ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ"

Transcript

1 1995 1/1995 Διαδικασία εξέτασης εκκρεμούντων αιτήσεων 2/1995 Συνέχεια εγκυκλίου ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σεμινάριο "Προετοιμασία, οργάνωση και υποχρεώσεις Γραμματέων 5/1996 εισηγμένων εταιρειών με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου" 6/1996 Καθυστέρηση στην έκδοση Νέων Τίτλων 07/1996 Διαδικασία εκκαθάρισης συναλλαγών 8/1996 Προκαταρκτικά αποτελέσματα/ Κλείσιμο Μητρώων 9/1996 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 10/1996 Εκδόσεις Αξιών για Εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο 11/1996 Προκαταρκτικά αποτελέσματα εταιρειών 12/1996 Ενημέρωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για ανακοινώσεις 13/1996 Προθεσμίες εισαγωγής νέων τίτλων στο ΧΑΚ 15/1996 Υποβολή λογαριασμών για το 1995 Συναλλαγές στα πλαίσια αναγκαστικής πώλησης ενεχυρασθέντων τίτλων και 16/1996 λόγω μετατροπής εταιρειών σε δημόσιες Ανακοινώσεις με βάση την υποχρέωση που θέτει ο Νόμος του 17/1996 Χρηματιστηρίου 18/1996 Μετατροπή αξιών σε μετοχές/ ερμηνεία Κανονισμού 19/1996 Ενημέρωση του ΧΑΚ για τήρηση ξεχωριστών μερίδων για κάθε λογαριασμό 20/1996 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλαιο των εταιρειών 21/1996 Υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης 22/1996 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλιο των εταιρειών 23/1996 Αλλαγή διεύθυνσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 24/1996 Κανόνας 15, Κανόνων Διαπραγμάτευσης Αξιών 25/1996 Ανακοίνωση συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου 26/1996 Προσχέδιο Κανονισμών για Εξαγορές - Συγχωνεύσεις Εταιρειών 4/3 Προετοιμασία για έναρξη εργασιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου /1997 Τήρηση ξεχωριστών μερίδων για επενδυτκά σχέδια 2/1997 Διάλεξη 3/1997 Υποχρέωση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 60(3) του Νόμου C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 1

2 4/1997 Καταχώριση αξιών στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών 5/1997 Internet Συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών για το έτος 1996 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6/1997 7/1997 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 8/1997 Μερικώς Αποπληρωμένες Μετοχές 9/1997 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 (IAS 33) - Κέρδη ανά Μετοχή 10/1997 Δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων και καταστάσεων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος 11/1997 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 12/1997 Αποτυχία επίτευξης διασποράς Έλεγχος κατάστασης με ταχυδρομικό κιβώτιο, τηλέφωνο και άλλα στοιχεία 13/1997 που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες Υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων και καταστάσεων προκαταρκτικών 1/1997 αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος 2/1997 Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων /1998 Άρθρο 24 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 2/1998 Τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων Εισηγμένων Εταιρειών 3/1998 European Equity Traders Convention 4/1998 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ενημέρωση για πορεία έργου πλήρους μηχανογράφησης των λειτουργών 5/1998 ΧΑΚ - αποϋλοποίησης τίτλων 6/1998 Τροποποίηση των όρων των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) Έγκαιρη ανακοίνωση πληροφοριών που εμπίπτουν στα πλαίσια του Παραρτήματος ΣΤ [Κανονισμός 81(1), Μέρος Ι], Γενικές Υποχρεώσεις του 7/1998 Εκδότη - Γενική Υποχρέωση προς Ανακοίνωση Υπενθύμιση για την για πορεία έργου πλήρους μηχανογράφησης 8/1998 των λειτουργιών ΧΑΚ - αποϋλοποίησης τίτλων (8/4/98) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση 9/1998 Ετήσιων Αποτελεσμάτων 10/1998 Πλήρη μηχανογράφηση λειτουργιών ΧΑΚ - αποϋλοποίηση τίτλων 11/ /1998 Ετήσιοι Λογαριασμοί 13/1998 Έκδοση Ενεχυριασμένων Τίτλων 14/1998 Τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων Εισηγμένων Εταιρειών για αποϋλοποίηση Περιπτώσεις αποτυχίας εισαγωγής στο ΧΑΚ λόγω μη επίτευξης της προϋπόθεσης για ευρεία διασπορά μετοχών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 2

3 15/1998 Έτος /1998 Συνεχείς υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών Δημοσίευση αποτελεσμάτων των εταιρειών που έχουν εισάξει τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 17/ /1998 Προθεσμία για ανακοίνωση των προκαταρκτικών και εξαμηνιαίων 19/1998 Διεκπεραίωση εγγράφων και τίτλων για το μηνα Αύγουστο 21/1998 Άρθρο 28 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 22/1998 Αποστολή στην Αίγυπτο/ Διερεύνηση ενδιαφέροντος 23/1998 Άρθρο 60(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 24/1998 Επιστροφές Εγγράφων 25/1998 Ενεχυριασμένες Αξίες 26/1998 Συμπλήρωση εντύπων για ανακοίνωση συναλλαγών 27/1998 Υποβολή Ενημερωτικών Δελτίων νέων ή υφιστάμενων εισηγμένων εταιρειών 28/1998 Υποβολή Ενημερωτικών Δελτίων νέων ή υφιστάμενων εισηγμένων εταιρειών 29/1998 Έτος 2000 Λογαριασμοί αποτελεσμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα 30/1998 Ενημερωτικά Δελτία Κανονισμοί περί Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και 31/1998 Συγχώνευση Εταιρειών 1/1998 Υπολογισμός Συνολικής Χρηματιστηριακής Αξίας 2/1998 Ανεξαρτησία Οργάνων Διοίκησης 3/1998 Ανεξαρτησία των Οργάνων Διοίκησης έναντι του διαχειριστή επενδύσεων 4/1998 Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού 5/1998 Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού 6/1998 Σύνθεση Επενδύσεων /1999 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 2/1999 Αποστολή στην Αίγυπτο/ Διερεύνηση ενδιαφέροντος 3/1999 Διεκπεραίωση εγγράφων 4/1999 Άρθρο 24 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου Λογαριασμοί αποτελεσμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ενημερωτικά Δελτία 5/1999 6/1999 Περιληπτικά Ενημερωτικά Δελτία 7/1999 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 8/1999 Αλλαγή ώρας έναρξης Χρηματιστηριακών Συναντήσεων 9/1999 Μείωση Δικαιωμάτων ΧΑΚ C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 3

4 10/1999 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 11/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) Έτη αναφοράς των σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενημερωτικών Δελτίων 12/ /1999 Ανακοινώσεις 14/1999 Πρόσθετες πληροφορίες στα προκαταρκτικά αποτελέσματα 15/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 16/1999 Υποχρέωση εκδοτών 17/1999 Εκκαθάριση Συναλλαγών 18/1999 Τελείωση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 19/1999 Διεκπεραίωση επιστροφής εγγράφων 20/1999 Εκκαθάριση Συναλλαγών 21/1999 Επίλυση προβλημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών 22/1999 Επίλυση προβλημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών 23/1999 Επιστροφή εγγράφων Κατάλογος ονομάτων υπεύθυνων για επικοινωνία σχετικά με την εκκαθάριση εγγράφων 24/ /1999 Επιστροφή εγγράφων 26/1999 Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails) 27/1999 Έκδοση Τίτλων και αποστολή στο ΧΑΚ (Καν. 45) 28/1999 Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails) 29/1999 Έκδοση Τίτλων και αποστολή του ΧΑΚ (Καν. 45) 29/1999 Β Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 30/1999 Επιστρεφόμενα έγγραφα από εταιρείες (Fails) 31/1999 Επιστρεφόμενα έγγραφα από εταιρείες (Fails) 32/1999 Προβληματικά Έγγραφα 33/1999 Έγγραφα Υπεύθυνης Δήλωσης Μέλους 34/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση Ετήσιων Αποτελεσμάτων 35/ /1999 Καθυστερημένοι τίτλοι/ έγγραφα για παράδοση Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και / /1999 Επιστροφές Εγγράφων 39/1999 Έγγραφα που αφορούν συναλλαγές πριν τις 3/9/ /1999 Εφαρμογή νέου συστήματος εκκαθάρισης 41/1999 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλαιο των εταιρειών 42/1999 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 43/1999 Τροποποιήσεις στο σύστημα εκκαθάρισης 44/1999 Καθυστερημένοι τίτλοι C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 4

5 45/1999 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 46/1999 Καθυστερημένα έγγραφα 47/1999 Σεμινάριο για τη διαδικασία πλήρους αποϋλοποίησης των εισηγμένων τίτλων 48/1999 Σεμινάριο για τη διαδικασία πλήρους αποϋλοποίησης των εισηγμένων τίτλων 49/1999 Επιστροφή Εγγράφων (Fails) 50/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 51/1999 Ειδοποίηση για παράδοση εγγράφων 52/1999 Ημερομηνίες Παράδοσης Τίτλων 53/1999 Χειρισμός επιστρεφόμενων εγγράφων (Fails) 54/1999 Εισαγωγή μερικώς Μερισματοφόρων μετοχών 55/1999 Νέο σύστημα εκκαθάρισης τελείωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών /2000 Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής 2/2000 Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής 3/2000 Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών 4/2000 Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών Τροποποιήσεις στους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 5/2000 και Κανονισμούς και στο περί Εταιρειών Νόμο 6/2000 Τριμηνιαία Έκθεση Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών 1/2000 Παράρτημα 8 (17/2000) 2/2000 Υπενθύμιση 3/2000 Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails) 4/2000 Προθεσμία έκδοσης τίτλων και παραχώρηση ωφελημάτων 5/2000 Νέο σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών 6/2000 Εισαγωγή τίτλων στο ΧΑΚ 7/2000 Αποστολή στο ΧΑΚ των μητρώων των εισηγμένων αξιών σε ηλεκτρονική μορφή 8/2000 Καθυστερημένοι Τίτλοι 9/2000 Υποχρεώσεις εκδοτών αναφορικά με Οικονομικά Στοιχεία 10/2000 Εκκαθάριση συναλλαγών 11/2000 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 12/2000 Υποχρεώσεις εκδοτών αναφορικά με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 13/2000 Αριθμοί Αναφοράς 14/2000 Επιστρεφόμενα Έγγραφα από εταιρείες 15/2000 Διαδικασία πληρωμής αίτησης για εγγραφή Εκδοτών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 5

6 Βελτίωση μητρώων εισηγμένων αξιών εταιρειών για σκοπούς αποϋλοποίησης 16/ /2000 Ανακοίνωση της εσωτερικής αξίας Επενδυτικών Οργανισμών Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση Ετήσιων Αποτελεσμάτων 18/ /2000 Διαδικασία χειρισμού επιστρεφόμενων συναλλαγών 20/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 21/2000 Επιστρεφόμενες Συναλλαγές (Fails) 22/2000 Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση 23/2000 Ανακοινώσεις από εταιρείες που έχουν εισάξει τίτλους τους στο ΧΑΚ 24/2000 Πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 25/2000 Επιστροφή εγγράφων από εταιρείες 26/2000 Στοιχεία ατόμων για επίλυση προβληματικών εγγράφων 27/2000 Επιστροφή εγγράφων Εκπαιδευτικο Σεμινάριο προς τους εκδότες αναφορικά με την Εκκαθάριση 28/2000 Συναλλαγών 29/2000 Ενημερωτικό φυλλάδιο για αποϋλοποίηση - "Μπλέ κάρτα" 30/2000 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ή και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών με 31/2000 υποβολή Ενημερωτρικού Δελτίου (12/2000) 32/2000 Έναρξη Διαπραγμάτευσης μετά την έκδοση νέων πιστοποιητικών τίτλων 33/2000 Επενδυτικά σχέδια (investor ή margin accounts) 34/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης Διαχείριση εταιρικών δραστηριοτήτων εισηγμένων εταιρειών με το σύστημα πλήρους αποϋλοποίησης 35/ /2000 Οργάνωση μητρώων εισηγμένων εταιρειών 37/2000 Μεταγενέστερες αγορές για κάλυψη πωλήσεων 39/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 40/2000 Παρουσίαση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων 41/2000 Διαπραγμάτευση τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 42/2000 Ανάγκη παρουσίασης επενδυτικών κινδύνων στα Ενημερωτικά Δελτία 43/2000 Αγορές και πωλήσεις αξιών για μη κατοίκους Κύπρου 44/2000 Προβληματικά Έγγραφα 45/2000 Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδα) 46/ /2000 Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySe 20 index Συμφιλίωση μεταξύ οικονομικών καταστάσεων Ενημερωτικού Δελτίου και αντίστοιχων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ("Statement of Adjustments") C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 6

7 49/ /2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης Διεκπεραίωση εγγράφων βάση των στοιχείων που περιέχονται στις βεβαιώσεις Μέλους (Παράρτημα 5 και 6) Μεταβιβάσεις αξιών από προσωπικό λογαριασμό μετόχου σε λογαριασμό 50/2000 επενδυτικού σχεδίου (margin account) και αντίθετα Τροποποιήσεις στους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 51/2000 και Κανονισμούς και στον περί Εταιρειών Νόμο 52/2000 Καθημερινές ανακοινώσεις 53/2000 ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ 54/2000 Μεταστέγαση στο IMC 55/2000 Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Προτίμης /2001 Αποστολή ανακοινώσεων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) 02/2001 Δήλωση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου 03/2001 Ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρειών 04/2001 Προσθήκη νέου πεδίου σε μητρώα εισηγμένων αξιών σ' ηλεκτρονική μορφή 05/2001 Νομικά Πρόσωπα Χωρίς Αριθμούς Εγγρφής 06/2001 Αλλαγή στο Έγγραφο Εκχώρησης 07/2001 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Καθορισμός ημερομηνίας αρχείου στις περιπτώσεις έκδοσης τίτλων που προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους του εκδότη οι μετοχές του 08/ / /2001 Επενδυτικά σχέδια έχουν ήδη εισαχθεί στο ΧΑΚ Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 Παρατάσεις χρόνου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στα Ενημερωτικά Δελτία Εταιρειών 11/ /2001 Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 13/2001 Υποχρέωση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 60(3) του Νόμου 14/2001 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σε σχέση με την εισαγωγή Αξιών στο ΧΑΚ για θέματα που εγέρθηκαν σε κοινή συνάντηση του ΧΑΚ και 15/2001 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για 16/2001 έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων 17/2001 Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδας-2000) C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 7

8 Ακριβής τρόπος προσδιορισμού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη αξιών στα μητρώα για σκοπούς σύστασης Κεντρικού Μητρώου 18/ /2001 Ground Rules δείκτη FTSE/CySE20 Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και / /2001 Παρουσίαση Συστήματος και Διαδικασιών Κεντρικού Μητρώου 22/2001 Κεντρικό Μητρώο Eισηγμένων Aξιών 23/2001 Δικαιώματα - Τέλη με το Κεντρικό Μητρώο 24/ /2001 Ακριβής τρόπος προσδιοριμού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη αξιών στα μητρώα για σκοπούς σύστασης Κεντρικού Μητρώου Κανονισμός 61(1) των περί Αξιών και Χρηαμτιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000 Διορθώσεις μερίδων πριν από την εισαγωγή των εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου με βάση την Εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου ημερομηνίας 31/5/2001 και αριθμό 18/ / /2001 Καθημερινές ανακοινώσεις 28/2001 Αριθμός Εγγραφής και Ταχυδρομική Διεύθυνση 29/2001 Ώρες λειτουργίας ταμείου Υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητου ελέγχου (due diligence) από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο και ανεξάρτητο δικηγόρο Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή ανεξάρτητης εμπεριστατωμένης μελέτης (due Diligent) από ανεξάρτητο οίκο και ανεξάρτητο δικηγόρο Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων Προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν την ορθότητα των μεριδίων πριν την εισαγωγή εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου και Αποθετηρίου Προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν την ορθότητα των μεριδίων πριν την εισαγωγή εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου και Αποθετηρίου Προσθήκη Νέων Πεδίων Οργάνωση Εργασίας - Όγκος Συναλλαγών Ενεχυρίαση Αξιών υπό τον έλεγχο Εμπιστευματοδόχου C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 8

9 Καθορισμός ημερομηνίας κατάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για έκδοση και εισαγωγή τίτλων εκδότη με ήδη εισηγμένους τίτλους καθώς και καθορισμός τιμής άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) Παράδοση ενεχυριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή για το Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Υποχρεώσεις εισηγμένων Εκδοτών και ημερομηνίες υποβολής Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συμμόρφωση με τις Παρ. 21(1), 22(7), 22(8) και 22(10) του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΣΤ (Κανονισμός 81(1)) σε σχέση με τις Ετήσεις Εκθέσεις και τους Ετήσιους Λογαριασμούς Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό)(Αρ. 2) Νόμο του 2000 [Ν 135(Ι)/2000] Υποχρεώσεις Εκδοτών αναφορικά με οικονομικά αποτελέσματα Διόρθωση στο Ενημερωτικό Δελτίο των Εταιρειών υπό ένταξη σε σχέση με την εισαγωγή τους στο αποϋλοποιημένο σύστημα καθώς και άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δικαιώματα Επιλογής Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών μετά την έγκριση των τελικών ετήσειων λογαρισμών και την υπογραφή της έκθεσης ελεγκτών Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση Διασπορά Μετοχιικού Κεφαλαίου Εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySE Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των Περί Αξιών και Χρηαμτιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2001 Καθορισμός ημερομηνίας αρχείου (record date) Τροποποίηση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002 Επεξηγηματική κατάσταση σύμφωνα με τις Παραγράφους 25 και 27(5) του Μέρους IV του Παραρτήματος ΣΤ (Κανονισμός 81(1)) Ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να παρατίθενται στα Ενημερωτικά Δελτία προς έγκριση από το Συμβουλίο του ΧΑΚ Τήρηση του Κανονισμού 81(1), Παράρτημα ΣΤ, Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 14 Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 9

10 Υπενθύμιση της ημερομηνίας Άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών Υπενθύμιση για την ημερομηνία άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Συμπληρωματική Εγκύκλιος) Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδα 2001) Καθημερινές ανακοινώσεις εισηγμένων εκδοτών Υποχρέωση δήλωσης κατοχής τίτλων βάση του Άρθρου 60(3) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου Τροποποίηση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών Τροποποίηση της προθεσμίας ανακοίνωσης της ένδειξης του αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος Εκκαθάριση συναλλαγών Μεταφορά εργασιών Κεντρικού Μητρώου στον 2ον όροφο/ μεταφορά άλλων εργασιών εκκαθάρισης που αφορούν την Κ.Δ.Π. 306/99 στο ισόγειο Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySE Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Μετάθεση ημερομηνίας σύγκλισης Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση Εταιρική Διακυβέρνηση στους Εγκεκριμένους Επενδυτικούς Οργανισμούς Ετήσια έκθεση περί εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Πληροφορίες όσον αφορά την ενεργοποίηση Σχεδίου Παροχής Δικαιωμάτων Επιλογής Πληροφορίες όσον αφορά τις μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών Εισαγωγή νέων ρυθμισεων/ διαδικασιών για το Κεντρικό Μητρώο Εισηγμένων Αξιών/ Παρουσίαση συμπηρωματικού εγκειριδίου Καταβολή Μερίσματος/ Προμερίσματος από τους εισηγμένους εκδότες (Ισχύει ως προς την β' παράγραφο η Κωδικοποιήσεις από εκδότες κατά την επίσημη παράδοση των μητρώων εγκύκλιος) τους στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Διοργάνωση Σεμιναρίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση Γενικές πληροφορίες που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 10

11 Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/ CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των Χρηματιστηριακών Κανονισμών Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Επενδυτή / Τέλος διόρθωσης Ωράριο Λειτουργίας των γραφείων του ΧΑΚ Τροποποιήσεις Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και Ετήσια έκθεση περί εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Υποχρέωση ειδοποίησης ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή άλλου οργάνου διοίκησης εκδότη βάση του Άρθρου 60(1) Συλλογή Δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών Σεμινάριο Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Διοργάνωση Εταιρικών Παρουσιάσεων στο ΧΑΚ Αριθμοί εγγραφής νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Τροποποιήσεις Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή σε σχέση με το Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Επενδυτή - Διαδικασία Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου Έναρξη λειτουργίας της Ιστοσελίδας του Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου Τίτλοι σε Ειδική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίυ Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000 Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/ CySE Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής Υποχρέωση προς Ανακοίνωση η Οδηγία του Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή - Διόρθωση Λαθών 2004 Παρουσίαση των επιχειρηματικών/ στρατηγικών σχεδίων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ Μετατάξεις και αναδιοργανώσεις εταιρειών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 11

12 Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE - CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Ονομαστική Αξία εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Συλλογή Δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών Έναρξη εφαρμογής τροποποιήσεων της Νομοθεσίας με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων στην υφιστάμενη αγορά: Συλλογή δεδομένων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων στην υφιστάμενη αγορά: Συλλογή δεδομένων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων (Ισχύει όλο το περιεχόμενο της εγκυκλίου εκτός των τελευταίων Υιοθέτηση συστήματος κατηγοριοποίησης του Οαργανισμού FTSE στην δύο παραγράφων) Κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο - Πιστοποιήσεις Υπογραφών Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Ανακοινώσεις διορισμού αξιωματούχων Άρθρο 60(1) - Υποχρέωση δήλωσης κατοχής τίτλων βάση του Άρθρου 60(3) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Ανακοινώσεις εταιρειών για κατατάξεις στις νέες αγορές Ανακοίνωση τριμηνιαίων εκθέσεων από εκδότες που δεν είναι εισηγμένοι στην Κύρια Αγορά/ Κατηγορία του ΧΑΚ Ανακοίνωση τριμηνιαίων εκθέσεων από εκδότες που δεν είναι εισηγμένοι στην Κύρια Αγορά/ Κατηγορία του ΧΑΚ Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Σεμινάριο Εταιρικής Διακυβέρνησης Διεύρυνση/ διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 12

13 Σεμινάριο με θέμα "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ/ ΜΗΤΡΩΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" Έναρξη εταιρικών παρουσιάσεων για το έτος 2005 Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2005 Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2005 Πληροφορίες αναφορικά με τις μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης και μετατροπή χρεογράφων σε μετοχές Συμπλήρωση στοιχείων του εντύπου που αφορά το Άρθρο 60(3) του Νόμου Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών Πληροφόρηση όσον αφορά τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Επιλογής) Διεξαγωγή Σεμιναρίων με θέματα "International Financial Reporting Standards (IFRSs) and IFRICs" και "The Revised Standards and Financial Instruments" Καταχώρηση εισηγμένων εταιρειών στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών Υποχρεώση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2005 Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Ενοποίηση Νομοθεσίας ΧΑΚ Υποχρέωση εισηγμένων εκδοτών για την έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα "Το Νέο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του ΧΑΚ - Εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ και συνεχείς υποχρεώσεις των εισηγμένων εκδοτών" Έντυπο Διορισμού/ Παραίτησης Διοικητικών Συμβούλων, Γενικού Διευθυντή, Ελεγκτών, σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) του περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ - ΧΑ/ Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης 2006 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής 1/2006 Διακυβέρνησης 2/2006 Περισυλλογή στοιχείων ενόψει εφαρμογής Κοινής Πλατφόρμας ΧΑΚ - ΧΑ 3/2006 Τρόπος Διαβίβασης Πληροφοριών/ Ανακοινώσεων στο ΧΑΚ C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 13

14 4/2006 2η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 5/2006 Κωδικοί και Ονομασίες Εισηγμένων Αξιών όπως θα εισαχθούν στα Λογισμικά Συστήματα της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ - ΧΑΚ Αποστολή ενημερωτικού υλικού για την Κοινή Πλατφόρμα ΧΑ-ΧΑΚ 7/2006 Δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν θέματα Διασποράς μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών 8/2006 Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών 9/ /2006 Τροποποιήσεις Νομοθεσίας 11/2006 Ενημερωτικό κείμενο για τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) Εισηγήσεις αναφορικά με την μετατροπή του κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών σε Ευρώ και ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών/ Διευκρινίσεις σε θέματα Εταιρικών Πράξεων Διευκρινίσεις αναφορικά με τις ανακοινώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων 12/2006 των εισηγμένων εταιρειών σε Ευρώ 13/2006 Παρουσίαση σε εισηγμένες εταιρείες για την Κοινή Πλατφόρμα 14/2006 Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ/ Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης 15/ /2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 17/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 18/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 19/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 20/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 21/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 22/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 23/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 24/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 25/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 26/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 27/ /2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 29/2006 Ενημέρωση για θέματα της Κοινής Πλατφόρμας που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες Λογισμικό σύστημα για των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με τα μητρώα κατόχων τίτλων τους Λογισμικό σύστημα για των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με τα μητρώα κατόχων τίτλων τους - διαδικασία απόκτησης πρόσβασης και σχετικό ενημερωτικό υλικό C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 14

15 30/2006 Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ ΚΔΠ 596/2005, που αφορά την εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ και τις συνεχείς υποχρεώσεις εισηγμένων εταιρειών 31/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 32/2006 Θέματα που απορρέουν με την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας 33/2006 Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ/ Ιστορικά στοιχεία Μετοχολογίων /2006 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις - Αποστολή Αρχείων Εταιρικών Δραστηριοτήτων 35/2006 Επισημάνσεις, Διευκρινήσεις Εταιρικών Δραστηριοτήτων 36/2006 Εταιρικές Πράξεις 37/2006 Διευκρινίσεις Διανομής Μερίσματος/ Τοκομεριδίου από Χειριστές 38/2006 Νέα έκδοση του συστήματος Shares Management System 01/2007 Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης ΚΔΠ 596/2005 Σεμινάριο με θέμα "Νέες εξελίξεις στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 02/2007 καθώς και στις Αγορές ΧΑΚ" Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE - CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση της Παραγράφου των 03/2007 ΚΔΠ 596/2005 Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων 04/2007 Εταιρειών 05/2007 Εταιρικές Δραστηριότητες - Διευκρινήσεις/ εισηγήσεις 06/2007 Επανέκφραση των ονομαστικών αξιών των εισηγμένων μετοχών σε Ευρώ 07/2007 Εταιρικές Δραστηριότητες - Διευκρινήσεις/ εισηγήσεις 08/2007 Παρουσίαση ΧΑΚ (4 Οκτωβρίου 2007) προς τους Θεσμικούς Επενδυτές Προσθήκες στο έντυπο Διορισμού/ Παραίτησης Διοικητικών Συμβούλων, Γενικού Διευθυντή, Ελεγκτών, σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) του περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του / /2007 Συνάντηση με εκπροσώπους εισηγμένων εταιρειών Επανέκφραση των ονομαστικών αξιών των εισηγμένων Εταιρικών Χρεογράφων από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ 11/ /2007 Εταιρικές Παρουσιάσεις 13/2007 Εταιρικές Παρουσιάσεις 14/2007 Χαρτοσήμανση συμφωνιών 15/2007 Τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΧΑΚ 2008 C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 15

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7173 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-08 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/05/2008

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC PRIMETEL PLC ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,17 (0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ:: ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΔΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: το θεσμικό πλαίσιο και η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα