ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβυλίυ: 8 o Άρτ, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επνάληψη στ ρθό ως πρς τν τίτλ τυ θέμτς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερ 23 Μΐυ 2012 ημέρ Τετάρτη κι ώρ 10:00 π.μ. τ επτμελές όργν της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίση ύστερ πό την Αριθ. Πρωτ. 1932/ πρόσκληση τυ Πρέδρυ της Επιτρπής στ γρφεί τυ Πρέδρυ της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών στ κτίρι τυ Διικητηρίυ. Η Επιτρπή πτελείτι πό τυς κ.κ.: 1. Γλβάς Ευριπίδης (Πρόεδρς) 2. Μάνς Γεώργις (Αντιπρόεδρς) 3. Αγγέλης Κων/νς (Μέλς) 4. Γιωτάκη Ελένη (Μέλς) 5. Γκνάς Ιωάννης (Μέλς) 6. Σκυλίδς Ηλίς (Μέλς) 7. Τάγκς Περικλής (Μέλς) Στη συνεδρίση πρόντες ήτν ι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλβάς Ευριπίδης Πρόεδρς Επιτρπής - Μάνς Γεώργις Αντιπρόεδρς Φυτικής Πργωγής Επιτρπής - Αγγέλης Κων/νς Εκπρόσωπς Τεχνλγίς Πληρφρικής κι Τηλεπικινωνιών - Γκνάς Ιωάννης Εκπρόσωπς Λγιστικής - Τάγκς Περικλής Εκπρόσωπς Εφρμγών Ξένων Γλωσσών στη Διίκηση & Σελίδ 1 πό 5

2 στ Εμπόρι - Σκυλίδς Ηλίς Εκπρόσωπς Λϊκής κι Πρδσικής Μυσικής Απυσίζε η: - Γιωτάκη Ελένη Εκπρόσωπς Νσηλευτικής ν κι εκλήθη νόμιμ. Χρέη Γρμμτέ Συμβυλίυ της Επιτρπής εκτελεί κς Σφύρης Ευάγγελς, Π.Ε. Διικητικύ-Οικνμικύ. Ο Πρόεδρς κηρύσσει την ένρξη της συνεδρίσης κι φύ διπιστώνει πρτί φέρει πρς συζήτηση κι λήψη πφάσεων τ θέμτ της ημερήσις διάτξης. ΘΕΜΑ 18 : Συζήτηση κι λήψη πόφσης επί ενστάσεων της κς Μπλωμένυ Γεωργίς κι της κς Μλώνη Χρίκλεις στ πλίσι τυ έργυ «Μνάδ Κιντμίς κι Επιχειρημτικότητς τυ Ηπείρυ». Ο Πρόεδρς κς Γλβάς εισηγύμενς τ θέμ θέτει υπόψιν των Μελών τυ Επτμελύς Οργάνυ της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών ) την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) Ένστση της κς Μπλωμένυ Γεωργίς τυ Χρήστυ κι β) την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1627/ ) Ένστση της κς Μλώνη Χρίκλεις τυ Κων/νυ, υπψήφιες πρς σύνψη σύμβσης μίσθωσης έργυ γι την Πρότση ΕΠΙ-1, της ριθμ. 492/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ4691ΟΙ-3Σ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιφέρντς της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών τυ Τ.Ε.Ι. Ηπείρυ στ πλίσι τυ έργυ «Μνάδ Κιντμίς κι Επιχειρημτικότητς τυ Ηπείρυ». Ο Πρόεδρς είπε ότι ι ενστάσεις εμπρόθεσμ έχυν κττεθεί κι νέφερε ότι τόσ η κ Μπλωμένυ όσ κι η κ Μλώνη ενίστντι κτά των πτελεσμάτων ξιλόγησης τυ Πίνκ κτάτξης των υπψηφίων γι την εν λόγω κτηγρί, όπως υτός εγκρίθηκε με την ριθμ. 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών. Ο Πρόεδρς κς Γλβάς πευθυνόμενς πρς τ μέλη νφέρθηκε στ ριθ. πρωτ. 1676/ έγγρφό τυ πρς την ριζόμενη Επιτρπή Αξιλόγησης της με ριθ. 2/Θ.4/ (ΑΔΑ:ΒΟΖΓ4691ΟΙ-Θ86) πόφσης της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών γι την επνγνωμδότηση επί τυ πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1262/ ) Πρκτικύ της κι φύ λάβει υπόψη τις νωτέρω ενστάσεις. Η Επιτρπή πράγμτι ντπκρινόμενη πέστειλε την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1856/ ) εισήγησή της, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς Σελίδ 2 πό 5

3 τυ πρόντς πρκτικύ, όπυ μετξύ των άλλων γι τις ενιστάμενες υπψήφιες νφέρει τ κόλυθ: Α) Η κ Μπλωμένυ ενίσττι γι επνεξέτση κι επνθεώρηση των πτελεσμάτων ξιλόγησης, διότι πό τν Πίνκ 1 πυ συνέτξε η Επιτρπή πρκύπτει ότι τ σύνλ της συνφύς επγγελμτικής πρϋπηρεσίς της είνι μηδενικό κι ως εκ τύτυ πκλείσθηκε πό την περιτέρω διδικσί. Στην εισήγησή της η Επιτρπή επί τυ πρκειμένυ νφέρει ότι ως συνφή πρϋπηρεσί πρσμετράτι μόν υτή πυ δινύθηκε σε θέσεις διικητικής υπστήριξης σε ερευνητικά κι συγχρημτδτύμεν πργράμμτ πό την Ευρωπϊκή Ένωση, ενώ η πρϋπηρεσί της κς Μπλωμένυ γι τ μεν έτη στ ΔΠΦΠ τυ Πνεπιστημίυ Ιωννίνων φρά «Ανάπτυξη μεθδλγίς ελέγχυ κι ελχιστπίησης των υπλειμμάτων νιτρικών ιόντων κι βρέων μετάλλων στ φυλλώδη λχνικά» γι τ δε έτη φρά πρϋπηρεσί ως ωρμίσθι εκπιδευτικός. Σύμφων με τ πρπάνω στην εισήγησή της η Επιτρπή πφίνετι ότι κλώς η πρϋπηρεσί της κς Μπλωμένυ δεν πρσμετράτι ως συνφύς με τ ντικείμεν της πρκήρυξης, κθότι τ ντικείμεν της σύνψης μίσθωσης φρά διικητική υπστήριξη τυ έργυ. Β) Η κ Μλώνη ενίσττι γι επνεξέτση κι επνθεώρηση των πτελεσμάτων ξιλόγησης, διότι: ) πό τν Πίνκ 1 πυ συνέτξε η Επιτρπή πρκύπτει ότι η πρϋπηρεσί της διάρκεις έξι (6) μηνών πυ δινύθηκε στ Πνεπιστή Αθηνών δεν πρσμετρήθηκε ως συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί, β) πό τν Πίνκ 1, επίσης, δεν πρκύπτει με σφήνει πι πρϋπηρεσί πρσμετρήθηκε ως συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί γενικώς όλων των υπψηφίων, πως βθμλγήθηκε η εν λόγω πρϋπηρεσί κι επιπλέν πως πργμτπιήθηκε η βθμλόγιση στ Αγγλικά. Σύμφων με την εισήγηση της Επιτρπής ως πρς τ πρώτ σκέλς της ένστσης δεν πρσμετρήθηκε η πρϋπηρεσί των έξι (6) μηνών στ Πνεπιστή Αθηνών, διότι τ ερευνητικό πρόγρμμ δεν ήτν χρημτδτύμεν ή συγχρημτδτύμεν πό την Ευρωπϊκή Ένωση. Ως πρς τ υπόλιπ η Επιτρπή νέφερε ότι εκ πρδρμής στάλθηκε γι δημσίευση πρόχειρς πίνκς κτγρφής των πρσόντων κι όχι πλήρης πίνκς, πίς κι επισυνάπτετι μζί με την εισήγηση. Σχετικά με τν τρόπ της τελικής ξιλόγησης κι βθμνόμησης η Επιτρπή νφέρει ότι επί πέντε (5) τελικών υπψηφίων η κ Μλώνη κτλμβάνει την τέτρτη θέση τυ Πίνκ Κτάτξης. Ο Πρόεδρς κς Γλβάς σε συνέχει της εισηγήσεώς τυ νέφερε ότι κρίνει ως μη βάσιμυς κι μη πργμτικύς τυς επικλύμενυς ισχυρισμύς πό τις ενιστάμενες υπψήφιες κι με βάση πάντ την εισήγηση της Επιτρπής Αξιλόγησης, ζήτησε πό τ μέλη την πόρριψη των ενστάσεων των κ.κ. Σελίδ 3 πό 5

4 Μπλωμένυ κι Μλώνη, σχετικά με την επνεξέτση κι επνθεώρηση των πτελεσμάτων τυ Πίνκ κτάτξης της κτηγρίς (ΚΩΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙ-1), όπως υτός εγκρίθηκε με την ριθμ. 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών. Τ μέλη τυ Επτμελύς Οργάνυ της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών μετά πό διλγική συζήτηση κι έχντς υπόψη: Την ΚΥΑ 679/ Τν Οδηγό Χρημτδότησης κι Διχείρισης τυ Ειδικύ Λγρισμύ Κνδυλίων Έρευνς τυ ΗΠΕΙΡΟΥ την ριθμ. 492/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ4691ΟΙ-3Σ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιφέρντς, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ Την με ριθμ. 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών τυ Ηπείρυ, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ ) Την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) Ένστση της κς Μπλωμένυ Γεωργίς κι β) Την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1627/ ) Ένστση της κς Μλώνη Χρίκλεις τυ Κων/νυ, ι πίες πτελύν νπόσπστ μέρη τυ πρόντς πρκτικύ Τ με ριθ. πρωτ. 1676/ έγγρφ τυ κυ Γλβά γι πρχή έγγρφης γνωμδότησης επί των ενστάσεων, τ πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ Την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) εισήγηση της Επιτρπής Αξιλόγησης, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ Τν σχετικό φάκελ όλων των υπψηφίων πρτάσεων με ΚΩΔ. ΕΠΙ-1 Την εισήγηση τυ Πρέδρυ ΟΜΟΦΩΝΑ πφσίζυν: Α) Απρρίπτντι φενός η πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) Ένστση της κς Μπλωμένυ Γεωργίς κι φετέρυ η πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1627/ ) Ένστση της κς Μλώνη Χρίκλεις τυ Κων/νυ, κθότι κρίνντι ως μη βάσιμι κι μη πργμτικί ι επικλύμενι λόγι πό τις νωτέρω ενιστάμενες υπψήφιες. Β) Τη δημσίευση τυ πλήρη πίνκ κτγρφής των πρσόντων κι τυ τελικύ Πίνκ Κτάτξης των υπψηφίων πρτάσεων πρς σύνψη Σελίδ 4 πό 5

5 σύμβσης μίσθωσης έργυ της με ριθ. 492/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ4691ΟΙ-3Σ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιφέρντς με ΚΩΔ. ΕΠΙ- 1. Γ) Δε συντρέχυν λόγι τρππίησης τυ Πίνκ κτάτξης των ξιλγηθέντων υπψηφίων πρτάσεων της ως άνω κτηγρίς πυ εγκρίθηκε με την ριθμ 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών τυ Ηπείρυ. Δ) Κτά τ λιπά ισχύει ότι πφσίστηκε στ 16 Θέμ της 6 ης / / (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) συνεδρίσης της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών σχετικά με την πρότση σύνψης σύμβσης μίσθωσης έργυ της κτηγρίς Επιστημνικύ Πρσωπικύ (ΚΩΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙ-1)... Μη έχντς άλλ θέμ πρς συζήτηση λύετι η συνεδρίση. Γι τ λόγ υτό συντάχθηκε τ πρόν Πρκτικό κι υπγράφετι ως κλύθως. Ο Πρόεδρς Τ μέλη - Αγγέλης Κωνστντίνς Γλβάς Ευριπίδης Κθηγητής Ακριβές ντίγρφ Ο Γρμμτές - Γκνάς Ιωάννης - Μάνς Γεώργις - Τάγκς Περικλής - Σκυλίδς Ηλίς Σφύρης Ευάγγελς Σελίδ 5 πό 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ 1 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΠΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 2010/2011: Ωρμ/σθι εκπιδευτικός ΣΔΕ Αγρινίυ. 2009/2010: Εργστ/κός συνεργτης Α Μεσλγγίυ. 2005/2009: Εξωτερ/κός επιστ/κός συνεργάτης στ ΔΠΦΠ μίυ Ιωννίνων. 16/11/ /06/2009: Επικυρικό διδκτικό έργ σε πρπτυχικές κ μετπτυχικές σπυδές τυ τς ΔΠΦΠ τυ υ Ιωννίνων. Θερινή περίδς 2003: ΑΝΑΙΤ Α.Ε. Αιτωλκρννίς (στ πλίσι πρκτικής άσκησης). 09/09/ /10/2008: Τεχνικός Υπεύθυνς Πργράμμτς Κέντρ Στήριξης Επιμόρφωσης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ/Υπ.Ε.Π.Θ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 12/05/ /11/2008: Γρμμτές Επιτρπής Επιμόρφωσης Α Θεσ/νίκης ''Επιμόρφωση Εκπιδευτικών Πρωτ/θμις κ Β' Εκπίδευσης σε Βσικές Δεξιότητες των Τεχνλγιών Πληρφρίς κ Επικινωνιών (Τ.Ε.Π.) στην Εκπίδευση'' κι Κτχωριστής τυ πληρφρικύ συστήμτς Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ./Υπ. Ε.Π.Θ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 20/08/ /02/2006: Χειριστής Σ.Ε.Ζ.Μ. (Συστημάτων Επικινωνιών Ζώνης Μάχης) Χϊδάρι/ Αθήν Υ.Ε.Σ.Α. 29/03/ /09/2004: Υπάλληλς Τρπέζης / Πιστωτικών Κρτών κ Δνείων Εθνική Τρ. Θεσ/νικης. 11/10/ /01/2000: Βηθός τεχνικύ Η/Υ κ βηθός κθηγητή Πληρφρικής, ''Ελληνγερμνική γωγή'' (Πλλήνη, Αθήν). Διδκτική εμπειρί: 05/10/ /07/2011: Ανπληρωτής κθηγητής Πληρφ. 62 Δημτ.σχλ.Θεσ/κης. 22/09/ /05/2010: Εκπιδευτής Πληρφ.στ σχλεί Β' Ευκιρίς Λεπτκρυς κι Αριδίς. 07/12/ /01/2010: Εκπιδευτής Πληρφ. στ πρόγρμμ νέων τυ ΟΑΕΔ ΚΕΚ Βέρις. 19/12/ /02/2009: Ωρμίσθις εκπιδευτικός πληρφ. σε δημόσι λήμερ δημτικά σχλεί. ΠΤΥ ΧΙΑ ΔΠΦ Π, Ιων νίνω ν. ΕΠΔ Ο, Μεσ λγγί υ. ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΑ Δρ. ΔΠΦΠ μι Ιωννί νων. Η/Υ ΕΠ ΔΟ Μ ΑΓ ΓΛΙ ΚΑ first cer tific ate in en glis h

7 06/12/ /05//2009: Εκπιδευτής πληρφ.στ Κέντρ εκπίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Πλίχνης. 04/02/ /06/2008: Βηθός επιμρφωτή στ Κέντρ Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Α βθμις κ Β'θμις Εκπίδευσης 3 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πρϋπηρεσίς = 2 χρόνι, 8 μήνες κι 9 ημέρες 01/11/ /06/2007: Πρόσθετη εκπιδευτική στήριξη στ Ενιί Λύκει Νεχωρίυ Άρτς. 01/11/ /06//2008: Συνεργάτης δικτύυ (ειδικότητ φιλόλγς-ερευνήτρι) σε πρόγρμμ ''Εντξης Τσιγγνπίδων στ Σχλεί''. 15/10/ /12/2007: Εκπιδεύτρι ΙΔΕΚΕ γι εκμάθηση της Ελλην. γλώσσς σε μετνάστες. Φιλ λγί ς, Ιων νίνω ν. ECDL Κρτικό Πιστπιητικό Επίπεδ Γ1

8 4 ΤΣΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ 5 ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ 6 ΜΟΛΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 7 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007/2011: Ανπληρώτρι, ωρμίσθι κθηγ. πληρφ. σε δημτικά σχλεί. 2007/2009: Κθηγήτρι Πληρφ. στν Ιδιωτικό τμέ. 15/09/ /07/2011: Υπάλληλς γρφείυ σε Φρντιστήρι (Τεχνική Υπστήριξη Υπλγιστικών Συστημάτων). 03/09/ /02/2008: Πργρμμτίστρι. 03/09/ /02/2008: E-miles creations: Πργρμμτίστρι. 17/10/ /07/2007: Ιστόπλις: Πργρμμτίστρι. 01/05/ /10/2005: Εγντί δός (πρκτική άσκηση). 01/05/ /06/2011: Τ.Ε.Ι. Ηπείρυ, συμμετχή στ έργ με τίτλ «Κστλγική νδιργάνωση & βελτίωση της ικνμικής πδτικότητς τυ Οργνισμύ Λιμένς Ηγυμενίτσς Α.Ε.». (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 15/06/ /06/2010: Γρφεί εξπλισμύ/logistics (ΟΤΕ). Ιύλις/ Αύγυστς 2008: Πρκτική άσκηση, λγιστήρι ΕΑΣΑΦ. πρϋπηρεσίς = 2 μήνες 22/01/ /11/2009 κι 20/01/ /06/2010: Ειδικός Λγρισμός Ηπείρυ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) Μρ.2008-Απρ.2008: Εκπιδεύτρι ΚΕΕ Άρτς. Νεμ.2006-Νεμ.2007: Γεωλγί Ν.Α. Πρέβεζς. Ιυν.2004-Μις 2007: Ερευνητική εμπειρί, Τμές νόργνης Χημείς κι Τεχνλγίς ΕΚΠΑ. Δεκ.2003-Μρτ.2005: Ελεύθερς επγγελμτίς (Γεωλγί). Ιν Ιυν.2005: S&B Βιμηχνικά Ορυκτά Α.Ε. Σεπτ Ιύν.2004 κι Σεπτ.2001-Ιύν. 2003: Χημείς ΕΚΠΑ, Εργστ.συνεργ. Οκτ.2002-Δεκ.2002: Υδρελλάς μελετητική ετιρί, Εξωτ.συνεργ.(ηλεκτρν. επεξ. - ρχειθέτηση). πρϋπηρεσίς = 2 χρόνι, 3 μήνες κι 7 ημέρες 01/10/ /11/2011: Βηθός λγιστή στ Γρφεί Πρκτικής άσκησης τυ υ Ιωννίνων. πρϋπηρεσίς =2 μήνες Πληρ φ., Θεσ/ κης. Διικ. Επιχ. Πτρ ών. Γεωλ γίς ΕΚΠ Α Οικ νμ. Επισ τ., Ιων Νυτ.Σ πυδώ ν, μι Πειρι ώς. Χημεί ς, ΕΚΠΑ Πιστπιητικό γνώσσης Η/Υ ρ /07 Συνφής τίτλς σπυδών ECDL IST πιστπιητικό Michigan Certificate of Competency Proficiency ΤΟΕΙC Proficiency

9 8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9 ΤΖΑΘΑ ΑΛΙΚΗ 10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Εργστ.Συνεργ., Διτρφής κι Διιτλγίς, Λάρισς. 2011: Εργστ.Συνεργ., Διτρφής κι Διιτλγίς, Λάρισς. 2010: Ωρμίσθι κθηγήτρι, Δημ. ΙΕΚ Κρδίτσς : Ωρμίσθι κθηγήτρι στη σχλή Μνίμων Υπξιωμτικών : Ωρμίσθι κθηγήτρι ΣΜΥ : Κθηγήτρι ειδικής φυσικής γωγής στν Κλυμβητικό Σύλλγ «Αστέρς». 10/11/ /09/2011: Υπευθ. εκπίδ. Ι.Δ.ΕΚ.Ε Τρικάλων : Κθηγήτρι φυσικής γωγής: Δήμι Τρικκίων/ Γόμφων/ Πύλης/ Μεγάλων Κλυβίων. 2010: Επιμρφώτρι ΑΜΕΑ (ΝΕΛΕ). 17/04/ /08/2010: Διικητική κι διχειριστική στήριξη ΚΕΝΕ Τρικάλων. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) : Κθηγήτρι φυσικής γωγής: Δήμι Πελλινίων/ Βσιλικής/ Κλλιδένδρυ, 2006: Κθηγήτρι φυσικής γωγής: Δημ.Φλώρεις. 2005: Νυγσώστρι. 2005: Κθηγήτρι ειδικής φυσικής γωγής σε πρόγρμμ ΑΜΕΑ. πρϋπηρεσίς =3 χρόνι, 3 μήνες κι 13 ημέρες 09/ /2011, 02/ /2012: Ερευνήτρι/ Υπεύθυνη Επικινωνιών κι Δικτύωσης στις πλιτισμικές σπυδές σε φιλλγικά στυρδρόμι (Erasmus Mundus) Univ.di Bergmo,Univ. de Perpignn. 10/ /2010: Δημσιγράφς, ρεπόρτερ (πρκτική άσκηση στην Αυγή). 10/2009,12/2009: Δημσιγράφς, ρεπόρτερ στ διδυκτικό κνάλι (πρκτική άσκηση). 01/ /2007: Διρθώσεις, επιμέλει κι κείμεν γι ιτρ. περιδ. «Ευεξί κ Διτρφή». Μάρτις 2001 έως σήμερ: Λγιστήρι της νπτυξικής Ετιρείς Ήπειρς Α.Ε. (Life/Θύμις, Leder, ΟΠΑΑΧ, Equl, Recite, Prince, Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., Σ.Υ.Υ). (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 02/ /2008: Κ.Ε.Θ.Ι: Συμβυλευτική υπστήριξη. (επικλ.) 04/ /2007: Δημ. Αγ. Δημητρίυ: Συμβυλευτική υπστήριξη. (επικλ.) 01/ /2006: Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α πργ. Δ.Α.Γ.Η, πργ. EQUΑL. (επικλ.) 07/2000: Spider, λγιστήρι 06/2000: (Δέλλς /Τσκνίκς), λγιστήρι. Φυσι κής γωγ ής κι θλη τισμ ύ., Θεσσ λίς Επικ ινω νίς κι ΜΜΕ ΕΚΠ Α Οικ νμί ς κι Εμπ ρίυ Νάπ λης. Φυσικ ής γωγή ς κι θλητι σμύ, Αριστ τ. μι Θεσ/νί κης. μι Ουτρέ χτης, Σχλή Συγκρ ύσεω ν κι Ανθρω πίν.δικ ιωμάτ ων. Cambridge int. Dipl. In information and communic. technology IST EUROPE certif.of compeencyt in english Proficiency

10 11 ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 12 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 13 ΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ πρϋπηρεσίς = 10 χρόνι κι 11 μήνες 10/ /2001: ΕΣΥΕ, πγρφή πληθυσμύ: Υπεύθυνς Κυψέλης/ Πτησίων. 04/ /2004: 8η Εφρεί Βυζντινών ρχιτήτων, λγιστής. 23/10/ /06/2011: ΚΕΕ Πρέβεζς διικ. λειτ. ικν. διχ. συντν. κι πρκ. εκπ. έργυ επικιν. πλιτ. νπτ. συνεργ. με τπικύς φρείς κι πρκλ. δεδμ. Κέντρυ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) πρϋπηρεσίς = 4 χρόνι, 8 μήνες κι 7 ημέρες 15/02/ /01/2010: Ανπτυξική Ηπείρυ: Γρμ. υπστήριξη Leader, πρετιμσί δράσεων-πρτάσεων σε ευρωπ. πργρ. κι ΕΣΠΑ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 01/04/ /09/2005: Πρκτική άσκηση στην Ανπτυξική ν.ηπείρυ 14/04/ /02/2008 KIΑ Motors. πρϋπηρεσίς = 1 χρόνς κι 11 μήνες 1/06/ /6/2011: Πρϊστμένη ΚΕΕ Ιωννίνων. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 1/11/ /4/2005: Πργ/μυ κι Διχ. Ευρωπ. Πργρ. κι Επενδύσεων Ν.Α. Ιωννίνων. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 19/3/ /5/2010: Εκπιδεύτρι: πργρ. Κιντμί/ Επιχειρημτικότητ τυ Κέντρυ Δι Βίυ Μθ. πό πόστση. 23/11/ /6/2008: Ωρμίσθι κθηγήτρι ικνμικής θεωρίς, ΕΠΑΛ Μετσόβυ. 8/11/ /6/2005: Ωρμίσθι κθηγήτρι ικνμικής θεωρίς, Ενιί Λυκ. Κτσικάς. πρϋπηρεσίς = 6 χρόνι κι 7 μήνες 2006/2008: Εργστηρικός βηθός στ Χρημτικνμικής κ Ελεγκτικής κ στ Λγιστικής, Ηπείρυ. 2006/2011: Ωρμίσθις, νπληρωτής κθηγητής πληρφρικής σε λήμερ δημτικά σχλεί κ λύκει στην πρόσθετη διδκτική στήριξη. Ιύλ.-Σεπτ. 2001, Δεκ Μρτ. 2003: Γενικά ρχεί Κράτυς (Αχΐ). Φεβρ.-Ιύλ. 2004: Πλεμικό Νυτικό, ΜΝΑΣ. Οκτ Μρτ. 2009: Δήμς Ερινεύ Αχΐς. Μρτ. - Οκτ. 2010: Διικ.υπάλ.ΠΕβιβλιθηκνόμς ΕΑΠ. Οργ. & Διικ, Επιχ, Οικ ν.π ν/ Αθην ών. Κλ μάτ ς, Τπ. Αυτ δ. Ν.Ο. Π., Ε ΕΚΠ Α. Τηλε πληρ φρ κ Διίκ, Ηπεί ρυ. Αρχει νμί ς/βι βλιθ - Ιστρ.Ιόνι. ΕΑΠ, Σχλή Ανθρω πιστικ ών σπυδ ών. Διίκη ση στην Εκπί δευση, μι Σερβί ς. Πιστπιητικό ρ. 6572/07 Cambridge International Diploma ECDL Συνφές πτυχί Πιστπιητικς Σχλής Proficiency Michigan Certificate of Competency First Certificate in English Certificate of Competency TOEIC

11 16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ 17 ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΛΗ 18 ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/05/ /11/2008 κι 30/12/ /06/2010: Διικητική στήριξη έργυ ΚΕΕ, Δ/νση Πργρμμάτων, Ειδικών Πργρμμάτων, ΟΑΕΔ-Stage. Χρημτδτ. πό τ Μέτρ 4 τυ Άξν 1 στ πλίσι τυ Γ ΚΠΣ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) πρϋπηρεσίς = 2 χρόνι, 11 μήνες κι 13 ημέρες 01/03/ /12/2006: Πρκτική άσκηση στην Κτηνιτρική Διεύθυνση Άρτς. 01/03/ /12/2006: Πρκτική εξάσκηση στ Αγρτικό Κτηνιτρεί Άρτς. 18/04/ /12/2007: Υπάλληλς ΤΕ Τεχνλόγων Γεωπνίς Ζωικής Πργωγής Άρτς. 26/05/ /01//2011: Υπάλληλς ΤΕ Διικητικύ με πρόγρμμ Stge σε Οργ. Τπ. Αυτδ., Δήμς Άρτς. 15/07/ /04/2008: Υπότρφς στ πλίσι Interreg III Ελλάδ /Ιτλί στ έργ INNOVΑ/ Ολκληρωμένες δράσεις γι τη μετφρά κιντμίς σε στρτηγικύς τμείς. 12/2010-1/2011: Υπάλληλς γρφείυ (κρτήσεις /έκδση εισιτηρίων, υπεύθυνς ρχειθέτησης) Milno Travel, Ηγυμενίτσ. 10/ /2010: Εκπιδευτικός ΙΕΚ ΟΑΕΔ, Ρί, Αχΐς. 06/ /2006: Απσχλύμενς στην εξυπηρέτηση πελτών Wind Μρύσι, Αττική. 05/2005: Υπάλληλς γρφείυ (εξυπηρέτηση πελτών στθερής τηλ./διδικτύυ) FORTHnet ΑE, Κλλιθέ, Αττική. 06/ //2005: Υπάλληλς γρφείυ (εξυπηρέτηση πελτών) ΟΤΕ, Μρύσι, Αττική. Χρημ.κ Ελεγ κτ., Ηπεί ρυ. Ηπεί ρυ, Ζωικ ής Πρ γωγή ς. Αγρ. Οικ. κ Ανπ Γεω πν. Πν. Αθην ών. Δι εθνώ ν κ Ευρ ωπ. Σπυ δών, Πάντ ει. ΜΔΕ Χημεί ς, μι Ιωννί νων. Μ.Δ. στ Διεθν ών κ Ευρ. Σπυδ ών, Πάντει μι. ECDL ECDL Vellum πιστπιητικό EC DL Edexcel Level 3 Proficiency Κρτικό Γ1 Proficiency ν

12 20 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & : Εξωτ. συνεργάτης (τεχνική-ικνμ ική υπστήριξη) στ πρόγρμμ LLP/Erasmus, Ηπείρυ/ Άρτ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 01/03/ /08/2010: Υπάλληλς γρφείυ στην Toyota - Γκρτζνίκς ΑΕΒΕ Άρτ 12/01/ /02/2010: Πωλήτρι στην ετιρί Mercedes Benz - Θ. Πεπόνης/ Μ.Σιδέρης Άρτ. 03/05/ /10/2009: Σύμβυλς Πωλήσεων στην επιχείρηση Πόλις Inchcape Αthens /Lexus Βυλιγμένης Αθήν. Σεπτ Φεβρ. 2008: Υπάλληλς γρφείυ στ νθρώπινυ Δυνμικύ στη Toyota Ελλάς ΑΒΕΕ Μρτ.2007-Ιύν.2007: Πρκτική άσκηση στην επιχείρηση Toyota Ελλάς ΑΒΕΕ ως υπάλληλς γρφείυ στ τμήμ νθρώπινυ Δυνμικύ. πρϋπηρεσίς = 20 μήνες 01/09/ /08/2008: Συμμετχή σε 3 χρημτδτύμεν ερευνητικά πργράμμτ ως υπότρφς, Επιτρπή Ερευνών, Ιωννίνων. 15/10/ /06/2008: Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ (πργωγή εκπιδευτικύ υλικύ). 01/07/ /07/2008: Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ (πργωγή εκπιδευτικύ υλικύ). 01/03/ /06/2008: Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ (πργωγή εκπιδευτικύ υλικύ). 2005: Επικύρηση Εργστηρίων Φυσικχημείς, Ιωννίνων 01/06/ /07/2007: Διδσκλί μθήμτς στ Θερινό σχλεί, Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ 28/02/ /04/2005: Ανάθεση επικυρικύ έργυ ως μετπτ. φιτητής στ Φυσικής, Ιωννίνων. 03/11/ /12/2008: Ανάθεση επικυρικύ έργυ ως μετπτ. φιτητής στ Φυσικής, Ιωννίνων σήμερ: Εργστηρικός συνεργάτης στ Ηπείρυ, Τεχνλγίς Πληρφρικής κ Τηλεπικινωνιών. Διικ ητική ς Επισ τήμη ς κ Τεχν λ., Οικ ν. θην ών. (τ.ασ ΟΕΕ) Φυσι κής, Ιων νίνω ν. ΜΔΕ στις Σύγχρ νες Ηλεκτρ νικές Τεχνλ γίες, μι Ιωννί νων. Βεβίωση Σχλής Συνφής τίτλς σπυδώς κι βεβίωση Σχλής Cambridge First Certificate Proficiency Επάρκει

13 Α/Α 22 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΒΙΡΓΙΝΙΑ 04/ /2007: Πρκτική Εξάσκηση ως Τεχνικός Η/Υ κ Δικτύων, Κέντρ Διχείρισης Εργστηρίων κ Δικτύων, Ινίων Νήσων. 10/ /2011: Εργστηρικός Συνεργάτης τυ. Εφρμγών Πληρφρικής στη Διίκηση κ την Οικνμί, Ινίων Νήσων 01/02/ /05/2009 & 01/06/ /08/2009: Διικητική Υπστήριξη στ Εφρμγών Πληρφρικής στη Διίκηση κ Οικνμί, Ινίων Νήσων. 06/2007: Τεχνική Υπστήριξη Ημερίδς «Οι νέι της επχής μς. Πρσντλισμί της Πιδείς». Διργάνωση: Ινίων Νήσων. ΕΠΔ Ο, Ινίω ν Νήσ ων. Οι υπψήφιι Μπλωμένυ Γεωργί, Διμάντη Βσιλική, Τσύτση Όλγ, Μπισκνάκη Αλκμήνη, Γιννύλη Ιωάνν, Τζάθ Αλίκη, Αρβνίτη Χρυσάνθη, Χλάστρς Απόστλς, Αθνσόπυλς Ανδρές, Κυφύ Έλλη, Δράκς Αθνάσις, Τσινάκς Νικόλς, Μνιφάβ Χριστίν, Χρνόπυλς Σπυρίδων κι Ππδημητρίυ Ευστθί -Βιργινί πκλείντι γιτί δεν διθέτυν διετή πρϋπηρεσί κι ι υπψήφιι Ππγεωργίυ Όλγ κι Θεχάρης Γεώργις γιτί δεν διθέτυν πιστπιητικό γνώσης γγλικής γλώσσς. Βάσει της βθμνόμησης ι υπψήφιι κττάσσντι ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΑ Η/Υ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΥΝ ΟΛΟ 1 ΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 50,00 12,00 8,64 10,00 8,00 88,64 2 ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 48,70 11,86 10,00 9,00 79,56 3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 33,13 16,62 7,09 10,00 8,00 74,84 4 ΜΟΛΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 23,70 14,00 9,00 10,00 9,00 65,70 5 ΠΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,90 13,80 10,00 8,00 60,70 Συνάφει Τίτλυ σπυδών, Βεβίωση σπυδών Competency Michigan

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα