Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/ G.O.P. Ankara Tει Fax Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Πιεξνθνξηώλ Ινύληνο 2015 Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

2 Eμωηεξηθό εκπόξην Σνπξθίαο (Μάηνο 2015) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (TurkStat), ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε θαηά 6,1% ην κήλα Μάην, θηάλνληαο ηα 6,76 δηζ. δνι (6,1 δηζ. επξψ) απφ 7,2 δηζ. δνι (6,8 δηζ. επξψ) πνπ ήηαλ ηνλ Μάην ηνπ πγθεθξηκέλα, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 18,8% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θζάλνληαο ηα 11,1 δηζ.δνι (9,9 δηζ. επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 14,4% ζπγθξηλφκελεο κε ην Μάην ηνπ 2014, θηάλνληαο ηα 17,87 δηζ.δνι (16,04 δηζ. επξψ). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ (80,4%) ήηαλ βηνκεραληθά πξντφληα. Ο ιφγνο εμαγσγψλ-εηζαγσγψλ γηα ην κήλα Μάην ήηαλ 62,2% (ηνλ Μάην 2014 ήηαλ 65,5 %). Δηδηθφηεξα, ην εμσηεξηθφ εκπφξην κεηαμχ ΔΔ Σνπξθίαο δηακνξθψζεθε σο εμήο: Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ρψξεο κέιε ΔΔ κεηψζεθαλ θαηά 21,2% θαηά ην κήλα Μάην ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014, αλεξρφκελεο ζε 4,7 δηζ. επξψ. Σν 42,5% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλζεθαλ πξνο θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ηνλ Μάην ηνπ 2015 (ηνλ Μάην ηνπ 2014 ήηαλ 43,8%). Οη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο απφ ΔΔ ηνλ Μάην ηνπ 2015 ήηαλ 6,2 δηζ. επξψ, απμεκέλεο θαηά 8,7% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Έλσζεο Δμαγσγψλ ηεο Σνπξθίαο (ΣΙΜ) ην α εμάκελν ηνπ έηνπο ε ζπλνιηθή πηψζε ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ ππνινγίδεηαη ζην 8%. εκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο ηνλ Μάην 2015 ήηαλ ε Γεξκαλία (1,16 δηζ.δνι), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (0,7 δηζ.δνι), ην Ιξάθ (0,66 δηζ.δνι) θαη ε Ιηαιία (0,5 δηζ.δνι). Κπξηφηεξνη εηζαγσγηθνί εηαίξνη γηα ηνλ Μάην 2015 ήηαλ ε Κίλα (1,93 δηζ. δνι), ε Γεξκαλία (1,85 δηζ. δνι), ε Ρσζία (1,76 δηζ. δνι) θαη νη ΗΠΑ (1,61 δηζ. δνι). (Πεγή: ΣurkStat) Γηκεξέο εκπόξην Διιάδαο-Σνπξθίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Σνπξθίαο θαηά ην κήλα Μάην 2015, ζεκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην κήλα απηφ έθηαζαλ, ζχκθσλα κε ην Σνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, ηα 133,7 εθαη.επξψ παξνπζηάδνληαο κείσζε 62% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (πνπ ήηαλ 350,7 εθαη.επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Μάην 2015 απμήζεθαλ θαηά 26,6%, θηάλνληαο ζε 119 εθαη.επξψ απφ 93 εθαη.επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πλνιηθά ην α πεληάκελν 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 855,4 εθαη.επξψ, κεησκέλεο θαηά 19% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο. Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα ηνπο πέληε πξψηνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 492,3 εθαη.επξψ, κεησκέλεο θαηά 6,2% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Σνπξθία θαηά ην κήλα Μάην θαηέρνπλ ηα πεηξειαηνεηδή (76,4 εθαη. επξψ, κεξίδην 64% επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ πξνο Σνπξθία. Αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά (15,4 εθαη.επξψ), ην βακβάθη (7,4 εθαη.επξψ), ην αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (5,5 2

3 εθαη.επξψ), νη ιέβεηεο, ηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο (6,4 εθαη.επξψ), ν ραιθόο θαη ηερλνπξγήκαηα απηνύ (4,6 εθαη.επξψ), (Πεγή: ΣurkStat) Πληθωριςμόσ O Ο πιεζσξηζκφο, ελψ ηνλ Απξίιην ήηαλ 7,92%, αλέβεθε ζην 8,09% ην Μάην, γηα λα κεησζεί πάιη ζην 7,55% ηνλ Ινχλην, επξηζθφκελνο ζε θάζε πεξίπησζε αξθεηά πςειφηεξα απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν γηα ην 2015 πνπ παξακέλεη ην 5%. 8,5 8 7,5 πληθωριςμόσ 7 6,5 Ιαν Φεβρ Μαρτ Απριλ Μάιοσ Ιοφνιοσ (Πηγέρ: TurkStat (CPI: Consumer prices index), Επεξεπγαζία:Γπ.ΟΕΥ Αγκύπαρ, Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ) Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ Πξνϋπνινγηζκόο Δμωηεξηθό ρξένο Θεηηθά είλαη ηα λέα γηα ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν, θαηά ην κήλα Απξίιην κεηψζεθε θαηά 1,5 δηζ.δνι.ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, αγγίδνληαο ηα 3,4 δηζ.δνι. ε θπιηφκελε δσδεθάκελε βάζε, ην ζρεηηθφ έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζηα 44, 2 δηζ.δνι. απφ 45,7 δηζ.δνι. Οη θπβεξλεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππήξμαλ ζρεηηθά θαιέο θαηά ηνλ Απξίιην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 13,1% θαη ηα έζνδα λα έρνπλ απμεζεί θαηά 26,1%.ζεκεηψζεθε δειαδή κείσζε ειιείκκαηνο θαηά 3,3%. Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθε απφ 282,4 δηζ.δνι (Γεθ.2014) ζε 277,3 δηζ.δνι ην Μάξηην ηνπ 2015 (Πεγέο:Κεληξηθή Σξάπεδα Σνπξθίαο, EU Weekly Economic Report on Turkey, Finansbank ) 3

4 Ρπζκόο αλάπηπμεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαηά ην α ηξίκελν 2015 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (TurkStat), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαηά ην α ηξίκελν 2015 αλήιζε ζε 2,3%, αξθεηά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο εηδηθψλ αιιά θαη ηεο αγνξάο, πνπ ηνλ ηνπνζεηνχζαλ ζην 1,6%. Η άλνδνο απηή ζην ξπζκφ αλάπηπμεο επήιζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο (4,5%) θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν θαη φρη ηφζν ιφγσ εμσηεξηθήο δήηεζεο, φπσο, θαηά δήισζή ηνπ, αλέκελε ν Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο θ. Αli Babacan. Μεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο θ. Mehmet Simşek έθαλε ιφγν γηα πνιχ ζεηηθέο επηδφζεηο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο, εηδηθά δεδνκέλεο ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ ζηελ επξχηεξε γεηηνλία ηεο Σνπξθίαο, ζεκεηψλνληαο φηη θαηά ην β ηξίκελν ηνπ έηνπο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο, φπσο θαίλεηαη απν ηηο κέρξη ζηηγκήο κεηξήζεηο βαζηθψλ δεηθηψλ, αλακέλεηαη λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο, σζηφζν, παξακέλεη ρακειφηεξνο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζηφρνπ ηνπ 4%. χκθσλα κε δεκνζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξαθηνξείν Reuters, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ νηθνλνκνιφγσλ δελ πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο αλψηεξν ηνπ 3,05% γηα ην 2015 ζπλνιηθά. (Πηγέρ:Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ, EU Weekly Economic Report on Turkey) Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηελ Σνπξθία Σν θαηα θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ Σνχξθσλ παξέκεηλε 47% ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ θαηα θέθαιήλ εηζνδήκαηνο ζε ρψξεο ΔΔ θαη ππφ έληαμε, κε ην 100% λα ζπληζηά ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 4

5 χκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, θαη ην επίπεδν θαηαλάισζεο ζηελ Σνπξθία έπεζε ζην 53% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ΔΔ, πςειφηεξν πάλησο απφ ηελ Πνισλία, ηελ νπγγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία. (Πηγή:, EU Weekly Economic Report on Turkey) Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία Μείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 37,4 % ησλ ΑΞΔ ζηελ Σνπξθία θαηεγξάθε θαηά ην κήλα Απξίιην η.έ ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. ε απφιπηνπο αξηζνχο, εηζέξεπζαλ θαηά ην κήλα Απξίιην 570 εθαη.δνιάξηα απφ ΑΞΔ, αξηζκφο ζεκαληηθά κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ πεξπζηλφ Απξίιην πνπ ήηαλ 911 εθαη.δνι. πλνιηθά ην α ηεηξάκελν ηνπ έηνπο νη ΑΞΔ ζηελ Σνπξθία αλήιζαλ ζε 4 δηζ.δνι., κεησκέλεο θαηά 23% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο έγηλαλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (1,1δηζ.δνι) θαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (447 εθαη.δνι). Σν 42% ηνπ εηζξεχζαληνο μέλνπ θεθαιαίνπ πξνήιζε απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, ελψ 29% απφ Αζηαηηθέο ρψξεο (Κίλα, Ν.Κνξέα). πλνιηθά ην α ηεηξάκελν ηνπ έηνπο ηδξχζεθαλ μέλεο εηαηξίεο ζηελ Σνπξθία, θπξίσο κε γεξκαληθά θεθάιαηα (6.191) θαη βξεηαληθά (2.809). Νέν ξεθφξ μέλσλ επελδχζεσλ ζε real estate θαηεγξάθε ην Μάην, ζχκθσλα κε ην ηνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο. πγθεθξηκέλα, αγνξάζηεθαλ απφ μέλνπο αθίλεηα ζηε ρψξα, 21,3% πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο αγνξέο έγηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (636), ζηελ Αηηάιεηα (545) θαη ζηελ Πξνχζα (128) 5

6 Η κνλάδα παξαγσγήο ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ Sumitomo, ηελ νπνία ε ηαπσληθή εηαηξία δεκηνχξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπξθηθή Abdülkadir Ozcan A.S (AKO) ζηελ πεξηνρή Cankiri ηεο Κεληξηθήο Αλαηνιίαο, εγθαηληάζηεθε ζηηο 26 Ινπλίνπ. Η επέλδπζε χςνπο 520 εθαη.δνι ηεο Sumitomo Rubber AKO ζηελ Σνπξθία αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην πξψην ζηάδην επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο πξνο ηηο αγνξέο ηεο κέζεο Αλαηνιήο. Η ακεξηθαληθή New Generation Power International (NGPI) κε έδξα ην ηθαγν, εθδήισζε ηελ πξφζεζή ηεο λα εληζρχζεη ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηεο Σνπξθίαο, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ δπλακηθφηεηαο 100 MW. Ο ηαπσληθφο φκηινο Mitsubishi αλαθνίλσζε ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ηεο ηνπξθηθήο Calik Enerji, εηαηξίαο ηνπ νκίινπ Calik, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπ ηαπσληθνχ θνινζζνχ ζηηο αγνξέο ηεο θεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, ζε έξγα ζηηο νπνίεο είρε ζπλεξγαζηεί κε ηελ Calik ζην παξειζφλ. Δπελδύζεηο κεγάιωλ νκίιωλ αζηαηηθώλ ρωξώλ ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνύ ζηελ Σνπξθία Η ηαπσληθή Okura θαη ε Swiss-Belhotel κε έδξα ην Υνλγθ Κνλγθ αλαθνίλσζαλ ηελ απφθαζή ηνπο λα επελδχζνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ ζηελ Σνπξθία, κε ηε δεκηνπξγία κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. πγθεθξηκέλα, ε Okura ζθνπεχεη λα αλνίμεη πέληε πνιπηειή μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Σνπξθία, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Καππαδνθία, φπνπ σο ην ηέινο ηνπ 2017 αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί ήδε ην Hotel Okura Spa&Resort Cappadocia. Ο Όκηινο Central κε έδξα ηελ Μπαγθφλγθ αλακέλεηαη ην πξνζερέο δηάζηεκα λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζε μελνδνρεία ζηελ Σνπξθία χςνπο 1,14 δηζ.δνι, ελψ θαη ε εηαηξία Ascott πνπ αλήθεη ζηνλ Όκηιν Temasek κε έδξα ηε ηγθαπνχξε αλαθνίλσζε ην πιάλν ηεο γηα λέεο επελδχζεηο ζηε ρψξα. Οη κέρξη ζηηγκήο επελδχζεηο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Σνπξθία αζηαηηθψλ εηαηξηψλ Raffles, Aman Resort, Mandarin and Shangri-La ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ αγγίδνπλ ηα 1.2 δηζ.δνι. (Πηγή:Υποςπγείο Οικονομικών Τοςπκίαρ, Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ, ΙSPAT, εθημ. Dünya) Αύμεζε ξπζκνύ αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ Σνπξθία χκθσλα κε ηελ Έλσζε Δηαηξηψλ Ηιεθηξνληθήο Βηνκεραλίαο ηεο Σνπξθίαο (TUBISAD), νη ζπλαιιαγέο κέζσ Ιnternet ησλ Σνχξθσλ απμήζεθαλ θαηά 35% ην 2014 ζε ζρέζε κε ην Με φγθν 19 δηζ.η.ι, ην κεξίδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε αγαζψλ ηζνδπλακεί κε 1,6%. Ο Πξφεδξνο ηεο TUBISAD θ. Kemal Ciliz ζεκείσζε πσο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ είζπξαμε θφξσλ απφ ην θξάηνο. εκεηψλεηαη φηη ε Σνπξθία έρεη 42,9 εθαη.ρξήζηεο ππεξεζηψλ επξπδσληθφηεηαο (ζε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 76 εθαη.), 72 εθαη,ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 34 εθαη.ρξήζηεο Internet. 6

7 (Πεγέο: ISPAT, Millyet,Anadolu Agency),) Γείθηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ Αχμεζε παξνπζίαζε ν δείθηεο εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ θαηά ην κήλα Ινχλην ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θαηαγξάθνληαο άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 3,4%, δηακνξθψλνληαο ηε ζρεηηθή ηηκή ζε 66,45 κνλάδεο (απφ 64,29 ην κήλα Μάην). Πνξεία ηζνηηκίαο ηνπξθηθήο ιίξαο (Πεγή:Turkstat) Η ηνπξθηθή ιίξα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηακνξθψλνληαο θαηά κέζν φξν ηελ ηζνηηκία κε ην επξψ ζε 2,89 ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη κε ην δνιάξην ζε 2,67(ελψ έθηαζε θαη 2,75 ζηηο 9 Ινπλίνπ). Ιζνηηκία δι/η.ιίξα Δηδηθφηεξα ηνλ Ινχλην ε ηζνηηκηα ηνπ ηνπξθηθνχ λνκίζκαηνο κε ην επξψ έθηαζε 2,8990, θαηαγξάθνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,4%, ελψ κε ην δνιάξην ε ηζνηηκία δηακνξθψζεθε ζε 2,6850, θαηαγξάθνληαο κείσζε 1,2%. Ιζοηιμία δολαπίος - η.λίπαρ Ιαν.2013 Μάιοσ 2013 Σεπτ.2013 Δεκ.2013 Ιαν.2014 Απρ.2014 Σεπτ.2014 Δεκ.2014 Μαρτ.2014 Απρ.2014 Μάιοσ 2014 Ιοφνιοσ (Πεγέο: Turkstat, EU Delegation in Turkey) 7

8 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ πωιήζεωλ θαηνηθηώλ Αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,4% ηνπ αξηζκνχ πσιεζεηζψλ θαηνηθηψλ παξαηεξήζεθε ην Μάην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζηελ Σνπξθία θαηά ην Μάην αλήιζαλ ζε , κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα έρεη θαη πάιη ην κεγαιχηεξν κεξίδην (20%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Άγθπξα (11,9%) θαη ηε κχξλε (5,8%). (Πεγή: Turkstat) Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο Η βηνκεραληθή παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 ηεο ηάμεσο ηνπ 3,8% ζε εηήζηα βάζε (Απξίιηνο Απξίιηνο 2015), ελψ ζε κεληαία βάζε παξνπζίαζε ζηαζηκφηεηα. Αλαιπφκελνο ζε επί κέξνπο θιάδνπο, ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηνλ ηνκέα βηνκεραληθήο παξαγσγήο (+4,6 %) θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (2,1%), ελψ κείσζε παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθσλ δξαζηεξηνηήησλ (-5%), (Πεγή: Turkstat) 8

9 Αφξηςη του δείκτη τησ ανεργίασ Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ μεπέξαζε ην Mάξηην ηνπ 2015 ηα 3,69 εθ., κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Σνπξθία λα θηάζεη ην 10,9% (9,6% ηνπ άξξελνο θαη 12,9 % ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ είλαη άλεξγνη). ε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, άλζξσπνη πξνζηέζεθαλ ζηηο ιίζηεο ησλ αλέξγσλ. Η αλεξγία ζηνπο λένπο εηψλ αλήιζε ζε 22,2 % ηνλ ίδην κήλα, ελψ ε αλεξγία ζηηο ειηθίεο εηψλ ζε 11,4%. ην 31,7% αλήιζε ην πνζνζηφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. (Πεγή: Turkstat) Ακπληηθή βηνκεραλία ζηελ Σνπξθία Αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,4% ζεκεηψζεθε ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ ακπληηθήο βηνκεραλίαο ην α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ ε απφιπηνπο αξηζκνχο, νη εμαγσγέο θαηάπηφ ην δηάζηεκα ήηαλ 461 εθαη.δνι. Τπελζπκίδεηαη φηη ην 2014 νη αληίζηνηρεο εμαγσγέο ήηαλ 1,6 δηζ.δνι. Ο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηνπξθηθψλ πξντφλησλ ακπληηθήο ηερλνινγίαο ήηαλ νη ΗΠΑ, ζηηο νπνίεο εηζήρζε ην 40% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο (182 εθαη.δνι). άιινη ζεκαληηθνί εηζαγσγηθνί εηαίξνη ήηαλ ε Μαιαηζία (54 εθαη.δνι) θαη ε Ιζπαλία (33,5 εθαη.δνι). Σα ζεκαληηθφηεξα παξαγφκελα πξντφληα ήηαλ ηκήκαηα αεξνπιάλσλ θαη ειηθνπηέξσλ, αξκαηαγσγά, ηαρχπινα, πχξαπινη, ξνπθέηεο, ειαθξά φπια θαη ινγηζκηθφ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ ακπληηθήο βηνκεραλίαο αληηζηνηρεί ζην 1%ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. (Πεγέο: Ηurriyet Daily News, ISPAT) 9

10 Μείωζε ηωλ εμαγωγώλ απηνθηλήηωλ ιόγω πεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεωλ εξγαδνκέλωλ ζηα εξγνζηάζηα ηεο Renault θαη ηεο FIAT ζηελ Σνπξθία εκαληηθή ήηαλ ε πηψζε ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ απηνθηλήησλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηνλ πεξαζκέλν κήλα, ζχκθσλα κε ηελ Έλσζε Δμαγσγέσλ Απηνθηλήησλ ηνπ Uludağ (OİB). Η πηψζε ηάμεσο 1,28 δηζ.δνι (- 19%) νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηνπξθηθφ εμαγσγηθφ θνξέα, ζηελ έθηαζε ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηα εξγνζηάζηα ηεο Renault θαη ηεο FIAT ζηελ Σνπξθία. Τπελζπκίδεηαη φηη ε απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνζηάζην ηεο Oyak Renault ζηελ Πξνχζα μεθίλεζε ζηηο 15 Μαΐνπ, κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ κεγαιχηεξνπ εμαγσγέα απηνθηλήησλ ηεο Σνπξθίαο λα δηακαξηχξνληαη γηα ρακεινχο κηζζνχο θαη γηα θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηεο Renault. Σν παξάδεηγκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Renault αθνινχζεζαλ θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο ζηελ Σofaş, ηελ θνηλνπξαμία κεηαμχ ηεο ηηαιηθήο FIAT θαη ηεο ηνπξθηθήο απηνβηνκεραλίαο ηνπ Οκίινπ Koc, νη νπνίνη ζηηο 15 Μαΐνπ αξλήζεθαλ λα πξνζέιζνπλ γηα εξγαζία, θεξχζζνληαο απεξγία σο ηηο 18 Μαΐνπ, δηεθδηθψληαο βειηίσζε ηνπ κηζζνχ ηνπο. Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο μεθίλεζαλ επίζεο θαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξίεο ΜΑΚΟ (ειεθηξνληθά) θαη Coşkunöz (απηνθηλεηνβηνκεραλία), αλεβάδνληαο ην ζχλνιν ησλ απεξγψλ ζε Οη θηλεηνπνηήζεηο ηεξκαηίζηεθαλ ζηηο 23 Μαΐνπ, κεηά απφ νθηψ κέξεο θαη κεηά ηε δηαβεβαίσζε ηεο δηνίθεζεο γηα βειηίσζε κηζζψλ θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο. (Πεγέο: Today s Zaman) H Tνπξθία ζηελ 22 ε ζέζε κε ηνπο ειθπζηηθόηεξνπο επελδπηηθνύο πξννξηζκνύο ζύκθωλα κε κειέηε ηεο UNCTAD χκθσλα κε κειέηε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCTAD), ε Σνπξθία θαηαηάζζεηαη ζηελ 22 ε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε ηνπο ειθπζηηθφηεξνπο επελδπηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, ε Σνπξθία, ε νπνία πξνζείιθπζε άκεζεο μέλεο επελδχζεηο χςνπο 12,1 δηζ.δνι.ην 2014, θαηέρεη κεξίδην 1% ησλ παγθφζκησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ρξνληά απηή, ελψ θαηαιακβάλεη ηε 12ε ζέζε αλάκεζα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη ην κεξίδην ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ ζπλνιηθά ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ επελδχζεσλ παγθνζκίσο ην 2014 ήηαλ 55%. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Έλσζεο Γηεζλψλ Δπελδπηψλ ηεο Σνπξθίαο (ΤASED), θ. Ahmed Erdem, ε Σνπξθία αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ζπλνιηθά ην ηξέρνλ έηνο επελδχζεηο επηπιένλ 12 δηζ.δνι, δηαηεξψληαο ην κεξίδην ηνπ 1% ησλ παγθνζκησλ επελδχζεσλ. Μέρξη ζηηγκήο πάλησο, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2014 νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο αλήιζαλ ζε 4 δηζ.δνι, κεησκέλεο θαηά 23% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Η κεγαιχηεξε εηζξνή ΑΞΔ θαηά ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (1,1 δηζ.δνι). χκθσλα κε ηνλ θ. Erdem, νη αλαιπηέο ηεο UNCTAD ζεσξνχλ φηη ε Σνπξθία ην πξνζερέο δηάζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιχζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη λα πξνρσξήζεηο ζε αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ θαη θνξνινγηθφ ηοε ζχζηεκα. (Πεγή: UNCTAD) 10

11 2 η θζςη για την Τουρκία ςε επίπεδο επενδφςεων ζργων υποδομών ανάμεςα ςε αναπτυςςόμενεσ χώρεσ χκθσλα κε πξνζθάησο δεκνζηεπζείζα κειέηεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Σνπξθία θαηαιακβάλεη ηε 2 ε ζέζε, κεηά ηε Βξαδηιία, αλάκεζα ζε 139 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζε επίπεδν αλαιεθζέλησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ππνδνκψλ, αθνινπζνχκελε απφ ην Πεξνχ, ηελ Κνινκβία θαη ηελ Ιλδία. πλνιηθά νη πέληε πξψηεο απηέο ρψξεο πξνζείιθπζαλ επελδχζεηο χςνπο 78 δηζ.δνι. ην 2014, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 78% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ νιψλ καδί ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, ζηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο απηήο απφ ηελ Σνπξθία ζπληέιεζαλ νη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηδίσο νη ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζην Yeniköy θαη ην Kemerköy (χςνπο 4,3 δηζ.δνι), θαη ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζην Yatağan θαη ζην Çatalağzı (χςνπο 1,1 δηζο.δνι θαη 350 εθαη.δνι αληίζηνηρα (Πεγέο: World Bank, ΣΟΒΒ, Today s Zaman, Hurriyet Daily News Απνρώξεζε ηεο HSBC από ηελ Σνπξθία Σελ αλαθνίλσζή ηεο λα πσιήζεη ηα θαηαζηήκαηά ηεο ζηελ Σνπξθία θαη ζηε Βξαδηιία, κε ζηφρν ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ, αλαθνίλσζε ζηηο 9.6 εθπξφζσπνο ηνπ βξεηαληθνχ νκίινπ. πλέπεηα απηήο ηεο απφθαζεο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ηξάπεδαο, ζα ζπληειέζεη ζηελ πεξηζηνιή δαπαλψλ θαηά 4,5-5 δηζ.δνι. σο ην 2017, ζα είλαη ε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο γηα εξγαδνκέλνπο θαη ζηηο δχν ρψξεο. Η θίλεζε απηή ηεο ΗSBC, ε νπνία θέηνο θιείλεη ηα 150 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, εληάζζεηαη ζην πιαίζην πεξηθνπψλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην 2011, ρξνληά θαηά ηελ νπνία δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ηξάπεδαο αλέιαβε ν Stuart Gulliver, ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίνλ ελαπνηέζεθαλ νη ειπίδεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πηνζέηεζε δνκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ ηξάπεδα λα αληέμεη ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Καηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία πνπ ε δηνίθεζή ηεο απνδίδεη ζηελ αγνξά ηεο Αζίαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί αξθεηνχο αλαιπηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηξάπεδα ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηεγθαηάζηαζε ηεο έδξαο ηεο απφ ην Λνλδίλν ζην Υνλγθ Κνλγθ, ιφγσ ηνπ επλντθφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπξθηθφ ηχπν, ε HSBC είλαη ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ θηλεδηθή ICBC, ε νπνία πξφζθαηα εμαγφξαζε ηελ Σekstilbank, ηελ Fibabank θαη ηελ ING. (Πεγέο: Today s Zaman, Hurriyet Daily News) 11

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013»

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» ΕΚΘΕΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ «Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» COUNTRY PROFILE GREECE «The mining/metallurgical industry in Greece. Commodity review

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα