V Valeur Valuation haircut Value-at-Risk (VaR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V Valeur Valuation haircut Value-at-Risk (VaR)"

Transcript

1 V Valeur = αξία. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει την ημερομηνία (value date) από την οποία ο δικαιούχος γίνεται κύριος των μεταβιβαζομένων χρημάτων, χρεογράφων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, είναι η ημερομηνία από την οποία μια κίνηση καταθέσεων γίνεται τοκοφόρος ή από την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ομολόγου, μιας μετοχής ή ενός νομίσματος. Το ποσό μιας επιταγής, η οποία προσκομίζεται από τον κομιστή σε μία τράπεζα για να πιστωθεί στο λογαριασμό του, δεν τίθεται άμεσα στη διάθεση αυτού αλλά με valeur 3 ή 7 ημερών και γενικά όσο χρειάζεται για να τεθεί το ποσό στη διάθεση της τράπεζας λαμβανομένου υπόψη της χρονοβόρου διαδικασίας του συμψηφισμού μέσω συστήματος πληρωμών. Η συνηθέστερη valeur στις πράξεις διαπραγμάτευσης συναλλάγματος είναι αυτή των δύο ημερών (spot). Valuation haircut = περικοπή αποτίμησης. Ένα μέτρο ελέγχου των κινδύνων που εφαρμόζεται στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σαν ασφάλεια/εγγύηση (collateral) στις αντιστρεπτέες συναλλαγές (repurchase agreement (repo) and reverse agreement (reverse repo). Για τον προσδιορισμό του ποσού της ασφάλειας υπολογίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων με την τρέχουσα τιμή της αγοράς μείον ένα ορισμένο ποσοστό (περικοπή). Value-at-Risk (VaR) = αξία σε κίνδυνο. Μία στατιστική μέθοδος μέτρησης του κινδύνου αγοράς (market risk). Υπολογίζει την ανώτατη δυνητική ζημία την οποία μπορεί να υποστεί ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράμετροι της VaR είναι η χρονική περίοδος διακράτησης των χρεογράφων, το επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ 95% ή 90% στην περίπτωση ανάληψης μεγαλύτερων κινδύνων και η περίοδος των ιστορικών στοιχείων. Στατιστικά ζητήματα της μεθόδου είναι: α. η μεταβλητότητα των τιμών (volatility) β. η συσχέτιση (correlation) που δείχνει πως κινείται ένα ομόλογο συγκριτικά με την τιμή ενός άλλου ομολόγου. Η καλύτερη συσχέτιση είναι στο 1 που σημαίνει ότι όταν ανεβαίνει η τιμή ενός ομολόγου του χαρτοφυλακίου μας πέφτει η τιμή ενός άλλου ομολόγου μας γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους. Το +1 σημαίνει ότι και τα δύο ομόλογα κινούνται παράλληλα ενώ για παράδειγμα το 0,2 σημαίνει ότι όταν η τιμή του ενός αυξηθεί κατά 20% του άλλου θα μειωθεί σε σχέση με το πρώτο κατά 20% γ. η κανονικότητα (normality) που προϋποθέτει ότι οι αποδόσεις των επενδυόμενων περιουσιακών στοιχείων ακολουθούν μία κανονική κατανομή. Τα μοντέλα κινδύνων της αγοράς της VaR είναι: 1) η προσέγγιση μεταβολής - συμμεταβολής (variance - covariance approach). Η Variance (μεταβολή ή διακύμανση) μετρά τη διασπορά ενός συνόλου στοιχείων γύρω από τη μέση απόκλιση της μέσης τιμής του ή άλλως μετρά τη μεταβλητότητα των τιμών από ένα μέσο όρο. Η Covariance (συμμεταβολή ή συνδιακύμανση) είναι μία μέτρηση του βαθμού κατά τον οποίο δύο φέροντα κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία κινούνται παράλληλα. Μία θετική Covariance σημαίνει ότι οι αποδόσεις κινούνται μαζί ενώ στην αρνητική Covariance οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα 2) η ιστορική προσομοίωση (historical simulation). Πρόκειται για μοντέλο που αναπαράγει πιστά την ιστορική πραγματικότητα. Χρησιμοποιεί τις τιμές της αγοράς που λαμβάνονται από βάσεις δεδομένων συμβεβλημένων μεγάλων επενδυτικών εταιριών 3) η προσομοίωση του Μόντε Κάρλο (Monte Carlo simulation). Πρόκειται για πιο εξελιγμένη ιστορική μέθοδο που λαμβάνει περίπου τυχαία σενάρια για την εξέλιξη των τιμών των ομολόγων. Ακολουθεί η πλήρης αποτίμηση κάθε θέσης για κάθε σενάριο, ο καθορισμός των κερδών και των ζημιών και ο υπολογισμός της VaR παραμετρικά ή εμπειρικά. Το όνομα

2 προέρχεται από την ομώνυμη πόλη όπου ανθούν τα καζίνα και τα τυχερά παίγνια. Και στην προσομοίωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τυχαία σενάρια. Μειονέκτημα: Η μέθοδος VaR μπορεί να προβλέψει την ανώτατη δυνατή ζημία πχ πάνω από ευρώ, δεν μπορεί όμως να την προσδιορίσει με ποσοτική ακρίβεια ιδιαίτερα στην περίπτωση ακραίων αλλαγών των τιμών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το stress testing (βλέπε λέξη). Πλεονεκτήματα: H μέθοδος VaR πλεονεκτεί έναντι της μεθόδου modified duration (βλέπε λέξη duration) διότι λαμβάνει υπόψη τη διασπορά στο χαρτοφυλάκιο δηλαδή τη διαφορετική σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Επόμενα, δύο χαρτοφυλάκια με διαφορετική σύνθεση αλλά με την ίδια duration, φαίνεται να έχουν τον ίδιο κίνδυνο αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της duration αλλά διαφορετικό κίνδυνο αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο VaR. Όσο δε μεγαλύτερη είναι η modified duration των χαρτοφυλακίων, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά της VaR μεταξύ αυτών των χαρτοφυλακίων. Άλλο πλεονέκτημα της VaR είναι ότι λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα (volatility). Σε περιόδους που η μεταβλητότητα των αγορών αυξάνεται, παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος που διατρέχει ένα χαρτοφυλάκιο έστω και αν δεν υπάρχουν μεταβολές στη modified duration. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του κινδύνου μπορεί να μετρηθεί μόνο με τη μέθοδο VaR όχι όμως με τη modified duration. Τέλος η modified duration δίνει κατευθείαν ένα νομισματικό αποτέλεσμα που είναι χρήσιμο για να εκτιμηθεί το μέγεθος των πιθανών απωλειών. Value date = ημερομηνία αξίας. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει την ημερομηνία παράδοσης στον αντισυμβαλλόμενο των κεφαλαίων, της ασφάλειας ή οποιασδήποτε απαίτησης. Στις συναλλαγές όψεως (spot transactions) ημερομηνία αξίας είναι η δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα της συναλλαγής ενώ στις προθεσμιακές συναλλαγές (forward transactions) είναι η μελλοντική ημερομηνία που έχει καθορισθεί στη σύμβαση. VAN (Value - Added Network) = δίκτυο μεταφοράς δεδομένων που συμπληρώνει τις βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες ενός συστήματος πληροφορικής. Διαθέτει ικανότητα διόρθωσης σφάλματος μετάδοσης και συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών Η/Υ και τερματικών που μετέχουν στο δίκτυο. Variable interest rate = κυμαινόμενο επιτόκιο σε αντίθεση με το σταθερό επιτόκιο (fixed rate). Μπορεί να κυμαίνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δανείου. Συχνά, συνδέεται με ένα δείκτη (π.χ το LIBOR) που αντανακλά τις αλλαγές του επιπέδου των επιτοκίων της αγοράς. Μία διακύμανση των επιτοκίων προξενεί αλλαγές είτε στις πληρωμές ή στη διάρκεια του δανείου. Ενίοτε, τίθενται όρια μέχρι τα οποία μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι διακυμάνσεις των επιτοκίων. Εάν τα επιτόκια υπερβούν τα όρια, τότε ισχύει το επιτόκιο του ορίου. Variance = μία μέτρηση της διασποράς ενός συνόλου σημείων δεδομένων γύρω από τη μέση αξία αυτών. Είναι η μαθηματική προσδοκία της μέσης απόκλισης από το μέσο όρο της αξίας. Η τετραγωνική ρίζα της variance αποτελεί την τυπική απόκλιση (βλέπε όρο standard deviation). Στη χρηματοοικονομική, variance είναι μία στατιστική μέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο μιας επένδυσης όπως ενός χαρτοφυλακίου ή ενός ομολόγου ή μιας μετοχής. Είναι το ποσό κατά το οποίο επί μέρους κερδοφόρες θέσεις αποκλίνουν από το μέσο όρο των κερδών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η υψηλή variance είναι ένδειξη υψηλού κινδύνου. Variation margin = περιθώριο διαφορών αποτίμησης. Η διαφορά που προκύπτει από την καθημερινή αποτίμηση με τιμές αγοράς της αξίας ενός χρεογράφου που χρησιμοποιείται σαν ασφάλεια (collateral) στις αντιστρεπτέες συναλλαγές (repos and reverse repos). Εάν η αξία του χρεογράφου μειωθεί, ο αντισυμβαλλόμενος που παρέσχε την ασφάλεια υποχρεούται, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης, να συμπληρώσει την αξία του ή με χρεόγραφα ή με μετρητά. Στην περίπτωση που η τρέχουσα αξία αυξηθεί, θα του αποδοθεί η διαφορά είτε σε χρεόγραφα ή σε μετρητά. Vega = το ποσοστό κατά το οποίο η τιμή ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option) αλλάζει συγκρινόμενη προς το 1% της αλλαγής της τεκμαρτής μεταβλητότητας των τιμών. Πιο απλά, είναι η αλλαγή στην τιμή ενός option που προκύπτει από τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). Όσο το Βέγκα αυξάνει η ανάγκη για κάλυψη του κινδύνου (hedging) αυξάνεται. Το Βέγκα ποσοτικοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο στη

3 διάρκεια των αλλαγών της τεκμαρτής μεταβλητότητας των τιμών (implied volatility). Με άλλα λόγια, το Βέγκα υποδεικνύει κατά προσέγγιση πόσο πολύ η τιμή ενός option θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σε ένα επίπεδο της implied volatility. Ο πωλητής ενός option επωφελείται από μία πτώση της τεκμαρτής μεταβλητότητας και αντίστροφα ο αγοραστής ενός option από μία αύξηση αυτής. Venture capital, VC = εταιρία υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Ένας πρωτότυπος χρηματοδοτικός θεσμός που λειτουργεί με τη συμμετοχή της εταιρίας υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου στο κεφάλαιο της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και συνήθως στη διοίκηση αυτής. Oι εταιρίες VC είναι θυγατρικές τραπεζών, άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή πολυεθνικών εταιριών. Χρηματοδοτούν, κύρια, νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προοπτική ανάπτυξης καινοτομιών και νέων τεχνολογιών σε στρατηγικούς τομείς της παραγωγής.oι επενδύσεις σε VC δεν εξασφαλίζουν βραχυπρόθεσμη ρευστότητα διότι το κεφάλαιο επενδύεται για μια περίοδο 5-10 ετών. O υψηλός κίνδυνος προκύπτει όχι μόνο από το ανωτέρω γεγονός αλλά και από τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που δεν έχουν εδραιωμένη θέση στην αγορά. Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Νόμο 1775/88 την ανωτέρω δραστηριότητα ασκούν εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που είναι ανώνυμες εταιρίες και έχουν σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. O νεότερος Νόμος 2367/95 διεύρυνε την έννοια ως εξής: οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι ανώνυμες εταιρίες που σκοπό έχουν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, βιομηχανική, μεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα. Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση κτηματικές, οικοδομικές και κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρήσεις μεσιτικών εργασιών, αντιπροσωπειών, τυχερών παιγνίων και χρηματοπιστωτικών εργασιών (τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.), αθλητικά σωματεία και οργανισμοί καθώς και επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση μιας ΕΚΕΣ έχει οριστεί σε ευρώ και κανείς από τους μετόχους της (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) δεν επιτρέπεται να κατέχει αμέσως ή εμμέσως πάνω από το 30% του κεφαλαίου αυτού. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, επιτρέπεται να κατέχουν κατ' ανώτατο όριο αμέσως ή εμμέσως το 65% των μετοχών. Oι εργασίες που επιτρέπεται να ασκεί μία ΕΚΕΣ είναι: να επενδύει σε μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές επιχειρήσεων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε ευρώ ή συνάλλαγμα να παρέχει υπηρεσίες στις επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει. Σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου του Μονάχου, η απασχόληση στις ευρωπαϊκές εταιρίες στις οποίες επένδυσαν οι εταιρίες υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου αυξήθηκε την περίοδο με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,4%, ποσοστό που είναι οκταπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό στο σύνολο της Ε.Ε όπου δεν υπερέβη το 0,7%. Οι εταιρίες αυτές επένδυσαν στην έρευνα και ανάπτυξη ευρώ ανά εργαζόμενο, ποσό που είναι εξαπλάσιο από την αντίστοιχη επένδυση των 500 πρώτων ευρωπαϊκών εταιριών με βάση τις δαπάνες. Οι συνολικές επενδύσεις των εταιριών υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου από 5,5 δισεκατομμύρια το 1995 αυξήθηκαν το 2004 σε 36,9 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από αυτές από το 1995 αυξήθηκαν σε το Τα δύο τρίτα των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2005 αφορούσαν την απόκτηση δυναμικών επιχειρήσεων (buy-outs). Μόνο το ένα τρίτο κατευθύνθηκε προς νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που αναζητούσαν κεφάλαια για την επέκταση της δραστηριότητάς τους. Το έτος 2006, οι επενδύσεις των εταιριών υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου έπεσαν κατά 2% και στη συνέχεια λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του και της οικονομικής ύφεσης έπεσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το πρώτο τρίμηνο του 2009, οι επενδύσεις των εταιριών υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου ανέρχονταν μόλις σε 2,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Vertical acquisition or merger = κάθετη εξαγορά ή συγχώνευση. Η επιχείρηση στόχος ανήκει στον ίδιο μεταποιητικό κλάδο αλλά σε άλλη φάση του κύκλου της παραγωγής. Για

4 παράδειγμα, μια βιομηχανική επιχείρηση εξαγοράζει μια εταιρία που της προμηθεύει πρώτες ύλες. Video on Demand, VOD = προβολή μαγνητοσκοπημένων ταινιών κατά παραγγελία. Είναι μία εφαρμογή που προσφέρεται μεταξύ άλλων σε πακέτο από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο και δίνει τη δυνατότητα στον συνδρομητή να βλέπει κινηματογραφικές ταινίες που ζητά στον τηλεοπτικό του δέκτη ή μέσω κινητών εφαρμογών. Το σύστημα VOD επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν αυτό που ζητούν είτε σε ζωντανό χρόνο (in real time) ή να κατεβάζουν στον προσωπικό τους υπολογιστή ή στο κινητό τους τηλέφωνο (download) ταινίες ή άλλο τηλεοπτικό θέαμα. Videotex = διαλογική τηλεοπτικογραφία. Αμφίδρομο σύστημα Η/Υ που διαθέτει αποθηκευμένες σελίδες με κείμενα και ιστογράμματα προβαλλόμενα σε τερματικές οθόνες. Παρέχει τη δυνατότητα διαλογικής επικοινωνίας του χρήστη με βάσεις δεδομένων μέσω τηλεφωνικών γραμμών και δρομολογητή (router). Κείμενα και γραφικά εμφανίζονται είτε σε ειδικά τερματικά για επαγγελματική χρήση ή σε κοινή οθόνη τηλεόρασης στην οποία προσαρμόζεται κατάλληλο πληκτρολόγιο ή μικρός υπολογιστής. Με το videotex οι τράπεζες μπορούν π.χ να παρέχουν στους πελάτες τους τραπεζικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενώ ο πελάτης διαβιβάζει τις αιτήσεις του ή τις εντολές για κίνηση λογαριασμών του, εξόφληση υποχρεώσεων, αγορά χρεογράφων και μετοχών. Vintage analysis = συλλεκτική χρονική ανάλυση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου δανείων. Είναι η ανάλυση που αφορά το σύνολο ενός χαρτοφυλακίου σε κάθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξη της ποιότητας των ανοιγμάτων με βάση την ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, η ληκτότητα και η κάλυψη αυτών ανά τύπο και ύψος εξασφαλίσεων, οι καθυστερήσεις πληρωμής ανά διάστημα (time bucket) και η συμπεριφορά των νέων δανείων. Η ανάλυση επιτρέπει στο δανειστή να αναθεωρήσει την απόδοση των λογαριασμών από την περίοδο στην οποία δημιουργήθηκαν (τυπικά σε ετήσια ή τριμηνιαία βάση). Βασικά, vintage analysis είναι ένας τύπος μέτρησης των μη πληρωμών σε μία χρονική περίοδο ενός τμήματος των δανείων. Με την ανάλυση της απόδοσης μιας χρονικής περιόδου σχετικά με αυτή άλλων περιόδων και τη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου, είναι δυνατόν να απομονώσουμε ορισμένες περιόδους που συνεισφέρουν μη αναλογικά σε καθυστερήσεις πληρωμών ή σε μη πληρωμές και σε ζημίες. Σχετικό είναι και το μοντέλο προβλέψεων στο οποίο για κάθε τιμή και κατάταξη δανείου οι δανειολήπτες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση το έτος στο οποίο χορηγήθηκε το δάνειο. Αυτές οι κατηγορίες καλούνται vintages. Με την εξέταση κάθε κατηγορίας πελατών μπορούμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα των βελτιώσεων της απόδοσης. Virtual or aggregated account = εικονικός ή συνολικός λογαριασμός. Μία μέθοδος για τη συγκέντρωση στοιχείων μεταξύ λογαριασμών που ανήκουν σε μία ευρύτερη ομάδα λογαριασμών. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε ένα τέτοιο λογαριασμό εξετάζονται από άποψη συνολικής ρευστότητας, δηλαδή της ρευστότητας που διαθέτει ολόκληρη η ομάδα λογαριασμών και επόμενα δεν θεωρείται ότι υπάρχει άνοιγμα (overdraft) εάν ο εικονικός λογαριασμός ανοίξει εφόσον αυτό καλύπτεται από τα διαθέσιμα όλης της ομάδας των λογαριασμών. Στo ηλεκτρονικό εμπόριο, virtual account ονομάζεται ο λογαριασμός που τροφοδοτείται μέσω του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα ή με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού. Επιτρέπει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών ή την πληρωμή λογαριασμών. Virtual Bank = εικονική τράπεζα. Είναι μία τράπεζα χωρίς κανένα υποκατάστημα. Προσφέρει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω της τηλεφωνικής τραπεζικής (telephone banking), της τραπεζικής μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βλέπετε όρο mail banking), του διαδικτύου (online or internet banking), μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου (mobile banking) ή αυτόματων ταμιολογιστικών μηχανών (automated teller machines). Η εικονική τραπεζική στηρίζεται στη διασύνδεση πολλών χρηματοοικονομικών προϊόντων, που προσφέρονται σαν μία ενιαία ενότητα υπηρεσιών στον πελάτη. Η πρόσβασή του σε αυτές επιτυγχάνεται από ένα και μόνο σημείο επαφής με την τράπεζα (single point of contact). Ορισμένες φορές αναφέρεται και σαν Shell Bank. Συνήθως, δεν αποτελεί θυγατρική χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αλλά μπορεί να συνεργάζεται με κάποιο από αυτά για να προωθεί τα προϊόντα του μέσω της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής τραπεζικής.

5 Virtual memory = εικονική μνήμη. Τεχνική για το χειρισμό προγραμμάτων που είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στη μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δεδομένα χωρίζονται σε σελίδες ή τμήματα που αποθηκεύονται σε δίσκο ή ταινία και φορτώνονται στη μνήμη του Η/Υ μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος. Virtual reality = εικονική πραγματικότητα. Μία τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να απολαύσουν μαγνητοσκοπημένες εικόνες και ήχους σε τρισδιάστατο περιβάλλον (three dimensional (3-D) environment). virt-x = ηλεκτρονικό χρηματιστήριο που προσφέρει συναλλαγές σε μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chips). Οι μετοχές αυτές αποτελούν τα κύρια συστατικά των εξής χρηματιστηριακών δεικτών: AEX, CAC40, DAX30, DJ Eurostock 50, DJ Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, FTSE 100, MIB 30 και Swiss Market Index (SMI). Το virt-x προήλθε από τη συνεργασία α) του TP (Trading Point) Group LDC με έδρα το Λονδίνο που περιελάμβανε τις επενδυτικές εταιρίες ABN Amro Equities (UK) Ltd, American Century Investment Management Inc., Archipelago LLC, Credit Swiss First Boston Equities Ltd, Deutsche Morgan Grenfell, Dresdner Kleiwort Wasserstein, Instinet, JP Morgan Securities Ltd, Merrill Lynch International, Morgan Stanley Dean Witter και UBS Warburg και β) του SWX Swiss Exchange με έδρα τη Ζυρίχη. Τον Ιανουάριο του 2003, το ελβετικό SWX εξαγόρασε όλες τις μετοχές του virt-x plc το οποίο μετονομάσθηκε σε virt-x Limited. Ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση από τους ευρωπαίους και αμερικανούς επενδυτές για διασυνοριακές χρηματιστηριακές συναλλαγές. Προσφέρει υπηρεσίες αγοραπωλησίας μετοχών εταιριών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια της Ε.Ε. Το virt-x Limited διαθέτει μία θυγατρική εταιρία, την οποία κατέχει κατά 100%, τη virt-x Exchange Limited, η οποία λειτουργεί το σύστημα. Για το κλείσιμο των συναλλαγών χρησιμoποιεί την ηλεκτρονική διαπραγματευτική πλατφόρμα και το δίκτυο του SWX System. Για τον καθαρό συμψηφισμό και το διακανονισμό των συναλλαγών, που γίνεται την τρίτη ημέρα μετά την ημέρα της συναλλαγής, χρησιμοποιεί α) τη SIS χ-clear, που είναι το μοναδικό γραφείο συμψηφισμού της Ελβετίας και τυγχάνει θυγατρική της SIS Swiss Financial Services Group AG η οποία ανήκει στην ελβετική τραπεζική κοινότητα, β) τη βρετανική CRESTCo και γ) την Euroclear. Virus = ιός (Η/Υ). Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί για να μολύνει αρχεία ή περιοχές του σκληρού δίσκου και δισκέτες και να πραγματοποιεί αντίγραφα του εαυτού του. Προσβάλλει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και τα δίκτυα Η/Υ και μεταδίδεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), του Internet, δισκέτας ή εσωτερικού δικτύου υπολογιστών. Ο ιός είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει: α) ένα μεταδοτικό κωδικό χάρις στον οποίο μπορεί να αναπαράγεται και μερικές φορές να κρύβεται και να μεταμφιέζεται β) ένα φορτίο, δηλαδή ένα κώδικα που προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως π.χ τη διαγραφή ή την αλλοίωση δεδομένων. Το φορτίο μπορεί να αντιγράφει τον εαυτόν του, να φορτώνει τα δίκτυα με άχρηστα δεδομένα, να προξενεί ολική ή μερική παραμόρφωση στοιχείων, αρχείων ή προγραμμάτων και να αποστέλλει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Οι ιοί διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) Malicious mobile code = κακοπροαίρετος κινητός κώδικας. Είναι κάθε λογισμικό ή συμπεριφορά του οποίου αποσκοπεί στην κλοπή στοιχείων από τα δίκτυα επιχειρήσεων ή δημόσιων οργανισμών, την παράνομη επέμβαση στις ιστοσελίδες του διαδικτύου ή την καταστροφή λογισμικού. Ειδικότερα μέσω του ιού, μπορούν να εκτελεστούν προγράμματα μέσω browser όπως Java Applets, Javascripts, Active-X controls χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ότι συμβαίνει αυτό, προγράμματα Jokes που μπορούν να προσβάλλουν ή να προκαλούν τους χρήστες ή προγράμματα Hoaxes για την παραγωγή ψευδών μηνυμάτων. 2) Worms = σκουλήκια. Είναι προγράμματα που μπορούν να πολλαπλασιάζονται και να μεταδίδονται μέσω του δικτύου. Εάν συνδυαστούν με ένα ιό είναι ιδιαίτερα μολυσματικά και καταστροφικά 3) Trojan horses = δούρειοι ίπποι. Είναι προγράμματα που μεταμφιέζονται σε ευχάριστες εφαρμογές ενώ στην πραγματικότητα ενεργούν για την εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων. Στην πραγματικότητα οι δούρειοι ίπποι

6 δεν είναι ιοί με την κλασσική έννοια. Είναι ένα επικίνδυνο πρόγραμμα που μιμείται ότι κάνει κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα απλό παιγνίδι, αλλά όταν τρέχει διαγράφει αρχεία στον σκληρό δίσκο ή την επόμενη φορά που θα ξανατρέξει αποστέλλει παράνομα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ένα άλλο πρόσωπο. Σύμφωνα με τον τρόπο μόλυνσης και διάδοσης οι ιοί ομαδοποιούνται ως εξής: File virus = ιός αρχείων. Eίναι πρόγραμμα που μολύνει άλλα εκτελέσιμα αρχεία. Όταν εκτελείται ένα από αυτά τα αρχεία, ενεργοποιείται ταυτόχρονα και ο ιός. Οι ιοί αυτοί διαδίδονται είτε μέσω δισκέτας ή μέσω αρχείων. Boot sector virus = ιός τομέα εκκίνησης. Μετακινείται σε ένα νέο τομέα, όταν μια δισκέτα που φέρει ιό αφήνεται τυχαία στον οδηγό δισκέτας και αλλάζει θέση όταν ανοίγουμε τον Η/Υ. Ο Η/Υ προσπαθεί να ξεκινήσει από τη δισκέτα και ο ιός μετακινείται από τη δισκέτα στο σύστημα. Macro virus = ιός μακροεντολών. Γράφεται με μακροεντολές σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων, όπως π.χ στo Microsoft Word και το Microsoft Excel. Είναι ενοχλητικοί διότι αντικαθιστούν τυχαία μια λέξη με μια άλλη άσχετη λέξη ή μετατρέπουν τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου σε πρότυπα. Μπορούν να μη βλάπτουν μόνιμα τα στοιχεία αλλά μειώνουν την παραγωγικότητα του χρήστη που είναι υποχρεωμένος συνέχεια να διορθώνει λέξεις. Multipartite virus = πολυμερής ιός. Αποτελείται από ένα κακοήθη συνδυασμό ιών τομέα εκκίνησης και ιών αρχείων. Οι ιοί αντιμετωπίζονται σήμερα με τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων. Στην περίπτωση μεταφοράς ιών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα ειδικό προληπτικό mail server, που ελέγχει τα εισερχόμενα μηνύματα και τα διαγράφει εάν διαπιστωθεί ότι είναι φορείς ιών. Με τον τρόπο αυτό, το μήνυμα δεν φτάνει ποτέ στον Η/Υ του χρήστη-στόχου. Εάν ο ιός έχει μολύνει τους Η/Υ και τα δίκτυα τότε κατασταλτικά χρησιμοποιούνται συστήματα καθαρισμού (antivirus systems). Εκτιμάται ότι η εισβολή των ηλεκτρονικών ιών προξενεί μία ετήσια ζημία στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα ίση με 42 δισεκατομμύρια ευρώ. VISA (Visa International Service Association) = εταιρία πιστωτικών καρτών με κεντρική έδρα το Σαν Φραντσίσκο της Καλιφόρνιας και έξη περιφερειακούς οργανισμούς (1) Ασία- Ειρηνικός 2) Καναδάς 3) Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 4) Ευρωπαϊκή Ένωση 5) Λατινική Αμερική και Καραϊβική και 6) ΗΠΑ). Η ιστορία της ανατρέχει στο 1958 όταν η Bank of America εξέδωσε τη μπλε, λευκή και χρυσή BankAmericard.Η ονομασία Visa υιοθετήθηκε το Η εταιρία ανήκει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-μέλη. Σήμερα, κυκλοφορούν ένα δισεκατομμύρια πιστωτικές κάρτες Visa σε περισσότερες από 150 χώρες ενώ το ποσό των αγορών και υπηρεσιών μέσω αυτών των καρτών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι έμποροι που αποδέχονται στις συναλλαγές τους τη Visa ανέρχονται σε Η Visa δεν εκδίδει κάρτες αλλά παραχωρεί το δικαίωμα αυτό στα μέλη της, τα οποία προσθέτουν και την εταιρική τους ονομασία στην πλαστική κάρτα και τη διαφοροποιούν ανάλογα με το είδος και το εύρος των συναλλαγών και το πιστωτικό όριο των πελατών (business, classic, electron, gold, platinum, premium, sport, student, technocard visa κ.λ.π.). Η Visa συνεχίζει την παράδοση της αποδοχής της στο παγκόσμιο εμπόριο (universal commerce, u-commerce) δηλαδή να είναι αποδεκτή στις συναλλαγές στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Το 2006, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσω καρτών Visa σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν στα 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. VoIP, Voice over Internet Protocol = διαδικτυακή τηλεφωνία. Τεχνικά, η φωνή μεταδίδεται επί του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP, Internet Protocol, βλέπε όρο). Πρόκειται για μία τεχνολογία υλικού και λογισμικού που επιτρέπει τη μεταφορά τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σε ένα δίκτυο δεδομένων όπως ένα ενδοδίκτυο ή συνήθως μέσω του internet. Χρησιμοποιείται και ο όρος IP telephony δηλαδή τηλεφωνία που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο του διαδικτύου.

7 Το VoIP μεταφέρει τη φωνή σε πακέτα δεδομένων (IP packets) σύμφωνα με το Sector (ITU- T) specification H.323 των διεθνών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization). Εκτός από το πρωτόκολλο του διαδικτύου χρησιμοποιείται επιπρόσθετα και το πρωτόκολλο πραγματικού χρόνου (Real Time Protocol, RTP) για να ελεγχθεί εάν τα ανωτέρω πακέτα μεταφέρθηκαν έγκαιρα. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με τέλη για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του διαδικτύου. Πληρώνει μόνο την πρόσβαση στο Internet μέσω του οποίου εξασφαλίζει πληθώρα στοιχείων και άλλων διευκολύνσεων. Λόγω της επιβάρυνσης του Internet δεν μπορεί να εξασφαλισθεί πλήρως η ποιότητα και η ταχύτητα της μετάδοσης. Για το λόγο αυτό, οι μεγάλες εταιρίες προτιμούν τα ιδιωτικά δίκτυα που διαχειρίζονται επιχειρήσεις ή ένας παροχέας υπηρεσιών διαδικτυακής τηλεφωνίας (Internet Telephony Service Provider, ITSP). Volatility = μεταβλητότητα, πτητικότητα. Μία αξία που μετρά τη συχνότητα με την οποία μεταβάλλεται σημαντικά η τιμή προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενός περιουσιακού στοιχείου όπως μιας μετοχής, ενός ομολόγου ή ενός επιτοκίου. Όσο η τιμή έχει την τάση να μεταβάλλεται σε βραχεία χρονική περίοδο τόσο μεγαλύτερη μεταβλητότητα έχει. Volatility σημαίνει, επίσης, μία μέτρηση του κινδύνου που βασίζεται στην τυπική απόκλιση (standard deviation) της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Εμφανίζεται σαν μεταβλητή στους μαθηματικούς τύπους τιμολόγησης ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option) όπου δηλώνει τη μεταβλητότητα της απόδοσης του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) από τώρα μέχρι τη λήξη του option. Υπάρχουν κλίμακες μέτρησης όπως από το 1 μέχρι το 9. Ένας υψηλός αριθμός σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο. Πιο απλά, volatility είναι μία μέτρηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων σε μία επιλεγείσα χρονική περίοδο. Μας δείχνει την έκταση κατά την οποία η καθημερινή, εβδομαδιαία ή η μηνιαία αλλαγή των τιμών παρεκκλίνει από το μέσο όρο. Volatility smile = ένα κοινό γραφικό σχήμα (chart) που προκύπτει από την αποτύπωση της τιμής εξάσκησης του δικαιώματος και της τεκμαρτής μεταβλητότητας μιας ομάδας options με την ίδια ημερομηνία λήξης. Volatility risk = ο κίνδυνος ως προς την αξία των χαρτοφυλακίων συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options) που προέρχεται από τις μη προβλεπόμενες αλλαγές στη μεταβλητότητα των τιμών του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). VNC, Virtual Network Computing = εικονικό πληροφοριακό δίκτυο. Μία εφαρμογή σύνδεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί το δικτυακό πρωτόκολλο RFB (Remote Frame Buffer) για να ελέγχει εξ αποστάσεως ένα άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η πλατφόρμα VNC είναι ανεξάρτητη: ο χρήστης του VNC ή οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα μπορεί να συνδεθεί με ένα διακομιστή (server) που φέρει οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή Java.Πολλοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με ένα διακομιστή VNC. Το VNC αποτελείται από δύο μέρη: α) τον διακομιστή που είναι το πρόγραμμα πάνω στο μηχανισμό ο οποίος μοιράζεται την οθόνη του και β) τον πελάτη (client) που είναι το πρόγραμμα που παρακολουθεί και επικοινωνεί με το διακομιστή. Χρησιμοποιεί προκαθορισμένα (by default) τις ports 5900 και 5906 ενώ δεν είναι ένα ασφαλές πρωτόκολλο. Για το λόγο αυτό συνίσταται η χρήση κωδικών, κρυπτογράφησης και άλλων μηχανισμών ασφάλειας ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου. Vortal (Vertical Portal) = κάθετη πύλη ή τοποθεσία στο διαδίκτυο που παρέχει πληροφόρηση και πηγές για μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Τυπικές βιομηχανίες, που χρησιμοποιούν την εφαρμογή, είναι η φαρμακευτική, η αυτοκινητιστική, υγείας και ομορφιάς, ηλεκτρονικών υπολογιστών και επενδύσεων. Η ιντερνετική αυτή εφαρμογή παρέχει νέα, έρευνες, στατιστικά στοιχεία, συζητήσεις, πληροφοριακά δελτία και πλήθος υπηρεσιών που ενημερώνουν τους χρήστες για τη συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα. Διαφοροποιείται από τον βασικό όρο portal, διότι είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να στοχεύει σε ευρύ ακροατήριο. Μπορεί να παρέχει πιο εύκολη πλοήγηση, ποιοτικά περιεχόμενα και μια ιντερνετική τοποθεσία για χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα τους οποίους φέρνει σε επαφή.

8 Vostro account = ένας τρεχούμενος λογαριασμός σε τοπικό νόμισμα που τηρείται σε μία ανταποκρίτρια τράπεζα για λογαριασμό μιας άλλης τράπεζας και μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι εισπράξεις και πληρωμές του δικαιούχου του λογαριασμού σαν αποτέλεσμα συναλλαγών. Από την πλευρά της τράπεζας που τηρεί το λογαριασμό, αυτός είναι ένας «δικός σας λογαριασμός» (vostro account) δηλαδή λογαριασμός που ανήκει στην άλλη τράπεζα. VPN, Virtual Private Network = εικονικό ιδιωτικό δίκτυο. Χρησιμοποιεί δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για να επιτύχει τη μετάδοση ιδιωτικής πληροφόρησης. Παρέχει στις εταιρίες τις ίδιες δυνατότητες χαμηλού κόστους με τη χρήση κοινής δημόσιας υποδομής για να αποφευχθεί το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η χρήση ενός ιδιωτικού δικτύου. Πολλές εφαρμογές VPNs χρησιμοποιούν το Ίντερνετ σαν δημόσια υποδομή και μία σειρά ειδικών πρωτοκόλλων για να υποστηρίξουν ιδιωτικές επικοινωνίες. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη χρήση firewall, κωδικών πρόσβασης, κρυπτογράφησης και άλλων μηχανισμών ασφάλειας που εμποδίζουν την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι πελάτες (clients) και οι διακομιστές (servers) του VPN χρησιμοποιούνται τυπικά στα επόμενα τρία σενάρια: α) για να υποστηρίξουν την πρόσβαση εξ αποστάσεως σε ένα ενδοδίκτυο (intranet) β) για να υποστηρίξουν συνδέσεις μεταξύ πολυάριθμων intranets εντός του ιδίου οργανισμού γ) για να ενώσουν δίκτυα μεταξύ δύο οργανισμών σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα δίκτυο εξωτερικής πρόσβασης (extranet) ή να επιτύχουν τη διασύνδεση δύο διακομιστών ή προσωπικών υπολογιστών δύο εταιριών. Οι VPN servers μπορούν επίσης να συνδεθούν με άλλους VPN servers. VSTOXX = δείκτης μέτρησης της μεταβλητότητας (volatility index) που βασίζεται στο δείκτη τιμών σε πραγματικό χρόνο των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης Dow Jones EURO STOXX 50 (realtime options prices). Έχει σχεδιασθεί για να αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για τη μεταβολή των τιμών μέσω της μέτρησης της τετραγωνικής ρίζας της υποκειμένης διασποράς ενός συνόλου σημείων δεδομένων γύρω από τη μέση αξία αυτών (variance) ή άλλως της μαθηματικής προσδοκίας της μέσης απόκλισης από το μέσο όρο της αξίας σε όλο το φάσμα των options ενός συγκεκριμένου χρόνου μέχρι τη λήξη. Πιο απλά, αντανακλά τις προσδοκίες των επενδυτών για τη μεταβλητότητα των καθημερινών αποδόσεων στο δείκτη Dow Jones EURO STOXX 50 για τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες.

V Valeur Valuation haircut Value-at-Risk (VaR)

V Valeur Valuation haircut Value-at-Risk (VaR) V Valeur = αξία. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει την ημερομηνία (value date) από την οποία ο δικαιούχος γίνεται κύριος των μεταβιβαζομένων χρημάτων, χρεογράφων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα,

Διαβάστε περισσότερα

V Valeur Valuation haircut Value-at-Risk (VaR)

V Valeur Valuation haircut Value-at-Risk (VaR) V Valeur = αξία. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει την ημερομηνία (value date) από την οποία ο δικαιούχος γίνεται κύριος των μεταβιβαζομένων χρημάτων, χρεογράφων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης GT 30 Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2009

Δείκτης GT 30 Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2009 Δείκτης GT 30 Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2009 Η δημόσια χρήση του παρόντος εγχειριδίου ή τμήματα αυτού υπόκεινται στην έγκριση του οίκου STOXX. Για Αποποίηση βλ. σελίδα 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη σπουδαιότητα, τις λειτουργίες και τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ προώθηση και αναγνώριση ΕΥΕΛΙΚΤΗ λιγότεροι κανόνες μικρότερο κόστος εναλλακτική αγορά ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα