ΘΕΩΝΑΣ A' Ο ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΝΑΣ A' Ο ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΘΕΩΝΑΣ A' Ο ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ό άγιος Θεωνάς «τίνα μέν είχε πατρίδα έπί τής γης, ή τίνας γονείς, ή μέ ποιον τρόπον έγένετο Άρχιερεύς τής Θεσσαλονίκης, άπό ιστορίαν έγγραφον ή παράδοσίν τινα, δέν έμάθομεν. Η διότι ό "Αγιος δέν έφανέρωσεν εις ούδένα τό όνομα τής πατρίδος καί των γονέων του, καθώς τό άπέκρυψαν καί πολλοί άλλοι έκ των 'Αγίων επειδή έμίσησαν όλοσχερώς όλα τα γήινα πράγματα... "Η διότι ό πανδαμάτωρ χρόνος, καθώς καί άλλα πολλά, ούτως ήφάνισε καί τά περί τής ζωής τοΰ 'Αγίου υπομνήματα καί διηγήσεις τόσα δέ μόνον ήξεύρομεν περί αύτοϋ, όσα αναφέρει ό βίος τοϋ Όσιομάρτυρος Ιακώβου του νέου1, τοϋ εν Άγίω Όρει τοϋ "Αθω άκμάσαντος άνωθεν τής των Ίβήρων Μονής, όπου τώρα είναι ή σκήτη τοΰ Τίμιου Προδρόμου»2. Παράδοσίς τις έν Μυτιλήνη θέλει τόν Θεωνάν Μυτιληναίον3, δτ δ καί οί νεώτεροι ερευνηταί τόν άποκαλοϋν Λέσβιον, είτε διότι κατήγετο έκ τής νήσου Λέσβου, είτε διότι παρέμεινεν έν αύτή ώς πνευματικός4. Άπήχησιν 1. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων τόν μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους μαρτυρησάντων. Συναχθέντα έκ διαφόρων Συγγραφέων καί μετ έπιμελείας πλείστης διορθωθέντα έν οίς καί ίκαναί άκολουθίαι προσετέθησαν, Άθήναι 19613, σ. 38α-44β. 2. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Άθήναι 1960, τ. Δ', Μήν Απρίλιος, σ. 81. Ό βίος τοϋ άγιου Θεωνά έξεδόθη τό πρώτον εις τό Νέον Έκλόγιον περιέχον βίους άξιολόγους διαφόρων αγίων, Έν οίς προσετέθη ήδη καί ό βίος τοϋ έν Άγίοις Πατρός ήμών Θεωνά Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης καί άλλα ψυχοφελή διηγήματα έκλεχθέν έκ πολλών καί διαφόρων βιβλίων, εις απλήν τε φράσιν μεταγλωττισθέν, καί διά φιλοχρίστου τίνος χριστιανού τό πρώτον έκδοθέν, δευτέρα εκδοσις ύπό Άββακούμ ΐεροδιακόνου καί Άνθιμου μοναχού τών άγιορειτών καί άδείμ τής τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης Εκκλησίας, Έν Κωνσταντινουπόλει,αωξγ', 1863, σ. 383α-386β. 3. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν Χαλκιδική, ΒΖ, τ. 7 (1898), σ. 62. Έν Μυτιλήνη δείκνυται δήθεν καί οικία τοΰ κοσμικού Θεωνά μετά 25 έλαιοδένδρων, σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται άπό Θεωνά τοϋ άπό ηγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου ( ), ΒΖ, τ. 12 (1903), σ Δ ι ο ν. Δ α κ ο υ ρ ά, Θεωνάς. Ό Λέσβιος. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, στ. 502.

2 Θεωνας A' ό από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 271 τής παραδόσεως ταύτης εύρίσκομεν έν τή Λεσβιάδι του Σταυράκη Αναγνώστου, ένθα άναφέρονται τα έξης. «Ίερεύς τις ενάρετος καί εύλαβής καθ υπερβολήν έκ του έξω τής Θεσσαλονίκης ευρισκομένου Μοναστηριού τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας καταγόμενος, Θεωνας, προ δύο καί ήμισείας, ή καί επέκεινα έκατονταετηρίδων, διέτριβεν εις Πλομάριον, έπαγγελλόμενος τον Πνευματικόν καί ταξιδιώτην τούτον (όστις είναι σήμερον ό "Αγιος Θεωνας) έσυκοφάντησαν έπί μοιχεία τινές έκ των κατ εκείνην τήν έποχήν Πλομαριωτών ό δε εύλαβής καί θεοφοβούμενος ούτος άνήρ, μετά τήν θείαν Μυσταγωγίαν, έπεκαλέσθη τήν θείαν δίκην κατά των κατηγόρων του- καί έξαίφνης έκεϊθεν άνεχώρησεν εις τό Μοναστήριόν του- οπού καί έναρέτως μέχρι τέλους διαβιώσας άπέθανε καί ό τάφος του έκεΐ σώζεται σήμερον, σεβόμενος ώς ό του αγίου Θεωνά ό τάφος»1. Ταύτα πάντως αποτελούν προφορικήν παράδοσιν, μή δυναμένην νά διακριβωθή, ήτις, άγνωστον πόθεν έλκουσα τήν αρχήν, έσώζετο μέχρι των άρχών τού αίώνος μας εις τήν μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας2. Έξ όσων ήμΐν είναι γνωστά, ό Θεωνας πρέπει νά έγεννήθη περί τό δεύτερον ήμισυ τού 15ου αίώνος. Είναι όλως ύποθετική καί ούδαμού στηρίζεται ή γνώμη τού Σεβ. Μητροπολίτου 'Ιερισσού, 'Αγίου Όρους καί Άρδαμερίου κ. Διονυσίου (άποθανόντος Μητροπολίτου Εδέσσης καί Πέλλης), ότι ό Θεωνας, τον όποιον ταυτίζει μετά τού έτέρου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Θεωνά ( ), τού άπό Παροναξίας, έγεννήθη κατά τό έτος Ό άγιος Θεωνας, μεταβάς εις τό "Αγιον Όρος, ήσκήτευσε κατ άρχήν εις τήν μονήν τού Παντοκράτορος4, ένθα ήτο έφημέριος5. Επειδή όμως ήγάπα τήν ήσυχον ζωήν περισσότερον τής κοινοβιακής, μετέβαινε προς συνάντησιν τού 'Αγίου Ιακώβου, όστις έμόναζεν άνωθεν τής μονής των Ίβήρων, εις τό μονύδριον τού Τιμίου Προδρόμου, τό όποιον άνεκαίνισε, καί όστις ήτο περιβόητος μεταξύ όλων των πατέρων τού Όρους διά τάς 1. Σ τ α υ ρ. Αναγνώστου, Ή Λεσβιάς φδή ή ιστορικόν έγκώμιον τής νήσου Λέσβου, Σμύρνη 1850, σ , παρά Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ. 62, ύποσ Β α σ. Π. Σ τ ο γ ι ά ν ν ο υ, "Ελληνες λόγιοι έπί Τουρκοκρατίας. "Οσιος Θεωνας Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, «Γρηγόριος ό Παλαμας», τ. 54(1971), σ Μητρ. ΤερισσοΟ, Αγίου "Ορους καί Άρδαμερίου Διονυσίου, Ή 'Αγία Αναστασία ή Φαρμακολύτρια καί ή όμώνυμος ιερά μονή. Ό "Αγιος Θεωνας αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Β' κτίτωρ τής ίερδς μονής. Τό άγιον λείψανον αύτοϋ. Τά σύγχρονα θαύματα τής άγιας Αναστασίας, Έν Θεσσαλονίκη 1950, σ Νικοδήμου τού Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40β. Β ί- κτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Κ ω ν σ τ. X ρ. Δ ο υ κ ά κ η, 'Ο Μέγας Συναξαριστής, τ. 8, Μην Απρίλιος, Άθήναι 19622, σ. 48.

3 Ill Αποστόλου Γλαβίνα μυστικάς άποκαλύψεις καί τά ούράννα χαρίσματα, τά όποια ήξιώθη παρά του Θεού1. Ότε ό άγιος Ιάκωβος άνεχώρησεν άπό τήν Σκήτην ταύτην καί μετέβη μετά των εξ μαθητών του εις τό ενδότερον μέρος του Άθω, τόν ήκολούθησε καί ό όρεγόμενος περισσότερον ήσυχίαν Θεωνάς. Καί ένταϋθα όμως ό άγιος 'Ιάκωβος δέν παρέμεινεν επί πολύ. Παραλαβών τούς μαθητάς του, άνήλθεν εις τό όρος τού Άθω διά να προσευχηθή καί μετά άπό όλονύκτιον δέησιν, δι οπτασιών ένισχυόμενος, άπεφάσισε νά έξέλθη πλέον ευθύς τού Αγίου Όρους. Άναχωρήσας εκείθεν, μετέβη μετά τών μαθητών του εις κάστρον όνομαζόμενον Πέτρα, του όποιου προεΐπε τήν μετά τρεις ήμέρας γενομένην πυρκαϊάν. Έκειθεν μετέβησαν διά τών Μετεώρων, ένθα ό Ιάκωβος διώρθωσε τούς έκεΐ μοναχούς, εις τήν μονήν τού Τίμιου Προδρόμου έν Τρεβεκίστα2 ή Δερβεκίστα, κειμένην ούχί έν Μακεδονία, ώς δέχονται οί Σάθας3, Legrand4, Petit5, Κάρδαρης6 καί Vlachos7, άλλ έν σπηλαία) παρά τόν Εύηνον, φέροντι είσέτι τό όνομα «Άσκηταριό» καί άπέχουσαν μίαν ώραν έκ τοϋ ομωνύμου χωρίου Δερβέκιστα (νυν Άνάληψις) τού τέως δήμου Παμφίας τής επαρχίας Τριχωνίδος τοϋ νομοϋ Αιτωλοακαρνανίας8. Ή έν Δερβεκίστα παραμονή τοϋ Ιακώβου καί τών μαθητών αύτοΰ, συνετέλεσεν όλως έπωφελώς εις τήν έξύψωσιν τοϋ θρησκευτικοϋ φρονήματος τών χριστιανών τής περιοχής, διά τής διδαχής καί τών θαυμάτων, άτινα έτέλει ό άγιος9. Τόν άγιον Θεωνάν, εχων πιστότερον καί γνησιώτερον μαθητήν ό άγιος Ιάκωβος, άπέστειλε προς τόν Αρχιερέα τής Άρτης Ακάκιον Ι.Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συνξαριστής, ε.ά., σ. 81. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 38β. 2. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 39β-40α. Πρβλ. καί Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Κ co V σ τ. Ν. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των έν τοίς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων άπό τής καταλύσεως τής βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι τής έλληνικής έθνεγερσίας ( ), Έν Άθήναις 1868, σ Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en Grec par des Grecs au XVe et XVI0 siècles, t. 1er, Paris 1885 (Bruxelles 1963), σ L. Petit, Les évêques de Thessalonique, «Échos d Orient», τ. 5 ( ), σ. 151 β. 6. Άρχ. Παρθενίου Κάρδαρη, Ό "Αγιος Θεωνάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Βίος, πολιτεία καί άκολουθία αύτοϋ. Ό "Αγιος Ιωσήφ ό έκ Κρήτης. Βίος, πολιτεία καί άκολουθία αύτοϋ, Έν Θεσσαλονίκη 1947, σ Theod. N. Vlachos, Die Geschichte der byzantinischen Stadt Meienikon, Thessaloniki 1969, σ Δ. Λ(αμπαδαρίου), Δερβέκιστα, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη», τ. 9, σ. 48γ. Πρβλ. Πάνου Βασιλείου, Αιτωλίας καί Ακαρνανίας Μητρόπολις, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 1, στ Βασ. Π. Στογιάννου, "Οσιος Θεωνάς, ε.ά., σ Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40α.

4 Θεωνάς A' ό από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 273 και τοϋ έφερε ένταλτήριον γράμμα, διά να έξομολογή τούς εις αυτόν ερχομένους χριστιανούς1. Επειδή όμως ό άγιος Ιάκωβος έτέλει θαύματα «ό Άρτης Άρχιερεύς Ακάκιος, παρανομίας ποιων, καί φοβούμενος, μήπως φανερωθούν αύται άπό τον άγιον, άμα δέ καί διαφθαρείς τον νοϋν άπό κάποιους ψευδομοναχούς, όπού έφθόνουν τόν όσιον, έπήγε (φευ) ό άθλιος, καί έπρόδωσε τόν "Αγιον εις τούς έξουσιαστάς του τόπου διαβαλών αυτόν ότι συνάζει πλήθος διά ξηράς, καί διά θαλάσσης, καί δεν ήξεύρει τί θέλει νά κάμη»2. Ή καταγγελία αυτή τού Ακακίου, εις βάρος τοϋ άγιου Ιακώβου, έμηνύθη εις τόν Μπέην των Τρικάλων, όστις άπέστειλε δεκαοκτώ στρατιώτας αύτού, νά συλλάβουν τόν άγιον καί νά τόν μεταφέρουν εις τά Τρίκαλα. Ένω δέ οί άλλοι μαθηταί τοϋ Ιακώβου, μικροψυχήσαντες, έπέστρεψαν είς τήν μονήν τοϋ Τιμίου Προδρόμου έν Δερβεκίστα, ό Θεωνάς καί έτερός τις μαθητής, ό Μαρκιανός, μή δειλιάσαντες, έμειναν συντροφεύοντες τόν άγαπητόν διδάσκαλόν των. Ό Μπέης των Τρικάλων έβαλε τόν Ιάκωβον τεσσαράκοντα ήμέρας είς τήν φυλακήν, «έως οΰ έλθη παρά τοϋ βασιλέως άπόφασις». Η μέραν τινά οί δύο πιστοί μαθηταί του, Θεωνάς καί Μαρκιανός, ή ρώτησαν τόν έν φυλακή εύρισκόμενον μετά τοϋ διακόνου Ιακώβου καί τοϋ Διονυσίου, περί τής τύχης τής μονής καί των έν αύτή αδελφών, μετά τόν θάνατόν του. Ό Ιάκωβος τότε προεφήτευσε τήν άποχώρησίν των έκ τής μονής καί τήν έπανασυγκέντρωσιν αυτών εις τινα μονήν παρά τήν Θεσσαλονίκην3, «έγραψε δέ καί έπιστολήν ό όσιος έκ τής φυλακής προς τούς άδελφούς, όπού εύρίσκοντο είς τό έν Τρεβέκιστα Μοναστήριον, συμβουλευτικήν τών πρεπόντων, δι ής άπεκατέστησεν είς αυτούς Ηγούμενον τόν Παππά Θεωνάν, παραγγείλας είς αυτούς νά τόν ύποτάσσωνται, ώσάν καί αυτόν καί νά τούς τελέσουν μετά τόν θάνατον τόν σαρανταλείτουργόν τους»4. Ό άγιος Ιάκωβος, ό διάκονος Ιάκωβος καί ό μοναχός Διονύσιος, ώδηγήθησαν προς τόν Βασιλέα, τή διαταγή τοϋ οποίου έβασανίσθησαν σκληρώς επί δέκα επτά ήμέρας, τέλος δέ ό άγιος Ιάκωβος ύποστάς τόν δι άγχόνης θάνατον, παρέδωκε τό πνεΰμα, τήν Ιην Νοεμβρίου τοϋ Τά λείψανα τών τριών Μαρτύρων ήγοράσθησαν υπό τών χριστιανών, μετεφέρθησαν τρία μίλια έξω τής πατρίδος των, είς τό παρά τήν Άδριανούπολιν Άλβανιτοχώριον, καί έναπετέθησαν είς τρία χωριστά μνημεία5. 1. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Νικοδήμου του 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40α. 3. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40β. Β ί- κτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40β-41α. Πρβλ. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40α-42β. 18

5 274 Αποστόλου Γλαβίνα Έκ τής ημερομηνίας τοϋ θανάτου του άγιου 'Ιακώβου, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ασφαλώς, ότι ό Θεωνάς έγένετο ήγούμενος έν τή μονή τοϋ Τιμίου Προδρόμου έν Δερβεκίστα τό έτος Συμφώνως προς τήν προφητείαν τοϋ άγιου Ιακώβου, μετά τον θάνατόν του, οί έν Δερβεκίστα μοναχοί, έγκαταλείψαντες την μονήν, μετέβησαν εις τό "Αγιον "Ορος, εις τήν μονήν τής Σίμωνος πέτρας2. Ένταϋθα ευρισκόμενος καί ό άγιος Θεωνάς, έπληροφορήθη μετά των λοιπών μαθητών τοϋ άγιου Ιακώβου, παρά τίνος Άρτηνοϋ ίερέως, Νικολάου, ότι τά λείψανα τών τριών αγίων ήσαν ένταφιασμένα πλησίον τής Άδριανουπόλεως. Τότε έστάλησάν τινες, ήνοιξαν τούς τάφους αύτών, έλαβον τά λείψανα καί έπέστρεψαν εις τό "Αγιον "Ορος3. Μετ ού πολύ «οί μαθηταί τοϋ 'Αγίου καί διά τήν ένδειαν τών αναγκαίων, καί μάλλον διά τήν προφητείαν τοϋ 'Αγίου άνεχώρησαν άπό τήν Σιμονόπετραν»4 καί λαβόντες τά λείψανα, ήλθον παρά τήν Θεσσαλονίκην. Εύρόντες δε έκεΐ τό Μοναστήριον τής 'Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας5 ή Φαρμακευτρίας, ώς αναφέρει ό Σάθας6, «τό όποιον ήτο τότε Μονύδριον μικρότατον, παλαιότατον καί σεσαθρωμένον, άνοικοδόμησαν έκ βάθρων καί ικανά κελλία έκτισαν διά τούς αδελφούς, χάριτι δέ Χριστοϋ συνήχθη- 1. Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 38. Ό Γ ε- ράσιμος Μικραγιαννανίτης, Ιάκωβος, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, στ. 639, άναφέρει τό έτος Νικοδήμου τοϋ'αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 43α. Β ί- κτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, έ.ά., σ Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, έ.ά., σ. 82. Ό Ν ι κ ό δ η - μος'αγιορείτης, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 42β-43α, αναφέρει ότι ό έξ Άρτης καταγόμενος ίερεύς Νικόλαος, μεταβάς προς συνάντησιν τοϋ κατοικοϋντος εις τον Δούναβιν άδελφοϋ του, εύρε τά λείψανα τών αγίων, τών όποιων τμήματα καθώς καί τήν κάραν τοϋ 'Αγίου Ιακώβου, μετέφερεν εις τό "Αγιον Ορος, προς τούς μαθητάς τοϋ Ιακώβου, οϊτινες έστειλαν τόν μοναχόν Θεόφιλον καί έφερε τά έπίλοιπα λείψανα τοϋ όσιου καί τών μαθητών του. 4. Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ Περί τής Άγιας Αναστασίας πρβλ. Άρχιμ. Αποστόλου Δημέλη, Ό βίος καί τό μαρτύριον Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Βίος παρακλητικός κανών 'Ιστορία τής ίεράς μονής Άγιας Αναστασίας 'Ιερά άκολουθία, Άθηναι Ίω. Σ π. Ρ ά μ φ ο υ, Ή Άγια Αναστασία καί Φαρμακολύτρια, «Εκκλησία», τ. 26 (1949), σ. 27 κ.έ. Τοΰ αύτοΰ, Αναστασία. Ή Φαρμακολύτρια, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 2, στ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατ ι ά δ ο υ, Κατάλογος τών έν τή μονή τών Βλατέων άποκειμένων κωδίκων, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» τ. 2 (1918), σ. 102, 225 καί 441 (χειρόγραφος παράδοσις τοϋ βίου καί τοΰ μαρτυρίου τής Αγίας). 6. Κ ω ν σ τ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή συλλογή ανεκδότων μνημείων τής έλληνικής ιστορίας, τ. Γ', Έν Βενετία 1872, σ. 568, τ. Ε', Έν Βενετία 1876, σ. νη'.

6 Θεωνάς A' ό από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 275 σαν έως εκατόν πεντήκοντα αδελφοί, οϊτινες διήγον κοινοβιακήν ζωήν. Είς δέ τάς οικοδομάς ταύτας καί είς όλους τούς άδελφούς, ήτο Ηγούμενος καί προεστώς ό "Αγιος Θεωνάς»1, διδάσκων τούς ύπ αύτόν μοναχούς2. Δεν είναι γνωστόν πότε ό Θεωνάς καί οί σύν αύτω μαθηταί μετέβησαν είς τήν μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας. Το έτος 1520 δεν δύναται νά έκληφθή ώς έτος άνοικοδομήσεως τής μονής παρά του Θεωνα, ώς δέχεται ό Darrouzès3, διότι κατά τό έτος τούτο ό Θεωνάς έγένετο ήγούμενος είς τήν έν Δερβεκίστα μονήν τού Τιμίου Προδρόμου. Έάν πιστεύσωμεν εις τινα παράδοσιν, συμφώνως προς τήν όποιαν ό Θεωνάς παρέμεινεν είς τό "Αγιον Ό ρος μόνον δύο έτη, δτε έγκατέλειψε τήν Δερβέκισταν4, τότε ή άνοικοδόμησις τής μονής τής 'Αγίας Αναστασίας πρέπει νά τοποθετηθή περί τό έτος Πάντως τά δεδομένα ταΰτα καθιστούν σαφές, ότι ό άγιος Θεωνάς δεν ήτο δυνατόν νά ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατά τό έτος 1520 καί εφεξής, τούλάχιστον μέχρι τού έτους 1525, ώς προσπαθεί νά άποδείξη ό Ζερλέντης, στηριζόμενος είς επισφαλείς μαρτυρίας5. Ουτω π.χ. ή μαρτυρία τού Βελούδου, καθ ήν ό Θεωνάς ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τό 15206, τήν οποίαν επικαλείται ό Ζερλέντης7, δέν δύναται νά έκληφθή σοβαρώς, καθ οτι γνωρίζομεν ότι τό 1520 ό Θεωνάς ήτο ακόμη είς τήν Δερβέκισταν. Επίσης ό Βελούδος είς ούδεμίαν πηγήν παραπέμπει, έξ ής θά ήδυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν περί τής άπιθάνου όντως ταύτης πληροφορίας. Ή δευτέρα μαρτυρία, τήν όποιαν επικαλείται ό Ζερλέντης, προέρχεται έκ τού βίου τού άγιου Θεωνα, ένθα άναφέρεται ρητώς: «Έζη δέ ό "Αγιος Θεωνάς είς τό χιλιοστόν πεντακοσιοστόν εικοστόν πέμπτον έτος από Χριστού»8. Κατά Ι.Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 82. Πρβλ. καί Ν ι- κοδήμου του Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 43β. 2. Ν ι κ. Π. X ρ υ σ α ν θ ί δ ο υ, Αύτοσχέδιος περιγραφή τής Χαλκιδικής Χερσονήσου μετ αρχαιολογικών σημειώσεων καί Ιστορικών συμβάντων, Έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 47 καί Jean Darrouzès, Les manuscrits du monastère Sainte-Anastasie Pharmacolytria de Chalcidique, «Revue des Études Byzantines», τ. 12 (1954), σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, έ.ά., σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, έ.ά., σ Τοϋ αύτοϋ, Θεωνάς ό από ηγουμένων καί Μακάριος ό Ζακύνθιος αρχιεπίσκοποι Θεσσαλονικέων, ΒΖ, τ. 14 (1905), σ Ίωάννου Βελούδου, Ελλήνων Ορθοδόξων άποικία έν Βενετία. 'Ιστορικόν ύπόμνημα, εκδοσις δευτέρα. Άναθεωρηθεϊσα υπό τοϋ αύτοϋ συγγραφέως, Βενετία 1893, σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, 6.Ù., σ Τ ο ΰ αύτοϋ, Θεωνάς ό από ήγουμένων, ε.ά., σ Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 83. Πρβλ. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 43β.

7 276 Αποστόλου Γλαβίνα τον Ζερλέντην, ένταύθα μαρτυρεΐται ό θάνατος του άγιου Θεωνδ1. Έκ των συμφραζομένων όμως καί μόνον καθίσταται σαφές, ότι ό άγιος Θεωνδς δεν άπέθανε τό 1525, άλλ ότι ήτο ήδη ήγούμενος τής μονής τής 'Αγίας Αναστασίας2, ή δε συνέχεια τού κειμένου του βίου παρουσιάζει τον Θεωνδν ζώντα. «Άφ ου δέ έστερέωσε καλώς τοϋτο τό κοινόβιον, καί κατά τον τύπον καί κατά τά ασκητικά του μεγάλου Βασιλείου, έρρύθμισε καί έκανόνισε τούς μαθητάς του νά πολιτεύωνται, έκτισε τό άσκητήριον καί άναχωρών από τό Μοναστήριον κατά καιρούς, ήσύχαζεν έκεΐ μόνος, μόνφ τω Θεω προσευχόμενος καί πάλιν μετέβαινε προς τούς μαθητάς του, παρηγορων αύτούς εις τούς άγωνας τού μοναχικού πολιτεύματος»3. Έπί πλέον, έκ τίνος βραχέος σημειώματος έν χειρογράφω τεύχει τής βιβλιοθήκης τού Βατικανού, καθίσταται δήλον, ότι ό Θεωνδς ήτο ήγούμενος τής 'Αγίας Αναστασίας τόν Ιανουάριον τού έτους Τό σημείωμα τούτο, τό όποιον έξέδωκε καί ό Ζερλέντης, άναφέρει τά έξης: «...Κάλλιστος άμόνα[χος]. Έτους ζλα'. ( =1523) μηνή ειανουάρήο είγουμενο[υ] Θεονα του πάνη. έν τε άγια άναστασια έν το ειερό κηνοβήο...»4. 5 Καί άλλοι όμως λόγοι συνηγορούν εις τήν άποψιν, ότι ό Θεωνδς, ό άπό ήγουμένων, δέν ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καθ ήν έποχήν ό Ζερλέντης τοποθετεί τήν Άρχιερατείαν του. Έπί πλακάς έντετειχισμένης άνωθεν τής πύλης τού πύργου, τού ευρισκομένου εις τό έν Κριτζιανδ τής Επανομής μετόχιον τής μονής τής 'Αγίας Αναστασίας, άναγέγλυπται διά κεφαλαίων γραμμάτων, ποικιλώτατα συμπεπλεγμένων, επιγραφή τού Θεωνδ, τού Οκτωβρίου τού 1529, ήγουμένου τότε τής μονής τής 'Αγίας Αναστασίας6. Νεώτερος έκδοτης τής αυτής έπιγραφής, δέχεται, διορθών τόν πρώτον εκδότην Παπαγεωργίου, ότι ή σωστή χρονολογία αυτής είναι τό έτος 1530 Ι.Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολίτου έ &, σ Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Θεωνδς ό άπό ήγουμένων, ε.ά., σ Δέν είναι όρθόν, ότι κατά τό έτος τοϋτο έγένετο ή άνοικοδήμησις τής μονής ύπό τοϋ αγίου Θεωνδ. Τό έτος τοϋτο πάντως δέχονται ό Μητροπ. Ίερισσοϋ, 'Αγίου "Ορους καί Άρδαμερίου Διονύσιος, Ή Άγια Αναστασία, ε.ά., σ. 10 καί καί ό Ί ω. Κ. Κορναράκης, Αναστασίας αγίας Μονή, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 2, στ Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, έ.ά., σ. 83. Ό Μ. Ί ω. Γ ε- δ ε ώ V, Ιωακείμ μοναχός ό Άναστασιώτης, «Εκκλησιαστική Αλήθεια», έτος Δ' (1883), σ. 11 β, αναφέρει ότι ό Θεωνδς έπεσκεύασε τήν μονήν έν τφ μέσω τοϋ ΙΣΤ' αίώνος. Ό αύτός Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ V, Μνεία των προ έμοϋ , Έν Άθήναις 1934, σ. 42, αναφέρει, ότι ή μονή ήρξατο κτιζομένη μεταξύ τών έτών Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Περί τριών ιεραρχών Θεσσαλονίκης φερόντων τό όνομα Θεωνδς, «Εκκλησιαστική Αλήθεια», τ. 31 (1911), σ. 260β. 5. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ. 80. Πρβλ. καί σ. 43. Ή έπιγραφή σ

8 Θεωνας A' ό από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 277 καί όχι τό Εϊς έκδοτήριον γράμμα του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ, τοϋ Ιουνίου του έτους 1531, ό Θεωνας, δστις άποκαλεΐται «θεοφιλής καί θείος» καί εις τον όποιον ό Ίωάσαφ άναθέτει τήν διακυβέρνησιν καταπεπτωκότος μοναστηριού έν Θεσσαλονίκη, του τής ύπεραγίας Θεοτόκου ή τοϋ κυροΰ Ίωήλ2, ήτο είσέτι ήγούμενος τής 'Αγίας Αναστασίας3. Εις κώδικά τινα τής έν "Αθω μονής τής Μεγίστης Λαύρας (Κώδιξ I 40 έβδομαδαρία φ. 156), τον Ιούνιον τοϋ έτους 1535 μνημονεύεται ό Θεωνας ετι «παπάς»' «έν τω ζμγ' (1535) ίνδ. η' έν μηνί Ίουνίω α' κάγώ Σωσίπατρος μοναχός παραγενόμην έν τω μοναστήρίω τής άγιας Αναστασίας καί εδωκα εις τούς προϊσταμένους αδελφούς, τόν τε παπά κύριον Θεωνάν τόν ήμιόνιον ον εΐχον καί τετραβάγγελον πάνυ ώραϊον καί Πανθέκτην ομοίως ήν είχον ψάλλειν, Ώρολόγιον όκτάηχον καί Έβδομαδαρίαν καί τα ήθικά τοϋ μεγάλου Βασιλείου βιβλίον ώραϊον»4. 5Έκ τούτων λοιπόν καταφαίνεται ότι, τουλάχιστον μέχρι τοϋ έτους 1535, ό ήμέτερος Θεωνας, ό από ήγουμένων, δεν ήτο ακόμη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Οϋτω πιστεύομεν, ότι δεν εύσταθεϊ ή προσπάθεια τοϋ Ζερλέντου νά παρουσιάση μεταξύ των έτών 1520 καί 1542, δύο διάφορα πρόσωπα φέροντα τό όνομα Θεωνας, ένω πρόκειται περί ενός καί τοϋ αύτοϋ προσώπου, τό όποιον οπωσδήποτε μέχρι τοϋ 1535 ήτο ήγούμενος. Τό άνακόλουθον των σκέψεων καί των έπιχειρημάτων τοϋ Ζερλέντου, άπέδειξεν ευκρινώς ό Petit6, ένω ή εις τάς παρατηρήσεις τοϋ Petit άπάντησις τοϋ Ζερλέντου, έβασίσθη έκ νέου έπί των αύτών στοιχείων7, τά όποια έπεκαλέσθη καί ότε διά πρώτην φοράν ήσχολήθη μέ τό θέμα αυτό8. 'Η έν τή μονή τής 'Αγίας Αναστασίας παραμονή τοϋ Θεωνά, άνήγαγε ταύτην εις περιωπήν, ήτις μαρτυρεΐται έκ τοϋ πλήθους των άνά τό όρος αύτής διεσπαρμένων παρεκκλησίων (9 τόν άριθμόν, τής άγιας Τριάδος, των αγίων Ι.Θεοχ. Παζαρά, 'Η κτητορική έπιγραφή τοϋ μετοχιού της 'Αγίας Αναστασίας στα Κριτζιανά Επανομής, «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), σ Δι έτέρας έπιγραφάς τής 'Αγίας Αναστασίας βλ. Λίνου Πολίτη, Επιγραφές 'Αγίας Αναστασίας, «Ελληνικά», τ. 12 ( ), σ Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ. 62 καί Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, έ.ά., σ. 72. Τό όλον γράμμα σ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Άγιορειτικων κωδίκων σημειώματα. Α' τής Λαύρας τοϋ αγίου Αθανασίου, «Γρηγόριος ό Παλαμδς», τ. 1 (1917), σ Jean Darrouzès, Les manuscrits, ε.ά., σ. 56. Πρβλ. καί σ Τήν αποψιν τοϋ Ζερλέντου αποδέχεται καί ό Βασ. Π. Στογιάννος, Όσιος Θεωνας, ε.ά., σ Πρβλ. καί σ L. P e t i t, Nouveaux évêques de Thessalonique, «Échos d Orient», τ. 6 (1903), σ. 295β-296β. Πρβλ. καί Jean Darrouzès, Les manuscrits, έ.ά., σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεωνας ό από ήγουμένων, 6.ά., σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ

9 278 Αποστόλου Γλαβίνα Κηρύκου καί Ίουλίττης, Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, των Δώδεκα "Αποστόλων, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, του άγιου Αντωνίου, τοϋ άγιου Γεωργίου, του άγιου Δημητρίου καί τοϋ προφήτου Ήλιού, οίς έπειτα προσετέθη τό τοϋ άγιου Θεωνά, πλησίον τής σκήτης αύτοϋ) δείκνυται εν τή νοτία αύλή τή εντός τής μονής ευμεγέθης θολωτός λουτρών, έπικείμενος βαθεΐ καί εύρυχώρφ ύπογείω θαλάμω (έν φ κρέμανται σταλακτΐται), κτίσμα τοϋ Θεωνά, πλησίον δε τοϋ ναϊδρίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου έρείπια θεμελίων τοϋ ύπό Θεωνά ίδρυθέντος σχολείου των προς τον μοναστικόν βίον προπαιδευομένων ή παράδοσις λέγει καί περί νοσοκομείου τοϋ Θεωνά1. Πότε έγένετο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό ήμέτερος Θεωνας; Εϊδομεν άνωτέρω, ότι ό Θεωνας ήτο άκόμη εις τήν μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας τον Ιούνιον τοϋ Εκτός τούτου μέχρι τοϋ έτους 1535 προΐστατο τής Θεσσαλονικέων Εκκλησίας ό Ίωάσαφ, διότι κατ αύτό τό έτος δαπάνη αύτοϋ άντεγράφη μηνιαϊον τοϋ Ιανουάριου2. Επομένως ή άνάρρησις τοϋ Θεωνά, εις τόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης, έγένετο οπωσδήποτε μετά τό Ή εικοσαετής άρχιερωσύνη τοϋ Θεωνά έν Θεσσαλονίκη, , ώς δέχεται ό Άνθιμος Άλεξούδης3, δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ότι εύσταθεΐ. Τόν Ίωάσαφ λοιπόν διεδέχθη πιθανώς ό Θεωνας4 καί ούχί τόν Μακάριον, ώς δέχονται οί Ζερλέντης5 καί Παπαδόπουλος-Κεραμεύς6. Ό Μακάριος ήδη τό έτος 1537 ώνόμαζεν έαυτόν πρώην Θεσσαλονίκης άρχιεπίσκοπον7 καί άπέθανε τήν 12ην Απριλίου τοϋ Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ Σ π υ ρ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταϊς βιβλιοθήκαις του 'Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων, τ. Β', έν Κανταβριγία τής Αγγλίας 1900, σ. 244 β. Π ε- ρικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ Ανθίμου Άλεξούδ η, Χρονολογικοί Κατάλογοι των άπό Χρίστου Άρχιερατευσάντων, κατ έπαρχίας (έκ τοϋ Νεολόγου Κ/πόλεως τής Τετάρτης 28 Φεβρ. 1890, αϋξ. άρ. ιρυλ καί έξής), Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Έκατονταετηρίδος Ή Χρυσή Βίβλος τοϋ Ελληνισμού, τ. Στ'. Εκκλησία-Κλήρος, Εν Αθήναις 1922, σ Πρβλ. καί L. Petit, Les évêques, ε.ά., σ. 151α. Τ ο ϋ αύτοϋ, Nouveaux évêques, ε.ά., σ. 296α. 5. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ Πρβλ. τοϋ αύτοϋ, Θεωνας ό άπό ηγουμένων, ε.ά., σ Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ή μονή Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, ΒΖ, τ. 10 (1901), σ Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ή μονή Αναστασίας, ε.ά., σ Περ ικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Εφημερίδες, Αθήναι 1936, σ. 23. Ό Μακάριος έχειροτονήθη Μητροπολίτης Κορίνθου τό 1507 καί άπέθανεν ώς μοναχός Μιχαήλ εις τήν μονήν Βατοπεδίου.

10 Θεωνάς A' ό από ήγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 279 'Η πρώτη σαφής μαρτυρία, οτι ό Θεωνάς ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, προέρχεται εκ τίνος γράμματος αύτοϋ, του όποιου μνείαν ποιείται ό Langlois1. Έκ τούτου καταφαίνεται, οτι ό Θεωνάς το έτος 1539 κατείχε ήδη τον μητροπολιτικόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης. Έξ άλλου δε γράμματος2, δι ου δηλοϋται περί των προσερχομένων καί άφιερούντων πράγματα τω μοναστηρίω Μαρίας τής άεί Παρθένου,όπως απερχόμενοι αύτοϋ μή άντιποιώνται ταύτων3, καθίσταται σαφές, ότι έξηκολούθει νά προΐσταται τής Θεσσαλονίκης τόν Μάϊον τοϋ 'Ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό Θεωνάς «έπρόσθετε νηστείαν επάνω εις νηστείαν, αγρυπνίαν εις τήν αγρυπνίαν, προσευχήν εις τήν προσευχήν, τοις πάσι πάντα έγίνετο, κατά τόν Απόστολον, μόνον διά να κερδίση πάντας τούς έμπιστευθέντας αύτω Χριστιανούς καί νά φυλάξη τά ποίμνιά τουάπότάς έπιβουλάς τών αισθητών καί νοητών λύκων, ώς αληθινός ποιμήν καί του Άρχιποίμενος Χρίστου μαθητής γνησιώτατος»4. Εις γράμμα τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου Β', έκδοθέντος τόν Απρίλιον του 1542, ό Θεωνάς μνημονεύεται «ώς ό μακαρίτης πρώην άρχιερεύς χρηματίσας Θεσσαλονίκης κύριος Θεωνάς εκείνος»5. Επομένως ό Θεωνάς έχρημάτισε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τουλάχιστον άπό τοϋ έτους 1539 καί έποίμανε τήν Εκκλησίαν τών Θεσσαλονικέων μέχρι τοϋ χρονικοϋ διαστήματος μεταξύ τοϋ Μαΐου τοϋ 1541 καί τοϋ Απριλίου τοϋ V. Langlois, Le Mont Athos et ses monastères, Paris 1867, σ Tò γράμμα έν Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολΐται, ε.ά., σ Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Τό γράμμα έν Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολΐται, ε.ά., σ Περίληψιν τοΰ γράμματος βλ. έν Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ Ό Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου, Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεωνάς ό Α' καί τό εργον αύτοϋ μαρτυρολογικόν, «Εκκλησιαστική Αλήθεια», τ. 31 (1911), σ. 180β, παρακινηθείς ύπό τίνος χειρογράφου τεύχους τοϋ μαρτυρίου τοϋ άγιου Μιχαήλ τοϋ Μαυρουδή, έπιγεγραμμένου: «Μαρτύριον τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Μιχαήλ τοϋ νεωστΐ μαρτυρήσαντος έν Θεσσαλονίκη συγγραφέν παρά τοΰ πανιερωτάτου άγιου Θεσσαλονίκης κυρίου Θεωνά», έν φ άναφέρεται, έν σ. 69 τοϋ τεύχους, ή 21η Μαρτίου τοϋ έτους 7052 (-5508=1544) ώς χρόνος μαρτυρίου τοϋ Μιχαήλ, δέχεται, οτι ό Θεωνάς εζη έτει 1544 ώς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Είναι προφανές, οτι τό όνομα τοϋ Θεωνά έξελήφθη ένταϋθα άντί τοϋ Θεοφάνους. 6. Π ρβλ. Θεοχάρη Παζαρά, Ή κτητορική έπιγραφή, έ.ά., σ Ό Μ i c h a e- 1 i s Le Q u i e n, Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus, tomus secundus, Parisiis 1740, σ , ούδένα λόγον περί τοϋ ήμετέρου Θεωνά ποιείται, εΐ μή μόνον περί τοϋ Θεωνά τοΰ άπό Παροναξίας. Ό πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Εύστρατιάδ η ς, Άγιολόγιον τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Έκδοσις τής Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, σ. 203α, άναφέρει, ότι ό Θεωνάς έκοιμήθη έν ειρήνη περί τό

11 280 Αποστόλου Γλαβίνα Ώς διοικητήριον του Μητροπολίτου Θεωνα έχρησίμευσεν οικία τις κειμένη νοτίως καί άπέναντι τοϋ ναοϋ των Άσωμάτων ("Αγιος Γεώργιος- Rotonda) καί ήτις διετήρει στοιχεία βυζαντινής κοσμητικής αρχιτεκτονικής, ενώ δύο ετεραι νοτίως συνεχόμενοι οίκίαι έχρησίμευον ώς κατοικία αύτοϋ, ό δέ ναός των Άσωμάτων ήτο ό μητροπολιτικός ναός1. Τήν τελευταίαν ταύτην αποψιν ήμφεσβήτησεν ό Θεοχαρίδης2, τόν όποιον ήκολούθησε καί ό Λέτσας3. Ό Θεοχαρίδης έδέχθη, ότι από τοΰ 1525 καί έξής μητροπολιτικός ναός τής Θεσσαλονίκης ήτο ό μικρός ναός τοϋ Αγίου Δημητρίου. Εις τήν συζήτησιν έπανήλθεν ό Βακαλόπουλος καί έτεκμηρίωσε τήν αποψιν, ότι ό ναός των Άσωμάτων ήτο επί Θεωνα ό μητροπολιτικός ναός4. 5 Τό ιερόν καί σεβάσμιον λείψανον τοϋ αγίου Θεωνα, άπολέσαν κατά τήν ετει 1821 εις τήν νήσον Σκόπελον καί έκεΐθεν εις τό Άγιον Όρος (εις τήν μονήν τοΰ Έσφιγμένου) υπό των μοναχών Μητροφάνους καί Νικοδήμου μεταφοράν αύτοϋ μέγα μέρος τοϋ δέρματος8, εύρίσκεται έτι ολόκληρον εις τήν 'Ιεράν Μονήν τής Αγίας Αναστασίας, τής όποιας υπήρξεν ό ανακαινιστής καί ήγούμενος, «εύωδίαν άναπνέον άρρυτον, θαύματα ένεργοϋν καί ιάματα παρέχων τοΐς μετά πίστεως τή σορρώ αύτοϋ προσερχομένοις»6. Ό Άγιος Θεωνάς έορτάζεται τήν 4ην Απριλίου7, τήν δέ μνήμην αύτοϋ τελοϋν οί πατέρες τής Μονής τής Αγίας Αναστασίας κατά τήν τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών, «αγρυπνίαν έπιτελοϋντες καί πανήγυριν, έν ή συνέρχονται οί από τά πέριξ Χριστιανοί, κατά μίμησιν τοϋ τής δευτέρας Κυριακής έορταζομένου Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, τοϋ οποίου ούχί μόνον εις τόν θρόνον υπήρξε διάδοχος, άλλά καί εις τήν άρετήν καί άγιότητα έφάμιλλος, ό μακάριος Θεωνάς»8. Δέν είναι γνωστόν πότε ήρχισε να έορτάζεται ώς άγιος ό Θεωνάς. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' ( ), κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1797, άναφερόμενος εις τόν Θεωνάν, δέν άποκαλεϊ τοϋτον 1. Άι Βακαλοπούλου, Τρεις οίκοι βυζαντινού ρυθμοϋ έν Θεσσαλονίκη, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τ. 19 (1935), σ Τ ο ϋ αύτ οο, Ό Ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου (Rotonda) ώς μητρόπολις κατά τόν 16ον αιώνα, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», τ. 16 (1940) σ Γ ε ω ρ γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, 'Ο ναός των Άσωμάτων καί ή Rotonda τοϋ Άγιου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, «Ελληνικά», τ. 13(1954), σ Ά λ ε ξ. Ν. Λέτσα, 'Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1961, σ Ά π. Βακαλοπούλου, Ύπήρξεν έπί Τουρκοκρατίας μητροπολιτικός ναός ό Άγιος Γεώργιος (Rotonda) καί πότε; «Μακεδονικά», τ. 4( ), σ Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ Βίκτωρος Ματθαίου, 'Ο Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ Μηναΐον Απριλίου, εκδ. τό «Φως» τής Χριστιανικής Ένώσεως έργαζομένης νεολαίας, Άθήναι 1961, σ. 33β. 8. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 85.

12 Θεωνας A' ό άπό ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 281 άγιον, άλλ άναφέρει ρητως, δτι ή μονή τής 'Αγίας Αναστασίας άνφκοδομήθη έκ βάθρων «παρά τίνος κύρ Θεωνδ, του μετέπειτα καί Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης γενομένου»1. Είναι πιθανόν ότι τον Θεωνδν έκήρυξεν ώς άγιον ό μοναχός Νικόδημος ό 'Αγιορείτης2, δστις εγραψεν, δχι μόνον τόν βίον τοϋ άγιου, άλλά συνέθεσε καί τήν άκολουθίαν του3. Ακολουθίαν τοϋ 'Αγίου Θεωνδ έξέδωκεν ομοίως ό Άρχιμ. Παρθένιος Κάρδαρης4. Έτέρα ακολουθία, ποιηθεΐσα έν 'Αγίω Όρει ύπό Γερασίμου μονάχου Μικραγιαννανίτου ύμνογράφου τής Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας, έξεδόθη, έγκρίσει τής Ιερός Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ύπό τοϋ 'Ιερού Ναοϋ 'Αγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης5. Περί τοϋ Θεωνδ τοϋ άπό Παροναξίας, χρηματίσαντος ομοίως Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ( ), τόν όποιον ώρισμένοι έκ των μελετητών6 ταυτίζουν προς τόν ήμέτερον Θεωνδν, θά εϊπωμεν τά είκότα είς έτέραν μελέτην. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑΣ 1. Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ή 'Ιερά μονή τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τ. 2 (1918), σ Άρχ. Παρθενίου Κάρδαρη, Ό "Αγιος Θεωνας, ε.ά., σ Κώδιξ 8 τοϋ Καθολικού τής μονής τοϋ Παντοκράτορος (μή περιγράφεις ύπό τοϋ Σπυρ. Λάμπρου), Σ π υ ρ. μοναχοϋ Λαυριώτου-Σωφρονίου Εύστρατιάδου Μητροπ. Πρ. Λεοντοπόλεως, Κατάλογος των Κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας (τής έν Αγία) "Ορει), τεύχος Β' καί Γ', Paris 1925, σ. 392α. Κώδιξ 868 (φ. 101α-115) τής μονής τοϋ Παντελεήμονος, Σπυρ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος, ε.ά., σ. 449α. Χειρόγραφα τής μονής Αγίας Αναστασίας. Πρβλ. ομοίως L. Petit, Les évêques, ε.ά., σ. 151β. Σ ω φ ρ ο- νίου Εύστρατιάδου, Πρ. Λεοντοπόλεως, Νικόδημος 'Αγιορείτης, «Μακεδονικά», τ. 1 (1940), σ. 53καίύποσ.1. Const. Papoulidis, Nicodème l Hagiorite ( ), «Θεολογία», τ. 38 (1967), σ Άρχ. Παρθενίου Κάρδαρη, Ό Άγιος Θεωνας, ε.ά., σ Ακολουθία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών ΘΕΩΝΑ άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ού ή μνήμη τή Δ' Κυριακή Νηστειών, «Άστήρ», Άθήναι Ό Κ ω V σ τ. Ν. Σ ά θ α ς, Νεοελληνική Φιλολογία, ε.ά., σ. 212, ό Π έ τ ρ ο ς Σ. Σπανδωνίδης, Μελένικος ό νεκρός μακεδονικός άκρίτας, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 47, ό Θ ε ό δ. Καστανάς, Θεσσαλονικείς άγιοι, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τ. 19 (1935), σ. 156, ό Άρχ. Παρθένιος Κάρδαρης, Ό Άγιος Θεωνας, ε.ά., σ. 9-12, ό Μητρ. Ίερισσοϋ, Αγίου Όρους καί Άρδαμερίου Διονύσιος, Ή Αγία Αναστασία, ε.ά., σ , όδιον. Δακουράς, Θεωνας, ε.ά., στ. 503, ό Theod. Ν. Vlachos, Die Geschichte, ε.ά., σ καί ή Ακολουθία, ε.ά., σ. 7-8.

13 RÉSUMÉ Apostolos G 1 a V i n a s, Théonas 1er, higoumène, devenu métropolite de Thessalonique. Théonas, dont on ne sait ni l année de sa naissance, ni son origine, ni son éducation, avait été d abord hiéromoine au monastère du Pantokrator au Mont Athos. Disciple de Saint Jacques Néomartyr, à la scète de Saint Prodrome, près d Iviron, Théonas avait suivi son maître à Dervékista de Naupacte. En 1520 avait été nommé, sur la recommandation de Jacques, higoumène du couvent de Saint Prodrome à Dervékista. Après la mort de son maître, Théonas s était retiré au Mont Athos avec les autres disciples du Saint. De là, Théonas s était rendu près de Galatista, où releva de ses ruines le monastère de Sainte-Anastasie Pharmacolytria, vers 1522, duquel Théonas était devenu higoumène. En 1523, 1530, 1531, 1535, Théonas est attesté comme simple higoumène. 11 fut nommé métropolite de Thessalonique après 1535 et avant 1539, car, à cette dernière date, est attesté, qu il était à la tête de l église de Thessalonique. Au mois de Mai 1541, était encore au siège de Thessalonique, mais au mois d Avril 1542, Théonas est qualifié de μακαρίτης. Un autre Théonas, disciple du célèbre maître Théophane EleavoulcosNotaras, qui était devenu métropolite de Paros et Naxos et par la suite métropolite de Thessalonique ( ), se distingue nettement de notre prélat.

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Στη ζωή μας πρέπει να έχουμε ομολογία Χριστού και όχι δειλία»

«Στη ζωή μας πρέπει να έχουμε ομολογία Χριστού και όχι δειλία» 25/06/2019 «Στη ζωή μας πρέπει να έχουμε ομολογία Χριστού και όχι δειλία» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τη Κυριακή των Αγίων Πάντων 23 Ιουνίου στο Καθολικό της

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας 24/03/2019 Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λαγκαδά Για την προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έκανε λόγο ο Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου Ενότητα 6: Άλλοι Κολλυβάδες συνεργοί του συγγραφικού έργου των πρωτεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ* (t 1η Νοεμβρίου 1519)

Ο ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ* (t 1η Νοεμβρίου 1519) Ο ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΑΚΩΒΟΣ* (t 1η Νοεμβρίου 1519) Κατήγετο εκ τίνος χωρίου, κειμένου πλησίον τής Καστοριάς1 καί εκαλείτο Ιωάννης. Οί γονείς του, Μαρτίνος καί Παρασκευή, πτωχοί, άσημοι, ταπεινοί,

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου Ενότητα 10: Η Νεοµαρτυρολογική Γραµµατεία του 18ου αιώνα Συµεών Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής 27/07/2019 Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Στη σημασία της τήρησης των δογμάτων της Εκκλησίας αλλά συνάμα και της γνήσιας και αυθεντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Γ (15 ος -19 ος αιώνας). Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Παρασκευή: Μια γυναίκα αθλήτρια του Χριστού

Αγία Παρασκευή: Μια γυναίκα αθλήτρια του Χριστού 26 Ιουλίου 2012 Αγία Παρασκευή: Μια γυναίκα αθλήτρια του Χριστού Θρησκεία / Αγιολογία Στο αγιολόγιο της Εκκλησίας εκτός από άνδρες περιλαμβάνονται και γυναίκες, που διακρίθηκαν για τον ιεραποστολικό ζήλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Οι βυζαντινές πηγές του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου».

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Οι βυζαντινές πηγές του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου». ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ «Οι βυζαντινές πηγές του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου». Εισαγωγή: υναξάριο ονομάζεται το βιβλίο που περιέχει βίους ή διηγήσεις για αγίους ή γεγονότα. Ετυμολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ιστορικό πλαίσιο της παλαμικής διδασκαλίας: ο βίος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Το ιστορικό πλαίσιο της παλαμικής διδασκαλίας: ο βίος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά 19 Νοεμβρίου 2018 Το ιστορικό πλαίσιο της παλαμικής διδασκαλίας: ο βίος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θρησκεία / Πατερική Θεολογία Alexander Milenkovits, Θεολόγος 1. Βίος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Ο Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Πάνδημη η υποδοχή των Τιμίων Λειψάνων των Αγιών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Πάνδημη η υποδοχή των Τιμίων Λειψάνων των Αγιών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 12/01/2019 Πάνδημη η υποδοχή των Τιμίων Λειψάνων των Αγιών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χαλκίδος Η Πόλη της Χαλκίδος υποδέχθηκε με χαρά, ευλάβεια και τιμή και πάνδημη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τριάντα χρόνια μετά (Φωτογραφίες και Βίντεο)

Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τριάντα χρόνια μετά (Φωτογραφίες και Βίντεο) 21/10/2019 Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τριάντα χρόνια μετά (Φωτογραφίες και Βίντεο) / Επικαιρότητα Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου επισκέφθηκε για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Όσιος Λουκάς λάμπει και μεταδίδει ένα φως από το ανέσπερο φως του Χριστού»

«Ο Όσιος Λουκάς λάμπει και μεταδίδει ένα φως από το ανέσπερο φως του Χριστού» 07/02/2019 «Ο Όσιος Λουκάς λάμπει και μεταδίδει ένα φως από το ανέσπερο φως του Χριστού» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Οσίου Λουκά του εν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 26/10/2018, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρασκευή, 26/10/2018, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Δευτέρα Μνήμην επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, Αγίου Ρωμανού του Μελωδού 2 Τρίτη Αγίου Κυπριανού ιερομάρτυρος, Αγίας Ιουστίνης της παρθενομάρτυρος 3 Τετάρτη Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Στη Ζάβορδα ξαναχτύπησε το σήμαντρο του Κοινόβιου

Στη Ζάβορδα ξαναχτύπησε το σήμαντρο του Κοινόβιου 8 Αυγούστου 2015 Στη Ζάβορδα ξαναχτύπησε το σήμαντρο του Κοινόβιου Θρησκεία / Ιερές Μονές Με λαμπρότητα, αισθήματα δοξολογίας και ευχαριστίας στον Μεταμορφωθέντα Κύριο τελέστηκε φέτος η πανήγυρις του Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου

Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου 28/02/2019 Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου / Ιερές Μονές Η γυναικεία Mονή του Σωτήρος Χριστού είναι κτισμένη στον λόφο του Τιμίου Σταυρού, στο προάστιο του Κουμπέ Ρεθύμνου. Η μονή

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, «Εισαγωγή» (για το έργο Θησαυρός του Δαμασκηνού Στουδίτη)

Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, «Εισαγωγή» (για το έργο Θησαυρός του Δαμασκηνού Στουδίτη) Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, «Εισαγωγή» (για το έργο Θησαυρός του Δαμασκηνού Στουδίτη) Το έργο που επιγράφεται Βιβλίον ονομαζόμενον Θησαυρός, όπερ συνεγράψατο ο εν Μοναχοίς Δαμασκηνός ο υποδιάκονος και Στουδίτης

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Φθιώτιδος: «Η Χριστιανική ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας»

Μητρ. Φθιώτιδος: «Η Χριστιανική ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας» 01/04/2019 Μητρ. Φθιώτιδος: «Η Χριστιανική ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ιερούργησε την Γ Κυριακή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιερά Μονή Κουδουμά ένας επίγειος παράδεισος στην Κρήτη

Η Ιερά Μονή Κουδουμά ένας επίγειος παράδεισος στην Κρήτη 24/01/2019 Η Ιερά Μονή Κουδουμά ένας επίγειος παράδεισος στην Κρήτη / Ιερές Μονές Η Μονή Κουδουμά, βρίσκεται στη νότια Κρήτη, στα νότια παράλια του Νομού Ηρακλείου. Από το Ηράκλειο απέχει 2-2,5 ώρες, μια

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ε Ρ Ε Σ Μ Ο Ν Ε Σ

Β Ι Ε Ρ Ε Σ Μ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ε Ρ Ε Σ Μ Ο Ν Ε Σ Πρόθεμα Αγίου Όρους 23770- Θεσσαλονίκης 2310- Αθηνών 01- Οικουμενικό Πατριαρχείο: Τηλ. 00902125319670, Φαξ. 00902125349037 Ιστοσελίδα: www.ec-patr.org ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αναμνηστική φωτογραφία με τα παιδιά του κατηχητικού και τους συνοδούς. Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους Με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον

Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον 27 Μαΐου 2019 Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον Πολιτισμός / Εκδηλώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτέρα 27 Μαΐου Παρασκευή 31 Μαΐου Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό Τρίτη 28 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 24/03/2019 Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Σήμερα, Κυριακή Β Νηστειῶν, 24η Μαρτίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει ἐπί Ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου Ενότητα 8: Oι οµάδες των Νεοµαρτύρων Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Μ.Μ.Σ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Μ.Μ.Σ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Μ.Μ.Σ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ 10.20 11.10 Επίκαιροι σχολιασμοί με τον Αρχιερατικό Επίτροπο Σπάρτης, θεολόγο και εφημέριο Ι.Ν Αγ. Σπυρίδωνος Πανοσ. Αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ενότητα 8: Οι Νεοµάρτυρες της (17ος-19ος αι.) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογική προσέγγιση και ερμηνεία της εικόνας των Εισοδίων της Θεοτόκου

Θεολογική προσέγγιση και ερμηνεία της εικόνας των Εισοδίων της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου 2018 Θεολογική προσέγγιση και ερμηνεία εικόνας των Εισοδίων Θεοτόκου Θρησκεία / Θεολογία εικόνας Ιεροδιάκονος π. Φιλάρετος, Ι. Μ. Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων Αντικρίζοντας την εικόνα εισόδου Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Ιερών Λειψάνων στην Κόρινθο

Υποδοχή Ιερών Λειψάνων στην Κόρινθο 25/06/2019 Υποδοχή Ιερών Λειψάνων στην Κόρινθο Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους Στο πλαίσιο των εορταστικών Εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Απ. Παύλου με τον

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων

Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων 05/02/2019 Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων / Ιερές Μονές Τα Μετέωρα είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Ανήκουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ξεχωριστή πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου Χαλκίδος

Η ξεχωριστή πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου Χαλκίδος 08/01/2019 Η ξεχωριστή πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Το διήμερο 6 και 7 Ιανουαρίου 2019 πανηγύρισε με λαμπρότητα ο Ενοριακός Ι. Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μία εκ των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιουνίου /10 3/ /10 3/11. Σεπτεμβρίου (Πέμπτη - Κυριακή) 4 Μέρες Μέρες Μέρες 470.

Ιουνίου /10 3/ /10 3/11. Σεπτεμβρίου (Πέμπτη - Κυριακή) 4 Μέρες Μέρες Μέρες 470. 37Α Stasinou (Hilton area) Tel. : +357-22 455 655 2003 Strovolos Cyprus Mob. : +357-99 47 5747 theotokos@theotokostravel.com Fax : +357-22 37 84 29 1. 27 30 Ιουνίου 4 Μέρες 460 2. 12 15 Σεπτεμβρίου 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) 31 Ιανουαρίου 2015 Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) / Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ( 2009) Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή και συνείδηση,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναχός Νεόφυτος Λαυριώτης ( Σεπτεμβρίου 1983)

Μοναχός Νεόφυτος Λαυριώτης ( Σεπτεμβρίου 1983) 14 Σεπτεμβρίου 2015 Μοναχός Νεόφυτος Λαυριώτης (1908 14 Σεπτεμβρίου 1983) Θρησκεία / Μορφές Μοναχός Νεόφυτος Λαυριώτης: «Από βλακείες μας θα χάσουμε τον παράδεισο» Γεννήθηκε στη Ζάτουνα Αρκαδίας το 1908.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΝΑ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΝΑ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΝΑ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας Οι Άγιοι είναι το βιωμένο Ευαγγέλιο, ο βιωμένος Χριστός και σήμερα και στους αιώνες, γιατί «Ο Χριστός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού του Αγίου Απ.Παύλου στο Ρέθυμνο

Εγκαίνια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού του Αγίου Απ.Παύλου στο Ρέθυμνο 26/06/2019 Εγκαίνια ανακαινισμένου Ιερού Ναού Αγίου Απ.Παύλου στο Ρέθυμνο Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Την Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, 17 Ιουνίου 2019, τελέσθηκαν τα Εγκαίνια ανακαινισμένου

Διαβάστε περισσότερα

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση, την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία των Χριστουγέννων

Η νηστεία των Χριστουγέννων 15 Νοεμβρίου 2018 Η νηστεία των Χριστουγέννων Θρησκεία / Θρησκευτική ζωή Γεώργιος Αραμπατζόγλου, Αναγνώστης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ιερός Ναός Αγίου Λουκά Πατησίων Μία ακόμη ευλογημένη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. 1. Ο χώρος τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1465; - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1546)

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1465; - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1546) ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1465; - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1546) Ό κώδιξ 761 (-Ψαλτήριον. Μεμβρ. 11x9, αιών, ια', φ. 236) τής έν Άγίφ Όρει Μονής του Βατοπεδίου εις το φ. 2β

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Μονή της Πελαγίας Ακραιφνίου Βοιωτίας Εισαγωγή Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα τη Μονή της Πελαγίας στο Νομό Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Όταν τα μικρά δεν φυλάττωμεν, πως ημπορούμεν να φυλάξωμεν τα μεγάλα;»

«Όταν τα μικρά δεν φυλάττωμεν, πως ημπορούμεν να φυλάξωμεν τα μεγάλα;» 28 Μαρτίου 2018 «Όταν τα μικρά δεν φυλάττωμεν, πως ημπορούμεν να φυλάξωμεν τα μεγάλα;» Θρησκεία / Θεολογία Ιεροδιακόνου π. Φιλαρέτου, Ι. Μ. Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων O συναξαριστής πολλές φορές προβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Χειροτονία διακόνου στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Χειροτονία διακόνου στην Μητρόπολη Χαλκίδος 30/07/2019 Χειροτονία διακόνου στην Μητρόπολη Χαλκίδος Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους Δύο νέα μέλη στο σώμα του Ιερού Κλήρου της τοπικής Εκκλησίας της Χαλκίδος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσθηκε ο τόμος για τον Μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό στον Βόλο

Παρουσιάσθηκε ο τόμος για τον Μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό στον Βόλο 24 Ιανουαρίου 2019 Παρουσιάσθηκε ο τόμος για τον Μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό στον Βόλο / Επικαιρότητα Σε μία λαμπρή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/1 στο κατάμεστο Πν. Κέντρο, παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες πτυχές από την ζωή του Αγίου Παϊσίου

Άγνωστες πτυχές από την ζωή του Αγίου Παϊσίου 06/07/2019 Άγνωστες πτυχές από την ζωή του Αγίου Παϊσίου / Ορθόδοξες Προβολές 12 Ιουλίου τιμάται η μνήμη του Ο Γέρων Παΐσιος υπηρέτησε στο στρατό το 1945 και ως ασυρματιστής στον Εμφύλιο. Τότε λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν έλειψαν από το Άγιον Όρος οι έμπειροι πνευματικοί πατέρες

Ποτέ δεν έλειψαν από το Άγιον Όρος οι έμπειροι πνευματικοί πατέρες 1 Ιουνίου 2018 Ποτέ δεν έλειψαν από το Άγιον Όρος οι έμπειροι πνευματικοί πατέρες Άγιον Όρος / Αγιορείτικες Ιχνογραφές Γέροντας Πλακίδας Ντεσέιγ, Καθηγούμενος Ι.Μ. Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στη Γαλλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους

Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους σίου Νείλου το Μυροβλύτου διδαχαί: Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους πό τίς διδαχές το σίου Νείλου το Μυροβλύτου T ό παρόν κείμενο ε ναι πόσπασμα ξ ντιγραφ ς λοκληρωθείσης

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Μάξιμος Γραικός: Μια σταυρωμένη ζωή

Άγιος Μάξιμος Γραικός: Μια σταυρωμένη ζωή 20 Ιανουαρίου 2018 Άγιος Μάξιμος Γραικός: Μια σταυρωμένη ζωή Θρησκεία / Αγιολογία Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος «Διά τους λόγους των χειλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς» (Ψαλμός ιστ, 4) «Στενή η πύλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας Το άνοιγμα του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας Ο Βαρνάβας Υπήρξε πιθανώς ένας από τους εβδομήκοντα αποστόλους του Κυρίου. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι συμβολίζει ο ασπασμός των ιερέων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας

Τι συμβολίζει ο ασπασμός των ιερέων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 29/07/2019 Τι συμβολίζει ο ασπασμός των ιερέων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας / Ορθόδοξες Προβολές Ο ασπασμός όλων των μελών της σύναξης κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, πριν να αρχίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνείτε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

Τηλεφωνείτε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ Τηλεφωνείτε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 252575. (Εγνατίας 109, Θεσσαλονίκη), προκειμένου να εξασφαλίσετε μια άδεια εισόδου και να εκδοθεί ένα "Διαμονητήριο" στο όνομά σας (Εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2020 Φεβρουαριος 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Μαρτιος 2020 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα