Τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τθσ Χϊρασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τθσ Χϊρασ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ Θµ/νία: Αρ. Ρρωτ.: οικ Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για Τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τθσ Χϊρασ

2 Περιεχόμενα 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ Παροχι Διευκρινίςεων Γλϊςςα Εγγυιςεισ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ Δικαίωμα ςυμμετοχισ Εγγφθςθ υμμετοχισ Λόγοι αποκλειςμοφ Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ Κριτιριο ανάκεςθσ ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά» Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ Παραλαβι προςφορϊν Αποςφράγιςθ προςφορϊν- Αξιολόγθςθ προςφορϊν ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ Σελίδα 2

3 5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΑΡΟΙΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ...36 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Α.1.1 Σιρθςθ Εγγυθμζνου Επιπζδου Τπθρεςιϊν - Ριτρεσ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ- ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙIΙ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ V ΤΕΥΔ Σελίδα 3

4 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Επωνυμία ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρόλθ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 ΑΘΘΝΑ ΑΘΘΝΑ Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τθλζφωνο Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΣΑΒΒΙΔΘ Σουηάνα Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Γενικι Γραμματεία Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ, που εδρεφει ςτθν οδό Μεςογείων 96 Ακινα, Τ.Κ , τθλ , διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ανικει ςτο Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/ Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ. Στοιχεία Επικοινωνίασ Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλονται ςτο πρωτόκολλο (γραφείο 20) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ, Μεςογείων 96 Ακινα Τ.Κ Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον αρμόδιο προϊςτάμενο του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ Είδοσ διαδικαςίασ Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Γενικι Γραμματεία Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό εξόδων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ςτον ειδικό φορζα , Α.Λ.Ε οικονομικοφ ζτουσ 2021, με το με αρικμ. 2226/ (ΑΔΑ: Σελίδα 4

5 9ΒΔΙ46ΜΤΛΒ-47Υ) ζγγραφο δζςμευςθσ πίςτωςθσ φψουσ εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (74.400,00 ). 1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τθσ Χϊρασ. Στισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα παράςχει θ Ανάδοχοσ περιλαμβάνονται: ςε επίπεδο εφαρμογϊν, περιλαμβάνονται οι ενζργειεσ ςε επίπεδο κεντρικισ εγκατάςταςθσ εφαρμογϊν ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ διακεςιμότθτά τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 1. Αποκατάςταςθ ανωμαλιϊν λειτουργίασ (bugs) τθσ/ων εφαρμογισ/ϊν. Κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνθ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ οριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αναγγελία, εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. Αν θ πλιρθσ και οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ δεν είναι εφικτι εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Ι παρ. Α.1.1., επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 2. Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν. 3. Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ όλων των customizations, διεπαφϊν με άλλα ςυςτιματα, κ.λπ ςε επίπεδο υποδομϊν, ο εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν, δθλαδι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ κεντρικισ υποδομισ (διαμόρφωςθ παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ) ωσ υφίςταται ςτο Control Room (CR) του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ διακεςιμότθτα των υποδομϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα: 1. Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν. Κατόπιν τεκμθριωμζνθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνθ να επιλφει τα προβλιματα εντόσ οριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αναγγελία, εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. Αν θ πλιρθσ και οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ δεν είναι εφικτι εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Ι παρ. Α.1.1., επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 2. Βελτιςτοποίθςθ (Tuning) τθσ απόδοςθσ του λογιςμικοφ. 3. Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ όλων των customizations, διεπαφϊν με άλλα ςυςτιματα, κ.λπ. Εάν κάποια από τισ ανωτζρω βλάβεσ οφείλονται ςε αςτοχία υλικοφ (κεντρικισ υποδομισ ι περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ) θ αντιμετϊπιςι τουσ κα γίνεται με δαπάνεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ενϊ τυχόν υπθρεςίεσ που κα απαιτθκοφν δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Θ ανάδοχοσ κα παραδίδει θλεκτρονικό αρχείο αναφοράσ τθσ βλάβθσ με χαρακτθριςμό επίλυςθσ ι μθ ςτο τζλοσ κάκε κλιςθσ για αποκατάςταςθ βλάβθσ Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : ). Σελίδα 5

6 CPV (Κοινό Λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ) ΡΟΣΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ( ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ λογιςμικοφ ,00 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ ( ). Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει μόνο τθσ τιμισ. 1.4 Θεςμικό πλαίςιο Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από: 1. τθν κείμενθ νομοκεςία όπωσ ιςχφει και ιδίωσ τισ διατάξεισ: α) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Αϋ147), όπωσ ιςχφει. β) του ν. 4314/2014 Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο , Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο » (Α' 265), γ) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143), όπωσ ιςχφει, δ) του άρκρου 7 και 13 ζωσ 15 του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ45), ε) του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ ιςχφει, ςτ) του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2002 (Αϋ 98). η) του ν. 4013/2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (Αϋ204), όπωσ ιςχφει, θ) του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», κ) του άρκρου 64 του ν. 4172/2013 «Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ», (Α 167) όπωσ ιςχφει, Σελίδα 6

7 ι) τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» (Α' 107), ια) του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α' 74) ιβ) του άρκρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» (Αϋ 184) ιγ) του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ145), όπωσ ιςχφει. ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμϊν των αρμοδιοτιτων τουσ Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» (Αϋ 119), όπωσ ιςχφει. ιε) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» όπωσ ιςχφει (Αϋ 34). 2. Τθ με αρικ / απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Βϋ 1781). 3. Τθ με αρικ. ΓΔΟΕΣ/1/4/682/ κοινι απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κζμα «Διοριςμόσ Γενικισ Γραμματζωσ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ ςτο Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 545). 4. Τθ με αρικ. ΓΔΟΕΣ/1/2/457/ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ςτθ Γενικι Γραμματζα Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ ςτο Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, επί κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ» (Βϋ 3470). 5. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 6. Το με αρικ. 1099οικ/ (ΑΔΑΜ: 21REQ ) αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν για τθν προμικεια υπθρεςιϊν παροχισ υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τθσ Χϊρασ. 7. Τθ με αρικ. 2226/ (ΑΔΑ: 9ΒΔΙ46ΜΤΛΒ-47Υ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ φψουσ εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (74.400,00 ) για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Ρροχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ςτον ειδικό φορζα , Α.Λ.Ε οικονομικοφ ζτουσ 2020, για τθν προμικεια υπθρεςιϊν παροχισ υποςτιριξθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ τθσ Χϊρασ. 1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19/02/2021 και ϊρα 09:00. Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. Σελίδα 7

8 1.6 Δθμοςιότθτα Θ παροφςα Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 38 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςτο ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184). 1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. Σελίδα 8

9 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 1. θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 3. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.) Ραροχι Διευκρινίςεων Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ ι θλεκτρονικά ςτο τθσ Υπθρεςίασ μασ (Ρίνακασ παρ. 1.1), το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν Γλϊςςα Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ , που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και τθσ αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σελίδα 9

10 2.1.5 Εγγυιςεισ Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ Δικαίωμα ςυμμετοχισ 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε, α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ παραγράφουσ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ. Σελίδα 10

11 2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Με τθν υποβολι προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι προςφζροντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα Εγγφθςθ Συμμετοχισ Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό (άρκρο 72 παρ.1 α του ν. 4412/2016) Λόγοι αποκλειςμοφ Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ ς.42), β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ , ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192τθσ , ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ , ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ , ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ Σελίδα 11

12 χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ , ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ , ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο ςε βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), τουσ διαχειριςτζσ. ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. γγ) ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. δδ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά Σελίδα 12

13 όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: (α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. (γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, (ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, (ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, (η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ εφαρμογι του άρκρου τθσ παροφςασ, (θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, (κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. Σελίδα 13

14 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ και μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/ Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Σελίδα 14

15 2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και δεν δφναται να ςτθριχτοφν ςτα πρότυπα ISO άλλων φορζων Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων Κακϊσ δεν τίκενται κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) οι οικονομικοί φορείσ δεν δφνανται να ςτθριχκοφν ςε τρίτουσ. Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ παραγράφου 2.2.6), οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/ ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ ζχει καταρτιςκεί βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ ( και ( ). Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το Σελίδα 15

16 οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ Αποδεικτικά μζςα Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα των κάτωκι παραγράφων Β1 ζωσ Β5 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. Σελίδα 16

17 α) Για τθν παράγραφο απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο β) Για τισ παραγράφουσ και περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ «Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Taxisnet). γ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου , υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν ωσ άνω παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. δ) Για τθν παράγραφο υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από Σελίδα 17

18 υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ. Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτα πρότυπα τθσ παραγράφου οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποίθςθ, ςε ιςχφ, κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν αυτό δεν είναι εφικτό, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. Σελίδα 18

19 Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/ Κριτιρια Ανάκεςθσ Κριτιριο ανάκεςθσ Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τιμισ. 2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα ΙΙ και ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Σελίδα 19

20 2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν Οι προςφορζσ υποβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.5 και τθν παρ τθσ παροφςασ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ωσ κάτωκι: Υποβάλλεται ζνασ ΚΥΙΩΣ φάκελοσ, ο οποίοσ κα είναι ςφραγιςμζνοσ και κα φζρει τισ εξισ ενδείξεισ: 1. Τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 2. Τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 3. Τον τίτλο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 4. Τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 5. Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα προςφζροντα (πλιρθ επωνυμία, ΑΦΜ, διεφκυνςθ, αρ. τθλεφϊνου, ) Ο ωσ άνω φάκελοσ κα περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (υπο)φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν επιπλζον τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου: Ι. (Υπο)φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ. ΙΙ. (Υπο)φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα: α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ Σελίδα 20

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Κριτιριο κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ

Κριτιριο κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Επαναπροκιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1390/2019 Για τθν ανάλθψθ ςφμβαςθσ προμικειασ «Τριάντα δφο (32) ΔΙΚΥΚΛΩΝ», «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΟΘΟΝΩΝ

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΟΘΟΝΩΝ Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΕΡ ΑΘΗΝΑΣ (Διανομι/Διαλογι) & ΑΥΘΗΜΕΟΝ», (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.)

ΚΤΕΡ ΑΘΗΝΑΣ (Διανομι/Διαλογι) & ΑΥΘΗΜΕΟΝ», (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.) ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1385/2018 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «Κακαριότθτα Κτιρίου Ζδρασ, ΚΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1389/2019

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1389/2019 ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Αδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1389/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν «ΔΙΑΒΙΒΑΣΘ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1397/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1397/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1397/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρρακτορείου για τθν Ε.Ο.Ρ.Ε. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 160.000 Ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου λοιπϊν φόρων 1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1388/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΡΩΤΕΣ»

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1388/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΡΩΤΕΣ» ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1388/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΡΩΤΕΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 8PROC0040334 INFORMATICS 208--30 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 208..30 2:49:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΩΞΕΟΚΞΨ-ΑΥ8 ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1392/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ρροκιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1392/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1392/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018. (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ)

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018. (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018 Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του Βιβλίου ΙΙ, του Τμιματοσ ΙV, τθσ ενότθτασ 3, του Ν. 4412/ 2016 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ Θμερ/νια: 20/3/2019 ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2957 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με εκτιμϊμενθ αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 21/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 21/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 4H Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ρρομθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ

Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ρρομθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ Βάρθ 06/08/2018 Αρ.πρωτ.621/06.08.2018 Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ρρομθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςτα πλαίςια του Υποζργου 6 «Ρρομικεια οργάνων και εξοπλιςμοφ - ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΛΓΚ» τθσ πράξθσ «H Ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτιριο κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ

Κριτιριο κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1411/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για το «ΕΓΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ

18PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5747 ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ- ΡΑΑΜΕΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικ. πρωτ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Οικονομικοφ (Γρ.Ρρομθκειϊν) Τςάκαλου Αικατερίνθ Τθλζφωνο: FAX:

Αρικ. πρωτ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Οικονομικοφ (Γρ.Ρρομθκειϊν) Τςάκαλου Αικατερίνθ Τθλζφωνο: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλοσ, 6-11-2018 5θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νςθ: Ρολυμζρθ 134, 38222 Διεφκυνςθ: Τμιμα: Ρλθροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5708 ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΚΔΟΕΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΚΔΟΕΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΚΔΟΕΩΝ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (CPV: 79810000-5 Τπθρεςίεσ Εκτφπωςθσ) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν Αρ. πρωτ. : Δ55/18 Ανακζτουςα Αρχι Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ ΣΥΜΒΑΣΘ Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΙΣΑΣ ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΘ. ΡΩΤ.: 3373/10-04-2019 ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ» ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Ρ.Α. (24%): ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017

Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ

Διακιρυξθ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Κορσδαλλός, 01.11.2018 Αρ. Πρωη. 1676 Αρικμόσ μελζτθσ: 5/2019 Διακιρυξθ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ Περιεχόμενα 1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ... 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΕΤΔΑΠ Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΕΤΔΑΠ Α.Ε. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π6058 ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1353/2018

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1353/2018 ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Αδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1353/2018 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΡΛΘΩΜΘ ΧΩΙΣ ΑΙΘΜΘΣΘ»

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 5985 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ PREMIER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλοσ θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ΔΙΑΚΘΥΞΘ Α. 14/2019

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλοσ θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ΔΙΑΚΘΥΞΘ Α. 14/2019 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλοσ 08-03-2019 5θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ Αρικ. πρωτ. 5274 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νςθ: Ρολυμζρθ 134, 38222 Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτιριο κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ

Κριτιριο κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1377/2018 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΓΟ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Τ.Κ ΦΛΩΛΝΑ

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Τ.Κ ΦΛΩΛΝΑ 1 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΛΝΑ Διακιρυξθ 7/2019 Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ Για «Τισ Υπθρεςίεσ ραδιενεργϊν,τοξικϊν,ιατρικϊν και επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1342/2017

Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1342/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1342/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ

Διακιρυξθ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ Διακιρυξθ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ ςτα πλαίςια του ζργου Radiofrequency Emission from Non-Equilibrium Electron Spins in the Brain» με εκτιμϊμενθ

Διαβάστε περισσότερα

CPV: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ N. IΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ-ΡΑΤΗΣΙΩΝ

CPV: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ N. IΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ-ΡΑΤΗΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ N. IΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ-ΡΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οικονομικό Τμιμα/ Γραφείο Ρρομθκειϊν Ν. Ιωνία 27-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 1444/ για τθν προμικεια Χειρουργικϊν Μοςχευμάτων ΑΔΑΜ: 19PROC

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 1444/ για τθν προμικεια Χειρουργικϊν Μοςχευμάτων ΑΔΑΜ: 19PROC ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 θ Υ.ΡΕ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΘΣΩΝ-ΘΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ. 1444/13-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 51/2018. του. Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ. για τθ διενζργεια. ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. μζςω ΕΣΘΔΘΣ (64761)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 51/2018. του. Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ. για τθ διενζργεια. ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. μζςω ΕΣΘΔΘΣ (64761) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΘΥΞΘ 51/2018 του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡΟ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΣΙΤΙΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ/ΣΕΜΙΝΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, Αρικ.Ρρωτ:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, Αρικ.Ρρωτ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, 27-03-2017 Αρικ.Ρρωτ: -2396- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΤΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1351/2017. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1351/2017. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1351/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Τ.Κ ΦΛΩΛΝΑ

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Τ.Κ ΦΛΩΛΝΑ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΛΝΑ Διακιρυξθ NO 28/2019 Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ Για τθν μεταφορά Δειγμάτων Αίματοσ 1) για Μοριακό και Ορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 5748 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5542 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠϋ ΑΡΙΘΜ 19/2017

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠϋ ΑΡΙΘΜ 19/2017 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠϋ ΑΡΙΘΜ 19/2017 διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ επίβλεψθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 10 / 04 /2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 4954 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 10 / 04 /2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 4954 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 10 / 04 /2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 4954 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ- ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ (ΔΑΕΣΤ) ΣΗ ΕΤΔΑΠ Α.Ε.

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ- ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ (ΔΑΕΣΤ) ΣΗ ΕΤΔΑΠ Α.Ε. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5594 ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ- ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ Θμερ/νία: 28/12/2017. ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΙΑΚΘΥΞΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ Θμερ/νία: 28/12/2017. ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ Θμερ/νία: 28/12/2017 ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ Αρικμ. Ρρωτ.: 52123 ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τθν «Ρρομικεια μθχανιματοσ εκςκαφζα φορτωτι», δαπάνθσ 65.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 θ ΥΓ.ΡΕ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΡΕΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΡΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ» Διεφκυνςθ: Τζρμα Ερυκροφ Σταυροφ, 22 100, Τρίπολθ Ρλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

10 /2018 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

10 /2018 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Ιωάννινα 26-11-2018 6 η Τ.Πε. Αριθ. Πρωη. 35116 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σατ. Γ/νζη: Λεωθ. η. Νιάρτοσ Σ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Δ-MAIL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρικμ. 124/2019

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρικμ. 124/2019 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 Θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- Ακινα, 05/ 07 /2019 ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Αρ. Ρρωτ. : 11/07/426/22731 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ : ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρικμ.258/2018

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρικμ.258/2018 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 Θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- Ακινα, 31/12/2018 ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Γ.Γ. Αρ. Ρρωτ. : 11/07/680/43665 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ : ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 5763 ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ ΧΛΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΧΛΩΡΙΟΤ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΜΕΝ ΓΑΛΑΣΙΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ ΧΛΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΧΛΩΡΙΟΤ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΜΕΝ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ ΧΛΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΧΛΩΡΙΟΤ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεριεχόμενα. Σελίδα 2 από 111

Ρεριεχόμενα. Σελίδα 2 από 111 Βάρθ 03/04/2018 Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ρρομθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςτα πλαίςια του Υποζργου 2: «Ρρομικεια Οργάνων» τθσ Ρράξθσ «Στρατθγικι Ανάπτυξθ Λνςτιτοφτου Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν "Αλζξανδροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΘ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΘ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 21-12-2017 Αρικ. Πρωτ: -12661- ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 θ Υ.ΡΕ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΘΣΩΝ-ΘΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ. 9817 / 10-11-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ. ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TΙΚΑΛΩΝ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ. ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ. ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TΙΚΑΛΩΝ ΤΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ (Διαγωνιςμοί) Ρλθροφορίεσ: Β. Τςιάντου Ταχ. Δ/νςθ: Καρδίτςθσ 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμήθεια δαπζδων πολυολεφίνησ»

ΣΕΤΧΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμήθεια δαπζδων πολυολεφίνησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Δ/ΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & Σ.Τ. ΣΕΤΧΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμήθεια δαπζδων πολυολεφίνησ» Αναθζτουςα Αρχή: ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΠΛΟΚ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΕΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΤΗ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΠΛΟΚ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΕΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΤΗ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5883 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΠΛΟΚ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΕΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΑΡΗΘΜ. 5318 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ (1) ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ

17PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π 5481 ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΟ ΔΕΚΣΩΝ ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΟΤ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ GPS ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1338/2017

Επαναπροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1338/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01 200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Επαναπροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1338/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΟΔΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ αρικ. 35 /2018 για Ετιςια Σφμβαςθ τθσ προμικειασ «Γραφικι φλθ» με Ανοικτι Διαδικαςία με εκτιμϊμενθ αξία 7.

Διακιρυξθ αρικ. 35 /2018 για Ετιςια Σφμβαςθ τθσ προμικειασ «Γραφικι φλθ» με Ανοικτι Διαδικαςία με εκτιμϊμενθ αξία 7. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΑΤΑ: 18/09/2018 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρικμ. Ρρωτ.: 10702 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΙΔΩΝ ΡΑΤΩΝ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Διακιρυξθ αρικ. 35 /2018 για Ετιςια Σφμβαςθ τθσ προμικειασ «Γραφικι φλθ» με Ανοικτι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC003404407 INFORMATICS 2018-07-11 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.07.11 10:03:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜ72ΟΡ1Π-33Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

19PROC

19PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 6009 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ για προμικεια τροχιλατων πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων λίτρων ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ αρ.πρωτ.4281/

Διακιρυξθ για προμικεια τροχιλατων πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων λίτρων ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ αρ.πρωτ.4281/ Διακιρυξθ για προμικεια τροχιλατων πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ αρ.πρωτ.4281/22-2-2017 Ρεριεχόμενα 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ...

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 20/12/2017 Αρικ. Πρωτ: -12493- ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Παλλήνη, 10-11-2017 ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ Απ. ππυτ: 44869 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Διακιρυξθ με τίτλο «Τπθρεςία Παροχισ Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ Αδζςποτων Ηϊων Διμου Παλλινθσ» για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 01/ 06 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 01/ 06 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 01/ 06 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 10939 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 5629 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΧΝ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΧΝ ΔΚΚΙΝΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λουςικά, Αρικ. Ρρωτ.: 131

Λουςικά, Αρικ. Ρρωτ.: 131 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 2θσ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΡΕΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νςθ: Λουςικά Αχαΐασ Τ.Κ.: 25.200,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ Αρ. Πρωτ. 239 Ακινα, 17/1/2018 ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΘ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ ΣΟΤ ΑΤΚΕΝΣΛΚΟΤ ΜΑΡΑΚΩΝΛΟΤ ΣΘ ΑΚΘΝΑ, ΣΟΤ ΘΜΛΜΑΡΑΚΩΝΛΟΤ ΑΚΘΝΑ ΚΑΛ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ RUN GREECE ΠΟΤ ΔΛΟΡΓΑΝΩΝΕΛ Ο ΕΓΑ ΣΟ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Δθμόςιου Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ «Προμικεια Φρεατίων Καλυμμάτων Πλαιςίων και Μουφϊν» (Δ 5983)

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Δθμόςιου Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ «Προμικεια Φρεατίων Καλυμμάτων Πλαιςίων και Μουφϊν» (Δ 5983) Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Δθμόςιου Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ «Προμικεια Φρεατίων Καλυμμάτων Πλαιςίων και Μουφϊν» (Δ 5983) Περιεχόμενα 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΕΑ... 4 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Προμικεια Πυροςβεςτικϊν Κρουνϊν 2 τομίων DN150 PN16»

«Προμικεια Πυροςβεςτικϊν Κρουνϊν 2 τομίων DN150 PN16» ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. Γ5838 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Προμικεια Πυροςβεςτικϊν Κρουνϊν 2 τομίων DN150

Διαβάστε περισσότερα

Ρρομικεια φίλτρων μετεπεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ εργοςταςίου αφαλάτωςθσ. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ. με εκτιμϊμενθ αξία 140.

Ρρομικεια φίλτρων μετεπεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ εργοςταςίου αφαλάτωςθσ. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ. με εκτιμϊμενθ αξία 140. Αρ. Ρρωτ. : 2094/20.11.2018 αρικμόσ Μελζτθσ 05/2018 Ρρομικεια φίλτρων μετεπεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ εργοςταςίου αφαλάτωςθσ με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 140.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ Ρεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 120 ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΤ ΑΡΓΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 120 ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΤ ΑΡΓΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Π5577 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 120 ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΤ ΑΡΓΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π.

Διαβάστε περισσότερα

A.A. ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 68075

A.A. ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 68075 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ ΑΧΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΡΕ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΘ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΙΣΑΣ Γ.Δ.Υ.Ε./ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ρλθροφορίεσ: Αρχ/κασ ΝΑΒΟΗΙΔΟΥ Σοφία ΤΘΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ επιλογισ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ Σ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ επιλογισ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ Σ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΙΑΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) ΑΦΜ: 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ Σαχ/κι Δ/νςθ : Ρλατεία Κφπρου 68132 Αλεξ/πολθ Σθλζφωνο : 2551088340

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΤ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ : 10629/ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η

ΤΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΤ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ : 10629/ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕIA 6 θ ΤΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ» Διεφκυνςθ: Σζρμα Ερυκροφ ταυροφ, 22 100, Σρίπολθ Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Λάριςα 18 Μαΐου 2018 Αρικμ. πρωτ.: 18150 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΡΕΑΙΩΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 4296/2019 για τθν προμικεια Αντιδραςτθρίων. Αιματολογικϊν τεςτ.

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με αρ. 4296/2019 για τθν προμικεια Αντιδραςτθρίων. Αιματολογικϊν τεςτ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 θ Υ.ΡΕ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΘΣΩΝ-ΘΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1339/2017

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1339/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01 200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1339/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ ΓΔΑ ΒΝΪΝ. δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ ΓΔΑ ΒΝΪΝ. δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΓΖΚΝΠ ΒΝΪΝ Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Άρδεσζης Βοΐοσ Ρατ. Γ/νζη : Ξαλιό Γημαρτείο Λεάπολης, 1 ος όροθος Ρ.Θ. : 50001 Ρηλέθωνο: 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 21-03-2018 Αρικ. Πρωτ: -2549- ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 24-07-2018 Αρικ. Πρωτ.: -7024 - ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1345/2017

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1345/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1345/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 19 /2017 ΟΜΑΔΑ Α : «ΥΓΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΡΑ: ,53

Α.Μ. 19 /2017 ΟΜΑΔΑ Α : «ΥΓΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΡΑ: ,53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΙΘ.ΡΩΤ: 7424 Τεφχοσ διακιρυξθσ ςφμβαςθσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ Ρρομικεια Καυςίμων και λιπαντικϊν για το

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1350/2017

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1350/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1350/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά τθν «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα