ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 1 - Γενικοί Όροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 1 - Γενικοί Όροι"

Transcript

1 ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Βάσει της παρούσας ιεθνούς Σύµβασης Passport Advantage της IBM ("Σύµβαση"), η IBM παρέχει στον πελάτη που συµµετέχει στο πρόγραµµα Passport Advantage έναν τρόπο απόκτησης εξουσιοδοτήσεων χρήσης, αναβάθµισης και υποστήριξης επιλεγµένων Προγραµµάτων, µε βάση ειδική τιµολόγηση που ισχύει για µεγάλες ποσότητες. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη και η Αρχική Εταιρεία IBM συµφωνούν να συντονίζουν τη διαχείριση της Σύµβασης εντός των αντίστοιχων Επιχειρήσεών τους. Στη Σύµβαση, µε τον όρο "IBM" νοείται η Εταιρεία IBM που παρέχει Επιλεγµένα Προϊόντα και µε τον όρο "Εσείς" νοείται η Εταιρεία Πελάτη που τα παραγγέλλει βάσει της Σύµβασης. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη είναι το νοµικό πρόσωπο εντός της Επιχείρησής σας του οποίου αποτελεί µέρος το νοµικό πρόσωπο που καλείται "Αρχική Τοποθεσία" σε ένα Έντυπο Συµµετοχής στη ιεθνή Σύµβαση Passport Advantage της IBM. Η Αρχική Εταιρεία IBM είναι το νοµικό πρόσωπο στην Επιχείρηση International Business Machines Corporation s Enterprise που αποδέχεται τις παραγγελίες της Αρχικής Εταιρείας Πελάτη. Η σύναψη αυτής της Σύµβασης βασίζεται στη συµφωνία ότι και τα δύο µέρη δεσµεύονται από τους όρους της. Και τα δύο µέρη συµφωνούν να διανείµουν αντίγραφα της Σύµβασης στις αντίστοιχες συµµετέχουσες Εταιρείες µας. Ο όρος "Επιχείρηση" ορίζεται στο Άρθρο 2. Επιχείρηση παρακάτω. Τα Προϊόντα που είναι διαθέσιµα προς επιλογή βάσει της Σύµβασης ("Επιλεγµένα προϊόντα") συµπεριλαµβάνουν εµπορικά διαθέσιµα Προγράµµατα IBM, ορισµένα Προγράµµατα που υπόκεινται σε συµβάσεις άδειας χρήσης τελικού χρήστη κάποιου τρίτου µέρους ("Προγράµµατα µη-ibm"), υποστήριξη για συγκεκριµένα Προγράµµατα µη- IBM και Προγράµµατα IBM που καλύπτονται από τη Σύµβαση Άδειας Χρήσης για Προγράµµατα χωρίς Εγγύηση της IBM ("Επιλεκτική Υποστήριξη"), εξουσιοδοτήσεις για αύξηση της χρήσης ενός Προγράµµατος, Εµπορικές Αναβαθµίσεις IBM, Ανταγωνιστικές Εµπορικές Αναβαθµίσεις, ετήσιες ανανεώσεις Συντήρησης Λογισµικού IBM, Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού IBM, ετήσιες ανανεώσεις Συντήρησης Λογισµικού Τρίτου, Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού Τρίτου και ανανεώσεις Επιλεκτικής Υποστήριξης. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη αποδέχεται τους όρους της Σύµβασης χωρίς τροποποίηση, και κάθε µία από τις συµµετέχουσες Εταιρείες της αποδέχεται τη Σύµβαση χωρίς τροποποίηση, υποβάλλοντας ένα Έντυπο Συµµετοχής της ιεθνούς Σύµβασης Passport Advantage στην IBM ή στους επιλεγµένους µεταπωλητές από τους οποίους αποκτούν Επιλεγµένα Προϊόντα ("µεταπωλητές σας"), ανάλογα µε την περίπτωση. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που η IBM αποδέχεται την αρχική σας παραγγελία για Επιλεγµένα Προϊόντα ("Ηµεροµηνία Έναρξης") και παραµένει σε ισχύ έως ότου καταγγελθεί από την Αρχική Εταιρεία Πελάτη ή την Αρχική Εταιρεία IBM σύµφωνα µε το Άρθρο 11 "Καταγγελία της Σύµβασης". Η Σύµβαση, οποιαδήποτε σχετικά προσαρτήµατα και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, δηλ. Έντυπο Συµµετοχής, Αποδείξεις ικαιώµατος και τιµολόγια ("Σχετικά Έγγραφα") αποτελούν την πλήρη συµφωνία σχετικά µε αυτές τις συναλλαγές και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούµενη προφορική ή έγγραφη επικοινωνία µεταξύ µας σχετικά µε το πρόγραµµα Passport Advantage. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων στα διάφορα έγγραφα, οι όροι ενός προσαρτήµατος κατισχύουν εκείνων της Σύµβασης και οι όροι ενός Σχετικού Εγγράφου κατισχύουν των όρων και των δύο αυτών τύπων εγγράφων. Οι όροι των άρθρων "Περιορισµός Ευθύνης", "Γενικά" και "Εφαρµοστέο ίκαιο, ικαιοδοσία και ιαιτησία" της ιεθνούς Σύµβασης Άδειας Χρήσης Προγράµµατος της IBM ("IPLA"), συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµοστέων όρων που εµπίπτουν στο δίκαιο κάθε κράτους, αποτελούν επίσης µέρος της Σύµβασης και ενσωµατώνονται σε αυτήν δια παραποµπής, µε τις ακόλουθες αλλαγές: 1. Ο όρος "Πρόγραµµα" αντικαθίσταται από τον όρο "Επιλεγµένο Προϊόν 2. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο Περιορισµός ευθύνης της IPLA, οποιαδήποτε άλλη άµεση θετική ζηµία, έως τις χρεώσεις για το Πρόγραµµα που αποτελεί το αντικείµενο της αξίωσης για µια άδεια χρήσης καθορισµένης περιόδου, είναι ίση µε τις χρεώσεις 12 µηνών. 3. Η πρόταση "Όλα τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις µας υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων στης χώρας στην οποία αποκτήσατε την άδεια χρήσης του Προγράµµατος" αντικαθίσταται από την πρόταση "Τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε ενός από τα δύο µέρη έχουν ισχύ µόνο στη χώρα στην οποία πραγµατοποιείται η συναλλαγή ή, εάν συµφωνήσει η IBM, στη χώρα όπου το Επιλεγµένο Προϊόν τίθεται σε παραγωγική χρήση", εκτός από την περίπτωση των αδειών χρήσης, οι οποίες ισχύουν όπως συγκεκριµένα προβλέπεται από τις ίδιες. 4. Η φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε την άδεια χρήσης του Προγράµµατος" στην ενότητα Εφαρµοστέο ίκαιο αντικαθίσταται από τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία πραγµατοποιείται η συναλλαγή. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 1 από 17

2 Αντίγραφο ολόκληρης της IPLA, είτε έντυπο είτε σε CD, συµπεριλαµβάνεται στο Εισαγωγικό Πακέτο του Passport Advantage (Passport Advantage Welcome Package). Είναι επίσης διαθέσιµη από την IBM ή τους µεταπωλητές της, καθώς και στο Internet, στη διεύθυνση ibm.com/software/sla. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, 1) εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρµοστέο δίκαιο ή καθορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναπαραγωγή της Σύµβασης ή ενός Σχετικού Εγγράφου που γίνεται µε αξιόπιστα µέσα (π.χ. φωτοτυπία ή τηλεοµοιότυπο) θεωρείται πρωτότυπο και 2) όλα τα Επιλεγµένα Προϊόντα που παραγγέλλονται βάσει της Σύµβασης υπόκεινται σε αυτήν. Εάν η IBM αποσύρει ένα Επιλεγµένο Προϊόν από την αγορά, δεν θα µπορείτε πλέον να το αποκτήσετε βάσει της Σύµβασης. Εάν η IBM αποσύρει ένα Πρόγραµµα ή µια εκδοχή (version) ενός Προγράµµατος από την αγορά, δεν µπορείτε να αυξήσετε, κατά ή µετά την ηµεροµηνία ισχύος της απόσυρσης, το επίπεδο χρήσης του πέραν των εξουσιοδοτήσεων που έχετε ήδη αποκτήσει, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της IBM, την οποία η τελευταία δεν θα αρνηθεί να παράσχει χωρίς εύλογη αιτία. "Επέτειος" ("Anniversary") είναι η πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί µετά την επέτειο της Ηµεροµηνίας Έναρξης, εκτός εάν η Ηµεροµηνία Έναρξης είναι η πρώτη ηµέρα κάποιου µήνα, περίπτωση κατά την οποία Επέτειος είναι η επέτειος της Ηµεροµηνίας Έναρξης. "Πρόγραµµα" είναι τα ακόλουθα, συµπεριλαµβανοµένου του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων ή µερικών αντιγράφων: 1) αναγνώσιµες από µηχανή εντολές και δεδοµένα, 2) λειτουργικά τµήµατα (components), 3) οπτικοακουστικό περιεχόµενο (π.χ. εικόνες, κείµενο, ηχογραφήσεις ή φωτογραφίες), 4) σχετικά κατοχυρωµένα υλικά, και 5) έγγραφα ή κλειδιά που επιτρέπουν τη χρήση της άδειας χρήσης καθώς και τεκµηρίωση. "Συµβατική Περίοδος" ("Term") είναι η περίοδος που αρχίζει είτε κατά την ηµεροµηνία αποδοχής της αρχικής σας παραγγελίας από την IBM (στην περίπτωση της αρχικής Συµβατικής Περιόδου) είτε κατά την ηµεροµηνία της Επετείου (στην περίπτωση των επόµενων Συµβατικών Περιόδων) και λήγει την προηγούµενη της επόµενης Επετείου. 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Τα Επιλεγµένα Προϊόντα είναι µόνο για χρήση εντός της Επιχείρησής σας και δεν επιτρέπεται η µεταπώληση, εκµίσθωση, χρηµατοδοτική µίσθωση ή µεταβίβασή τους σε τρίτους. Οποιαδήποτε απόπειρα να το πράξετε παραβιάζοντας αυτούς τους όρους είναι άκυρη. Επιπρόσθετα, τα εν λόγω Επιλεγµένα Προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παροχή εµπορικών υπηρεσιών hosting ή άλλων εµπορικών υπηρεσιών πληροφορικής σε τρίτους. Εάν, εξαιτίας της µεταφοράς από εσάς ενός Επιλεγµένου Προϊόντος σε άλλο κράτος ή περιοχή, επιβληθούν από οποιαδήποτε αρχή δασµοί, φόροι, επιβαρύνσεις ή χρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένης της παρακράτησης φόρων, χρεώσεων, τελωνειακών επιβαρύνσεων ή δασµών για την εισαγωγή ή εξαγωγή τέτοιου Επιλεγµένου Προϊόντος), τότε συµφωνείτε ότι εσείς θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωµή και θα πληρώνετε τους εν λόγω δασµούς, φόρους, επιβαρύνσεις και άλλες χρεώσεις. Σε αυτούς δεν περιλαµβάνονται οι φόροι που βασίζονται στο καθαρό εισόδηµα της IBM. Η IBM παρέχει Προγράµµατα µη-ibm και Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου (όπως ορίζονται στην παράγραφο (α) Συντήρηση Λογισµικού της ενότητας 3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη) ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ, εκτός εάν καθορίσει διαφορετικά η ίδια. Ωστόσο, οι κατασκευαστές, εταιρείες ανάπτυξης προγραµµάτων, προµηθευτές ή εκδότες εκτός της IBM µπορεί να σας παρέχουν δικές τους εγγυήσεις. 1. Προγράµµατα IBM Απόδειξη ικαιώµατος (Proof of Entitlement): Η IBM καθορίζει την εξουσιοδοτηµένη χρήση ενός Προγράµµατος σε µια Απόδειξη ικαιώµατος ("PoE"). Παραδείγµατα µέτρησης του επιπέδου εξουσιοδοτηµένης χρήσης είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο αριθµός αντιγράφων, επεξεργαστών ή χρηστών. Η εν λόγω Απόδειξη ικαιώµατος, εφόσον συνοδεύεται από το αντίστοιχο εξοφληµένο τιµολόγιο ή απόδειξη αγοράς, αποτελεί τεκµήριο του επιπέδου εξουσιοδοτηµένης χρήσης που δικαιούστε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και για δύο έτη µετά τη λήξη της, η IBM έχει το δικαίωµα να επαληθεύει τη συµµόρφωσή σας µε τη Σύµβαση, στις εγκαταστάσεις σας, κατά τη διάρκεια των συνήθων εργάσιµων ωρών, µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί την πρόκληση αναστάτωσης στην επιχείρησή σας. Η IBM έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ανεξάρτητο ελεγκτή για το σκοπό αυτό, µε την εκ των προτέρων άδειά σας, την οποία δεν θα αρνηθείτε να παράσχετε χωρίς εύλογη αιτία. Εκδοχές (Versions) και Πλατφόρµες (Platforms): Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τα Προγράµµατα και τη σχετική τεκµηρίωση χρήστη σε οποιαδήποτε εµπορικά διαθέσιµη εκδοχή εθνικής γλώσσας, έως το επίπεδο χρήσης για το οποίο έχετε εξουσιοδοτηθεί στην Απόδειξη ικαιώµατος. Έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιµοποιείτε τα Προγράµµατα που αποκτάτε βάσει της Σύµβασης σε οποιαδήποτε πλατφόρµα ή λειτουργικό σύστηµα για το οποίο η IBM διαθέτει αυτή τη στιγµή κώδικα Προγράµµατος βάσει της Σύµβασης Passport Advantage, εκτός εάν έχει καθοριστεί κατά την απόκτηση ότι το Πρόγραµµα θα χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένη πλατφόρµα ή λειτουργικό σύστηµα. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 2 από 17

3 Εµπορικές Αναβαθµίσεις IBM (IBM Trade-ups): Οι άδειες χρήσης για ορισµένα Προγράµµατα που αντικαθιστούν εξουσιοδοτηµένα Προγράµµατα IBM µπορεί να αποκτώνται έναντι µειωµένης χρέωσης. Συµφωνείτε να τερµατίσετε τη χρήση των υφιστάµενων Προγραµµάτων IBM µετά την εγκατάσταση των Προγραµµάτων που τα αντικαθιστούν. Ανταγωνιστικές Εµπορικές Αναβαθµίσεις (Competitive Trade-ups): Οι άδειες χρήσης για ορισµένα Προγράµµατα που αντικαθιστούν εξουσιοδοτηµένα Προγράµµατα µη-ibm (βλ. 2. Προγράµµατα µη-ibm στη συνέχεια) µπορεί να αποκτώνται έναντι µειωµένης χρέωσης. Συµφωνείτε να τερµατίσετε τη χρήση των υφιστάµενων Προγραµµάτων µη-ibm µετά την εγκατάσταση των Προγραµµάτων που τα αντικαθιστούν. Άδεια Χρήσης (License): Η χρήση Προγραµµάτων IBM που αποκτώνται βάσει της Σύµβασης διέπεται από τους όρους της IPLA. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων της Σύµβασης και των όρων της IPLA, συµπεριλαµβανοµένου του εγγράφου Πληροφορίες για την Άδεια Χρήσης (License Information - "LI"), κατισχύουν οι όροι της Σύµβασης. Η IPLA και τα σχετικά έγγραφα LI είναι διαθέσιµα στο Internet, στη διεύθυνση ibm.com/software/sla. 2. Προγράµµατα µη-ibm Άδεια Χρήσης: Η άδεια χρήσης ενός Προγράµµατος µη-ibm που αποκτάται βάσει της Σύµβασης διέπεται από τους όρους της συνοδευτικής του σύµβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου µέρους. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων της Σύµβασης και των όρων της σύµβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου µέρους, κατισχύουν οι όροι της Σύµβασης. Η IBM δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου µέρους και δεν έχει καµία υποχρέωση βάσει της εν λόγω σύµβασης. 3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη (α) Συντήρηση Λογισµικού Η IBM παρέχει υπηρεσίες συντήρησης λογισµικού ("Συντήρηση Λογισµικού IBM") µε όλα τα Προγράµµατα IBM για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της IPLA. Η IBM δεν παρέχει Συντήρηση Λογισµικού IBM για Προγράµµατα µη-ibm ή Προγράµµατα για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της Σύµβασης Άδειας Χρήσης για Προγράµµατα χωρίς Εγγύηση της IBM (µαζί "Επιλεγµένα Προγράµµατα"). Η συντήρηση λογισµικού για προϊόντα τρίτων ("Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου") παρέχεται µε άδειες χρήσης Προγράµµατος µη-ibm βάσει των όρων του τρίτου µέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, µε τον όρο "συντήρηση λογισµικού" νοείται τόσο η Συντήρηση Λογισµικού IBM όσο και η Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου. Η Συντήρηση Λογισµικού IBM αρχίζει κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου µήνα του επόµενου έτους, εκτός εάν η ηµεροµηνία απόκτησης είναι η πρώτη ηµέρα κάποιου µήνα, περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα, 12 µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησης. Όσο ισχύει Συντήρηση Λογισµικού IBM για µια άδεια χρήσης Προγράµµατος IBM: (i) Η IBM θα σας διαθέτει την πλέον πρόσφατη εµπορικά διαθέσιµη εκδοχή (version), έκδοση (release) ή αναβάθµιση (update), εφόσον υπάρχουν, µαζί µε την εξουσιοδότηση για τη χρήση τους. (ii) Η IBM σας παρέχει βοήθεια για 1) σύντοµες ερωτήσεις ρουτίνας σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση και 2) ερωτήσεις που σχετίζονται µε τον κώδικα ("Υποστήριξη"). Τέτοια Υποστήριξη για µια συγκεκριµένη εκδοχή ή έκδοση ενός Προγράµµατος διατίθεται µόνο µέχρι η IBM ή το τρίτο µέρος, ανάλογα µε την περίπτωση, αποσύρει την Υποστήριξη για τη συγκεκριµένη εκδοχή ή έκδοση του Προγράµµατος. Όταν αποσυρθεί η Υποστήριξη, θα πρέπει να αναβαθµίσετε το Πρόγραµµα σε µια υποστηριζόµενη εκδοχή ή έκδοσή του ώστε να εξακολουθείτε να λαµβάνετε Υποστήριξη. Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες της πολιτικής "Software Support Lifecycle" της IBM στη διεύθυνση (iii) Η IBM παρέχει βοήθεια µέσω τηλεφώνου και, εάν είναι διαθέσιµη, µέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης, µόνο στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών σας συστηµάτων, κατά τη διάρκεια του κανονικού εργάσιµου ωραρίου (των δηµοσιευµένων ωρών κύριας βάρδιας) του κέντρου υποστήριξης της IBM που σας εξυπηρετεί. (Η βοήθεια αυτή δεν είναι διαθέσιµη στους τελικούς σας χρήστες.) Η IBM παρέχει βοήθεια για προβλήµατα τύπου "Severity 1" επί 24 ώρες το 24ωρο, κάθε ηµέρα του έτους. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Λογισµικού της IBM (IBM Software Support Handbook) στη διεύθυνση ibm.com/software/support. (iv) Η IBM µπορεί να σας ζητήσει να της παράσχετε εξ αποστάσεως πρόσβαση στο σύστηµά σας για να σας βοηθήσει στην αποµόνωση της αιτίας ενός προβλήµατος λογισµικού. Παραµένετε υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία του συστήµατός σας και όλων των δεδοµένων που Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 3 από 17

4 περιέχονται σε αυτό σε κάθε περίπτωση εξ αποστάσεως πρόσβασης της IBM σε αυτό κατόπιν αδείας σας. Η Συντήρηση Λογισµικού IBM δεν περιλαµβάνει βοήθεια για 1) το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών, 2) την εκ µέρους σας χρήση Προγραµµάτων IBM σε διαφορετικό από το καθορισµένο περιβάλλον λειτουργίας ή 3) βλάβες προκληθείσες από προϊόντα για τα οποία η IBM δεν είναι υπεύθυνη βάσει της Σύµβασης. (β) Επιλεκτική Υποστήριξη Τα Επιλεγµένα Προγράµµατα που είναι διαθέσιµα για Επιλεκτική Υποστήριξη αναφέρονται στη διεύθυνση Η Επιλεκτική Υποστήριξη αρχίζει κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου µήνα του επόµενου έτους, εκτός εάν η ηµεροµηνία απόκτησης είναι η πρώτη ηµέρα του µήνα, περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα, 12 µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησης. Όσο ισχύει η Επιλεκτική Υποστήριξη για ένα Επιλεγµένο Προϊόν: (i) Η IBM θα σας διαθέτει οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις που αναπτύσσει για προβλήµατα του Επιλεγµένου Προϊόντος. (ii) Η IBM παρέχει βοήθεια σχετικά µε 1) σύντοµες ερωτήσεις ρουτίνας σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση, και 2) προβλήµατα που σχετίζονται µε κώδικα. Η Επιλεκτική Υποστήριξη για µια συγκεκριµένη εκδοχή ή έκδοση ενός Προγράµµατος διατίθεται µόνο µέχρι η IBM να αποσύρει την Επιλεκτική Υποστήριξη για τη συγκεκριµένη εκδοχή, έκδοση ή τροποποίηση του Προγράµµατος. Όταν αποσυρθεί η Επιλεκτική Υποστήριξη, θα πρέπει να αναβαθµίσετε το Πρόγραµµα σε µια υποστηριζόµενη εκδοχή ή έκδοσή του ώστε να εξακολουθήσετε να λαµβάνετε υποστήριξη. Η πολιτική "Software Support Lifecycle" της IBM δεν ισχύει για την Επιλεκτική Υποστήριξη. (iii) Ανάλογα µε το επίπεδο συνδροµής σας, η IBM µπορεί να σας παράσχει βοήθεια στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών. (iv) Ανάλογα µε την τοποθεσία και το επίπεδο συνδροµής σας, η IBM µπορεί να σας παράσχει βοήθεια µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής πρόσβασης. Η βοήθεια παρέχεται µόνο στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών σας συστηµάτων, κατά τη διάρκεια του κανονικού εργάσιµου ωραρίου (των δηµοσιευµένων ωρών κύριας βάρδιας) του κέντρου υποστήριξης της IBM που σας εξυπηρετεί. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Λογισµικού της IBM (IBM Software Support Handbook) στη διεύθυνση ibm.com/software/support. (v) Η IBM µπορεί να σας ζητήσει να της παράσχετε εξ αποστάσεως πρόσβαση στο σύστηµά σας για να σας βοηθήσει στην αποµόνωση της αιτίας ενός προβλήµατος λογισµικού. Παραµένετε υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία του συστήµατός σας και όλων των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτό σε κάθε περίπτωση εξ αποστάσεως πρόσβασης της IBM σε αυτό κατόπιν αδείας σας. Η IBM ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IBM ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η IBM ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Η IBM δεν παρέχει άδειες χρήσεις για Επιλεγµένα Προϊόντα στα πλαίσια αυτής της Σύµβασης. (γ) Αυτόµατη Ετήσια Ανανέωση Συντήρησης Λογισµικού και Επιλεκτικής Υποστήριξης Μπορείτε να ανανεώσετε τη σύµβαση συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης πριν από την ηµεροµηνία λήξης µε έγγραφη εξουσιοδότηση (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, παραγγελία αγοράς), σύµφωνα µε τους όρους αυτής της Σύµβασης. ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, Η IBM ΛΑΒΕΙ ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ. Η συντήρηση λογισµικού ή η επιλεκτική υποστήριξη που έχει αποκτηθεί ή ανανεωθεί κατά την Επέτειο µπορεί να ανανεωθεί για επιπλέον περίοδο κάλυψης 12 πλήρων µηνών. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 4 από 17

5 Η συντήρηση λογισµικού ή η επιλεκτική υποστήριξη που έχει αποκτηθεί σε ηµέρα διαφορετική από την Επέτειο µπορεί να ανανεωθεί κατά την επόµενη Επέτειο για επιπλέον περίοδο κάλυψης διάρκειας µικρότερης των 12 µηνών, έναντι της αναλογούσας χρέωσης, έτσι ώστε η κάλυψη να επεκταθεί έως την επόµενη Επέτειο. Εάν επιλέξετε να µην ανανεώσετε την κάλυψη για ορισµένες ή όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων και σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία θελήσετε να αγοράσετε εκ νέου κάλυψη για οποιεσδήποτε από αυτές τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων, θα πρέπει να αγοράσετε την επιλογή "Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού IBM" ή "Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού Τρίτου", ανάλογα µε την περίπτωση. (δ) Απόσυρση συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα Εάν η IBM ή το τρίτο µέρος, ανάλογα µε την περίπτωση, αποσύρει τη συντήρηση λογισµικού ή την Επιλεκτική Υποστήριξη για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα, αποδέχεστε ότι: (i) Η IBM δεν θα καταστήσει διαθέσιµη την ανανέωση της συντήρησης λογισµικού ή της Επιλεκτικής Υποστήριξης για αυτό το Πρόγραµµα. (ii) Εάν ανανεώσατε τη Συντήρηση Λογισµικού IBM για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος IBM, ή την Επιλεκτική Υποστήριξη για µια άδεια χρήσης Επιλεγµένου Προϊόντος, πριν λάβετε την ειδοποίηση µη διαθεσιµότητας της ανανέωσης, η IBM, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, είτε θα συνεχίσει να σας παρέχει Συντήρηση Λογισµικού IBM ή Επιλεκτική Υποστήριξη για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος έως τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης, είτε θα σας επιστρέψει το αναλογούν ποσό. Εάν ανανεώσατε τη Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος µη-ibm πριν λάβετε την ειδοποίηση, το τρίτο µέρος θα συνεχίσει να σας παρέχει Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος µη-ibm έως τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σας επιστραφεί το αναλογούν ποσό. 4. Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου Η IBM έχει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών χρήσης ορισµένων Προγραµµάτων για "Καθορισµένη Περίοδο". Ο όρος "Καθορισµένη Περίοδος" σηµαίνει ότι η άδεια χρήσης είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας η οποία καθορίζεται από την IBM στην Απόδειξη ικαιώµατος του Προγράµµατος. Η χρονική διάρκεια της άδειας χρήσης ξεκινά από την ηµεροµηνία αποδοχής της παραγγελίας από την IBM, από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα µετά τη λήξη µιας προηγούµενης Καθορισµένης Περιόδου ή από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα µετά την Επέτειο, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε κάθε Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου περιλαµβάνεται Συντήρηση Λογισµικού η οποία ισχύει µέχρι τη λήξη της Καθορισµένης Περιόδου. (α) Αυτόµατη Ανανέωση για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου Μπορείτε να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου πριν από την ηµεροµηνία λήξης µε έγγραφη εξουσιοδότηση (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, παραγγελία αγοράς), σύµφωνα µε τους όρους αυτής της Σύµβασης. ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΟΙ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Ι ΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, Η IBM ΛΑΒΕΙ ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ. Εάν επιλέξετε να µην ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου, συµφωνείτε να διακόψετε τη χρήση του Προγράµµατος κατά την ηµεροµηνία λήξης. Εάν, µετά την ηµεροµηνία λήξης, αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε εκ νέου το Πρόγραµµα, θα χρειαστεί να πληρώσετε τις χρεώσεις που αντιστοιχούν σε νέα Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου και όχι σε ανανέωση Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου. (β) Συντονισµός Επετείων Μόνο για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µε διάρκεια ισχύος έξι µηνών ή παραπάνω, οι αρχικές ή επακόλουθες Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µε ηµεροµηνία έναρξης άλλη από την Επέτειο µπορούν να ανανεώνονται κατά την επόµενη Επέτειο για µια πρόσθετη περίοδο έναντι µιας κατ' αναλογίαν χρέωσης ανανέωσης, µε σκοπό την παράταση της Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µέχρι την επόµενη Επέτειο. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 5 από 17

6 (γ) Απόσυρση Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα Εάν η IBM ή το τρίτο µέρος, ανάλογα µε την περίπτωση, αποσύρει την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα, αποδέχεστε ότι: (i) δεν µπορείτε να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα και (ii) εάν ανανεώσατε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για ένα Πρόγραµµα πριν λάβετε την ειδοποίηση µη διαθεσιµότητας της ανανέωσης, η IBM ή το τρίτο µέρος, κατά την αποκλειστική τους διακριτική ευχέρεια, είτε θα συνεχίσουν να σας παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης του προγράµµατος υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µέχρι το τέλος της τότε τρέχουσας Καθορισµένης Περιόδου, είτε θα σας επιστρέψουν το αναλογούν ποσό. 2. Επιχείρηση Μια Επιχείρηση συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που κατέχει, ανήκει ή είναι υπό κοινή ιδιοκτησία µε την Αρχική Εταιρεία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Η Αρχική Εταιρεία είναι το εξουσιοδοτηµένο νοµικό πρόσωπο για την εκτέλεση και τη διαχείριση αυτής της Σύµβασης εκ µέρους της Επιχείρησης. Η Αρχική Εταιρεία δεν είναι απαραίτητο να είναι "εταιρεία" και µπορεί να είναι ολόκληρη η Επιχείρηση. 3. Τοποθεσία Με τον όρο "Τοποθεσία" ("Site") νοείται οποιαδήποτε οντότητα, όπως µια φυσική τοποθεσία ή οργανωτική µονάδα, π.χ. τµήµα, διεύθυνση, θυγατρική ή κέντρο κόστους (cost center), της Επιχείρησής σας. Η Τοποθεσία της Αρχικής Εταιρείας ορίζεται ως "Αρχική Τοποθεσία" ("Originating Site"). Οποιαδήποτε Τοποθεσία συµµετάσχει στη συνέχεια βάσει της Σύµβασης ορίζεται ως "Πρόσθετη Τοποθεσία ("Additional Site"). Εκτός από το να αποκτούν Επιλεγµένα Προϊόντα από την IBM, η Αρχική Τοποθεσία και οι Πρόσθετες Τοποθεσίες µπορούν να επιλέξουν έναν κύριο µεταπωλητή η κάθε µία, από τον οποίο θα αποκτούν Επιλεγµένα Προϊόντα. Μια Τοποθεσία µπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει τον κύριο µεταπωλητή οποιαδήποτε στιγµή παρέχοντας στην IBM έγγραφη ειδοποίηση ενός µηνός. Η IBM παρέχει στον κύριο µεταπωλητή κάθε Τοποθεσίας πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών σχετικά µε την ανανέωση συντήρησης λογισµικού της Τοποθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανανέωσης συντήρησης λογισµικού για δικαιώµατα που δεν αποκτήθηκαν αρχικά για την Τοποθεσία από το συγκεκριµένο κύριο µεταπωλητή. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη είναι υπεύθυνη για τη συµµόρφωση όλων των Τοποθεσιών µε τους όρους της Σύµβασης. 4. Απόκτηση Επιλεγµένων Προϊόντων Για να αποκτήσετε πρόσθετες εξουσιοδοτήσεις χρήσης ενός Προγράµµατος βάσει της Σύµβασης Passport Advantage πρέπει να έχετε ήδη αποκτήσει των κώδικα του Προγράµµατος. Η "εγγύηση επιστροφής χρηµάτων" της IBM ισχύει µόνο την πρώτη φορά που αποκτάτε άδεια χρήσης για το Πρόγραµµα IBM. Αν µια άδεια χρήσης Προγράµµατος IBM είναι καθορισµένης περιόδου και υπόκειται σε ανανέωση, δικαιούστε επιστροφή χρηµάτων µόνο αν επιστρέψετε το Πρόγραµµα και την Απόδειξη ικαιώµατος εντός των πρώτων 30 ηµερών της αρχικής περιόδου. Βάσει της Σύµβασης Passport Advantage, σε κάθε Επιλεγµένο Προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων των Κατηγοριών Προϊόντων CEO, αντιστοιχεί ένας αριθµός βαθµών Προτεινόµενης Τιµής Ποσοτήτων (Suggested Volume Price - "SVP"). Οι "Κατηγορίες Προϊόντων CEO" (οµάδες Επιλεγµένων Προϊόντων) αποκτώνται για κάθε χρήστη. Πρέπει να αποκτήσετε την πρώτη Κατηγορία Προϊόντων CEO ("Κύρια Κατηγορία Προϊόντων" - "Primary Product Category") για όλους τους Χρήστες στην Επιχείρησή σας και για τουλάχιστον τον αριθµό Χρηστών που καθορίζεται στον Πίνακα Κατηγοριών Προϊόντων CEO στη διεύθυνση ibm.com/software/passportadvantage. "Χρήστης" είναι ένα φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισµός µιας µηχανής που έχει τη δυνατότητα αντιγραφής, χρήσης ή επέκτασης της χρήσης Προγραµµάτων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσθετες Κατηγορίες Προϊόντων CEO εφόσον καλύψετε τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό Χρηστών που καθορίζεται για την Κατηγορία Προϊόντων CEO στον Πίνακα Κατηγοριών Προϊόντων CEO στη διεύθυνση ibm.com/software/passportadvantage. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αποκτήσετε τις πρόσθετες Κατηγορίες Προϊόντων CEO για όλους τους Χρήστες στην Επιχείρησή σας. Ένας Χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε από τα Προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε µια Κατηγορία Προϊόντων CEO που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, όλα τα Προγράµµατα IBM που χρησιµοποιούνται για Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 6 από 17

7 την πρόσβαση συστηµάτων client πρέπει να αποκτηθούν από την ίδια Κατηγορία Προϊόντων CEO στην οποία ανήκει και το Πρόγραµµα server στο οποίο πραγµατοποιείται η πρόσβαση. Κατηγορίες Προϊόντων CEO: Προσθήκες και ιαγραφές Η IBM µπορεί να προσθέσει Επιλεγµένα Προϊόντα ή να διαγράψει Επιλεγµένα Προϊόντα από οποιαδήποτε Κατηγορία Προϊόντων CEO. Εάν η IBM διαγράψει ένα Επιλεγµένο Προϊόν από µια Κατηγορία Προϊόντων CEO, µπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το διεγραµµένο Επιλεγµένο Προϊόν, χωρίς όµως να υπερβείτε τον αριθµό Χρηστών για τον οποίο είχατε δικαίωµα χρήσης πριν από τη διαγραφή. Αύξηση του αριθµού Χρηστών Στην περίπτωση που αυξήσετε τον αριθµό Χρηστών, θα πρέπει να αποκτήσετε εξουσιοδότηση για τη χρήση της Κατηγορίας Προϊόντων CEO, για κάθε νέο Χρήστη. Μείωση του αριθµού Χρηστών Σε περίπτωση που µειωθεί ο συνολικός αριθµός Χρηστών σας, θα ειδοποιήσετε την IBM εγγράφως πριν την επόµενη Επέτειο της Σύµβασής σας. Οι µειώσεις µπορεί να οφείλονται σε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση ή πώληση µίας ή περισσοτέρων Τοποθεσιών σας. Μια προσωρινή ή εποχική µείωση του αριθµού Χρηστών δεν θεωρείται µείωση. Αν επέλθει µείωση στον αριθµό των Χρηστών, µπορεί να ισχύσει χαµηλότερο Επίπεδο SVP. Εάν το επίπεδο εξουσιοδοτηµένης χρήσης µιας Κατηγορίας Προϊόντων CEO πέσει κάτω από τον ελάχιστο αριθµό Χρηστών που ισχύει για αυτή την Κατηγορία Προϊόντων CEO, δεν θα µπορείτε να ανανεώσετε τη Συντήρηση Λογισµικού IBM µε βάση την Κατηγορία Προϊόντων CEO. 5. Επίπεδο RSVP Το αρχικό Επίπεδο Προτεινόµενων Τιµών Ποσοτήτων στα πλαίσια της Σχέσης (Relationship SVP Level - "Επίπεδο RSVP") καθορίζεται από τον αριθµό βαθµών της αρχικής παραγγελίας. Η αρχική παραγγελία πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 500 βαθµούς. Εάν αποκτήσετε πρόσθετα Επιλεγµένα Προϊόντα κατά τη διάρκεια µιας Συµβατικής Περιόδου, µπορεί να επιτύχετε υψηλότερα Επίπεδα RSVP. Το υψηλότερο Επίπεδο RSVP ισχύει µόνο όταν αποκτάτε πρόσθετα Επιλεγµένα Προϊόντα µετά την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου, εκτός εάν οι βαθµοί που αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη παραγγελία υπερβαίνουν το απαιτούµενο σύνολο βαθµών για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου SVP. Στην περίπτωση αυτή, για την παραγγελία ισχύει το υψηλότερο επίπεδο SVP. Το Επίπεδο RSVP καθορίζεται κατά την πρώτη και κάθε επόµενη Επέτειο µε βάση τα Επιλεγµένα Προϊόντα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της προηγούµενης Συµβατικής Περιόδου. Εάν, σε κάποια επόµενη Συµβατική Περίοδο, ο αριθµός βαθµών που αντιστοιχεί στα Επιλεγµένα Προϊόντα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης Συµβατικής Περιόδου είναι µικρότερος από τον αριθµό βαθµών που απαιτείται για τη διατήρηση του τρέχοντος Επιπέδου RSVP, τότε κατά την επόµενη Επέτειο το Επίπεδο RSVP θα µειωθεί ανάλογα µε το τρέχον σας επίπεδο απόκτησης Επιλεγµένων Προϊόντων, αλλά όχι κατά περισσότερο από ένα Επίπεδο RSVP. Πίνακας Επιπέδων RSVP: Επίπεδο RSVP BL Ε ΣΤ Ζ Η Βαθµοί < Μεταπωλητές Όταν παραγγέλλετε Επιλεγµένα Προϊόντα από µεταπωλητή ή µεταπωλητές της IBM, η IBM δεν είναι υπεύθυνη για 1) τις πράξεις τους, 2) οποιεσδήποτε πρόσθετες υποχρεώσεις που τυχόν έχουν προς εσάς, ή 3) οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που σας παρέχουν βάσει δικών τους συµβάσεων. Όταν αποκτάτε Επιλεγµένα Προϊόντα από µεταπωλητή, οι χρεώσεις και οι όροι πληρωµής καθορίζονται από αυτόν. 1. Όταν αποκτάτε Επιλεγµένα Προϊόντα από µεταπωλητή ή µεταπωλητές της IBM, πληρώνετε απευθείας το µεταπωλητή. 2. Όταν αποκτάτε Επιλεγµένα Προϊόντα από την IBM: (α) Συµφωνείτε να πληρώνετε όπως η IBM καθορίζει στο τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης λόγω καθυστέρησης πληρωµής, και (β) Εάν οποιαδήποτε αρχή επιβάλει κάποιο δασµό, φόρο, επιβάρυνση ή χρέωση (εκτός εκείνων που υπολογίζονται µε βάση το καθαρό εισόδηµα της IBM) επί των Επιλεγµένων Προϊόντων, συµφωνείτε να καταβάλετε το ποσό αυτό όπως καθορίζει η IBM ή να προσκοµίσετε έγγραφα απαλλαγής. 3. Το πληρωτέο ποσό για µια άδεια χρήσης Προγράµµατος µπορεί να είναι είτε εφάπαξ χρέωση είτε χρέωση για µια καθορισµένη περίοδο, ανάλογα µε το είδος της άδειας χρήσης. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 7 από 17

ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Express

ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Express ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Express Μέρος 1 Γενικοί Όροι Οι όροι της ιεθνούς Σύµβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύµβαση"), διέπουν τη συναλλαγή κατά την οποία αποκτάτε ορισµένα "Επιλεγµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME 1. ΠΕ ΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1.1 Η Συμφωνία Άδειας BlackBerry Solution ( BBSLA ) ισχύει για όλες τις διανομές (ελεύθερες και πληρωμένες) μέσω των Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα