Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)"

Transcript

1 Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος ) Τηλ Ιζηοζελίδα: 4 η Έκηακηη Έκδοζη (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Σύνηαξη: Π. Μωπαΐηηρ - Γ. Μποκοβόρ Έλεγσορ κειμένος Εμθάνιζη: Α. Ίηζιορ Από ηολ Πρόεδρο Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, Μεηά από ηόζνπο κήλεο πξνεξγαζίαο θαη ηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, επηηέινπο ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο, ην πλέδξην πνπ κε ηόζε αγάπε ζρεδηάζακε, πξαγκαηνπνηήζεθε. Σα ζπγραξεηήξηα πνπ πήξακε πξνθνξηθά, είηε κέζσ επηζηνιώλ ή κε e mail, από ηόζνπο πνιινύο ζπλέδξνπο, καο γεκίδνπλ ππεξεθάλεηα, απηνπεπνίζεζε θαη πξνπάλησλ δύλακε γηα λα ζπλερίζνπκε ζην κέιινλ. Απηή ηελ ώξα, κεηαμύ ησλ άιισλ εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ, αξρίζακε λα νξγαλώλνπκε ην πιηθό γηα ηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 3 νπ πλεδξίνπ. 6 ε ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΚΛΟΓΔ Σν Γ.. έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ Κπξηαθή 8 Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηηο 19:00, πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Αστεποσκοπείο, ζηελ Αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απαξηίαο, ε πλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί ζηηο 20:00 κ.κ., ηελ ίδηα κέξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν. ύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Οκίινπ, εθηόο από ηνλ απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.., ζα δηεμαρζνύλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γ.., θαζώο θαη δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα ην λέν Γ.., έρνπλ όια ηα νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε γηα ην Σπρόλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο, κπνξνύλ λα ηαθηνπνηνύληαη ιίγν πξηλ ηε Γ.. ζνη επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην λέν Γ.., παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ γξαπηώο αίηεζε ππνςεθηόηεηαο έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2004 ζηε δηεύζπλζε ηνπ νκίινπ. Θεξκή Παξάθιεζε από ηνλ Πξόεδξν ΠΡΟ ΟΟΤ ΠΡΟΣΙΘΕΝΣΑΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ κηινο μεπέξαζε ηα 300 κέιε θαη απηό είλαη πνιύ επράξηζην, αιιά πξαθηηθά ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε δνπιεηά. Γλσξίδνληαο πσο ζηνλ κηιν έρνπκε ηόζα άμηα κέιε, ζα παξαθαινύζα εάλ έρνπλ κηα-δπν ώξεο από ην ρξόλν ηνπο, λα πξνζθέξνπλ θάπνηα, έζησ κηθξή, αιιά ζεκαληηθή γηα ηνλ κηιν βνήζεηα, αλαιακβάλνληαο θάηη ην ζπγθεθξηκέλν. Κξίλνληαο νπό ηε κέρξη ηώξα αλνδηθή πνξεία καο, θάπνηα ζηηγκή, όηαλ ηα νηθνλνκηθά καο ην επηηξέςνπλ, ζα πξνζιάβνπκε θάπνην άηνκν γηα κεξηθή απαζρόιεζε. Μέρξη ηόηε όκσο, πξνζβιέπνπκε ζηε βνήζεηά ζαο. ΚΟΠΖ ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ Ζ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο Βαζηιόπηηαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 10 Ιαλνπαξίνπ 2004 θαη ώξα 19:00, ζηα Γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ζα θιεξσζνύλ θαη ηα ελαπνκείλαληα δώξα από ηε ζπλεζηίαζε ηεο 28εο Ννεκβξίνπ. 3 Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ Μερηθά ζηαηηζηηθά ζηοητεία θαη άιια Οη Δγγξαθέο ζην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην, αλήιζαλ ζε 243, πιένλ 9 θηινμελνπκέλσλ, πιελ όκσο, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ηειηθά έιαβαλ κέξνο 219 άηνκα. Ο αξηζκόο ησλ εηζεγήζεσλ αλήιζε ζε 26. Βραβεία ηοσ σλεδρίοσ 1 ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Κ. Δκκαλνπειίδεο (κέινο ΟΦΑ), «Έξεπλα ππεξθαηλνθαλώλ αζηέξσλ» 2 ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Κ. Γαδέαο (κέινο ΟΦΑ), «Αηζέξηα ρξώκαηα» 3 ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Α. Βνύιγαξεο (κέινο ΟΦΑ), «Παξαηήξεζε θσηόζθαηξαο θαη ρξσκόζθαηξαο Ζιίνπ». Βξαβείν θαιύηεξωλ αζηξνθωηνγξαθηώλ: ηέξγνο Μαλώιαθαο, ηξάηνο Κνπθόο, Milde Volker, (Οκάδα παξαηεξεηώλ Ρόδνπ) Βξαβείν θαιύηεξεο θαηαζθεπήο: Υάξεο Κακπάλεο (Πξόεδξνο Διιεληθήο αζηξνλνκηθήο εηαηξίαο) - Φαζκαηνειηνγξάθνο. Βξαβείν θαιύηεξνπ εθζέκαηνο: Παύινο Μσξαΐηεο (Πξόεδξνο ΟΦΑ) «Υεηξόγξαθα από ην εηθνλνζηάζην ησλ επηζηεκώλ». Σν ζέξβηο ηνπ Ξελνδνρείνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο (ππνδνρή, δσκάηηα, γεύκαηα, coffee breaks), ήηαλ άςνγν. Ζ αίζνπζα ηνπ ζπλεδξίνπ, θαζώο θαη ε ξεζεςηόλ, θνζκήζεθαλ κε πεξίηερλα ςεθηδσηά, αζηξνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ, έξγα ηνπ κέινπο καο Βαγγέιε Γαιελνύ. Σνλ επραξηζηνύκε ζεξκά. Ζ όιε δηνξγάλσζε πιαηζηώζεθε από έλα θαιιηηερληθό πξόγξακκα, κε άςνγε εθηέιεζε κνπζηθνύ ξεπεξηνξίνπ από ηνπο : Αξηζηείδε Βνύιγαξε (κέινο ΟΦΑ, βηνιί), 1

2 Ρέλα Αζαλαζνπνύινπ (κέινο ΟΦΑ Σξαγνύδη), Ναηάζα Κνςαρείιε (Σξαγνύδη), Αλαζηαζία Μεηαιιελνύ (κέινο ΟΦΑ, Σξαγνύδη), Γεκήηξε Βνύιγαξε (Πηάλν). Ζ κνπζηθή ζύλζεζε ηεο Ρέλαο Αζαλαζνπνύινπ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγήζεθε θαη εθηειέζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ην πλέδξην καο. Σώξα πνπ ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην απνηειεί παξειζόλ, επρόκαζηε νιόςπρα θάζε επηηπρία ζηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ 4 νπ ζπλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ην 2005, από ηελ Διιεληθή Αζηξνλνκηθή Έλσζε. ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΚΑΗ ΤΝΔΓΡΗΟ ηηο 8 Οθησβξίνπ 2003, δόζεθε από ηνλ όκηιν καο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία - Θεζζαινλίθε», ζπλέληεπμε ηύπνπ πξνο ηα Μ.Μ.Δ. ηεο πόιεο καο, ζην Ξελνδνρείν Holiday inn, ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ. Ζ εθδήισζε κεηαδόζεθε από ηελ TV 100. ηηο 15 Οθησβξίνπ, ζηελ εθπνκπή ηεο δεκνζηνγξάθνπ ηεο TV 100 θ.. άπηθα ΑΛΖΘΗΝΟ ΚΟΜΟ, ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο Θ. Οξθαλίδεο, Α. Μεηαιιελνύ, Α. Εαθείξεο, Γ. Σζνπθάπαο, Α. Γαληειίδνπ, Α. Βνύιγαξεο, Κ. Κνπληνπξαηδή θαη Α. Ίηζηνο, είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ην 3 ν πλέδξην, ηηο ινηπέο εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ θαζώο θαη άιια ζέκαηα αζηξνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. ε ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο ζην Ράδην Παξαηεξεηήο (FM 102), γλσζηνπνηήζεθε από ηα κέιε καο ε δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ. Σν ζπλέδξην θαιύθζεθε απνζπαζκαηηθά από ηελ TVX Υαιθηδηθήο, από ηελ ΔΣ-3 θαη από ην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Πνιπγύξνπ. ΣΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΟΝ OΜΙΛΟ Ο κηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο αλαθνηλώλεη ηελ επαλέλαξμε ησλ ζεκηλαξίσλ Αζηξνλνκίαο γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (κέιε θαη κε). Σα ζεκηλάξηα γίλνληαη κε έλαλ επράξηζην ηξόπν, όρη γηα λα εθπαηδεύζνπκε αζηξνλόκνπο, αιιά γηα λα θέξνπκε όζνπο ελδηαθέξνληαη ζε ζηελόηεξε επαθή κε ηελ αζηξνλνκία θαη ην δηάζηεκα. Σα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε άββαην απόγεπκα, από ηηο 6:00 έωο ηηο 7:30 κ.κ., ζηελ αίζνπζα Πηνιεκαίσλ ηνπ ΟΦΑ (ρσξεηηθόηεηα 20 αηόκσλ). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζε απηά, γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ αξηζκό πεξηνξηζκέλν έσο ηα 20 άηνκα θάζε θνξά. Σα ζεκηλάξηα ελίνηε πεξηιακβάλνπλ πξνβνιέο βίληεν, slides θαη δίλνληαη ράξηεο θαη ζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ ην αληίζηνηρν ζέκα. Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ απηώλ ππάξρεη κηα ζπκβνιηθή επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ (5 Δπξώ γηα θάζε κάζεκα). Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο, παξαθαινύκε λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ (Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, από ηηο 18:00 σο ηηο 21:00) ή λα επηθνηλσλείηε καδί καο ζην ηειέθσλν ηνπ Οκίινπ ή λα αθήζεηε κήλπκα ζηνλ ηειεθσλεηή ( ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ 2004 (17-01)- Ηιηαθό ύζηεκα - Πιαλήηεο (Γ. Μπνθνβόο) (24-01)- Κνκήηεο, αζηεξνεηδείο, κεηέωξα (Α. Καξάηδνο) (31-01)- Δμωγήηλε Ννεκνζύλε (Γ. Σζνπθάπαο) (07-02)- Σειεζθόπηα 1 Αγνξά & Υξήζε (Α. Βνύιγαξεο) (14-02)- Σειεζθόπηα 2 Παξαηεξήζεηο (Κ. Θενδσξίδεο) (28-02)- Γηαζηεκηθά ηαμίδηα (Κ. Καξαηδνπιίδνπ) (13-03)- Αζηξηθή εμέιημε, Αζηέξεο λεηξνλίωλ, Μαύξεο ηξύπεο (Γ. Σζνπθάπαο) (20-03)- Σν ζύκπαλ (Α. Καξάηδνο) ΓΗΑΛΔΞΔΗ Κπξηαθή 15 Φεβξνπαξίνπ 2004: «Η πξώηε πηήζε ηωλ αδειθώλ Ράηη», Μάλνο Ηαηξίδεο, ζύκβνπινο εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ, ηδξπηηθό κέινο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο. Κπξηαθή 07 Μαξηίνπ 2004: "Σα Μπζηήξηα ηωλ Αξηζκώλ ζηηο Όρζεο ηνπ Νείινπ Ο πάππξνο ηνπ Αρκνδέ, 1650 π.υ.", Παύινο Μσξαΐηεο. Πξηλ από ηελ δηάιεμε, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Λπξηθά Οπξαλνγξαθήκαηα», από ηνλ καζεκαηηθό Γξα. ηέθαλν Μπαιή. Οη δηαιέμεηο ζα δνζνύλ ζην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, νδόο Καξακανύλα 1, Πιαηεία θξα. Ώξα έλαξμεο 10:30 π.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ 2003 Δπηζθέυεης ζε ζτοιεία - Γήκοσς α) ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2003, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παξνπζίαζε αζηξνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Κνιεγίνπ, ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο, από ηνπο Γ. Σζνπθάπα θαη Γ. Μπνθνβό. Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ 30 καζεηέο. β) ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2003 έγηλε κηα παξόκνηα εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 31 νπ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ 2

3 ζρνιείνπ θ. Κπξηθιίδε. ηελ εθδήισζε, ζηελ νπνία παξαβξέζεθαλ 15 παηδηά, κίιεζαλ ν Π. Μσξαΐηεο θαη Γ. Μπνθνβόο. γ) Σν άββαην 29 Ννεκβξίνπ 2003, ν Αιέμεο Καξάηδνο καδί κε 17 άιια άηνκα (κέιε θαη θίινη),ζπκκεηείραλ ζε κηα εθδήισζε ηνπ Οξεηβαηηθνύ Οκίινπ Πξνζνηζάλεο, Ννκνύ Γξάκαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ πάλσ από 70 άηνκα θαη παξαθνινύζεζαλ ηε δηάιεμε ηνπ Αιέμε κε ζέκα «Σν Ζιηαθό ύζηεκα». Λόγσ ηεο βξνρήο, ε παξαηήξεζε κε ηα ηειεζθόπηα ησλ κειώλ καο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. ΒΡΑΒΔΤΖ ΣΟΤ 1 ΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΚΟΜΟΝΑΤΣΖ Σελ Κπξηαθή 9 Ννεκβξίνπ 2003 ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ ΑΠΘ, παξνπζία πνιιώλ πξνζθεθιεκέλσλ θαη θνηηεηώλ, έγηλε κηα εθδήισζε από ηελ πνιηηηζηηθή Δηαηξεία ΜΑΚΔΓΝΟ, πξνο ηηκή ηνπ 1 νπ Έιιελα Κνζκνλαύηε, θ. Θεόδσξνπ Γηνπξηζίρηλ Γξακκαηηθόπνπινπ. Γηα ηνλ Έιιελα θνζκνλαύηε, κίιεζαλ κεηαμύ άιισλ ν Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ θ. Γ. Μαγθξηώηεο θαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ θ.. Απγνινύπεο. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ Κ. Γ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Ζ παξνπζίαζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ηνπ θ. ηκόπνπινπ κε ηίηιν «Η αποκάλυψη των γαλαξιών» (εθδόζεηο Δξεπλεηέο), έγηλε ηελ Παξαζθεπή 21 Ννεκβξίνπ 2003, ζηηο 8:30 ζην βηβιηνπσιείν «Βηβιηνξπζκόο» (Βαζ. Ζξαθιείνπ 47 Θεζζαινλίθε). Γηα ην βηβιίν θαη ην ζπγγξαθέα κίιεζαλ ν θαζεγεηήο ΑΠΘ θ. Ησάλλεο εηξαδάθεο θαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΑΠΘ θ. Υάξεο Βάξβνγιεο. Πνιιά κέιε ηνπ Οκίινπ καο παξεπξέζεθαλ θαη άθνπζαλ κε επραξίζηεζε ηελ παξνπζίαζε, θαη θπζηθά αγόξαζαλ ην βηβιίν ηνπ θ. ηκόπνπινπ, ην νπνίν είλαη ην 5 ν θαη πξνηειεπηαίν ηεο εμαηξεηηθήο ζεηξάο γηα ην ύκπαλ θαη ηελ Αζηξνλνκία ησλ εθδόζεσλ Δξεπλεηέο. Αθνινύζσο κέιε ηνπ Οκίινπ ζπκκεηείραλ ζε δείπλν κε ηνπο θ.θ. ηκόπνπιν θαη εηξαδάθε, ζε ηαβέξλα ηεο πιαηείαο Άζσλνο. Ο θ. ηκόπνπινο πξνζθάιεζε ηα κέιε ηνπ ΟΦΑ πνπ επηζπκνύλ, λα μελαγεζνύλ ζην Νέν Φεθηαθό Δπγελίδεην Πιαλεηάξην. Δθόζνλ ππάξμεη ζρεηηθό ελδηαθέξνλ, ζα πξνγξακκαηίζνπκε κηα εθδξνκή ζηηο αξρέο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα. ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ Σελ Παξαζθεπή 28 Ννεκβξίνπ 2003, ην Βξεηαληθό πκβνύιην (British Council) δηνξγάλσζε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα εκεξίδα ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε κε ηίηιν: «Πηζαλνί θίλδπλνη από Γεηηνληθά πξνο ηε Γε Οπξάληα Αληηθείκελα» κε νκηιεηέο ηνπο: Ησάλλε Υαηδεδεκεηξίνπ, θαζεγεηή ΑΠΘ, Υαξάιακπν Βάξβνγιε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ΑΠΘ, I. Williams, θαζ. Queen Mary College London, Dr. Davies, Royal Observatory, Edinburgh, Νηθόιαν Κ. πύξνπ, θαζεγεηή ΑΠΘ, M. Bailey, θαζεγεηή Armagh Observatory θαη Dr. K Yates, Project Manager, NEO (Near Earth Objects Information Center. Ζ εκεξίδα ήηαλ άθξσο ελδηαθέξνπζα θαη επίθαηξε. Πνιιά από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο παξεπξέζεθαλ θαη έκαζαλ ηα ηξέρνληα πεξί ησλ θηλδύλσλ απηώλ. ΤΝΔΣΙΑΗ ΟΜΙΛΟΤ Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 6 εηώλ από ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο, δηνξγαλώζακε κηα δεζηή κνπζηθή ζπλεζηίαζε, ζηε κνπζηθή ηαβέξλα «Ζρνγεύζεηο», ζηελ πεξηνρή Υαξηιάνπ. Ήηαλ κηα επράξηζηε ζπλάληεζε, ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ πάλσ από 100 άηνκα θαη θιεξώζεθαλ πινύζηα δώξα. ην παξόλ 4 ν Σεύρνο επηζπλάπηνπκε ηε ιίζηα κε ηα δώξα θαη ηα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ. ζα δώξα έκεηλαλ (7) ζα θιεξσζνύλ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2004, θαηά ηελ θνπή ηεο Βαζηιόπηηαο ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ επραξηζηεί όινπο όζνπο πξνζέθεξαλ δώξα γηα ηε ζπλεζηίαζε θαη ηδηαηηέξσο ην λέν κέινο καο θ. Θενθάλε Υαηδεηνξδάλνπ, θαζώο θαη ην κέινο καο θ. Ζξαθιή Πιηάθε, γηα ηε δσξνζέηεζε ελόο πνδειάηνπ. Δπραξηζηνύκε επίζεο όζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δώξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεζηίαζεο, ε νπνία απέθεξε επξώ πεξίπνπ ζην ηακείν ηνπ Οκίινπ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ 2004 Γηάβαζε Αθροδίηες ηηο 8 Ηνπλίνπ 2004, εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζπάλην αζηξνλνκηθό γεγνλόο: κηα δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ ειηαθό δίζθν (ε ηειεπηαία θνξά πνπ 3

4 παξαηεξήζεθε κηα ηέηνηα δηάβαζε ήηαλ ην 1882). Σν θαηλόκελν, πνπ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 6 ώξεο, ζα είλαη νξαηό από ηελ Δπξώπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Ζ ESO (European Southern Observatory), έλαο δηεζλήο νξγαληζκόο γηα ηελ αζηξνλνκηθή έξεπλα, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 10 ρώξεο, νξγαλώλεη έλα παλεπξσπατθό δίθηπν παξαηεξεηώλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο αζηξνλόκνη από όιε ηελ Δπξώπε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα δξώκελα, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ πξαγκαηηθέο αζηξνλνκηθέο κεηξήζεηο κε ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο Γεο Ήιηνπ θαη λα πάξνπλ κηα γεύζε από πξώην ρέξη γηα έλαλ από ηνπο πιένλ ζύγρξνλνπο ηνκείο ηεο αζηξνλνκηθήο έξεπλαο, ηελ έξεπλα γηα εμσειηαθνύο πιαλήηεο κε ηε κέζνδν ηεο δηάβαζεο. Ο Όκηινο Φίιωλ Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο από ηελ ESO, ζπκκεηέρεη επίζεκα ζην πξόγξακκα VENUS TRANSIT 2004 (VT-2004) θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά εθδειώζεσλ ζρεηηθά κε ην γεγνλόο απηό, πνπ ζα θνξπθσζνύλ ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο, κε κηα κεγάιε εθδήισζε γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο. Καζώο ζα πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ηεο δηάβαζεο, ζηε ζειίδα καο ζην Internet, ζα κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκεο ζπλδέζεηο ΘΔΡΗΝΟ ΑΣΡΟΠΑΡΣΤ ΟΜΗΛΩΝ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ Ο ΟΦΑ αλέιαβε λα δηνξγαλώζεη ην θαινθαίξη ηνπ 2004, ην πξώην εηήζην αζηξνπάξηπ, ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνη από όιε ηελ Διιάδα. Λεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνύλ πξνζερώο. ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΜΑ. Καισζνξίδνπκε ηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ κηιό καο ην Φζηλόπσξν ηνπ Α/Μ Δπώλπκν Όλνκα 282 Εαληίδνπ Διέλε 283 Κνξσλάθεο Δκκαλνπήι 284 Πιηάθεο Ζξαθιήο 285 Κνπξάθε Αλαζηαζία 286 Πεηξίδεο Βαζίιεο 287 Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο 288 Μπισλάο Βαζίιεο 289 ηαζηλόο Γεκήηξεο 290 Υαηδεηνξδάλνπ Θενθάλεο 291 ηακαηίνπ Κώζηαο 292 Αζαλαζίνπ Υξπζνβαιάληε 293 Κεθαιά Καηεξίλα 294 Γηαβνιίηζε Κπξηαθή 295 Ζιηάδνπ Παξαζθεπή 296 Αβξακίδεο Νίθνο 297 Καιηζά Βάγηα 298 Βάκβνπξαο ηξάηνο 299 Μαπξίδεο Γεκνθξάηεο 300 Γθηνπιηδνπόγινπ ηέθαλνο Δσταρηζηίες Δπραξηζηνύκε ηνπο παξαθάησ ρνξεγνύο ηνπ 3 νπ πλεδξίνπ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο, Γήκν Καιακαξηάο, εθεκεξίδα «Μαθεδνλία Θεζζαινλίθε», Γ. Σζάκπνπξα (Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο), Κ. Ννκηθό (StreamTrade), Θ. Μάηηα, Nissan Αθνί Κεγαρηά (Θεζζαινλίθε), Μνπζηθό νίθν Γ. Μαπξνκνπζηάθε, Δηαηξεία Media Promotion. Ηδηαίηεξα επραξηζηνύκε ηνπο: α) Δηαηξία Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο Βόινπ, γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ 300 Δπξώ πξνο ην πλέδξην θαη β) Διιεληθή Αζηξνλνκηθή Έλωζε Αζελώλ, γηα ηελ εθηύπσζε ησλ αλακλεζηηθώλ ελζπκεκάησλ ηνπ πλεδξίνπ. ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΝΣΤΠΑ THE MONTHLY SKY GUIDE ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Έλα λέν, πνιύ ελδηαθέξνλ βηβιίν (22x32 εθ., 58 ζειίδεο, 15 Δπξώ) κπνξείηε λα ην πξνκεζεπηείηε από ην «Πιαλεηάξην» Θεζζαινλίθεο, Πνιπηερλείνπ 45 θαη Γσδεθαλήζνπ γσλία, Σει & , ή λα ην παξαγγείιεηε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Σν βηβιίν απηό είλαη έλαο: «ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ ΑΝΑ ΜΗΝΑ» (κέρξη ην 2008) Ian Ridpath - Wil Tirion Μεηάθξαζε ίκνο Οηθνλνκίδεο Ση ζα ιέγαηε αλ ζας τάρηδαλ ηολ «ΟΤΡΑΝΟ ΜΔ Σ ΑΣΡΑ» Σίηινο πξσηνηύπνπ «Night Sky». Έλα βηβιίν ηζέπεο (10 x 16,5 εθ., ζειίδεο 254, Δπξώ) γηα όζνπο ζέινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηη βιέπνπλ ζηνλ νπξαλό! Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ βηβιίν «πιήξεο πξαθηηθόο νδεγόο ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ» ζηελ ειιεληθή γιώζζα (κεηάθξαζε: Παύινο Μαξγέινο). Σν βηβιηαξάθη απηό είλαη γεκάην ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα ηνπ «Wil Tirion». Με δηαζηάζεηο 10 x 16,5 εθ., πνπ εύθνια κπαίλεη ζηελ ηζέπε καο θαη είλαη πνιύ ρξήζηκν ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εληνπίδνπλ ηα αληηθείκελα ζηνλ νπξαλό. 4

5 ζνη ελδηαθέξνληαη κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ από ην «Πιαλεηάξην» (Πνιπηερλείνπ 45 θαη Γσδεθαλήζνπ γσλία), ή κπνξνύλε λα ην παξαγγείινπλ ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. 3. Αζηξνλνκηθό Ηκεξνιόγην 2004 Έθδνζε Οκίινπ Φίιωλ Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο (πγγξαθή θαη εηθνλνγξάθεζε Γηώξγνπ Μπνθνβνύ) Σν εκεξνιόγην δηαηίζεηαη ζηα κέιε καο από ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Δίλαη έγρξσκν, ηππσκέλν ζε ραξηί ηινπζηξαζηόλ, 30x21εθ., ζειίδεο 26, ηηκή 10 Δπξώ. Δθηόο από ηα αζηξνλνκηθά θαηλόκελα θαη ηηο ζέζεηο ησλ πιαλεηώλ γηα θάζε κήλα, πεξηέρεη ενξηνιόγην θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Ήιην, ηε ειήλε θαη όινπο ηνπο πιαλήηεο ζην ειηαθό καο ζύζηεκα. Δπηζθεθηείηε θαη ηε ζειίδα καο ζην Internet, γηα λα δείηε ηα θαηλόκελα ηνπ θάζε κελόο. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Γάκνη κειώλ ηνπ Οκίινπ ηηο 3 επηεκβξίνπ 2003, ην κέινο καο Αλδξέαο Βνζηλάθεο θαη ε Βαιεληίλα Κνληνύιε ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ Γάκνπ. ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2003, ηα κέιε καο Νίθνο Αβξακίδεο θαη ε Δύε Ζιηάδνπ ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ Γάκνπ. Καη ζηα δπν δεπγάξηα επρόκαζηε από θαξδηάο βίν αλζόζπαξην, πγεία, επηπρία θαη ραξά. Παξαθαινύκε ηα κέιε καο εθηόο Θεζζαινλίθεο λα καο ελεκεξώλνπλε γηα ελδερόκελα θνηλσληθά γεγνλόηα πξνο δεκνζίεπζε. ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΔΠΔΣΔΙΟΙ ΥΔΙΜΧΝΑ 2004 Ηαλοσάρηος Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Γήκεηξαο (G. Piazzi, ) Βξνρή δηαηηόλησλ Quadrantids - ZHR 100 (1-5 Ηαλνπαξίνπ, κέγηζην ηελ Κπξηαθή ην πξσί) Ζ Γε ζην πεξηήιην ηεο ηξνρηάο ηεο (ζε απόζηαζε Km από ηνλ Ήιην) Άθημε νρήκαηνο Spirit ζηνλ Άξε Ζ Γήκεηξα (αζηεξνεηδήο) ζε αληίζεζε (Γίδπκνη, αζηξηθό κέγεζνο 6,5) Πέξαζκα ηνπ Voyager 2 από ηνλ Οπξαλό (1986) Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (19:00, δπηηθά) Άθημε νρήκαηνο Opportunity ζηνλ Άξε πκπιήξσζε δέθα νθηώ εηώλ από ηελ Σξαγσδία Challenger (1986) Πιαλήηες: Δξκήο ζε κέγηζηε απνρή 17-1, 24 ν δπηηθά ηνπ Ήιηνπ (Σνμόηεο, πξσηλόο νπξαλόο, κέγεζνο 0), Αθξνδίηε νξαηή λνηηνδπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ, θεξδίδεη ύςνο (κέγεζνο -4), Άξεο κεζνπξαλεί 6 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Ηρζείο, κέγεζνο 0,5, δηάκεηξνο 7 ), Γίαο αλαηέιιεη 10 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Λένληαο, κέγεζνο 2,3, δηάκεηξνο 41 ), Κξόλνο κεζνπξαλεί 11:30 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0,4, δηάκεηξνο 21 ) Φεβροσάρηος Έλα έηνο από ηελ Σξαγσδία ηνπ Columbia (2003) Γέλλεζε Γαιηιαίνπ (1564) Αλαθάιπςε Πινύησλα (C. Tombaugh, 1930) Γέλλεζε Κνπέξληθνπ (1473) Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) Αλαθνίλσζε αλαθάιπςεο ηνπ πξώηνπ πάιζαξ (1968) Ο Άξεο 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) Πιαλήηες: Δξκήο ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 3 Μαξηίνπ, Αθξνδίηε νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ, θεξδίδεη ύςνο (κέγεζνο 4), Άξεο δύεη κεζάλπθηα (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Κξηόο, κέγεζνο 1, δηάκεηξνο 6 ), Γίαο αλαηέιιεη 7:30 κ.κ. (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Λένληαο, κέγεζνο 2,5, δηάκεηξνο 44 ), Κξόλνο κεζνπξαλεί 9:15 κ.κ. (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο -0,2, δηάκεηξνο 20 ), Οπξαλόο, Πνζεηδώλαο ζε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην (Πνζεηδώλαο 2/2, Οπξαλόο 22/2) Μάρηηος Ο Γίαο ζε αληίζεζε 5-03 Πέξαζκα ηνπ Voyager 1 από ηνλ Γία (1979) 13-3 Αλαθάιπςε ηνπ Οπξαλνύ από W. Herschel (1781) 14-3 Γέλλεζε Ατλζηάηλ (1879) 18-3 Πξώηνο Γηαζηεκηθόο πεξίπαηνο (A.Leonov, 1965) 20-3 Δαξηλή Ηζεκεξία 24-3 Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) 25-3 Ο Άξεο 3 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) 28-3 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Παιιάο (H. Olbers, 1802) 29-3 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Δζηίαο (H. Olbers, 1807) Πιαλήηες: Δξκήο νξαηόο δπηηθά ακέζσο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (2 ν δεθαπελζήκεξν Μαξηίνπ, κέγηζηε απνρή 29/3, κέγεζνο 0), Αθξνδίηε νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (κέγηζηε απνρή 29/3, κέγεζνο 4,4), Άξεο δύεη 11:45 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Σαύξνο, κέγεζνο 1,2, δηάκεηξνο 5, ζηηο 20/3 3 ν αλαηνιηθά ησλ Πιεηάδσλ), Γίαο αλαηέιιεη 5:20 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Λένληαο, κέγεζνο 2,5, δηάκεηξνο 44 ), Κξόλνο κεζνπξαλεί 7:20 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0, δηάκεηξνο 19 ) ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΔ SMS Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ απνθάζηζε, γηα ηελ θαιύηεξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζή ησλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηηο 5

6 δξαζηεξηόηεηέο καο, λα ρξεζηκνπνηήζεη πηινηηθά ηελ ππεξεζία καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS. Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε εάλ: 1. Έρεηε πξόζθαηα αιιάμεη αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη 2. Δάλ δελ επηζπκείηε λα ιακβάλεηε κελύκαηα ζην θηλεηό ζαο. Άπνςε ηνπ αθξναηεξίνπ Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε από ηνλ Παύιν Βνπινπβνύηε Ο Παύινο Βνπινπβνύηεο, κέινο ηνπ ΟΦΑ, αξρίδνληαο από ην Νέν Έηνο, παξαρσξεί γηα δαλεηζκό πεξίπνπ 300 από ηα βηβιία ηνπ ζηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο. Οη ηίηινη, γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ κηιν. Ο δαλεηζκόο ζα γίλεηαη κε κηα ρξεκαηηθή θαηάζεζε 10 Δπξώ, ηα δε ρξήκαηα ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ επηζηξνθή ησλ βηβιίσλ. Οη ζπληειεζηέο ηεο κνπζηθήο εθδήισζεο Δπί ηε επθαηξία ηωλ Δνξηώλ επρόκαζηε ζε Όινπο ΚΑΛΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΤΣΤΥΙΜΕΝΟ ΣΟ ΝΕΟ ΕΣΟ ` Πάλει θαζεγεηώλ θελέο από ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο θελή από ην απνραηξεηηζηήξην γεύκα Έξγν ηνπ θ. Γαιελνύ Δθζεζηαθόο ρώξνο 6

7 Καηάινγνο δώξωλ 28εο Ννεκβξίνπ 2003 Α/Α Σεκ. Δίδνο Πξνζθνξά Αξηζ. Κιήξ. λνκα ληθεηή 1 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Π-860 Κ. Θενδσξίδεο 2 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Π-863 Γ. Λέθθαο 3 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Κ-996 Καηεξίλα Αιεμάλδξνπ 4 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν Κπξηαθίδε Κ-155 Γ. Πηζηηθνύδεο 5 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν Κπξηαθίδε Κ-955 Π. Υαηδόπνπινο 6 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν «Γιπθνεπηινγέο» Κ371 Μπξαηάλε 7 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ηνύληην «Σξπςάλεο» Π-789 Β. Γαιελόο 8 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ηνύληην «Σξπςάλεο» Κ-336 Βαβειίδνπ 9 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ηνύληην «Σξπςάλεο» Κ-236 Γ. Λέθθαο 10 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-967 Μαξία Κπξηαθνύ 12 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-301 Π. Καξαγθηνδίδεο 13 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-667 Θ. Οξθαλίδεο 15 1 πζθεπή Σειεθώλνπ Π-161 Γ. Λέθθαο 16 1 Γξαβάηα Κ-689 Β. Γαιελόο 17 1 Φσηνγξαθηθή Μεραλή Κνγρπιάθεο, Βεληδέινπ 42 Π.436 Θ. Μάηηαο 18 1 Πνπθάκηζν Αλδξηθό Aramis, Βεληδέινπ 40 Π-406 Π. Βνπινπβνύηεο 19 1 Άικπνπκ Φσηνγξαθηώλ ηνύληην άββα, Δγλαηίαο 55 Κ-512 Βνπγηαηδήο 20 1 Βάδν Μπξνύηδηλν Αξγύξεο Λειόπνπινο, Κιεηζνύξαο 12 Κ-931 Ζξαθιήο Πιηάθεο 21 1 Κνιηέ Μαξγαξηηαξέλην The art in, Κ. Υαηδεηνξδάλνπ, Δγλ. 55 Κ-221 Μάξζα αινληθίδνπ 22 1 Κνιηέ Μαξγαξηηαξέλην The art in, Κ. Υαηδεηνξδάλνπ, Δγλ. 55 Κ.186 Ησαλλίδεο 23 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-933 Γ. Λέθθαο 24 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-753 Π. Βνπινπβνύηεο 25 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-279 Κ. Θενδσξίδεο 26 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-244 Π. Καξαγθηνδίδεο 27 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-209 Π. Βνπινπβνύηεο 28 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-72 Β. Γαιελόο 29 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-273 Π. Βνπινπβνύηεο 30 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-238 Π. Καξαγθηνδίδεο 31 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-466 Π. Καξαγθηνδίδεο 32 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-501 Κ. Γηαβνιίηζη 33 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Π-627 Μαξία 35 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Κ-385 Γηαλλάθε 36 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Κ-350 Π. Βνπινπβνύηεο 37 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Π-662 Ζξαθιήο Πιίάθεο 38 1 Βηβιίν Nightwatch Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Π-583 Π. Βνπινπβνύηεο 39 1 Ππμίδα Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Κ-143 Π. Βνπινπβνύηεο 40 1 Μνλόθπαιν Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Κ-290 Π. Υαηδόπνπινο 41 1 Μεληαγηόλ αζεκέλην Chrisodiastasi, Θ. Γξαγνπζιήο Κ-841 Μάξζα αινληθίδνπ 42 1 Μεληαγηόλ ιαηκνύ αζεκέλην Big Ben Κ Γηαθνζκεηηθά ππζαξάθηα Pet Paradise, Σζηηζόπνπινο Ησάλλεο Π Αιιαγή εμάηκηζεο, αμίαο 50 Βειόλαο Γηάλλεο Κ-21 Π. Καξαγθηνδίδεο 45 1 Αιιαγή ιαδηώλ Βειόλαο Γηάλλεο Κ-127 Β. Γαιελόο 46 1 Μπινύδα Γπλαηθεία Marlin, Αγ. νθίαο 31 Κ-60 Γαλίδνπ 47 1 Μαμηιάξα Παηώκαηνο «Σα ελ νίθσ», Κ. Κνπληνπξαηδή Κ-25. Γαληειίδνπ 48 2 Γηαθνζκεηηθά καμηιάξηα «Σα ελ νίθσ», Κ. Κνπληνπξαηδή Π-673 Γαλίδνπ 49 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Κ-370 Μ. Σζνπθάπα 50 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Π Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Π-111 Θ. Οξθασίδεο 52 1 Πνδήιαην Πνδειαηνθίλεζε, Πιηάθεο Ζξαθιήο Κ-148 Κ-990 Π. Υαηδόπνπινο 53 2 Βηβιία Μπαξκπνπλάθεο Κ-10 Γ. Μπνθνβόο 54 2 Βηβιία Μπαξκπνπλάθεο Κ-113 Μάξζα 55 1 Αδηάβξνρν Αζαλαζηάδεο Γηώξγνο Π-626 Μξαηάλε 56 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-38 Γ. Μπνθνβόο 57 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-3 Γ. Πηζηηθνύδεο 58 3 Δθπησηηθά θνππόληα Βηβιηνπσιείν Διεπζεξνπδάθεο Π-649 Θ. Οξθασίδεο 59 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ Βηβιία Ηαλόο Κ-30 Π. Καξαγθηνδίδεο 61 2 Βηβιία Ηαλόο Π-629 Π. Βνπινπβνύηεο 62 2 Βηβιία Ηαλόο Π-990 Αξγπξηάδνπ 63 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Π-992 Γ. Λέθθαο 64 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Π-985 Ζξαθιήο Πιηάθεο 65 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Κ-5 Π. Υαηδόπνπινο 66 1 ίδεξν Βαζηιάθε Κ-40 Γ. Λέθθαο 67 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Π-594 Πιηάθεο Ζξαθιήο 68 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Π CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Κ-32 Πιηάθεο Ζξαθιήο ηα 65 δώξα πξνζηέζεθαλ άιια 4 ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Παξαθαινύκε όζνη έρνπλ λα ιάβνπλ δώξα πνπ από ηε ζπλεζηίαζε λα πεξάζνπλ λα ηα πάξνπλ από ηνλ κηιν. ζα δελ θιεξώζεθαλ (), ζα θιεξσζνύλ ζηελ Κνπή ηεο πίηαο. 7

8 ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ Ο.Φ.Α. ΣΙ ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ ΣΗ 8 εο Φεβξνπαξίνπ 2004 ΟΝΟΜΑ:. ΔΠΗΘΔΣΟ:. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΑΡ. ΜΔΛΟΤ:. ΣΖΛΔΦΧΝΑ: Παξαθαιώ όπσο κε ζπκπεξηιάβεηε ζηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ γηα ην Γ.. ηνπ Ο.Φ.Α., ζηηο αξραηξεζίεο ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ Δπίζεο ζαο ελεκεξώλσ όηη είκαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο έσο θαη ην έηνο Σόπνο δηακνλήο:... Ζκ/λία Ο / ε αηη... Ολνκαηεπώλπκν Τπνγξαθή ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ Πξνο : Σνλ Πξόέδξν ηεο 6 εο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μειώλ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο Κύξηε Πξόεδξε, είκαη κέινο ηνπ ΟΦΑ θαη κε ην ζεκείσκα απηό ζαο γλσξίδσ όηη αδπλαηώ λα παξεπξεζώ πξνζσπηθά ζηελ 6 ε Γεληθή πλέιεπζή καο, νπόηε θαη εμνπζηνδνηώ ηνλ / ηελ θ.... λα κε εθπξνζσπήζεη θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο κνπ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 8 Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηελ αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ, ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ ΑΠΘ. Σόπνο δηακνλήο:... - Ζκ/λία Ο / ε εμνπζηνδνη... Ολνκαηεπώλπκν Τπνγξαθή 8

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(ανηί ηοσ «40 37» ηης Εαρινής Ιζημερίας) (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50. Έλεγσορ κειμένος Εμθάνιζη:

(ανηί ηοσ «40 37» ηης Εαρινής Ιζημερίας) (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50. Έλεγσορ κειμένος Εμθάνιζη: Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Μάξηηνο 2004 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece

ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα