Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: Αξ. Πξση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail."

Transcript

1 Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: Αξ. Πξση η ΠΡΟΚΛΗΗ MINI ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΔ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟΤ ΤΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΔΡΙΧΝ.(α/α ςζηήμαηορ 12878) ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ.(α/α ςζηήμαηορ 13175) Έσονηαρ ςπότη: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ΦΔΚ 128/Α/2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4038/2012 άξζξν 9, παξ. 4 εδαθ. Β 4. Σν ΠΓ 60/ To ΠΓ 118/ Σε Γηαθήξπμε 009/2014 ηνπ «Γ.Ν.ΔΓΔΑ» 7. Σηο απ αξηζκ. 9/ /2015 θαη 9/ /2015, πκθσλίεο Πιαίζην πνπ ππέγξαςε ην «Γ.Ν.ΔΓΔΑ» γηα ηα Ννζνθνκεία αξκνδηφηεηαο ηεο 3εο Τ.ΠΔ. (Μαθεδνλίαο), απφ ην ΠΠΤΤ 2012, γηα ηελ πξνκήζεηα Πξντφλησλ αθηηλνγξαθίαο. 8. Σελ 6271/ Δγθχθιην πινπνίεζεο ησλ mini κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ (call-offs) κεηά ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο πιαίζην. 9. Σελ 1402/ Δγθχθιην πινπνίεζεο ησλ mini κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ (call-offs) κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 10. Σελ 5284/ Δγθχθιην πινπνίεζεο ησλ mini κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ (call-offs) κεηά ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο πιαίζην, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Η.ΓΗ Σελ ππ αξηζ. 444 ε / ( ζ. 14o ) απφθαζε Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ 1 νπ κίλη κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, γηα ηηο εθηειεζηηθέο ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ ζπκβάζεηο, εμάκελεο δηάξθεηαο, γηα ηελ πξνκήζεηα νμπγφλνπ θαη δηάθνξσλ αεξίσλ, πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο ,95 κε ΦΠΑ. 12. Σελ απφ Απφθαζε Γέζκεπζεο ηεο Πίζησζεο (ΑΓΑ: ΧΗ1Γ469ΗΑΞ-8ΤΦ) ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ Σηο Μεηνδφηξηεο Δηαηξείεο ηεο αξηζ. 009/2014 Γηαθήξπμεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ ηνπ «Γ.Ν.Έδεζζαο», φπσο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ Δ.Η.ΓΗ., θιεηζηή ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα οξςγόνος και διαθόπυν αεπίυν κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ΜΗΝΩΝ. 1

2 ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΑΓΟΡΑΣΗ (ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Ν.ΔΤΚΑΡΠΙΑ.) MINI ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ (call off) ME TH ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ: Παπαζκεςή ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΡΟΝΟ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ: Γεςηέπα ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ: Γεςηέπα ΩΡΑ: 11:00 π.μ. Αμέζυρ μεηά ηη λήξη ςποβολήρ πποζθοπών ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟ ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ ΩΡΑ: 12:00 12:30 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ Οι πποζθοπέρ θα καηαηεθούν ηλεκηπονικά μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ διεύθςνζηρ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ. ΟΞΤΓΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΔΡΙΑ CPV & ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΑΔ) CPV: , Κ.Α.Δ. : 1613 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ,20 ΥΩΡΙ ΦΠΑ Ή ,95 ΜΔ ΦΠΑ 23% ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΞΙ (6) ΜΗΝΔ ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΝΟΜΙΜΑ ΓΛΩΑ ΑΠΟΘΗΚΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ, ΔΝΣΟ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΡΓΑΙΜΩΝ ΗΜΔΡΩΝ ΔΤΡΩ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 2

3 ημείυζη: 1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγεκέλε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ ((Δ..Η.ΓΗ.. -Γηαδηθηπαθή πχιε: 2. Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο 3. Καηά ην άλνηγκα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ κίλη δηαγσληζκφ. 4. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο γηα ηα είδε πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο ηνπ ελφο πξνζθνξέο. a. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο (κε α/α πζηήκαηνο 13175), ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάξηε 29/07/2015 θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ψξα 12:00 κ.κ έσο 12:30 κ.κ., κε δπλαηφηεηα απηφκαηεο παξάηαζεο πξνζθνξάο θαηά 5 ιεπηά, ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθνξά πνπ κεηαβάιιεη ηελ θαηάηαμε ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο δεκνπξαζίαο. b. Όινη νη φξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Α θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 5. Μεηά ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί η εκηελεζηική ηηρ ζςμθυνίαρ-πλαιζίος ζύμβαζη, παξαθαινχκε φπσο θξνληίζεηε γηα ηελ ππνβνιή ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ: Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α 75) φηη «εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπλήθζε ε ζπκθσλία-πιαίζην θαη ηζρχνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ». Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ). Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, σο επηζπλαπηφκελα αξρεία ζε κνξθή pdf θαη πξνζθνκίδνληαη καηά πεπίπηυζη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο (π.ρ. θνξνινγηθή & αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.) Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπκκεηέρνληα, ππνρξεσηηθά θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ εληχπσο. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ Η ηιμή ζε καμία πεπίπηυζη δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηην ενδεικηική ηιμή με ηην οποία οι ππομηθεςηέρ ζςμμεηείσαν ζηη ζςμθυνία πλαίζιο, καθώρ και ηην ηιμή ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών ηηρ Δ.Π.Τ. Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΙΓΟ 1 SOL HELLAS A.E. 1,2,3,4,5,21,24 2 LINDE HELLAS Δ.Π.Δ. 1,,3,4,5,6,7,8,14,16,22,24 3

4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΩΝ 1o call off ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ Α/Α (ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΥ) ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΕΧΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΠ 01/08/2015 ΕΩΣ 31/01/2016 ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Ρ.Τ. της Ε.Ρ.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΥΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΥΒΙΚΑ , ,00 1 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΑΚΑ ΚΙΛΟ 250 0,63 157,50 2 ΑΕΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΥΒΙΚΑ , ,00 3 ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 4 ΚΙΛΟ 800 3, ,00 ΥΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (NO) (Σε φιάλες 5 των 10 lt) ΦΙΑΛΗ , ,60 ΥΓΟ ΑΖΩΤΟ ΛΙΤΑ 900 0,89 801,00 6 ΑΕΙΟ ΑΖΩΤΟ ΚΥΒΙΚΑ 300 2,9 870,00 7 ΙΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΑΣ ΚΥΒΙΚΑ 50 2,7 135,00 8 ΑΕΙΟ ΗΛΙΟ (He) ΚΥΒΙΚΑ 20 21,58 431,60 14 Ar(ΑΓΟΝ)Ν50 99,999%(ΦΙΑΛΗ) ΚΥΒΙΚΑ ,00 16 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΦΙΑΛΗ/ΜΗΝΑ 155 3,5 542,50 24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 23% ,95 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηος Δ..Η.ΓΗ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη , εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 11:00 π.μ. Ηκεξνκελία ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ νξίδεηαη ε Σεηάπηη θαη ψξα 12:00 μ.μ. - 12:30 μ.μ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, γηα ηελ ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ Δ..Η.ΓΗ.., φπσο αλαγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 8 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Tα ζπκβαηηθά είδε, ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, ζε ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ (Πεξ. νδφο Ν. Δπθαξπίαο Θεζζαινλίθε). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ Αλαθεξφκελνη ζηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα νμπγφλνπ θαη δηαθφξσλ αεξίσλ, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ηζρχνπλ νη θάησζη φξνη (παξάγξαθνη 1 έσο θαη 11): 1. Ο Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο ζα δηεμαρζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, απνθιεηζηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ (εθεμήο απνθαινχκελν χζηεκα ). 2. Οπιζμοί : 2.1. ςμμεηέσονηερ : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ έρνπλ φινη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ call off, θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη είλαη ζε ηζρχ. πκκεηέρνληεο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ είλαη φζνη εθ ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, έρνπλ επηβεβαηψζεη ειεθηξνληθά, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ Αποδεκηή πποζθοπά : Απνδεθηή πξνζθνξά, νξίδεηαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηα εμήο δχν θξηηήξηα: Δίλαη ρξνληθά έγθπξε, δειαδή θαηαγξάθεηαη ε άθημή ηεο ζην χζηεκα εληφο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεψλ ηνπ. Ο ρξφλνο κεηξάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ρξφλν άθημεο ηεο πξνζθνξάο ζην χζηεκα Bειηηψλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή αλά είδνο πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπάλε γηα παξάδνζε απηψλ ειεπζέξσλ, ρσξίο ΦΠΑ, ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζφ ίζν κε ην «βήκα», φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ (4.3). Δηδηθά ε πξψηε πξνζθνξά ζην ζχζηεκα γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ βειηηψλεη ην ηίκεκα εθθίλεζεο (4.2) πνπ ηζνχηαη κε ην αλά είδνο πξνζθεξφκελν ηίκεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ αλαδείρζεθε θαηαξρήλ κεηνδφηεο θαηά ηελ πξψηε πιήξε αμηνιφγεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζφ ίζν κε ην βήκα πνπ έρεη νξηζηεί. Κάζε θνξά πνπ κία πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα, επηζηξέθεηαη κηα έλδεημε (κήλπκα) ζηελ νζφλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα ηνλ εάλ απηή έρεη γίλεη απνδεθηή ή φρη. Πξνζθνξά πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ην χζηεκα θαη ζεσξείηαη σο κε γελφκελε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ. 2.3 Δνεπγήρ πποζθοπά: Δλεξγήο πξνζθνξά είλαη ε ηειεπηαία ρξνληθά απνδεθηή πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην χζηεκα. 3. Γενικοί Όποι πος διέποςν ηον ζςγκεκπιμένο Ηλεκηπονικό Πλειζηηπιαζμό: 3.1. Γλώζζα Ο Πιεηζηεξηαζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα Νόμιζμα Σν λφκηζκα κε βάζε ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ν Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο είλαη ην ΔΤΡΧ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, ζα είλαη ρσξίο Φ.Π.Α.,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπάλε, γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, αλά είδνο Σύπορ Πλειζηηπιαζμού Ο Πιεηζηεξηαζκφο είλαη κεηνδνηηθνχ ηχπνπ. 4. Διδικοί όποι πος διέποςν ηον Ηλεκηπονικό Πλειζηηπιαζμό: 4.1 Γιάπκεια 5

6 Η δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ ζα είλαη 40 ιεπηά. Δάλ φκσο, εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 5ιεπηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ ππάξρεη πξνζθνξά απνδεθηή ζην χζηεκα θαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα βέιηηζηε ελεξγή πξνζθεξζείζα ηηκή ζην χζηεκα, ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ ζα παξαηείλεηαη απηνκάησο γηα έλα 5ιεπην. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ αλαλέσζε ησλ παξαηάζεσλ Σιμή εκκίνηζηρ : Σηκή εθθίλεζεο είλαη ην ηίκεκα ηεο ρακειφηεξεο έληππεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πνπ ππεβιήζεζαλ ζην δηαγσληζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή θακίαο πξνζθνξάο πνπ μεπεξλά ηελ ηηκή εθθίλεζεο Βήμα Βήκα ηεο δεκνπξαζίαο Σν βήκα βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληνο αθνξά ζηε πξνζθεξζείζα ηηκή θαη κεηψλεη ηελ ηειεπηαία απνδεθηή πξνζθνξά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 3%. 5. Γενικοί Κανονιζμοί Πλειζηηπιαζμού 5.1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ, θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη, γλσξίδεη ηα θάησζη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ : Σελ ηηκή εθθίλεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή πξνζθνξάο ζην χζηεκα πνπ μεπεξλά απηφ ην πνζφ Σελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ Πιεηζηεξηαζκφ (εθφζνλ απηφο θαηαζέζεη απνδεθηή πξνζθνξά ζην χζηεκα). Η θαηάηαμε ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φζν θαη κε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο πξνκεζεπηήο ππνβάιεη ηελ ίδηα πξνζθνξά κε άιινλ πξνκεζεπηή ζα πξνεγείηαη ζε θαηάηαμε (ΘΔΗ) ν πξνκεζεπηήο πνπ ρξνληθά ππέβαιε πξψηνο ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ ε πξνζθνξά παξειήθζε απφ ην ζχζηεκα. Ο πξνκεζεπηήο δελ ζα έρεη ζε θακία πεξίπησζε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηελ θαιχηεξε ππάξρνπζα πξνζθνξά Σνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, ηηο άιιεο ηηκέο πνπ ππνβάιινληαη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, νχηε απηά ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ Η ρακειφηεξε πξνζθνξά, πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ην πέξαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, δελ ζπλεπάγεηαη θαη απηφκαηε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αληίζηνηρν ζπκκεηέρνληα, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Πιεηζηεξηαζκφ δελ ζα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνχο Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη απνδεθηή κηα πξνζθνξά απφ ην χζηεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί θαη αθπξψλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηνπ ίδηνπ ζπκκεηέρνληνο. 6. Υξνλνδηάγξακκα ειεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ειεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, ζα εηδνπνηεζνχλ απφ ην «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ηελ δηεμαγσγή ηνπ εηθνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. Δηδηθφηεξα : Ο Φνξέαο, απνζηέιιεη ζε θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, θαη θφξκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζην χζηεκα. Οη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, νθείινπλ λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, (εθπαίδεπζε θαη 6

7 δηεμαγσγή εηθνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ) εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ. Οη εθπξφζσπνη ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα παξαιάβνπλ ειεθηξνληθά ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην χζηεκα, ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ (εηθνληθφ θαη πξαγκαηηθφ). Οη πξνκεζεπηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο : εκεηψλεηαη, φηη νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζην χζηεκα, ε νπνία γίλεηαη απφ θαηαγεγξακκέλνπο ζε απηφ πξνκεζεπηέο, ζεσξείηαη δεζκεπηηθή λφκηκε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ. Πξηλ ηνλ πξαγκαηηθφ Πιεηζηεξηαζκφ ζα πξνεγεζεί ε εθπαίδεπζε, φπνπ ζα δνζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα, θαζψο θαη ηερληθέο νδεγίεο ρξήζεο. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε αθνινπζεί ν εηθνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο, πξνθεηκέλνπ νη πξνκεζεπηέο λα είλαη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. Σνλίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηνλ εηθνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ. Η αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ δελ επζχλεηαη γηα ιαλζαζκέλε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 7. Τποδομή ζςμμεηέσονηορ Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ νη δηαγσληδφκελνη ηνπιάρηζηνλ ηελ αθφινπζε ππνδνκή: 7.1. Η/Τ-ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Screen Requirements : Resolution Screen Colors 256 Monitor Size RAM Requirements Processors (CPU) Remote Access Hard Drive Space Requirements Software Requirements Διάρηζηεο Απαηηήζεηο 1280x800 νπνηνδήπνηε 1 GB 1.4 MHz ADSL 2 Mbps or faster 20GB Microsoft IE 9 or 11 Firefox 7.2. Γίκηςο χλδεζε κε ηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ πζηήκαηνο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο - Θπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( account). - Πξνηείλεηαη ε εμαζθάιηζε θαη δνθηκή δεχηεξεο εθεδξηθήο ζχλδεζεο ζην Internet. 8. Δκπαίδεςζη ςποτηθίυν ζςμμεηεσόνηυν Πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζχληνκν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ. Σν ζεκηλάξην ζα γίλεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηειεθσληθά ή εθφζνλ είλαη εθηθηφ κε θπζηθή παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ ζε εθπαηδεπηηθφ ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί. Σν ζεκηλάξην ζα είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο. 7

8 Δπηπξφζζεηα, ζα πξνγξακκαηηζηεί θαη κία δνθηκαζηηθή/εηθνληθή δηεμαγσγή Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, φπνπ νη πξνκεζεπηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Πιεηζηεξηαζκψλ κε εηθνληθέο ηηκέο. Η εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα θαη ηελ εμνηθείσζε κε ην ζελάξην ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ. Πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο. ην πξαθηηθφ κέξνο επηδεηθλχεηαη ε κεζνδνινγία δηαζχλδεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο δηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ζε απιά θαη θαηαλνεηά βήκαηα, ηα ζηάδηα, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ Πιεηζηεξηαζκφ. 9. Δικονικόρ Πλειζηηπιαζμόρ ηνλ εηθνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ πνπ ζα αθνινπζήζεη ηεο εθπαίδεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ειέγμνπλ: - ηελ πξφζβαζε δηαδηθηχνπ, ζην χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ απφ κία ή/θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπο - λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ηερληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα αλαθέξνπλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ πξνο επίιπζή ηνπο πξηλ ηνλ πξαγκαηηθφ Πιεηζηεξηαζκφ. Η επίιπζε ησλ ηπρφλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ), ε νπνία θαη είλαη ε αξκφδηα Γεκφζηα Τπεξεζία γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. - λα δηαπηζηψζνπλ φηη έρνπλ εηνηκφηεηα πνιιαπιψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηαζχλδεζεο θαη φηη νη ξπζκίζεηο ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο - λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, ψζηε λα κελ έρνπλ εξσηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξείηαη φηη είλαη πιήξσο θαηαηνπηζκέλνη γηα ην χζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ ζα γίλεη θαη ηνλ εηθνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ. Η αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. 10. Βλάβερ και ηεσνικά πποβλήμαηα Σν χζηεκα έρεη ιάβεη φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Σεσνικό ππόβλημα ηος ςζηήμαηορ - Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ηερληθφ πξφβιεκα, ζα δηαθφπηεηαη /αθπξψλεηαη θαη ζα επαλαιακβάλεηαη ζε λέν ρξφλν (εκεξνκελία θαη ψξα), ηνλ νπνίν ε Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζα γλσζηνπνηήζεη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κέζσ fax ή/θαη Σεσνικό ππόβλημα ζςμμεηέσονηορ - ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηεο ππνδνκήο (ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, βιάβε Η/Τ, θιπ) ελφο ζπκκεηέρνληα, ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ε εθεδξηθή ππνδνκή ηνπ. - Ο Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο δε δηαθφπηεηαη γηα ιφγνπο πξνβιήκαηνο ππνδνκήο ζπκκεηέρνληνο ή αδπλακίαο ππνβνιήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο απφ ην ζπκκεηέρνληα. 11. Δγγςήζειρ - Σν «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», δελ επζχλεηαη θαη δελ παξέρεη νηαδήπνηε εγγχεζε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ε πξφζβαζε, ε ρξήζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ην χζηεκα ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ ζα είλαη απξφζθνπηε, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ δφινπ θαη βαξηάο ακέιεηαο. - Δπίζεο, ην «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», δελ επζχλεηαη γηα ηελ κε παξνρή ή ηελ πιεκκειή παξνρή ηνπ πζηήκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζε ή ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ ζθαίξα ειέγρνπ ηεο (γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 8

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ και ΠΡΟΣΤΠΧΝ Νο 9/2015

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ και ΠΡΟΣΤΠΧΝ Νο 9/2015 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λευθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 16-12-15 Σηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Γηεύζπλζε: Καπιάλε 7 Πιεξνθνξίεο: Μπαζνύλα Αγγειηθή Σει. 26513-61334 Email: ampasouna@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 120.400,93 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξηζκόο Μειέηεο 09/2015, 10/2015, 11/2015 Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: 11-11-2016 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: -2224- ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ Πιεξνθνξίεο: θ.παπιίδνπ Όιγα Σει:2332025600 Fax:2332028798

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Μεδνχξιν, Λάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΚ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Κνπηζαληψλε Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα