ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 1 - Γενικοί Όροι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 1 - Γενικοί Όροι"

Transcript

1 ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Βάσει της παρούσας ιεθνούς Σύµβασης Passport Advantage της IBM ("Σύµβαση"), η IBM παρέχει στον πελάτη που συµµετέχει στο πρόγραµµα Passport Advantage έναν τρόπο απόκτησης εξουσιοδοτήσεων χρήσης, αναβάθµισης και υποστήριξης επιλεγµένων Προγραµµάτων, µε βάση ειδική τιµολόγηση που ισχύει για µεγάλες ποσότητες. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη και η Αρχική Εταιρεία IBM συµφωνούν να συντονίζουν τη διαχείριση της Σύµβασης εντός των αντίστοιχων Επιχειρήσεών τους. Στη Σύµβαση, µε τον όρο "IBM" νοείται η Εταιρεία IBM που παρέχει Επιλεγµένα Προϊόντα και µε τον όρο "Εσείς" νοείται η Εταιρεία Πελάτη που τα παραγγέλλει βάσει της Σύµβασης. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη είναι το νοµικό πρόσωπο εντός της Επιχείρησής σας του οποίου αποτελεί µέρος το νοµικό πρόσωπο που καλείται "Αρχική Τοποθεσία" σε ένα Έντυπο Συµµετοχής στη ιεθνή Σύµβαση Passport Advantage της IBM. Η Αρχική Εταιρεία IBM είναι το νοµικό πρόσωπο στην Επιχείρηση International Business Machines Corporation s Enterprise που αποδέχεται τις παραγγελίες της Αρχικής Εταιρείας Πελάτη. Η σύναψη αυτής της Σύµβασης βασίζεται στη συµφωνία ότι και τα δύο µέρη δεσµεύονται από τους όρους της. Και τα δύο µέρη συµφωνούν να διανείµουν αντίγραφα της Σύµβασης στις αντίστοιχες συµµετέχουσες Εταιρείες µας. Ο όρος "Επιχείρηση" ορίζεται στο Άρθρο 2. Επιχείρηση παρακάτω. Τα Προϊόντα που είναι διαθέσιµα προς επιλογή βάσει της Σύµβασης ("Επιλεγµένα προϊόντα") συµπεριλαµβάνουν εµπορικά διαθέσιµα Προγράµµατα IBM, ορισµένα Προγράµµατα που υπόκεινται σε συµβάσεις άδειας χρήσης τελικού χρήστη κάποιου τρίτου µέρους ("Προγράµµατα µη-ibm"), υποστήριξη για συγκεκριµένα Προγράµµατα µη- IBM και Προγράµµατα IBM που καλύπτονται από τη Σύµβαση Άδειας Χρήσης για Προγράµµατα χωρίς Εγγύηση της IBM ("Επιλεκτική Υποστήριξη"), εξουσιοδοτήσεις για αύξηση της χρήσης ενός Προγράµµατος, Εµπορικές Αναβαθµίσεις IBM, Ανταγωνιστικές Εµπορικές Αναβαθµίσεις, ετήσιες ανανεώσεις Συντήρησης Λογισµικού IBM, Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού IBM, ετήσιες ανανεώσεις Συντήρησης Λογισµικού Τρίτου, Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού Τρίτου και ανανεώσεις Επιλεκτικής Υποστήριξης. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη αποδέχεται τους όρους της Σύµβασης χωρίς τροποποίηση, και κάθε µία από τις συµµετέχουσες Εταιρείες της αποδέχεται τη Σύµβαση χωρίς τροποποίηση, υποβάλλοντας ένα Έντυπο Συµµετοχής της ιεθνούς Σύµβασης Passport Advantage στην IBM ή στους επιλεγµένους µεταπωλητές από τους οποίους αποκτούν Επιλεγµένα Προϊόντα ("µεταπωλητές σας"), ανάλογα µε την περίπτωση. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που η IBM αποδέχεται την αρχική σας παραγγελία για Επιλεγµένα Προϊόντα ("Ηµεροµηνία Έναρξης") και παραµένει σε ισχύ έως ότου καταγγελθεί από την Αρχική Εταιρεία Πελάτη ή την Αρχική Εταιρεία IBM σύµφωνα µε το Άρθρο 11 "Καταγγελία της Σύµβασης". Η Σύµβαση, οποιαδήποτε σχετικά προσαρτήµατα και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, δηλ. Έντυπο Συµµετοχής, Αποδείξεις ικαιώµατος και τιµολόγια ("Σχετικά Έγγραφα") αποτελούν την πλήρη συµφωνία σχετικά µε αυτές τις συναλλαγές και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούµενη προφορική ή έγγραφη επικοινωνία µεταξύ µας σχετικά µε το πρόγραµµα Passport Advantage. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων στα διάφορα έγγραφα, οι όροι ενός προσαρτήµατος κατισχύουν εκείνων της Σύµβασης και οι όροι ενός Σχετικού Εγγράφου κατισχύουν των όρων και των δύο αυτών τύπων εγγράφων. Οι όροι των άρθρων "Περιορισµός Ευθύνης", "Γενικά" και "Εφαρµοστέο ίκαιο, ικαιοδοσία και ιαιτησία" της ιεθνούς Σύµβασης Άδειας Χρήσης Προγράµµατος της IBM ("IPLA"), συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµοστέων όρων που εµπίπτουν στο δίκαιο κάθε κράτους, αποτελούν επίσης µέρος της Σύµβασης και ενσωµατώνονται σε αυτήν δια παραποµπής, µε τις ακόλουθες αλλαγές: 1. Ο όρος "Πρόγραµµα" αντικαθίσταται από τον όρο "Επιλεγµένο Προϊόν 2. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο Περιορισµός ευθύνης της IPLA, οποιαδήποτε άλλη άµεση θετική ζηµία, έως τις χρεώσεις για το Πρόγραµµα που αποτελεί το αντικείµενο της αξίωσης για µια άδεια χρήσης καθορισµένης περιόδου, είναι ίση µε τις χρεώσεις 12 µηνών. 3. Η πρόταση "Όλα τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις µας υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων στης χώρας στην οποία αποκτήσατε την άδεια χρήσης του Προγράµµατος" αντικαθίσταται από την πρόταση "Τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε ενός από τα δύο µέρη έχουν ισχύ µόνο στη χώρα στην οποία πραγµατοποιείται η συναλλαγή ή, εάν συµφωνήσει η IBM, στη χώρα όπου το Επιλεγµένο Προϊόν τίθεται σε παραγωγική χρήση", εκτός από την περίπτωση των αδειών χρήσης, οι οποίες ισχύουν όπως συγκεκριµένα προβλέπεται από τις ίδιες. 4. Η φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία αποκτήσατε την άδεια χρήσης του Προγράµµατος" στην ενότητα Εφαρµοστέο ίκαιο αντικαθίσταται από τη φράση "νοµοθεσίας της χώρας στην οποία πραγµατοποιείται η συναλλαγή. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 1 από 17

2 Αντίγραφο ολόκληρης της IPLA, είτε έντυπο είτε σε CD, συµπεριλαµβάνεται στο Εισαγωγικό Πακέτο του Passport Advantage (Passport Advantage Welcome Package). Είναι επίσης διαθέσιµη από την IBM ή τους µεταπωλητές της, καθώς και στο Internet, στη διεύθυνση ibm.com/software/sla. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, 1) εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρµοστέο δίκαιο ή καθορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναπαραγωγή της Σύµβασης ή ενός Σχετικού Εγγράφου που γίνεται µε αξιόπιστα µέσα (π.χ. φωτοτυπία ή τηλεοµοιότυπο) θεωρείται πρωτότυπο και 2) όλα τα Επιλεγµένα Προϊόντα που παραγγέλλονται βάσει της Σύµβασης υπόκεινται σε αυτήν. Εάν η IBM αποσύρει ένα Επιλεγµένο Προϊόν από την αγορά, δεν θα µπορείτε πλέον να το αποκτήσετε βάσει της Σύµβασης. Εάν η IBM αποσύρει ένα Πρόγραµµα ή µια εκδοχή (version) ενός Προγράµµατος από την αγορά, δεν µπορείτε να αυξήσετε, κατά ή µετά την ηµεροµηνία ισχύος της απόσυρσης, το επίπεδο χρήσης του πέραν των εξουσιοδοτήσεων που έχετε ήδη αποκτήσει, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της IBM, την οποία η τελευταία δεν θα αρνηθεί να παράσχει χωρίς εύλογη αιτία. "Επέτειος" ("Anniversary") είναι η πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί µετά την επέτειο της Ηµεροµηνίας Έναρξης, εκτός εάν η Ηµεροµηνία Έναρξης είναι η πρώτη ηµέρα κάποιου µήνα, περίπτωση κατά την οποία Επέτειος είναι η επέτειος της Ηµεροµηνίας Έναρξης. "Πρόγραµµα" είναι τα ακόλουθα, συµπεριλαµβανοµένου του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων ή µερικών αντιγράφων: 1) αναγνώσιµες από µηχανή εντολές και δεδοµένα, 2) λειτουργικά τµήµατα (components), 3) οπτικοακουστικό περιεχόµενο (π.χ. εικόνες, κείµενο, ηχογραφήσεις ή φωτογραφίες), 4) σχετικά κατοχυρωµένα υλικά, και 5) έγγραφα ή κλειδιά που επιτρέπουν τη χρήση της άδειας χρήσης καθώς και τεκµηρίωση. "Συµβατική Περίοδος" ("Term") είναι η περίοδος που αρχίζει είτε κατά την ηµεροµηνία αποδοχής της αρχικής σας παραγγελίας από την IBM (στην περίπτωση της αρχικής Συµβατικής Περιόδου) είτε κατά την ηµεροµηνία της Επετείου (στην περίπτωση των επόµενων Συµβατικών Περιόδων) και λήγει την προηγούµενη της επόµενης Επετείου. 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Τα Επιλεγµένα Προϊόντα είναι µόνο για χρήση εντός της Επιχείρησής σας και δεν επιτρέπεται η µεταπώληση, εκµίσθωση, χρηµατοδοτική µίσθωση ή µεταβίβασή τους σε τρίτους. Οποιαδήποτε απόπειρα να το πράξετε παραβιάζοντας αυτούς τους όρους είναι άκυρη. Επιπρόσθετα, τα εν λόγω Επιλεγµένα Προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παροχή εµπορικών υπηρεσιών hosting ή άλλων εµπορικών υπηρεσιών πληροφορικής σε τρίτους. Εάν, εξαιτίας της µεταφοράς από εσάς ενός Επιλεγµένου Προϊόντος σε άλλο κράτος ή περιοχή, επιβληθούν από οποιαδήποτε αρχή δασµοί, φόροι, επιβαρύνσεις ή χρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένης της παρακράτησης φόρων, χρεώσεων, τελωνειακών επιβαρύνσεων ή δασµών για την εισαγωγή ή εξαγωγή τέτοιου Επιλεγµένου Προϊόντος), τότε συµφωνείτε ότι εσείς θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωµή και θα πληρώνετε τους εν λόγω δασµούς, φόρους, επιβαρύνσεις και άλλες χρεώσεις. Σε αυτούς δεν περιλαµβάνονται οι φόροι που βασίζονται στο καθαρό εισόδηµα της IBM. Η IBM παρέχει Προγράµµατα µη-ibm και Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου (όπως ορίζονται στην παράγραφο (α) Συντήρηση Λογισµικού της ενότητας 3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη) ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ, εκτός εάν καθορίσει διαφορετικά η ίδια. Ωστόσο, οι κατασκευαστές, εταιρείες ανάπτυξης προγραµµάτων, προµηθευτές ή εκδότες εκτός της IBM µπορεί να σας παρέχουν δικές τους εγγυήσεις. 1. Προγράµµατα IBM Απόδειξη ικαιώµατος (Proof of Entitlement): Η IBM καθορίζει την εξουσιοδοτηµένη χρήση ενός Προγράµµατος σε µια Απόδειξη ικαιώµατος ("PoE"). Παραδείγµατα µέτρησης του επιπέδου εξουσιοδοτηµένης χρήσης είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο αριθµός αντιγράφων, επεξεργαστών ή χρηστών. Η εν λόγω Απόδειξη ικαιώµατος, εφόσον συνοδεύεται από το αντίστοιχο εξοφληµένο τιµολόγιο ή απόδειξη αγοράς, αποτελεί τεκµήριο του επιπέδου εξουσιοδοτηµένης χρήσης που δικαιούστε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και για δύο έτη µετά τη λήξη της, η IBM έχει το δικαίωµα να επαληθεύει τη συµµόρφωσή σας µε τη Σύµβαση, στις εγκαταστάσεις σας, κατά τη διάρκεια των συνήθων εργάσιµων ωρών, µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί την πρόκληση αναστάτωσης στην επιχείρησή σας. Η IBM έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ανεξάρτητο ελεγκτή για το σκοπό αυτό, µε την εκ των προτέρων άδειά σας, την οποία δεν θα αρνηθείτε να παράσχετε χωρίς εύλογη αιτία. Εκδοχές (Versions) και Πλατφόρµες (Platforms): Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τα Προγράµµατα και τη σχετική τεκµηρίωση χρήστη σε οποιαδήποτε εµπορικά διαθέσιµη εκδοχή εθνικής γλώσσας, έως το επίπεδο χρήσης για το οποίο έχετε εξουσιοδοτηθεί στην Απόδειξη ικαιώµατος. Έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιµοποιείτε τα Προγράµµατα που αποκτάτε βάσει της Σύµβασης σε οποιαδήποτε πλατφόρµα ή λειτουργικό σύστηµα για το οποίο η IBM διαθέτει αυτή τη στιγµή κώδικα Προγράµµατος βάσει της Σύµβασης Passport Advantage, εκτός εάν έχει καθοριστεί κατά την απόκτηση ότι το Πρόγραµµα θα χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένη πλατφόρµα ή λειτουργικό σύστηµα. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 2 από 17

3 Εµπορικές Αναβαθµίσεις IBM (IBM Trade-ups): Οι άδειες χρήσης για ορισµένα Προγράµµατα που αντικαθιστούν εξουσιοδοτηµένα Προγράµµατα IBM µπορεί να αποκτώνται έναντι µειωµένης χρέωσης. Συµφωνείτε να τερµατίσετε τη χρήση των υφιστάµενων Προγραµµάτων IBM µετά την εγκατάσταση των Προγραµµάτων που τα αντικαθιστούν. Ανταγωνιστικές Εµπορικές Αναβαθµίσεις (Competitive Trade-ups): Οι άδειες χρήσης για ορισµένα Προγράµµατα που αντικαθιστούν εξουσιοδοτηµένα Προγράµµατα µη-ibm (βλ. 2. Προγράµµατα µη-ibm στη συνέχεια) µπορεί να αποκτώνται έναντι µειωµένης χρέωσης. Συµφωνείτε να τερµατίσετε τη χρήση των υφιστάµενων Προγραµµάτων µη-ibm µετά την εγκατάσταση των Προγραµµάτων που τα αντικαθιστούν. Άδεια Χρήσης (License): Η χρήση Προγραµµάτων IBM που αποκτώνται βάσει της Σύµβασης διέπεται από τους όρους της IPLA. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων της Σύµβασης και των όρων της IPLA, συµπεριλαµβανοµένου του εγγράφου Πληροφορίες για την Άδεια Χρήσης (License Information - "LI"), κατισχύουν οι όροι της Σύµβασης. Η IPLA και τα σχετικά έγγραφα LI είναι διαθέσιµα στο Internet, στη διεύθυνση ibm.com/software/sla. 2. Προγράµµατα µη-ibm Άδεια Χρήσης: Η άδεια χρήσης ενός Προγράµµατος µη-ibm που αποκτάται βάσει της Σύµβασης διέπεται από τους όρους της συνοδευτικής του σύµβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου µέρους. Εάν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των όρων της Σύµβασης και των όρων της σύµβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου µέρους, κατισχύουν οι όροι της Σύµβασης. Η IBM δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη του τρίτου µέρους και δεν έχει καµία υποχρέωση βάσει της εν λόγω σύµβασης. 3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη (α) Συντήρηση Λογισµικού Η IBM παρέχει υπηρεσίες συντήρησης λογισµικού ("Συντήρηση Λογισµικού IBM") µε όλα τα Προγράµµατα IBM για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της IPLA. Η IBM δεν παρέχει Συντήρηση Λογισµικού IBM για Προγράµµατα µη-ibm ή Προγράµµατα για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης βάσει της Σύµβασης Άδειας Χρήσης για Προγράµµατα χωρίς Εγγύηση της IBM (µαζί "Επιλεγµένα Προγράµµατα"). Η συντήρηση λογισµικού για προϊόντα τρίτων ("Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου") παρέχεται µε άδειες χρήσης Προγράµµατος µη-ibm βάσει των όρων του τρίτου µέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, µε τον όρο "συντήρηση λογισµικού" νοείται τόσο η Συντήρηση Λογισµικού IBM όσο και η Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου. Η Συντήρηση Λογισµικού IBM αρχίζει κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου µήνα του επόµενου έτους, εκτός εάν η ηµεροµηνία απόκτησης είναι η πρώτη ηµέρα κάποιου µήνα, περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα, 12 µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησης. Όσο ισχύει Συντήρηση Λογισµικού IBM για µια άδεια χρήσης Προγράµµατος IBM: (i) Η IBM θα σας διαθέτει την πλέον πρόσφατη εµπορικά διαθέσιµη εκδοχή (version), έκδοση (release) ή αναβάθµιση (update), εφόσον υπάρχουν, µαζί µε την εξουσιοδότηση για τη χρήση τους. (ii) Η IBM σας παρέχει βοήθεια για 1) σύντοµες ερωτήσεις ρουτίνας σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση και 2) ερωτήσεις που σχετίζονται µε τον κώδικα ("Υποστήριξη"). Τέτοια Υποστήριξη για µια συγκεκριµένη εκδοχή ή έκδοση ενός Προγράµµατος διατίθεται µόνο µέχρι η IBM ή το τρίτο µέρος, ανάλογα µε την περίπτωση, αποσύρει την Υποστήριξη για τη συγκεκριµένη εκδοχή ή έκδοση του Προγράµµατος. Όταν αποσυρθεί η Υποστήριξη, θα πρέπει να αναβαθµίσετε το Πρόγραµµα σε µια υποστηριζόµενη εκδοχή ή έκδοσή του ώστε να εξακολουθείτε να λαµβάνετε Υποστήριξη. Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες της πολιτικής "Software Support Lifecycle" της IBM στη διεύθυνση (iii) Η IBM παρέχει βοήθεια µέσω τηλεφώνου και, εάν είναι διαθέσιµη, µέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης, µόνο στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών σας συστηµάτων, κατά τη διάρκεια του κανονικού εργάσιµου ωραρίου (των δηµοσιευµένων ωρών κύριας βάρδιας) του κέντρου υποστήριξης της IBM που σας εξυπηρετεί. (Η βοήθεια αυτή δεν είναι διαθέσιµη στους τελικούς σας χρήστες.) Η IBM παρέχει βοήθεια για προβλήµατα τύπου "Severity 1" επί 24 ώρες το 24ωρο, κάθε ηµέρα του έτους. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Λογισµικού της IBM (IBM Software Support Handbook) στη διεύθυνση ibm.com/software/support. (iv) Η IBM µπορεί να σας ζητήσει να της παράσχετε εξ αποστάσεως πρόσβαση στο σύστηµά σας για να σας βοηθήσει στην αποµόνωση της αιτίας ενός προβλήµατος λογισµικού. Παραµένετε υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία του συστήµατός σας και όλων των δεδοµένων που Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 3 από 17

4 περιέχονται σε αυτό σε κάθε περίπτωση εξ αποστάσεως πρόσβασης της IBM σε αυτό κατόπιν αδείας σας. Η Συντήρηση Λογισµικού IBM δεν περιλαµβάνει βοήθεια για 1) το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών, 2) την εκ µέρους σας χρήση Προγραµµάτων IBM σε διαφορετικό από το καθορισµένο περιβάλλον λειτουργίας ή 3) βλάβες προκληθείσες από προϊόντα για τα οποία η IBM δεν είναι υπεύθυνη βάσει της Σύµβασης. (β) Επιλεκτική Υποστήριξη Τα Επιλεγµένα Προγράµµατα που είναι διαθέσιµα για Επιλεκτική Υποστήριξη αναφέρονται στη διεύθυνση Η Επιλεκτική Υποστήριξη αρχίζει κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου µήνα του επόµενου έτους, εκτός εάν η ηµεροµηνία απόκτησης είναι η πρώτη ηµέρα του µήνα, περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα, 12 µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησης. Όσο ισχύει η Επιλεκτική Υποστήριξη για ένα Επιλεγµένο Προϊόν: (i) Η IBM θα σας διαθέτει οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις που αναπτύσσει για προβλήµατα του Επιλεγµένου Προϊόντος. (ii) Η IBM παρέχει βοήθεια σχετικά µε 1) σύντοµες ερωτήσεις ρουτίνας σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση, και 2) προβλήµατα που σχετίζονται µε κώδικα. Η Επιλεκτική Υποστήριξη για µια συγκεκριµένη εκδοχή ή έκδοση ενός Προγράµµατος διατίθεται µόνο µέχρι η IBM να αποσύρει την Επιλεκτική Υποστήριξη για τη συγκεκριµένη εκδοχή, έκδοση ή τροποποίηση του Προγράµµατος. Όταν αποσυρθεί η Επιλεκτική Υποστήριξη, θα πρέπει να αναβαθµίσετε το Πρόγραµµα σε µια υποστηριζόµενη εκδοχή ή έκδοσή του ώστε να εξακολουθήσετε να λαµβάνετε υποστήριξη. Η πολιτική "Software Support Lifecycle" της IBM δεν ισχύει για την Επιλεκτική Υποστήριξη. (iii) Ανάλογα µε το επίπεδο συνδροµής σας, η IBM µπορεί να σας παράσχει βοήθεια στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών. (iv) Ανάλογα µε την τοποθεσία και το επίπεδο συνδροµής σας, η IBM µπορεί να σας παράσχει βοήθεια µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής πρόσβασης. Η βοήθεια παρέχεται µόνο στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών σας συστηµάτων, κατά τη διάρκεια του κανονικού εργάσιµου ωραρίου (των δηµοσιευµένων ωρών κύριας βάρδιας) του κέντρου υποστήριξης της IBM που σας εξυπηρετεί. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Λογισµικού της IBM (IBM Software Support Handbook) στη διεύθυνση ibm.com/software/support. (v) Η IBM µπορεί να σας ζητήσει να της παράσχετε εξ αποστάσεως πρόσβαση στο σύστηµά σας για να σας βοηθήσει στην αποµόνωση της αιτίας ενός προβλήµατος λογισµικού. Παραµένετε υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία του συστήµατός σας και όλων των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτό σε κάθε περίπτωση εξ αποστάσεως πρόσβασης της IBM σε αυτό κατόπιν αδείας σας. Η IBM ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IBM ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η IBM ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Η IBM δεν παρέχει άδειες χρήσεις για Επιλεγµένα Προϊόντα στα πλαίσια αυτής της Σύµβασης. (γ) Αυτόµατη Ετήσια Ανανέωση Συντήρησης Λογισµικού και Επιλεκτικής Υποστήριξης Μπορείτε να ανανεώσετε τη σύµβαση συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης πριν από την ηµεροµηνία λήξης µε έγγραφη εξουσιοδότηση (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, παραγγελία αγοράς), σύµφωνα µε τους όρους αυτής της Σύµβασης. ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, Η IBM ΛΑΒΕΙ ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ. Η συντήρηση λογισµικού ή η επιλεκτική υποστήριξη που έχει αποκτηθεί ή ανανεωθεί κατά την Επέτειο µπορεί να ανανεωθεί για επιπλέον περίοδο κάλυψης 12 πλήρων µηνών. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 4 από 17

5 Η συντήρηση λογισµικού ή η επιλεκτική υποστήριξη που έχει αποκτηθεί σε ηµέρα διαφορετική από την Επέτειο µπορεί να ανανεωθεί κατά την επόµενη Επέτειο για επιπλέον περίοδο κάλυψης διάρκειας µικρότερης των 12 µηνών, έναντι της αναλογούσας χρέωσης, έτσι ώστε η κάλυψη να επεκταθεί έως την επόµενη Επέτειο. Εάν επιλέξετε να µην ανανεώσετε την κάλυψη για ορισµένες ή όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων και σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία θελήσετε να αγοράσετε εκ νέου κάλυψη για οποιεσδήποτε από αυτές τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων, θα πρέπει να αγοράσετε την επιλογή "Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού IBM" ή "Επανέναρξη Συντήρησης Λογισµικού Τρίτου", ανάλογα µε την περίπτωση. (δ) Απόσυρση συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα Εάν η IBM ή το τρίτο µέρος, ανάλογα µε την περίπτωση, αποσύρει τη συντήρηση λογισµικού ή την Επιλεκτική Υποστήριξη για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα, αποδέχεστε ότι: (i) Η IBM δεν θα καταστήσει διαθέσιµη την ανανέωση της συντήρησης λογισµικού ή της Επιλεκτικής Υποστήριξης για αυτό το Πρόγραµµα. (ii) Εάν ανανεώσατε τη Συντήρηση Λογισµικού IBM για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος IBM, ή την Επιλεκτική Υποστήριξη για µια άδεια χρήσης Επιλεγµένου Προϊόντος, πριν λάβετε την ειδοποίηση µη διαθεσιµότητας της ανανέωσης, η IBM, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, είτε θα συνεχίσει να σας παρέχει Συντήρηση Λογισµικού IBM ή Επιλεκτική Υποστήριξη για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος έως τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης, είτε θα σας επιστρέψει το αναλογούν ποσό. Εάν ανανεώσατε τη Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος µη-ibm πριν λάβετε την ειδοποίηση, το τρίτο µέρος θα συνεχίσει να σας παρέχει Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος µη-ibm έως τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σας επιστραφεί το αναλογούν ποσό. 4. Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου Η IBM έχει τη δυνατότητα χορήγησης αδειών χρήσης ορισµένων Προγραµµάτων για "Καθορισµένη Περίοδο". Ο όρος "Καθορισµένη Περίοδος" σηµαίνει ότι η άδεια χρήσης είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας η οποία καθορίζεται από την IBM στην Απόδειξη ικαιώµατος του Προγράµµατος. Η χρονική διάρκεια της άδειας χρήσης ξεκινά από την ηµεροµηνία αποδοχής της παραγγελίας από την IBM, από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα µετά τη λήξη µιας προηγούµενης Καθορισµένης Περιόδου ή από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα µετά την Επέτειο, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε κάθε Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου περιλαµβάνεται Συντήρηση Λογισµικού η οποία ισχύει µέχρι τη λήξη της Καθορισµένης Περιόδου. (α) Αυτόµατη Ανανέωση για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου Μπορείτε να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου πριν από την ηµεροµηνία λήξης µε έγγραφη εξουσιοδότηση (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, παραγγελία αγοράς), σύµφωνα µε τους όρους αυτής της Σύµβασης. ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΟΙ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Ι ΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, Η IBM ΛΑΒΕΙ ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ. Εάν επιλέξετε να µην ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου, συµφωνείτε να διακόψετε τη χρήση του Προγράµµατος κατά την ηµεροµηνία λήξης. Εάν, µετά την ηµεροµηνία λήξης, αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε εκ νέου το Πρόγραµµα, θα χρειαστεί να πληρώσετε τις χρεώσεις που αντιστοιχούν σε νέα Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου και όχι σε ανανέωση Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου. (β) Συντονισµός Επετείων Μόνο για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µε διάρκεια ισχύος έξι µηνών ή παραπάνω, οι αρχικές ή επακόλουθες Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µε ηµεροµηνία έναρξης άλλη από την Επέτειο µπορούν να ανανεώνονται κατά την επόµενη Επέτειο για µια πρόσθετη περίοδο έναντι µιας κατ' αναλογίαν χρέωσης ανανέωσης, µε σκοπό την παράταση της Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µέχρι την επόµενη Επέτειο. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 5 από 17

6 (γ) Απόσυρση Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα Εάν η IBM ή το τρίτο µέρος, ανάλογα µε την περίπτωση, αποσύρει την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για ένα συγκεκριµένο Πρόγραµµα, αποδέχεστε ότι: (i) δεν µπορείτε να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα και (ii) εάν ανανεώσατε την Άδεια Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για ένα Πρόγραµµα πριν λάβετε την ειδοποίηση µη διαθεσιµότητας της ανανέωσης, η IBM ή το τρίτο µέρος, κατά την αποκλειστική τους διακριτική ευχέρεια, είτε θα συνεχίσουν να σας παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης του προγράµµατος υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου µέχρι το τέλος της τότε τρέχουσας Καθορισµένης Περιόδου, είτε θα σας επιστρέψουν το αναλογούν ποσό. 2. Επιχείρηση Μια Επιχείρηση συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που κατέχει, ανήκει ή είναι υπό κοινή ιδιοκτησία µε την Αρχική Εταιρεία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Η Αρχική Εταιρεία είναι το εξουσιοδοτηµένο νοµικό πρόσωπο για την εκτέλεση και τη διαχείριση αυτής της Σύµβασης εκ µέρους της Επιχείρησης. Η Αρχική Εταιρεία δεν είναι απαραίτητο να είναι "εταιρεία" και µπορεί να είναι ολόκληρη η Επιχείρηση. 3. Τοποθεσία Με τον όρο "Τοποθεσία" ("Site") νοείται οποιαδήποτε οντότητα, όπως µια φυσική τοποθεσία ή οργανωτική µονάδα, π.χ. τµήµα, διεύθυνση, θυγατρική ή κέντρο κόστους (cost center), της Επιχείρησής σας. Η Τοποθεσία της Αρχικής Εταιρείας ορίζεται ως "Αρχική Τοποθεσία" ("Originating Site"). Οποιαδήποτε Τοποθεσία συµµετάσχει στη συνέχεια βάσει της Σύµβασης ορίζεται ως "Πρόσθετη Τοποθεσία ("Additional Site"). Εκτός από το να αποκτούν Επιλεγµένα Προϊόντα από την IBM, η Αρχική Τοποθεσία και οι Πρόσθετες Τοποθεσίες µπορούν να επιλέξουν έναν κύριο µεταπωλητή η κάθε µία, από τον οποίο θα αποκτούν Επιλεγµένα Προϊόντα. Μια Τοποθεσία µπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει τον κύριο µεταπωλητή οποιαδήποτε στιγµή παρέχοντας στην IBM έγγραφη ειδοποίηση ενός µηνός. Η IBM παρέχει στον κύριο µεταπωλητή κάθε Τοποθεσίας πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών σχετικά µε την ανανέωση συντήρησης λογισµικού της Τοποθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανανέωσης συντήρησης λογισµικού για δικαιώµατα που δεν αποκτήθηκαν αρχικά για την Τοποθεσία από το συγκεκριµένο κύριο µεταπωλητή. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη είναι υπεύθυνη για τη συµµόρφωση όλων των Τοποθεσιών µε τους όρους της Σύµβασης. 4. Απόκτηση Επιλεγµένων Προϊόντων Για να αποκτήσετε πρόσθετες εξουσιοδοτήσεις χρήσης ενός Προγράµµατος βάσει της Σύµβασης Passport Advantage πρέπει να έχετε ήδη αποκτήσει των κώδικα του Προγράµµατος. Η "εγγύηση επιστροφής χρηµάτων" της IBM ισχύει µόνο την πρώτη φορά που αποκτάτε άδεια χρήσης για το Πρόγραµµα IBM. Αν µια άδεια χρήσης Προγράµµατος IBM είναι καθορισµένης περιόδου και υπόκειται σε ανανέωση, δικαιούστε επιστροφή χρηµάτων µόνο αν επιστρέψετε το Πρόγραµµα και την Απόδειξη ικαιώµατος εντός των πρώτων 30 ηµερών της αρχικής περιόδου. Βάσει της Σύµβασης Passport Advantage, σε κάθε Επιλεγµένο Προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων των Κατηγοριών Προϊόντων CEO, αντιστοιχεί ένας αριθµός βαθµών Προτεινόµενης Τιµής Ποσοτήτων (Suggested Volume Price - "SVP"). Οι "Κατηγορίες Προϊόντων CEO" (οµάδες Επιλεγµένων Προϊόντων) αποκτώνται για κάθε χρήστη. Πρέπει να αποκτήσετε την πρώτη Κατηγορία Προϊόντων CEO ("Κύρια Κατηγορία Προϊόντων" - "Primary Product Category") για όλους τους Χρήστες στην Επιχείρησή σας και για τουλάχιστον τον αριθµό Χρηστών που καθορίζεται στον Πίνακα Κατηγοριών Προϊόντων CEO στη διεύθυνση ibm.com/software/passportadvantage. "Χρήστης" είναι ένα φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισµός µιας µηχανής που έχει τη δυνατότητα αντιγραφής, χρήσης ή επέκτασης της χρήσης Προγραµµάτων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσθετες Κατηγορίες Προϊόντων CEO εφόσον καλύψετε τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό Χρηστών που καθορίζεται για την Κατηγορία Προϊόντων CEO στον Πίνακα Κατηγοριών Προϊόντων CEO στη διεύθυνση ibm.com/software/passportadvantage. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αποκτήσετε τις πρόσθετες Κατηγορίες Προϊόντων CEO για όλους τους Χρήστες στην Επιχείρησή σας. Ένας Χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε από τα Προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε µια Κατηγορία Προϊόντων CEO που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, όλα τα Προγράµµατα IBM που χρησιµοποιούνται για Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 6 από 17

7 την πρόσβαση συστηµάτων client πρέπει να αποκτηθούν από την ίδια Κατηγορία Προϊόντων CEO στην οποία ανήκει και το Πρόγραµµα server στο οποίο πραγµατοποιείται η πρόσβαση. Κατηγορίες Προϊόντων CEO: Προσθήκες και ιαγραφές Η IBM µπορεί να προσθέσει Επιλεγµένα Προϊόντα ή να διαγράψει Επιλεγµένα Προϊόντα από οποιαδήποτε Κατηγορία Προϊόντων CEO. Εάν η IBM διαγράψει ένα Επιλεγµένο Προϊόν από µια Κατηγορία Προϊόντων CEO, µπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το διεγραµµένο Επιλεγµένο Προϊόν, χωρίς όµως να υπερβείτε τον αριθµό Χρηστών για τον οποίο είχατε δικαίωµα χρήσης πριν από τη διαγραφή. Αύξηση του αριθµού Χρηστών Στην περίπτωση που αυξήσετε τον αριθµό Χρηστών, θα πρέπει να αποκτήσετε εξουσιοδότηση για τη χρήση της Κατηγορίας Προϊόντων CEO, για κάθε νέο Χρήστη. Μείωση του αριθµού Χρηστών Σε περίπτωση που µειωθεί ο συνολικός αριθµός Χρηστών σας, θα ειδοποιήσετε την IBM εγγράφως πριν την επόµενη Επέτειο της Σύµβασής σας. Οι µειώσεις µπορεί να οφείλονται σε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση ή πώληση µίας ή περισσοτέρων Τοποθεσιών σας. Μια προσωρινή ή εποχική µείωση του αριθµού Χρηστών δεν θεωρείται µείωση. Αν επέλθει µείωση στον αριθµό των Χρηστών, µπορεί να ισχύσει χαµηλότερο Επίπεδο SVP. Εάν το επίπεδο εξουσιοδοτηµένης χρήσης µιας Κατηγορίας Προϊόντων CEO πέσει κάτω από τον ελάχιστο αριθµό Χρηστών που ισχύει για αυτή την Κατηγορία Προϊόντων CEO, δεν θα µπορείτε να ανανεώσετε τη Συντήρηση Λογισµικού IBM µε βάση την Κατηγορία Προϊόντων CEO. 5. Επίπεδο RSVP Το αρχικό Επίπεδο Προτεινόµενων Τιµών Ποσοτήτων στα πλαίσια της Σχέσης (Relationship SVP Level - "Επίπεδο RSVP") καθορίζεται από τον αριθµό βαθµών της αρχικής παραγγελίας. Η αρχική παραγγελία πρέπει να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 500 βαθµούς. Εάν αποκτήσετε πρόσθετα Επιλεγµένα Προϊόντα κατά τη διάρκεια µιας Συµβατικής Περιόδου, µπορεί να επιτύχετε υψηλότερα Επίπεδα RSVP. Το υψηλότερο Επίπεδο RSVP ισχύει µόνο όταν αποκτάτε πρόσθετα Επιλεγµένα Προϊόντα µετά την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου, εκτός εάν οι βαθµοί που αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη παραγγελία υπερβαίνουν το απαιτούµενο σύνολο βαθµών για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου SVP. Στην περίπτωση αυτή, για την παραγγελία ισχύει το υψηλότερο επίπεδο SVP. Το Επίπεδο RSVP καθορίζεται κατά την πρώτη και κάθε επόµενη Επέτειο µε βάση τα Επιλεγµένα Προϊόντα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της προηγούµενης Συµβατικής Περιόδου. Εάν, σε κάποια επόµενη Συµβατική Περίοδο, ο αριθµός βαθµών που αντιστοιχεί στα Επιλεγµένα Προϊόντα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης Συµβατικής Περιόδου είναι µικρότερος από τον αριθµό βαθµών που απαιτείται για τη διατήρηση του τρέχοντος Επιπέδου RSVP, τότε κατά την επόµενη Επέτειο το Επίπεδο RSVP θα µειωθεί ανάλογα µε το τρέχον σας επίπεδο απόκτησης Επιλεγµένων Προϊόντων, αλλά όχι κατά περισσότερο από ένα Επίπεδο RSVP. Πίνακας Επιπέδων RSVP: Επίπεδο RSVP BL Ε ΣΤ Ζ Η Βαθµοί < Μεταπωλητές Όταν παραγγέλλετε Επιλεγµένα Προϊόντα από µεταπωλητή ή µεταπωλητές της IBM, η IBM δεν είναι υπεύθυνη για 1) τις πράξεις τους, 2) οποιεσδήποτε πρόσθετες υποχρεώσεις που τυχόν έχουν προς εσάς, ή 3) οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που σας παρέχουν βάσει δικών τους συµβάσεων. Όταν αποκτάτε Επιλεγµένα Προϊόντα από µεταπωλητή, οι χρεώσεις και οι όροι πληρωµής καθορίζονται από αυτόν. 1. Όταν αποκτάτε Επιλεγµένα Προϊόντα από µεταπωλητή ή µεταπωλητές της IBM, πληρώνετε απευθείας το µεταπωλητή. 2. Όταν αποκτάτε Επιλεγµένα Προϊόντα από την IBM: (α) Συµφωνείτε να πληρώνετε όπως η IBM καθορίζει στο τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης λόγω καθυστέρησης πληρωµής, και (β) Εάν οποιαδήποτε αρχή επιβάλει κάποιο δασµό, φόρο, επιβάρυνση ή χρέωση (εκτός εκείνων που υπολογίζονται µε βάση το καθαρό εισόδηµα της IBM) επί των Επιλεγµένων Προϊόντων, συµφωνείτε να καταβάλετε το ποσό αυτό όπως καθορίζει η IBM ή να προσκοµίσετε έγγραφα απαλλαγής. 3. Το πληρωτέο ποσό για µια άδεια χρήσης Προγράµµατος µπορεί να είναι είτε εφάπαξ χρέωση είτε χρέωση για µια καθορισµένη περίοδο, ανάλογα µε το είδος της άδειας χρήσης. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 7 από 17

8 8. Αµοιβαίες Υποχρεώσεις Και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι βάσει της Σύµβασης: 1. Όλες οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες είναι µη εµπιστευτικές. Εάν κάποιο από τα δύο µέρη ζητήσει την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών, αυτή θα πραγµατοποιηθεί βάσει υπογεγραµµένης σύµβασης ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών, και 2. Κάθε ένα από τα δύο µέρη µπορεί να επικοινωνεί µε το άλλο µε ηλεκτρονικό τρόπο και η επικοινωνία αυτή θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραµµένο έγγραφο στο βαθµό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Και τα δύο µέρη συµφωνούµε ότι για κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία, ένας κωδικός αναγνώρισης ταυτότητας ("κωδικός χρήστη" - "user ID") που περιλαµβάνεται σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου. 3. Η IBM σας χορηγεί µόνο τις άδειες και σας παραχωρεί µόνο τα δικαιώµατα που προσδιορίζονται. εν χορηγείται καµία άλλη άδεια ούτε παραχωρείται δικαίωµα (συµπεριλαµβανοµένων αδειών ή δικαιωµάτων που καλύπτονται από ευρεσιτεχνίες). 9. Εκχώρηση εν µπορείτε να εκχωρήσετε τη Σύµβαση, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της IBM. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα είναι άκυρη. Η IBM δεν θα αρνηθεί τη συγκατάθεση της χωρίς εύλογη αιτία. Η εκχώρηση της Σύµβασης, εν όλω ή εν µέρει, εντός της Επιχείρησης της οποίας κάθε ένας από εµάς αποτελεί µέρος, ή σε διάδοχο οργανισµό στα πλαίσια συγχώνευσης ή εξαγοράς, δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του άλλου. Η IBM έχει επίσης το δικαίωµα να εκχωρήσει, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα δικαιώµατα είσπραξης πληρωµών που απορρέουν από τη Σύµβαση. Η µεταβίβαση από την IBM µέρους των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων που επηρεάζει όλους τους πελάτες της µε τον ίδιο τρόπο δεν θεωρείται εκχώρηση της Σύµβασης. 10. Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης Η IBM διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους όρους της Σύµβασης, παρέχοντας στην Αρχική Εταιρεία Πελάτη έγγραφη ειδοποίηση τριών µηνών, µέσω επιστολής ή . Η εν λόγω τροποποίηση θα ισχύει από την ηµεροµηνία που καθορίζει η IBM στην ειδοποίηση. Συµφωνείτε ότι θα έχετε συναινέσει σε κάθε τέτοια τροποποίηση εάν δεν ειδοποιήσετε την IBM εγγράφως, πριν την ηµεροµηνία ισχύος που καθορίζεται στην έγγραφη ειδοποίησή της, ότι διαφωνείτε µε την τροποποίηση. Η IBM µπορεί, οποτεδήποτε, να προσθέσει ή να αποσύρει Επιλεγµένα Προϊόντα ή να αλλάξει την Προτεινόµενη Τιµή Ποσοτήτων (SVP) ή τον αριθµό βαθµών που αντιστοιχεί σε ένα Επιλεγµένο Προϊόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε τροποποίηση, θα πρέπει να υπογραφεί τόσο από την Αρχική Εταιρεία Πελάτη όσο και από την Αρχική Εταιρεία της IBM. Πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι που υπάρχουν σε οποιαδήποτε παραγγελία ή έγγραφη επικοινωνία εκ µέρους σας είναι άκυροι. 11. Τερµατισµός της Σύµβασης Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, χωρίς αιτία, µε έγγραφη ειδοποίηση ενός µηνός. Η Αρχική Εταιρεία IBM µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση µε έγγραφη ειδοποίηση τριών µηνών. Εάν αποκτήσατε ή ανανεώσατε τη Συντήρηση Λογισµικού IBM για οποιαδήποτε Προγράµµατα IBM πριν λάβετε την ειδοποίηση καταγγελίας, η IBM, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, είτε θα συνεχίσει να σας παρέχει Συντήρηση Λογισµικού IBM για τα συγκεκριµένα Προγράµµατα έως τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης, είτε θα σας επιστρέψει το αναλογούν ποσό. Εάν αποκτήσατε ή ανανεώσατε τη Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου για οποιαδήποτε Προγράµµατα µη-ibm πριν λάβετε την ειδοποίηση καταγγελίας, το τρίτο µέρος µπορεί να συνεχίσει να σας παρέχει Συντήρηση Λογισµικού Τρίτου για τη συγκεκριµένη άδεια χρήσης Προγράµµατος µη-ibm έως τη λήξη της σχετικής περιόδου κάλυψης. Εάν δεν το πράξει, θα σας επιστραφεί το αναλογούν ποσό. Η Αρχική Εταιρεία Πελάτη θα θεωρηθεί ότι έχει καταγγείλει τη Σύµβαση εάν ούτε η ίδια ούτε οποιαδήποτε από τις συµµετέχουσες Εταιρείες της έχει υποβάλει παραγγελία για Επιλεγµένα Προϊόντα για 24 συνεχόµενους µήνες ούτε έχει συντήρηση λογισµικού σε ισχύ. Οποιοδήποτε από τα δύο µέρη µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση εάν το άλλο µέρος δεν συµµορφώνεται µε οποιονδήποτε από τους όρους της, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθεί στο µέρος που δεν συµµορφώνεται έγγραφη ειδοποίηση και εύλογο χρονικό διάστηµα για να συµµορφωθεί. Οποιοιδήποτε όροι της Σύµβασης των οποίων η ισχύς παρατείνεται από τη φύση τους πέραν της καταγγελίας της, παραµένουν σε ισχύ έως ότου εκπληρωθούν και ισχύουν και για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς κάθε ενός από τα δύο µέρη. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 8 από 17

9 12. Γεωγραφική Εµβέλεια Οι όροι της Σύµβασης ισχύουν σε χώρες όπου 1) η IBM διαθέτει τα Επιλεγµένα Προϊόντα της απευθείας ή 2) έχει ανακοινωθεί ότι τα Επιλεγµένα Προϊόντα της είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιµα. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 9 από 17

10 ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους Οι όροι της Σύµβασης ισχύουν για όλες τις χώρες, µε την εξαίρεση ότι οι ακόλουθοι όροι αποτελούν τροποποιήσεις που αντικαθιστούν ή τροποποιούν όρους του Μέρους 1 για συγκεκριµένες χώρες. ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ/ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ, ΑΡΟΥΜΠΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ, ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ, ΓΡΕΝΑ Α, ΓΟΥΙΑΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΚΙΤΣ, ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΑΡΤΕΝ ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΤΟΡΤΟΛΑ, ΜΠΕΛΙΖ, ΒΟΛΙΒΙΑ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ, ΑΪΤΗ, ΟΝ ΟΥΡΑ, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΧΙΛΗ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΠΕΡΟΥ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΤΖΑΜΑΪΚΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ, ΣΟΥΡΙΝΑΜ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΑΪΚΟΣ, ΜΟΝΣΕΡΑΤ. 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά την παράγραφο που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα (γ) Αυτόµατη Ετήσια Ανανέωση Συντήρησης Λογισµικού και Επιλεκτικής Υποστήριξης της παραγράφου 1.3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη: Η IBM θα ανανεώνει, έναντι πρόσθετης χρέωσης, τη συντήρηση λογισµικού, όταν αυτή λήγει, για όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων και την Επιλεκτική Υποστήριξη για όλες τις άδειες χρήσης Επιλεγµένων Προγραµµάτων έως την επόµενη Επέτειο, εφόσον η IBM ή ο µεταπωλητής λάβει (1) την παραγγελία ανανέωσης (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κάλυψης ή (2) την πληρωµή σας εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους σας παραλαβή του τιµολογίου συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης, ανάλογα µε την περίπτωση, για την επόµενη περίοδο κάλυψης. Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά την παράγραφο που αρχίζει µε ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα Αυτόµατη Ανανέωση για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου της παραγράφου 1.4. Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου: Η IBM θα ανανεώνει, έναντι πρόσθετης χρέωσης, τις Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου, όταν αυτές λήγουν, για όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων και για την ίδια διάρκεια µε την περίοδο που λήγει, εφόσον η IBM ή ο µεταπωλητής λάβει (1) την παραγγελία ανανέωσης (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ή (2) την πληρωµή σας εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους σας παραλαβή του τιµολογίου Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για την επόµενη περίοδο. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΧΙΛΗ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, ΜΕΞΙΚΟ, ΠΕΡΟΥ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά το άρθρο 7.2. (α): Τα ποσά καθίστανται απαιτητά µε την παραλαβή του τιµολογίου και είναι πληρωτέα όπως καθορίζει η IBM σε Σχετικό Έγγραφο. Το νόµισµα για την πληρωµή οφειλόµενων ποσών είναι δολάρια ΗΠΑ ή το αντίστοιχο τοπικό νόµισµα, ως εξής: 1. Αν στη χώρα ισχύει ελεύθερη αγορά συναλλάγµατος, εσείς και η ΙΒΜ συµφωνείτε ότι η IBM θα δέχεται πληρωµή στο τοπικό νόµισµα της χώρας υπολογισµένη βάσει της επίσηµης τιµής συναλλάγµατος της χώρας, όπως δηµοσιεύεται από την τράπεζα που καθορίζεται σε Σχετικό Έγγραφο κατά την ηµέρα που πραγµατοποιείται η πληρωµή. 2. Αν η κυβέρνηση µιας χώρας επιβάλλει οποιουσδήποτε περιορισµούς στην ελεύθερη αγορά συναλλάγµατος, συµφωνείτε να καταβάλλετε τις πληρωµές σας στην IBM σε δολάρια ΗΠΑ σε τραπεζικό λογαριασµό στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, όπως καθορίζεται στο Σχετικό Έγγραφο, δεδοµένου ότι τέτοια πληρωµή δεν θεωρείται παράνοµη από τη νοµοθεσία της συγκεκριµένης χώρας.αν τέτοια µέθοδος πληρωµής απαγορεύεται από την τοπική νοµοθεσία, συµφωνείτε να καταβάλλετε το ποσό που ορίζεται στο Σχετικό Έγγραφο στο τοπικό νόµισµα της χώρας, υπολογισµένο βάσει της επίσηµης τιµής συναλλάγµατος που χρησιµοποιείται για το έµβασµα µερισµάτων και καθαρών κερδών σε ξένους επενδυτές εκτός της χώρας. Συµφωνείτε να καταβάλλετε τα οφειλόµενα ποσά βάσει των εν λόγω όρων, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τόκων υπερηµερίας. Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται και πληρώνονται σε δολάρια ΗΠΑ και ανέρχονται στο δύο τοις εκατό (ή στο µέγιστο επιτόκιο που επιτρέπεται από την τοπική νοµοθεσία εάν Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 10 από 17

11 αυτό είναι µικρότερο από δύο τοις εκατό) επί του υπερήµερου οφειλόµενου ποσού για κάθε περίοδο τριάντα ηµερών κατά την οποία το υπερήµερο οφειλόµενο ποσό παραµένει απλήρωτο. ΒΡΑΖΙΛΙΑ Πληρωµή Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά το άρθρο 7.2. (α): Τα οφειλόµενα ποσά διατυπώνονται στο τοπικό νόµισµα. Τα ποσά καθίστανται απαιτητά µε την παραλαβή του τιµολογίου και είναι πληρωτέα σε τοπικό νόµισµα όπως καθορίζει η IBM σε Σχετικό Έγγραφο. Συµφωνείτε να καταβάλλετε τα οφειλόµενα ποσά βάσει των εν λόγω όρων, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τόκων υπερηµερίας. Τα υπερήµερα οφειλόµενα ποσά υπόκεινται σε νοµισµατική διόρθωση βάσει του δείκτη πληθωρισµού που ονοµάζεται "Γενικός είκτης Τιµών" ("General Price Index"), όπως υπολογίζεται από τον οργανισµό Getulio Vargas Foundation (IGP- M/FGV), συν τους τόκους, οι οποίοι ανέρχονται στο ένα τοις εκατό ανά µήνα. Και τα δύο αυτά ποσά υπολογίζονται "κατ' αναλογίαν". Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται επί του υπερήµερου οφειλόµενου ποσού µε τα ακόλουθα επιτόκια: 1. δύο τοις εκατό του υπερήµερου οφειλόµενου ποσού για την πρώτη περίοδο τριάντα ηµερών κατά την οποία το υπερήµερο ποσό παραµένει απλήρωτο, συν 2. δέκα τοις εκατό για κάθε επακόλουθη περίοδο τριάντα ηµερών κατά την οποία το υπερήµερο ποσό παραµένει απλήρωτο. 8. Αµοιβαίες Υποχρεώσεις Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά το άρθρο 8.2: 2. Κάθε ένα από τα δύο µέρη µπορεί να επικοινωνεί µε το άλλο µε ηλεκτρονικό τρόπο και η επικοινωνία αυτή θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραµµένο έγγραφο. Ένας κωδικός αναγνώρισης ταυτότητας ("user ID") που περιλαµβάνεται σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου. 10. Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης Η τέταρτη πρόταση αυτού του άρθρου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: Η IBM µπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί Επιλεγµένα Προϊόντα οποτεδήποτε. Η IBM µπορεί να αυξήσει την Προτεινόµενη Τιµή Ποσοτήτων (SVP) µε προηγούµενη ειδοποίηση. Η δυνατότητα της IBM να αυξήσει τέτοιες χρεώσεις, επιτόκια και ελάχιστες τιµές υπόκειται στις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας της Βραζιλίας. ΜΕΞΙΚΟ 10. Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης Μετά την τρίτη πρόταση προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: Για τα Επιλεγµένα Προϊόντα που τιµολογούνται στο νόµισµα του Μεξικό, η IBM µπορεί να αυξήσει την Προτεινόµενη Τιµή Ποσοτήτων (SVP) µε έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε ηµερών. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της παραγράφου που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα (γ) Αυτόµατη Ετήσια Ανανέωση Συντήρησης Λογισµικού και Επιλεκτικής Υποστήριξης της παραγράφου 1.3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΟΤΕ ΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ IBM ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΤΗΣ IBM, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ. Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της παραγράφου που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα 1.4. Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΜΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΠΟΤΕ ΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ IBM ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΤΗΣ IBM, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ (π.χ. έντυπο παραγγελίας, Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 11 από 17

12 επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ. ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται µετά το άρθρο 7.2: Όλες οι χρεώσεις ή άλλα ποσά που είναι πληρωτέα βάσει της Σύµβασης συµπεριλαµβάνουν το σχετικό φόρο αγαθών και υπηρεσιών ("GST"). Η ακόλουθη παράγραφος αντικαθιστά ολόκληρο το άρθρο 7.2 (β): Εάν οποιαδήποτε αρχή επιβάλει κάποιο δασµό, φόρο (πέραν του φόρου εισοδήµατος), επιβάρυνση ή χρέωση, είτε επί της Σύµβασης είτε επί του Επιλεγµένου Προϊόντος, η οποία δεν έχει συµπεριληφθεί κατά άλλο τρόπο στο πληρωτέο ποσό, συµφωνείτε να την καταβάλετε όταν σας τιµολογήσει η IBM. Εάν αλλάξει το ποσοστό του φόρου GST, η IBM µπορεί να προσαρµόσει τη χρέωση ή άλλο πληρωτέο ποσό µε βάση αυτή την αλλαγή, από την ηµεροµηνία ισχύος της αλλαγής. ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΛΑΟΣ, ΛΑΪΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΠΟΥΤΑΝ, ΝΕΠΑΛ, ΜΠΡΟΥΝΕΪ, ΦΙΤΖΙ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΙΝ ΙΑ, ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΜΑΚΑΟ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΑΛ ΙΒΕΣ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΜΙΑΝΜΑΡ, ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ, ΣΑΜΟΑ, ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΤΑΪΒΑΝ, ΤΑΪΛΑΝ Η, ΝΗΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΝΗΣΟΙ ΚΟΚΟΣ (ΚΗΛΙΝΓΚ), ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ, ΝΗΣΟΙ ΧΕΡΝΤ ΚΑΙ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ, ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ, ΝΑΟΥΡΟΥ, ΝΙΟΥΕ, ΝΗΣΟΣ ΝΟΡΦΟΛΚ, ΤΟΚΕΛΑΟΥ, ΤΟΝΓΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΒΑΛΟΥ 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά την παράγραφο που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα (γ) Αυτόµατη Ετήσια Ανανέωση Συντήρησης Λογισµικού και Επιλεκτικής Υποστήριξης της παραγράφου 1.3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη: Η IBM θα ανανεώνει, έναντι πρόσθετης χρέωσης, τη συντήρηση λογισµικού, όταν αυτή λήγει, για όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων ή την Επιλεκτική Υποστήριξη για όλες τις άδειες χρήσης Επιλεγµένων Προγραµµάτων έως την επόµενη Επέτειο, εφόσον η IBM ή ο µεταπωλητής λάβει (1) την παραγγελία ανανέωσης (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κάλυψης ή (2) την πληρωµή σας εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους σας παραλαβή του τιµολογίου συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης, ανάλογα µε την περίπτωση, για την επόµενη περίοδο κάλυψης. Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά την παράγραφο που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα Αυτόµατη Ανανέωση για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου της παραγράφου 1.4. Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου: Η IBM θα ανανεώνει, έναντι πρόσθετης χρέωσης, τις Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου, όταν αυτές λήγουν, για όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων και για την ίδια διάρκεια µε την περίοδο που λήγει, εφόσον η IBM ή ο µεταπωλητής λάβει (1) την παραγγελία ανανέωσης (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ή (2) την πληρωµή σας εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους σας παραλαβή του τιµολογίου Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για την επόµενη περίοδο. ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ 11. Τερµατισµός της Σύµβασης Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται πριν από την τελευταία παράγραφο: Και τα δύο µέρη παραιτούνται κατά αυτό τον τρόπο από τη διάταξη του άρθρου 1266 του Ινδονησιακού Αστικού Κώδικα στο βαθµό που η διάταξη του εν λόγω άρθρου απαιτεί δικαστηριακό διάταγµα για την καταγγελία µιας σύµβασης που δηµιουργεί αµοιβαίες υποχρεώσεις. ΙΑΠΩΝΙΑ 2. Τοποθεσία Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται µετά την πέµπτη παράγραφο αυτού του άρθρου: Εάν η IBM λάβει προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτής της Σύµβασης, η IBM συµφωνεί να χειριστεί αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σύµφωνα µε το προσάρτηµα µε τίτλο Provisions Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 12 από 17

13 for Handling Personal Information ή Memorandum of Understanding on Handling Personal Information που υπογράφεται χωριστά από τα συµβαλλόµενα µέρη. Προσθέστε την ακόλουθη πρόταση: Συµφωνείτε να πληρώσετε εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου. 11. Τερµατισµός της Σύµβασης Στο άρθρο αυτό προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: Σε περίπτωση που το σύνολο ή σηµαντικό µέρος των περιουσιακών στοιχείων, των πιστώσεων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε από τα δύο µέρη αλλάξει µε τρόπο που καθιστά τη συνέχιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εν λόγω µέρους µη πρακτική ή αδύνατη, το άλλο µέρος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση µε εκ των προτέρων έγγραφη ειδοποίηση. ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA) ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ EMEA Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά το άρθρο 7.2 (α) για τις ακόλουθες χώρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω: Τα ποσά καθίστανται οφειλόµενα και πληρωτέα µε την παραλαβή του τιµολογίου. Συµφωνείτε να καταβάλλετε τα οφειλόµενα ποσά βάσει των εν λόγω όρων, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τόκων υπερηµερίας. Εάν η πληρωµή δεν καταβληθεί µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου (ή στην περίπτωση τριµηνιαίας τιµολόγησης για επαναλαµβανόµενες χρεώσεις, εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου), ίσως επιβαρυνθείτε µε τόκους υπερηµερίας. Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται ως εξής: Βέλγιο και Λουξεµβούργο: Αντικαταστήστε την πρώτη πρόταση στη δεύτερη παράγραφο του παραπάνω κειµένου για τις χώρες της EMEA µε το ακόλουθο κείµενο: Οποιαδήποτε ποσά δεν εξοφλούνται εντός των προθεσµιών που δηλώνονται στο τιµολόγιο της IBM θα υπόκεινται σε τόκους υπερηµερίας, οι οποίοι θα ανέρχονται στο 1% ανά περίοδο τριάντα ηµερών, βάσει του υπερήµερου οφειλόµενου ποσού συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ, µέχρι να εξοφληθεί ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό. Οι τόκοι υπερηµερίας πρέπει να εξοφληθούν στο τέλος κάθε περιόδου 30 ηµερών. ανία και Σουηδία: Χρεώνονται τόκοι σύµφωνα µε το Νόµο περί Τόκων Υπερηµερίας (Late Payment Interest Act), υπολογισµένοι κατ' αναλογίαν για τον αριθµό των ηµερών καθυστέρησης. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία: 2% ανά µήνα, κατ' αναλογίαν για τον αριθµό των ηµερών καθυστέρησης. Φινλανδία: Χρεώνονται τόκοι σύµφωνα µε το Νόµο περί Επιτοκίων (Αct on Interest Rate), υπολογισµένοι κατ' αναλογίαν για τον αριθµό των ηµερών καθυστέρησης. Γαλλία: Σύµφωνα µε το νόµο της 15ης Μαΐου 2001, πρέπει να κατάβαλλονται τόκοι υπερηµερίας από την εποµένη της ηµεροµηνίας πληρωµής που καθορίζεται στο τιµολόγιο χωρίς να απαιτείται υπενθύµιση, ενώ το ύψος τους ισούνται µε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πιο πρόσφατή της πράξη αναχρηµατοδότησης συν 7 µονάδες. Γερµανία: Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται βάσει των επιτοκίων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία της Γερµανίας. Στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου για τις χώρες της EMEA, αντικαταστήστε τις δύο εµφανίσεις της φράσης "ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου" µε τη φράση: ηµεροµηνία οφειλής Ελλάδα: Το παραπάνω κείµενο για τις χώρες της EMEA αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 13 από 17

14 Τα ποσά καθίστανται οφειλόµενα και πληρωτέα µε την παραλαβή του τιµολογίου. Εάν η πληρωµή δεν καταβληθεί µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, ίσως επιβαρυνθείτε µε τόκους υπερηµερίας. Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται ανά ηµέρα καθυστέρησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητό το τιµολόγιο µε βάση το µέγιστο επιτρεπόµενο από το νόµο επιτόκιο για τόκους υπερηµερίας. Ιταλία: Αντικαταστήστε την τελευταία παράγραφο του παραπάνω κειµένου για τις χώρες της EMEA µε το ακόλουθο κείµενο: Οι χρεώσεις υπερηµερίας θα υπολογίζονται, ανά ηµέρα πραγµατικής καθυστέρησης, βάσει του δηµοσιευµένου από την Ιταλική Ένωση Τραπεζών (ABI) βασικού επιτοκίου που ισχύει την τελευταία ηµέρα του µήνα κατά την οποία η πληρωµή ελήφθη από την IBM, αυξηµένη κατά τρεις µονάδες. Σε περίπτωση µη πληρωµής ή µερικής πληρωµής και κατόπιν µιας τυπικής διαδικασίας απαίτησης πίστωσης ή δίκης στην οποία µπορεί να προβεί η IBM, η χρέωση υπερηµερίας θα υπολογίζεται από την ηµέρα οφειλής του τιµολογίου βάσει του δηµοσιευµένου από την Ιταλική Ένωση Τραπεζών (ABI) βασικού επιτοκίου που ισχύει την τελευταία ηµέρα του µήνα κατά την οποία η πληρωµή ελήφθη από την IBM, αυξηµένη κατά τρεις µονάδες. Η IBM µπορεί να µεταβιβάσει την πίστωση σε µια εταιρεία λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης (factoring). Εάν το πράξει, θα σας ενηµερώσει εγγράφως. Ολλανδία: Το κείµενο που ακολουθεί αντικαθιστά τη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του κειµένου για χώρες EMEA: Εάν η πληρωµή δεν καταβληθεί µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, θα θεωρηθεί, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εκ µέρους µας, ότι έχετε αθετήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε µε τόκους υπερηµερίας της τάξης του 1% ανά µήνα. Νορβηγία: Χρεώνονται τόκοι σύµφωνα µε το Νόµο περί Τόκων Υπερηµερίας (Late Payment Interest Act), υπολογισµένοι κατ' αναλογίαν για τον αριθµό των ηµερών καθυστέρησης. Νότια Αφρική, Ναµίµπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: Τέτοιες χρεώσεις συσσωρεύονται σε καθηµερινή βάση από την ηµεροµηνία που έπρεπε να είχε πραγµατοποιηθεί η πληρωµή στην IBM και θα ανέρχεται στο 2% (δύο τοις εκατό) επιπλέον του επίσηµου βασικού επιτοκίου (µιας τράπεζας που ορίζεται από την IBM) επί οποιασδήποτε οφειλούµενης πληρωµής. Ισπανία: Τέτοιες χρεώσεις θα υπολογίζονται εφαρµόζοντας το 1% των χρεώσεων ανά µήνα στον αριθµό των ηµερών καθυστέρησης. Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία: Τέτοιες χρεώσεις θα υπολογίζονται βάσει ενός µηνιαίου επιτοκίου του 2% επί του ποσού του τιµολογίου, ή όπως επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νότια Αφρική, Ναµίµπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: Προσθέστε τα ακόλουθα: Τα δικαιώµατά της IBM που σχετίζονται µε τόκους υπερηµερίας θα είναι επιπρόσθετα σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα που µπορεί να έχει η IBM στην περίπτωση που δεν καταβάλετε οποιαδήποτε οφειλόµενη στην IBM πληρωµή βάσει της Σύµβασης. Η IBM διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εκ των προτέρων πληρωµή ή κάποια άλλη εγγύηση για την πληρωµή. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ, ΜΟΛ ΑΒΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΙΟΡ ΑΝΙΑ, ΚΕΝΥΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ/ΓΑΖΑ, ΥΕΜΕΝΗ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ, ΚΟΥΒΕΪΤ, ΟΜΑΝ, ΚΑΤΑΡ, ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά την παράγραφο που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα (γ) Αυτόµατη Ετήσια Ανανέωση Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 14 από 17

15 Συντήρησης Λογισµικού και Επιλεκτικής Υποστήριξης της παραγράφου 1.3. Συντήρηση Λογισµικού και Επιλεκτική Υποστήριξη: Η IBM θα ανανεώνει, έναντι πρόσθετης χρέωσης, τη συντήρηση λογισµικού, όταν αυτή λήγει, για όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων ή την Επιλεκτική Υποστήριξη για όλες τις άδειες χρήσης Επιλεγµένων Προγραµµάτων έως την επόµενη Επέτειο, εφόσον η IBM ή ο µεταπωλητής λάβει (1) την παραγγελία ανανέωσης (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κάλυψης ή (2) την πληρωµή σας εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους σας παραλαβή του τιµολογίου συντήρησης λογισµικού ή Επιλεκτικής Υποστήριξης, ανάλογα µε την περίπτωση, για την επόµενη περίοδο κάλυψης. Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά την παράγραφο που αρχίζει µε "ΕΑΝ Η IBM ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" στην ενότητα Αυτόµατη Ανανέωση για Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου της παραγράφου 1.4. Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου: Η IBM θα ανανεώνει, έναντι πρόσθετης χρέωσης, τις Άδειες Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου, όταν αυτές λήγουν, για όλες τις άδειες χρήσης Προγραµµάτων και για την ίδια διάρκεια µε την περίοδο που λήγει, εφόσον η IBM ή ο µεταπωλητής λάβει (1) την παραγγελία ανανέωσης (π.χ. έντυπο παραγγελίας, επιστολή παραγγελίας, εντολή αγοράς) πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ή (2) την πληρωµή σας εντός 30 ηµερών από την εκ µέρους σας παραλαβή του τιµολογίου Άδειας Χρήσης Καθορισµένης Περιόδου για την επόµενη περίοδο. ΑΥΣΤΡΙΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται. Το ακόλουθο κείµενο προστίθεται στο τέλος, και αποτελεί µέρος, του άρθρου 1.2. Προγράµµατα µη-ibm: Εγγύηση: (α) Παρέχεται εγγύηση για περίοδο δώδεκα µηνών, από την ηµεροµηνία παράδοσης. Οι καταναλωτές δικαιούνται, κατ' ελάχιστον, να κάνουν χρήση της εγγύησης σε περίπτωση ελαττώµατος, εντός της περιορισµένης χρονικής περιόδου που προβλέπεται από το νόµο. (β) Η IBM εγγυάται ότι κάθε Πρόγραµµα µη-ibm, όταν χρησιµοποιείται στο καθορισµένο περιβάλλον λειτουργίας, εκτελεί τις λειτουργίες του και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του. Σε περίπτωση που ένα Πρόγραµµα µη-ibm παραδοθεί χωρίς προδιαγραφές, η IBM εγγυάται µόνο ότι οι πληροφορίες για το Πρόγραµµα µη-ibm περιγράφουν σωστά το Πρόγραµµα µη-ibm και ότι το Πρόγραµµα µη-ibm µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις πληροφορίες για το Πρόγραµµα µη-ibm. (γ) Η IBM δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλµατα λειτουργία του Προγράµµατος µη-ibm, ούτε ότι θα διορθώσει όλα τα ελαττώµατά του. Υπεύθυνος για τα αποτελέσµατα της χρήσης ενός Προγράµµατος µη-ibm είναι ο Πελάτης. (δ) Κατά τη διακριτική ευχέρεια της IBM, µπορεί επίσης να παρέχεται εγγύηση από την εταιρεία που χορηγεί την άδεια χρήσης. (ε) Σε περίπτωση που η IBM δεν µπορεί να επανορθώσει ένα ελάττωµα βάσει της εγγύησης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος - ακόµα και µετά από εύλογη περίοδο χάριτος - ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει, αναφορικά µε το εν λόγω ελάττωµα (κατά τη διακριτική του ευχέρεια), µείωση της τιµής ή ακύρωση της σύµβασης. Σε περίπτωση µικρών ελαττωµάτων ή αποκλίσεων, ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωµα να απαιτήσει ακύρωση της σύµβασης. (στ)επιπρόσθετα, θα ισχύει η διάταξη περί περιορισµού ευθύνης. (ζ) Ωστόσο, οι κατασκευαστές, εταιρείες ανάπτυξης προγραµµάτων, προµηθευτές ή εκδότες εκτός της IBM µπορεί να σας παρέχουν δική τους εγγύηση. Αυστρία Αντικαταστήστε το παραπάνω κείµενο για τις χώρες της EMEA στο άρθρο 7.2.(α). µε το ακόλουθο κείµενο: Τα ποσά θα καταβάλλονται χωρίς έκπτωση µε την παραλαβή των τιµολογίων. Συµφωνείτε να καταβάλλετε τα οφειλόµενα ποσά βάσει των εν λόγω όρων, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τόκων υπερηµερίας. Εάν το ποσό της τιµολόγησης δεν παραληφθεί στο λογαριασµό της IBM εντός 30 ηµερών µετά την ηµεροµηνία οφειλής, η IBM ίσως σας επιβαρύνει µε τόκους υπερηµερίας σύµφωνα µε τις χρεώσεις που αναφέρονται στο Σχετικό Έγγραφο. Αυστρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Σουηδία: Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 15 από 17

16 Το ακόλουθο κείµενο αφαιρείται από το άρθρο 7.2. (β): (εκτός εκείνων που υπολογίζονται µε βάση το καθαρό εισόδηµα της IBM) Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νότια Αφρική, Ναµίµπια, Λεσότο και Σουαζιλάνδη: ιαγράψτε το άρθρο 7.2. (β). ΧΩΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ (CEMA): 8. Αµοιβαίες Υποχρεώσεις Η ακόλουθη φράση προστίθεται στο τέλος αυτού του άρθρου ως άρθρο 8.4: Όλες οι διατάξεις της Σύµβασης ισχύουν στο βαθµό που δεν έρχονται σε αντίθεση µε το εφαρµοστέο δίκαιο. ΑΙΓΥΠΤΟΣ 8. Αµοιβαίες Υποχρεώσεις Το άρθρο 8.2 διαγράφεται. ΓΑΛΛΙΑ 10. Τροποποίηση των Όρων της Σύµβασης Στο άρθρο αυτό προστίθενται τα ακόλουθα: Εάν διαφωνείτε µε την αλλαγή, µπορείτε να καταγγείλετε τη συναλλαγή ειδοποιώντας την IBM εγγράφως εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που η IBM σας ειδοποίησε για την αλλαγή. Όλες οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στο άλλο µέρος µε συστηµένη επιστολή. 11. Τερµατισµός της Σύµβασης Το ακόλουθο κείµενο προστίθεται µετά την τέταρτη παράγραφο: Όλες οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στο άλλο µέρος µε συστηµένη επιστολή. ΟΛΛΑΝ ΙΑ Προσθέστε τις ακόλουθες παραγράφους στο άρθρο 7.2. (α): Ενδέχεται να εφαρµόσουµε την πληρωµή σας σε άλλα εκκρεµή τιµολόγιά σας. Τα δικαιώµατά µας που σχετίζονται µε τόκους υπερηµερίας θα είναι επιπρόσθετα σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα που µπορεί να έχουµε στην περίπτωση που δεν καταβάλετε οποιαδήποτε οφειλόµενη σε εµάς πληρωµή βάσει της Σύµβασης. ιατηρούµε το δικαίωµα να βασίζουµε την απόφασή µας για τη σύναψη σύµβασης µαζί σας επίσης στην οικονοµική σας φερεγγυότητα και να ζητούµε εκ των προτέρων πληρωµή ή κάποια άλλη εγγύηση για την πληρωµή. Η υποχρέωση πληρωµής σας είναι ανεπιφύλακτη και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε διαγραφή, µείωση, συµψηφισµό, υπεράσπιση, διακοπή λόγω ανταγωγής, αναβολή ή ανταπαίτηση. Αντικαταστήστε το άρθρο 7.2. (β) µε: Συµφωνείτε να πληρώσετε όλους τους φόρους και δασµούς, ανεξαιρέτως, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο τιµολόγιο. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΛΕΣΟΤΟ ΚΑΙ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ Η Προσθέστε την ακόλουθη πρόταση: Όταν πληρώνετε µε επιταγή, η πληρωµή θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί µόνο όταν η IBM έχει λάβει την επιταγή σας και ο αντίστοιχος λογαριασµός µας έχει πιστωθεί από εξουσιοδοτηµένη τράπεζα της IBM. ΕΛΒΕΤΙΑ 1. Επιλεγµένα Προϊόντα Το ακόλουθο κείµενο προστίθεται στο άρθρο 1.2. Προγράµµατα µη-ibm: Η IBM δεν αποδέχεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση. 8. Αµοιβαίες Υποχρεώσεις Το εδάφιο 2 διαγράφεται. ΤΟΥΡΚΙΑ Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 16 από 17

17 Το ακόλουθο κείµενο αντικαθιστά το άρθρο 7.2 (α) Τα ποσά καθίστανται οφειλόµενα και πληρωτέα µε την παραλαβή του τιµολογίου. Συµφωνείτε να καταβάλλετε τα οφειλόµενα ποσά βάσει των εν λόγω όρων, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τόκων υπερηµερίας. Εάν η πληρωµή δεν καταβληθεί µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, ίσως επιβαρυνθείτε µε χρεώσεις υπερηµερίας. Στο τέλος της ενότητας προσθέστε το ακόλουθο κείµενο: Εσείς είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε τραπεζικές χρεώσεις (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρεώσεων για πιστωτικές επιστολές, προµήθειες, χαρτόσηµα και έξοδα παρατάσεως) προκύπτουν εντός ή εκτός Τουρκίας. Z _GRE 11/2005 (MK002) Σελίδα 17 από 17

ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Express

ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Express ιεθνής Σύµβαση Passport Advantage Express Μέρος 1 Γενικοί Όροι Οι όροι της ιεθνούς Σύµβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύµβαση"), διέπουν τη συναλλαγή κατά την οποία αποκτάτε ορισµένα "Επιλεγµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch Σύµβαση Πελατών IBM IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch 42-44 Griva Digeni Avenue, 1080 Lefkosia P.O. Box 22019, 1516 Nicosia, Cyprus Company registration number: AE 591 VAT

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME 1. ΠΕ ΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1.1 Η Συμφωνία Άδειας BlackBerry Solution ( BBSLA ) ισχύει για όλες τις διανομές (ελεύθερες και πληρωμένες) μέσω των Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Διοικητικό Συμβούλιο Φίλιππος Νίαρχος, Πρόεδρος Σπύρος Νίαρχος, Πρόεδρος Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος Kurt Arnold Jeffrey Brinck 14 Απριλίου 2011 Γεώργιος Αγουρίδης Αποστολή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα