ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο"

Transcript

1 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011

2 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη δελ έρεη λνζειεπζεί ζε λνζνθνκείν έσο θαη δύν εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ

3 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ Δπνρηαθή θαηαλνκή (ρεηκώλαο, άλνημε) ΔΤΡΧΠΖ: /1000 ελήιηθεο ΖΠΑ: 5-11/1000 ελήιηθεο 6 ε αηηία ζαλάηνπ 1 ε αηηία ζαλάηνπ από ινηκώδε λνζήκαηα 58-89% ππνθείκελν λόζεκα

4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ κεγάιε ειηθία (> 65) θάπληζκα αιθννιηζκόο παρπζαξθία ππνζξεςία ζπλ-λνζεξόηεηεο (ΥΑΠ, ΚΑ, ΥΝΑ, θαθνήζεηεο, θ.ά.) ηνγελείο ινηκώμεηο θάξκαθα

5 Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΚ ΚΑΣΑ ΟΜΑΓΔ ΖΛΗΚΗΑ

6 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ βήσαρ ξηπόρ ή παπαγυγικόρ με πςώδη, βλεννοπςώδη ή και αιμαηηπή απόσπεμτη (>90%) ππξεηόο ή ππνζεξκία ξίγε, εθηδξώζεηο πιεπξηηηθνύ ηύπνπ ζσξαθηθό άιγνο δύζπλνηα, ηαρύπλνηα κε εηδηθά ζπκπηώκαηα (θαθνπρία, κπαιγίεο, αλνξεμία, θνηιηαθό άιγνο, θεθαιαιγία) Νέα εζηιακά εςπήμαηα ζηην θςζική εξέηαζη ηος θώπακα Οξέα ζςμπηώμαηα εκηόρ ηηρ ηασύπνοιαρ μποπεί να λείποςν από ηοςρ ηλικιυμένοςρ ( 65). ςσνή είναι η ζύγσςζη και ζςμπηώμαηα και ζημεία αποπύθμιζηρ ςποκείμενυν νόζυν

7 ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΠΚ Ζ αθηηλνγξαθία ζώξαθνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΠΚ: ινβώδεο πύθλσζε βξνγρνπλ/θέο εζηίεο δηάκεζεο δηεζήζεηο ηήμεηο λεθεινεηδή δηεζήκαηα ππεδσθνηηθή ζπιινγή Αξλεηηθή αθηηλνγξαθία ζώξαθνο ζε: εκθύζεκα πξώηκν ζηάδην (24-48 ώξεο) νπδεηεξνπελία βαξηά αθπδάησζε

8 ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΠΚ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΕΤΑΘΘΗΘΑ ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ Ππξεηόο + βήραο 80% 10% + ηξίδνληεο 75% 50% + πύθλσζε 70% 75% + ιεπθνθπηηάξσζε 65% 85%

9 Κοινόηηηα Νοζοκομείο ΜΔΘ < 1% 5-15% (25%) 25-40% 50-80% 20-50% 5-10% ηυν νοζηλεςομένυν

10 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΚ

11 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΑΠΟ CA-MRSA 2% ησλ ΠΚ πνπ απαηηνύλ λνζειεία πλδπάδεηαη κε: Γ, γξίπε, SSTI, ESRD, IVDU, αιιά θαη ζε λένπο πγηείο ελήιηθεο Panton-Valentine leucocidin (PVL) βαξεηά λεθξσηηθή πλεπκνλία κε ΟΑΑ, shock, αηκόθπξηα-αηκόπηπζε θαη ιεπθνπελία Θλεηόηεηα 40%

12 Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε ΠΚ;

13 PNEYMONIA SEVERITY INDEX (PSI) Fine M, NEJM 1997;336:243

14 PNEYMONIA SEVERITY INDEX (PSI) Fine M, NEJM 1997;336:243

15 CURB-65 Lim WS, et al. Thorax 2003;58:377

16 CRB-65 Lim WS, et al. Thorax 2003;58:377

17 ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Τπνμπγνλαηκία Πξνζβνιή > ελόο ινβνύ Δπηπινθέο (πι. ζπιινγή, εκπύεκα, κεηαζηαηηθέο ινηκώμεηο θ.ά.) Απνξξύζκηζε ππνθείκελεο λόζνπ Αληθαλόηεηα ιήςεο θαξκάθσλ per os Κνηλσληθνί ιόγνη

18 ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Γηαηήξεζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ αζζελνύο θαη ζεξάπνληα Άμεζη επικοινυνία με ηον ιαηπό εάν: πςπεηόρ > 4 ημέπερ, επιδείνυζη δύζπνοιαρ, διαηαπασή επιπέδος ζςνείδηζηρ, αδςναμία λήτηρ ηποθήρ ή/και ςγπών Σν θιηληθό απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο αμηνινγείηαη κεηά από ηηο 3 πξώηεο εκέξεο, ελώ ε πιήξεο απνδξνκή ηεο λόζνπ αλακέλεηαη κεηά από 3 εβδνκάδεο To 86% ησλ αζζελώλ ζα εκθαλίδεη έλα ηνπιάρηζηνλ ππνιεηκκαηηθό ζύκπησκα ηεο λόζνπ πέξαλ ηνπ 1 κελόο

19 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΔΘ IDSA/ATS ATS ΜΕΘΖΟΝ Ή 3 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΘΖΟΝΑ Μεραληθόο αεξηζκόο επηηθό shock ΕΛΑΟΝΑ ΑΠ <90 Πξνζβνιή > 1 ινβνύ PaO2/FiO2 < 250 ύγρηζε Αλ/θή ζπρλόηεηα > 30 BUN > 20mg/dL Λεπθά < 4000 ΑΜΠ < Τπνζεξκία (< 36 0 C)

20 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ Όσι ζε εξυηεπικούρ αζθενείρ ΕΚΣΟ: Απνηπρία αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ε νοζηλεςόμενοςρ αζθενείρ: Καιιηέξγεηεο αίκαηνο Υ 2 Υξώζε Gram θαη θαιιηέξγεηα πηπέισλ Υξώζε Gram θαη θαιιηέξγεηα πιεπξηηηθνύ πγξνύ Αληηγόλν Legionella ζηα νύξα Αληηγόλν S. Pneumoniae ζηα νύξα Οξνινγηθόο έιεγρνο γηα άηππα (ΜΔΘ)

21 ΔΝΓΔΗΞΖ Κ/α αίκαηνο Κ/α πηπέισλ Ag Ag Leg. ζηα νύξα Ag S.pneumo ζηα νύξα Άιιν Δηζαγσγή ζηε ΜΔΘ Υ Υ Υ Υ Υ Απνηπρία αγσγήο Υ Υ Υ ζην ζπίηη Γηεζήκαηα κε Υ Υ Υ θνηιόηεηεο Λεπθνπελία Υ Υ Αιθννιηζκόο Υ Υ Υ Υ νβαξή ΥΑΠ Υ Αζπιελία Υ Υ Τπεδσθνηηθή X X X X X ζπιινγή

22 ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Θεηηθέο ζε 5-15% Λήςε αληηκηθξνβηαθώλ θαηά 50% Μεγαιύηεξε επαηζζεζία ζε βαξηά λόζν θαη ζε αζζελείο κε αζπιελία ή ιεπθνπελία 30-60% ησλ (+): S. pneumoniae Φεπδώο ζεηηθέο ζε επηκόιπλζε από coagulase (-) Staph δε ζεξαπεύνπκε κεκνλσκέλεο αηκνθ/εο ζεηηθέο γηα S. epidermidis

23 GRAM ΥΡΧΖ ΠΣΤΔΛΧΝ Δθηίκεζε θαηαιιειόηεηαο δείγκαηνο: < 10 επηζειηαθά θύηηαξα θαη > 25 ππνζθαίξηα / νπηηθό πεδίν Άκεζε πιεξνθνξία γηα ηελ εκπεηξηθή επηινγή αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο Δπαηζζεζία γηα S. pneumoniae 90% θαη H. Influenzae 60%

24 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΣΤΔΛΧΝ Αξλεηηθή θ/α πηπέισλ γηα S. aureus θαη Gram (-) απνθιείεη ηελ πλεπκνλία από απηνύο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο αθόκα θαη αλ έρεη ιεθζεί κεηά ηελ έλαξμε αληηκηθξνβηαθώλ ε βαθηεξηαηκηθή πλεπκνληνθνθθηθή πλεπκνλία επαηζζεζία 93% Οη «άηππνη» κηθξννξγαληζκνί ΓΔΝ αλαπηύζζνληαη ζε θνηλά ζξεπηηθά πιηθά

25 GRAM ΥΡΧΖ ΚΑΗ Κ/Α Π.Τ. ΠΤ πνπ απεηθνλίδεηαη >5cm ζηελ πιάγηα νξζή αθη/θία ή >1cm ζηελ πιάγηα θαηαθεθιηκέλε πξέπεη λα παξαθεληάηαη Ζ θ/α ηνπ ΠΤ έρεη ρακειή επαηζζεζία αιιά πςειή εηδηθόηεηα

26 Ag Legionella: ΑΝΣΗΓΟΝΑ ΟΤΡΧΝ Δπαηζζεζία 70-90%, εηδηθόηεηα 99% Θεηηθό από ηελ πξώηε κέξα έσο αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά ηε λόζεζε Αληρλεύεη κόλν ηνλ νξόηππν 1 πνπ όκσο πξνθαιεί 80-95% ησλ ινηκώμεσλ Ag S. pneumoniae: Δπαηζζεζία 50-80%, εηδηθόηεηα >90% Παξακέλεη ζεηηθό παξά ηελ αληηκηθξνβηαθή αγσγή γηα κήλεο Φεπδώο (+) ζε θνξείο, εκβνιηαζκό θαη ινηκώμεηο από S. viridans, Enterococcus faecalis, αλαεξόβηνπο Str.

27 ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΑΣΤΠΑ Έρνπλ επηδεκηνινγηθή θπξίσο αμία 2 δείγκαηα (έλαξμε λόζνπ θαη αλάξξσζε) Σεηξαπιαζηαζκόο ηίηινπ IgG αληηζσκάησλ ή νξναλαζηξνθή

28 ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ CRP : θηλεηηθή θιηληθή πνξεία όρη ΓΓ κεηαμύ βαθηεξηαθήο ηνγελνύο ΠΚ όρη ζπζρέηηζε κε βαξύηεηα PCT: ζε βαθηεξηαθή, όρη ζε ηνγελή ή άηππε ΠΚ ζπζρεηίδεηαη κε ηε βαξύηεηα παξακνλή ηελ 3 ε εκέξα ζλεηόηεηα

29 ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Πνζνηηθή θ/α BAL, PSB δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζηελ ΠΚ έρνπλ ζέζε ζε: Αλνζνθαηαζηαικέλνπο Τπνςία θπκαηίσζεο Υξόληα (κε ιπόκελε) πλεπκνλία Τπνςία λενπιαζίαο Τπνςία μέλνπ ζώκαηνο

30 Πνηα είλαη ε θαηάιιειε εκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή;

31 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ 1. Σόπνο λνζειείαο (πηζαλό παζνγόλν, βαξύηεηα λόζνπ) 2. Δπίπησζε αλζεθηηθόηεηαο 3. Παξάγνληεο ηνπ αζζελνύο (ηζηνξηθό, αιιεξγίεο)

32 Η. Δμσλνζνθνκεηαθή αγσγή ζε άηνκα ρσξίο ζπλ-λνζεξόηεηεο θαη ρσξίο ιήςε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ην ηειεπηαίν 3κελν IDSA/ATS 2007: καθξνιίδε ή δνμπθπθιίλε ERS/ESCMID 2005: ακνμηθηιιίλε ή δνμπθπθιίλε ή ακνμηθηιιίλε/θιαβνπιαληθό ή καθξνιίδε ή αλ/θή θηλνιόλε ΚΕΕΛΠΝΟ 2007: ακνμηθηιιίλε καθξνιίδε

33 ATS IDSA 2007 In regions with a high rate (>25%) of infection with high-level (MIC > 16 mg/ml) macrolideresistant S. pneumoniae, consider the use of respiratory quinolones or the combinations of b-lactam plus macrolide for any patient, including those without comorbidities

34 ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ S. pneumoniae ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ενήλικερ: Πεληθηιιίλε 48.3% Κεθνπξνμίκε 46.1% Κεθηξηαμόλε 5.6% Δξπζξνκπθίλε 48.3% Κνηξηκνμαδόιε 40.4% Σεηξαθπθιίλε 32.6% Poulakou et al, Int J Antimicrob Agents 2007

35 ΚΛΗΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΑ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ Γελ έρεη αλαθεξζεί θιηληθή απνηπρία ζε επαξθείο δόζεηο β-ιαθηακηθώλ αληηβηνηηθώλ ηειέρε S. pneumoniae κε MIC > 4-8 κg/ml απαληνύλ ηθαλνπνηεηηθά ζε 2g/125mg Υ 2 ακνμπθηιιίλεο/θιαβνπιαληθνύ Αληίζεηα, ε αληνρή ζηηο καθξνιίδεο θαη ηηο θηλνιόλεο ζπλνδεύεηαη από θιηληθή απνηπρία

36 ΗΗ. Δμσλνζνθνκεηαθή αγσγή ζε άηνκα κε ζπλ-λνζεξόηεηεο* ή ιήςε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ην ηειεπηαίν 3κελν** ( θίλδπλνο DRSP) Αλαπλεπζηηθή θηλνιόλε (ιεβνθινμαζίλε ή κνμηθινμαζίλε) ή β-ιαθηάκε + καθξνιίδε *Αιθννιηζκόο, ρξόληα επαηνπάζεηα, ΥΝΑ, ΥΑΠ, ΚΑ, Γ, θαθνήζεηα, αζπιελία, αλνζνθαηαζηνιή **Απνθπγή ρνξήγεζεο ίδηαο θαηεγνξίαο αληηκηθξνβηαθώλ

37 ΗΗΗ. Αζζελείο λνζειεπόκελνη εθηόο ΜΔΘ IDSA/ATS 2007: αλ/θή θηλνιόλε β-ιαθηάκε (ακπηθηιιίλε, θεθνηαμίκε, θεθηξηαμόλε, εξηαπελέκε) + καθξνιίδε ΚΕΕΛΠΝΟ 2007: ακηλνπεληθηιιίλε/αλαζηνιέαο β-ιαθηακαζώλ ή κε αληηςεπδνκνλαδηθή θεθαινζπνξίλε γ γελεάο (θεθηξηαμόλε, θεθνηαμίκε) + καθξνιίδε ή (ζε εηζξόθεζε) θιηληακπθίλε αλ/θή θηλνιόλε

38 Timing of Antibiotic Administration and Outcomes for Medicare Patients Hospitalized With Community- Acquired Pneumonia P. Houck, et al. Arch Intern Med. 2004;164:637

39 Πνζνζηό 30-40% ησλ αζζελώλ πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν κε αξρηθή δηάγλσζε ΠΚ έρνπλ ηειηθά άιιε λόζν Kanwar et al. Chest 2007;131 Chandra A et al. Am J Emerg Med 2010;28:862 πληζηάηαη ρνξήγεζε ηεο πξώηεο δόζεο αληηβηνηηθώλ ζηο ημήμα επειγόνηυν IDSA/ATS Guidelines L. Mandell, CID 2007

40 ΗV. Αζζελείο λνζειεπόκελνη ζηε ΜΔΘ Υσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα Ps. Aeruginosa IDSA/ATS 2007: β-ιαθηάκε (ακπηθηιιίλε/ζνπιβαθηάκε, θεθηξηαμόλε, θεθνηαμίκε) + αδηζξνκπθίλε ή αλ/θή θηλνιόλε Αλ/θή θηλνιόλε + αδηξενλάκε ΚΕΕΛΠΝΟ 2007: κε αληηςεπδνκνλαδηθή γ γεληάο θεθαινζπνξίλε (θεθηξηαμόλε, θεθνηαμίκε) + καθξνιίδε ή αλ/θή θηλνιόλε Τπνςία CA-MRSA: + βαλθνκπθίλε ή ιηλεδνιίδε

41 ΗV. Αζζελείο λνζειεπόκελνη ζηε ΜΔΘ Με παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα Ps. Aeruginosa Πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε ή θεθηπίκε ή θαξβαπελέκε ή αδηξενλάκε (ζε αιιεξγία) + ζηπξνθινμαζίλε ή ιέβνθινμαζίλε ή ακηλνγιπθνζίδε + αδηζξνκπθίλε ή ακηλνγιπθνζίδε + αλ/θή θηλνιόλε

42 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ Ps. aeruginosa νβαξέο, ππνηξνπηάδνπζεο AECB κε ιήςε αληηβηνηηθώλ θαη ζηεξνεηδώλ Bξνγρεθηαζίεο Πξνεγνύκελε ιήςε αληηβηνηηθώλ Πξνεγνύκελε λνζειεία, ηδηαίηεξα ζε ΜΔΘ πκβαηή Gram-ρξώζε πηπέισλ

43 ΓΟΟΛΟΓΗΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ (ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ) Αδηζξνκπθίλε Κιαξηζξνκπθίλε Ακνμπθηιιίλε Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε Κεθηξηαμόλε Κεθνηαμίκε Αδηξενλάκε Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε Δξηαπελέκε Μνμηθινμαζίλε Λεβνθινμαζίλε Κιηληακπθίλε 500mg / 24h 500mg / 12h 1g / 6h 3g / 6h 2g / 24h 2g / 6h 2g / 6h 4.5g / 6h 1g / 24h 400mg / 24h 750mg / 24h 600mg / 8h

44 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΚΡΟΛΗΓΧΝ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΠΚ Βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο ππνζηεξίδνπλ όηη ε πξνζζήθε καθξνιίδεο ζηε ζεξαπεία ηεο ζνβαξήο ΠΚ βειηηώλεη ηελ επηβίσζε Πηζαλέο αηηίεο: πλύπαξμε αηύπσλ (5-38%) Αληηθιεγκνλώδεο δξάζε απειεπζέξσζεο ηνμηλώλ ινηκνγόλνπ δύλακεο

45 Combination antibiotic therapy with macrolides improves survival in intubated patients with community-acquired pneumonia I. Martin-Loeches et al, ICM 2010;36:612

46 Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο

47 Αιιαγή ηνπ αξρηθνύ αληηκηθξνβηαθνύ ζρήκαηνο πξηλ ηηο πξώηεο 72 ώξεο ζε θιηληθή επηδείλσζε (πξώηκε ζεξαπεπηηθή απνηπρία) Κάιπςε επξύηεξνπ θάζκαηνο κηθξνβίσλ όπσο: Legionella DRSP Ps. aeruginosa S. aureus αλαεξόβηα απνκόλσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ παξάγνληα ( 50%, ζε ώξεο) αληηβηόγξακκα

48 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ Θεξκνθξαζία < 37 ν C θύμεηο < 100/ιεπηό πρλόηεηα αλαπλνώλ < 24/ιεπηό ΑΠ > 90mmHg SatO 2 > 90% ή PO 2 > 60mmHg κε FiO Ηθαλόηεηα ιήςεο θαξκάθσλ από ην ζηόκα Καιό επίπεδν επηθνηλσλίαο

49 Υνξήγεζε ησλ αληηβηνηηθώλ per os όηαλ ν αζζελήο παξνπζηάδεη θιηληθή βειηίσζε, αηκνδπλακηθή ζηαζεξόηεηα θαη κπνξεί λα ιάβεη αγσγή από ην ζηόκα Tα ρνξεγνύκελα από ηνπ ζηόκαηνο αληηβηνηηθά πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα ή ηεο ίδηαο νκάδαο κε ηα ελδνθιέβηα Αλ ν αζζελήο ιακβάλεη β-ιαθηάκε θαη καθξνιίδε, ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε καθξνιίδεο po εθ όζνλ δελ έρνπλ απνκνλσζεί DRSP ή Gram(-) Μεηά ηελ αιιαγή κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε έμνδνο ηνπ αζζελνύο από ην λνζνθνκείν ζε ώξεο IDSA/ATS Guidelines, CID 2007

50 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο αγσγήο ζπληζηάηαη λα είλαη 7-10 εκέξεο θαη πάλησο όρη ιηγόηεξν από 5 εκέξεο Γηαθνπή αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο κεηά από ώξεο αππξεμίαο θαη 1 θξηηήξηα έιιεηςεο θιηληθήο ζηαζεξόηεηαο IDSA/ATS Guidelines, CID 2007

51 ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Παξάηαζε ηεο ζεξαπείαο ζπληζηάηαη όηαλ : ν αζζελήο δελ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θιηληθά ππάξρνπλ ζεκεία λεθξσηηθήο πλεπκνλίαο εκθαληζζνύλ εμσπλεπκνληθέο επηπινθέο (πρ. ελδνθαξδίηηδα, κεληγγίηηδα) ε ΠΚ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο, όπσο Legionella, Ps. aeruginosa ή S. aureus κε κηθξνβηαηκία ( 14 εκέξεο) IDSA/ATS Guidelines, CID 2007

52 ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 6-15% ησλ λνζειεπνκέλσλ κε ΠΚ 40% ζηε ΜΔΘ Μνξθέο Δπηδείλσζε ηηο πξώηεο 72 ώξεο Όρη αλακελόκελε βειηίσζε κεηά ηηο 72 ώξεο Βξαδέσο ιπνκέλε: επηκνλή αθη/θώλ επξεκάησλ > 30 εκέξεο Αλακελόκελε αθη/θή ιύζε: πλεπκνληνθνθθηθή πλεπκνλία: 4 εβδ. πλεπκνλία από Legionella: 12 εβδ.

53 ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ Αζςνήθη παθογόνα S. aureus Πποζεκηική εξέηαζη παπαγόνηων κινδύνος ΑΠΟΤΥΦΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ Κακή αποππόθηζη Ανεπαπκήρ δοζολογία Αλλεπγική ανηίδπαζη Μη ζςμμόπθυζη αζθενούρ ΑΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ TB Άηςπα μςκοβακηηπίδια Μύκηηερ Pneumocystis carinii Πςπεηόρ Q Ψιηηάκυζη Leptospira spp. Bacillus anthracis Yersinia pestis Francisella tularensis Hantavirus ΔΠΙΠΛΟΚΔΣ Πνεςμονικέρ Παπαπνεςμονική ζςλλογή Εμπύημα Πνεςμονικό απόζηημα ARDS Νοζοκομειακή πνεςμονία Δξωπνεςμονικέρ Φλεβίηιδα ζε καθεηήπα Μεηαζηαηικέρ λοιμώξειρ Σηταιμία Μη λοιμώδειρ επιπλοκέρ (ΚΑ, ΟΕΜ κλπ) ΛΑΝΘΑΣΜΔΝΗ ΓΙΑΓΝΩΣΗ Σςνήθη αίηια Πνεςμονική εμβολή/έμθπακηο Πνεςμονικό οίδημα Βπογσογενήρ καπκίνορ Βπογσεκηαζίερ Αζςνήθη αίηια Ηυζινοθιλική πνεςμονία Θδιοπαθήρ πνεςμονική ίνυζη Κςτελιδική αιμοππαγία Ξένο ζώμα Σςγγενείρ διαμαπηίερ (απόλςμα)

54 Διακοπή καπνίζμαηορ ΠΡΟΛΖΦΖ Κάπληζκα: ν ηζρπξόηεξνο αλεμάξηεηνο παξάγσλ θηλδύλνπ γηα ΠΚ ζε πγηείο ελήιηθεο Ανηιπνεςμονιοκοκικόρ εμβολιαζμόρ Πξόιεςε δηεζεηηθήο λόζνπ θαηά 44%-75% ζλεηόηεηαο, επηπινθώλ θαη δηάξθεηαο λνζειείαο Ανηιγπιπικόρ εμβολιαζμόρ Πξόιεςε πλεπκνλίαο θαηά 29-32% Jackson LA, NEJM 2003;348:1747 Fisman D, CID 2006;42:1093 εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν θαη ζλεηόηεηαο θαηά 50% Nichol KL, NEJM 2003

55 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΑΝΣΗΓΡΗΠΗΚΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ Παηδηά 6 κελώλ 4 εηώλ Άηνκα 50 εηώλ Άηνκα πνπ δνύλ κε ή θξνληίδνπλ αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ γηα επηπινθέο Άηνκα < 19 εηώλ ππό αγσγή κε αζπηξίλε Έγθπεο Αζζελείο κε ρξόληα λνζήκαηα Αζζελείο κε αλνζνθαηαζηνιή Άηνκα πνπ δνπλ ζε ηδξύκαηα ή θιηληθέο ρξνλίσο παζρόλησλ

56 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΑΝΣΗΠΝΔΤΜΟΝΗΟΚΟΚΚΗΚΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ Παηδηά ειηθίαο 2 κελώλ - 5 εηώλ (ζπδεπγκέλν 7δύλακν) Άηνκα 65 εηώλ Άηνκα 5-64 εηώλ κε: Καξδηαγγεηαθή λόζν (εθηόο ΑΤ), αλαπλεπζηηθή λόζν, Γ, αιθννιηζκό, θίξξσζε, ΥΝΑ, αζπιελία, αλνζνθαηαζηνιή ACIP 10/08: Άηνκα εηώλ κε βξνγρηθό άζζκα Καπληζηέο εηώλ

57 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ

58 ATS/IDSA GUIDELINES, AJRCCM ATS/IDSA GUIDELINES, AJRCCM 2005;171:388 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ (HAP) Ζ πλεπκνλία πνπ εκθαλίδεηαη > 48 ώξεο κεηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ΠΝΕΤΜΟΝΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ (VAP) > 48 ώξεο κεηά ηελ έλαξμε επεκβαηηθνύ ΜΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ (HCAP) Ννζειεία γηα 2εκ. ην ηειεπηαίν 3κελν Γηακνλή ζε γεξνθνκείν ή θιηληθή ρξνλίσο παζρόλησλ ΔΦ αληηκηθξνβηαθή αγσγή, αηκνδηάιπζε ή θαζαξηζκόο ηξαύκαηνο ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο Έθζεζε ζε MDR

59

60 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 2 ε ζε ζπρλόηεηα λνζνθνκεηαθή ινίκσμε (5-15 ) 1 ε ζε ζπρλόηεηα ζηνπο δηαζσιελσκέλνπο (9-27%) Παξάηαζε λνζειείαο θαηά 7-9 κέξεο Απνδηδόκελε ζηελ πλεπκνλία ζλεηόηεηα: 30-40% ;; Rotstein et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:19

61 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ VAP πξώηκεο έλαξμεο (< 4 εκέξεο) ΥΩΡΘ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR S. pneumoniae H. influenzae MSSA (θώκα-κδκ, Γ) Gram (-) εληεξνβαθη/δή (E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia) Αλαεξόβηα VAP όςηκεο έλαξμεο ( 5ε εκέξα) ή ΜΕ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR Ps. aeruginosa Acinetobacter MRSA Stenotrophomonas maltophilia ESBL Gram(-) εληεξνβαθη/δή πρλά πνιπκηθξνβηαθέο (ARDS)

62 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ MDR ΠΑΘΟΓΟΝΑ Λήςε αληηβηνηηθώλ ην ηειεπηαίν 3κελν Ννζειεία 5εκέξεο ζπρλόηεηα αλζεθηηθώλ κηθξνβίσλ ζηελ θνηλόηεηα ή ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή HCAP Αλνζνθαηαζηνιή ATS/IDSA Guidelines, AJRCCM 2005;171:388

63 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Σν είδνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ MDR παζνγόλσλ πνπ πξνθαινύλ ΝΠ δηαθέξεη: από λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ (θιηληθή, ΜΔΘ) αθόκα θαη ζην ίδην ηκήκα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ησλ αζζελώλ (παζνινγηθνί, ρεηξνπξγηθνί) ην είδνο ηεο πξνεγεζείζαο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο

64 ΓΗΑΓΝΧΖ - ΚΛΗΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ Νέα ή επηδεηλνύκελε πύθλσζε > 24h ΚΑΘ Παξνπζία 2* θιηληθώλ ζεκείσλ Πςπεηόρ ( 38,3 0 C) 4000 Λεςκά Πςώδειρ βπογσικέρ εκκπίζειρ Δπαηζζεζία: 69% Δηδηθόηεηα: 75% * Παξνπζία ελόο κόλν ζεκείνπ ζε αζζελείο κε: ARDS Αλεμήγεηε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ππό ΜΑ) Δπηδείλσζε ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ (ππό ΜΑ) Fabregas et al. Thorax 1999;54:867

65 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Λήςε δεηγκάησλ γηα θαι/α ΠΡΘΝ από ηελ έλαξμε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο

66 ΠΟΟΣΗΚΔ vs ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΛ/Δ Τπάξρεη έλαο αξηζκόο απνηθηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ θαι/α (δηαγλσζηηθόο νπδόο) ηθαλόο λα δηαρσξίζεη ηνλ απνηθηζκό από ηε ινίκσμε ή ηελ επηκόιπλζε Ο δηαγλσζηηθόο νπδόο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δείγκαηνο ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ: όρη ηξνπνπνίεζε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ηηο ηειεπηαίεο 72 ώξεο

67 Γιαγνωζηικόρ οςδόρ Μέζη εςαιζθηζία Μέζη ειδικόηηηα ΔΤΑ>10 6 cfu/ml 76 ± 9% 75 ± 28% BAL>10 4 cfu/ml 73 ± 18% 82 ± 19% PSB>10 3 cfu/ml 66 ± 19% 90 ± 15% Rotstein et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:19

68 ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ETA: επί αξλεηηθήο ρξώζεο Gram απνθιείεηαη ε πλεπκνλία ζε πνζνζηό 94% (ρσξίο αιιαγή αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ηηο ηειεπηαίεο 72 ώξεο) Blot et al. AJRCCM 2000;162:1731

69 Invasive approaches to the diagnosis of ventilator-associated pneumonia: A meta-analysis Invasive lower airway sampling consistently results in changes to antibiotic management among patients with suspected VAP. Despite these changes, however, regular use of bronchoscopy for the diagnosis of VAP does not alter mortality since it does not directly affect the initial antibiotic prescription. Shorr AF, CCM 2005;33:46

70 Bronchoscopic and nonbronchoscopic sampling for suspected VAP have been compared. Taken together, the evidence indicates that bronchoscopic sampling does not improve mortality, length of hospital stay, duration of mechanical ventilation, or length of intensive care unit stay. However, it may lead to a narrower antimicrobial regimen and/or more rapid deescalation of antimicrobial therapy.

71 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ζλεηόηεηα αλ ε αξρηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή είλαη αθαηάιιειε (25 vs 16%, p=0.034) Kollef et al. CHEST 1999;115:462 ζλεηόηεηα κε έλαξμε αγσγήο > 24 ώξεο (70 vs 28%, p<0.001) Iregui et al, CHEST 2002;122:262 Κύξηεο αηηίεο αθαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο: MDR παζνγόλα Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ ηνπηθή ρισξίδα

72

73 πληζηώκελε εκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή βάζεη δεδνκέλσλ αληνρήο ζηηο Διιεληθέο ΜΔΘ Γίθηπν WHONET ΚΔΔΛΠΝΟ 2007

74 Η. VAP πξώηκεο έλαξμεο ρσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR Κεθηξηαμόλε + θιαξηζξνκπθίλε ή αδηζξνκπθίλε ή Λεβνθινμαζίλε, κνμηθινμαζίλε ή Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε + ακηλνγιπθνζίδε

75 ΗΗ. VAP όςηκεο έλαξμεο ή κε παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR Αληηςεπδνκνλαδηθή θαξβαπελέκε ή Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε + Ακηλνγιπθνζίδε ή θνιηκπθίλε + Ληλεδνιίδε ή βαλθνκπθίλε (<2%)

76 ΓΟΟΛΟΓΗΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ (ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ) Κεθεπίκε 1-2g / 8-12 h Κεθηαδηδίκε 2g / 8h Ηκηπελέκε 500mg / 6h ή 1g/ 8h Μεξνπελέκε 1g / 8h Πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε 4.5g / 6h Λεβνθινμαζίλε 750mg / d ηπξνθινμαζίλε 400mg / 8h (600mg/ 12h) Βαλθνκπθίλε 15mg/kg / 12h Ληλεδνιίδε 600mg / 12h Γεληακπθίλε, ηνκπξακπθίλε 7mg/kg/d ζε κηα δόζε Ακηθαζίλε 20mg/kg/d ζε κηα δόζε

77 Aπνθιηκάθσζε ηεο αγσγήο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαιιηεξγεηώλ Βξαρύηεξε λνζειεία ζηε ΜΔΘ θαη ην λνζνθνκείν Υακειόηεξε ζλεηόηεηα Giantsou E, ICM 2007;33:1533

78 ΜΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Αλ ην παζνγόλν είλαη Gram (-) αιιά όρη MDR, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κνλνζεξαπεία κε έλα από ηα παξαθάησ αληηβηνηηθά: ηπξνθινμαζίλε Λεβνθινμαζίλε Ηκηπελέκε, κεξνπελέκε Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε Κεθηπίκε

79 ΣΟΥΔΤΜΔΝΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Ps. aeruginosa: ζπλδπαζκόο αληηςεπδνκνλαδηθώλ αληηβηνηηθώλ Acinetobacter: θαξβαπελέκεο, ζνπιβαθηάκε, θνιηκπθίλε ESBL εληεξνβαθηεξηνεηδή: θαξβαπελέκεο, όρη θεθαινζπνξίλεο αθόκα θαη επί επαηζζεζίαο in vitro MRSA: κνλνζεξαπεία κε ιηλεδνιίδε > βαλθνκπθίλε Δηζπλεόκελε θνιηκπθίλε ζε VAP από πνιπαλζεθηηθά Gram (-) πνπ δε βειηηώλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή αγσγή ATS/IDSA Guidelines, AJRCCM 2005;171:388

80 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 7 ημέπερ αλ ππάξρεη θιηληθή βειηίσζε 14 ημέπερ αλ ην αίηην είλαη P. aeruginosa Chastre et al, JAMA 2003

81 Rotstein et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:19

82

83

84 ΔΤΥΑΡΗΣΧ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Am J Respir Crit Care Med 2005 Ενδονοσοκομειακή πνευμονία (HAP): ηπνευμονία που εκδηλώνεται σε >48 ώρες από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Οξηζκόο Η ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ (κεξηθώο αλαζηξέςηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

NEW GUIDELINES FOR HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.

NEW GUIDELINES FOR HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ. NEW GUIDELINES FOR HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA Το 2005 οι ATS και IDSA δημοσίευσαν τις

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ. Καηεξίλα Μαλίθα Λέθηνξαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθώλ Λνηκώμεσλ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ

Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ. Καηεξίλα Μαλίθα Λέθηνξαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθώλ Λνηκώμεσλ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ Καηεξίλα Μαλίθα Λέθηνξαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθώλ Λνηκώμεσλ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Δηζπλεόκελα αληηβηνηηθά: πιενλεθηήκαηα Παξνρή πςειώλ δόζεσλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 Κσλζηαληίλνο Β. Βαζηιεηάδεο Δπηκειεηήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ - πνηα ε βαζηθή αξρή ησλ κεζόδσλ; - πνηεο νη αληίζηνηρεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΔΤΣΤΥΙΟ Θ. ΛΟΣΟΡΙΔΗ ΙΟΤΝΙΟ 2011 Ση νξίδνπκε Υεκεηνπξνθύιαμε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΥΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΛΛΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ

ΒΡΟΓΥΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΛΛΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΒΡΟΓΥΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΛΛΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ Ο Aspergillus,ζαπξνθπηηθόο κύθεηαο,πήξε ην όλνκα ηνπ από ηνλ ηεξέα θαη βνηαλνιόγν Micheli ιόγσ ηεο νκνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα