Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: Αξ. Πξση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail."

Transcript

1 Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: Αξ. Πξση η ΠΡΟΚΛΗΗ MINI ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΔ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟΤ ΤΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΔΡΙΧΝ.(α/α ςζηήμαηορ 12878) ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ.(α/α ςζηήμαηορ 13175) Έσονηαρ ςπότη: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ΦΔΚ 128/Α/2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4038/2012 άξζξν 9, παξ. 4 εδαθ. Β 4. Σν ΠΓ 60/ To ΠΓ 118/ Σε Γηαθήξπμε 009/2014 ηνπ «Γ.Ν.ΔΓΔΑ» 7. Σηο απ αξηζκ. 9/ /2015 θαη 9/ /2015, πκθσλίεο Πιαίζην πνπ ππέγξαςε ην «Γ.Ν.ΔΓΔΑ» γηα ηα Ννζνθνκεία αξκνδηφηεηαο ηεο 3εο Τ.ΠΔ. (Μαθεδνλίαο), απφ ην ΠΠΤΤ 2012, γηα ηελ πξνκήζεηα Πξντφλησλ αθηηλνγξαθίαο. 8. Σελ 6271/ Δγθχθιην πινπνίεζεο ησλ mini κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ (call-offs) κεηά ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο πιαίζην. 9. Σελ 1402/ Δγθχθιην πινπνίεζεο ησλ mini κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ (call-offs) κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 10. Σελ 5284/ Δγθχθιην πινπνίεζεο ησλ mini κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ (call-offs) κεηά ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο πιαίζην, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Η.ΓΗ Σελ ππ αξηζ. 444 ε / ( ζ. 14o ) απφθαζε Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ 1 νπ κίλη κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, γηα ηηο εθηειεζηηθέο ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ ζπκβάζεηο, εμάκελεο δηάξθεηαο, γηα ηελ πξνκήζεηα νμπγφλνπ θαη δηάθνξσλ αεξίσλ, πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο ,95 κε ΦΠΑ. 12. Σελ απφ Απφθαζε Γέζκεπζεο ηεο Πίζησζεο (ΑΓΑ: ΧΗ1Γ469ΗΑΞ-8ΤΦ) ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ Σηο Μεηνδφηξηεο Δηαηξείεο ηεο αξηζ. 009/2014 Γηαθήξπμεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ ηνπ «Γ.Ν.Έδεζζαο», φπσο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ Δ.Η.ΓΗ., θιεηζηή ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα οξςγόνος και διαθόπυν αεπίυν κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ΜΗΝΩΝ. 1

2 ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΑΓΟΡΑΣΗ (ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Ν.ΔΤΚΑΡΠΙΑ.) MINI ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ (call off) ME TH ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ: Παπαζκεςή ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΡΟΝΟ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ: Γεςηέπα ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΑ: Γεςηέπα ΩΡΑ: 11:00 π.μ. Αμέζυρ μεηά ηη λήξη ςποβολήρ πποζθοπών ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟ ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ ΩΡΑ: 12:00 12:30 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ Οι πποζθοπέρ θα καηαηεθούν ηλεκηπονικά μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ διεύθςνζηρ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ. ΟΞΤΓΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΔΡΙΑ CPV & ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΑΔ) CPV: , Κ.Α.Δ. : 1613 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ,20 ΥΩΡΙ ΦΠΑ Ή ,95 ΜΔ ΦΠΑ 23% ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΞΙ (6) ΜΗΝΔ ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΝΟΜΙΜΑ ΓΛΩΑ ΑΠΟΘΗΚΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ, ΔΝΣΟ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΡΓΑΙΜΩΝ ΗΜΔΡΩΝ ΔΤΡΩ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 2

3 ημείυζη: 1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγεκέλε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ ((Δ..Η.ΓΗ.. -Γηαδηθηπαθή πχιε: 2. Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο 3. Καηά ην άλνηγκα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ κίλη δηαγσληζκφ. 4. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο γηα ηα είδε πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο ηνπ ελφο πξνζθνξέο. a. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο (κε α/α πζηήκαηνο 13175), ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάξηε 29/07/2015 θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ψξα 12:00 κ.κ έσο 12:30 κ.κ., κε δπλαηφηεηα απηφκαηεο παξάηαζεο πξνζθνξάο θαηά 5 ιεπηά, ζηε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθνξά πνπ κεηαβάιιεη ηελ θαηάηαμε ηα ηειεπηαία ιεπηά ηεο δεκνπξαζίαο. b. Όινη νη φξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Α θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 5. Μεηά ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί η εκηελεζηική ηηρ ζςμθυνίαρ-πλαιζίος ζύμβαζη, παξαθαινχκε φπσο θξνληίζεηε γηα ηελ ππνβνιή ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ: Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α 75) φηη «εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπλήθζε ε ζπκθσλία-πιαίζην θαη ηζρχνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ». Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ). Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, σο επηζπλαπηφκελα αξρεία ζε κνξθή pdf θαη πξνζθνκίδνληαη καηά πεπίπηυζη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο (π.ρ. θνξνινγηθή & αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.) Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπκκεηέρνληα, ππνρξεσηηθά θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ εληχπσο. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ Η ηιμή ζε καμία πεπίπηυζη δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηην ενδεικηική ηιμή με ηην οποία οι ππομηθεςηέρ ζςμμεηείσαν ζηη ζςμθυνία πλαίζιο, καθώρ και ηην ηιμή ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών ηηρ Δ.Π.Τ. Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΙΓΟ 1 SOL HELLAS A.E. 1,2,3,4,5,21,24 2 LINDE HELLAS Δ.Π.Δ. 1,,3,4,5,6,7,8,14,16,22,24 3

4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΩΝ 1o call off ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ Α/Α (ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΥ) ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΕΧΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΠ 01/08/2015 ΕΩΣ 31/01/2016 ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Ρ.Τ. της Ε.Ρ.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΥΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΥΒΙΚΑ , ,00 1 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΑΚΑ ΚΙΛΟ 250 0,63 157,50 2 ΑΕΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΥΒΙΚΑ , ,00 3 ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 4 ΚΙΛΟ 800 3, ,00 ΥΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (NO) (Σε φιάλες 5 των 10 lt) ΦΙΑΛΗ , ,60 ΥΓΟ ΑΖΩΤΟ ΛΙΤΑ 900 0,89 801,00 6 ΑΕΙΟ ΑΖΩΤΟ ΚΥΒΙΚΑ 300 2,9 870,00 7 ΙΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΑΣ ΚΥΒΙΚΑ 50 2,7 135,00 8 ΑΕΙΟ ΗΛΙΟ (He) ΚΥΒΙΚΑ 20 21,58 431,60 14 Ar(ΑΓΟΝ)Ν50 99,999%(ΦΙΑΛΗ) ΚΥΒΙΚΑ ,00 16 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΦΙΑΛΗ/ΜΗΝΑ 155 3,5 542,50 24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 23% ,95 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηος Δ..Η.ΓΗ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη , εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 11:00 π.μ. Ηκεξνκελία ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ νξίδεηαη ε Σεηάπηη θαη ψξα 12:00 μ.μ. - 12:30 μ.μ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, γηα ηελ ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ Δ..Η.ΓΗ.., φπσο αλαγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 8 ηνπ παξαξηήκαηνο Α. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Tα ζπκβαηηθά είδε, ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία, ζε ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ (Πεξ. νδφο Ν. Δπθαξπίαο Θεζζαινλίθε). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ Αλαθεξφκελνη ζηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα νμπγφλνπ θαη δηαθφξσλ αεξίσλ, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ηζρχνπλ νη θάησζη φξνη (παξάγξαθνη 1 έσο θαη 11): 1. Ο Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο ζα δηεμαρζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, απνθιεηζηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ (εθεμήο απνθαινχκελν χζηεκα ). 2. Οπιζμοί : 2.1. ςμμεηέσονηερ : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ έρνπλ φινη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ call off, θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη είλαη ζε ηζρχ. πκκεηέρνληεο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ είλαη φζνη εθ ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, έρνπλ επηβεβαηψζεη ειεθηξνληθά, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ Αποδεκηή πποζθοπά : Απνδεθηή πξνζθνξά, νξίδεηαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηα εμήο δχν θξηηήξηα: Δίλαη ρξνληθά έγθπξε, δειαδή θαηαγξάθεηαη ε άθημή ηεο ζην χζηεκα εληφο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεψλ ηνπ. Ο ρξφλνο κεηξάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ρξφλν άθημεο ηεο πξνζθνξάο ζην χζηεκα Bειηηψλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή αλά είδνο πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπάλε γηα παξάδνζε απηψλ ειεπζέξσλ, ρσξίο ΦΠΑ, ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζφ ίζν κε ην «βήκα», φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ (4.3). Δηδηθά ε πξψηε πξνζθνξά ζην ζχζηεκα γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ βειηηψλεη ην ηίκεκα εθθίλεζεο (4.2) πνπ ηζνχηαη κε ην αλά είδνο πξνζθεξφκελν ηίκεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ αλαδείρζεθε θαηαξρήλ κεηνδφηεο θαηά ηελ πξψηε πιήξε αμηνιφγεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζφ ίζν κε ην βήκα πνπ έρεη νξηζηεί. Κάζε θνξά πνπ κία πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα, επηζηξέθεηαη κηα έλδεημε (κήλπκα) ζηελ νζφλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα ηνλ εάλ απηή έρεη γίλεη απνδεθηή ή φρη. Πξνζθνξά πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ην χζηεκα θαη ζεσξείηαη σο κε γελφκελε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ. 2.3 Δνεπγήρ πποζθοπά: Δλεξγήο πξνζθνξά είλαη ε ηειεπηαία ρξνληθά απνδεθηή πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην χζηεκα. 3. Γενικοί Όποι πος διέποςν ηον ζςγκεκπιμένο Ηλεκηπονικό Πλειζηηπιαζμό: 3.1. Γλώζζα Ο Πιεηζηεξηαζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα Νόμιζμα Σν λφκηζκα κε βάζε ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ν Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο είλαη ην ΔΤΡΧ. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, ζα είλαη ρσξίο Φ.Π.Α.,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπάλε, γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, αλά είδνο Σύπορ Πλειζηηπιαζμού Ο Πιεηζηεξηαζκφο είλαη κεηνδνηηθνχ ηχπνπ. 4. Διδικοί όποι πος διέποςν ηον Ηλεκηπονικό Πλειζηηπιαζμό: 4.1 Γιάπκεια 5

6 Η δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ ζα είλαη 40 ιεπηά. Δάλ φκσο, εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 5ιεπηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ ππάξρεη πξνζθνξά απνδεθηή ζην χζηεκα θαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα βέιηηζηε ελεξγή πξνζθεξζείζα ηηκή ζην χζηεκα, ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ ζα παξαηείλεηαη απηνκάησο γηα έλα 5ιεπην. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ αλαλέσζε ησλ παξαηάζεσλ Σιμή εκκίνηζηρ : Σηκή εθθίλεζεο είλαη ην ηίκεκα ηεο ρακειφηεξεο έληππεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πνπ ππεβιήζεζαλ ζην δηαγσληζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή θακίαο πξνζθνξάο πνπ μεπεξλά ηελ ηηκή εθθίλεζεο Βήμα Βήκα ηεο δεκνπξαζίαο Σν βήκα βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληνο αθνξά ζηε πξνζθεξζείζα ηηκή θαη κεηψλεη ηελ ηειεπηαία απνδεθηή πξνζθνξά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 3%. 5. Γενικοί Κανονιζμοί Πλειζηηπιαζμού 5.1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ, θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη, γλσξίδεη ηα θάησζη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ : Σελ ηηκή εθθίλεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή πξνζθνξάο ζην χζηεκα πνπ μεπεξλά απηφ ην πνζφ Σελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ Πιεηζηεξηαζκφ (εθφζνλ απηφο θαηαζέζεη απνδεθηή πξνζθνξά ζην χζηεκα). Η θαηάηαμε ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φζν θαη κε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο πξνκεζεπηήο ππνβάιεη ηελ ίδηα πξνζθνξά κε άιινλ πξνκεζεπηή ζα πξνεγείηαη ζε θαηάηαμε (ΘΔΗ) ν πξνκεζεπηήο πνπ ρξνληθά ππέβαιε πξψηνο ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ ε πξνζθνξά παξειήθζε απφ ην ζχζηεκα. Ο πξνκεζεπηήο δελ ζα έρεη ζε θακία πεξίπησζε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηελ θαιχηεξε ππάξρνπζα πξνζθνξά Σνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, ηηο άιιεο ηηκέο πνπ ππνβάιινληαη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, νχηε απηά ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ Η ρακειφηεξε πξνζθνξά, πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ην πέξαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, δελ ζπλεπάγεηαη θαη απηφκαηε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αληίζηνηρν ζπκκεηέρνληα, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Πιεηζηεξηαζκφ δελ ζα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνχο Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη απνδεθηή κηα πξνζθνξά απφ ην χζηεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί θαη αθπξψλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηνπ ίδηνπ ζπκκεηέρνληνο. 6. Υξνλνδηάγξακκα ειεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ειεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, ζα εηδνπνηεζνχλ απφ ην «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ηελ δηεμαγσγή ηνπ εηθνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. Δηδηθφηεξα : Ο Φνξέαο, απνζηέιιεη ζε θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, θαη θφξκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζην χζηεκα. Οη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ, νθείινπλ λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, (εθπαίδεπζε θαη 6

7 δηεμαγσγή εηθνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ) εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ. Οη εθπξφζσπνη ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα παξαιάβνπλ ειεθηξνληθά ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην χζηεκα, ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ (εηθνληθφ θαη πξαγκαηηθφ). Οη πξνκεζεπηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο : εκεηψλεηαη, φηη νπνηαδήπνηε ππνβνιή πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζην χζηεκα, ε νπνία γίλεηαη απφ θαηαγεγξακκέλνπο ζε απηφ πξνκεζεπηέο, ζεσξείηαη δεζκεπηηθή λφκηκε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ. Πξηλ ηνλ πξαγκαηηθφ Πιεηζηεξηαζκφ ζα πξνεγεζεί ε εθπαίδεπζε, φπνπ ζα δνζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα, θαζψο θαη ηερληθέο νδεγίεο ρξήζεο. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε αθνινπζεί ν εηθνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο, πξνθεηκέλνπ νη πξνκεζεπηέο λα είλαη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. Σνλίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηνλ εηθνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ. Η αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ δελ επζχλεηαη γηα ιαλζαζκέλε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 7. Τποδομή ζςμμεηέσονηορ Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ νη δηαγσληδφκελνη ηνπιάρηζηνλ ηελ αθφινπζε ππνδνκή: 7.1. Η/Τ-ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Screen Requirements : Resolution Screen Colors 256 Monitor Size RAM Requirements Processors (CPU) Remote Access Hard Drive Space Requirements Software Requirements Διάρηζηεο Απαηηήζεηο 1280x800 νπνηνδήπνηε 1 GB 1.4 MHz ADSL 2 Mbps or faster 20GB Microsoft IE 9 or 11 Firefox 7.2. Γίκηςο χλδεζε κε ηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ πζηήκαηνο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο - Θπξίδα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( account). - Πξνηείλεηαη ε εμαζθάιηζε θαη δνθηκή δεχηεξεο εθεδξηθήο ζχλδεζεο ζην Internet. 8. Δκπαίδεςζη ςποτηθίυν ζςμμεηεσόνηυν Πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζχληνκν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ. Σν ζεκηλάξην ζα γίλεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηειεθσληθά ή εθφζνλ είλαη εθηθηφ κε θπζηθή παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ ζε εθπαηδεπηηθφ ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί. Σν ζεκηλάξην ζα είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο. 7

8 Δπηπξφζζεηα, ζα πξνγξακκαηηζηεί θαη κία δνθηκαζηηθή/εηθνληθή δηεμαγσγή Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, φπνπ νη πξνκεζεπηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ην Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Πιεηζηεξηαζκψλ κε εηθνληθέο ηηκέο. Η εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα θαη ηελ εμνηθείσζε κε ην ζελάξην ηνπ Πιεηζηεξηαζκνχ. Πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο. ην πξαθηηθφ κέξνο επηδεηθλχεηαη ε κεζνδνινγία δηαζχλδεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο δηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ζε απιά θαη θαηαλνεηά βήκαηα, ηα ζηάδηα, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ Πιεηζηεξηαζκφ. 9. Δικονικόρ Πλειζηηπιαζμόρ ηνλ εηθνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ πνπ ζα αθνινπζήζεη ηεο εθπαίδεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ειέγμνπλ: - ηελ πξφζβαζε δηαδηθηχνπ, ζην χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ απφ κία ή/θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπο - λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ηερληθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα αλαθέξνπλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ πξνο επίιπζή ηνπο πξηλ ηνλ πξαγκαηηθφ Πιεηζηεξηαζκφ. Η επίιπζε ησλ ηπρφλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ), ε νπνία θαη είλαη ε αξκφδηα Γεκφζηα Τπεξεζία γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. - λα δηαπηζηψζνπλ φηη έρνπλ εηνηκφηεηα πνιιαπιψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηαζχλδεζεο θαη φηη νη ξπζκίζεηο ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο - λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ, ψζηε λα κελ έρνπλ εξσηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξείηαη φηη είλαη πιήξσο θαηαηνπηζκέλνη γηα ην χζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ ζα γίλεη θαη ηνλ εηθνληθφ Πιεηζηεξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ. Η αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. 10. Βλάβερ και ηεσνικά πποβλήμαηα Σν χζηεκα έρεη ιάβεη φια ηα αλαγθαία θαη δπλαηά κέηξα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Σεσνικό ππόβλημα ηος ςζηήμαηορ - Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ηερληθφ πξφβιεκα, ζα δηαθφπηεηαη /αθπξψλεηαη θαη ζα επαλαιακβάλεηαη ζε λέν ρξφλν (εκεξνκελία θαη ψξα), ηνλ νπνίν ε Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζα γλσζηνπνηήζεη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κέζσ fax ή/θαη Σεσνικό ππόβλημα ζςμμεηέσονηορ - ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηεο ππνδνκήο (ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, βιάβε Η/Τ, θιπ) ελφο ζπκκεηέρνληα, ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ε εθεδξηθή ππνδνκή ηνπ. - Ο Ηιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο δε δηαθφπηεηαη γηα ιφγνπο πξνβιήκαηνο ππνδνκήο ζπκκεηέρνληνο ή αδπλακίαο ππνβνιήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο απφ ην ζπκκεηέρνληα. 11. Δγγςήζειρ - Σν «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», δελ επζχλεηαη θαη δελ παξέρεη νηαδήπνηε εγγχεζε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ε πξφζβαζε, ε ρξήζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ην χζηεκα ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πιεηζηεξηαζκψλ ζα είλαη απξφζθνπηε, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ δφινπ θαη βαξηάο ακέιεηαο. - Δπίζεο, ην «Γ.Ν.Παπαγεσξγίνπ», δελ επζχλεηαη γηα ηελ κε παξνρή ή ηελ πιεκκειή παξνρή ηνπ πζηήκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζε ή ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ ζθαίξα ειέγρνπ ηεο (γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 8

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα