ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

2 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» του ηµερολογιακού έτους 2009.Στις επόµενες σελίδες της Έκθεσης αυτής παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες: 1. Νοµική µορφή Μέτοχοι 2. Σχέσεις µε το ιεθνές δίκτυο εταιρειών PKF 3. Εταιρική διακυβέρνηση 4. Εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 5. Ποιοτικός έλεγχος 6. Οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος 7. Ανεξαρτησία 8. Συνεχής εκπαίδευση 9. Πληροφορίες χρηµατοοικονοµικής φύσης 10. Τρόπος καθορισµού των αµοιβών των Νοµίµων Ελεγκτών και των µετόχων της εταιρείας. Η δηµοσίευση της Έκθεσης αυτής είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 3693/2008. Με το Νόµο αυτό το Ελληνικό νοµικό πλαίσιο που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετησίων και ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων εναρµονίσθηκε µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/43/ΕΚ. ήµος Ν. Πιτέλης Αντιπρόεδρος.Σ. 2

3 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΟΙ Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» η οποία προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών «ιεθνής Ελεγκτική Α.Ε. PKF» και «Ευρωελεγκτική Α.Ε», ουσιαστικά δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ελεγκτικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών πάνω από 17 χρόνια. Η εταιρεία η οποία έχει συσταθεί µε βάση τη διάταξη του άρθρου 17 του Π.. 226/1992 είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) µε αριθµό Μητρώου 132. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 124 γραφεία της. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται και διατηρεί υποκαταστήµατα ή γραφεία στις κάτωθι πόλεις: Θεσσαλονίκη οδός Βούλγαρη 20 & Καθ. Παπαδάκη, Υποκατάστηµα Πάτρα οδός Κορίνθου 8, Υποκατάστηµα Ηράκλειο οδός. Μποφώρ 7, Υποκατάστηµα Ιωάννινα οδός Μανωλιάσσης 57, Υποκατάστηµα Αγρίνιο οδός Ι. Σταίκου 7, Γραφείο Μέτοχοι Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και ανήκουν όλες σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η είσοδος νέων µετόχων και η µεταβίβαση µετοχών υπόκειται στους περιορισµούς που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας. Κατά την µέτοχοι της εταιρείας ήσαν οι κάτωθι: Α.Μ. Αποστολόπουλος Αθανάσιος ραµητινού Χρυσούλα Ζουριδάκης Ιωάννης Καβελλάρης Αναστάσιος Καγιούλης Ευστάθιος Καρακώστας Αιµίλιος Κασιµάτης Γεώργιος Κασιούµης Ιωάννης Κιττάκης Ευστράτιος Κωφόπουλος Χαράλαµπος Μανδρίδης Ιωάννης Πάτσης Παναγιώτης Πιτέλης ήµος Προκοπίδης Αντώνιος Σαββίδης Φρίξος Άρθρο 17 παρ. 1 Π.. 226/1992 Σταράκης Γεώργιος Σφαρνάς Αλέξανδρος

4 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ PKF Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» είναι µέλος του διεθνούς δικτύου της «PKF International Limited» το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο και το οποίο αποτελείται από νοµίµως συσταθείσες και ανεξάρτητες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται (διοικητικά και οικονοµικά) η κάθε µία χωριστά από την άλλη, δεν ευθύνονται για τις πράξεις ή παραλείψεις των άλλων µελών του ικτύου. Η «PKF International Limited» δεν ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλήψεις των λοιπών µελών του ικτύου και ούτε παρέχει ελεγκτικές ή και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτά. Η ύπαρξη της «PKF International Limited» αποσκοπεί στο συντονισµό των δραστηριοτήτων των µελών του ικτύου (= παροχή διεθνών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, προβολή του ικτύου κ.λ.π), στη χάραξη ενιαίας στρατηγικής και στη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων για τη διαπίστωση τήρησης κυρίως των αρχών της ανεξαρτησίας, της εκτίµησης των κινδύνων και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. Τα βασικά όργανα διακυβέρνησης του δικτύου είναι τα κάτωθι: Το ιεθνές ιοικητικό Συµβούλιο Η ιεθνής Γενική ιεύθυνση Το ιεθνές Γραφείο = 8 µέλη = 7 µέλη Το διεθνές ίκτυο των εταιρειών PKF δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ελεγκτικής, φορολογικής και λογιστικής φύσης καθώς και σε οργανώσεις επιχειρήσεων. Το ίκτυο αυτό δραστηριοποιείται σε 125 χώρες µε πάνω από 450 γραφεία στα οποία εργάζονται Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και πάνω από ελεγκτικό και διοικητικό προσωπικό. Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» υπάγεται σε κοινές πολιτικές µε τα λοιπά µέλη του Οµίλου στην τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας και της δεοντολογίας, στην εκτίµηση των κινδύνων και γενικώς στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Παράλληλα υπόκειται και στον Ποιοτικό έλεγχο της «PKF International Limited». Ο τελευταίος Ποιοτικός έλεγχος έγινε το καλοκαίρι του

5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωµα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας και τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/1920. ιοικητικό Συµβούλιο Η εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο που µπορεί να αποτελείται από 3 έως 21 συµβούλους. Οι αρµοδιότητες και η εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρείας και τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/1920 Κατά την το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείτο από τους κάτωθι: Α.Μ. Αποστολόπουλο Αθανάσιο Ζουριδάκη Ιωάννη Κιττάκη Ευστράτιο Μανδρίδη Ιωάννη Πιτέλη ήµο Προκοπίδη Αντώνιο Σφαρνά Αλέξανδρο Η καθηµερινή διοίκηση και η συνήθης διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας έχει ανατεθεί στον Γιάννη Μανδρίδη ( ιευθύνοντα Σύµβουλο) και στον ηµήτρη Ζωγράφο (Εκτελεστικό ιευθυντή). Λοιπά Όργανα Σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι κάτωθι δύο επιτροπές: ιοικούσα Επιτροπή εργασιών: Σε αυτήν µετέχουν οι: ήµος Πιτέλης = Αντιπρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Αντώνης Προκοπίδης = Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Στράτος Κιττάκης = Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου 5

6 ιοικούσα Επιτροπή ποιοτικού ελέγχου: Σε αυτήν µετέχουν οι: Γιάννης Ζουριδάκης = Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Γιάννης Μανδρίδης = ιευθύνων Σύµβουλος Αλέξανδρος Σφαρνάς = Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου ηµήτρης Ζωγράφος = Εκτελεστικός ιευθυντής 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχοµένων από την εταιρεία υπηρεσιών στηρίζεται στις βασικές διατάξεις του Ν. 3693/2008. Σε εφαρµογή των διατάξεων αυτών η εταιρεία έχει συντάξει και εφαρµόζει και δικό της Κανονισµό. Στον Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται διατάξεις που αναφέρονται: Στις ευθύνες της διοίκησης της εταιρείας Στις γενικές αρχές των κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας Στη διαχείριση του ελεγκτικού προσωπικού Στην αποδοχή και την συνέχιση της συνεργασίας µε τους πελάτες Στην ποιοτική διεξαγωγή των εργασιών Στην περιοδική επιθεώρηση του Ποιοτικού ελέγχου Υπεύθυνο όργανο που παρακολουθεί την εφαρµογή του Εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας έχει ορισθεί η ιοικούσα επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.». Στον ίδιο Κανονισµό προβλέπεται και η επιβολή ποινών σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού. Η ιοικούσα επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας παρακολουθεί την εφαρµογή του Κανονισµού και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3693/2008, επιλύει τα ενδεχόµενα προβλήµατα από την παραβίαση των πολιτικών της εταιρείας και λαµβάνει τα ανάλογα µέτρα. Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται σύµφωνα µε τα Ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα τα οποία, όπως είναι γνωστό, είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και παράλληλα σύµφωνα µε το ιεθνές Ελεγκτικό Εγχειρίδιο της PKF International. Η δοµή του φακέλου ελέγχου και τα σχετικά Φύλλα εργασίας είναι πλήρως προσαρµοσµένα µε το ανωτέρω Εγχειρίδιο. Ιδιαίτερη σηµασία τόσο κατά το στάδιο του Προγραµµατισµού όσο και κατά το στάδιο του τελικού ελέγχου δίνεται στον προσδιορισµό του Κινδύνου. 6

7 Η είσοδος νέων µετόχων στην εταιρεία καθώς και η πρόσληψη του ελεγκτικού και διοικητικού προσωπικού γίνεται µε αυστηρά κριτήρια. Η τελική κρίση για την είσοδο στην εταιρεία νέων µετόχων γίνεται πάντα από επιτροπή η οποία απαρτίζεται τουλάχιστον από δύο µετόχους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Στην Επιτροπή αυτή δεν µετέχει ποτέ αυτός ο οποίος εισηγείται την είσοδο του νέου µετόχου. Η τελική απόφαση πάντως λαµβάνεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Σε περίπτωση που πρόκειται να αναληφθεί κάποια εργασία υψηλού κινδύνου ή για την οποία υπάρχουν επιφυλάξεις εάν και κατά πόσο η εταιρεία µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες παροχής υπηρεσιών για τις οποίες πιθανόν δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδοµές από τεχνικής πλευράς, ο υπεύθυνος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εισηγείται το θέµα στη ιοικούσα Επιτροπή προκειµένου αυτή να αποφασίσει. Εκτός από τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µε τις οποίες η εταιρεία είναι συµβεβληµένη, η βιβλιοθήκη της εταιρείας είναι εµπλουτισµένη µε αρκετά βιβλία όπως: Λογιστικά εγχειρίδια, Ελεγκτικά εγχειρίδια, φορολογικά εργατικά συγγράµµατα, επαγγελµατικά περιοδικά, επαγγελµατική νοµοθεσία, συγγράµµατα εµπορικού δικαίου κ.λ.π. Εκτός από τον Κανονισµό του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, η εταιρεία έχει συντάξει και τηρεί και δικό της Κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας µε βάση τον οποίο εξασφαλίζονται οι αρχές της: ανεξαρτησίας αντικειµενικότητας επαγγελµατικής δεοντολογίας ακεραιότητας εχεµύθειας συναδελφικής συµπεριφοράς 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η παρακολούθηση και η επαλήθευση της ικανοποιητικής λειτουργίας του Συστήµατος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της εταιρείας. Η εταιρεία κατά διαστήµατα αξιολογεί το εφαρµοζόµενο Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και προβαίνει στις ανάλογες τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Παράλληλα, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία µε το διεθνές ίκτυο της PKF, κάθε φορά που απαιτείται, κάνει τις αναγκαίες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του Συστήµατος αυτού. Το σύστηµα του Ποιοτικού ελέγχου που εφαρµόζεται από την εταιρεία βασίζεται στις κάτωθι αρχές: 7

8 α) Για τη διασφάλιση της ποιότητας διεξαγωγής των εργασιών εφαρµόζεται το σύστηµα της περιοδικής επίβλεψης. β) Η περιοδική επιλογή των εργασιών (φακέλων ελέγχου) που θα αποτελέσουν αντικείµενο του ποιοτικού ελέγχου βασίζεται κυρίως στον κίνδυνο που υπάρχει σε κάθε εργασία. γ) Η επιθεώρηση του Εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας διενεργείται: Κάθε χρόνο για τις εισηγµένες εταιρείες και τις εταιρείες δηµοσίου ενδιαφέροντος Κάθε τρία χρόνια για τουλάχιστον µία ελεγκτική εργασία για κάθε υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. δ) Η ιοικούσα Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου κάθε χρόνο ορίζει την Επιτροπή ελέγχου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον Εκτελεστικό ιευθυντή της εταιρείας, ο οποίος είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής. ε) Οι φάκελοι ελέγχου που έχουν διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που είναι µέλη της Επιτροπής ελέγχου επιθεωρούνται από αναπληρωµατικά µέλη (Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές), τα οποία ορίζονται από τη ιοικούσα Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου Ο Ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε βάση Ειδικό εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφονται λεπτοµερώς οι επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργηθούν και οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε την εφαρµογή των κανόνων που επιβάλλονται από την επαγγελµατική νοµοθεσία, από τα Ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα και από τον Κανονισµό του Εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας. Επίσης αντικείµενο του Ποιοτικού ελέγχου αποτελεί και η οµοιόµορφη σε γενικές γραµµές τήρηση των φακέλων ελέγχου (= Ενότητες ελέγχου τυποποίηση και αρχειοθέτηση των φύλλων εργασίας κ.λ.π.). Μετά το τέλος του Ποιοτικού ελέγχου η Επιτροπή ελέγχου γνωστοποιεί προς τη ιοικούσα Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου τα αποτελέσµατα του ελέγχου που διενεργήθηκε. Τα αποτελέσµατα αυτά γνωστοποιούνται οπωσδήποτε από την ανωτέρω ιοικούσα Επιτροπή προς τους υπευθύνους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και το αρµόδιο ελεγκτικό προσωπικό. Η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στα επιµέρους πρόσωπα να λάβουν τα άµεσα και κατάλληλα µέτρα, όπου αυτά είναι απαραίτητα, σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους ρόλους τους και τις ευθύνες τους. Στην πληροφόρηση πρέπει να περιλαµβάνονται: α) Η περιγραφή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που εφαρµόσθηκαν. β) Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τον Ποιοτικό έλεγχο. Κατά διαστήµατα η εταιρεία υπόκειται σε Ποιοτικό έλεγχο και από το ιεθνές ίκτυο της PKF της οποίας αποτελεί µέλος. 8

9 Οι τελευταίοι Ποιοτικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν: α) Από την Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου της «PKF International» µέσα στο µήνα Ιούνιο του β) Από την Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» µέσα στο µήνα εκέµβριο 2009 για τις εταιρείες ηµοσίου ενδιαφέροντος. Με βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τους ανωτέρω δύο ελέγχους κρίνουµε ότι στην εταιρεία λειτουργεί ένα αρκετά επαρκές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο καλύπτει τις βασικές και ουσιώδεις ανάγκες των διεξαγοµένων εργασιών και παράλληλα σας πληροφορούµε ότι συνεχώς προσπαθούµε για τη βελτίωση του συστήµατος αυτού. 6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι επιχειρήσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες η εταιρεία ορίσθηκε ως νόµιµος ελεγκτής για τη διεξαγωγή υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και την επισκόπηση των αντιστοίχων ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, κατά το έτος για το οποίο έχει συνταχθεί η παρούσα Έκθεση διαφάνειας, είναι οι κάτωθι: - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΕΤΕ - ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜ. & ΞΕΝΟ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. - SPACE HELLAS A.E. - INTΕΡΤΕΚ Α.Ε. - CPI A.E. - ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 9

10 7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ειδικότερα στο σύστηµα που εφαρµόζεται από την εταιρεία κατά τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας περιλαµβάνονται διαδικασίες που αφορούν κυρίως: α) Την υπογραφή ετήσιας Βεβαίωσης από κάθε υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και το Ελεγκτικό προσωπικό που απασχολεί, µε την οποία βεβαιώνουν την ανεξαρτησία τους (για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο). β) Την αρχειοθέτηση µέσα στους ατοµικούς φακέλους του προσωπικού υπογεγραµµένης δήλωσης σύµφωνα µε την οποία κατά την πρόσληψή του παρέλαβε από τη Γραµµατεία της εταιρείας τη νοµοθεσία του Σ.Ο.Ε.Λ., τα Ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα, τον Κανονισµό εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» και του Κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.». γ) Τις καταγεγραµµένες στον Κανονισµό εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και στον Κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας πολιτικές ανεξαρτησίας (= απαγορεύσεις διενέργειας ελέγχων σε επιχειρήσεις που εργάζονται άµεσα συγγενικά πρόσωπα, σε επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες συµβούλου της διοίκησης σε θέµατα επιχειρησιακού σχεδιασµού, χρηµατοοικονοµικά, σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν άµεσα ή έµµεσα οικονοµικά συµφέροντα κ.λ.π) δ) Την υπογραφή ετήσιας Βεβαίωσης από τους υπεύθυνους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές µε την οποία δηλώνουν ότι δεν κατέχουν µετοχές των εισηγµένων εταιρειών οι οποίες είναι πελάτες της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.». Σας δηλώνουµε ότι κατά τη διάρκεια του έτους, για το οποίο έχει συνταχθεί η παρούσα Έκθεση διαφάνειας, κατά τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων: α) Εφαρµόστηκαν οι ανωτέρω κανόνες τήρησης της αρχής της ανεξαρτησίας β) ιενεργήθηκαν έλεγχοι για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων αυτών 10

11 8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η πολιτική που ακολουθείται στα θέµατα της συνεχούς εκπαίδευσης του ελεγκτικού προσωπικού βασίζεται στους κάτωθι άξονες: α) Επιµόρφωση των νεοπροσλαµβανοµένων µε τις βασικές κατευθυντήριες αρχές του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Η επιµόρφωση αυτή αφορά µόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο νεοπροσλαµβανόµενος στερείται προηγούµενης ελεγκτικής πείρας. β) Επιµόρφωση µε τη µεθοδολογία εφαρµογής των προγραµµάτων ελέγχου (αρχικών και τροποποιηµένων). γ) Επιµόρφωση µε τις νεότερες εξελίξεις που παρατηρούνται σε θέµατα Ελεγκτικής (Ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα κ.λ.π.), Λογιστικής ( ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης κ.λ.π.), Φορολογικής Εργατικής νοµοθεσίας καθώς και σε θέµατα που καλύπτουν ανάγκες της εταιρείας σε εξειδικευµένους τοµείς. Η συνεχής εκπαίδευση παρέχεται είτε µε εξωτερικά σεµινάρια µε εισηγητές τρίτους είτε µε εσωτερικά σεµινάρια µε εισηγητές στελέχη της εταιρείας. Επίσης κατά καιρούς στελέχη της εταιρείας παρακολουθούν σεµινάρια στο εξωτερικό που οργανώνονται από το διεθνές ίκτυο της PKF International. Κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα Έκθεση διαφάνειας διεξήχθησαν τα κάτωθι σεµινάρια: Κατά τον µήνα Απρίλιο 2009 Θέµα: Σύνταξη των ΦΕ του τακτικού ελέγχου και τήρηση του φακέλου ελέγχου Εισηγητής: Εσωτερικός συνεργάτης Κατά τον µήνα Οκτώβριο του 2009 Θέµα: Σύνταξη των ΦΕ του τακτικού ελέγχου και τήρηση του φακέλου ελέγχου Εισηγητής: Εσωτερικός συνεργάτης 11

12 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2009 ανήλθε σε χιλιάδες ευρώ, έναντι χιλιάδων ευρώ της χρήσης Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2009 αναλύεται ως κάτωθι: Αµοιβές υποχρεωτικών ελέγχων Αµοιβές λοιπών ελεγκτικολογιστικών εργασιών 77 Αµοιβές φορολογικών συµβουλών 68 Αµοιβές λοιπών συµβουλευτικών υπηρεσιών Τα πρό φόρων καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2009 σε 920 χιλιάδες ευρώ, ενώ κατά την προηγούµενη χρήση (2008) είχαν ανέλθει σε χιλιάδες ευρώ. 10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι αµοιβές των νοµίµων ελεγκτών της εταιρείας κατανέµονται µε βάση µια γενική συνισταµένη ευρέως φάσµατος κριτηρίων, όπως το ποσό αµοιβής που απαιτείται για την υποχρεωτική ασφάλισή τους στα ασφαλιστικά ταµεία, ο κύκλος εργασιών και η παραγωγικότητά τους, η επαγγελµατική τους καταξίωση και η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας. 12

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011. (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011. (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15 ο χλµ. Εθνικής Οδού Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος Αρκαδίου Ρεθύµνης Τ.Κ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος - ΑΜ: 14674 Επιβλέπων: Συκιανάκης

Διαβάστε περισσότερα