ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο"

Transcript

1 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011

2 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη δελ έρεη λνζειεπζεί ζε λνζνθνκείν έσο θαη δύν εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ

3 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ Δπνρηαθή θαηαλνκή (ρεηκώλαο, άλνημε) ΔΤΡΧΠΖ: /1000 ελήιηθεο ΖΠΑ: 5-11/1000 ελήιηθεο 6 ε αηηία ζαλάηνπ 1 ε αηηία ζαλάηνπ από ινηκώδε λνζήκαηα 58-89% ππνθείκελν λόζεκα

4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ κεγάιε ειηθία (> 65) θάπληζκα αιθννιηζκόο παρπζαξθία ππνζξεςία ζπλ-λνζεξόηεηεο (ΥΑΠ, ΚΑ, ΥΝΑ, θαθνήζεηεο, θ.ά.) ηνγελείο ινηκώμεηο θάξκαθα

5 Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΚ ΚΑΣΑ ΟΜΑΓΔ ΖΛΗΚΗΑ

6 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ βήσαρ ξηπόρ ή παπαγυγικόρ με πςώδη, βλεννοπςώδη ή και αιμαηηπή απόσπεμτη (>90%) ππξεηόο ή ππνζεξκία ξίγε, εθηδξώζεηο πιεπξηηηθνύ ηύπνπ ζσξαθηθό άιγνο δύζπλνηα, ηαρύπλνηα κε εηδηθά ζπκπηώκαηα (θαθνπρία, κπαιγίεο, αλνξεμία, θνηιηαθό άιγνο, θεθαιαιγία) Νέα εζηιακά εςπήμαηα ζηην θςζική εξέηαζη ηος θώπακα Οξέα ζςμπηώμαηα εκηόρ ηηρ ηασύπνοιαρ μποπεί να λείποςν από ηοςρ ηλικιυμένοςρ ( 65). ςσνή είναι η ζύγσςζη και ζςμπηώμαηα και ζημεία αποπύθμιζηρ ςποκείμενυν νόζυν

7 ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΠΚ Ζ αθηηλνγξαθία ζώξαθνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΠΚ: ινβώδεο πύθλσζε βξνγρνπλ/θέο εζηίεο δηάκεζεο δηεζήζεηο ηήμεηο λεθεινεηδή δηεζήκαηα ππεδσθνηηθή ζπιινγή Αξλεηηθή αθηηλνγξαθία ζώξαθνο ζε: εκθύζεκα πξώηκν ζηάδην (24-48 ώξεο) νπδεηεξνπελία βαξηά αθπδάησζε

8 ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΠΚ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΕΤΑΘΘΗΘΑ ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ Ππξεηόο + βήραο 80% 10% + ηξίδνληεο 75% 50% + πύθλσζε 70% 75% + ιεπθνθπηηάξσζε 65% 85%

9 Κοινόηηηα Νοζοκομείο ΜΔΘ < 1% 5-15% (25%) 25-40% 50-80% 20-50% 5-10% ηυν νοζηλεςομένυν

10 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΚ

11 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΑΠΟ CA-MRSA 2% ησλ ΠΚ πνπ απαηηνύλ λνζειεία πλδπάδεηαη κε: Γ, γξίπε, SSTI, ESRD, IVDU, αιιά θαη ζε λένπο πγηείο ελήιηθεο Panton-Valentine leucocidin (PVL) βαξεηά λεθξσηηθή πλεπκνλία κε ΟΑΑ, shock, αηκόθπξηα-αηκόπηπζε θαη ιεπθνπελία Θλεηόηεηα 40%

12 Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε ΠΚ;

13 PNEYMONIA SEVERITY INDEX (PSI) Fine M, NEJM 1997;336:243

14 PNEYMONIA SEVERITY INDEX (PSI) Fine M, NEJM 1997;336:243

15 CURB-65 Lim WS, et al. Thorax 2003;58:377

16 CRB-65 Lim WS, et al. Thorax 2003;58:377

17 ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Τπνμπγνλαηκία Πξνζβνιή > ελόο ινβνύ Δπηπινθέο (πι. ζπιινγή, εκπύεκα, κεηαζηαηηθέο ινηκώμεηο θ.ά.) Απνξξύζκηζε ππνθείκελεο λόζνπ Αληθαλόηεηα ιήςεο θαξκάθσλ per os Κνηλσληθνί ιόγνη

18 ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Γηαηήξεζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ αζζελνύο θαη ζεξάπνληα Άμεζη επικοινυνία με ηον ιαηπό εάν: πςπεηόρ > 4 ημέπερ, επιδείνυζη δύζπνοιαρ, διαηαπασή επιπέδος ζςνείδηζηρ, αδςναμία λήτηρ ηποθήρ ή/και ςγπών Σν θιηληθό απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο αμηνινγείηαη κεηά από ηηο 3 πξώηεο εκέξεο, ελώ ε πιήξεο απνδξνκή ηεο λόζνπ αλακέλεηαη κεηά από 3 εβδνκάδεο To 86% ησλ αζζελώλ ζα εκθαλίδεη έλα ηνπιάρηζηνλ ππνιεηκκαηηθό ζύκπησκα ηεο λόζνπ πέξαλ ηνπ 1 κελόο

19 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΔΘ IDSA/ATS ATS ΜΕΘΖΟΝ Ή 3 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΘΖΟΝΑ Μεραληθόο αεξηζκόο επηηθό shock ΕΛΑΟΝΑ ΑΠ <90 Πξνζβνιή > 1 ινβνύ PaO2/FiO2 < 250 ύγρηζε Αλ/θή ζπρλόηεηα > 30 BUN > 20mg/dL Λεπθά < 4000 ΑΜΠ < Τπνζεξκία (< 36 0 C)

20 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ Όσι ζε εξυηεπικούρ αζθενείρ ΕΚΣΟ: Απνηπρία αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ε νοζηλεςόμενοςρ αζθενείρ: Καιιηέξγεηεο αίκαηνο Υ 2 Υξώζε Gram θαη θαιιηέξγεηα πηπέισλ Υξώζε Gram θαη θαιιηέξγεηα πιεπξηηηθνύ πγξνύ Αληηγόλν Legionella ζηα νύξα Αληηγόλν S. Pneumoniae ζηα νύξα Οξνινγηθόο έιεγρνο γηα άηππα (ΜΔΘ)

21 ΔΝΓΔΗΞΖ Κ/α αίκαηνο Κ/α πηπέισλ Ag Ag Leg. ζηα νύξα Ag S.pneumo ζηα νύξα Άιιν Δηζαγσγή ζηε ΜΔΘ Υ Υ Υ Υ Υ Απνηπρία αγσγήο Υ Υ Υ ζην ζπίηη Γηεζήκαηα κε Υ Υ Υ θνηιόηεηεο Λεπθνπελία Υ Υ Αιθννιηζκόο Υ Υ Υ Υ νβαξή ΥΑΠ Υ Αζπιελία Υ Υ Τπεδσθνηηθή X X X X X ζπιινγή

22 ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Θεηηθέο ζε 5-15% Λήςε αληηκηθξνβηαθώλ θαηά 50% Μεγαιύηεξε επαηζζεζία ζε βαξηά λόζν θαη ζε αζζελείο κε αζπιελία ή ιεπθνπελία 30-60% ησλ (+): S. pneumoniae Φεπδώο ζεηηθέο ζε επηκόιπλζε από coagulase (-) Staph δε ζεξαπεύνπκε κεκνλσκέλεο αηκνθ/εο ζεηηθέο γηα S. epidermidis

23 GRAM ΥΡΧΖ ΠΣΤΔΛΧΝ Δθηίκεζε θαηαιιειόηεηαο δείγκαηνο: < 10 επηζειηαθά θύηηαξα θαη > 25 ππνζθαίξηα / νπηηθό πεδίν Άκεζε πιεξνθνξία γηα ηελ εκπεηξηθή επηινγή αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο Δπαηζζεζία γηα S. pneumoniae 90% θαη H. Influenzae 60%

24 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΣΤΔΛΧΝ Αξλεηηθή θ/α πηπέισλ γηα S. aureus θαη Gram (-) απνθιείεη ηελ πλεπκνλία από απηνύο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο αθόκα θαη αλ έρεη ιεθζεί κεηά ηελ έλαξμε αληηκηθξνβηαθώλ ε βαθηεξηαηκηθή πλεπκνληνθνθθηθή πλεπκνλία επαηζζεζία 93% Οη «άηππνη» κηθξννξγαληζκνί ΓΔΝ αλαπηύζζνληαη ζε θνηλά ζξεπηηθά πιηθά

25 GRAM ΥΡΧΖ ΚΑΗ Κ/Α Π.Τ. ΠΤ πνπ απεηθνλίδεηαη >5cm ζηελ πιάγηα νξζή αθη/θία ή >1cm ζηελ πιάγηα θαηαθεθιηκέλε πξέπεη λα παξαθεληάηαη Ζ θ/α ηνπ ΠΤ έρεη ρακειή επαηζζεζία αιιά πςειή εηδηθόηεηα

26 Ag Legionella: ΑΝΣΗΓΟΝΑ ΟΤΡΧΝ Δπαηζζεζία 70-90%, εηδηθόηεηα 99% Θεηηθό από ηελ πξώηε κέξα έσο αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά ηε λόζεζε Αληρλεύεη κόλν ηνλ νξόηππν 1 πνπ όκσο πξνθαιεί 80-95% ησλ ινηκώμεσλ Ag S. pneumoniae: Δπαηζζεζία 50-80%, εηδηθόηεηα >90% Παξακέλεη ζεηηθό παξά ηελ αληηκηθξνβηαθή αγσγή γηα κήλεο Φεπδώο (+) ζε θνξείο, εκβνιηαζκό θαη ινηκώμεηο από S. viridans, Enterococcus faecalis, αλαεξόβηνπο Str.

27 ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΑΣΤΠΑ Έρνπλ επηδεκηνινγηθή θπξίσο αμία 2 δείγκαηα (έλαξμε λόζνπ θαη αλάξξσζε) Σεηξαπιαζηαζκόο ηίηινπ IgG αληηζσκάησλ ή νξναλαζηξνθή

28 ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ CRP : θηλεηηθή θιηληθή πνξεία όρη ΓΓ κεηαμύ βαθηεξηαθήο ηνγελνύο ΠΚ όρη ζπζρέηηζε κε βαξύηεηα PCT: ζε βαθηεξηαθή, όρη ζε ηνγελή ή άηππε ΠΚ ζπζρεηίδεηαη κε ηε βαξύηεηα παξακνλή ηελ 3 ε εκέξα ζλεηόηεηα

29 ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Πνζνηηθή θ/α BAL, PSB δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζηελ ΠΚ έρνπλ ζέζε ζε: Αλνζνθαηαζηαικέλνπο Τπνςία θπκαηίσζεο Υξόληα (κε ιπόκελε) πλεπκνλία Τπνςία λενπιαζίαο Τπνςία μέλνπ ζώκαηνο

30 Πνηα είλαη ε θαηάιιειε εκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή;

31 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ 1. Σόπνο λνζειείαο (πηζαλό παζνγόλν, βαξύηεηα λόζνπ) 2. Δπίπησζε αλζεθηηθόηεηαο 3. Παξάγνληεο ηνπ αζζελνύο (ηζηνξηθό, αιιεξγίεο)

32 Η. Δμσλνζνθνκεηαθή αγσγή ζε άηνκα ρσξίο ζπλ-λνζεξόηεηεο θαη ρσξίο ιήςε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ην ηειεπηαίν 3κελν IDSA/ATS 2007: καθξνιίδε ή δνμπθπθιίλε ERS/ESCMID 2005: ακνμηθηιιίλε ή δνμπθπθιίλε ή ακνμηθηιιίλε/θιαβνπιαληθό ή καθξνιίδε ή αλ/θή θηλνιόλε ΚΕΕΛΠΝΟ 2007: ακνμηθηιιίλε καθξνιίδε

33 ATS IDSA 2007 In regions with a high rate (>25%) of infection with high-level (MIC > 16 mg/ml) macrolideresistant S. pneumoniae, consider the use of respiratory quinolones or the combinations of b-lactam plus macrolide for any patient, including those without comorbidities

34 ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ S. pneumoniae ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ενήλικερ: Πεληθηιιίλε 48.3% Κεθνπξνμίκε 46.1% Κεθηξηαμόλε 5.6% Δξπζξνκπθίλε 48.3% Κνηξηκνμαδόιε 40.4% Σεηξαθπθιίλε 32.6% Poulakou et al, Int J Antimicrob Agents 2007

35 ΚΛΗΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΑ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ Γελ έρεη αλαθεξζεί θιηληθή απνηπρία ζε επαξθείο δόζεηο β-ιαθηακηθώλ αληηβηνηηθώλ ηειέρε S. pneumoniae κε MIC > 4-8 κg/ml απαληνύλ ηθαλνπνηεηηθά ζε 2g/125mg Υ 2 ακνμπθηιιίλεο/θιαβνπιαληθνύ Αληίζεηα, ε αληνρή ζηηο καθξνιίδεο θαη ηηο θηλνιόλεο ζπλνδεύεηαη από θιηληθή απνηπρία

36 ΗΗ. Δμσλνζνθνκεηαθή αγσγή ζε άηνκα κε ζπλ-λνζεξόηεηεο* ή ιήςε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ην ηειεπηαίν 3κελν** ( θίλδπλνο DRSP) Αλαπλεπζηηθή θηλνιόλε (ιεβνθινμαζίλε ή κνμηθινμαζίλε) ή β-ιαθηάκε + καθξνιίδε *Αιθννιηζκόο, ρξόληα επαηνπάζεηα, ΥΝΑ, ΥΑΠ, ΚΑ, Γ, θαθνήζεηα, αζπιελία, αλνζνθαηαζηνιή **Απνθπγή ρνξήγεζεο ίδηαο θαηεγνξίαο αληηκηθξνβηαθώλ

37 ΗΗΗ. Αζζελείο λνζειεπόκελνη εθηόο ΜΔΘ IDSA/ATS 2007: αλ/θή θηλνιόλε β-ιαθηάκε (ακπηθηιιίλε, θεθνηαμίκε, θεθηξηαμόλε, εξηαπελέκε) + καθξνιίδε ΚΕΕΛΠΝΟ 2007: ακηλνπεληθηιιίλε/αλαζηνιέαο β-ιαθηακαζώλ ή κε αληηςεπδνκνλαδηθή θεθαινζπνξίλε γ γελεάο (θεθηξηαμόλε, θεθνηαμίκε) + καθξνιίδε ή (ζε εηζξόθεζε) θιηληακπθίλε αλ/θή θηλνιόλε

38 Timing of Antibiotic Administration and Outcomes for Medicare Patients Hospitalized With Community- Acquired Pneumonia P. Houck, et al. Arch Intern Med. 2004;164:637

39 Πνζνζηό 30-40% ησλ αζζελώλ πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν κε αξρηθή δηάγλσζε ΠΚ έρνπλ ηειηθά άιιε λόζν Kanwar et al. Chest 2007;131 Chandra A et al. Am J Emerg Med 2010;28:862 πληζηάηαη ρνξήγεζε ηεο πξώηεο δόζεο αληηβηνηηθώλ ζηο ημήμα επειγόνηυν IDSA/ATS Guidelines L. Mandell, CID 2007

40 ΗV. Αζζελείο λνζειεπόκελνη ζηε ΜΔΘ Υσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα Ps. Aeruginosa IDSA/ATS 2007: β-ιαθηάκε (ακπηθηιιίλε/ζνπιβαθηάκε, θεθηξηαμόλε, θεθνηαμίκε) + αδηζξνκπθίλε ή αλ/θή θηλνιόλε Αλ/θή θηλνιόλε + αδηξενλάκε ΚΕΕΛΠΝΟ 2007: κε αληηςεπδνκνλαδηθή γ γεληάο θεθαινζπνξίλε (θεθηξηαμόλε, θεθνηαμίκε) + καθξνιίδε ή αλ/θή θηλνιόλε Τπνςία CA-MRSA: + βαλθνκπθίλε ή ιηλεδνιίδε

41 ΗV. Αζζελείο λνζειεπόκελνη ζηε ΜΔΘ Με παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα Ps. Aeruginosa Πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε ή θεθηπίκε ή θαξβαπελέκε ή αδηξενλάκε (ζε αιιεξγία) + ζηπξνθινμαζίλε ή ιέβνθινμαζίλε ή ακηλνγιπθνζίδε + αδηζξνκπθίλε ή ακηλνγιπθνζίδε + αλ/θή θηλνιόλε

42 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ Ps. aeruginosa νβαξέο, ππνηξνπηάδνπζεο AECB κε ιήςε αληηβηνηηθώλ θαη ζηεξνεηδώλ Bξνγρεθηαζίεο Πξνεγνύκελε ιήςε αληηβηνηηθώλ Πξνεγνύκελε λνζειεία, ηδηαίηεξα ζε ΜΔΘ πκβαηή Gram-ρξώζε πηπέισλ

43 ΓΟΟΛΟΓΗΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ (ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ) Αδηζξνκπθίλε Κιαξηζξνκπθίλε Ακνμπθηιιίλε Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε Κεθηξηαμόλε Κεθνηαμίκε Αδηξενλάκε Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε Δξηαπελέκε Μνμηθινμαζίλε Λεβνθινμαζίλε Κιηληακπθίλε 500mg / 24h 500mg / 12h 1g / 6h 3g / 6h 2g / 24h 2g / 6h 2g / 6h 4.5g / 6h 1g / 24h 400mg / 24h 750mg / 24h 600mg / 8h

44 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΚΡΟΛΗΓΧΝ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΠΚ Βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο ππνζηεξίδνπλ όηη ε πξνζζήθε καθξνιίδεο ζηε ζεξαπεία ηεο ζνβαξήο ΠΚ βειηηώλεη ηελ επηβίσζε Πηζαλέο αηηίεο: πλύπαξμε αηύπσλ (5-38%) Αληηθιεγκνλώδεο δξάζε απειεπζέξσζεο ηνμηλώλ ινηκνγόλνπ δύλακεο

45 Combination antibiotic therapy with macrolides improves survival in intubated patients with community-acquired pneumonia I. Martin-Loeches et al, ICM 2010;36:612

46 Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο

47 Αιιαγή ηνπ αξρηθνύ αληηκηθξνβηαθνύ ζρήκαηνο πξηλ ηηο πξώηεο 72 ώξεο ζε θιηληθή επηδείλσζε (πξώηκε ζεξαπεπηηθή απνηπρία) Κάιπςε επξύηεξνπ θάζκαηνο κηθξνβίσλ όπσο: Legionella DRSP Ps. aeruginosa S. aureus αλαεξόβηα απνκόλσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ παξάγνληα ( 50%, ζε ώξεο) αληηβηόγξακκα

48 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ Θεξκνθξαζία < 37 ν C θύμεηο < 100/ιεπηό πρλόηεηα αλαπλνώλ < 24/ιεπηό ΑΠ > 90mmHg SatO 2 > 90% ή PO 2 > 60mmHg κε FiO Ηθαλόηεηα ιήςεο θαξκάθσλ από ην ζηόκα Καιό επίπεδν επηθνηλσλίαο

49 Υνξήγεζε ησλ αληηβηνηηθώλ per os όηαλ ν αζζελήο παξνπζηάδεη θιηληθή βειηίσζε, αηκνδπλακηθή ζηαζεξόηεηα θαη κπνξεί λα ιάβεη αγσγή από ην ζηόκα Tα ρνξεγνύκελα από ηνπ ζηόκαηνο αληηβηνηηθά πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα ή ηεο ίδηαο νκάδαο κε ηα ελδνθιέβηα Αλ ν αζζελήο ιακβάλεη β-ιαθηάκε θαη καθξνιίδε, ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε καθξνιίδεο po εθ όζνλ δελ έρνπλ απνκνλσζεί DRSP ή Gram(-) Μεηά ηελ αιιαγή κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε έμνδνο ηνπ αζζελνύο από ην λνζνθνκείν ζε ώξεο IDSA/ATS Guidelines, CID 2007

50 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο αγσγήο ζπληζηάηαη λα είλαη 7-10 εκέξεο θαη πάλησο όρη ιηγόηεξν από 5 εκέξεο Γηαθνπή αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο κεηά από ώξεο αππξεμίαο θαη 1 θξηηήξηα έιιεηςεο θιηληθήο ζηαζεξόηεηαο IDSA/ATS Guidelines, CID 2007

51 ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Παξάηαζε ηεο ζεξαπείαο ζπληζηάηαη όηαλ : ν αζζελήο δελ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θιηληθά ππάξρνπλ ζεκεία λεθξσηηθήο πλεπκνλίαο εκθαληζζνύλ εμσπλεπκνληθέο επηπινθέο (πρ. ελδνθαξδίηηδα, κεληγγίηηδα) ε ΠΚ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο, όπσο Legionella, Ps. aeruginosa ή S. aureus κε κηθξνβηαηκία ( 14 εκέξεο) IDSA/ATS Guidelines, CID 2007

52 ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 6-15% ησλ λνζειεπνκέλσλ κε ΠΚ 40% ζηε ΜΔΘ Μνξθέο Δπηδείλσζε ηηο πξώηεο 72 ώξεο Όρη αλακελόκελε βειηίσζε κεηά ηηο 72 ώξεο Βξαδέσο ιπνκέλε: επηκνλή αθη/θώλ επξεκάησλ > 30 εκέξεο Αλακελόκελε αθη/θή ιύζε: πλεπκνληνθνθθηθή πλεπκνλία: 4 εβδ. πλεπκνλία από Legionella: 12 εβδ.

53 ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ Αζςνήθη παθογόνα S. aureus Πποζεκηική εξέηαζη παπαγόνηων κινδύνος ΑΠΟΤΥΦΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ Κακή αποππόθηζη Ανεπαπκήρ δοζολογία Αλλεπγική ανηίδπαζη Μη ζςμμόπθυζη αζθενούρ ΑΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ TB Άηςπα μςκοβακηηπίδια Μύκηηερ Pneumocystis carinii Πςπεηόρ Q Ψιηηάκυζη Leptospira spp. Bacillus anthracis Yersinia pestis Francisella tularensis Hantavirus ΔΠΙΠΛΟΚΔΣ Πνεςμονικέρ Παπαπνεςμονική ζςλλογή Εμπύημα Πνεςμονικό απόζηημα ARDS Νοζοκομειακή πνεςμονία Δξωπνεςμονικέρ Φλεβίηιδα ζε καθεηήπα Μεηαζηαηικέρ λοιμώξειρ Σηταιμία Μη λοιμώδειρ επιπλοκέρ (ΚΑ, ΟΕΜ κλπ) ΛΑΝΘΑΣΜΔΝΗ ΓΙΑΓΝΩΣΗ Σςνήθη αίηια Πνεςμονική εμβολή/έμθπακηο Πνεςμονικό οίδημα Βπογσογενήρ καπκίνορ Βπογσεκηαζίερ Αζςνήθη αίηια Ηυζινοθιλική πνεςμονία Θδιοπαθήρ πνεςμονική ίνυζη Κςτελιδική αιμοππαγία Ξένο ζώμα Σςγγενείρ διαμαπηίερ (απόλςμα)

54 Διακοπή καπνίζμαηορ ΠΡΟΛΖΦΖ Κάπληζκα: ν ηζρπξόηεξνο αλεμάξηεηνο παξάγσλ θηλδύλνπ γηα ΠΚ ζε πγηείο ελήιηθεο Ανηιπνεςμονιοκοκικόρ εμβολιαζμόρ Πξόιεςε δηεζεηηθήο λόζνπ θαηά 44%-75% ζλεηόηεηαο, επηπινθώλ θαη δηάξθεηαο λνζειείαο Ανηιγπιπικόρ εμβολιαζμόρ Πξόιεςε πλεπκνλίαο θαηά 29-32% Jackson LA, NEJM 2003;348:1747 Fisman D, CID 2006;42:1093 εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν θαη ζλεηόηεηαο θαηά 50% Nichol KL, NEJM 2003

55 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΑΝΣΗΓΡΗΠΗΚΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ Παηδηά 6 κελώλ 4 εηώλ Άηνκα 50 εηώλ Άηνκα πνπ δνύλ κε ή θξνληίδνπλ αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ γηα επηπινθέο Άηνκα < 19 εηώλ ππό αγσγή κε αζπηξίλε Έγθπεο Αζζελείο κε ρξόληα λνζήκαηα Αζζελείο κε αλνζνθαηαζηνιή Άηνκα πνπ δνπλ ζε ηδξύκαηα ή θιηληθέο ρξνλίσο παζρόλησλ

56 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΑΝΣΗΠΝΔΤΜΟΝΗΟΚΟΚΚΗΚΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ Παηδηά ειηθίαο 2 κελώλ - 5 εηώλ (ζπδεπγκέλν 7δύλακν) Άηνκα 65 εηώλ Άηνκα 5-64 εηώλ κε: Καξδηαγγεηαθή λόζν (εθηόο ΑΤ), αλαπλεπζηηθή λόζν, Γ, αιθννιηζκό, θίξξσζε, ΥΝΑ, αζπιελία, αλνζνθαηαζηνιή ACIP 10/08: Άηνκα εηώλ κε βξνγρηθό άζζκα Καπληζηέο εηώλ

57 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ

58 ATS/IDSA GUIDELINES, AJRCCM ATS/IDSA GUIDELINES, AJRCCM 2005;171:388 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ (HAP) Ζ πλεπκνλία πνπ εκθαλίδεηαη > 48 ώξεο κεηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ΠΝΕΤΜΟΝΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ (VAP) > 48 ώξεο κεηά ηελ έλαξμε επεκβαηηθνύ ΜΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ (HCAP) Ννζειεία γηα 2εκ. ην ηειεπηαίν 3κελν Γηακνλή ζε γεξνθνκείν ή θιηληθή ρξνλίσο παζρόλησλ ΔΦ αληηκηθξνβηαθή αγσγή, αηκνδηάιπζε ή θαζαξηζκόο ηξαύκαηνο ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο Έθζεζε ζε MDR

59

60 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 2 ε ζε ζπρλόηεηα λνζνθνκεηαθή ινίκσμε (5-15 ) 1 ε ζε ζπρλόηεηα ζηνπο δηαζσιελσκέλνπο (9-27%) Παξάηαζε λνζειείαο θαηά 7-9 κέξεο Απνδηδόκελε ζηελ πλεπκνλία ζλεηόηεηα: 30-40% ;; Rotstein et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:19

61 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ VAP πξώηκεο έλαξμεο (< 4 εκέξεο) ΥΩΡΘ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR S. pneumoniae H. influenzae MSSA (θώκα-κδκ, Γ) Gram (-) εληεξνβαθη/δή (E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia) Αλαεξόβηα VAP όςηκεο έλαξμεο ( 5ε εκέξα) ή ΜΕ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR Ps. aeruginosa Acinetobacter MRSA Stenotrophomonas maltophilia ESBL Gram(-) εληεξνβαθη/δή πρλά πνιπκηθξνβηαθέο (ARDS)

62 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ MDR ΠΑΘΟΓΟΝΑ Λήςε αληηβηνηηθώλ ην ηειεπηαίν 3κελν Ννζειεία 5εκέξεο ζπρλόηεηα αλζεθηηθώλ κηθξνβίσλ ζηελ θνηλόηεηα ή ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή HCAP Αλνζνθαηαζηνιή ATS/IDSA Guidelines, AJRCCM 2005;171:388

63 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Σν είδνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ MDR παζνγόλσλ πνπ πξνθαινύλ ΝΠ δηαθέξεη: από λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ (θιηληθή, ΜΔΘ) αθόκα θαη ζην ίδην ηκήκα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ησλ αζζελώλ (παζνινγηθνί, ρεηξνπξγηθνί) ην είδνο ηεο πξνεγεζείζαο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο

64 ΓΗΑΓΝΧΖ - ΚΛΗΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ Νέα ή επηδεηλνύκελε πύθλσζε > 24h ΚΑΘ Παξνπζία 2* θιηληθώλ ζεκείσλ Πςπεηόρ ( 38,3 0 C) 4000 Λεςκά Πςώδειρ βπογσικέρ εκκπίζειρ Δπαηζζεζία: 69% Δηδηθόηεηα: 75% * Παξνπζία ελόο κόλν ζεκείνπ ζε αζζελείο κε: ARDS Αλεμήγεηε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ππό ΜΑ) Δπηδείλσζε ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ (ππό ΜΑ) Fabregas et al. Thorax 1999;54:867

65 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Λήςε δεηγκάησλ γηα θαι/α ΠΡΘΝ από ηελ έλαξμε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο

66 ΠΟΟΣΗΚΔ vs ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΛ/Δ Τπάξρεη έλαο αξηζκόο απνηθηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ θαι/α (δηαγλσζηηθόο νπδόο) ηθαλόο λα δηαρσξίζεη ηνλ απνηθηζκό από ηε ινίκσμε ή ηελ επηκόιπλζε Ο δηαγλσζηηθόο νπδόο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δείγκαηνο ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ: όρη ηξνπνπνίεζε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ηηο ηειεπηαίεο 72 ώξεο

67 Γιαγνωζηικόρ οςδόρ Μέζη εςαιζθηζία Μέζη ειδικόηηηα ΔΤΑ>10 6 cfu/ml 76 ± 9% 75 ± 28% BAL>10 4 cfu/ml 73 ± 18% 82 ± 19% PSB>10 3 cfu/ml 66 ± 19% 90 ± 15% Rotstein et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:19

68 ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ETA: επί αξλεηηθήο ρξώζεο Gram απνθιείεηαη ε πλεπκνλία ζε πνζνζηό 94% (ρσξίο αιιαγή αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ηηο ηειεπηαίεο 72 ώξεο) Blot et al. AJRCCM 2000;162:1731

69 Invasive approaches to the diagnosis of ventilator-associated pneumonia: A meta-analysis Invasive lower airway sampling consistently results in changes to antibiotic management among patients with suspected VAP. Despite these changes, however, regular use of bronchoscopy for the diagnosis of VAP does not alter mortality since it does not directly affect the initial antibiotic prescription. Shorr AF, CCM 2005;33:46

70 Bronchoscopic and nonbronchoscopic sampling for suspected VAP have been compared. Taken together, the evidence indicates that bronchoscopic sampling does not improve mortality, length of hospital stay, duration of mechanical ventilation, or length of intensive care unit stay. However, it may lead to a narrower antimicrobial regimen and/or more rapid deescalation of antimicrobial therapy.

71 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ζλεηόηεηα αλ ε αξρηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή είλαη αθαηάιιειε (25 vs 16%, p=0.034) Kollef et al. CHEST 1999;115:462 ζλεηόηεηα κε έλαξμε αγσγήο > 24 ώξεο (70 vs 28%, p<0.001) Iregui et al, CHEST 2002;122:262 Κύξηεο αηηίεο αθαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο: MDR παζνγόλα Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ ηνπηθή ρισξίδα

72

73 πληζηώκελε εκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή βάζεη δεδνκέλσλ αληνρήο ζηηο Διιεληθέο ΜΔΘ Γίθηπν WHONET ΚΔΔΛΠΝΟ 2007

74 Η. VAP πξώηκεο έλαξμεο ρσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR Κεθηξηαμόλε + θιαξηζξνκπθίλε ή αδηζξνκπθίλε ή Λεβνθινμαζίλε, κνμηθινμαζίλε ή Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε + ακηλνγιπθνζίδε

75 ΗΗ. VAP όςηκεο έλαξμεο ή κε παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR Αληηςεπδνκνλαδηθή θαξβαπελέκε ή Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε + Ακηλνγιπθνζίδε ή θνιηκπθίλε + Ληλεδνιίδε ή βαλθνκπθίλε (<2%)

76 ΓΟΟΛΟΓΗΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ (ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ) Κεθεπίκε 1-2g / 8-12 h Κεθηαδηδίκε 2g / 8h Ηκηπελέκε 500mg / 6h ή 1g/ 8h Μεξνπελέκε 1g / 8h Πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε 4.5g / 6h Λεβνθινμαζίλε 750mg / d ηπξνθινμαζίλε 400mg / 8h (600mg/ 12h) Βαλθνκπθίλε 15mg/kg / 12h Ληλεδνιίδε 600mg / 12h Γεληακπθίλε, ηνκπξακπθίλε 7mg/kg/d ζε κηα δόζε Ακηθαζίλε 20mg/kg/d ζε κηα δόζε

77 Aπνθιηκάθσζε ηεο αγσγήο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαιιηεξγεηώλ Βξαρύηεξε λνζειεία ζηε ΜΔΘ θαη ην λνζνθνκείν Υακειόηεξε ζλεηόηεηα Giantsou E, ICM 2007;33:1533

78 ΜΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Αλ ην παζνγόλν είλαη Gram (-) αιιά όρη MDR, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κνλνζεξαπεία κε έλα από ηα παξαθάησ αληηβηνηηθά: ηπξνθινμαζίλε Λεβνθινμαζίλε Ηκηπελέκε, κεξνπελέκε Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθηάκε Κεθηπίκε

79 ΣΟΥΔΤΜΔΝΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Ps. aeruginosa: ζπλδπαζκόο αληηςεπδνκνλαδηθώλ αληηβηνηηθώλ Acinetobacter: θαξβαπελέκεο, ζνπιβαθηάκε, θνιηκπθίλε ESBL εληεξνβαθηεξηνεηδή: θαξβαπελέκεο, όρη θεθαινζπνξίλεο αθόκα θαη επί επαηζζεζίαο in vitro MRSA: κνλνζεξαπεία κε ιηλεδνιίδε > βαλθνκπθίλε Δηζπλεόκελε θνιηκπθίλε ζε VAP από πνιπαλζεθηηθά Gram (-) πνπ δε βειηηώλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή αγσγή ATS/IDSA Guidelines, AJRCCM 2005;171:388

80 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 7 ημέπερ αλ ππάξρεη θιηληθή βειηίσζε 14 ημέπερ αλ ην αίηην είλαη P. aeruginosa Chastre et al, JAMA 2003

81 Rotstein et al. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19:19

82

83

84 ΔΤΥΑΡΗΣΧ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011

Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011 Γεψξγηνο Α. Λανπηάξεο Δηδηθφο Παζνιφγνο (251 ΓΝΑ) Δμεηδηθεπφκελνο ζηε Λνηκσμηνινγία (Γ ΠΠΚ ΑΣΣΙΚΟΝ ) Αζήλα 2011 Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο Β. Μνλάδεο εγθαπκάησλ Γ. Θάιακνη νπδεηεξνπεληθώλ Α. Μνλάδεο αηκνθάζαξζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα