4Ξ& #Ν % #Κ / #& ) & Λ / Ξ&#&#(&+ /)4 )// Ρ%(4Κ((ΝΚΣ ΠΠΗ %/ #4 ) #Λ )// ))&//Η&// Ν) (Η% + ( & #)Ξ /4 # ΒΩ 4Γ# + %&( ( +Φ// Ρ% #Ν % #Ξ % ΗΓ% ( 4Η% ( &% )#Β % Σ 4 &% # )+()4 ( Ν % # # Η % Ξ&#Β Ι # )// ΗΓ% 4 ΝΝ #Ρ% ( ΝΚ%Γ% # Β Ω 4 +Φ// Γ# + Σ 4 +Φ## Ν/&#/ 44 ) &4 # & # # #Β 9Ν) ) &4 # & # # #ΒΤ/&#/ 44 )##+ΣΓΝΒΟ) +Φ( % &ΝΝ / )#Ν%) # ΒΩ 4Γ# + % 4 Κ &( ( % (Γ%% ## ΚΛ&( ) ) +Φ( % % ( % ()#4 # Β6Κ ( % 4 ΚΒ84 ( %Ξ /((%Μ4(ΒΟ ( &% %)Κ% (( %Κ%Λ ( % #Η %Ν/)+( / ) (Λ &#+&#)++ Ν/Φ( /)44ΣΓ% ( /Φ((Β )Η)## % # Κ( Κ/ & #ΝΚ / Σ 4Ξ&%(% ΞΜ// ( % ΠΓ+ % 4Κ(( β

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2014 ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 600 ΠΟΣΟ 600 Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΣΟ 500 ΠΟΣΟ 400

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2014 ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 600 ΠΟΣΟ 600 Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΣΟ 500 ΠΟΣΟ 400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2014 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 / 2601 ΝΛ54 AΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΙ ΙΚΑΡΟΙ 2 / 2602 ΞΕ65 Α.Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 3 / 2603 ΞΒ28 Α.Ο.ΑΡΓΟΥΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Γεωμετρία Αˊ Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Κεφάλαιο 3 ο :Τρίγωνα 1. Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Για ευκολία οι

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ. :37697 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβαδά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβαδά Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετρικές σχέσεις Εμβδά ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β. Κορτίκη Β. Κουτσογούλ Μ. Ρούσσ Γ. Ευθυμίου Μ. Ζφείρη ΕΜΕ Πράρτημ Τρικάλων ΑΣΚΗΣΗ η i. Ν υπολογιστούν οι πλευρές, β, γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 (01-02-12 έως 21-02-12) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ.Μ ΚΩΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α1.1 Ισότητα τριγώνων Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: β) Τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΖ είναι ίσα.

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: β) Τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΖ είναι ίσα. 1. Από εξωτερικό σηµείο Σ κύκλου (Κ,ρ) θεωρούµε τις τέµνουσες ΣΑΒ και ΣΓ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=Σ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήµατα των χορδών ΑΒ και Γ του κύκλου αντίστοιχα. α) i. τα τρίγωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τεχνικές προσδιαγραφές

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τεχνικές προσδιαγραφές 1 2 3 4 Αα ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Αβ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Αγ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Αδ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 5 Αε ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο )

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) 0 05 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -0 ο _9005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) Σε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόµος της γωνίς Αˆ τέµνει την πλευρά ΒΓ σε σηµείο, τέτοιο ώστε Β 3 =

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράλληλες Ευθείες και Τετράπλευρα Ορισμός. Δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες όταν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται. Δύο παράλληλες ευθείες ε και ζ συμβολίζονται ε ζ. Γωνίες δύο ευθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα