Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο"

Transcript

1 Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο, θαη βίληεν, επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ππεξεζηώλ όπσο ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθό εκπόξην, νη απνκαθξπζκέλεο εθαξκνγέο γξαθείνπ, ε δηαδηθηπαθή απνζήθεπζε, ε θνηλσληθή δηθηύσζε, ε on-line επηθνηλσλία κεηαμύ ρξεζηώλ, ε ηειεδηάζθεςε, VoIP, IPTV θιπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ κία Επξπδσληθή ζύλδεζε πινπνηείηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ADSL, ηερλνινγία πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ θαηαλαισηώλ, νη ηαρύηεηα ηεο ζύλδεζεο δελ είλαη εγγπεκέλε. Η κέγηζηε ηαρύηεηα ζύλδεζεο πνπ ιακβάλεη έλαο ζπλδξνκεηήο είλαη ζπλάξηεζε ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο θαη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ απόζηαζε ηνπ ηεξκαηηθνύ ηνπ εμνπιηζκνύ από ην Αζηηθό Κέληξν Τειεπηθνηλσληώλ. Με δεδνκέλν όηη νη ζέζεηο ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ είλαη γλσζηέο, κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ νη δηαζέζηκεο (αιιά ελδεηθηηθέο) κέγηζηεο ηαρύηεηεο ADSL αλά πεξηνρή / θαηνηθία. Η ΕΕΤΤ, παξέρεη κέζσ ηνπ Γεσγξαθηθνύ Σπζηήκαηνο Επξπδσληθόηεηαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα ειέγμνπλ ηηο ελδεηθηηθέο ηαρύηεηεο ζύλδεζεο γηα ζεκεία ζην ράξηε. Δειαδή, κπνξνύλ λα δηαπηζηώζνπλ ζε πνηά δώλε ηαρπηήησλ αλήθνπλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Οη ηαρύηεηεο απηέο ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, κε ηελ παξαδνρή όηη ηα θαιώδηα ηνπ ραιθνύ αθνινπζνύλ ην νδηθό δίθηπν, θαη είλαη ελδεηθηηθέο, εθόζνλ α. νη απνζηάζεηο είλαη πξνζεγγηζηηθέο, θαη β. νη ηαρύηεηεο επίζεο εμαξηώληαη θαη από άιινπο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. πνηόηεηα θαισδίσζεο). Με δεδνκέλεο ηηο απμεκέλεο δπλαηόηεηεο επηινγώλ πνπ έρνπλ ζήκεξα νη θαηαλαισηέο, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ πξνεγκέλεο Επξπδσληθέο Υπεξεζίεο (IPTV, Triple Play), ην Γεσγξαθηθό Σύζηεκα Επξπδσληθόηεηαο εκθαλίδεη ηηο δώλεο γηα ηηο νπνίεο ε αλακελόκελε πνηόηεηα ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Η ΕΕΤΤ επηζεκαίλεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Φάξηε, δίλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ελδείμεηο γηα ηηο κέγηζηεο ηαρύηεηεο. Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηνλ πάξνρό ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζύλδεζήο ηνπο.

2 Γεληθέο Οδεγίεο Υξήζεο Κεηηνπξγίεο Αλαδήηεζεο, Εληνπηζκόο εκείνπ ζην Υάξηε Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη λα εληνπίζεη έλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζηνλ δηαδξαζηηθό ράξηε ηνπ Γεσγξαθηθνύ Σπζηήκαηνο Επξπδσληθόηεηαο. Μεηά ηνλ εληνπηζκό ηνπ ζεκείνπ, εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην ζεκείν απηό. Εισαγωγή Διεύθυνσης Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα εηζάγεη ζην πεδίν Δηεύζπλζε ηελ Οδό ή/θαη ηνλ Δήκν ηνπ ζεκείνπ γηα ην νπνίν επηζπκεί λα εκθαληζηνύλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. λα απεηθνληζηεί ζην ράξηε (π.ρ. Σηαδίνπ 1 ή Σηαδίνπ 1, Αζήλα). Με ηελ επηινγή Πνύ είλαη ε εθαξκνγή θεληξάξεη ζην ράξηε ην ζεκείν αλαδήηεζεο, ην νπνίν ηώξα εκθαλίδεηαη ζην θαηάιιειν επίπεδν αλάιπζεο (δνπκ). Αλ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα εκθαλίζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα κία επξύηεξε πεξηνρή, κπνξεί λα εηζάγεη ην όλνκα ηνπ Δήκνπ, ή ελόο άιινπ ηνπνγξαθηθνύ ζεκείνπ (πρ. πιαηεία). Αλ ε αλαδήηεζε επηζηξέςεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο απνηειέζκαηα, (όηαλ πρ εηζαρζεί ειιηπήο πιεξνθνξία, ή γίλεη θάπνην νξζνγξαθηθό ιάζνο), απηά εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα, από ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε ηειηθή επηινγή. Τν ζύζηεκα παξέρεη ιεηηνπξγηθόηεηα θσλεηηθήο γξαθήο, δειαδή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηνξζώζεη ηπρόληα νξζνγξαθηθά ιάζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ηελ δηεύζπλζε «παλεπηζηηκίνπ 2» ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ιίζηα κε όιεο ηηο «Παλεπηζηεκίνπ 2» δηεπζύλζεηο ζηελ Ειιάδα.

3 Κεηηνπξγίεο Πινήγεζεο Λεηαθίλεζε ζην Υάξηε (pan) Η κεηαθίλεζε ζην ράξηε (δεμηά αξηζηεξά πάλσ θάησ) γίλεηαη κε παηεκέλν ην αξηζηεξό θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ θαη κεηαθίλεζή ηνπ πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεύζπλζε (όπσο θαη ζε άιια ραξηνγξαθηθά ζπζηήκαηα, π.ρ. google maps). Πξνζέγγηζε Απνκάθξπλζε (zoom in zoom out) Η πξνζέγγηζε ζε έλα ζεκείν (από ην επίπεδν ησλ πεξηνρώλ ζην επίπεδν ησλ νδώλ), αιιά θαη ε απνκάθξπλζε από απηό (γηα λα έρνπκε π.ρ. κηα ζπλνιηθή εηθόλα κίαο πεξηνρήο) κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο: α. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ ξνδέια ηνπ πνληηθηνύ (αλ ππάξρεη). β. Με ηελ ρξήζε ηνπ εηδηθνύ εξγαιείνπ πνπ εκθαλίδεηαη πάληα ζην πάλσ δεμί κέξνο ηνπ ράξηε, παηώληαο ηα θνπκπηά + ή. Επίζεο κεγέζπλζε, κπνξεί λα γίλεη κε δηπιό ρηύπεκα (double click) ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ράξηε. Κνηπέο Κεηηνπξγίεο Εθηύπωζε Υάξηε Ο ράξηεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε εθηππώζηκε ζειίδα παηώληαο ηελ επηινγή (εηθνλίδην) Εθηύπσζε Φάξηε, ζην άλσ κέξνο ηεο νζόλεο. Εκθάληζε on-line βνήζεηαο (επεμεγεκαηηθό θείκελν) Πεξλώληαο κε ην πνληίθη πάλσ από έλα ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα ην πνληίθη ζπξζεί πάλσ από ηελ πξνζθεξόκελε δπλαηόηεηα Σηνηρεία Δηεύζπλζεο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηε

4 ιεηηνπξγία θαη ηί απαηηείηαη λα πξάμεη ν ρξήζηεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Επεξηγηματικό Κείμενο

5 II. ΥΑΡΣΕ ΕΤΡΤΖΩΜΘΙΩΜ ΤΠΗΡΕΘΩΜ Οη ράξηεο Επξπδσληθώλ Υπεξεζηώλ ελεξγνπνηνύληαη κε ην πιήθηξν Φάξηεο. Υπάξρνπλ νη επηινγέο: Επξπδσληθόο Φάξηεο Ειιάδαο Φαξηεο Ταρπηήησλ: ADSL IP-TV Επξπδωληθόο Υάξηεο Ειιάδαο Ο Επξπδσληθόο ράξηεο Ειιάδαο δίλεη κηα γεληθή εηθόλα ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο παξέρεηαη Επξπδσληθή θάιπςε. Οη πεξηνρέο απηέο απεηθνλίδνληαη κε γθξη-κπιε ρξώκα. Φξεζηκνπνηώληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνζέγγηζεο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθίλεζεο κπνξνύκε λα πεξηεγεζνύκε ζην ράξηε θαη λα κεηαβνύκε ζηελ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη. Ο Επξπδσληθόο ράξηεο Ειιάδαο εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζε θιίκαθα έσο θαη 1:

6 Υάξηεο Σαρπηήηωλ: ADSL IP-TV Ο ράξηεο ηαρπηήησλ ADSL θαη IP-TV, απεηθνλίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο πεξηνρέο πνπ θαιύπηνληαη από επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Η δηαζέζηκε αλάιπζε ραξηνγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ θζάλεη ζην επίπεδν νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. Γηα λα απεηθνλίζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ADSL θαη IPTV, εθηεινύκε ηα αθόινπζα βήκαηα: 1. Αλαδήηεζε Δηεύζπλζεο (βι. ζρεηηθή πεξηγξαθή) 2. Εκθάληζε ζηνηρείσλ

7 Απόσταση Σην θέληξν ηνπ ράξηε εκθαλίδεηαη ην ζεκείν πνπ έρνπκε επηιέμεη θαη ε απόζηαζή ηνπ από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν. Με ηελ επηινγή Φάξηεο Ταρπηήησλ: ADSL, αλάινγα κε ηελ απόζηαζε από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν θαη επνκέλσο κε ηηο δπλαηέο κέγηζηεο ηαρύηεηεο όπσο ππνινγίδνληαη από ην κνληέιν ππνινγηζκνύ, ζε νιόθιεξε ηελ απεηθνληδόκελε πεξηνρή νη δξόκνη ρξσκαηίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ρξσκαηηθό θώδηθα πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζρεηηθό ππόκλεκα ηνπ ράξηε. Επιλογές

8 Όπσο επνκέλσο πεξηγξάθεηαη ζην ππόκλεκα ηνπ ράξηε (πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ δεμί κέξνο ηεο νζόλεο) Οη πεξηνρέο πνπ απέρνπλ έσο 1800 κέηξα από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν απεηθνλίδνληαη κε κπιέ ρξώκα. Οη πεξηνρέο πνπ απέρνπλ από 1801 έσο 3100 κέηξα από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν απεηθνλίδνληαη κε γαιάδην ρξώκα. Οη πεξηνρέο πνπ απέρνπλ από 3101 έσο 4000 κέηξα από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν απεηθνλίδνληαη κε πνξηνθαιί ρξώκα. Οη πεξηνρέο πνπ απέρνπλ από 4001 έσο 5400 κέηξα από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν απεηθνλίδνληαη κε θόθθηλν ρξώκα. Αληίζηνηρα γηα ηηο Επξπδσληθέο Υπεξεζίεο: IPTV Οη πεξηνρέο πνπ απέρνπλ έσο 1800 κέηξα από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν απεηθνλίδνληαη κε κπιέ ρξώκα. Οη πεξηνρέο πνπ απέρνπλ από 1801 έσο 3100 κέηξα από ην ηειεπηθνηλσληαθό θέληξν απεηθνλίδνληαη κε γαιάδην ρξώκα. Όπσο θαη ζε άιιν ζεκείν αλαθέξεηαη, ε ΕΕΤΤ επηζεκαίλεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Φάξηε, δίλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ελδείμεηο γηα ηηο κέγηζηεο ηαρύηεηεο. Οη ηαρύηεηεο ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, κε ηελ παξαδνρή όηη ηα θαιώδηα ηνπ ραιθνύ αθνινπζνύλ ην νδηθό δίθηπν, θαη είλαη ελδεηθηηθέο, εθόζνλ α. νη απνζηάζεηο είλαη πξνζεγγηζηηθέο, θαη β. νη ηαρύηεηεο επίζεο εμαξηνύληαη θαη από άιινπο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. πνηόηεηα θαισδίσζεο). Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ ελδεηθηηθώλ ηαρπηήησλ ζπλδέζεσλ ADSL αθνινπζήζηε ην ζύλδεζκν: Υπνινγηζκόο Ταρύηεηαο. Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηνλ πάξνρό ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζύλδεζήο ηνπο..

9 IΘΘ. ΘΣΟΕΚΘΔΕ ΠΑΡΟΥΩΜ Με ηελ επηινγή απηή εκθαλίδνληαη νη ζύλδεζκνη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ παξόρσλ Επξπδσληθώλ Υπεξεζηώλ ADSL γηα ηελ επθνιία ησλ θαηαλαισηώλ πνπ επηζπκνύλ γξήγνξε πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ παξόρσλ. IΘΘ. ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΕ Wi Fi Γηα λα απεηθνλίζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο Wi-Fi, εθηεινύκε ηα αθόινπζα βήκαηα: 1. Αλαδήηεζε Δηεύζπλζεο (βι. ζρεηηθή πεξηγξαθή) 2. Εκθάληζε ζηνηρείσλ Επιλογή

10 Επηιέγνπκε: WiFi Hotspots. Εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηα θαηαρσξεκέλα WiFi hotspots, αλά θαηεγνξία ζρεηηθά αλ ππάξρεη ρξέσζε (κε ρξέσζε θαη ειεύζεξα) θαη θάλνπκε ηελ επηινγή πνπ επηζπκνύκε. Αλαδεηνύκε έλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζην ράξηε, ζύκθσλα κε ηα όζα έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί. Τα WiFi hotspots πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ, εκθαλίδνληαη ζην ράξηε ηαμηλνκεκέλα αλάινγα κε ηελ απόζηαζή ηνπο από ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπκε επηιέμεη ζην ράξηε, κε κέγηζηε απόζηαζε ηα 50 ρικ. Παηώληαο πάλσ ζηα WiFi hotspots εκθαλίδνληαη νη ζρεηηθέο κε απηά πιεξνθνξίεο. Επιλογή

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο

Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Η π λ η ρ ο θ ο ρ ί α ζ ε ό λ ο σ ς, ό η α ν κ α ι ό π ω ς τ ρ ε ι ά ζ ε η α ι DRAXIS ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α Δ Παλαγηώηεο Σπκεσλίδεο symeonidis@draxis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα