Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του"

Transcript

1 Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος ΣTAYPOY TZIΩPTZH 1, ΓIΩPΓOY ΠAPA IΣH 2, CALTON COOK 3 1 Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού, Πανεπιστήµιο Aθηνών 2 Sport Studies, University of Wales Institute 3 School of Leisure and Sport Studies, Leeds Metropolitan University ΠEPIΛHΨH ΤΖΙΩΡTZHΣ Σ., ΠΑΡΑ ΙΣΗΣ Γ. και COOK C. Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος. Κινησιολογία, Τοµ. 3, Νο 1, 2 σελ Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να αναγνωρισθούν και να προσδιορισθούν ποσοτικά τα κινηµατικά χαρακτηριστικά καθώς και η θέση του σώµατος, σε σχέση µε τη δροµική ταχύτητα όπως αυτή παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση δροµικών επαναλήψεων σε επικλινείς επιφάνειες µε κλίση 3 ο (ανωφέρεια και κατωφέρεια), καθώς επίσης και σε οριζόντια επιφάνεια. Το δείγµα απετέλεσαν οκτώ φοιτητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, οι οποίοι κινηµατογραφήθηκαν ενώ εκτελούσαν δροµικές αποστάσεις µε µέγιστη ένταση. Οι δοκιµασίες εκτελούνταν σε ειδικά κατασκευασµένη πλατφόρµα τρεις φορές για κάθε ειδική περίπτωση όπως: α) 10m σε oριζόντια επιφάνεια και 20m σε ανωφέρεια µε κλίση 3, β) 10m σε oριζόντια επιφάνεια και 20m σε κατωφέρεια µε κλίση 3 και γ) 30m σε οριζόντια επιφάνεια. Kαταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι παρακάτω παράµετροι: Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού (ΜΤ ), Μήκος ιασκελισµού (Μ ), Συχνότητα ιασκελισµού (Σ ), Χρόνος ιασκελισµού (Χ ), Χρόνος Eπαφής (ΧΕ) και Χρόνος Πτήσης (ΧΠ). Eπίσης αναλύθηκαν επιλεγµένα χαρακτηριστικά της θέσης του σώµατος κατά την εκτέλεση των τριών διαφορετικών δροµικών συνθηκών. Παρατηρήθηκε ότι η Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού (ΜΤ ), ήταν κατά 8.4% µεγαλύτερη στη διάρκεια των προσπαθειών σε κατωφέρεια και 2.9% µικρότερη στη διάρκεια των προσπαθειών σε ανωφέρεια ενώ το Μήκος ιασκελισµού βρέθηκε κατά 6.6% µεγαλύτερο στην περίπτωση της κατωφέρειας και κατά 5.2% µικρότερο στην ανωφέρεια σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες προσπάθειες σε οριζόντια επιφάνεια (p<0.05 και στις δύο περιπτώσεις). Οι υπόλοιπες κινηµατικές παράµετροι δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές µεταβολές ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά της θέσης του σώµατος κατά την εκτέλεση, παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό αναλλοίωτα, σε σχέση µε αυτά των προσπαθειών, σε επίπεδη οριζόντια επιφάνεια. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι η προπόνηση ταχύτητας σε επιφάνειες µε θετική ή αρνητική κλίση 3, δεν επιφέρουν στατιστικά σηµαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της θέσης του σώµατος των δροµέων ταχύτητας, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα µεταφοράς λανθασµένων µηχανικών ενεργειών στη δροµική ταχύτητα σε επίπεδη οριζόντια επιφάνεια. Λέξεις κλειδιά: ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ, ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΡΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ H δροµική προπόνηση σε επικλινείς επιφάνειες χρησιµοποιείται ευρέως από ειδικούς δροµικών αγωνισµάτων, ιδιαίτερα δε από αυτούς που ασχολούνται µε αγωνίσµατα ταχύτητας και παρατεταµένης ταχύτητας. Προγενέστερες µελέτες έδειξαν ότι η προπόνηση σε επικλινή επιφάνεια (3 ) επέφερε βελτιωση στη 1

2 Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού (ΜΤ ) καθώς και σε άλλες σχετικές παραµέτρους (Paradisis et al. 1996, Paradisis & Cooke 1998). Παρόµοιες µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις της προπόνησης σε ανωφέρεια και κατωφέρεια σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, που διεξήχθησαν από έναν από τους συγγραφείς της παρούσας µελέτης, αναφέρουν στατιστικά σηµαντικές βελτιώσεις κινηµατικών χαρακτηριστικών όπως: στην Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού ΜΤ, (p<0.01), τον Χρόνο Πτήσης στη φάση του διασκελισµού (Χ.Π.) (p <0.01) και την Συχνότητα ιασκελισµού (Σ..) (p< 0.05) (Τζιωρτζής 1990, 1996). Οι Kunz & Kaufmann (1981) σε µελέτη που αφορούσε τις κινηµατικές µεταβολές σε δρόµους µε κλίση του εδάφους 1.7, αναφέρουν αύξηση της ΜΤ κατά 5.3% σε προσπάθειες που πραγµατοποιήθηκαν σε κατωφέρεια και αντίστοιχα 5.7% µείωση σε ανωφέρεια, σε σύγκριση µε δρόµο ταχύτητας σε οριζόντια επιφάνεια (9.35m/s, 8.35m/s και 8.85m/s στις αντίστοιχες επιφάνειες). ιαπίστωσαν ακόµα ότι το Μήκος ιασκελισµού ήταν µεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του δρόµου σε κατωφέρεια σε σύγκριση µε αυτό του δρόµου σε οριζόντια επιφάνεια και αντίστοιχα µικρότερο στο δρόµο σε ανωφέρεια, ενώ στη διάρκεια του δρόµου σε οριζόντια επιφάνεια η συχνότητα διασκελισµού παρέµεινε αµετάβλητη. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η γωνία απογείωσης του ποδιού στήριξης στο δρόµο σε ανωφέρεια, κατωφέρεια και οριζόντια επιφάνεια ήταν 118, 112 και 118 αντίστοιχα, ενώ η γωνία µεταξύ κορµού και του µηρού του ποδιού που οδηγεί (ανασηκωµένος µηρός), στη διάρκεια της προσπάθειας σε ανωφέρεια, κατωφέρεια και οριζόντια επιφάνεια, ήταν 163, 160 και 162 αντίστοιχα. Αντίθετα δεν παρατήρησαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των συνθηκών που αφορούσαν την γωνία του κορµού ( ) και την γωνία µε ταξύ των δύο µηρών ( ). Σ' αυτή τη µελέτη όµως δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα στοιχεία σχετικά µε τη µέθοδο που ακολουθήθηκε (αριθµός επαναλήψεων-θέση της κάµερας σε σχέση µε τη δροµική απόσταση κ.τ.λ), ενώ υποθέτουν ότι η µεγαλύτερη κλίση από 1.7 θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη αύξηση του Μ. µε αντίστοιχη αύξηση των τροχοπεδικών δυνάµεων και απώλεια της τεχνικής εκτέλεσης. Τα στοιχεία αυτά που σχετίζονται µε την επίδραση των κινηµατικών χαρακτηριστικών και της θέσης του σώµατος στο δρόµο ταχύτητας σε επικλινές έδαφος, µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικά και ιδιαίτερα βοηθητικά στην κατανόηση της αναγκαιότητας χρησιµοποίησης και εφαρµογής τους στην προπονητική διαδικασία των δροµέων ταχύτητας, ενώ µπορούν επίσης να αποτελέσουν αφετηρία για παραπέρα έρευνα. Για παράδειγµα η βασική προπονητική αρχή που αναφέρεται στην εξειδίκευση, επισηµαίνει ότι όσο περισσότερο κοντά στην αθλητική απόδοση είναι ο προπονητικός στόχος, τόσο καλύτερη θα είναι και η αφοµοίωση της προπόνησης µέσα στα πλαίσια της µέγιστης απόδοσης. Ένα σηµαντικό ζήτηµα αναφορικά µε την προπόνηση σε επικλινές έδαφος, είναι αυτό που σχετίζεται µε το µέγεθος της κλίσης, η οποία πρέπει να είναι άµεσα ανάλογη µε την βοήθεια ή την αντίσταση της βαρύτητας στα δροµικά αγωνίσµατα ταχύτητας. Η υπέρµετρα απότοµη κλίση του εδάφους είναι πιθανόν να διαφοροποιήσει αρνητικά τα µηχανικά στοιχεία του δρόµου ταχύτητας, µειώνοντας έτσι τη δυνατότητα µεταφοράς των θετικών στοιχείων στην οριζόντια δροµική απόδοση. υστυχώς αυτά αποτελούν τα µόνα δηµοσιευµένα στοιχεία που κατέστη δυνατόν να συλλέξουµε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σχετικά µε την ΜΤ σε επικλινείς επιφάνειες, καθώς και τις παραµέτρους που αφορούν τη 2

3 θέση του σώµατος σε δρόµο ταχύτητας. Όµως παρά το γεγονός ότι αυτές οι προπονητικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό από τους ειδικούς, τα διαθέσιµα στοιχεία, αναφορικά µε τον βαθµό και την έκταση της διαφοροποίησης των κινηµατικών παραµέτρων κατά την εκτέλεση δροµικών αποστάσεων ταχύτητας σε ανωφέρειες και κατωφέρειες, είναι σχετικά περιορισµένα. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να αναγνωρίσει και να καθορίσει τα κινηµατικά χαρακτηριστικά καθώς και την θέση του σώµατος σε σχέση µε τον δρόµο ταχύτητας σε ανωφερές και κατωφερές έδαφος µε κλίση 3 καθώς και τον δρόµο ταχύτητας σε οριζόντια επιφάνεια. Μέθοδος Στην έρευνα συµµετείχαν 8 φοιτητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε µέση τιµή Μέγιστης ροµικής Ταχύτητας (Μ..Τ.) 8.16 m/sec. Ο µέσος όρος της χρονολογικής τους ηλικίας ήταν 26.3 ±1.9 έτη, µε σωµατικό βάρος 81.6 ±8.28 kg και σωµατικό ύψος 183 ± 0.05cm (Πίνακας 1). Χρησιµοποιήθηκε µια ειδικά κατασκευασµένη ξύλινη πλατφόρµα, η οποία ήταν καλυµµένη µε ελαστικό τάπητα. Το πλάτος της πλατφόρµας ήταν ακριβώς όσο και το πλάτος ενός διαδρόµου ολυµπιακού σταδίου δηλαδή 1.20m και το συνολικό της µήκος έφτανε τα 80m, όπου αποτελείτο από 20m οριζόντια επιφάνεια, 20m ανωφέρεια µε κλίση 3, 10m οριζόντια επιφάνεια, 20m κατωφέρεια µε κλίση 3 και 10m οριζόντια επιφανεια (Σχήµα 1). Όλοι οι (δοκιµαζόµενοι προπονήθηκαν πριν τη δοκιµασία επί τρεις εβδοµάδες, τρεις φορές την εβδοµάδα, µε στόχο την εξοικείωση τους στο τρέξιµο σε επικλινείς επιφάνειες. Μετά από προθέρµανση η οποία περιελάµβανε 10 λεπτά ελεύθερο τρέξιµο, ένα σετ διατατικών ασκήσεων και 3

4 τεσσάρων έως έξη δροµικών επαναλήψεων 30-40m µε προοδευτικά αυξανόµενη ένταση, οι δοκιµαζόµενοι έτρεξαν τρεις φόρες ο καθένας µε µέγιστη ένταση: α) 10m σε επίπεδη επιφάνεια και 20m σε ανωφέρεια µε κλίση 3, β) 10m σε επίπεδη επιφάνεια και 20 m σε κατωφέρεια µε κλίση 3 και γ) 30 m σε οριζόντια επιφάνεια. Το διάλειµµα µεταξύ των επαναλήψεων ήταν επαρκές για κάθε δοκιµαζόµενο και οδηγούσε σε πλήρη αποκατάσταση (6min). Για την συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε µια µηχανή Video (Kodak Ektapro 1000) υψηλών ταχυτήτων, µε δυνατότητα δειγµατοληψίας 250Hz, η οποία ήταν τοποθετηµένη σε απόσταση 10.40m και κάθετα µε τη δροµική κατεύθυνση. Το ύψος του τρίποδα πάνω στο οποίο ήταν τοποθετηµένη η κάµερα ήταν 2.2m, 1.8m και 1.4m αντίστοιχα για την ανωφέρεια, κατωφέρεια και οριζόντια επιφάνεια, δηµιουργώντας έτσι κάθε φορά ένα ορθογώνιο τρίγωνο µε βάση το κέντρο κάθε επιµέρους απόστασης. Οι διασκελισµοί οι οποίοι κάλυπταν τις φάσεις επαφής και πτήσης των τριών προσπαθειών αναλύθηκαν σύµφωνα µε την µέθοδο των Mero & Komi (1985), για να υπολογισθεί η Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού (Μ.Τ..), η Συχνότητα ιασκελισµού (Σ..), το Μήκος ιασκελισµού (Μ..), ο Χρόνος Επαφής (Χ.Ε.) και ο Χρόνος Πτήσης (Χ.Π.). Επιπλέον αναλύθηκαν οι γωνίες του γόνατου, των ισχύων, της κνήµης και του κορµού, καθώς επίσης η απόσταση µεταξύ του κέντρου βάρους του σώµατος και του σηµείου επαφής και απογείωσης. Οι τµηµατικές σωµατικές παράµετροι, προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε το µοντέλο του Dampster (1955) και αποτελούντο από 14 άκαµπτα σηµεία του σώµατος, ενώ τα κέντρα των αρθρώσεων καθορίστηκαν µε µαύρους και λευκούς µαρκαδόρους στο δέρµα των δοκιµαζοµενων. Για τον έλεγχο των στατιστικών διαφορών µεταςυ των επαναλήψεων αλλά και των τριών διαφορετικών δροµικών συνθηκών, χρησιµοποιήθηκα το ANOVA (Repeated Measured Test) και για τον έλεγχο των αλληλεπιδράσεων το Tukey post hoc test. Αποτελέσµατα Σύγκριση των 3 ατοµικών προσπαθειών. Για να επιβεβαιωθεί αν η προσπάθεια σε όλες τις (δοκιµασίες ήταν η µέγιστη δυνατή και αν το διάλειµµα µεταξύ των προσπαθειών ήταν επαρκές για πλήρη αποκατάσταση, έγινε σύγκριση των τριών προσπαθειών. Γενικά δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών προσπαθειών για την ανωφέρεια, κατωφέρεια και οριζόντια δροµική προσπάθεια (Πίνακας 2). Η µόνη σηµαντική διαφορά µεταξύ των προσπαθειών παρατηρήθηκε στο Μήκος ιασκελισµού (Μ..) και στον Χρόνο ιασκελισµού (Χ..) κατά την προσπάθεια σε oριζόντια επιφάνεια (p<0.05). Στη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειας το Μ.. ήταν κατά 4.1% µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της πρώτης προσπάθειας και ο Χ.. της δεύτερης προσπάθειας βρέθηκε κατά 4.3% µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της πρώτης (Πίνακας 2). Με δεδοµένο ότι ολες οι άλλες παράµετροι δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση µεταξύ των προσπαθειών στην οριζοντια επιφάνεια, υποθέτουµε ότι η δεύτερη προσπάθεια δεν µπορεί να εκληφθεί ως σηµαντικά αποκλίνουσα από τις υπόλοιπες. Σύγκριση µεταξύ των τριών δροµικών συνθηκών (ανωφέρειακατωφέρεια -οριζόντια). Η ΜΤ στο δρόµο σε κατωφέρεια µε τιµή 8.8m/s 4

5 παρουσιάστηκε σηµαντικά µεγαλύτερη (p< 0.001) σε αντίθεση µε την ίδια παράµετρο σε οριζόντια επιφάνεια όπου δεν υπερέβη τα 8.0m/s (8.4%), ενώ στο δρόµο σε ανωφέρεια µε τιµή 7.8m/s ήταν σηµαντικά µικρότερη (p< 0.001) απ' αυτή του δρόµου σε οριζόντια επιφάνεια (2.9%) (Πίνακας 3, Σχήµα 2). Το µεγαλύτερο Μ.. παρατηρήθηκε στον δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια (2.3m) και ηταν σηµαντικά µεγαλύτερο (p< 0.001) σε σχέση µε αυτό του δρόµου ταχύτητας σε οριζόντια επιφάνεια (2.1m, 6.6%), ενώ στην ανωφέρεια το Μ.. (2.0m) ήταν σηµαντικά µικρότερη (p< 0.001) απ' αυτό της οριζόντιας επιφάνειας (2.1m, 5.2%). Καµία σηµαντική διαφοροποίηση των παραµέτρων Σ.., Χ.Ε., Χ.Π., και Χ.. δεν παρατηρήθηκε στον δρόµο ταχύτητας σε ανωφέρεια, κατωφέρεια ή οριζόντια επιφάνεια. Φάση Προσγείωσης. Η φάση προσγείωσης παρουσίασε σηµαντικές µεταβολές στο δρόµο σε κατωφέρεια σε σύγκριση µε την οριζόντια επιφάνεια. Συγκεκριµένα η γωνία της κνήµης στο οριζόντιο επίπεδο µε τιµή 100 (4.0 παρουσιάζεται µεγαλύτερη κατά 7.6% (p < 0.001) ενώ οι γωνίες του γόνατου και των ισχύων ήταν περισσότερο εκτενείς (6.2%, p<0.01 και 3.7%, p<0.05 5

6 αντίστοιχα). Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις µπορούν να εκληφθούν ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης απόστασης µεταξύ των σηµείων επαφήςκέντρου βάρους του σώµατος και σηµείου προσγείωσης (15.5%, p <0.01) καθώς επίσης και της περισσότερο όρθιας θέσης του σώµατος (Πίνακας 4, Σχήµα 3). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες καθώς και η αύξηση των µοιρών της γωνίας µεταξύ των µηρών (25.9%, p<0.01), συνεισφέρουν στην αύξηση της Mέγιστης Tαχύτητας ιασκελισµού και το µήκος αυτού στο δρόµο σε κατωφέρεια. Aντίθετα ο δρόµος ταχύτητας σε ανωφέρεια παράγει σηµατνική µείωση σε όλες τις γωνίες που µετρήθηκαν (γωνία κορµού 8.9%, p<0.01, γωνία κνήµης 4.4%, p<0.001, γωνία γονάτου 0.9%, p<0.01, γωνία ισχίου 1.4%, p<0.05 και γωνία µεταξύ των µηρών 42.2%, p<0.01) καθώς επίσης και στην γωνία 6

7 επαφής και απογείωσης (22.7%, p<0.01) µε αποτέλεσµα την µείωση του Mήκους του ιασκελισµού κατά 5.2% (Πίνακας 5, Σχήµα 4). 7

8 Φάση απογείωσης. Στη φάση απογείωσης κατά τη διάρκεια του δρόµου ταχύτητας σε κατωφέρεια παρατηρήθηκε µια τάση, κλίσης του κορµού προς τα εµπρός (η γωνία του κορµού ήταν 1% µικρότερη) µε συνέπεια την µείωση όλων των υπολοίπων γωνιών (γωνία κνήµη: κατά 15.5%, γωνία γόνατου κατά 5.6% και γωνία ισχίων κατά 1.5%) καθώς και µια αύξηση κατά 3.8% της απόστασης µεταξύ των σηµείων επαφής και πτήσης. Στο δρόµο ταχύτητας σε ανωφέρεια οι γωνίες της κνήµης, του γόνατου και των ισχίων ήταν κατά 15%, 3.8% και 23% αντίστοιχα µικρότερες από τις αντίστοιχες γωνίες κατά την προσπάθεια σε οριζόντια επιφάνεια, ενώ οι γωνίες µεταξύ των σηµείων επαφής και πτήσης, µεταξύ των µηρών και της προς τα εµπρός κλίσης του σώµατος, ήταν κατά 3%, 13% και 10% αντίστοιχα µεγαλύτερες (Πίνακας 4, Σχήµα 4). Συζήτηση Περιληπτικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική διαφοροποίηση στις παραµέτρους µεταξύ των τριών προοπαθειών. Η Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού που αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο σύγκρισης των προσπαθειών, διαφοροποιήθηκε µόνο κατά 0.11ms (1.3%). Οι µοναδικές παράµετροι που µεταβλήθηκαν σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο ήταν ο Χρόνος ιασκελισµού και το Μήκος ιασκελισµού κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σε οριζόντια επιφάνεια. ρόµος Ταχύτητας σε Κατωφέρεια. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι ο δρόµος ταχύτητας σε κατωφέρεια µε κλίση 3, παράγει υψηλότερη Μέγιστη Ταχύτητα ιασκελισµού κατά 8.4% σε σύγκριση µε αυτήν που παράγεται σε οριζόντια επιφάνεια. Τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν µε αυτά των Knuz & Kaufmann (1981) οι οποίοι αναφέρουν βελτίωση της ΜΤ κατά 5.3% µε κλίση εδάφους 1.7. Η παραγωγή των υψηλότερων τιµών µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του δρόµου ταχύτητας σε κατωφέρεια, ορισµένες δυνάµεις της βαρύτητας συνεισφέρουν στις προωθητικές δυνάµεις. Σύµφωνα µε το Σχήµα 5, αυτή η πιθανή συνεισφορά 8

9 των δυνάµεων της βαρύτητας (Β) στις αντίστοιχες προωθητικές (Βχ) είναι ανάλογες µε την κλίση του εδάφους (α). Η προωθητική δύναµη που ενεργεί παράλληλα µε τη δροµική επιφάνεια είναι το αποτέλεσµα της συνισταµένης των δυνάµεων της βαρύτητα που ενεργούν κατά µήκος της κλίσης του εδάφους (Βχ) και της µυϊκής δύναµης που µπορούν να αποδώσουν οι δοκιµαζόµενοι, που µε την σειρά τους, µε µεγάλο ποσοστό πιθανοτήτων, συµβάλλουν στην επιτάχυνση του δροµέα. Σ' αυτή τη µελέτη όπου η κλίση της κατωφέρειας ήταν 3, η συµβολή του σωµατικού βάρους στην προωθητική δύναµη έφτανε το 5%, ενώ όταν η κλίση του εδάφους ήταν 1.7%, η συµβολή του σωµατικού βάρους στην προωθητική δύναµη έφτανε µόνο το 3% (Knuz & Kaufmann 1981). Θεωρητικά συµπεραίνουµε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση της κατωφερούς επιφάνειας τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η συνεισφορά των δυνάµεων της βαρύτητας στην προώθηση του δροµέα και κατ'επέκταση, ανάλογα µεγαλύτερη η µέγιστη δροµική του ταχύτητα. Οι Milakov & Cox (1962) διατείνονται ότι στο δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια η κλίση του εδάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.6, µια άποψη φυσικά που διατυπώνεται χωρίς επαρκή στοιχεία τεκµηρίωσης. Σε παλαιότερη µελέτη οι Milakov & Cox (1962) παρατήρησαν ότι πέραν µιας ασφαλούς κλίσης της κατωφέρειας, εµφανίζονται δραµατικές αλλαγές στην µηχανική του τρεξίµατος, µε κίνδυνο να υιοθετηθεί από τον ασκούµενο, ένα αντιρεαλιστικό και ανορθόδοξο πρότυπο τρεξίµατος. Φυσικά η υπέρµετρα αυξηµένη κλίση του εδάφους µπορεί να οδηγεί σε υψηλότερες δροµικές ταχύτητες (αναγκαστική αύξηση της συχνότητας του διασκελισµού και κατ' επέκταση του µήκους αυτού) αλλά µε ένα ανεξέλεγκτο µηχανικά δροµικό ρυθµό. Με δεδοµένο ότι στόχος της εφαρµογής των προπονητικών µεθόδων µε ευνοϊκές συνθήκες (µέθοδος κατωφέρειας και ρυµούλκησης), είναι η εισαγωγή διεγερτικών ερεθισµάτων για µείωση των εσωτερικών και εξωτερικών αντιστάσεων, χωρίς όµως διαφοροποίηση του ορθολογικού δροµικού ρυθµού, θα πρέπει να αποφεύγονται µε κάθε τρόπο οι µη µελετηµένες ποσοτικά κλίσεις του εδάφους. Εφόσον η παρούσα µελέτη δεν µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια τα όρια της κλίσης σε κατωφερές έδαφος για προπόνηση ταχύτητας καθώς και η έλλειψη επιστηµονικών ακόµα δεδοµένων στην βιβλιογραφία, η αξίωση για διερεύνηση του ορίου της ιδανικής κλίσης, φαίνεται λογική και αναγκαία. Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι η αύξηση της ΜΤ στην κατωφέρεια µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του Μήκους ιασκελισµού (Μ ) κατά 6.6%, σε σύγκριση µε τις τιµές της οριζόντιας 9

10 επιφάνειας. Οι Kunz & Kaufmann (1981) αναφέρουν µεγαλύτερες τιµές Μήκους ιασκελισµού σε δρόµους ταχύτητας σε κατωφέρεια, χωρίς όµως να παρουσιάζονται επαρκή στοιχεία τεκµηρίωσης των ευρηµάτων. Η µόνη διαθέσιµη µελέτη που αναφέρει ορισµένα συγκριτικά στοιχεία είναι αυτή των Mero & Komi (1985), οι οποίοι όµως χρησιµοποίησαν την ρυµούλκηση ως µέθοδο ταχύτητας µε ευνοϊκές συνθήκες. Σ' αυτή την περίπτωση αναφέρεται αύξηση κατά 6.4% στο µήκος διασκελισµού (2.20±0.1m για την ρυµούλκηση και 2.06±0.12m χωρίς ρυµούλκηση). Οι τιµές αυτές γίνεται φανερό ότι παρουσιάζουν οµοιότητες µε τις αντίστοιχες της παρούσας έρευνας. Επίσης από την ανάλυση προέκυψε ότι η «επιπλέον ή πρόσθετη» προωθητική δύναµη, η οποία παράγεται εξ' αιτίας της κλίσης του εδάφους, επιδρά θετικά στο δροµικό ρυθµό των δοκιµαζοµένων µε αποτέλεσµα την αύξηση του Μ. Η Συχνότητα ιασκελισµού στο δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια ήταν µεγαλύτερη κατά 3.9% σε σύγκριση µε αυτή της οριζόντιας επιφάνειας, χωρίς όµως στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Οι διαφοροποιήσεις αναµφισβήτητα δείχνουν µια τάση αύξησης, µιας παραµέτρου γενετικά επηρεασµένης όπως αυτή της Σ (Merο et al 1985). Η µεγαλύτερη αύξηση στο Μ.. σε σχέση µε αυτή της Σ µπορεί να ξαφνιάζει, αφού σύµφωνα µε τους Mero et al. (1981) στις φάσεις επιτάχυνσης, η τιµή της Σ είναι σχεδόν πάντα µεγαλύτερη από την τιµή του Μ. Τα στοιχεία τόσο της παρούσας έρευνας όσο και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας υποδεικνύουν ότι η έντονη ανταπόκριση του σώµατος στην «επιπλέον ή πρόσθετη» προωθητική δύναµη και υπερµέγιστη ταχύτητα που παρέχεται από την κλίση του εδάφους (κατωφέρεια) είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του Μήκους του ιασκελισµού (Μ..). Όµως πρέπει να αναφέρουµε ότι προκειµένου να επιτευχθούν στατιστικά σηµαντικές αλλαγές στο ρυθµό διασκελισµού, απαιτείται µάλλον µεγαλύτερη περίοδος εξοικείωσης, µε αυτή τη µορφή άσκησης. Αναφορικά µε το Χρόνο Επαφής (Χ.Ε.), που όπως προαναφέραµε σχετίζεται άµεσα µε την τάση για υψηλό ρυθµό διασκελισµού στο δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια, συγκριτικά µε τα αντίστοιχα δεδοµένα του δρόµου ταχύτητας σε οριζόντια επιφάνεια, µόνο οι Mero & Komi (1985) αναφέρουν σηµαντικά µικρότερες τιµές για δρόµους ταχύτητας µε ευνοϊκές συνθήκες (5.9%). Παρά το γεγονός ότι οι τιµές της παρούσας έρευνας δεν ήταν σηµαντικά µικρότερες, έδειξαν την ίδια τάση. Αυτά τα ευρήµατα είναι σύµφωνα µε τις αναφορές πολλών ερευνητών και συγγραφέων, οι οποίοι απέδειξαν ότι για τη βελτίωση της δροµικής ταχύτητας (συνδυασµός Μ.. & Σ..) απαιτείται ελάττωση του Χρόνου Επαφής (Mero et al. 1981, Τζιωρτζής 1990). Στις τιµές του Χρόνου Πτήσης (Χ.Π.) δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση µεταξύ του δρόµου ταχύτητας σε κατωφέρεια σε σύγκριση µε την οριζόντια επιφάνεια, ενώ οι Mero & Komi (1985) αναφέρουν αύξηση κατά 3.2% µε την µέθοδο της ρυµούλκησης. Όπως αναµενόταν, ο δρόµος ταχύτητας σε κατωφέρεια επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη θέση του σώµατος κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος. Στην παρούσα έρευνα ο κορµός βρέθηκε σε περισσότερο όρθια θέση στη φάση της προσγείωσης. Η διαφοροποίηση της γωνίας του κορµού κατά 2.8% σε σχέση µε την αντίστοιχη του δρόµου σε οριζόντια επιφάνεια, πιθανόν να οφείλεται στην αναγκαιότητα αντιµετώπισης των επιδράσεων της βαρύτητας. Οι Knuz & Kaufmann (1981) αναφέρουν µεγαλύτερες τιµές στις γωνίες του κορµού, ενώ δεν παρατήρησαν καµία σηµαντική διαφοροποίηση στη σύγκριση µεταξύ κατωφέρειας και οριζόντιας επιφάνειας. Οι Mero & Komi (1985) 10

11 αναφέρουν αποτελέσµατα όµοια µε την παρούσα έρευνα (76±2 ), που όµως παρατηρούνται ελλείψεις στις συγκρίσεις των γωνιών µεταξύ ερευνών, ιδιαίτερα όταν δεν είναι ξεκάθαρες οι ακριβείς µεθοδολογικές διαδικασίες προσέγγισης και προσδιορισµού των γωνιών (Milison & Cavanagh, 1990). Ως αποτέλεσµα των διαφοροποιήσεων στην κλίση του κορµού προς τα εµπρός, παρατηρήθηκε ότι οι γωνίες των ισχίων και της κνήµης ήταν περισσότερο εκτενείς (3.7% και 6.2% αντίστοιχα) στο δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια σε σύγκριση πάντα µε τον αντίστοιχο δρόµο σε οριζόντια επιφάνεια. Σηµαντικά µεγαλύτερες (2.5%) εκτάσεις στις γωνίες του γόνατου παρατήρησαν και οι Mero & Komi (1985), χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της ρυµούλκησης. Η πιθανή αιτία της διαφοροποίησης των τιµών µεταξύ κατωφέρειας και οριζόντιας επιφάνειας, µπορεί να αποδοθεί στην µεταβλητότητα των γωνιών του ισχίου και γόνατου προκειµένου να αντιµετωπισθεί το αναγκαίο ανέβασµα του κορµού σε πιο όρθια θέση. Στη διάρκεια του δρόµου ταχύτητας σε κατωφέρεια οι δοκιµαζόµενοι έτρεχαν γρηγορότερα (M.T..) και κάλυπταν µεγαλύτερη απόσταση (Μ..) σε µικρότερο χρόνο (Χ.Ε.+Χ.Π.), σε σύγκριση µε την ίδια προσπάθεια σε οριζόντια επιφάνεια. Αυτή η προσαρµογή µπορεί να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης απόστασης µεταξύ του σηµείου επαφής και απογείωσης κατά 15.5% στο δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη προσπάθεια σε οριζόντια επιφάνεια. Όµως παρατηρήθηκε επίσης ότι η γωνία µεταξύ των δυο µηρών στη φάση του διασκελισµού ήταν 25.9% µικρότερη στο δρόµο ταχύτητας σε κατωφέρεια σε σύγκριση µε την οριζόντια επιφάνεια και αυτό πιθανολογούµε ότι ήταν αναγκαίο για να αποφευχθούν οι υπερδιατάσεις στις αντίστοιχες µυϊκές οµάδες. Αυτή η µορφή συναρµογής των κάτω άκρων, αποτρέπει την αύξηση του Μ.. ως αποτέλεσµα της επιβράδυνσης εξ' αιτίας των αναγκαστικών «τροχοπεδικών» δυνάµεων. Για το λόγο αυτό οι δοκιµαζόµενοι ήταν σε θέση να µεταφέρουν το «όφελος» της «επιπλέον» προωθητικής δύναµης που προσφερόταν από την κλίση του εδάφους (κατωφέρεια 3 ), σ' ένα γρηγορότερο δροµικό ρυθµό, χωρίς υπέρµετρη έκταση στο ατοµικό µήκος διασκελισµού (αύξηση κατά 15cm). Όµως από την εξέταση του σχήµατος 3 οι αλλαγές των θέσεων του σώµατος δεν ήταν επαρκώς ορατές, κάτι που προέκυψε όµως από το υψηλό επίπεδο στατιστικής ανάλυσης. Επιπλέον όλες αυτές οι αλλαγές που πράγµατι συνέβαλαν ως ένα βαθµό στη βελτίωση των κινηµατικών χαρακτηριστικών, δεν διαφοροποίησαν δραµατικά το µοντέλο της θέσης του σώµατος των δοκιµαζοµένων. Τα χαρακτηριστικά της θέσης του σώµατος στη διάρκεια της φάσης απογείωσης, όπως αναµενόταν, επηρεάστηκαν από την προς τα εµπρός προωθητική δύναµη. Όµως οι επιδράσεις στο δροµικό ρυθµό δεν ήταν τόσο σαφείς ή καταφανείς όπως βρέθηκαν στη φάση επαφής µε το έδαφος. Αυτό γίνεται εµφανές στο Σχήµα 4, όπου ο δροµικός ρυθµός δεν έδειξε σηµαντικές διαφορές µεταξύ του δρόµου ταχύτητας σε ανωφέρεια και οριζόντια επιφάνεια. Γενικά οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της θέσης του σώµατος στη φάση απογείωσης ήταν ακόµα µικρότερες απ' αυτές που παρατηρήθηκαν στη φάση επαφής (Σχήµατα 3, 4). ρόµος ταχύτητας σε ανωφέρεια. Η ΜΤ του δρόµου ταχύτητας σε ανωφέρεια ήταν κατά 2.9% αργότερη απ' αυτήν της οριζόντιας επιφάνειας. Οι Kauz & Kaufmann (1981) αναφορικά µε αυτή την παράµετρο, παρουσιάζουν µείωση κατά 5.7% (σύγκριναν τη δροµική ταχύτητα σε ανωφέρεια µε κλίση 1.7 µε την αντίστοιχη σε οριζόντια επιφάνεια). Η µείωση στην Μ.Τ.., όπως 11

12 την παρουσιάζουν οι παραπάνω ερευνητές, είναι µεγαλύτερη απ' αυτήν της παρούσας µελέτης, παρά το γεγονός ότι η κλίση του εδάφους ήταν κατά 45% περίπου µικρότερη (1.7 εν. 3 ). Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουµε ότι η ΜΤ στην κατωφέρεια είναι κατά 0.5ms γρηγορότερη απ' αυτή που παρατήρησαν στην οριζόντια επιφάνεια, ενώ στην ανωφέρεια παρατηρήθηκε ακριβώς η ίδια τιµή σε µείωση της ΜΤ (0.5m/s). Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι η µείωση στην ταχύτητα του δρόµου σε ανωφέρεια ήταν ίση µε την αύξηση στην κατωφέρεια µε ίδια κλίση εδάφους. Αυτή η υπόθεση της άµεσης αναλογικής αυξοµείωσης της ταχύτητας µε παρόµοιες κλίσεις του εδάφους και στις όυο περιπτώσεις, ως ένα βαθµό ξαφνιάζουν, δίνουν όµως τη δυνατότητα τροποποίησης των δροµικών µηχανισµών να ανταποκριθούν στο ίδιο µέγεθος τόσο στην αυξηµένη όσο και στην µειωµένη δροµική ταχύτητα. υστυχώς οι παραπάνω ερευνητές δεν παρουσιάζουν καµία πληροφορία σχετικά µε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οπως για παράδειγµα τον αριθµό των προσπαθειών που πραγµατοποίησαν οι δοκιµαζόµενοι, την εξοικείωση τους µε τις επικλινείς επιφάνειες και την µέθοδο ανάλυσης των κινηµατογραφικών δεδοµένων. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι επικλινείς επιφάνειες αποτελούντο από ασφαλτοστρωµένο διάδροµο και η οριζόντια επιφάνεια από τεχνητό τάπητα στίβου, πιθανολογούµε ότι επηρέασαν τα αποτελέσµατα. Ωστόσο µπορούµε να καταλήξουµε στα συµπέρασµα ότι το τρέξιµο σε ανωφέρεια παράγει χαµηλότερη ΜΤ σε σύγκριση µε τη δυνατότητα που παρέχει η οριζόντια επιφάνεια. Και αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση δρόµου σε ανωφέρεια, ορισµένες από τις δυνάµεις βαρύτητας (Β) µετατρέπονται σε δυνάµεις αντίστασης (Βχ) ανάλογες µε την κλίση του εδάφους (α) (Σχήµα 6). Ο δρόµος ταχυτητας σε ανωφέρεια σε σύγκριση µε την οριζόντια επιφάνεια παράγει σηµαντικά µικρότερο Μ.. κατά 5.2% (p<0.001), (2.00±0.1m vs 2.11 ± 0.1m), που µπορεί να θεωρηθεί ως η σηµαντικότερη αιτία µείωσης της ΜΤ στο δρόµο σε ανωφέρεια. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρουν και οι Kunz & Kaufmann (1981), χωρίς όµως την απαραίτητη τεκµηρίωση. Για να µπορέσουν οι δοκιµαζόµενοι να ανταποκριθούν στις αυξηµένες επιβαρύνσεις που προέρχονται από την κλίση του εδάφους (ανωφέρεια 3 ) παρουσίασαν µείωση στο Μ.. Αυτή ήταν και η µοναδική στατιστικά σηµαντική µεταβολή µεταξύ του δρόµου ταχύτητας και οριζόντιας επιφάνειας. Προκειµένου όµως να γινει περισσότερο κατανοητή αυτή ανταπόκριση στην αυξηµένη επιβάρυνση, είναι αναγκαία η εξέταση και άλλων κινηµατικών παραµέτρων. Η τιµή της συχνότητας του διασκελισµού (ρυθµός) στην ανωφέρεια αρχικά 12

13 αυξήθηκε κατά 2.8% προκειµένου να συµβάλει στην εξισορρόπηση της «απώλειας» στο µήκος διασκελισµού. Αυτή η αύξηση της Σ.. πιθανόν να οφείλεται κυρίως στην µείωση του χρόνου διασκελισµού, ο οποίος παρουσίασε µείωση κατά 2.8%. Οι χρόνοι Επαφής και Πτήσης όπως ήταν επόµενο παρουσίασαν µείωση στην ανωφέρεια σε σύγκριση µε την οριζόντια επιφάνεια κατά 0.9% και 2.1% αντίστοιχα. Η πλέον σηµαντική µεταβολή των κινηµατικών χαρακτηριστικών της δροµικής ταχύτητας σε ανωφέρεια ήταν η µείωση του Μ.. και του Χ.Ε. µε αποτέλεσµα την µείωση της ΜΤ. Η θέση του σώµατος των δοκιµαζοµένων προσαρµόστηκε εξαιτίας των εξωτερικών «τροχοπεδικών» δυνάµεων. Για την εξισορρόπηση της αρνητικής επίδρασης της βαρύτητας, η γωνία του κορµού µειώθηκε κατά 8.9% σε σύγκριση µε αυτή της οριζόντιας επιφάνειας, µε αποτέλεσµα τον άµεσο επηρεασµό της τιµής της απόστασης του Κ.Β.Σ από το σηµείο επαφής µε το έδαφος, η οποία βρέθηκε µικρότερη κατά 22.7% (Σχήµα 3). Ασήµαντες αλλαγές παρατηρήθηκαν στην έκταση του γόνατου (0.9%) και κάµψη του ισχίου (1.4%), σε σύγκριση πάντα µε τον δρόµο σε οριζόντια επιφάνεια. Το γεγονός ότι ο κορµός παρουσίαζε περισσότερη κλίση κατά την στιγµή της εκτέλεσης του δρόµου σε ανωφέρεια, δεν άφηνε περιθώρια µεγαλύτερης έκτασης της άρθρωσης του γόνατου. Τέλος η γωνία µεταξύ των δυο µηρών, ήταν µικρότερη στο δρόµο σε ανωφέρεια κατά 42.2%, δείχνοντας ξεκάθαρα την τάση του σώµατος να µειώσει το Μ.. και να αντισταθµίσει τις επιδράσεις της κλίσης του εδάφους, µειώνοντας παράλληλα την συχνότητα του διασκελισµού (Σχήµα 3). Στη φάση απογείωσης ο κορµός διατήρησε την ίδια θέση σε σχέση µε το έδαφος, όπως και στη φάση επαφής, ενώ η προς τα εµπρός κλίση του, ήταν κατά 10.1% µεγαλύτερη απ' ότι στην οριζόντια επιφάνεια. Ως αποτέλεσµα της παραπάνω θέσης ήταν η µείωση της γωνίας του γόνατου κατά 3.8%, καθώς και η αύξηση της γωνίας του κορµού κατά 15%, σε σύγκριση µε την οριζόντια επιφάνεια. Βασική αιτία γι' αυτές τις µεταβολές µπορεί να θεωρηθεί α) οι επιδράσεις της κλίσης του ε(υχφους στην θέση του σώµατος και β) το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του δρόµου ταχύτητας σε ανωφέρεια, ο Χ.Ε. διαδραµάτισε µεγαλύτερο και αποφασιστικότερο προωθητικό ρόλο. Οι δοκιµαζόµενοι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διέθεσαν περισσότερο χρόνο (ως ποσοστό συνολικού χρόνου ενός διασκελισµού) στη φάση επαφής, σε σύγκριση µε την προσπάθεια σε οριζόντια επιφάνεια. Αυτό το γεγονός, συγκρινόµενο µε την αυξηµένη κλίση του κορµού προς τα εµπρός, οδήγησε σε αύξηση κατά 13.7% της απόστασης του ΚBΣ από το σηµείο απογείωσης (Σχήµα 4). Συµπεράσµατα. Ο δρόµος ταχύτητας σε θετικά επικλινείς επιφάνειες παράγει, όπως αναµενόταν, σηµαντικές αλλαγές στην ΜΤ. Η κατωφερής κλίση του εδάφους σε επίπεδο 3 επιφέρει αύξηση της ΜΤ κατά 8.4% και αντίστοιχα µείωση κατά 2.9% σε ανωφέρεια µε την ίδια κλίση. Όµως η παρούσα µελέτη παρέχει αυθεντικά στοιχεία σε µορφή κινηµατικών χαρακτηριστικών και θέσεων του σώµατος, που µπορούν να εξηγήσουν τον χαρακτήρα της αναγκαιότητας των προσαρµογών της προπόνησης ταχύτητας σε επικλινείς επιφάνειες. Ακόµα παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενώ υπάρχουν σηµαντικές ρυθµίσεις σε ορισµένες κινηµατικές παραµέτρους, η θέση του κορµού κατά τη διάρκεια της προπόνησης ταχύτητας σε ανωφέρεια και κατωφέρεια µε κλίση 3, παραµένει σε µεγάλο βαθµό παρεµφερής µε την αντίστοιχη ατοµική σε οριζόντια επιφάνεια. Υπό την έννοια της εξειδικευµένης προπόνησης, τα παρεχόµενα στοιχεία 13

14 υποδηλώνουν ότι η προπόνηση ταχύτητας σε επιφάνειες µε κλίση µέχρι 3 θα παράγουν κινητικό ρυθµό, ο οποίος προσιδιάζει µε το τρέξιµο σε οριζόντια επιφάνεια. Η προπόνηση σε κατωφέρεια παρέχει µια επιπλέον βοηθητική δύναµη ενώ η προπόνηση σε ανωφέρεια µια επιπλέον αντίσταση. Αυτά τα ευρήµατα αποδεικνύουν επίσης ότι η προπόνηση ταχύτητας σε επικλινές έδαφος (3 ) δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική ώστε να προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στην ατοµική µηχανική των κινήσεων του δροµέα µε επιζήµιες επιπτώσεις στον δρόµο ταχύτητας σε οριζόντιο επίπεδο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ DEMPSTER, W.T. Space requirements of the seated operator. WADC Technical Report, Dayton, OH. Wright-Patterson Air Force Base,1995, pp: KNUZ, H., and D. KAUFMANN. Biomechanics of hill sprinting. Track Tech. 82: , MERO, A., and P. KOMI. Effects of supramaximal velocity on biomechanical variables in sprinting. Inter. J. Sport Biom. 1: , MERO. A., P. LUHTANEN, J.T. VIITASALO, and P.V. KOMI. Relationships between the maximal running velocity, muscle fibers characteristics, force production and force relaxation of sprinters. Scand. J. Sports Sci. 3 (1):16-22, MILACOV, M., and V. COX. Improving speed by training on sloping surfaces. Track Techn. 8: , MILLIRON, M., and P. CAVANAGH. In Biomechanics of distance running, Cavanagh, P, (Ed.) Champaign: Human Kinetics. 1990, pp PARADISIS, G.P., and C.B. COOKE. Combined uphill-downhill sprint training methods and muscle force time characteristics. J. Sports Sci 16: , PARADISIS, G.P., C.B. COOKE, J. NEWTON, and A. BISSAS. The effects of combined uphill-downhill training on sprint performance. J. Sports Sci. 14:96,1996. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ, Σ. Επίδραση επιλεγµένων προπονητικών µεθόδων στη δροµική ταχύτητα. ιδακτορική ιατριβή, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών, TZIORTZIS, S. The influence of uphill training on selected kinematics parameters of sprinting, Olympic Scientific Congress, Malaga: 1996, pp. 48. TZIORTZIS, S., G. PARADISIS, and G. COOKE. The effects of uphill and downhill sprint training on kinematics and physiological variables. In the 3rd Congress of the European College of Sport Science, Manchester UK: 1998, pp

15 15

Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης

Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης ΣTAYPOY TZIΩPTZH και BAΣIΛH KΛEIΣOYPA Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tοµέας Bιολογίας της Άσκησης Tµήµα Eπιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1012. «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ:

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ: ΡΟΜΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ/ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡ ΙΟΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ POLAR RS800sd Το να µάθεις να τρέχεις µε γρηγορότερο και διασκελισµό µπορεί να αυξήσει δραµατικά την απόδοσή σας σε αγωνίσµατα µεγάλων αποστάσεων όπως το τρίαθλο,

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 5: Προπόνηση Ταχύτητας Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ. "...Ο άνθρωπος θα μεταφέρει πάντα μεγαλύτερο μέρος του βάρους του προς το σημείο στο οποίο επιθυμεί να κινηθεί από ότι προς οποιοδήποτε άλλο σημείο....όσο πιο γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της Ταχύτητας. Δομή της κίνησης. Διασκελισμός. Μήκος και Συχνότητα διασκελισμού. Επιτάχυνση/μεγιστοποίηση ταχύτητας

Δομή της Ταχύτητας. Δομή της κίνησης. Διασκελισμός. Μήκος και Συχνότητα διασκελισμού. Επιτάχυνση/μεγιστοποίηση ταχύτητας Δομή της Ταχύτητας Δομή της κίνησης Διασκελισμός Μήκος και Συχνότητα διασκελισμού Επιτάχυνση/μεγιστοποίηση ταχύτητας Τύποι Ταχύτητας Πολυαρθρική Μονο αρθρική Μία Εκτέλεση Επαναλαμβανόμενη Εκτέλεση Κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 7: Προγραμματισμός προπόνησης ανάπτυξης φυσικής κατάστασης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκό Σύστημα. Νευρομυϊκή λειτουργία και προσαρμογές με τη σωματική άσκηση. Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Μυϊκό Σύστημα. Νευρομυϊκή λειτουργία και προσαρμογές με τη σωματική άσκηση. Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Μυϊκό Σύστημα Νευρομυϊκή λειτουργία και προσαρμογές με τη σωματική άσκηση Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Η μυϊκή δράση ελέγχεται από το Νευρικό Σύστημα Προσαρμοσμένο από Sale D.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ47

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ47 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ47 Β. Πανουτσακόπουλος, A.Σ. Θεοδώρου, Μ.Χ. Κοτζαμανίδου, Ε. Στέφας και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 10: Προγραμματισμός προπόνησης ανάπτυξης φυσικής κατάστασης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Κολυμβητών

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Κολυμβητών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση της ταχύτητας και της επιδεξιότητας.

Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση της ταχύτητας και της επιδεξιότητας. Τι γίνεται όταν ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής (Κριστιάνο Ρονάλντο) μονομαχεί σε δοκιμασίες ταχύτητας με έναν κορυφαίο σπρίντερ (Άνχελ Νταβίντ Ροτρίγκες); Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΑΦΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Γιάκας. Συστήματα αναφοράς και μονάδες μέτρησης Γραμμικά κινηματικά χαρακτηριστικά Γωνιακά κινηματικά χαρακτηριστικά Βλητική 2/12/2013

Γιάννης Γιάκας. Συστήματα αναφοράς και μονάδες μέτρησης Γραμμικά κινηματικά χαρακτηριστικά Γωνιακά κινηματικά χαρακτηριστικά Βλητική 2/12/2013 Γιάννης Γιάκας Ύλη προόδου Συστήματα αναφοράς και μονάδες μέτρησης Γραμμικά κινηματικά χαρακτηριστικά Γωνιακά κινηματικά χαρακτηριστικά Βλητική 1 Συστήματα Αναφοράς M.K.S. ( m, Kg, sec ) C.G.S. ( cm, gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Ορολογία Τέστ είναι το μέσο με το οποίο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ή όχι ένα χαρακτηριστικό Μέτρηση είναι η διαδικασία εξακρίβωσης της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 7: Αντοχή Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΠΡΙΝΤΕΡ. 1 Μηναρετζής Χ., 1 Μεταξάς Θ., 1, 1 Σιάτρας Θ., 1 Βαμβακούδης Ε., 1 Χριστούλας

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου

Διαβάστε περισσότερα

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Εισαγωγή Στο ποδόσφαιρο, η δύναμη και η τεχνική είναι οι πλέον βασικοί συντελεστές καλής απόδοσης. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 8: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

GENOMED ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Ομήρου 70, Νέα Σμύρνη , , /

GENOMED ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Ομήρου 70, Νέα Σμύρνη , , / Προπονητική καθοδήγηση µε βάση τoν γονιδιακό έλεγχο στην κατηγορία «Αθλητικές Επιδόσεις» Η αξιολόγηση των γονιδίων που σχετίζονται µε την αθλητική απόδοση έγινε από την εταιρία GENOMED και η προπονητική

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη»

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάμηνο) «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τομέας Κλασικού Αθλητισμού Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του τρόπου εκκίνησης της φόρας στα κινηματικά χαρακτηριστικά της σε αθλητές υψηλού επιπέδου στο άλμα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ( ΣΠΡΙΝΤ)ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ( ΣΠΡΙΝΤ)ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ( ΣΠΡΙΝΤ)ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ Στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής τον Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Θωμάκος Πιέρρος Προπονητής Φ. Κατάστασης Ποδοσφαίρου, Δρ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ Μοντέλο σχεδιασμού της προπόνησης Έλεγχος / Διάγνωση της παρούσας προπονητικής και αγωνιστικής κατάστασης Καθορισμός στόχων προπόνησης Πλάνο προπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Ορολογία Τέστ είναι το μέσο με το οποίο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ή όχι ένα χαρακτηριστικό Μέτρηση είναι η διαδικασία εξακρίβωσης της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Αρχές της προπόνησης Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Μυϊκή δύναμη Δύναμη: η μέγιστη δύναμη που μπορεί ένας μυς ή ομάδα μυών να παράγουν. 1 μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων σε ξηρά, νερό και αέρα

Μηχανική των κινήσεων σε ξηρά, νερό και αέρα Σκοπός Μηχανική των κινήσεων σε ξηρά, νερό και αέρα Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τιςβασικέςέννοιεςκαιτιςεφαρμογέςτης μηχανικής για τις κινήσεις σε ξηρά, νερό και αέρα. Νίκος Αγγελούσης

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας. Τεστ ελέγχου και πρόγνωσης για τα αγωνίσματα των ρίψεων

Τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας. Τεστ ελέγχου και πρόγνωσης για τα αγωνίσματα των ρίψεων Τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας Προπόνηση με όργανα διαφορετικού βάρους Τεστ ελέγχου και πρόγνωσης για τα αγωνίσματα των ρίψεων Φανή Μπερμπερίδου PhD. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ Βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι, Ενδεικτικές ραστηριότητες και Πλάνο Μαθήµατος στη διδασκαλία του Κλασικού Αθλητισµού

Στόχοι, Ενδεικτικές ραστηριότητες και Πλάνο Μαθήµατος στη διδασκαλία του Κλασικού Αθλητισµού Στόχοι, Ενδεικτικές ραστηριότητες και Πλάνο Μαθήµατος στη διδασκαλία του Κλασικού Αθλητισµού ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Το αντικείµενο του Κλασικού Αθλητισµού περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προπόνησης ανάπτυξης ταχυδύναμης» Exercises for power training. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προπόνησης ανάπτυξης ταχυδύναμης» Exercises for power training. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2ΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ) 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ) 1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ + 50 μ + 50 μ) Χ 6 δ=90 Δ= 4 ( Ο δρόμος εκτελείται ως εξής: τα

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ ( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α & Α Δ Ε Ι Α Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Ν Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση Βασικά Στοιχεία και Έννοιες της Άσκησης µε Βάρη Φυσική Κατάσταση Το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επίδοση Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Μαζικός Αθλητισµός Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11 ο 23/12/2010. Αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας. Δρ. Νικόλαος Στριμπάκος Επίκουρος Καθηγητής

Μάθημα 11 ο 23/12/2010. Αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας. Δρ. Νικόλαος Στριμπάκος Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Στριμπάκος Επίκουρος Καθηγητής Μάθημα 11 ο Αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας «Λειτουργικές δραστηριότητες ορίζονται οι δραστηριότητες που θεωρούνται από το άτομο ως βασικές για να υποστηρίξουν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Ηλίας Σµήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Βασική δοσολογία διαµόρφωσης της επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6102. Fax : : gparadi@phed.uoa.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6102. Fax : : gparadi@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Παραδείσης Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6102. Fax : E-mail : gparadi@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2 ΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 27/3/2017 2/4/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 1) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 2Χ25 συνεχόμενο τρέξιμο 138-144 σφυγμούς Γενική δύναμη (5Χ20 ραχιαίους κοιλιακούς) Ισομετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 1ΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ) 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ) 1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ) Χ5 δ=90 Δ= 4 (Ο δρόμος εκτελείται ως εξής: τα πρώτα 50 μ αργά

Διαβάστε περισσότερα

15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση

15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση 15. Προπονητικές ασκήσεις και μεθόδοι προπόνησης στη πετοσφαίριση 15.1. Προπονητικές ασκήσεις Μιλώντας για τις προπονητικές ασκήσεις στην πετοσφαίριση εννοούμε όλες εκείνες τις ασκήσεις που χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 Μπογδάνης Βασίλειος Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσαλλονίκης Κάτοχος μεταπτυχιακού Γνωστικής και Κινητικής Μάθησης Παράλληλη τεχνική και τώρα τι γίνεται; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική Ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης Αθλητών του Καγιάκ.

Κινηματική Ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης Αθλητών του Καγιάκ. Κινηματική Ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης Αθλητών του Καγιάκ. Υπεύθυνος έρευνας : Γ. Πίγκος, ιδάκτωρ Βιοκινητικής-Κινησιολογίας Συνεργάτες έρευνας: Θ. Βιλλιώτης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής

Διαβάστε περισσότερα

ύναµη: αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων ή µεταξύ ενός σώµατος και του περιβάλλοντός του (πεδίο δυνάµεων). υνάµεις επαφής Τριβή Τάσεις Βάρος Μέτρο και

ύναµη: αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων ή µεταξύ ενός σώµατος και του περιβάλλοντός του (πεδίο δυνάµεων). υνάµεις επαφής Τριβή Τάσεις Βάρος Μέτρο και ύναµη: αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων ή µεταξύ ενός σώµατος και του περιβάλλοντός του (πεδίο δυνάµεων). υνάµεις επαφής Τριβή Τάσεις Βάρος Μέτρο και φορά Συµβολίζεται µε F, µονάδα µέτρησης Newton (N).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 9.Ι.- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 9.Ι.- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.Ι.- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Στατιστικά Στοιχεία Τα µυοσκελετικά προβλήµατα από τη διακίνηση φορτίων ευθύνονται για: το 20% των ασθενειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Αρχές προπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης ΜΕΤΡΗΣΗ Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης Ανάλυση Βάδισης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΑΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΝΣΗΣ Σημείου Μέλους Γωνίας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Η συχνότητα καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή δύναµης. Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Ροπή δύναµης. Θέµατα προς ανάλυση: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Άσκηση και προπόνηση για παιδιά και εφήβους Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Ανάπτυξη, εξέλιξη και ωρίμανση Ανάπτυξη: αύξηση του σώματος ή μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι βελτίωσης της μυϊκής ισχύος

Μέθοδοι βελτίωσης της μυϊκής ισχύος Επετειακό Συνέδριο για τα 30 χρόνια του Τ.Ε.Φ.Α.Α ΑΠΘ Μέθοδοι βελτίωσης της μυϊκής ισχύος στον αθλητισμό Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Σ.Ε.Φ.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α 1 2 2 3 3 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΜΥΪΚΉ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ; ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ.

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 2Χ25 συνεχόμενο τρέξιμο σφυγμούς

1) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 2Χ25 συνεχόμενο τρέξιμο σφυγμούς 2 ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 29/2/2016 6/3/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 1) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 2Χ25 συνεχόμενο τρέξιμο 138-144 σφυγμούς Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους κοιλιακούς) Ισομετρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Δυνάμεις. Δυναμική Ανάλυση. Δυναμική ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

21/6/2012. Δυνάμεις. Δυναμική Ανάλυση. Δυναμική ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΔΥΝΑΜΗ Δυνάμεις Δυναμική Ανάλυση Δυνάμεις παράγονται από τον άνθρωπο για να ωθήσουν το σώμα ή ένα όργανο Η κατανόηση ενός αθλήματος ή μιας κίνησης απαιτεί την κατανόηση των δυνάμεων που ασκούνται Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ακ. Αν. Α. αυξάνει την ικανότητα γρήγορης δραστηριότητας και γρήγορης παραγωγής ενέργειας στις ασκήσεις υψηλής έντασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ακ. Αν. Α. αυξάνει την ικανότητα γρήγορης δραστηριότητας και γρήγορης παραγωγής ενέργειας στις ασκήσεις υψηλής έντασης. ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση της άκυκλης αναερόβιας αντοχής Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Η Ακ. Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Προπονητής Χιονοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αντοχής. Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού: να αντιστέκεται στην κόπωση. να αποκαθίσταται γρήγορα μετά την κόπωση

Ορισμός Αντοχής. Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού: να αντιστέκεται στην κόπωση. να αποκαθίσταται γρήγορα μετά την κόπωση Ορισμός Αντοχής Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού: να αντιστέκεται στην κόπωση να αποκαθίσταται γρήγορα μετά την κόπωση Γενικός Προσδιορισμός Η ικανότητα αντοχής απαιτείται σε όλα σχεδόν τα αθλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

30/11/2016. Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην αλτική ικανότητα. Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς

30/11/2016. Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην αλτική ικανότητα. Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς 3/11/216 2 ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Σ.Ε.Φ.Α.Α, ΑΠΘ Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική 2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα