Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)"

Transcript

1 Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος ) Τηλ Ιζηοζελίδα: 4 η Έκηακηη Έκδοζη (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Σύνηαξη: Π. Μωπαΐηηρ - Γ. Μποκοβόρ Έλεγσορ κειμένος Εμθάνιζη: Α. Ίηζιορ Από ηολ Πρόεδρο Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, Μεηά από ηόζνπο κήλεο πξνεξγαζίαο θαη ηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, επηηέινπο ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο, ην πλέδξην πνπ κε ηόζε αγάπε ζρεδηάζακε, πξαγκαηνπνηήζεθε. Σα ζπγραξεηήξηα πνπ πήξακε πξνθνξηθά, είηε κέζσ επηζηνιώλ ή κε e mail, από ηόζνπο πνιινύο ζπλέδξνπο, καο γεκίδνπλ ππεξεθάλεηα, απηνπεπνίζεζε θαη πξνπάλησλ δύλακε γηα λα ζπλερίζνπκε ζην κέιινλ. Απηή ηελ ώξα, κεηαμύ ησλ άιισλ εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ, αξρίζακε λα νξγαλώλνπκε ην πιηθό γηα ηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 3 νπ πλεδξίνπ. 6 ε ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΚΛΟΓΔ Σν Γ.. έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ Κπξηαθή 8 Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηηο 19:00, πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Αστεποσκοπείο, ζηελ Αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απαξηίαο, ε πλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί ζηηο 20:00 κ.κ., ηελ ίδηα κέξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν. ύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Οκίινπ, εθηόο από ηνλ απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.., ζα δηεμαρζνύλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γ.., θαζώο θαη δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα ην λέν Γ.., έρνπλ όια ηα νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε γηα ην Σπρόλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο, κπνξνύλ λα ηαθηνπνηνύληαη ιίγν πξηλ ηε Γ.. ζνη επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην λέν Γ.., παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ γξαπηώο αίηεζε ππνςεθηόηεηαο έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2004 ζηε δηεύζπλζε ηνπ νκίινπ. Θεξκή Παξάθιεζε από ηνλ Πξόεδξν ΠΡΟ ΟΟΤ ΠΡΟΣΙΘΕΝΣΑΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ κηινο μεπέξαζε ηα 300 κέιε θαη απηό είλαη πνιύ επράξηζην, αιιά πξαθηηθά ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε δνπιεηά. Γλσξίδνληαο πσο ζηνλ κηιν έρνπκε ηόζα άμηα κέιε, ζα παξαθαινύζα εάλ έρνπλ κηα-δπν ώξεο από ην ρξόλν ηνπο, λα πξνζθέξνπλ θάπνηα, έζησ κηθξή, αιιά ζεκαληηθή γηα ηνλ κηιν βνήζεηα, αλαιακβάλνληαο θάηη ην ζπγθεθξηκέλν. Κξίλνληαο νπό ηε κέρξη ηώξα αλνδηθή πνξεία καο, θάπνηα ζηηγκή, όηαλ ηα νηθνλνκηθά καο ην επηηξέςνπλ, ζα πξνζιάβνπκε θάπνην άηνκν γηα κεξηθή απαζρόιεζε. Μέρξη ηόηε όκσο, πξνζβιέπνπκε ζηε βνήζεηά ζαο. ΚΟΠΖ ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ Ζ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο Βαζηιόπηηαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 10 Ιαλνπαξίνπ 2004 θαη ώξα 19:00, ζηα Γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ζα θιεξσζνύλ θαη ηα ελαπνκείλαληα δώξα από ηε ζπλεζηίαζε ηεο 28εο Ννεκβξίνπ. 3 Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ Μερηθά ζηαηηζηηθά ζηοητεία θαη άιια Οη Δγγξαθέο ζην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην, αλήιζαλ ζε 243, πιένλ 9 θηινμελνπκέλσλ, πιελ όκσο, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ηειηθά έιαβαλ κέξνο 219 άηνκα. Ο αξηζκόο ησλ εηζεγήζεσλ αλήιζε ζε 26. Βραβεία ηοσ σλεδρίοσ 1 ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Κ. Δκκαλνπειίδεο (κέινο ΟΦΑ), «Έξεπλα ππεξθαηλνθαλώλ αζηέξσλ» 2 ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Κ. Γαδέαο (κέινο ΟΦΑ), «Αηζέξηα ρξώκαηα» 3 ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Α. Βνύιγαξεο (κέινο ΟΦΑ), «Παξαηήξεζε θσηόζθαηξαο θαη ρξσκόζθαηξαο Ζιίνπ». Βξαβείν θαιύηεξωλ αζηξνθωηνγξαθηώλ: ηέξγνο Μαλώιαθαο, ηξάηνο Κνπθόο, Milde Volker, (Οκάδα παξαηεξεηώλ Ρόδνπ) Βξαβείν θαιύηεξεο θαηαζθεπήο: Υάξεο Κακπάλεο (Πξόεδξνο Διιεληθήο αζηξνλνκηθήο εηαηξίαο) - Φαζκαηνειηνγξάθνο. Βξαβείν θαιύηεξνπ εθζέκαηνο: Παύινο Μσξαΐηεο (Πξόεδξνο ΟΦΑ) «Υεηξόγξαθα από ην εηθνλνζηάζην ησλ επηζηεκώλ». Σν ζέξβηο ηνπ Ξελνδνρείνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο (ππνδνρή, δσκάηηα, γεύκαηα, coffee breaks), ήηαλ άςνγν. Ζ αίζνπζα ηνπ ζπλεδξίνπ, θαζώο θαη ε ξεζεςηόλ, θνζκήζεθαλ κε πεξίηερλα ςεθηδσηά, αζηξνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ, έξγα ηνπ κέινπο καο Βαγγέιε Γαιελνύ. Σνλ επραξηζηνύκε ζεξκά. Ζ όιε δηνξγάλσζε πιαηζηώζεθε από έλα θαιιηηερληθό πξόγξακκα, κε άςνγε εθηέιεζε κνπζηθνύ ξεπεξηνξίνπ από ηνπο : Αξηζηείδε Βνύιγαξε (κέινο ΟΦΑ, βηνιί), 1

2 Ρέλα Αζαλαζνπνύινπ (κέινο ΟΦΑ Σξαγνύδη), Ναηάζα Κνςαρείιε (Σξαγνύδη), Αλαζηαζία Μεηαιιελνύ (κέινο ΟΦΑ, Σξαγνύδη), Γεκήηξε Βνύιγαξε (Πηάλν). Ζ κνπζηθή ζύλζεζε ηεο Ρέλαο Αζαλαζνπνύινπ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγήζεθε θαη εθηειέζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ην πλέδξην καο. Σώξα πνπ ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην απνηειεί παξειζόλ, επρόκαζηε νιόςπρα θάζε επηηπρία ζηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ 4 νπ ζπλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ην 2005, από ηελ Διιεληθή Αζηξνλνκηθή Έλσζε. ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΚΑΗ ΤΝΔΓΡΗΟ ηηο 8 Οθησβξίνπ 2003, δόζεθε από ηνλ όκηιν καο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία - Θεζζαινλίθε», ζπλέληεπμε ηύπνπ πξνο ηα Μ.Μ.Δ. ηεο πόιεο καο, ζην Ξελνδνρείν Holiday inn, ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ. Ζ εθδήισζε κεηαδόζεθε από ηελ TV 100. ηηο 15 Οθησβξίνπ, ζηελ εθπνκπή ηεο δεκνζηνγξάθνπ ηεο TV 100 θ.. άπηθα ΑΛΖΘΗΝΟ ΚΟΜΟ, ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο Θ. Οξθαλίδεο, Α. Μεηαιιελνύ, Α. Εαθείξεο, Γ. Σζνπθάπαο, Α. Γαληειίδνπ, Α. Βνύιγαξεο, Κ. Κνπληνπξαηδή θαη Α. Ίηζηνο, είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ην 3 ν πλέδξην, ηηο ινηπέο εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ θαζώο θαη άιια ζέκαηα αζηξνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. ε ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο ζην Ράδην Παξαηεξεηήο (FM 102), γλσζηνπνηήζεθε από ηα κέιε καο ε δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ. Σν ζπλέδξην θαιύθζεθε απνζπαζκαηηθά από ηελ TVX Υαιθηδηθήο, από ηελ ΔΣ-3 θαη από ην Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Πνιπγύξνπ. ΣΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΟΝ OΜΙΛΟ Ο κηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο αλαθνηλώλεη ηελ επαλέλαξμε ησλ ζεκηλαξίσλ Αζηξνλνκίαο γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (κέιε θαη κε). Σα ζεκηλάξηα γίλνληαη κε έλαλ επράξηζην ηξόπν, όρη γηα λα εθπαηδεύζνπκε αζηξνλόκνπο, αιιά γηα λα θέξνπκε όζνπο ελδηαθέξνληαη ζε ζηελόηεξε επαθή κε ηελ αζηξνλνκία θαη ην δηάζηεκα. Σα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε άββαην απόγεπκα, από ηηο 6:00 έωο ηηο 7:30 κ.κ., ζηελ αίζνπζα Πηνιεκαίσλ ηνπ ΟΦΑ (ρσξεηηθόηεηα 20 αηόκσλ). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζε απηά, γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ αξηζκό πεξηνξηζκέλν έσο ηα 20 άηνκα θάζε θνξά. Σα ζεκηλάξηα ελίνηε πεξηιακβάλνπλ πξνβνιέο βίληεν, slides θαη δίλνληαη ράξηεο θαη ζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ ην αληίζηνηρν ζέκα. Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ απηώλ ππάξρεη κηα ζπκβνιηθή επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ (5 Δπξώ γηα θάζε κάζεκα). Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο, παξαθαινύκε λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ (Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, από ηηο 18:00 σο ηηο 21:00) ή λα επηθνηλσλείηε καδί καο ζην ηειέθσλν ηνπ Οκίινπ ή λα αθήζεηε κήλπκα ζηνλ ηειεθσλεηή ( ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ 2004 (17-01)- Ηιηαθό ύζηεκα - Πιαλήηεο (Γ. Μπνθνβόο) (24-01)- Κνκήηεο, αζηεξνεηδείο, κεηέωξα (Α. Καξάηδνο) (31-01)- Δμωγήηλε Ννεκνζύλε (Γ. Σζνπθάπαο) (07-02)- Σειεζθόπηα 1 Αγνξά & Υξήζε (Α. Βνύιγαξεο) (14-02)- Σειεζθόπηα 2 Παξαηεξήζεηο (Κ. Θενδσξίδεο) (28-02)- Γηαζηεκηθά ηαμίδηα (Κ. Καξαηδνπιίδνπ) (13-03)- Αζηξηθή εμέιημε, Αζηέξεο λεηξνλίωλ, Μαύξεο ηξύπεο (Γ. Σζνπθάπαο) (20-03)- Σν ζύκπαλ (Α. Καξάηδνο) ΓΗΑΛΔΞΔΗ Κπξηαθή 15 Φεβξνπαξίνπ 2004: «Η πξώηε πηήζε ηωλ αδειθώλ Ράηη», Μάλνο Ηαηξίδεο, ζύκβνπινο εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ, ηδξπηηθό κέινο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο. Κπξηαθή 07 Μαξηίνπ 2004: "Σα Μπζηήξηα ηωλ Αξηζκώλ ζηηο Όρζεο ηνπ Νείινπ Ο πάππξνο ηνπ Αρκνδέ, 1650 π.υ.", Παύινο Μσξαΐηεο. Πξηλ από ηελ δηάιεμε, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Λπξηθά Οπξαλνγξαθήκαηα», από ηνλ καζεκαηηθό Γξα. ηέθαλν Μπαιή. Οη δηαιέμεηο ζα δνζνύλ ζην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, νδόο Καξακανύλα 1, Πιαηεία θξα. Ώξα έλαξμεο 10:30 π.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ 2003 Δπηζθέυεης ζε ζτοιεία - Γήκοσς α) ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2003, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παξνπζίαζε αζηξνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Κνιεγίνπ, ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο, από ηνπο Γ. Σζνπθάπα θαη Γ. Μπνθνβό. Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ 30 καζεηέο. β) ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2003 έγηλε κηα παξόκνηα εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 31 νπ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ 2

3 ζρνιείνπ θ. Κπξηθιίδε. ηελ εθδήισζε, ζηελ νπνία παξαβξέζεθαλ 15 παηδηά, κίιεζαλ ν Π. Μσξαΐηεο θαη Γ. Μπνθνβόο. γ) Σν άββαην 29 Ννεκβξίνπ 2003, ν Αιέμεο Καξάηδνο καδί κε 17 άιια άηνκα (κέιε θαη θίινη),ζπκκεηείραλ ζε κηα εθδήισζε ηνπ Οξεηβαηηθνύ Οκίινπ Πξνζνηζάλεο, Ννκνύ Γξάκαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ πάλσ από 70 άηνκα θαη παξαθνινύζεζαλ ηε δηάιεμε ηνπ Αιέμε κε ζέκα «Σν Ζιηαθό ύζηεκα». Λόγσ ηεο βξνρήο, ε παξαηήξεζε κε ηα ηειεζθόπηα ησλ κειώλ καο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. ΒΡΑΒΔΤΖ ΣΟΤ 1 ΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΚΟΜΟΝΑΤΣΖ Σελ Κπξηαθή 9 Ννεκβξίνπ 2003 ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ ΑΠΘ, παξνπζία πνιιώλ πξνζθεθιεκέλσλ θαη θνηηεηώλ, έγηλε κηα εθδήισζε από ηελ πνιηηηζηηθή Δηαηξεία ΜΑΚΔΓΝΟ, πξνο ηηκή ηνπ 1 νπ Έιιελα Κνζκνλαύηε, θ. Θεόδσξνπ Γηνπξηζίρηλ Γξακκαηηθόπνπινπ. Γηα ηνλ Έιιελα θνζκνλαύηε, κίιεζαλ κεηαμύ άιισλ ν Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ θ. Γ. Μαγθξηώηεο θαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ θ.. Απγνινύπεο. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ Κ. Γ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Ζ παξνπζίαζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ηνπ θ. ηκόπνπινπ κε ηίηιν «Η αποκάλυψη των γαλαξιών» (εθδόζεηο Δξεπλεηέο), έγηλε ηελ Παξαζθεπή 21 Ννεκβξίνπ 2003, ζηηο 8:30 ζην βηβιηνπσιείν «Βηβιηνξπζκόο» (Βαζ. Ζξαθιείνπ 47 Θεζζαινλίθε). Γηα ην βηβιίν θαη ην ζπγγξαθέα κίιεζαλ ν θαζεγεηήο ΑΠΘ θ. Ησάλλεο εηξαδάθεο θαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΑΠΘ θ. Υάξεο Βάξβνγιεο. Πνιιά κέιε ηνπ Οκίινπ καο παξεπξέζεθαλ θαη άθνπζαλ κε επραξίζηεζε ηελ παξνπζίαζε, θαη θπζηθά αγόξαζαλ ην βηβιίν ηνπ θ. ηκόπνπινπ, ην νπνίν είλαη ην 5 ν θαη πξνηειεπηαίν ηεο εμαηξεηηθήο ζεηξάο γηα ην ύκπαλ θαη ηελ Αζηξνλνκία ησλ εθδόζεσλ Δξεπλεηέο. Αθνινύζσο κέιε ηνπ Οκίινπ ζπκκεηείραλ ζε δείπλν κε ηνπο θ.θ. ηκόπνπιν θαη εηξαδάθε, ζε ηαβέξλα ηεο πιαηείαο Άζσλνο. Ο θ. ηκόπνπινο πξνζθάιεζε ηα κέιε ηνπ ΟΦΑ πνπ επηζπκνύλ, λα μελαγεζνύλ ζην Νέν Φεθηαθό Δπγελίδεην Πιαλεηάξην. Δθόζνλ ππάξμεη ζρεηηθό ελδηαθέξνλ, ζα πξνγξακκαηίζνπκε κηα εθδξνκή ζηηο αξρέο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα. ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ Σελ Παξαζθεπή 28 Ννεκβξίνπ 2003, ην Βξεηαληθό πκβνύιην (British Council) δηνξγάλσζε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα εκεξίδα ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε κε ηίηιν: «Πηζαλνί θίλδπλνη από Γεηηνληθά πξνο ηε Γε Οπξάληα Αληηθείκελα» κε νκηιεηέο ηνπο: Ησάλλε Υαηδεδεκεηξίνπ, θαζεγεηή ΑΠΘ, Υαξάιακπν Βάξβνγιε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ΑΠΘ, I. Williams, θαζ. Queen Mary College London, Dr. Davies, Royal Observatory, Edinburgh, Νηθόιαν Κ. πύξνπ, θαζεγεηή ΑΠΘ, M. Bailey, θαζεγεηή Armagh Observatory θαη Dr. K Yates, Project Manager, NEO (Near Earth Objects Information Center. Ζ εκεξίδα ήηαλ άθξσο ελδηαθέξνπζα θαη επίθαηξε. Πνιιά από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο παξεπξέζεθαλ θαη έκαζαλ ηα ηξέρνληα πεξί ησλ θηλδύλσλ απηώλ. ΤΝΔΣΙΑΗ ΟΜΙΛΟΤ Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 6 εηώλ από ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο, δηνξγαλώζακε κηα δεζηή κνπζηθή ζπλεζηίαζε, ζηε κνπζηθή ηαβέξλα «Ζρνγεύζεηο», ζηελ πεξηνρή Υαξηιάνπ. Ήηαλ κηα επράξηζηε ζπλάληεζε, ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ πάλσ από 100 άηνκα θαη θιεξώζεθαλ πινύζηα δώξα. ην παξόλ 4 ν Σεύρνο επηζπλάπηνπκε ηε ιίζηα κε ηα δώξα θαη ηα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ. ζα δώξα έκεηλαλ (7) ζα θιεξσζνύλ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2004, θαηά ηελ θνπή ηεο Βαζηιόπηηαο ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ επραξηζηεί όινπο όζνπο πξνζέθεξαλ δώξα γηα ηε ζπλεζηίαζε θαη ηδηαηηέξσο ην λέν κέινο καο θ. Θενθάλε Υαηδεηνξδάλνπ, θαζώο θαη ην κέινο καο θ. Ζξαθιή Πιηάθε, γηα ηε δσξνζέηεζε ελόο πνδειάηνπ. Δπραξηζηνύκε επίζεο όζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δώξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεζηίαζεο, ε νπνία απέθεξε επξώ πεξίπνπ ζην ηακείν ηνπ Οκίινπ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ 2004 Γηάβαζε Αθροδίηες ηηο 8 Ηνπλίνπ 2004, εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζπάλην αζηξνλνκηθό γεγνλόο: κηα δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ ειηαθό δίζθν (ε ηειεπηαία θνξά πνπ 3

4 παξαηεξήζεθε κηα ηέηνηα δηάβαζε ήηαλ ην 1882). Σν θαηλόκελν, πνπ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 6 ώξεο, ζα είλαη νξαηό από ηελ Δπξώπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Ζ ESO (European Southern Observatory), έλαο δηεζλήο νξγαληζκόο γηα ηελ αζηξνλνκηθή έξεπλα, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 10 ρώξεο, νξγαλώλεη έλα παλεπξσπατθό δίθηπν παξαηεξεηώλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο αζηξνλόκνη από όιε ηελ Δπξώπε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα δξώκελα, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ πξαγκαηηθέο αζηξνλνκηθέο κεηξήζεηο κε ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο Γεο Ήιηνπ θαη λα πάξνπλ κηα γεύζε από πξώην ρέξη γηα έλαλ από ηνπο πιένλ ζύγρξνλνπο ηνκείο ηεο αζηξνλνκηθήο έξεπλαο, ηελ έξεπλα γηα εμσειηαθνύο πιαλήηεο κε ηε κέζνδν ηεο δηάβαζεο. Ο Όκηινο Φίιωλ Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο από ηελ ESO, ζπκκεηέρεη επίζεκα ζην πξόγξακκα VENUS TRANSIT 2004 (VT-2004) θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά εθδειώζεσλ ζρεηηθά κε ην γεγνλόο απηό, πνπ ζα θνξπθσζνύλ ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο, κε κηα κεγάιε εθδήισζε γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο. Καζώο ζα πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ηεο δηάβαζεο, ζηε ζειίδα καο ζην Internet, ζα κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκεο ζπλδέζεηο ΘΔΡΗΝΟ ΑΣΡΟΠΑΡΣΤ ΟΜΗΛΩΝ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ Ο ΟΦΑ αλέιαβε λα δηνξγαλώζεη ην θαινθαίξη ηνπ 2004, ην πξώην εηήζην αζηξνπάξηπ, ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνη από όιε ηελ Διιάδα. Λεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνύλ πξνζερώο. ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΜΑ. Καισζνξίδνπκε ηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ κηιό καο ην Φζηλόπσξν ηνπ Α/Μ Δπώλπκν Όλνκα 282 Εαληίδνπ Διέλε 283 Κνξσλάθεο Δκκαλνπήι 284 Πιηάθεο Ζξαθιήο 285 Κνπξάθε Αλαζηαζία 286 Πεηξίδεο Βαζίιεο 287 Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο 288 Μπισλάο Βαζίιεο 289 ηαζηλόο Γεκήηξεο 290 Υαηδεηνξδάλνπ Θενθάλεο 291 ηακαηίνπ Κώζηαο 292 Αζαλαζίνπ Υξπζνβαιάληε 293 Κεθαιά Καηεξίλα 294 Γηαβνιίηζε Κπξηαθή 295 Ζιηάδνπ Παξαζθεπή 296 Αβξακίδεο Νίθνο 297 Καιηζά Βάγηα 298 Βάκβνπξαο ηξάηνο 299 Μαπξίδεο Γεκνθξάηεο 300 Γθηνπιηδνπόγινπ ηέθαλνο Δσταρηζηίες Δπραξηζηνύκε ηνπο παξαθάησ ρνξεγνύο ηνπ 3 νπ πλεδξίνπ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο, Γήκν Καιακαξηάο, εθεκεξίδα «Μαθεδνλία Θεζζαινλίθε», Γ. Σζάκπνπξα (Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο), Κ. Ννκηθό (StreamTrade), Θ. Μάηηα, Nissan Αθνί Κεγαρηά (Θεζζαινλίθε), Μνπζηθό νίθν Γ. Μαπξνκνπζηάθε, Δηαηξεία Media Promotion. Ηδηαίηεξα επραξηζηνύκε ηνπο: α) Δηαηξία Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο Βόινπ, γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ 300 Δπξώ πξνο ην πλέδξην θαη β) Διιεληθή Αζηξνλνκηθή Έλωζε Αζελώλ, γηα ηελ εθηύπσζε ησλ αλακλεζηηθώλ ελζπκεκάησλ ηνπ πλεδξίνπ. ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΝΣΤΠΑ THE MONTHLY SKY GUIDE ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Έλα λέν, πνιύ ελδηαθέξνλ βηβιίν (22x32 εθ., 58 ζειίδεο, 15 Δπξώ) κπνξείηε λα ην πξνκεζεπηείηε από ην «Πιαλεηάξην» Θεζζαινλίθεο, Πνιπηερλείνπ 45 θαη Γσδεθαλήζνπ γσλία, Σει & , ή λα ην παξαγγείιεηε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Σν βηβιίν απηό είλαη έλαο: «ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ ΑΝΑ ΜΗΝΑ» (κέρξη ην 2008) Ian Ridpath - Wil Tirion Μεηάθξαζε ίκνο Οηθνλνκίδεο Ση ζα ιέγαηε αλ ζας τάρηδαλ ηολ «ΟΤΡΑΝΟ ΜΔ Σ ΑΣΡΑ» Σίηινο πξσηνηύπνπ «Night Sky». Έλα βηβιίν ηζέπεο (10 x 16,5 εθ., ζειίδεο 254, Δπξώ) γηα όζνπο ζέινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηη βιέπνπλ ζηνλ νπξαλό! Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ βηβιίν «πιήξεο πξαθηηθόο νδεγόο ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ» ζηελ ειιεληθή γιώζζα (κεηάθξαζε: Παύινο Μαξγέινο). Σν βηβιηαξάθη απηό είλαη γεκάην ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα ηνπ «Wil Tirion». Με δηαζηάζεηο 10 x 16,5 εθ., πνπ εύθνια κπαίλεη ζηελ ηζέπε καο θαη είλαη πνιύ ρξήζηκν ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εληνπίδνπλ ηα αληηθείκελα ζηνλ νπξαλό. 4

5 ζνη ελδηαθέξνληαη κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ από ην «Πιαλεηάξην» (Πνιπηερλείνπ 45 θαη Γσδεθαλήζνπ γσλία), ή κπνξνύλε λα ην παξαγγείινπλ ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. 3. Αζηξνλνκηθό Ηκεξνιόγην 2004 Έθδνζε Οκίινπ Φίιωλ Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο (πγγξαθή θαη εηθνλνγξάθεζε Γηώξγνπ Μπνθνβνύ) Σν εκεξνιόγην δηαηίζεηαη ζηα κέιε καο από ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Δίλαη έγρξσκν, ηππσκέλν ζε ραξηί ηινπζηξαζηόλ, 30x21εθ., ζειίδεο 26, ηηκή 10 Δπξώ. Δθηόο από ηα αζηξνλνκηθά θαηλόκελα θαη ηηο ζέζεηο ησλ πιαλεηώλ γηα θάζε κήλα, πεξηέρεη ενξηνιόγην θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Ήιην, ηε ειήλε θαη όινπο ηνπο πιαλήηεο ζην ειηαθό καο ζύζηεκα. Δπηζθεθηείηε θαη ηε ζειίδα καο ζην Internet, γηα λα δείηε ηα θαηλόκελα ηνπ θάζε κελόο. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Γάκνη κειώλ ηνπ Οκίινπ ηηο 3 επηεκβξίνπ 2003, ην κέινο καο Αλδξέαο Βνζηλάθεο θαη ε Βαιεληίλα Κνληνύιε ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ Γάκνπ. ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2003, ηα κέιε καο Νίθνο Αβξακίδεο θαη ε Δύε Ζιηάδνπ ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ Γάκνπ. Καη ζηα δπν δεπγάξηα επρόκαζηε από θαξδηάο βίν αλζόζπαξην, πγεία, επηπρία θαη ραξά. Παξαθαινύκε ηα κέιε καο εθηόο Θεζζαινλίθεο λα καο ελεκεξώλνπλε γηα ελδερόκελα θνηλσληθά γεγνλόηα πξνο δεκνζίεπζε. ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΔΠΔΣΔΙΟΙ ΥΔΙΜΧΝΑ 2004 Ηαλοσάρηος Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Γήκεηξαο (G. Piazzi, ) Βξνρή δηαηηόλησλ Quadrantids - ZHR 100 (1-5 Ηαλνπαξίνπ, κέγηζην ηελ Κπξηαθή ην πξσί) Ζ Γε ζην πεξηήιην ηεο ηξνρηάο ηεο (ζε απόζηαζε Km από ηνλ Ήιην) Άθημε νρήκαηνο Spirit ζηνλ Άξε Ζ Γήκεηξα (αζηεξνεηδήο) ζε αληίζεζε (Γίδπκνη, αζηξηθό κέγεζνο 6,5) Πέξαζκα ηνπ Voyager 2 από ηνλ Οπξαλό (1986) Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (19:00, δπηηθά) Άθημε νρήκαηνο Opportunity ζηνλ Άξε πκπιήξσζε δέθα νθηώ εηώλ από ηελ Σξαγσδία Challenger (1986) Πιαλήηες: Δξκήο ζε κέγηζηε απνρή 17-1, 24 ν δπηηθά ηνπ Ήιηνπ (Σνμόηεο, πξσηλόο νπξαλόο, κέγεζνο 0), Αθξνδίηε νξαηή λνηηνδπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ, θεξδίδεη ύςνο (κέγεζνο -4), Άξεο κεζνπξαλεί 6 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Ηρζείο, κέγεζνο 0,5, δηάκεηξνο 7 ), Γίαο αλαηέιιεη 10 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Λένληαο, κέγεζνο 2,3, δηάκεηξνο 41 ), Κξόλνο κεζνπξαλεί 11:30 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0,4, δηάκεηξνο 21 ) Φεβροσάρηος Έλα έηνο από ηελ Σξαγσδία ηνπ Columbia (2003) Γέλλεζε Γαιηιαίνπ (1564) Αλαθάιπςε Πινύησλα (C. Tombaugh, 1930) Γέλλεζε Κνπέξληθνπ (1473) Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) Αλαθνίλσζε αλαθάιπςεο ηνπ πξώηνπ πάιζαξ (1968) Ο Άξεο 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) Πιαλήηες: Δξκήο ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 3 Μαξηίνπ, Αθξνδίηε νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ, θεξδίδεη ύςνο (κέγεζνο 4), Άξεο δύεη κεζάλπθηα (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Κξηόο, κέγεζνο 1, δηάκεηξνο 6 ), Γίαο αλαηέιιεη 7:30 κ.κ. (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Λένληαο, κέγεζνο 2,5, δηάκεηξνο 44 ), Κξόλνο κεζνπξαλεί 9:15 κ.κ. (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο -0,2, δηάκεηξνο 20 ), Οπξαλόο, Πνζεηδώλαο ζε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην (Πνζεηδώλαο 2/2, Οπξαλόο 22/2) Μάρηηος Ο Γίαο ζε αληίζεζε 5-03 Πέξαζκα ηνπ Voyager 1 από ηνλ Γία (1979) 13-3 Αλαθάιπςε ηνπ Οπξαλνύ από W. Herschel (1781) 14-3 Γέλλεζε Ατλζηάηλ (1879) 18-3 Πξώηνο Γηαζηεκηθόο πεξίπαηνο (A.Leonov, 1965) 20-3 Δαξηλή Ηζεκεξία 24-3 Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) 25-3 Ο Άξεο 3 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (20:00, δπηηθά) 28-3 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Παιιάο (H. Olbers, 1802) 29-3 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Δζηίαο (H. Olbers, 1807) Πιαλήηες: Δξκήο νξαηόο δπηηθά ακέζσο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (2 ν δεθαπελζήκεξν Μαξηίνπ, κέγηζηε απνρή 29/3, κέγεζνο 0), Αθξνδίηε νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (κέγηζηε απνρή 29/3, κέγεζνο 4,4), Άξεο δύεη 11:45 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Σαύξνο, κέγεζνο 1,2, δηάκεηξνο 5, ζηηο 20/3 3 ν αλαηνιηθά ησλ Πιεηάδσλ), Γίαο αλαηέιιεη 5:20 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Λένληαο, κέγεζνο 2,5, δηάκεηξνο 44 ), Κξόλνο κεζνπξαλεί 7:20 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0, δηάκεηξνο 19 ) ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΔ SMS Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ απνθάζηζε, γηα ηελ θαιύηεξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζή ησλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηηο 5

6 δξαζηεξηόηεηέο καο, λα ρξεζηκνπνηήζεη πηινηηθά ηελ ππεξεζία καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS. Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε εάλ: 1. Έρεηε πξόζθαηα αιιάμεη αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη 2. Δάλ δελ επηζπκείηε λα ιακβάλεηε κελύκαηα ζην θηλεηό ζαο. Άπνςε ηνπ αθξναηεξίνπ Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε από ηνλ Παύιν Βνπινπβνύηε Ο Παύινο Βνπινπβνύηεο, κέινο ηνπ ΟΦΑ, αξρίδνληαο από ην Νέν Έηνο, παξαρσξεί γηα δαλεηζκό πεξίπνπ 300 από ηα βηβιία ηνπ ζηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο. Οη ηίηινη, γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ κηιν. Ο δαλεηζκόο ζα γίλεηαη κε κηα ρξεκαηηθή θαηάζεζε 10 Δπξώ, ηα δε ρξήκαηα ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ επηζηξνθή ησλ βηβιίσλ. Οη ζπληειεζηέο ηεο κνπζηθήο εθδήισζεο Δπί ηε επθαηξία ηωλ Δνξηώλ επρόκαζηε ζε Όινπο ΚΑΛΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΤΣΤΥΙΜΕΝΟ ΣΟ ΝΕΟ ΕΣΟ ` Πάλει θαζεγεηώλ θελέο από ην 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο θελή από ην απνραηξεηηζηήξην γεύκα Έξγν ηνπ θ. Γαιελνύ Δθζεζηαθόο ρώξνο 6

7 Καηάινγνο δώξωλ 28εο Ννεκβξίνπ 2003 Α/Α Σεκ. Δίδνο Πξνζθνξά Αξηζ. Κιήξ. λνκα ληθεηή 1 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Π-860 Κ. Θενδσξίδεο 2 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Π-863 Γ. Λέθθαο 3 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Κ-996 Καηεξίλα Αιεμάλδξνπ 4 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν Κπξηαθίδε Κ-155 Γ. Πηζηηθνύδεο 5 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν Κπξηαθίδε Κ-955 Π. Υαηδόπνπινο 6 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν «Γιπθνεπηινγέο» Κ371 Μπξαηάλε 7 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ηνύληην «Σξπςάλεο» Π-789 Β. Γαιελόο 8 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ηνύληην «Σξπςάλεο» Κ-336 Βαβειίδνπ 9 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ηνύληην «Σξπςάλεο» Κ-236 Γ. Λέθθαο 10 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-967 Μαξία Κπξηαθνύ 12 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-301 Π. Καξαγθηνδίδεο 13 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-667 Θ. Οξθαλίδεο 15 1 πζθεπή Σειεθώλνπ Π-161 Γ. Λέθθαο 16 1 Γξαβάηα Κ-689 Β. Γαιελόο 17 1 Φσηνγξαθηθή Μεραλή Κνγρπιάθεο, Βεληδέινπ 42 Π.436 Θ. Μάηηαο 18 1 Πνπθάκηζν Αλδξηθό Aramis, Βεληδέινπ 40 Π-406 Π. Βνπινπβνύηεο 19 1 Άικπνπκ Φσηνγξαθηώλ ηνύληην άββα, Δγλαηίαο 55 Κ-512 Βνπγηαηδήο 20 1 Βάδν Μπξνύηδηλν Αξγύξεο Λειόπνπινο, Κιεηζνύξαο 12 Κ-931 Ζξαθιήο Πιηάθεο 21 1 Κνιηέ Μαξγαξηηαξέλην The art in, Κ. Υαηδεηνξδάλνπ, Δγλ. 55 Κ-221 Μάξζα αινληθίδνπ 22 1 Κνιηέ Μαξγαξηηαξέλην The art in, Κ. Υαηδεηνξδάλνπ, Δγλ. 55 Κ.186 Ησαλλίδεο 23 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-933 Γ. Λέθθαο 24 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-753 Π. Βνπινπβνύηεο 25 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-279 Κ. Θενδσξίδεο 26 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-244 Π. Καξαγθηνδίδεο 27 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-209 Π. Βνπινπβνύηεο 28 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-72 Β. Γαιελόο 29 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-273 Π. Βνπινπβνύηεο 30 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-238 Π. Καξαγθηνδίδεο 31 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-466 Π. Καξαγθηνδίδεο 32 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-501 Κ. Γηαβνιίηζη 33 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Π-627 Μαξία 35 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Κ-385 Γηαλλάθε 36 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Κ-350 Π. Βνπινπβνύηεο 37 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Π-662 Ζξαθιήο Πιίάθεο 38 1 Βηβιίν Nightwatch Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Π-583 Π. Βνπινπβνύηεο 39 1 Ππμίδα Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Κ-143 Π. Βνπινπβνύηεο 40 1 Μνλόθπαιν Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Κ-290 Π. Υαηδόπνπινο 41 1 Μεληαγηόλ αζεκέλην Chrisodiastasi, Θ. Γξαγνπζιήο Κ-841 Μάξζα αινληθίδνπ 42 1 Μεληαγηόλ ιαηκνύ αζεκέλην Big Ben Κ Γηαθνζκεηηθά ππζαξάθηα Pet Paradise, Σζηηζόπνπινο Ησάλλεο Π Αιιαγή εμάηκηζεο, αμίαο 50 Βειόλαο Γηάλλεο Κ-21 Π. Καξαγθηνδίδεο 45 1 Αιιαγή ιαδηώλ Βειόλαο Γηάλλεο Κ-127 Β. Γαιελόο 46 1 Μπινύδα Γπλαηθεία Marlin, Αγ. νθίαο 31 Κ-60 Γαλίδνπ 47 1 Μαμηιάξα Παηώκαηνο «Σα ελ νίθσ», Κ. Κνπληνπξαηδή Κ-25. Γαληειίδνπ 48 2 Γηαθνζκεηηθά καμηιάξηα «Σα ελ νίθσ», Κ. Κνπληνπξαηδή Π-673 Γαλίδνπ 49 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Κ-370 Μ. Σζνπθάπα 50 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Π Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Π-111 Θ. Οξθασίδεο 52 1 Πνδήιαην Πνδειαηνθίλεζε, Πιηάθεο Ζξαθιήο Κ-148 Κ-990 Π. Υαηδόπνπινο 53 2 Βηβιία Μπαξκπνπλάθεο Κ-10 Γ. Μπνθνβόο 54 2 Βηβιία Μπαξκπνπλάθεο Κ-113 Μάξζα 55 1 Αδηάβξνρν Αζαλαζηάδεο Γηώξγνο Π-626 Μξαηάλε 56 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-38 Γ. Μπνθνβόο 57 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-3 Γ. Πηζηηθνύδεο 58 3 Δθπησηηθά θνππόληα Βηβιηνπσιείν Διεπζεξνπδάθεο Π-649 Θ. Οξθασίδεο 59 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ Βηβιία Ηαλόο Κ-30 Π. Καξαγθηνδίδεο 61 2 Βηβιία Ηαλόο Π-629 Π. Βνπινπβνύηεο 62 2 Βηβιία Ηαλόο Π-990 Αξγπξηάδνπ 63 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Π-992 Γ. Λέθθαο 64 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Π-985 Ζξαθιήο Πιηάθεο 65 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Κ-5 Π. Υαηδόπνπινο 66 1 ίδεξν Βαζηιάθε Κ-40 Γ. Λέθθαο 67 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Π-594 Πιηάθεο Ζξαθιήο 68 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Π CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Κ-32 Πιηάθεο Ζξαθιήο ηα 65 δώξα πξνζηέζεθαλ άιια 4 ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Παξαθαινύκε όζνη έρνπλ λα ιάβνπλ δώξα πνπ από ηε ζπλεζηίαζε λα πεξάζνπλ λα ηα πάξνπλ από ηνλ κηιν. ζα δελ θιεξώζεθαλ (), ζα θιεξσζνύλ ζηελ Κνπή ηεο πίηαο. 7

8 ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟ ΣΟ Γ.. ΣΟΤ Ο.Φ.Α. ΣΙ ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ ΣΗ 8 εο Φεβξνπαξίνπ 2004 ΟΝΟΜΑ:. ΔΠΗΘΔΣΟ:. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΑΡ. ΜΔΛΟΤ:. ΣΖΛΔΦΧΝΑ: Παξαθαιώ όπσο κε ζπκπεξηιάβεηε ζηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ γηα ην Γ.. ηνπ Ο.Φ.Α., ζηηο αξραηξεζίεο ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ Δπίζεο ζαο ελεκεξώλσ όηη είκαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο έσο θαη ην έηνο Σόπνο δηακνλήο:... Ζκ/λία Ο / ε αηη... Ολνκαηεπώλπκν Τπνγξαθή ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ Πξνο : Σνλ Πξόέδξν ηεο 6 εο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μειώλ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο Κύξηε Πξόεδξε, είκαη κέινο ηνπ ΟΦΑ θαη κε ην ζεκείσκα απηό ζαο γλσξίδσ όηη αδπλαηώ λα παξεπξεζώ πξνζσπηθά ζηελ 6 ε Γεληθή πλέιεπζή καο, νπόηε θαη εμνπζηνδνηώ ηνλ / ηελ θ.... λα κε εθπξνζσπήζεη θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο κνπ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 8 Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηελ αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ, ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ ΑΠΘ. Σόπνο δηακνλήο:... - Ζκ/λία Ο / ε εμνπζηνδνη... Ολνκαηεπώλπκν Τπνγξαθή 8

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ Αγαπεηνί Ννζειεπηέο Πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα