As a VPN Server. Παναγιώτθσ Θεοχάρθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "As a VPN Server. Παναγιώτθσ Θεοχάρθσ panos@netspot.gr"

Transcript

1 As a VPN Server Παναγιώτθσ Θεοχάρθσ

2 Ποιόσ είμαι BSc in Computer Information Systems τον χώρο τθσ πλθροφορικισ από το 1990 Αςχολοφμαι με δίκτυα, VoIP, εφαρμογζσ δικτφων και με Χρθςιμοποιώ Mikrotik από το 2005 Εξιδίκευςθ ςε Hot Spots, Long Range Wifi Links, Firewalls, vpns,

3 Ποιόσ είμαι Πιςτοποιιςεισ από τθν Mikrotik : MTCNA - MikroTik Certified Network Associate MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer

4 Δυνατότθτεσ ωσ Vpn PPP (Advanced PPP features MLPPP, BCP) Point to Point Tunnels : PPPoE PPtP L2TP SSTP OpenVPN IPSec Tunnel & Transport Simple Tunnels : IPIP EoIP

5 Δυνατότθτεσ ωσ Vpn Client Eξαιρετικά απλι ρφκμιςθ

6 Δυνατότθτεσ ωσ Vpn Client Πλιρθ ςυμβατότθτα με άλλουσ vendors, πχ Cisco

7 Δυνατότθτεσ ωσ Vpn Server Διαφορετικά πρωτόκολλα για διαφορετικζσ χριςεισ protocol name OSI layer max MTU protocol using as bridge port topology security Mikrotik version EoIP L TCP yes PtP no > 2.9 IP tunnel (IpIp) L TCP no PtP no > 2.9 PPtP L GRE, TCP yes (BCP) PtMP yes > 2.9 L2tP L UDP yes (BCP) PtMP yes > 2.9 SSTP L TCP yes (BCP) PtMP yes > 5.0 suitable for connecting subnets cross intranet for connecting clients to central server for connecting clients to central server for connecting clients to central server

8 Simple Tunnels IpIp, ςφμφωνα με το RFC 2003 Χριςιμο για α) ςφνδεςθ (bridge) intranets μζςα από το ίντερνετ β) για ειδικι μεταχείρθςθ και αποφυγι source routing Δεν παρζχει encryption

9 Simple Tunnels EoIP, Propriety τθσ Mikrotik με το GRE & RFC 1701 Χριςιμο για α) ςφνδεςθ (bridge) LANs μζςα από το ίντερνετ β) ςφνδεςθ (bridge) subnets μζςα ςτο intranet γ) ςφνδεςθ (bridge) LANs μζςα από encrypted tunnels δ) ςφνδεςθ (bridge) LANs πάνω από ad-hoc wireless networks Παιρνοφν όλα τα δεδομζνα μζςα από αυτό (TCP,UDP, κλπ) Δεν παρζχει encryption

10 IP Sec Αςφαλι μεταφορά δεδομζνων μζςα από το Internet Φτιαγμζνο από το Internet Engineering Task Force 3 κφρια μζρθ : Authentication Header (AH) RFC 4302 Encapsulating Security Payload (ESP) RFC 4303 Internet Key Exchange (IKE) protocols. Dynamically generates and distributes cryptographic keys for AH and ESP.

11 IP Sec Authentication Header (AH) AH πρωτόκολλο για το authentication όλου ι μζρουσ των πακζτων, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράσ (tunnel ;h transport mode). H φπαρξθ του AH επιτρζπει τον ζλεγχο για τθν εγκυρότθτα του μθνφματοσ αλλά δεν το κωδικοποιεί. Αντίκετα το ESP παρζχει και encyption Τπάρχουν δφο διακζςιμοι αλγόρυκμοι για το AH: SHA1 MD5

12 IP Sec Encapsulating Security Payload (ESP) Πρωτόκολλο που χρθςιμοποιεί μοιραηόμενο κλειδί (shared key) για το encryption Ζχει δικό του authentication αλλά μπορεί να λειτουργεί και μαηί με το ΑΗ Χωρίηεται ςε τρία μζρθ, ESP Header, ESP Trailer, ESP Authentication Data Τπάρχουν δφο διακζςιμοι αλγόρυκμοι και πάλι : SHA1 MD5

13 IP Sec Encryption algorithms DES - 56-bit DES-CBC encryption algorithm; 3DES bit DES encryption algorithm; AES - 128, 192 and 256-bit key AES-CBC encryption algorithm; Blowfish - added since v4.5 Twofish - added since v4.5 Camellia - 128, 192 and 256-bit key Camellia encryption algorithm added since v4.5

14 IP Sec Hardware Encryption RB1000 RB1000AHx2 Cloud Core Routers Internet Key Exchange (IKE) Πρωτόκολλο που παρζχει authentication keying για το Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) framework. (Security Associations SA) Phase 1 & Phase 2

15 Security Associations (Sas) IP Sec

16 IP Sec Δηλώνουμε τα subnet που θέλουν να επικοινωνήςουν, καθώσ και τισ (πραγματικέσ) Ips των άκρων

17 Point to point tunneling PPTP Σο πιο διαδεδομζνο πρωτόκολλο, ςφμφωνα με το RFC 2637 Χρθςιμοποιεί το PPP and MPPE (Microsoft Point to Point Encryption) για να δθμιουργεί encrypted links Χρθςιμοποιεί Multilink PPP (MP) δίνοντασ τθν δυνατότθτα για MRRU (Maximum Received Reconstructed Unit) προςφζροντασ τθν δυνατότθτα να μεταφζρουμε πακζτα 1500 mtu αλλά και μεγαλφτερα. Encryption με MPPE 40bit RC4 and MPPE 128bit RC4

18 Point to point tunneling PPTP Περιλαμβάνει PPP authentication και accounting για κάκε pptp ςφνδεςθ, είτε τοπικά είτε με χριςθ radius

19 Point to point tunneling L2TP φμφωνα με το RFC 2661 Κδιεσ δυνατότθτεσ με το PPtP Προςφζρει Layer 2 επικοινωνία μεταξφ των τερματικών ςε ζνα packet-switched δίκτυο, δθμιουργόντασ ζναlocal Access Concentrator LAC (modem bank, ADSL DSLAM κλπ) το οποίο προωκεί τα πακζτα μζςω τοφνελ ςε ζνα Network Access Server - NAS. Χρθςιμοποιείτε ςυχνά ωσ L2TP over IPsec (standard τρόποσ υλοποίθςεισ τθσ Microsoft)

20 Point to point tunneling Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Πρωτόκολλο τθσ Microsoft Παρόμοιεσ δυνατότθτεσ με το PPtP υμβατότθτα με Windows και Linux (clients για vista, 7,8) Δθμιουργεί ζνα PPP Tunnel επάνω από ζνα κανάλι TLS 1.0 Χρθςιμοποιεί τθν πόρτα 443, οπότε περνάει από τα ςυνήθη firewalls και proxies! Χρθςιμοποιεί Certificates me 472bits RSA Keys

21 Point to point tunneling OpenVPN (OVPN) Open Source εφαρμογι, κυρίωσ για DD-WRT Παρόμοιεσ δυνατότθτεσ με το PPtP υμβατότθτα με Linux Χρθςιμοποιεί Certificates, Pre-Shared Keys, ι απλά username/password Χρθςιμοποιεί OpenSSL encryption, SSLv3/TLSv1

22 Point to point tunneling Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Χρθςιμοποιείτε κυριώσ από ISPs Multilink PPP (MLPPP); MLPPP over single link (ability to transmit full-sized frames); BCP (Bridge Control Protocol) support - allows sending of raw Ethernet frames over PPP links; MPPE 40bit and MPPE 128bit RSA encryption; pap, chap, mschap v1/v2 authentication; Τποςτιριξθ RADIUS για client authentication & accounting Μζγιςτο MTU 1492

23 Χρθςιμοποιώντασ PPtP Παραμετροποίθςθ ςε μζρθ PPTP Server PPP Secret Σοπικά ι ςε Radius PPP Profiles Routing Ζλεγχοσ κίνθςθσ μζςω Firewall

24 Παραμετροποίθςθ PPtP Server 1) Ενεργοποίθςθ 2) Επιλογι Μζγιςτου MTU/MRU Επιλογι για MRRU 3) Default PPP Profile 4) Σρόποι authentication

25 Παραμετροποίθςθ PPP Profile

26 Παραμετροποίθςθ PPP Profile Δυνατότθτα δθμιουργείασ αυτόματθσ ουράσ (Queue) Επιλογι τφπου queue Επιλογι αρχικισ queue

27 Παραμετροποίθςθ PPP Profile Επιλογι user/pass Σφπου PPP PPP Profile ΙΡ Δνςεων Περιοριςμοφ traffic

28 Παραμετροποίθςθ PPP Routing ε περίπτωςθ που δεν κάνουμε bridging κα πρζπει να ξζρουν τα δίκτυα πωσ κα επικοινωνοφν PPP Secret > Routes Για να ξζρει ο server πωσ κα πθγαίνει ςτο subnet του πελάτθ το PPtP Client, κα πρζπει να προςκζτουμε το κατάλλθλο route ςτο Ip>Route

29 Παραμετροποίθςθ PPP Να προτιμάτε τθν χριςθ pool ώςτε να ορίηεται για διαφορετικά subnets, διαφορετικοφσ κανόνεσ ςτο firewall Ελζξτε τθν κίνθςθ ανά IP αλλά και τισ πόρτεσ που χρειάηεται. Πχ : SQL : TCP 135, 1433,1434,443, 445, 4022 κλπ Voip : TCP 5060, UDP κλπ

30 Παραμετροποίθςθ PPP Προςοχι τα Windows PC ζχουν τθν τάςθ να βγαίνουν ςτο internet από το vpn ςασ!

31 MPLS & VPN MultiProtocol Label Switching Δυνατότθτα για δρομολόγθςθ των πακζτων όχι βάςει των header των πακζτων, αλλά με ετικζτεσ (labels) που τοποκετεί ςτο πακζτο. υμβατότθτα με linux & cisco Προςφζρει γρθγορότερθ δρομολόγθςθ ςε περίπτωςθ πολλαπλών router.

32 Περιοριςμοί Licence Level number Price Initial Config Support Wireless AP Wireless Client and Bridge RIP, OSPF, BGP protocols EoIP tunnels PPPoE tunnels PPTP tunnels L2TP tunnels OVPN tunnels VLAN interfaces HotSpot active users RADIUS client 0 (Trial mode) no key 1 (Free Demo) registratio n required 3 (WISP CPE) volume only 4 (WISP) 5 (WISP) $45 $95 $250 6 (Controlle r) days 30 days 30 days 24h trial - - yes yes yes 24h trial - yes yes yes yes 24h trial - yes(*) yes yes 24h trial 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 24h trial unlimited 24h trial unlimited 24h trial unlimited 24h trial unlimited unlimited 24h trial 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 24h trial unlimited 24h trial - yes yes yes yes Queues 24h trial 1 unlimited unlimited unlimited unlimited Web proxy User manager active sessions Number of KVM guests 24h trial - yes yes yes yes 24h trial Unlimited none 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited yes

33 ασ ευχαριςτώ! Πάνοσ Θεοχάρθσ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου Οδυσσέας, M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols)

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols), Α.Μ. 2009018 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Firstspot και άλλες λύσεις σε προγράμματα captive portal..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Firstspot και άλλες λύσεις σε προγράμματα captive portal.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Firstspot και άλλες λύσεις σε προγράμματα captive portal.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο To περιβάλλον Εργασίας του Firstspot Παράμετροι των ρυθμίσεων... 3.1 Dispatcher

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

802.11b/g Wireless PCI Card

802.11b/g Wireless PCI Card AirData 54 PCI 802.11b/g Wireless PCI Card Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το AirData 54 PCI Wireless Card 3 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 4 2.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ εμινάριο Σηλεκπαίδεσζης με Θέμα: ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP/IP -- N. Μήτρου. ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP

Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP/IP -- N. Μήτρου. ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP ίκτυα Επικοινωνιών: Το ιαδίκτυο και το πρωτόκολλο ΤCP/IP 1 Ορολογία - Ορισµοί (Ι) ίκτυο Τηλεπικοινωνιών: κατανεµηµένο σύνολο συσκευών επεξεργασίας/παροχής πληροφορίας, διασυνδεδεµένων µε τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια, Wi-Fi και ξερό ψωμί

Ασφάλεια, Wi-Fi και ξερό ψωμί Ασφάλεια, Wi-Fi και ξερό ψωμί Hacker ημών, ο εν των προγραμματιστών, αγιασθήτω ο Κώδικάς Σου, ελθέτω το Πρόγραμμά Σου,γεννηθήτω το Update Σου ως εν server και επι του client. Το patch ημών το critical

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet INTRACOM-TELECOM - Documentation Section ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με μένα. Το όνομα μου: Γιώργος Αργυρίδης

Σχετικά με μένα. Το όνομα μου: Γιώργος Αργυρίδης Εύκολη ρύθμιση ενός CAPsMAN που επικοινωνεί με τα Access Points μέσω IP πρωτοκόλλου. Xρήση εναλλακτικών συνδέσεων και συστήματος παρακολούθησης των CAPs Georgios Argyrides MUM Greece (Athens) 16 th June

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ...3. 2.2.1 ιασύνδεση LNS σε Layer 3...5. 2.4.2.3 ιασύνδεση LNS µε διεπαφή STM-1 POS...13

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ...3. 2.2.1 ιασύνδεση LNS σε Layer 3...5. 2.4.2.3 ιασύνδεση LNS µε διεπαφή STM-1 POS...13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ADSL Ο.Κ.ΣΥ.Α II ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΣΥΑ II - Τεχνική Περιγραφή - 1 - Νοέµβριος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ...3 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 19 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31 Σκοπός του κεφαλαίου... 31 Εισαγωγή... 32 Ο δρόµος προς τη δικτυωµένη επιχείρηση... 34 Η επιχειρηµατική αξία των

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ - ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμήμα Μηχανικών Η/Τ & Πληροφορικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντζλα αςυνήθουσ δικτυακήσ κυκλοφορίασ ςε TCP/IP δικτυακά υπολογιςτικά περιβάλλοντα Θεόδωρος Κομνηνός Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα