αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..83/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..11ης/4/ της..9ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα την.. 11 η Απριλίου , ηµέρα..τετάρτη.. και ώρα..13:30.. η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος του ήµου ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον DAUTAJ MARSIL του THOMA και BREGAJ KASTRIOT του KOCI». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους ,37 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΩΝ» της.κ. ιονύσου». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε συνολικό προϋπολογισµό ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος», µε συνολικό προϋπολογισµό67.698,75 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του ήµου ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού 49, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.». ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση της δαπάνης, των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και της διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε. 2013, για την «Ανάθεση στείρωσης και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 73,80». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 904,05». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε. 2013, για το «Μικροβιολογικό και χηµικό έλεγχο νερού»». ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωµοδοτική εισήγηση επί αιτήµατος αποζηµίωσης» 1

2 ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του του από πτώση σε λακούβα» ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε για την ανάθεση «Συντήρηση & Επισκευή Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων του ήµου µε Προµήθεια των Ανταλλακτικών τους» του ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε για την ανάθεση «Προµήθεια Καυσίµων & Λιπαντικών» του ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ιάθεση πίστωσης ύψους για τη µελέτη µε τίτλο: «Επέκταση και Επικαιροποίηση µελέτης παράπλευρης οδού γραµµών Ο.Σ.Ε.», στη.κ. Αγ. Στεφάνου» ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.060,26» ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων ήµου ιονύσου για το Έτος 2013 στην εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»» ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ (για την πληρωµή Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών Υβριδικού Ταχυδροµείου και για την πληρωµή Εισφοράς υπέρ Ε..Σ.Ν.Α.)» ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την έκδοση, εµφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων (λογαριασµών) Υπηρεσίας Ύδρευσης» ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου ιονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών» ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης ύψους ,01 για το έργο: «Ο ΟΠΟΙΙΑ.Κ. ΙΟΝΥΣΟΥ»» ΘΕΜΑ 22ο: «Ανανέωση/επικαιροποίηση εντολής νοµικής εκπροσώπησης εξωτερικής δικηγόρου κ. Α. Χαροκόπου» ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου» Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. 1. Σακελαρίου ιονύσιος 2. Κοντάκης Κυριάκος 3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 4. Τζανετή Αγάθη- Ελλη 5. Ποτίδης Χρήστος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 7. Ζαµάνης ιονύσιος 8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 2

3 Στη συνεδρίαση, νοµίµως κληθείς, παρευρέθηκε και ο ήµαρχος ιονύσου κ. Καλαφατέλης Ιωάννης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ιοικητικό Υπάλληλο του ήµου ιονύσου. Αριθµός Απόφασης:..83/ ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωµοδοτική εισήγηση επί αιτήµατος αποζηµίωσης» Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: ΣΧΕΤ: 1. Η µε αρ.πρωτ. 353/ αίτηση της κ. ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΑΡΕΤΗΣ 2. Το µε αρ.πρωτ. 353/ διαβιβαστικό της /νσης Τ.Υ 3. Το µε αρ.πρωτ. 1556/ έγγραφό µας για αναζήτηση απόψεων 4. το µε αρ.πρωτ. 3125/.Α.31/ έγγραφο της ηµ. Αστυνοµίας 5. το µε αρ.πρωτ. Εισερχ. στον ήµο 3982/ έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη συνηµµένη σ'αυτό µε αρ.πρωτ. 768 Φ.808.9/ βεβαίωση και το απο 'Ενιαίο ελτίο Συµβάντος' 6. το µε αρ.πρωτ. 4150/ διαβιβαστικό έγγραφο της /νσης Τ.Υ 7. Το µε αρ.πρωτ. 5968/ απαντητικό έγγραφο της /νσης Τ.Υ µε το οποίο διαβιβάζεται το µε αρ.πρωτ. 1392/ έγγραφο των Εθελοντικών υνάµεων ασοπυρόσβεσης & ιάσωσης µε το συνηµµένο σ'αυτό απο 30/12/12 απόσπασµα βιβλίου συµβάντων ΑΙΤΗΜΑ: Η κ. ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΑΡΕΤΗ µε την υπο άνω σχετικό αίτηση, ζητεί απο τον ήµο να την αποζηµιώσει για τις ζηµιές που αναφέρει και φέρεται να υπέστει, στις 30/12/12 όταν πληµµύρισε η κατοικία της 'µε τις µεγάλες βροχοπτώσεις' απο υπερχείλιση του ρέµατος στην Αγ.Κων/νου, αποδίδοντας ευθύνη στον ήµο συναρτώντας την βλάβη της (αν πράγµατι υπέστει τέτοια) µε πληµµελείς ενέργειες του ήµου στον καθαρισµό του ρέµατος. Επι του προκείµενου αιτήµατος εκθέτουµε τα ακόλουθα: Κατά την έννοια των αρ ΕισΝΑΚ ευθύνη του ηµοσίου ή των ΝΠ προς αποζηµίωση γεννάται από εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους, ή από παράλειψη προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας, ή εξαιτίας τους και δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του ηµοσίου ή ΝΠ, ούτε 3

4 οφείλονται σε προσωπικό πταίσµα οργάνου που ενήργησε εντός του κύκλου των υπηρεσιακων του καθηκόντων (ΑΕ 5/95 Ελλ νη 1995/562, ΣτΕ 3308/96 ι ικ 1997/204). Οι προϋποθέσεις της ευθύνης για παράνοµες ζηµιογόνες πράξεις του ηµοσίου κατ αρ. 105 Εισ.Ν.ΑΚ είναι οι ακόλουθες: α) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να προήλθε από όργανο του ΝΠ, β) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να ανήκει στην περιοχή της «κυριαρχικής διοικήσεως», γ) να έγινε «κατά την ενάσκηση της ανατεθειµένης δηµόσιας εξουσίας, δ) η πράξη να είναι παράνοµη, ε) η πράξη πρέπει να παρέβη διάταξη µη κειµένη χάριν του γενικού συµφέροντος, στ) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να προξένησε ζηµία, ανάµεσα δε στην πράξη και στη ζηµία πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και αυτή η αιτιότης της συναφείας πρέπει να είναι πρόσφορη. Ανεξάρτητα απο το καθόλα αόριστο περιεχόµενο της αίτησης και της προβαλλό-µενης ζηµίας ως και της αποτίµισής της, απο την αξιολόγηση του περιεχοµένου των άνω σχετικών, των βεβαιώσεων και των διαπιστώσεων των επιληφθέντων κατα το συµβάν οργάνων, απο κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ούτε επιβεβαιώνεται κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο η οιασδήποτε µορφής πράξη ή παράλειψη των οργάνων του ήµου µας η οποία µάλιστα να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την προβαλλόµενη ζηµία ώστε να είναι πρόσφορη στη πρόκλησή της Κατά συνέπεια στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι δεν συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού δεν προκύπτει ούτε αποδεικνύεται, ούτε άλλωστε υπάρχει, η, έστω και ίχνους, αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του ατυχήµατος και της στάσης των οργάνων ήµου. Αντίθετα όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην χωρίς αµφιβολία πρόκληση της όποιας ζηµίας απο λόγους εξωτερικούς και ανεξάρτητους από οποιαδήποτε ενέργεια και συµπεριφορά των οργάνων του ήµου που σε καµία περίπτωση δεν συνδέονται αιτιωδώς µε οιασδηποτε µορφής παράλειψη, µε εµφανείς µάλιστα ενδείξεις συνυπαιτιότητας της αιτούσας στη προκλησή της (θέση ακινήτου- ανεπαρκείς κατασκευαστικές υποδοµές και προβλέψεις κλπ) συγκείµενες στην έλλειψη προληπτικών µέτρων προστασίας. 4

5 Κατ ακολουθίαν των παραπάνω θεωρούµε ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό το εν θέµατι αίτηµα, δυναµένης της αιτούσας σε κάθε περίπτωση να απευθυνθεί στα αρµόδια δικαστήρια. Το λόγο πήρε ο Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Από τα στοιχεία που µου χορηγήθηκαν δεν προκύπτει, αν αληθεύει ή όχι ο ισχυρισµός της παθούσας, ότι το παρακείµενο ρέµα δεν είχε καθαριστεί, µε αποτέλεσµα να πληµµυρίσει το σπίτι της και να υποστεί ζηµιές. Επίσης διαπιστώνω ότι οι υπηρεσίες του ήµου κινήθηκαν µε ρυθµό χελώνας, παρά το ότι το ζήτηµα ήταν υπερεπείγον. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το συµβάν έγινε στις 30/12/2012, η Νοµική Υπηρεσία ζητάει στις 18/01/2012 από τη ηµοτική Αστυνοµία να καταγράψει τη ζηµιά και η ηµοτική Αστυνοµία πηγαίνει να την καταγράψει µετά περίπου µισό µήνα, ήτοι στις 31/01/2012, δηλαδή ένα µήνα µετά το συµβάν!!!! Αποτέλεσµα, αδυναµία καταγραφής των ζηµιών λόγω της µεγάλης αργοπορίας. Το σηµαντικότερο όµως είναι, ότι η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία σιωπά ένοχα και δεν ενηµέρωσε, ως όφειλε, την Νοµική Υπηρεσία του ήµου,παρά το ότι ρωτήθηκε απ αυτήν µε το υπ αρ. 1556/ έγγραφο της, για το αν είχε καθαριστεί το ρέµα ή όχι. Κατόπιν των ανωτέρω αδυνατώ να υιοθετήσω την εν λόγω γνωµοδότηση.» Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και πρότεινε την απόσυρση του θέµατος. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λαµβάνοντας υπόψη: Την εισήγηση του Προέδρου. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α ). Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ Την απόσυρση του θέµατος για περεταίρω διερεύνηση τυχόν ευθυνών του ήµου. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ιαύγεια». Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. 1. Κοντάκης Κυριάκος 2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας Πέππας Νικόλαος 3. Ποτίδης Χρήστος 5

6 4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη. 5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 6. Ζαµάνης ιονύσιος 7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Πέππας Νικόλαος Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - Νοµική Υπηρεσία. 6

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα