ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Κρήτη ανταποκρινόµενη στην πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να ενισχύσει τη δηµιουργία ισχυρών συµπλεγµάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας έντασης - γνώσεων στην Ελληνική περιφέρεια υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ i4crete. Ο Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης επιχειρεί να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες των Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτοµίας (RTP, RIS, RITTS), που εκπονήθηκαν σε πολλές Ελληνικές Περιφέρειες στην περίοδο , αλλά ελάχιστα εφαρµόσθηκαν. Με την ενεργό συµµετοχή των Πανεπιστηµιακών, Τεχνολογικών, Ερευνητικών φορέων, των Επιµελητηρίων και της Επιχειρηµατικής Κοινότητας της Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης προσδοκά ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης να είναι η ευκαιρία ώθησης για την επιτυχή διασύνδεση της έρευνας και καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα στο νησί µας. Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης θα αποτελέσει τη δοµή η οποία, ως σύµβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, θα προτείνει µία συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης σε επιλεγµένους κλάδους τεχνολογίας και οικονοµίας και θα προάγει την έρευνα υψηλού επιπέδου οδηγώντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη καινοτοµιών υψηλής προστιθέµενης αξίας για την Κρήτη. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης (ΠΠΚΚ) αναπτύσσει ένα φάσµα δραστηριοτήτων µε στόχο αφενός την ενίσχυση των τεχνολογικών - καινοτοµικών επιδόσεων περιφερειακά, αφετέρου τη διάχυση της νέας τεχνολογίας και καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Κρήτη. Αποτελεί µια ένωση φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε όραµα των συµµετεχόντων φορέων, που αποτελεί και τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής του Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης, να αποτελέσει η Κρήτη «Κέντρο ανάπτυξης ειδικευµένης τεχνολογίας και τεχνολογικής κατάρτισης», το οποίο θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και στη βελτίωση των διαστάσεων της ποιότητας ζωής. Χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του έργου «Δηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας» που εντάσσεται στο Μέτρο 4.6, Δράση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ένας από τους πέντε Περιφερειακούς Πόλους Καινοτοµίας (ΠΠΚ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι άλλοι τέσσερις καλύπτουν τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στις παρακάτω επιστηµονικές /τεχνολογικές περιοχές, όπου η Κρήτη διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα λόγω των αξιόλογων επιδόσεων της ερευνητικής κοινότητας: α) Στην Ιατρική Τεχνολογία β) Στη Βιοτεχνολογία γ) Στην Κοινωνία της Πληροφορίας Oι ενέργειες που υλοποιούνται στα πλαίσια των 3 θεµατικών περιοχών όπου επικεντρώνεται ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης είναι οι ακόλουθες: Δέκα κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μία Τεχνολογική Πλατφόρµα ευρυζωνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας Δηµιουργία δύο εταιρειών µε στόχο την εµπορική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων Δύο δράσεις εκπαίδευσης κατάρτισης Παράλληλα αναπτύσσει ένα φάσµα Οριζοντίων Δραστηριοτήτων µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ενός µηχανισµού που θα υποστηρίζει και θα προωθεί την πολιτική καινοτοµίας σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια υλοποίησης αυτών προγραµµατίζονται στην Περιφέρεια Κρήτης εκδηλώσεις εξωστρέφειας όπως η διοργάνωση 3ήµερης Έκθεσης Τεχνολογίας και Συνεδρίου Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν: Ηµερίδα παρουσίασης του έργου και της εξέλιξης όλων των δράσεων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας, Έκθεση Τεχνολογίας, Πανελλήνιο Συνέδριο των Πόλων Καινοτοµίας και διµερή Partenariat. Υπό το παραπάνω πρίσµα, η Έκθεση Τεχνολογίας του ΠΠΚΚ είναι ουσιαστικά ένα show γνωριµίας τόσο των αποτελεσµάτων του ΠΠΚΚ όσο και ώριµων προϊόντων και υπηρεσιών (σε προβιοµηχανικό επίπεδο) των Ιδρυµάτων της Κρήτης και της τοπικής αγοράς. Στο πανόραµα αυτό, εξελίσσονται και µια σειρά παράλληλων γεγονότων που ως στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των ερευνητών και των επιχειρήσεων, σε θέµατα αγοράς και τεχνολογίας αντίστοιχα, όπως και οργανωµένες συναντήσεις τεχνολογικής προσφοράς και ζήτησης [διµερές Partenariat]. Απώτερος στόχος αυτής της τριήµερης διοργάνωσης είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε ώριµα ερευνητικά και τεχνολογικά θέµατα καθώς και η κατανόηση του ρόλου της επιστήµης και της τεχνολογίας. Ο στόχος αυτός αναµένεται να επιτευχθεί µέσα από την παρουσίαση των επιτευγµάτων, τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ΠΠΚΚ καθώς και των επιτευγµάτων των ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και επιχειρηµατικών φορέων της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορούν τους τρεις τοµείς προτεραιότητας του Πόλου είτε και συµπληρωµατικούς τοµείς µέσω ποικίλλων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. 2

3 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Στο έργο συµµετέχουν φορείς τόσο από τον Ιδιωτικό όσο και από τον Δηµόσιο τοµέα. Δίνοντας έµφαση στις ΜΜΕ (συµµετοχή επιχειρήσεων), στον Πόλο συµµετέχουν οι ακόλουθοι επιχειρηµατικοί φορείς: Εργαστήριο Χηµ/ τεχνικών Υπηρ. (ANALYSIS) Φακουρέλης Νικόλαος, Αφοι Μηλιαράκη Οινοποιητική και Εµπορική εταιρία ΑΕ, Μηνάς Ταµιωλάκης & Σια ΟΕ (Οινοποιητική), Δουλουφάκης Νικόλαος, Γ.Ε.Α. ΑΕ Γεωργικές Επιχειρήσεις Αλαγνίου, Εφαρµογές Πληροφορικής και Τηλεµατικής (PALMERA Ε.Π.Ε), Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και Ψηφιακών Χαρτών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (INFOCHARTA), Τεχνετροπία ΕΠΕ, Ραδιοφωνικός Σταθµός Super Radio, Ηλεκτροσυνεταιρική Α.Ε.Β.Ε., Αλέξανδρος Ευθυµίου Λύσεις Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ΑΕ (ISD A.E.), Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεµατικών Εφαρµογών Ανώνυµη Εταιρεία (FORTHnet Α.Ε.), Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ Π.Ε., Ίκαρος Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. (Κρήτη TV), GENNET Α.Ε. Παροχής Υπηρεσιών Εµπορική -Τεχνική και Ναυτιλιακή, Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ανώνυµη Εταιρεία (Ιατρικό Κρήτης), Norwood Eyecare, ARAL CO. Ε.Π.Ε., Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Αποκόρωνα Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.), ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε., Προµηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης Μελών Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ ΙΝΚΑ Π.Ε.), Εµπορική Βιοτεχνική & Εκπαιδευτική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραµµάτων Ανώνυµη Εταιρεία (INFO ΑΕ), Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρία (AEGEAN Airlines), Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) / Επιστηµονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ -Κ), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (ΤΕΙ), Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Λοιποί Φορείς Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Επιµελητήριο Ηρακλείου (ΕΗ), ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου, Επιµελητήριο Λασιθίου, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου - Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης Ηρακλείου (Ν.Ε.Λ.Ε.), Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, Δ/νση Δασών Νοµού Χανίων, Αθανάσιος Καλπάκας, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Σητείας (Ε.Α.Σ.Σ.), Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αποκορώνου και Σφακίων, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μυλοποτάµου, Περιφέρεια Κρήτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι Οριζόντιες Δραστηριότητες του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης υλοποιούνται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας / Επιστηµονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το Επιµελητήριο Ηρακλείου µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Κρήτης. Οι Οριζόντιες Δραστηριότητες του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης επιδιώκουν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα: να ενισχύσουν το ευρύτερο περιβάλλον που έχει µέχρι σήµερα διαµορφωθεί σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης µε τη συνέργια των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων, αλλά και των τοπικών κυρίως παραγωγικών και κοινωνικών φορέων να συµβάλλουν στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της στρατηγικής ανάπτυξης της καινοτοµίας σε περιφερειακό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνικές παραµέτρους, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και οικονοµίας να διαµορφώσουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούν όλοι οι φορείς προκειµένου να παρεµβαίνουν ουσιαστικά και µε επωφελή τρόπο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης. Έτσι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου διετούς διάρκειας υλοποιούνται οι παρακάτω επιµέρους δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1: Δηµιουργία ταυτότητας & Ενέργειες Προώθησης του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Δραστηριότητα 2: Διαµόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης και οργάνωσής του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης, της προοπτικής διερεύνησης και της αξιολόγησής του καθόλη τη διάρκεια του έργου Δραστηριότητα 3: Δηµιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Καινοτοµίας, Technology Foresight & Ανάπτυξη εφαρµογών συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking) Δραστηριότητα 4: Δράσεις προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Πατέντες - Διερεύνηση Βέλτιστων Πρακτικών Brokerage Events, Διοργάνωση Έκθεσης Τεχνολογίας και Partenariat Δραστηριότητα 5: Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών Πανεπιστηµίων (University Student Entrepreneurship- UNISTEP PLUS) 3

4 ΣΥMMETEXONTEΣ ΦΟΡΕIΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΕΠIΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡHTHΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ηµερίδα / Συνέδριο Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Έκθεση Τεχνολογίας Partenariat ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-18:15 18:15-19:00 19:00-19:30 Παρουσίαση Οριζοντίων Δραστηριοτήτων Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Παρουσίαση Κάθετων Ενεργειών Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Διάλειµµα - καφές Παρουσίαση Κάθετων Ενεργειών Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Τεχνολογικής Πρoοπτικής Διερεύνησης Προβολή τεχνολογικών εκθεµάτων Ακαδηµαϊκών/ Ερευνητικών Ιδρυµάτων Κρήτης Προβολή αποτελεσµάτων φυτωρίου ιδεών φοιτητών (UNISTEP+) Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και ερευνητών Επίσηµο Δείπνο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 09:00-10:30 Χαιρετισµοί (Συµβούλιο Διοίκησης, Τοπικές Αρχές) 10:30-11:00 Μετεξέλιξη του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης 11:00-11:15 11:15-13:00 13:00-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Διάλειµµα - Καφές Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και Μετεξέλιξης Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας - Παρουσίαση Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Νέοι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας Συζήτηση Γεύµα Καινοτόµος επιχειρηµατικότητα - αξιοποίηση καινοτοµίας στις επιχειρήσεις Προβολή τεχνολογικών εκθεµάτων Ακαδηµαϊκών/ Ερευνητικών Ιδρυµάτων Κρήτης Προβολή αποτελεσµάτων φυτωρίου ιδεών φοιτητών (UNISTEP+) Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και ερευνητών. 16:30-17:30 Τεχνολογικές Πλατφόρµες 17:30-17:45 Διάλειµµα 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (συνέχεια) ΣΥΝΕΔΡΙΟ (συνέχεια) ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (συνέχεια) PARTENARIAT (συνέχεια) 17:45-18:45 18:45-19:30 Χρηµατοδοτικά εργαλεία & επενδυτικές προτάσεις νέας οικονοµίας Συντονιστής: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Συνάντηση Διαχειριστών Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Προβολή αποτελεσµάτων φυτωρίου ιδεών φοιτητών (UNISTEP+) Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και ερευνητών Δείπνο : Επίδειξη UNISTEP+ 11:00-14:00 Παρουσίαση αποτελεσµάτων UNISTEP+ από τις οµάδες των φοιτητών που υλοποίησαν τα πρωτότυπα προϊόντα. Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και ερευνητών. 6

7 ΗΜΕΡIΔA ΔΙAXYΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔEΩN ΚΑΙ TΩΝ ΑΠΟTEΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛOY ΚΑΙNOTOMIAΣ ΚΡΗTHΣ Πέµπτη 9 Οκτωβρίου :00-17:00 Σύντοµη παρουσίαση των Οριζοντίων Δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Προεδρεύων: Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διαµεσολάβησης Πανεπιστηµίου Κρήτης, Υπεύθυνος Οριζοντίων δραστηριοτήτων Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Οριζόντια Δραστηριότητα 1: Δηµιουργία ταυτότητας & Ενέργειες Προώθησης του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Νεκτάριος Βιδάκης, Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Κρήτης 09 Οριζόντια Δραστηριότητα 2: Διαµόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης και οργάνωσής του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης, της προοπτικής διερεύνησης και της αξιολόγησής του καθ όλη τη διάρκεια του έργου Ηλίας Γεωργαντάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης Οριζόντια Δραστηριότητα 3: Δηµιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Καινοτοµίας, Technology Foresight & Ανάπτυξη εφαρµογών συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking) Αρτέµης Σαϊτάκης, Διευθυντής Επιστηµονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-K) Οριζόντια Δραστηριότητα 4 Δράσεις προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Πατέντες - Διερεύνηση Βέλτιστων Πρακτικών Brokerage Events, Διοργάνωση Έκθεσης Τεχνολογίας και Partenariat Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής Τµήµατος Ανάπτυξης & Κατάρτισης Επιµελητηρίου Ηρακλείου Οριζόντια Δραστηριότητα 5: Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών Πανεπιστηµίων (University Student Entrepreneurship- UNISTEP PLUS) Βασίλειος Κελεσίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Tµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 17:00 18:00 Παρουσίαση Κάθετων Ενεργειών Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Προεδρεύων: Χαρίλαος Γκίνης, Δρ. Φυσικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Κρήτης - ΒΕΜΜΟ Ενέργεια Α1: Μελέτη εφαρµογής της τεχνολογίας του Όζοντος (Ο3) στο µετασυλλεκτικό στάδιο της επεξεργασίας (απολύµανση, συντήρηση, ωρίµανση, αποθήκευση) επιλεγµένων νωπών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης µε σκοπό την δηµιουργία υψηλών προδιαγραφών σύγχρονων µονάδων συσκευασίας, αποθήκευσης και τυποποίηση Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Δρ. Φυσικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Δοµής της ύλης και Φυσικής Λέιζερ, Πολυτεχνείο Κρήτης Ενέργεια Α2: Ολοκληρωµένο σύστηµα επιτήρησης για την προστασία του τοπικού Οικοσυστήµατος και των Επισκεπτών στο Φαράγγι της Σαµαριάς Σταύρος Μουσταϊζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικού Τµήµατος, Διευθυντής Εργαστηρίου Δοµής της ύλης και Φυσικής Λέιζερ, Πολυτεχνείο Κρήτης Ενέργεια Α3: Προηγµένες Ευρυζωνικές υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Μανώλης Ζουράρης,(ΜSc), Διαχειριστής τεχνολογιών βίντεο και ηλεκτρονικής µάθησης, Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Πανεπιστηµίου Κρήτης Ενέργεια Α4: Εννοιολογικό µοντέλο και υπολογιστικά εργαλεία του ολοκληρωµένου µετα-φακέλου υγείας Γιάννης Παπαχαριλάου Ερευνητής, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, ITE 7

8 Ενέργεια Ε1: Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα ευρυζωνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας Γιάννης Παπαχαριλάου Ερευνητής, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, ITE Ενέργεια Α5: Πιλοτικές δράσεις Έρευνας στην Ιατρική Τεχνολογία Χαρίλαος Γκίνης, Δρ. Φυσικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Κρήτης - ΒΕΜΜΟ Ενέργεια ΣΤ1: Η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας του όζοντος (Ο3) στην σύγχρονη επεξεργασία και τυποποίηση νωπών αγροτικών προϊόντων Μιχάλης Μιχελιουδάκης, Γεωπόνος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Δοµής της ύλης και Φυσικής Λέιζερ, Πολυτεχνείο Κρήτης 18:00-18:15 Διάλειµµα - Καφές 18:15-19:00 Παρουσίαση Κάθετων Ενεργειών Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Προεδρεύων: Χαρίλαος Γκίνης, Δρ. Φυσικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Κρήτης - ΒΕΜΜΟ Ενέργεια Α7: Κρητικός Αµπελώνας Ανδρέας Ντούλης, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ 09 Ενέργεια Α8: Ολοκληρωµένο σύστηµα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου Ανδρέας Ντούλης, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ Ενέργεια Α10: Καινοτόµων εφαρµογών για την παρακολούθηση στόλου οχηµάτων, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και την ανάθεση κλήσεων σε ταξί Πουλίκος Πραστάκος, Ερευνητής ΙΤΕ Ενέργεια Α11: Παροχή πολυµεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών µε τη χρήση πρότυπου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής Τµήµατος Ανάπτυξης & Κατάρτιση Επιµελητηρίου Ηρακλείου Ενέργεια Α12: Βιοµηχανικές εφαρµογές µικροηλεκτρονικών συστηµάτων Κωνσταντίνος Ζεκεντές, Κύριος Ερευνητής ΙΤΕ 19:00-19:30 Παρουσίαση αποτελεσµάτων Τεχνολογικής Πρoοπτικής Διερεύνησης Κλάδος Α: Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις Αρτέµης Σαϊτάκης, Διευθυντής Επιστηµονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-K) Κλάδος Β: Παραδοσιακή διατροφή και βιοτεχνολογία αγροτικών προϊόντων Δρ. Κώστας Γαλανάκης, στέλεχος ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-K 21:00 - Επίσηµο Δείπνο 8

9 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠOΛΟΥ ΚAIΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗTHΣ Παρασκευή 10 Οκτωβρίου :00-10:30 Καλωσόρισµα από το Συµβούλιο Διοίκησης του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Χαιρετισµοί Προεδρεύων: Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Εκπρόσωπος Περιφέρειας Κρήτης Πολυτίµη Σακελλαρίου, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραµµάτων, ΓΓΕΤ Τοπικές Αρχές Τοποθετήσεις - εισηγήσεις από Μέλη του Συµβουλίου Διοίκησης Τεχνολογία, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη και παιδεία στην Κρήτη Εµµανουήλ Πετράκης, Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πανεπιστηµίου Κρήτης Αλκιβιάδης Παγιατάκης, Πρόεδρος Ιδρύµατος Τεχνολογίας Έρευνας Ιωακείµ Γρυσπολάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης Χαρά Αθανασάκη, Τακτικός Εκπρόσωπος Συµβουλίου Διοίκησης, Καθηγήτρια ΤΕΙ Κρήτης Νικήτας Δολαψάκης, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηρακλείου 10:30-11:00 Μετεξέλιξη του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κρήτης Κων/νος Στραταριδάκης, PhD Εκπρόσωπος Περιφέρεια Κρήτης 11:00-11:15 Διάλειµµα - Καφές 11:15-13:00 Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και µετεξέλιξης Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Προεδρεύων: Γιάννης Μπακούρος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Ειδικός Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 10 Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Δυτικής Ελλάδας Δρ. Χ. Στύλιος, Υπεύθυνος Οριζοντίων Δραστηριοτήτων Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Δυτικής Μακεδονίας Γιάννης Μπακούρος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Θεσσαλίας Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Θωµάς Θωµαίδης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας Εισήγηση ΓΓΕΤ Πολυτίµη Σακελλαρίου, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραµµάτων Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας. 13:00-13:30 Συζήτηση 9

10 13:30-15:00 Γεύµα 15:00-16:30 15:00-15:30 15:30-16:30 Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα - Αξιοποίηση Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις Προεδρεύων: Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής Τµήµατος Ανάπτυξης & Κατάρτισης Επιµελητηρίου Ηρακλείου Καινοτόµες προσεγγίσεις αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων - Συµβολή της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Βασίλης Κελεσίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Αρτέµης Σαϊτάκης, Διευθυντής Επιστηµονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-K) Forthnet ΑΕ: Βασίλης Σπιταδάκης, R & D Manager Forthnet ΑΕ Virtual Trip ΕΠΕ: Δηµήτριος Τσίγκος, Διευθυντής Virtual Trip ΕΠΕ Megaplast ΑΕ: Γιώργος Κίτσος, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης Megaplast ΑΕ Palmera EΠΕ: Αντώνης Λουρίδας, Υπεύθυνος Πωλήσεων Palmera EΠΕ Cytech ΕΠΕ: Βαγγέλης Αντωνιάδης, / Στέλιος Μαυροµιχάλης Διαχειριστές Cytech ΕΠΕ Ιn the Box: Ξενoφώντας Ρητσόπουλος, Τεχνικός Προϊστάµενος Ιn the Box 16:30-17:30 10 Τεχνολογικές Πλατφόρµες Προεδρεύων: Θωµάς Θωµαίδης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας Παρουσίαση Τεχνολογικής Πλατφόρµας Ενέργειας, Περιφερειακός Πόλος Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Κούκουζας, Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ Τεχνολογική Πλατφόρµα Βιοκαυσίµων Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Θεσσαλίας Στέλλα Μπεζεργιάννη PhD, Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ- Επιστηµονική Υπεύθυνη Τεχνολογικής Πλατφόρµας Τεχνολογική Πλατφόρµα Τροφίµων Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Θεσσαλίας Γεώργιος Νάνος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 17:30-17:45 Διάλειµµα - Καφές 17:45-18:45 Παρουσίαση Χρηµατοδοτικών εργαλείων - Επενδυτικές προτάσεις νέας οικονοµίας στην Ελλάδα Προεδρεύων: Δρ. Απόστολος Δηµητριάδης, στέλεχος Δικτύου ΠΡΑΞΗ Αttica Venture: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύµβουλος Αttica Venture Εκπρόσωπος ΤΕΜΠΜΕ: Ευαγγελία Σταυρινάκη, Υπεύθυνη Marketing ΤΕΜΠΜΕ Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Επενδύσεις Venture Capital Κων/νος Ζοπουνίδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 18:45-19:30 Γενική Συνάντηση Διαχειριστών Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας 10

11 ΕKΘΕΣΗ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑΣ / PARTENARIAT Πέµπτη 9 Οκτωβρίου :00-16:30 Άνοιγµα της Έκθεσης 16:30-18:30 18:30-20:00 16:00-20:00 Προβολή βίντεο-επίδειξη προϊόντων-αποτελεσµάτων Προβολή τεχνολογικών εκθεµάτων Ακαδηµαϊκών/Ερευνητικών Ιδρυµάτων Κρήτης και αποτελεσµάτων φυτωρίου ιδεών φοιτητών (UNISTEP+) Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και ερευνητών (Partenariat) Παρασκευή 10 Οκτωβρίου :00-12:00 12:00-13:30 13:30-15:00 15:00-18:00 18:00-19:30 09:00-19:30 Επίδειξη προϊόντων-αποτελεσµάτων Παρουσίαση των δραστηριοτήτων των φορέων σε επιλεγµένες οµάδες ενδιαφεροµένων, όπως βιοµηχανίες, επιχειρήσεις, δηµοσιογράφους, οργανώσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση επί τόπου στα εκθεσιακά περίπτερα (stands) Γεύµα Εκδηλώσεις προσέγγισης επιστήµης και κοινωνίας µέσω συµµετοχικών µορφών και διαδραστικών εργαλείων (ενεργή συµµετοχή και προσέλκυση -µέσω δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών- του κοινού µε έµφαση σε ειδικές οµάδες κοινού (άτοµα µε ειδικές ανάγκες-νέοιπαιδιά). Προβολή βίντεο-επίδειξη προϊόντων-αποτελεσµάτων Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και Ερευνητών (Partenariat) Σάββατο 11 Οκτωβρίου :00-11:00 Επίδειξη UNISTEP + Προβολή τεχνολογικών εκθεµάτων Ακαδηµαϊκών/Ερευνητικών Ιδρυµάτων 11:00-14:00 Παρουσίαση αποτελεσµάτων UNISTEP+ από τις οµάδες των φοιτητών που υλοποίησαν τα πρωτότυπα. 10:00-14:00 Προγραµµατισµένα ραντεβού µεταξύ επιχειρηµατιών και ερευνητών (Partenariat) 11

12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΝEΡΓΕΙΩΝ Μέσο Εφαρµογής Α: Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τοµείς προτεραιότητας σε επίπεδο Περιφέρειας Δράση Α1 Τίτλος: «Μελέτη εφαρµογής της τεχνολογίας του Όζοντος (Ο3) στο µετασυλλεκτικό στάδιο της επεξεργασίας (απολύµανση, συντήρηση, ωρίµανση, αποθήκευση) επιλεγµένων νωπών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης µε σκοπό την δηµιουργία υψηλών προδιαγραφών σύγχρονων µονάδων συσκευασίας, αποθήκευσης και τυποποίησης» Η συγκεκριµένη ενέργεια στοχεύει στην δηµιουργία, υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονων µονάδων συσκευασίας, αποθήκευσης και τυποποίησης αλλά και µεταφοράς νωπών αγροτικών προϊόντων εφαρµόζοντας την τεχνολογία του Όζοντος για την δραστική µείωση του µικροβιακού φορτίου. Το χαµηλό κόστος παραγωγής του Όζοντος σε συνδυασµό µε την ασφαλή χρήση του, καθιστά το τελικό προϊόν εξαιρετικά ανταγωνιστικό εκτός των άλλων και για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την υγεία. Η αποκτηθείσα τεχνογνωσία, θα µπορεί να είναι εκµετ αλλεύσιµη βιοµηχανικά από τοπικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων αλλά και τροφίµων γενικότερα. Πιστεύεται ότι µε το προτεινόµενο έργο, οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις θα έχουν πολλαπλά οφέλη όπως: ενίσχυση του κύκλου εργασιών, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενώ θα µπορούν να κατοχυρώσουν την προτεινόµενη µεθοδολογία µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Στην παρούσα έκθεση θα παρουσιαστεί οπτικοακουστικό υλικό από τα πρόσφατα αποτελέσµατα της µελέτης επίδρασης του Όζοντος στα αγροτικά προϊόντα καθώς και παρουσίαση του πρότυπου συστήµατος ελέγχου της συγκέντρωσης του Όζοντος σε θάλαµο ελεγχόµενων κλιµατικών αλλαγών. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μουσταϊζής Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικού Τµήµατος Πολυτεχνείου Κρήτης 1 Δράση Α2 Τίτλος: «Ολοκληρωµένο σύστηµα επιτήρησης για την προστασία του τοπικού Οικοσυστήµατος και των Επισκεπτών στο Φαράγγι της Σαµαριάς» Η ενέργεια Α2 έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη και την εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος που αποτελείται από µια επίγεια πλατφόρµα και ένα κεντρικό σταθµό για την ανίχνευση, µεταφορά, καταγραφή, επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων και εικόνας µε στόχο την πυρανίχνευση-πυροπροστασία, τον έλεγχο και την επιτήρηση περιοχής (ων) στο Φαράγγι της Σαµαριάς. Το προτεινόµενο έργο θα αποτελέσει πιλοτικό πρόγραµµα που η εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας και µεθοδολογίας στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος, θα επιτρέψουν την απόκτηση εµπειρίας για επεκτασιµότητα και εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα στο Φαράγγι ή σε οποιαδήποτε άλλη δασική περιοχή. Η επίγεια πλατφόρµα θα είναι αυτόνοµη και θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον σταθερό κεντρικό σταθµό για την µεταφορά σε πραγµατικό χρόνο των δεδοµένων και της εικόνας. 12

13 Στην παρούσα έκθεση θα παρουσιαστεί οπτικοακουστικό υλικό από τα πρόσφατα αποτελέσµατα της ενέργειας. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μουσταϊζής Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικού Τµήµατος Πολυτεχνείου Κρήτης 2 Δράση Α3 Τίτλος: «Προηγµένες Ευρυζωνικές υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» 3 Συνολικά, µε την ολοκλήρωση της Ενέργειας αναµένεται να αναπτυχθεί µια νέα υπηρεσία, που αφορά την παροχή και διαχείριση προηγµένων υπηρεσιών πάνω από ευρυζωνικά δίκτυα διαφορετικής τεχνολογίας, και µια νέα µεθοδολογία για την µοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών και τη σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η γενική µεθοδολογία περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις: Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές Προσαρµογή και επέκταση υπάρχοντων συστηµάτων παροχής και διαχείρισης Πιλοτική εφαρµογή και επίδειξη Προβολή και διάχυση αποτελεσµάτων Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές συστήµατος παροχής και διαχείρισης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Προσαρµογή και επέκταση υπάρχοντων συστηµάτων και πλατφόρµας υπηρεσιών triple-play για την παροχή και διαχείριση προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Εφαρµογή και αξιολόγηση διαδικασιών και συστηµάτων παροχής και διαχείρισης προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Με την επίδειξη διαδικτυακής εφαρµογής και ειδικού εξοπλισµού, η αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδοµών για την παροχή υπηρεσιών θα προσφέρουν: παρακολούθηση βίντεο κατά απαίτηση (Vide on Demand, VoD) και ζωντανών µεταδόσεων µέσω εφαρµογής σε προσωπικό υπολογιστή (IP-TV) παρακολούθηση βίντεο κατά απαίτηση µέσω συσκευής Set Top Box και σύνδεση σε τηλεόραση την υλοποίηση τηλεφωνίας µέσω δικτύων δεδοµένων (Voice over IP, VoIP) Το περιεχόµενο της παρουσίασης θα δείχνει τα συστήµατα της εφαρµογής που υποστηρίζουν την κάθε υπηρεσία όπως: Ηλεκτρονικός οδηγός προγράµµατος (Electronic Programming Guide, EPG) Υποστήριξη διαφορετικών καναλιών και παρόχων Σύστηµα υποστήριξης τηλεφωνίας παρακολούθηση βίντεο κατά απαίτηση µέσω συσκευής Set Top Box και σύνδεση σε τηλεόραση την υλοποίηση τηλεφωνίας µέσω δικτύων δεδοµένων (Voice over IP, VoIP) Το περιεχόµενο της παρουσίασης θα δείχνει τα συστήµατα της εφαρµογής που υποστηρίζουν την κάθε υπηρεσία όπως: Ηλεκτρονικός οδηγός προγράµµατος (Electronic Programming Guide, EPG) Υποστήριξη διαφορετικών καναλιών και παρόχων Σύστηµα υποστήριξης τηλεφωνίας Τέλος οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν από µόνοι του ή µε καθοδήγηση τις εφαρµογές και τον εξοπλισµό ώστε να διαπιστώσουν το επίπεδο ευκολίας και χρηστικότητας στην παρακολούθηση βίντεο, και χρήση του τηλεφώνου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Σύρης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Κρήτης 13

14 Δράση A4 Τίτλος: «Εννοιολογικό µοντέλο και υπολογιστικά εργαλεία του ολοκληρωµένου µετα-φακέλου υγείας». 4 Η προσπάθεια για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων σε επίπεδο οργανισµού και η ολοκλήρωση αυτών σε δίκτυα υπηρεσιών υγείας σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο, παράλληλα µε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη, αποτελεί σήµερα κεντρική επιλογή όλων των αναπτυγµένων χωρών σε µια προσπάθεια για να την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη ταυτόχρονη συγκράτηση του συνεχούς διογκούµενου κόστους του τοµέα της υγείας. Αναδεικνύεται λοιπόν κεντρικός στόχος σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο η ανάπτυξη των αναγκαίων τεχνολογιών για τη δηµιουργία ενό, ολοκληρωµένου, διαβίου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα υποστηρίζει, στα πλαίσια µιας επεκτάσιµης αρχιτεκτονικής, την ολοκλήρωση όλων των τµηµάτων του Φακέλου Υγείας ενός πολίτη από οπουδήποτε και αν αυτά έχουν δηµιουργηθεί (στο σπίτι, σε προνοσοκοµειακό επίπεδο, σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, σε κλινικά τµήµατα δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων φορέων υγείας, στα πλαίσια χρήσης τηλεµατικών υπηρεσιών, κλπ). Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόµη πιο έντονη στην σηµερινή µεταγενοµική εποχή που αναδεικνύει έντονη την απαίτηση για εξατοµικευµένη φροντίδα υγείας. Για να απαντηθούν οι προκλήσεις αυτές απαιτείται (α) να υπάρξει ένα γενικό εννοιολογικό µοντέλο του φακέλου υγείας (ενσωµατώνοντας σε αυτό πολυεπίπεδα δεδοµένα του ατόµου, από το επίπεδο του γονιδιώµατος µέχρι το επίπεδο της ασθένειας) και (β) να αναπτυχθούν κοινά, ανοικτά και εύχρηστα εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης της πολυµεσικής και γεωγραφικά κατανεµηµένης πληροφορίας που συνιστά τον διαχρονικό µετα-φάκελο υγείας του πολίτη. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Τσικνάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΤΕ Δράση Α5 Τίτλος: «Πιλοτικές δράσεις Έρευνας στην Ιατρική Τεχνολογία» Η προτεινόµενη ενέργεια αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες: 1. Βελτιστοποίηση και κατασκευή βιοµηχανικού πρωτοτύπου µη επεµβατικής συσκευής για τη µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης, της οφθαλµικής ελαστικότητας και της αιµατικής ροής στον οφθαλµό («Ελαστόµετρο»). Η συσκευή σήµερα λειτουργεί και έχουν πραγµµατοποιηθεί πιλοτικές µετρήσεις. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας η συσκευή θα επανακατασκευαστεί µε συγκεκριµένες σχεδιαστικές βελτιώσεις. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την άµεση εµπορική αξιοποίηση της συσκευής, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστηµίου έχει κατατεθεί αίτηση για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 2. Ανάπτυξη οφθαλµοσκοπίου υπερυψηλής ευκρίνειας µε χρήση προσαρµοστικών οπτικών (Adaptive optics). Το πλέον καινοτόµο τµήµα της συσκευής θα είναι το λογισµικό το οποίο θα αναπτυχθεί και το οποίο θα ελεγχει τη λειτουργία των προσαρµοστικών οπτικών σε πραγµατικό χρόνο σε τοπολογία κλειστού βρόχου. Οι δύο αυτοί άξονες αναφέρονται σε διαγνωστικές µεθόδους και συσκευές που προορίζονται για χρήση στον ανθρώπινο οφθαλµό. Ιδιαίτερα δε, σε συσκευές που ενδεχοµένως θα συνεισφέρουν στην κατανόηση των φυσιολογικών µηχανισµών που υπεισέρχονται στην απώλεια της όρασης λόγω -πρακτικά- ανίατων µέχρι σήµερα παθήσεων του οφθαλµού. Για την ολοκλήρωση της ενέργειας, οι εργασίες θα υλοποιούνται από την οµάδα του ΙΟΟ. Συνολικά το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης ενέργειας όπως αυτό συντίθεται από τους δύο παράλληλους άξονες αποτελεί βασική και βιοµηχανική έρευνα στο πεδίο της Ιατρικής τεχνολογίας όπως αυτή εφαρµόζεται στην οφθαλµολογία. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι ένα βελτιστοποιηµένο προϊόν (ελαστόµετρο) και νέα τεχνογνωσία στον τοµέα της µέτρησης των µηχανικών ιδιοτήτων και της απεικόνισης του οφθαλµού. 14

15 Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι ένα βελτιστοποιηµένο προϊόν (ελαστόµετρο) και νέα τεχνογνωσία στον τοµέα της µέτρησης των µηχανικών ιδιοτήτων και της απεικόνισης του οφθαλµού. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής οφθαλµολογίας Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης 5 Δράση A7 Τίτλος: «Κρητικός Αµπελώνας» 7 O Κρητικός Αµπελώνας επικεντρώνεται στην εφαρµοσµένη έρευνα σε θέµατα Ολοκληρωµένης Οινολογίας. Στο έργο δίνεται έµφαση στις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσµάτων και τις ενέργειες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και άλλων φορέων που εµπλέκονται στην αµπελοοινική βιοµηχανία της Περιφέρειας Κρήτης. Τα προτεινόµενα υπό ανάπτυξη εργαλεία, αποτελούν νέες πρακτικές για την περιφέρεια της Κρήτης και ταυτόχρονα αποτελούν µια πρόταση-σχέδιο ολοκληρωµένης ορθής πρακτικής για την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών τοπικών οίνων. Το έργο έχει δύο στόχους. Αφενός στοχεύει στην εξυγίανση και την ανάπτυξη της Κρητικής Οινοποιητικής Παραγωγής, µε έµφαση στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων οίνων συνολικά στην Περιφέρεια της Κρήτης. Αφετέρου σε µια οργανωµένη προσέγγιση του στρατηγικού marketing σε επίπεδο τελικού προϊόντος. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα του έργου µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από αµπελοκαλλιεργητές όσο και από οινοποιούς έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να παραχθούν οίνοι ανωτέρας ποιότητας από τη µια και από την άλλη να επιτευχθεί διαφοροποίηση (Diversification) των τελικών προϊόντων, γεγονός που είναι ζητούµενο στην έντονα ανταγωνιστική αγορά του κρασιού. Στα πλαίσια του έργου υλοποιείται µοριακή ταυτοποίηση επιλεγµένων ποικιλιών που µπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωµένες ποικιλίες οινοστάφυλων αλλά κυρίως νέες µέθοδοι οινικής αξιολόγησης των παραγόµενων οίνων οι οποίες θα επιλύουν προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα και οι οποίες θα ελεγχθούν και θα τυποποιηθούν, για να είναι έτοιµες προς χρήση. Η φιλοσοφία του έργου ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη εφαρµοστεί σε Ευρωπαϊκές χώρες, (παράδειγµα αποτελεί η Ιταλία) και αυτό στο οποίο αποσκοπεί δεν είναι η δηµιουργία νέων κατηγοριών Ο.Π.Α.Π. (Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας) αλλά τυποποιηµένων οίνων που θα πληρούν τα κριτήρια και τα standards εµπορικότητας κρασιών µε το σκεπτικό ότι η αγορά πλέον δεν επιζητά ποσότητα αλλά σταθερή και διαφορετική ποιότητα. Επιµέρους στόχοι του έργου είναι: Να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα έρευνα από πλευράς γηγενών ποικιλιών και να υλοποιηθεί οινική αξιολόγηση αυτών των ποικιλιών Να καλύψει ένα µεγάλο κενό που παρατηρείται στην αγορά µε την έλλειψη τοπικού εµφιαλωµένου κρασιού µε σύγχρονα, υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά. Να αποτελέσει αναπτυξιακή θρυαλλίδα για την Περιφέρεια Κρήτης και αφορµή για συµπληρωµατικές επενδύσεις και δραστηριότητες υποστηρικτικές στην επένδυση. Να κινητοποιήσει και να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των ντόπιων καλλιεργητών και οινοποιών µέσα από τη διάχυση της τεχνογνωσίας. Να δηµιουργήσει δικτύωση τοπικών οινοποιητικών επιχειρήσεων όπου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης να µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης συλλογικών στρατηγικών marketing αλλά και ενίσχυσης των δοµών εµπορίας και µεταποίησης Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καραπιδάκης Γεώργιος, Υποδιευθυντής Τµήµατος Ανάπτυξης & Κατάρτισης Επιµελητηρίου Ηρακλείου 15

16 Δράση A8 Τίτλος: «Ολοκληρωµένο σύστηµα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου» Η παγκόσµια αγορά λαδιού είναι ένας εξαιρετικά ανταγωνιστικός τοµέας. Οι κύριοι ανταγωνιστές µας (Ιταλοί και Ισπανοί) καταβάλουν ήδη σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να βρουν τις φυλογενετικές σχέσεις, µε τη χρήση µοριακών δεικτών, µεταξύ των δικών τους εµπορικών ποικιλιών, αλλά και µεταξύ αυτών και ανταγωνιστικών τους ποικιλιών άλλων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων και των ελληνικών. Όλες αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες γίνονται µε απώτερο στόχο την εύρεση µοριακών δεικτών υψηλής διαχωριστικής ικανότητας που χρησιµοποιούνται για την πιστοποίηση ελαιολάδου. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι παρατηρούνται φαινόµενα ανεξέλεγκτων προσµίξεων / εκτεταµένης νοθείας και διακίνησης ψευδεπίγραφου ελαιολάδου. Κάτι τέτοιο έχει επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών και σηµαντικές αρνητικές οικονοµικές συνέπειες στους τοµείς παραγωγής και εµπορίας ελαιολάδου, άρα και στην ελληνική οικονοµία. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ο καρπός ποικιλίας Κορωνέϊκης ελαιοποιείται ανεξέλεγκτα µαζί µε άλλες ποικιλίες, µε συνέπεια να µη διασφαλίζεται ότι το παραγόµενο ελαιόλαδο είναι γνήσιο (100%) ελαιόλαδο ποικιλίας Κορωνέϊκης. Αυτή η 'ανάµειξη'' δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στις εταιρείες τυποποίησης και εµπορίας ελαιόλαδου. Περιορίζει τη δυνατότητα των εταιρειών να εγγυηθούν στον καταναλωτή ότι το ελαιόλαδο που προσφέρουν προέρχεται από τη συγκεκριµένη ποικιλία ή συγκεκριµένο µίγµα ποικιλιών και ότι διατίθεται για περίοδο κατανάλωσης κατά την οποία διατηρεί όλες τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες και τα βέλτιστα οργανοληπτικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του. Σε όλα τα παραπάνω απαντάει η συγκεκριµένη Δράση που περιλαµβάνει τη δηµιουργία και προτυποποίηση εργαλείων για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ταυτοποίησης, παρακολούθησης και προώθησης του κρητικού ελαιολάδου στην παγκόσµια αγορά. Η ταυτοποίηση αυτή αφορά τόσο τις εισροές στο φυτικό υλικό όσο και τις εκροές (ελαιόλαδο). Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται η γενετική ταυτοποίηση του παραγόµενου από την Κρήτη ελαιολάδου µε τη χρήση σύγχρονης µοριακής - γενετικής τεχνολογίας ( τεχνολογία µοριακών δεικτών). Συνάµα, εξελίσσεται µια διαδικασία προώθησης του Ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό µέσα από εκδηλώσεις καθιέρωσης του Κρητικού ελαιολάδου. Αυτό γίνεται µε την υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών προώθησης, όπως την διοργάνωση ετήσιου Μεσογειακού φεστιβάλ ελαιολάδου για την αξιολόγηση και τη βράβευση των καλύτερων λαδιών µε γευσιγνωστικά Panel και βραβεύσεις καθώς και την αντιπροσώπευση σε διεθνείς εκθέσεις των ελαιολάδων που βραβεύονται. Τέλος, πραγµατοποιούνται δράσεις κατάρτισης, προκειµένου να ενσωµατώσουν στην παραγωγική διαδικασία τα στάνταρ τα οποία θα τεθούν από το σύστηµα ταυτοποίησης. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χρηστάκη Ειρήνη, Διευθύντρια Επιµελητηρίου Ηρακλείου 8 10 Δράση Α10 Τίτλος: «Ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών για την παρακολούθηση στόλου οχηµάτων, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και την ανάθεση κλήσεων σε ταξί» Η ερευνητική δράση της Κοινοπραξίας έχει σαν αντικείµενο: Ανάπτυξη Εφαρµογής Παρακολούθησης Στόλου οχηµάτων στο διαδίκτυο Ανάπτυξη εφαρµογής για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου ταξί µε αυτόµατη ανάθεση των τηλεφωνηµάτων στα πλαίσια της εξειδίκευσης της Εφαρµογής Παρακολούθησης Οχηµάτων Συλλογή δεδοµένων θέσης από κινούµενα οχήµατα Ανάπτυξη µεθόδων επεξεργασίας και αξιοποίησης των δεδοµένων που συλλέγονται για την πρόβλεψη των φόρτων κυκλοφορίας Όλες οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα είναι πλήρως συµβατές µε τα χαρακτηριστικά του δορυφορικού συστήµατος GALILEO της ΕΕ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Πουλίκος Πραστάκος, Ερευνητής ΙΤΕ 16

17 Δράση Α11 Τίτλος: «Παροχή πολυµεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών µε τη χρήση πρότυπου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης» Η ενέργεια Α11 αναφέρεται στην παροχή πολλαπλών πολυµεσικών και διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας αναπτύσσοντας ένα δικτυακό περιβάλλον σύγκλισης µεταξύ των τεχνολογιών εκποµπής ευρείας κάλυψης (DVB) και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια των δράσεων της κάθετης ενέργειας Α11 του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης αξιοποιείται η δυνατότητα των νέων δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) για τη δηµιουργία ενός δικτυακού κορµού που επιτρέπει τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής µέσω των οποίων θα προσφέρεται ταχεία πρόσβαση των τελικών χρηστών στις παρεχόµενες υπηρεσίες. Βάση για την ανάπτυξη της προτεινόµενης δικτύωσης αποτελεί µία ερευνητική πλατφόρµα DVB-T και µία δικτυακή υποδοµή σύγκλισης IP/DVB έτσι ώστε να είναι εφικτή η παροχή των πολλαπλών υπηρεσιών. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Καθαράκης, Διευθυντής Τµήµατος Ανάπτυξης & Κατάρτισης Επιµελητηρίου Ηρακλείου 11 Δράση Α12 Τίτλος: «Βιοµηχανικές εφαρµογές µικροηλεκτρονικών συστηµάτων» Στη Κρήτη υπάρχει σειρά ερευνητικών εργαστηρίων τα οποία έχουν σαν ερευνητικό αντικείµενο διατάξεις και συστήµατα µικροηλεκτρονικής. Επιπλέον σειρά Κρητικών παραγωγικών επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρησιµοποιούν παρόµοια συστήµατα και συχνά εξειδικευµένων ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες. Με εξαίρεση όµως κάποιες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται σε σχεδιασµό κυκλωµάτων µικροηλεκτρονικής δεν υπάρχει συνεργασία και αλληλεπίδραση µεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων. O κύριος στόχος του έργου είναι η εγκαθίδρυση ενός πλαίσιου συνεργασίας Κρητικών ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε θέµατα µικροηλεκτρονικών συστηµάτων το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση των Ε&Τ δραστηριοτήτων αλλά και την ενίσχυση της καινοτοµικότητας όχι µόνο των εµπλεκοµένων στο παρόν έργο αλλά όσων το δυνατό περισσότερων σχετικών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µία σειρά δράσεων όπως: 1. Ανάπτυξη σειράς πρωτοτύπων τα οποία αφ ενός θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα προϊόντα των ιδιωτικών φορέων και αφ ετέρου θα ενσωµατώνουν τεχνολογίες σχετικές µε αυτές που αναπτύσσουν οι ερευνητικοί φορείς. Πιο συγκεκριµµένα προβλέπεται η ανάπτυξη: (α) κυκλωµάτων ευρυζωνικών ραδιοποµπών τα οποία θα µπορούν να διατεθούν στο εµπόριο από fabless εταιρείες µικροηλεκτρονικής, (β) συστηµάτων χηµικών αισθητήρων και (γ) διατάξεων ισχύος χρησιµοποιώντας τεχνολογία ηµιαγωγών υψηλού ενεργειακού χάσµατος. 2. Γνωστοποίηση της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο για την προσέλκυση στην όλη προσπάθεια όλων των επιχειρήσεων µε σχετικό ενδιαφέρον αλλά και αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο µε σκοπό την τεχνολογική αλλά και εµπορική καθιέρωση. 3. Εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού σε θέµατα νέων τεχνολογιών µικροηλεκτρονικής αλλά και κατάρτιση νέων επιστηµόνων οι οποίοι θα µπορούν να ενταχθούν στις επιχειρήσεις. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ζεκεντές, Κύριος Ερευνητής ΙΤΕ 12 17

18 Μέσο Εφαρµογής Δ: Δραστηριότητες προετοιµασίας υποστήριξης ερευνητικών µονάδων για την προτυποποίηση και την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων Δράση Δ1 Τίτλος: «Κέντρο Επιχειρηµατικού Μετασχηµατισµού» Το προς εκµετάλλευση αποτέλεσµα είναι συνδυασµός εµπειρίας, προόδου της έρευνας και δηµιουργίας πρώτων ερευνητικών πρωτοτύπων που προέκυψαν από τη µακροχρόνια εργασία όλων των µελών της οµάδας σε σειρά προγραµµάτων, µερικά των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω. H τεχνογνωσία και οι καινοτόµες εφαρµογές που αναπτύσσονται στην Ενέργεια «Προηγµένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» της παρούσας πρότασης, και αφορούν ευρυζωνικές υπηρεσίες παροχής ψηφιακού περιεχοµένου,δυναµική σύνθεση υπαρχουσών τουριστικών υπηρεσιών για τη δηµιουργία τουριστικών πακέτων στη Κρήτη, µπορούν να αποτελέσουν επίσης µέρος του «κεφαλαίου λύσεων (solution assets)» που θα διαθέτει το Κέντρο Επιχειρηµατικού Μετασχηµατισµού, προσαρµόσιµα στις βιοµηχανίεςδιασκέδασης και τουρισµού (entertainment and tourism industries). Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία µιας πολύ ισχυρής οµάδας στη Κρήτη που µπορεί να υποβοηθηθεί από διεθνώς αναγνωρισµένους ειδικούς, ανά παραγωγικό τοµέα, κατά περίπτωση. Οι ειδικοί αυτοί συνδέθηκαν µε την οµάδα µέσω των συνεργασιών τους σε διάφορα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα. Η οµάδα θα παρέχει υπηρεσίες µετασχηµατισµού σε επιχειρηµατικές µονάδες. Ο µετασχηµατισµός της επιχειρηµατικής µονάδας θα έχει στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της µε την ευρύτατη εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Κρήτης Δράση Δ2 Τίτλος: «Πρότυπη µονάδα επεξεργασίας και καύσης βιοµάζας» Τα τελικά παραδοτέα του έργου, όπως διαµορφώθηκαν από τα τελικά αποτελέσµατα σε σχέση µε του αρχικούς στόχους που τέθηκαν, είναι µια ολοκληρωµένη µελέτη για τη διαθέσιµη θερµική ενέργεια των κουκουτσιών των ροδακίνων, µετρήσεις θερµογόνου δύναµης, µελέτη καύσης των κουκουτσιών µε συγκεκριµένη µέθοδο επεξεργασίας (ξήρανση µε σύστηµα επανατροφοδότησης των καυσαερίων, κονιοποίηση υπό συγκεκριµένη κοκκοµετρία). Σχεδιασµός πρότυπης, αυτόνοµης µονάδας επεξεργασίας & καύσης των κουκουτσιών µε σκοπό την µέγιστη απόδοση. Μελέτη για τροποποίηση της µονάδος µε σκοπό την υποδοχή διαφόρων µορφών βιοµάζας. Κατασκευή πιλοτικής µονάδας επεξεργασίας και καύσης πυρήνων (µεγέθους κλίµακας kcal). Σύνταξη προδιαγραφών και στοιχείων λειτουργίας της µονάδας. Μελέτης συνολικού βαθµού απόδοσης, παραγόµενης θερµικής ενέργειας της µονάδας, ενέργειας ισοδύναµου πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προκαταρτική µελέτη αξιοποίησης της παραγόµενης ενέργειας για θέρµανση σπιτιών (για το Ν. Πέλλας). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Καλπάκας 18

19 Μέσο Εφαρµογής E: Περιφερειακές Τεχνολογικές Πλατφόρµες Δράση Ε1 Τίτλος: «Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα ευρυζωνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας» Το παρόν έργο στοχεύει (α) στην διαµόρφωση µίας πολλυσυλεκτικής οµάδας ειδικών που εκπροσωπούν τους βασικούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα της Περιφέρειας Κρήτης µε εµπλοκή σε έρευνα, ανάπτυξη, παροχή και χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών στον τοµέα της ιατρικής και βιοϊατρικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής υγείας, (β) στην από κοινού επεξεργασία και διαµόρφωση του µακροπρόθεσµου οράµατος για το µέλλον του σηµαντικού αυτού τοµέα για την περιφέρεια, (γ) την ανάλυση της σχετικής διεθνούς εµπειρίας και (δ) τον καθορισµό των µεσοµακροπρόθεσµων ερευνητικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την υλοποίηση του οράµατος αυτού. Παράλληλος στόχος, στο βαθµό του εφικτού, είναι η συναπόφαση για τις ερευνητικές περιοχές (τεχνολογικές ή άλλες) στις οποίες κάθε ένας από τους φορείς της περιφέρειας εστιάζει τη δική του προσπάθεια, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επικαλύψεις προσπαθειών και να επιταχυνθεί η διαδικασία επίτευξης του συνολικού στόχου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Τσικνάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΤΕ Δράση ΣΤ1 Μέσο Εφαρµογής ΣΤ: Κατάρτιση-Εκπαίδευση Τίτλος: «Η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας του όζοντος (Ο3) στην σύγχρονη επεξεργασία και τυποποίηση νωπών αγροτικών προϊόντων» Ο σκοπός του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης είναι : (α) να εκπαιδεύσει προσωπικό των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα φορέων στην εφαρµογή της τεχνολογίας του όζοντος στην επεξεργασία και τυποποίηση νωπών αγροτικών προϊόντων. (β) να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές, ώστε κάθε επιχείρηση να είναι σε θέση να εφαρµόσει την νέα τεχνολογία έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της, να βελτιωθεί το ποσοστό του ποιοτικού ελέγχου στον τοµέα της επεξεργασίας και τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραµµα κατάρτισης θα υλοποιηθεί από την οµάδα κατάρτισης που θα αποτελείται από επιστηµονικό-ερευνητικό προσωπικό τόσο του συντονιστή φορέα (Πολυτεχνείο Κρήτης) όσο και των άλλων φορέων που συµµετέχουν στο έργο. Η οµάδα κατάρτισης έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει το υφιστάµενο προσωπικό των επιχειρήσεων φορέων που συµµετέχουν στο έργο πάνω σε θέµατα που άπτονται της τεχνολογίας του όζοντος, µεθοδολογία αναλύσεων και µετρήσεων αγροτικών προϊόντων, σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία αυτόµατων συστηµάτων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων µε όζον. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μουσταϊζής Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικού Τµήµατος Πολυτεχνείου Κρήτης Δράση ΣΤ2 Τίτλος: «Κατάρτιση-Εκπαίδευση ευρυζωνικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν» Ο Σκοπός αυτής της δράσης είναι η πραγµατοποίηση µια σειράς αυτοτελών σεµιναρίων για την επιµόρφωση των υπαλλήλων των φορέων που συµµετέχουν στην ενέργεια της κοινοπραξίας, χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, και πλατφόρµα e-learning τελευταίας τεχνολογίας που βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Τα αντικείµενα της κατάρτισης επιλέχθηκαν ώστε να συνάδουν µε τα αντικείµενα εργασιών των υπολοίπων µέσων εφαρµογής της πρότασης και στοχεύουν στη διάχυση των αποτελεσµάτων τους στις τοπικές επιχειρήσεις. Οι εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν σε: ηλεκτρονικό επιχειρείν και δικτυακή οικονοµία, επιχειρησιακές διεργασίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ευρυζωνικές υπηρεσίες, τεχνολογία και ασφάλεια δικτύων. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Σύρης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Κρήτης 19

20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ UNISTEP PLUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τίτλος: Δηµιουργία ιδιοσκευάσµατος από την ρητίνη του φυτού Pistacia Lentiscus var. Chia (Μαστίχα Χίου) για την καταπολέµηση του διαβήτη. Περιγραφή ιδέας: Η χρήση της ρητίνης του φυτού Pistacia Lentiscus var. Chia (Μαστίχας Χίου), καθώς και των επιµέρους συστατικών του (αιθέριο έλαιο, όξινο και ουδέτερο κλάσµα) για την καταπολέµηση του ανθρώπινου διαβήτη. Σύµφωνα µε παρατηρήσεις της παραδοσιακής ιατρικής, καθηµερινή κατανάλωση υδατικών εκχυλισµάτων της πρώτης ύλης (ακατέργαστη µαστίχα) µπορεί να συνεισφέρει στην µείωση του σακχάρου στο αίµα. Η εργασία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της εικασίας αυτής µε in vitroκαι in vivo πειράµατα. Φοιτητής ή Οµάδα Φοιτητών: Κοκολάκης Αντώνης, Eργαστήριο Οργανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας Πανεπιστηµίου Κρήτης. Σύµβουλοι καθηγητές: Κατερινόπουλος Χαράλαµπος, Καθηγητής Τοµέα Οργανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Παπαβασιλείου Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής Τοµέα Παθολογίας Τµήµατος Ιατρικής και Διευθυντής της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Αντωνίου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια Τοµέα Εργαστηριακής Ιατρικής, Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τίτλος: Δηµιουργία Πρωτοκόλλου για τον Προσδιορισµό Αρωµατικών Ουσιών στο Σταφύλι και στον Οίνο, σε Συνάρτηση µε την Ωρίµανση τους, σε Τοπικές Ποικιλίες. Περιγραφή ιδέας: Το αντικείµενο του προτεινόµενου έργου αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό των πρωτογενή αρωµατικών ουσιών στο σταφύλι και τον περαιτέρω προσδιορισµός των µεταφερόµενων πρωτογενή αρωµάτων στον οίνο, κατά την διαδικασία οινοποίησης. Φοιτητής ή Οµάδα Φοιτητών: Γιαλιτάκης Γιώργος, Eργαστήριο Οργανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας Σύµβουλος Καθηγητής: Κατερινόπουλος Χαράλαµπος, Καθηγητής Τοµέα Οργανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας Τίτλος: Μελέτη και ρύθµιση της δράσης της κινάσης Tpl2/Cot µε τη χρήση µικρών µορίων RNA (mirna) σε νοσήµατα του ανοσοποιητικού συστήµατος και καρκίνους ανώτερων θηλαστικών Περιγραφή ιδέας: Σκοπός του έργου είναι η δηµιουργία/αναζήτηση µορίων mirna, τα οποία σχετίζονται µε τη ρύθµιση της δράσης της κινάσης Tpl2/Cot. Από τα µόρια αυτά, θα επιλεγεί κάποιο που σχετίζεται µε την επαγωγή της Tpl2/Cot κάτω από συνθήκες που αφορούντην ανάπτυξη καρκινωµάτων ή/και φλεγµονών σε πειραµατόζωα. Η δηµιουργία ενός σκευάσµατος που θα επιτρέπει τη µεταφορά ενός συνθετικού µορίου-αγωνιστή (ανταγωνιστή) του εν λόγω mirna σε κυτταρικές σειρές ή ολόκληρους οργανισµούς ανώτερων θηλαστικών είναι το τελικό στάδιο. Φοιτητής ή Οµάδα Φοιτητών: Δηµήτρης Κανέλλης, Msc, PhD student Κατερίνα Γκιρτζιµανάκη, Msc, PhD student Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Τµήµα Ιατρικής Σύµβουλοι καθηγητές: Αριστείδης Ηλιόπουλος, PhD, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Δηµήτρης Ηλιόπουλος, PhD, Λέκτορας Department of Biological Chemistry & Molecular Pharmacology, Harvard Medical School Τίτλος: Λογισµικό για τη διεγχειριτική αιµοδυναµική ανάλυση του οφθαλµού. Περιγραφή ιδέας: Στόχος είναι η ανάπτυξη λογισµικού (αλλά και διαδικασιών) για τη µέτρηση της οφθαλµικής ανελαστικότητας (ocular rigidity) της διακύµανσης της ενδοφθάλµιας πίεσης σαν συνέπεια της καρδιακής λειτουργίας και των ρυθµών παροχέτευσης/παραγωγής υδατοειδούς υγρού. Φοιτητής ή Οµάδα Φοιτητών: Σκουριτάκης Στυλιανός, ΒΕΜΜΟ, Τµήµα Ιατρικής Σύµβουλοι Καθηγητές: Ιωάννης Γ. Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλµολογίας, Tµήµα Ιατρικής, Χαρίλαος Γκίνης PhD Ερευνητής 20

Πέµπτη 9 Οκτωβρίου 2008

Πέµπτη 9 Οκτωβρίου 2008 ΗΜΕΡIΔA ΔΙAXYΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔEΩN ΚΑΙ TΩΝ ΑΠΟTEΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛOY ΚΑΙNOTOMIAΣ ΚΡΗTHΣ Πέµπτη 9 Οκτωβρίου 2008 16:00-17:00 Σύντοµη παρουσίαση των Οριζοντίων Δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Πόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ζάππειο Μέγαρο Φεστιβάλ Έρευνας & Τεχνολογίας Νοέμβριος 2008 Δίκτυα Καινοτομίας & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ζάππειο Μέγαρο Φεστιβάλ Έρευνας & Τεχνολογίας Νοέμβριος 2008 Δίκτυα Καινοτομίας & Περιφερειακή Ανάπτυξη Ζάππειο Μέγαρο Φεστιβάλ Έρευνας & Τεχνολογίας Νοέμβριος 2008 Δίκτυα Καινοτομίας & Περιφερειακή Ανάπτυξη Πανεπιστήμιο Κρήτης Γραφείο Διαμεσολάβησης Αντώνιος Αγγελάκης Ενότητες Σύγχρονη έννοια της Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής Περιφέρειας Κρήτης Συντονιστής Προγράμματος CRINNO Τελική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προτεραιοποίηση Δράσεων του Τομέα σε σχέση με την επικείμενη Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Πρόσκληση υπό Ανάπτυξη και Διαβούλευση Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Σπύρος Δανέλλης, Ευρωβουλευτής

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Σπύρος Δανέλλης, Ευρωβουλευτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ηράκλειο 22/2/2012 Η Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού ικτύου «ικτύωση για την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» Αθήνα, 21 & 22 Νοεµβρίου 2016

1 ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού ικτύου «ικτύωση για την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» Αθήνα, 21 & 22 Νοεµβρίου 2016 1 ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού ικτύου 2014-2020 «ικτύωση για την προώθηση της καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο» Αθήνα, 21 & 22 Νοεµβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ευτέρα, 21 Νοεµβρίου 2016 9:00 9:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομίες στη Γεωργική Παραγωγή και την Αγροτική Ανάπτυξη» Καρδίτσα, 14 Μαΐου Μοροπούλου Αντωνία Καθ.

«Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομίες στη Γεωργική Παραγωγή και την Αγροτική Ανάπτυξη» Καρδίτσα, 14 Μαΐου Μοροπούλου Αντωνία Καθ. Τριήμερο 13 15 Μαΐου 2005 «Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομίες στη Γεωργική Παραγωγή και την Αγροτική Ανάπτυξη» Καρδίτσα, 14 Μαΐου 2005 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομίες. Το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής:

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής: Καρδίτσα 21-11-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιδρύθηκε με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΡΑΗΛ 2013 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Διήμερο Συνεργατικής Οικονομίας» Καρδίτσα 26 & 27 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Διήμερο Συνεργατικής Οικονομίας» Καρδίτσα 26 & 27 Αυγούστου 2015 «Διήμερο Συνεργατικής Οικονομίας» Καρδίτσα 26 & 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους πολίτες», η οποία εντάσσεται στις «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Απολογιστικά στοιχεία ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα