ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβυλίυ: 8 o Άρτ, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επνάληψη στ ρθό ως πρς τν τίτλ τυ θέμτς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερ 23 Μΐυ 2012 ημέρ Τετάρτη κι ώρ 10:00 π.μ. τ επτμελές όργν της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίση ύστερ πό την Αριθ. Πρωτ. 1932/ πρόσκληση τυ Πρέδρυ της Επιτρπής στ γρφεί τυ Πρέδρυ της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών στ κτίρι τυ Διικητηρίυ. Η Επιτρπή πτελείτι πό τυς κ.κ.: 1. Γλβάς Ευριπίδης (Πρόεδρς) 2. Μάνς Γεώργις (Αντιπρόεδρς) 3. Αγγέλης Κων/νς (Μέλς) 4. Γιωτάκη Ελένη (Μέλς) 5. Γκνάς Ιωάννης (Μέλς) 6. Σκυλίδς Ηλίς (Μέλς) 7. Τάγκς Περικλής (Μέλς) Στη συνεδρίση πρόντες ήτν ι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλβάς Ευριπίδης Πρόεδρς Επιτρπής - Μάνς Γεώργις Αντιπρόεδρς Φυτικής Πργωγής Επιτρπής - Αγγέλης Κων/νς Εκπρόσωπς Τεχνλγίς Πληρφρικής κι Τηλεπικινωνιών - Γκνάς Ιωάννης Εκπρόσωπς Λγιστικής - Τάγκς Περικλής Εκπρόσωπς Εφρμγών Ξένων Γλωσσών στη Διίκηση & Σελίδ 1 πό 5

2 στ Εμπόρι - Σκυλίδς Ηλίς Εκπρόσωπς Λϊκής κι Πρδσικής Μυσικής Απυσίζε η: - Γιωτάκη Ελένη Εκπρόσωπς Νσηλευτικής ν κι εκλήθη νόμιμ. Χρέη Γρμμτέ Συμβυλίυ της Επιτρπής εκτελεί κς Σφύρης Ευάγγελς, Π.Ε. Διικητικύ-Οικνμικύ. Ο Πρόεδρς κηρύσσει την ένρξη της συνεδρίσης κι φύ διπιστώνει πρτί φέρει πρς συζήτηση κι λήψη πφάσεων τ θέμτ της ημερήσις διάτξης. ΘΕΜΑ 18 : Συζήτηση κι λήψη πόφσης επί ενστάσεων της κς Μπλωμένυ Γεωργίς κι της κς Μλώνη Χρίκλεις στ πλίσι τυ έργυ «Μνάδ Κιντμίς κι Επιχειρημτικότητς τυ Ηπείρυ». Ο Πρόεδρς κς Γλβάς εισηγύμενς τ θέμ θέτει υπόψιν των Μελών τυ Επτμελύς Οργάνυ της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών ) την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) Ένστση της κς Μπλωμένυ Γεωργίς τυ Χρήστυ κι β) την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1627/ ) Ένστση της κς Μλώνη Χρίκλεις τυ Κων/νυ, υπψήφιες πρς σύνψη σύμβσης μίσθωσης έργυ γι την Πρότση ΕΠΙ-1, της ριθμ. 492/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ4691ΟΙ-3Σ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιφέρντς της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών τυ Τ.Ε.Ι. Ηπείρυ στ πλίσι τυ έργυ «Μνάδ Κιντμίς κι Επιχειρημτικότητς τυ Ηπείρυ». Ο Πρόεδρς είπε ότι ι ενστάσεις εμπρόθεσμ έχυν κττεθεί κι νέφερε ότι τόσ η κ Μπλωμένυ όσ κι η κ Μλώνη ενίστντι κτά των πτελεσμάτων ξιλόγησης τυ Πίνκ κτάτξης των υπψηφίων γι την εν λόγω κτηγρί, όπως υτός εγκρίθηκε με την ριθμ. 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών. Ο Πρόεδρς κς Γλβάς πευθυνόμενς πρς τ μέλη νφέρθηκε στ ριθ. πρωτ. 1676/ έγγρφό τυ πρς την ριζόμενη Επιτρπή Αξιλόγησης της με ριθ. 2/Θ.4/ (ΑΔΑ:ΒΟΖΓ4691ΟΙ-Θ86) πόφσης της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών γι την επνγνωμδότηση επί τυ πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1262/ ) Πρκτικύ της κι φύ λάβει υπόψη τις νωτέρω ενστάσεις. Η Επιτρπή πράγμτι ντπκρινόμενη πέστειλε την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1856/ ) εισήγησή της, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς Σελίδ 2 πό 5

3 τυ πρόντς πρκτικύ, όπυ μετξύ των άλλων γι τις ενιστάμενες υπψήφιες νφέρει τ κόλυθ: Α) Η κ Μπλωμένυ ενίσττι γι επνεξέτση κι επνθεώρηση των πτελεσμάτων ξιλόγησης, διότι πό τν Πίνκ 1 πυ συνέτξε η Επιτρπή πρκύπτει ότι τ σύνλ της συνφύς επγγελμτικής πρϋπηρεσίς της είνι μηδενικό κι ως εκ τύτυ πκλείσθηκε πό την περιτέρω διδικσί. Στην εισήγησή της η Επιτρπή επί τυ πρκειμένυ νφέρει ότι ως συνφή πρϋπηρεσί πρσμετράτι μόν υτή πυ δινύθηκε σε θέσεις διικητικής υπστήριξης σε ερευνητικά κι συγχρημτδτύμεν πργράμμτ πό την Ευρωπϊκή Ένωση, ενώ η πρϋπηρεσί της κς Μπλωμένυ γι τ μεν έτη στ ΔΠΦΠ τυ Πνεπιστημίυ Ιωννίνων φρά «Ανάπτυξη μεθδλγίς ελέγχυ κι ελχιστπίησης των υπλειμμάτων νιτρικών ιόντων κι βρέων μετάλλων στ φυλλώδη λχνικά» γι τ δε έτη φρά πρϋπηρεσί ως ωρμίσθι εκπιδευτικός. Σύμφων με τ πρπάνω στην εισήγησή της η Επιτρπή πφίνετι ότι κλώς η πρϋπηρεσί της κς Μπλωμένυ δεν πρσμετράτι ως συνφύς με τ ντικείμεν της πρκήρυξης, κθότι τ ντικείμεν της σύνψης μίσθωσης φρά διικητική υπστήριξη τυ έργυ. Β) Η κ Μλώνη ενίσττι γι επνεξέτση κι επνθεώρηση των πτελεσμάτων ξιλόγησης, διότι: ) πό τν Πίνκ 1 πυ συνέτξε η Επιτρπή πρκύπτει ότι η πρϋπηρεσί της διάρκεις έξι (6) μηνών πυ δινύθηκε στ Πνεπιστή Αθηνών δεν πρσμετρήθηκε ως συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί, β) πό τν Πίνκ 1, επίσης, δεν πρκύπτει με σφήνει πι πρϋπηρεσί πρσμετρήθηκε ως συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί γενικώς όλων των υπψηφίων, πως βθμλγήθηκε η εν λόγω πρϋπηρεσί κι επιπλέν πως πργμτπιήθηκε η βθμλόγιση στ Αγγλικά. Σύμφων με την εισήγηση της Επιτρπής ως πρς τ πρώτ σκέλς της ένστσης δεν πρσμετρήθηκε η πρϋπηρεσί των έξι (6) μηνών στ Πνεπιστή Αθηνών, διότι τ ερευνητικό πρόγρμμ δεν ήτν χρημτδτύμεν ή συγχρημτδτύμεν πό την Ευρωπϊκή Ένωση. Ως πρς τ υπόλιπ η Επιτρπή νέφερε ότι εκ πρδρμής στάλθηκε γι δημσίευση πρόχειρς πίνκς κτγρφής των πρσόντων κι όχι πλήρης πίνκς, πίς κι επισυνάπτετι μζί με την εισήγηση. Σχετικά με τν τρόπ της τελικής ξιλόγησης κι βθμνόμησης η Επιτρπή νφέρει ότι επί πέντε (5) τελικών υπψηφίων η κ Μλώνη κτλμβάνει την τέτρτη θέση τυ Πίνκ Κτάτξης. Ο Πρόεδρς κς Γλβάς σε συνέχει της εισηγήσεώς τυ νέφερε ότι κρίνει ως μη βάσιμυς κι μη πργμτικύς τυς επικλύμενυς ισχυρισμύς πό τις ενιστάμενες υπψήφιες κι με βάση πάντ την εισήγηση της Επιτρπής Αξιλόγησης, ζήτησε πό τ μέλη την πόρριψη των ενστάσεων των κ.κ. Σελίδ 3 πό 5

4 Μπλωμένυ κι Μλώνη, σχετικά με την επνεξέτση κι επνθεώρηση των πτελεσμάτων τυ Πίνκ κτάτξης της κτηγρίς (ΚΩΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙ-1), όπως υτός εγκρίθηκε με την ριθμ. 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών. Τ μέλη τυ Επτμελύς Οργάνυ της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών μετά πό διλγική συζήτηση κι έχντς υπόψη: Την ΚΥΑ 679/ Τν Οδηγό Χρημτδότησης κι Διχείρισης τυ Ειδικύ Λγρισμύ Κνδυλίων Έρευνς τυ ΗΠΕΙΡΟΥ την ριθμ. 492/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ4691ΟΙ-3Σ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιφέρντς, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ Την με ριθμ. 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών τυ Ηπείρυ, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ ) Την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) Ένστση της κς Μπλωμένυ Γεωργίς κι β) Την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1627/ ) Ένστση της κς Μλώνη Χρίκλεις τυ Κων/νυ, ι πίες πτελύν νπόσπστ μέρη τυ πρόντς πρκτικύ Τ με ριθ. πρωτ. 1676/ έγγρφ τυ κυ Γλβά γι πρχή έγγρφης γνωμδότησης επί των ενστάσεων, τ πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ Την πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) εισήγηση της Επιτρπής Αξιλόγησης, η πί πτελεί νπόσπστ μέρς τυ πρόντς πρκτικύ Τν σχετικό φάκελ όλων των υπψηφίων πρτάσεων με ΚΩΔ. ΕΠΙ-1 Την εισήγηση τυ Πρέδρυ ΟΜΟΦΩΝΑ πφσίζυν: Α) Απρρίπτντι φενός η πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1623/ ) Ένστση της κς Μπλωμένυ Γεωργίς κι φετέρυ η πό (Α.Π. ΕΛΚΕ 1627/ ) Ένστση της κς Μλώνη Χρίκλεις τυ Κων/νυ, κθότι κρίνντι ως μη βάσιμι κι μη πργμτικί ι επικλύμενι λόγι πό τις νωτέρω ενιστάμενες υπψήφιες. Β) Τη δημσίευση τυ πλήρη πίνκ κτγρφής των πρσόντων κι τυ τελικύ Πίνκ Κτάτξης των υπψηφίων πρτάσεων πρς σύνψη Σελίδ 4 πό 5

5 σύμβσης μίσθωσης έργυ της με ριθ. 492/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΘ4691ΟΙ-3Σ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιφέρντς με ΚΩΔ. ΕΠΙ- 1. Γ) Δε συντρέχυν λόγι τρππίησης τυ Πίνκ κτάτξης των ξιλγηθέντων υπψηφίων πρτάσεων της ως άνω κτηγρίς πυ εγκρίθηκε με την ριθμ 6 η /Θ.16/ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) πόφση της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών τυ Ηπείρυ. Δ) Κτά τ λιπά ισχύει ότι πφσίστηκε στ 16 Θέμ της 6 ης / / (ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8) συνεδρίσης της Επιτρπής Εκπίδευσης κι Ερευνών σχετικά με την πρότση σύνψης σύμβσης μίσθωσης έργυ της κτηγρίς Επιστημνικύ Πρσωπικύ (ΚΩΔ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙ-1)... Μη έχντς άλλ θέμ πρς συζήτηση λύετι η συνεδρίση. Γι τ λόγ υτό συντάχθηκε τ πρόν Πρκτικό κι υπγράφετι ως κλύθως. Ο Πρόεδρς Τ μέλη - Αγγέλης Κωνστντίνς Γλβάς Ευριπίδης Κθηγητής Ακριβές ντίγρφ Ο Γρμμτές - Γκνάς Ιωάννης - Μάνς Γεώργις - Τάγκς Περικλής - Σκυλίδς Ηλίς Σφύρης Ευάγγελς Σελίδ 5 πό 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ 1 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΠΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 2010/2011: Ωρμ/σθι εκπιδευτικός ΣΔΕ Αγρινίυ. 2009/2010: Εργστ/κός συνεργτης Α Μεσλγγίυ. 2005/2009: Εξωτερ/κός επιστ/κός συνεργάτης στ ΔΠΦΠ μίυ Ιωννίνων. 16/11/ /06/2009: Επικυρικό διδκτικό έργ σε πρπτυχικές κ μετπτυχικές σπυδές τυ τς ΔΠΦΠ τυ υ Ιωννίνων. Θερινή περίδς 2003: ΑΝΑΙΤ Α.Ε. Αιτωλκρννίς (στ πλίσι πρκτικής άσκησης). 09/09/ /10/2008: Τεχνικός Υπεύθυνς Πργράμμτς Κέντρ Στήριξης Επιμόρφωσης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ/Υπ.Ε.Π.Θ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 12/05/ /11/2008: Γρμμτές Επιτρπής Επιμόρφωσης Α Θεσ/νίκης ''Επιμόρφωση Εκπιδευτικών Πρωτ/θμις κ Β' Εκπίδευσης σε Βσικές Δεξιότητες των Τεχνλγιών Πληρφρίς κ Επικινωνιών (Τ.Ε.Π.) στην Εκπίδευση'' κι Κτχωριστής τυ πληρφρικύ συστήμτς Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ./Υπ. Ε.Π.Θ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 20/08/ /02/2006: Χειριστής Σ.Ε.Ζ.Μ. (Συστημάτων Επικινωνιών Ζώνης Μάχης) Χϊδάρι/ Αθήν Υ.Ε.Σ.Α. 29/03/ /09/2004: Υπάλληλς Τρπέζης / Πιστωτικών Κρτών κ Δνείων Εθνική Τρ. Θεσ/νικης. 11/10/ /01/2000: Βηθός τεχνικύ Η/Υ κ βηθός κθηγητή Πληρφρικής, ''Ελληνγερμνική γωγή'' (Πλλήνη, Αθήν). Διδκτική εμπειρί: 05/10/ /07/2011: Ανπληρωτής κθηγητής Πληρφ. 62 Δημτ.σχλ.Θεσ/κης. 22/09/ /05/2010: Εκπιδευτής Πληρφ.στ σχλεί Β' Ευκιρίς Λεπτκρυς κι Αριδίς. 07/12/ /01/2010: Εκπιδευτής Πληρφ. στ πρόγρμμ νέων τυ ΟΑΕΔ ΚΕΚ Βέρις. 19/12/ /02/2009: Ωρμίσθις εκπιδευτικός πληρφ. σε δημόσι λήμερ δημτικά σχλεί. ΠΤΥ ΧΙΑ ΔΠΦ Π, Ιων νίνω ν. ΕΠΔ Ο, Μεσ λγγί υ. ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚΑ Δρ. ΔΠΦΠ μι Ιωννί νων. Η/Υ ΕΠ ΔΟ Μ ΑΓ ΓΛΙ ΚΑ first cer tific ate in en glis h

7 06/12/ /05//2009: Εκπιδευτής πληρφ.στ Κέντρ εκπίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Πλίχνης. 04/02/ /06/2008: Βηθός επιμρφωτή στ Κέντρ Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Α βθμις κ Β'θμις Εκπίδευσης 3 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πρϋπηρεσίς = 2 χρόνι, 8 μήνες κι 9 ημέρες 01/11/ /06/2007: Πρόσθετη εκπιδευτική στήριξη στ Ενιί Λύκει Νεχωρίυ Άρτς. 01/11/ /06//2008: Συνεργάτης δικτύυ (ειδικότητ φιλόλγς-ερευνήτρι) σε πρόγρμμ ''Εντξης Τσιγγνπίδων στ Σχλεί''. 15/10/ /12/2007: Εκπιδεύτρι ΙΔΕΚΕ γι εκμάθηση της Ελλην. γλώσσς σε μετνάστες. Φιλ λγί ς, Ιων νίνω ν. ECDL Κρτικό Πιστπιητικό Επίπεδ Γ1

8 4 ΤΣΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ 5 ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ 6 ΜΟΛΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 7 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007/2011: Ανπληρώτρι, ωρμίσθι κθηγ. πληρφ. σε δημτικά σχλεί. 2007/2009: Κθηγήτρι Πληρφ. στν Ιδιωτικό τμέ. 15/09/ /07/2011: Υπάλληλς γρφείυ σε Φρντιστήρι (Τεχνική Υπστήριξη Υπλγιστικών Συστημάτων). 03/09/ /02/2008: Πργρμμτίστρι. 03/09/ /02/2008: E-miles creations: Πργρμμτίστρι. 17/10/ /07/2007: Ιστόπλις: Πργρμμτίστρι. 01/05/ /10/2005: Εγντί δός (πρκτική άσκηση). 01/05/ /06/2011: Τ.Ε.Ι. Ηπείρυ, συμμετχή στ έργ με τίτλ «Κστλγική νδιργάνωση & βελτίωση της ικνμικής πδτικότητς τυ Οργνισμύ Λιμένς Ηγυμενίτσς Α.Ε.». (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 15/06/ /06/2010: Γρφεί εξπλισμύ/logistics (ΟΤΕ). Ιύλις/ Αύγυστς 2008: Πρκτική άσκηση, λγιστήρι ΕΑΣΑΦ. πρϋπηρεσίς = 2 μήνες 22/01/ /11/2009 κι 20/01/ /06/2010: Ειδικός Λγρισμός Ηπείρυ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) Μρ.2008-Απρ.2008: Εκπιδεύτρι ΚΕΕ Άρτς. Νεμ.2006-Νεμ.2007: Γεωλγί Ν.Α. Πρέβεζς. Ιυν.2004-Μις 2007: Ερευνητική εμπειρί, Τμές νόργνης Χημείς κι Τεχνλγίς ΕΚΠΑ. Δεκ.2003-Μρτ.2005: Ελεύθερς επγγελμτίς (Γεωλγί). Ιν Ιυν.2005: S&B Βιμηχνικά Ορυκτά Α.Ε. Σεπτ Ιύν.2004 κι Σεπτ.2001-Ιύν. 2003: Χημείς ΕΚΠΑ, Εργστ.συνεργ. Οκτ.2002-Δεκ.2002: Υδρελλάς μελετητική ετιρί, Εξωτ.συνεργ.(ηλεκτρν. επεξ. - ρχειθέτηση). πρϋπηρεσίς = 2 χρόνι, 3 μήνες κι 7 ημέρες 01/10/ /11/2011: Βηθός λγιστή στ Γρφεί Πρκτικής άσκησης τυ υ Ιωννίνων. πρϋπηρεσίς =2 μήνες Πληρ φ., Θεσ/ κης. Διικ. Επιχ. Πτρ ών. Γεωλ γίς ΕΚΠ Α Οικ νμ. Επισ τ., Ιων Νυτ.Σ πυδώ ν, μι Πειρι ώς. Χημεί ς, ΕΚΠΑ Πιστπιητικό γνώσσης Η/Υ ρ /07 Συνφής τίτλς σπυδών ECDL IST πιστπιητικό Michigan Certificate of Competency Proficiency ΤΟΕΙC Proficiency

9 8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9 ΤΖΑΘΑ ΑΛΙΚΗ 10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Εργστ.Συνεργ., Διτρφής κι Διιτλγίς, Λάρισς. 2011: Εργστ.Συνεργ., Διτρφής κι Διιτλγίς, Λάρισς. 2010: Ωρμίσθι κθηγήτρι, Δημ. ΙΕΚ Κρδίτσς : Ωρμίσθι κθηγήτρι στη σχλή Μνίμων Υπξιωμτικών : Ωρμίσθι κθηγήτρι ΣΜΥ : Κθηγήτρι ειδικής φυσικής γωγής στν Κλυμβητικό Σύλλγ «Αστέρς». 10/11/ /09/2011: Υπευθ. εκπίδ. Ι.Δ.ΕΚ.Ε Τρικάλων : Κθηγήτρι φυσικής γωγής: Δήμι Τρικκίων/ Γόμφων/ Πύλης/ Μεγάλων Κλυβίων. 2010: Επιμρφώτρι ΑΜΕΑ (ΝΕΛΕ). 17/04/ /08/2010: Διικητική κι διχειριστική στήριξη ΚΕΝΕ Τρικάλων. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) : Κθηγήτρι φυσικής γωγής: Δήμι Πελλινίων/ Βσιλικής/ Κλλιδένδρυ, 2006: Κθηγήτρι φυσικής γωγής: Δημ.Φλώρεις. 2005: Νυγσώστρι. 2005: Κθηγήτρι ειδικής φυσικής γωγής σε πρόγρμμ ΑΜΕΑ. πρϋπηρεσίς =3 χρόνι, 3 μήνες κι 13 ημέρες 09/ /2011, 02/ /2012: Ερευνήτρι/ Υπεύθυνη Επικινωνιών κι Δικτύωσης στις πλιτισμικές σπυδές σε φιλλγικά στυρδρόμι (Erasmus Mundus) Univ.di Bergmo,Univ. de Perpignn. 10/ /2010: Δημσιγράφς, ρεπόρτερ (πρκτική άσκηση στην Αυγή). 10/2009,12/2009: Δημσιγράφς, ρεπόρτερ στ διδυκτικό κνάλι (πρκτική άσκηση). 01/ /2007: Διρθώσεις, επιμέλει κι κείμεν γι ιτρ. περιδ. «Ευεξί κ Διτρφή». Μάρτις 2001 έως σήμερ: Λγιστήρι της νπτυξικής Ετιρείς Ήπειρς Α.Ε. (Life/Θύμις, Leder, ΟΠΑΑΧ, Equl, Recite, Prince, Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., Σ.Υ.Υ). (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 02/ /2008: Κ.Ε.Θ.Ι: Συμβυλευτική υπστήριξη. (επικλ.) 04/ /2007: Δημ. Αγ. Δημητρίυ: Συμβυλευτική υπστήριξη. (επικλ.) 01/ /2006: Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α πργ. Δ.Α.Γ.Η, πργ. EQUΑL. (επικλ.) 07/2000: Spider, λγιστήρι 06/2000: (Δέλλς /Τσκνίκς), λγιστήρι. Φυσι κής γωγ ής κι θλη τισμ ύ., Θεσσ λίς Επικ ινω νίς κι ΜΜΕ ΕΚΠ Α Οικ νμί ς κι Εμπ ρίυ Νάπ λης. Φυσικ ής γωγή ς κι θλητι σμύ, Αριστ τ. μι Θεσ/νί κης. μι Ουτρέ χτης, Σχλή Συγκρ ύσεω ν κι Ανθρω πίν.δικ ιωμάτ ων. Cambridge int. Dipl. In information and communic. technology IST EUROPE certif.of compeencyt in english Proficiency

10 11 ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 12 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 13 ΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ πρϋπηρεσίς = 10 χρόνι κι 11 μήνες 10/ /2001: ΕΣΥΕ, πγρφή πληθυσμύ: Υπεύθυνς Κυψέλης/ Πτησίων. 04/ /2004: 8η Εφρεί Βυζντινών ρχιτήτων, λγιστής. 23/10/ /06/2011: ΚΕΕ Πρέβεζς διικ. λειτ. ικν. διχ. συντν. κι πρκ. εκπ. έργυ επικιν. πλιτ. νπτ. συνεργ. με τπικύς φρείς κι πρκλ. δεδμ. Κέντρυ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) πρϋπηρεσίς = 4 χρόνι, 8 μήνες κι 7 ημέρες 15/02/ /01/2010: Ανπτυξική Ηπείρυ: Γρμ. υπστήριξη Leader, πρετιμσί δράσεων-πρτάσεων σε ευρωπ. πργρ. κι ΕΣΠΑ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 01/04/ /09/2005: Πρκτική άσκηση στην Ανπτυξική ν.ηπείρυ 14/04/ /02/2008 KIΑ Motors. πρϋπηρεσίς = 1 χρόνς κι 11 μήνες 1/06/ /6/2011: Πρϊστμένη ΚΕΕ Ιωννίνων. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 1/11/ /4/2005: Πργ/μυ κι Διχ. Ευρωπ. Πργρ. κι Επενδύσεων Ν.Α. Ιωννίνων. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 19/3/ /5/2010: Εκπιδεύτρι: πργρ. Κιντμί/ Επιχειρημτικότητ τυ Κέντρυ Δι Βίυ Μθ. πό πόστση. 23/11/ /6/2008: Ωρμίσθι κθηγήτρι ικνμικής θεωρίς, ΕΠΑΛ Μετσόβυ. 8/11/ /6/2005: Ωρμίσθι κθηγήτρι ικνμικής θεωρίς, Ενιί Λυκ. Κτσικάς. πρϋπηρεσίς = 6 χρόνι κι 7 μήνες 2006/2008: Εργστηρικός βηθός στ Χρημτικνμικής κ Ελεγκτικής κ στ Λγιστικής, Ηπείρυ. 2006/2011: Ωρμίσθις, νπληρωτής κθηγητής πληρφρικής σε λήμερ δημτικά σχλεί κ λύκει στην πρόσθετη διδκτική στήριξη. Ιύλ.-Σεπτ. 2001, Δεκ Μρτ. 2003: Γενικά ρχεί Κράτυς (Αχΐ). Φεβρ.-Ιύλ. 2004: Πλεμικό Νυτικό, ΜΝΑΣ. Οκτ Μρτ. 2009: Δήμς Ερινεύ Αχΐς. Μρτ. - Οκτ. 2010: Διικ.υπάλ.ΠΕβιβλιθηκνόμς ΕΑΠ. Οργ. & Διικ, Επιχ, Οικ ν.π ν/ Αθην ών. Κλ μάτ ς, Τπ. Αυτ δ. Ν.Ο. Π., Ε ΕΚΠ Α. Τηλε πληρ φρ κ Διίκ, Ηπεί ρυ. Αρχει νμί ς/βι βλιθ - Ιστρ.Ιόνι. ΕΑΠ, Σχλή Ανθρω πιστικ ών σπυδ ών. Διίκη ση στην Εκπί δευση, μι Σερβί ς. Πιστπιητικό ρ. 6572/07 Cambridge International Diploma ECDL Συνφές πτυχί Πιστπιητικς Σχλής Proficiency Michigan Certificate of Competency First Certificate in English Certificate of Competency TOEIC

11 16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ 17 ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΛΗ 18 ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/05/ /11/2008 κι 30/12/ /06/2010: Διικητική στήριξη έργυ ΚΕΕ, Δ/νση Πργρμμάτων, Ειδικών Πργρμμάτων, ΟΑΕΔ-Stage. Χρημτδτ. πό τ Μέτρ 4 τυ Άξν 1 στ πλίσι τυ Γ ΚΠΣ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) πρϋπηρεσίς = 2 χρόνι, 11 μήνες κι 13 ημέρες 01/03/ /12/2006: Πρκτική άσκηση στην Κτηνιτρική Διεύθυνση Άρτς. 01/03/ /12/2006: Πρκτική εξάσκηση στ Αγρτικό Κτηνιτρεί Άρτς. 18/04/ /12/2007: Υπάλληλς ΤΕ Τεχνλόγων Γεωπνίς Ζωικής Πργωγής Άρτς. 26/05/ /01//2011: Υπάλληλς ΤΕ Διικητικύ με πρόγρμμ Stge σε Οργ. Τπ. Αυτδ., Δήμς Άρτς. 15/07/ /04/2008: Υπότρφς στ πλίσι Interreg III Ελλάδ /Ιτλί στ έργ INNOVΑ/ Ολκληρωμένες δράσεις γι τη μετφρά κιντμίς σε στρτηγικύς τμείς. 12/2010-1/2011: Υπάλληλς γρφείυ (κρτήσεις /έκδση εισιτηρίων, υπεύθυνς ρχειθέτησης) Milno Travel, Ηγυμενίτσ. 10/ /2010: Εκπιδευτικός ΙΕΚ ΟΑΕΔ, Ρί, Αχΐς. 06/ /2006: Απσχλύμενς στην εξυπηρέτηση πελτών Wind Μρύσι, Αττική. 05/2005: Υπάλληλς γρφείυ (εξυπηρέτηση πελτών στθερής τηλ./διδικτύυ) FORTHnet ΑE, Κλλιθέ, Αττική. 06/ //2005: Υπάλληλς γρφείυ (εξυπηρέτηση πελτών) ΟΤΕ, Μρύσι, Αττική. Χρημ.κ Ελεγ κτ., Ηπεί ρυ. Ηπεί ρυ, Ζωικ ής Πρ γωγή ς. Αγρ. Οικ. κ Ανπ Γεω πν. Πν. Αθην ών. Δι εθνώ ν κ Ευρ ωπ. Σπυ δών, Πάντ ει. ΜΔΕ Χημεί ς, μι Ιωννί νων. Μ.Δ. στ Διεθν ών κ Ευρ. Σπυδ ών, Πάντει μι. ECDL ECDL Vellum πιστπιητικό EC DL Edexcel Level 3 Proficiency Κρτικό Γ1 Proficiency ν

12 20 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & : Εξωτ. συνεργάτης (τεχνική-ικνμ ική υπστήριξη) στ πρόγρμμ LLP/Erasmus, Ηπείρυ/ Άρτ. (: συνφής επγγελμτική πρϋπηρεσί) 01/03/ /08/2010: Υπάλληλς γρφείυ στην Toyota - Γκρτζνίκς ΑΕΒΕ Άρτ 12/01/ /02/2010: Πωλήτρι στην ετιρί Mercedes Benz - Θ. Πεπόνης/ Μ.Σιδέρης Άρτ. 03/05/ /10/2009: Σύμβυλς Πωλήσεων στην επιχείρηση Πόλις Inchcape Αthens /Lexus Βυλιγμένης Αθήν. Σεπτ Φεβρ. 2008: Υπάλληλς γρφείυ στ νθρώπινυ Δυνμικύ στη Toyota Ελλάς ΑΒΕΕ Μρτ.2007-Ιύν.2007: Πρκτική άσκηση στην επιχείρηση Toyota Ελλάς ΑΒΕΕ ως υπάλληλς γρφείυ στ τμήμ νθρώπινυ Δυνμικύ. πρϋπηρεσίς = 20 μήνες 01/09/ /08/2008: Συμμετχή σε 3 χρημτδτύμεν ερευνητικά πργράμμτ ως υπότρφς, Επιτρπή Ερευνών, Ιωννίνων. 15/10/ /06/2008: Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ (πργωγή εκπιδευτικύ υλικύ). 01/07/ /07/2008: Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ (πργωγή εκπιδευτικύ υλικύ). 01/03/ /06/2008: Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ (πργωγή εκπιδευτικύ υλικύ). 2005: Επικύρηση Εργστηρίων Φυσικχημείς, Ιωννίνων 01/06/ /07/2007: Διδσκλί μθήμτς στ Θερινό σχλεί, Ειδικός Λγρισμός Ερευνών Ηπείρυ 28/02/ /04/2005: Ανάθεση επικυρικύ έργυ ως μετπτ. φιτητής στ Φυσικής, Ιωννίνων. 03/11/ /12/2008: Ανάθεση επικυρικύ έργυ ως μετπτ. φιτητής στ Φυσικής, Ιωννίνων σήμερ: Εργστηρικός συνεργάτης στ Ηπείρυ, Τεχνλγίς Πληρφρικής κ Τηλεπικινωνιών. Διικ ητική ς Επισ τήμη ς κ Τεχν λ., Οικ ν. θην ών. (τ.ασ ΟΕΕ) Φυσι κής, Ιων νίνω ν. ΜΔΕ στις Σύγχρ νες Ηλεκτρ νικές Τεχνλ γίες, μι Ιωννί νων. Βεβίωση Σχλής Συνφής τίτλς σπυδώς κι βεβίωση Σχλής Cambridge First Certificate Proficiency Επάρκει

13 Α/Α 22 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΒΙΡΓΙΝΙΑ 04/ /2007: Πρκτική Εξάσκηση ως Τεχνικός Η/Υ κ Δικτύων, Κέντρ Διχείρισης Εργστηρίων κ Δικτύων, Ινίων Νήσων. 10/ /2011: Εργστηρικός Συνεργάτης τυ. Εφρμγών Πληρφρικής στη Διίκηση κ την Οικνμί, Ινίων Νήσων 01/02/ /05/2009 & 01/06/ /08/2009: Διικητική Υπστήριξη στ Εφρμγών Πληρφρικής στη Διίκηση κ Οικνμί, Ινίων Νήσων. 06/2007: Τεχνική Υπστήριξη Ημερίδς «Οι νέι της επχής μς. Πρσντλισμί της Πιδείς». Διργάνωση: Ινίων Νήσων. ΕΠΔ Ο, Ινίω ν Νήσ ων. Οι υπψήφιι Μπλωμένυ Γεωργί, Διμάντη Βσιλική, Τσύτση Όλγ, Μπισκνάκη Αλκμήνη, Γιννύλη Ιωάνν, Τζάθ Αλίκη, Αρβνίτη Χρυσάνθη, Χλάστρς Απόστλς, Αθνσόπυλς Ανδρές, Κυφύ Έλλη, Δράκς Αθνάσις, Τσινάκς Νικόλς, Μνιφάβ Χριστίν, Χρνόπυλς Σπυρίδων κι Ππδημητρίυ Ευστθί -Βιργινί πκλείντι γιτί δεν διθέτυν διετή πρϋπηρεσί κι ι υπψήφιι Ππγεωργίυ Όλγ κι Θεχάρης Γεώργις γιτί δεν διθέτυν πιστπιητικό γνώσης γγλικής γλώσσς. Βάσει της βθμνόμησης ι υπψήφιι κττάσσντι ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΑ Η/Υ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΥΝ ΟΛΟ 1 ΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 50,00 12,00 8,64 10,00 8,00 88,64 2 ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 48,70 11,86 10,00 9,00 79,56 3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 33,13 16,62 7,09 10,00 8,00 74,84 4 ΜΟΛΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 23,70 14,00 9,00 10,00 9,00 65,70 5 ΠΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,90 13,80 10,00 8,00 60,70 Συνάφει Τίτλυ σπυδών, Βεβίωση σπυδών Competency Michigan

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 04 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. το επταμελές όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με επιμέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σύγχρονη ουρολογία» ΚΑ3550

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σύγχρονη ουρολογία» ΚΑ3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 417 Συνεδρίση της Επτμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πνεπιστημίου Ηρκλειο 17/01/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμ: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 04 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. το επταμελές όργαο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΟΙ-064 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΟΙ-064 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΡΠ4691ΟΙ-274 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΡΠ4691ΟΙ-274 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 18 o Άρτα, 21/11/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 21 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β49Ζ4691ΟΙ-22Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β49Ζ4691ΟΙ-22Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 Επανάληψη στο ορθό ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και το ποσό ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18 Τ.Κ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγ. Οικονόμου ΤΗΛ FAX

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18 Τ.Κ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγ. Οικονόμου ΤΗΛ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκλ 1-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63202 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 13/02/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επανάληψη στο ορθό ως προς την βαθμολογία των υποψηφίων ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΟΙ-Χ7Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΟΙ-Χ7Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' ριθμ. 6/2-07-204 Πρκτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. πόφσης 454-6/2-07-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κι διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 426 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Έγκριση λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΟΙ-Ο6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΟΙ-Ο6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επανάληψη στο ορθό ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και το ποσό ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 17 o Άρτα, 13/12/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. το επταμελές όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΟΙ-ΦΓ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΟΙ-ΦΓ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, της 24 ης Μαϊου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρκτικό 5/2013 της συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Ευστρτίου, της 24 ης Μϊου 2013 Αριθμός Απόφσης 24/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος πολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη στο ορθό ως προς τη θέση ΨΣ-6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Επανάληψη στο ορθό ως προς τη θέση ΨΣ-6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 14 o Άρτα, 15/10/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επανάληψη στο ορθό ως προς τη θέση ΨΣ-6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 13 o Άρτα, 24/07/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 24 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 18 o Άρτα, 21/11/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 21 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΤΙΣ 18229 24 Μΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 1800 ΠΟΦΣΕΙΣ ριθμ. 83939/Δ1 Ωρολόγιο Πρόγρμμ Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές ***, επαγγέλματα με θετικές προοπτικές **, επαγγέλματα με περιορισμένες προοπτικές *.

Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές ***, επαγγέλματα με θετικές προοπτικές **, επαγγέλματα με περιορισμένες προοπτικές *. Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελμάτων σε σχέση με σπουδές σε ΕΙ και ΤΕΙ (Ιούλιος 2011) πό την επιστημονική ομάδα του καθηγητή εόδωρου Κατσανέβα και την Career

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρϊασης

Πρόσκληση Συνεδρϊασης 410 ^^^Ρ?»._ -ν-^ >'-., Κωδικός; ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5 Πρόσκληση Συνεδρϊασης %^ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ () ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρκτικό της με ριθμό 29/205 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 233/205 Γρφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 22 o Άρτα, 03/12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε ΈΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2010-11 - Αναστολή λειτουργίας αθλημάτων ΕΤΑΔ ΣΑΜΟΥ»

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2010-11 - Αναστολή λειτουργίας αθλημάτων ΕΤΑΔ ΣΑΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τχ. /νση: Α.Ππνδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τις διατάξεις : Βθμός σφλείς: Ν διτηρηθεί μέχρι: Βθμός Προτεριότητς: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- θήν, 19-5-2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΣ ΚΙ Δ/ΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελµάτων σε σχέση µε σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ιούνιος 2009)

Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελµάτων σε σχέση µε σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ιούνιος 2009) Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελµάτων σε σχέση µε σπουδές σε ΕΙ και ΤΕΙ (Ιούνιος 2009) πό την επιστηµονική οµάδα του καθηγητή εόδωρου Κατσανέβα και την Career

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (730)

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (730) Ψηφικών Μέσων κι πικινωνίς ΤΙ Δυτικής Μκεδνίς (730) To Τμήμ Ψηφικών Μέσων κι πικινωνίς (πρών Δημσίων Σχέσεων κι πικινωνίς) έχει μκρόχρνη πρεί πυ ξεκινάει πό την ίδρυση τυ τμήμτς Δημσίων Σχέσεων τ 1999.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 05/06/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 05/06/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 05/06/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 5 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο ΚΠΕ Αρχανών Ρούβα - Γουβών

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο ΚΠΕ Αρχανών Ρούβα - Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: ίί ο ο μ μ σ σ ι ι τ τ μ μ μμ ΓΓρρ τ η τ ό κ ι τ γ ρ ε ν υ Σ Έρε υν Σάββτο 31 Μρτίου 2012 πό 09:00 έως 18:00 Αμφιθέτρο Γυμνσίου Αμρουσίου Εκπιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕ5Ω4691ΟΙ-ΡΘΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 24/04/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕ5Ω4691ΟΙ-ΡΘΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 24/04/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 24/04/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 24 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(β) Έντυπο για δαπάνες για έργα υποδομής εκτός κατοικημένων περιοπαράρτημα

(β) Έντυπο για δαπάνες για έργα υποδομής εκτός κατοικημένων περιοπαράρτημα Ε.Ε. Πρ. III(I) 3894 Κ.Δ.Π. 413/2001 Αρ. 3545,16.11.2001 Αριθμός 413 ι περί Λγιστικής Διχείρισης Δπνών γι Έργ Υπδμής στν Τμέ τν Μετφρών Κννισμί τυ 2001, ι πίι εκδόθηκν πό τ Υπυργικό Συμβύλι δυνάμει τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (26.9.14.) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Α Β Γ Δ ΕΡΓ. ΑΝΘ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (26.9.14.) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Α Β Γ Δ ΕΡΓ. ΑΝΘ. ΠΡΩΡΙΝ ΩΡΛΓΙ ΠΡΓΡΜΜ ΧΕΙΜΕΡΙΝ ΕΞΜΝ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡ Β Γ Δ ΕΡΓ. ΝΘ. ΒΛΚΝΙΚ ΩΝ ΛΩΝ (Υ) Γ ΕΞΞ. κα.νξιδ Υ ΔΙΔΚΤΙΚ Τ κ.πλκιδ ΠΡΩΙΜ ΝΕΕΛΛΝΙΚ ΓΡΜΜΤΕΙ (Π ΤΙ ΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΔΙΦΩΤΙΜ) Κ.ΤΡΤΓΠ Λ Τ ΒΥΖΝΤΙ Ν ΤΕΧΝ κ.τιγρ ΒΛΚΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙΚΙΤΗ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 10 Άρτα, 10/04/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 10 Άρτα, 10/04/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 10 Άρτα, 10/04/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 10 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 20 o Άρτα, 19/11/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 20 o Άρτα, 19/11/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 20 o Άρτα, 19/11/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 19 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», το οποίο

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», το οποίο Γραφεί: Πληρφρίες: Τηλ: Φαξ: e-mail: Φάκελς: Μνάδα Διασφάλισης Πιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείυ Βασίλεις 2310.994026 2310.200392 prosk@rc.auth.gr 86725 Θεσσαλνίκη, 29/09/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Την Τρίτη, 01/12/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Π) 36 Ν. 5(Π)/97 Αρ. 3127,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Π) 36 Ν. 5(Π)/97 Αρ. 3127, Ε.Ε. Πρ. (Π) 6 Ν. 5(Π)/97 Αρ. 127, 21.2.97 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ Πρκτρείυ Ειδήσεων Νόμς τυ 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 7 Άρτα, 08/03/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 7 Άρτα, 08/03/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 7 Άρτα, 08/03/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 08 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 3109907 ΦΞ 31051861 ραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 3103640 ΦΧ 31051861 Δομή Κατάρτισης HURMA OFFICE (Πρώην Κτίριο ΔΕΣΕ) Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 13 o Άρτα, 15/09/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 13 o Άρτα, 15/09/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 13 o Άρτα, 15/09/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΝ 1 CS 1 2499 2/06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ

10 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΝ 1 CS 1 2499 2/06/2015 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Περιοχή Ψαθάκι, Τ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Τηλ. 26820.50552, κι. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD, CSSD Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος/Διατροφολόγος Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp Τηλ: 99515526

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD, CSSD Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος/Διατροφολόγος Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp Τηλ: 99515526 Vol.8 2014 Hlthy Lifstyl Cmp Αγρός 1-6 Ιυίυ 2014 Αγπητί γνείς T hlthy lifstyl mp επιστρέφει κι πάι πι ρεξάτ πό πτέ!. Όι εμείς είμστε έτιμι κι πύ χρύμενι ν υπδεχτύμε κι φέτς τ πιδιά σς με 1 μάδ πιδιών πό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΟΙ-4ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΟΙ-4ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1077 Κ.Δ.Π. 102/2001 Αρ. 3479,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1077 Κ.Δ.Π. 102/2001 Αρ. 3479, Ε.Ε. Πρ. III(I) 077 Κ.Δ.Π. 0/00 Αρ. 479,..00 Αριθμός 0 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 97, 6 ΤΥ 9, 7 ΤΥ 990, ΤΥ 99, 9() ΤΥ 99, () ΤΥ 99, 7() ΤΥ 99 ΚΑΙ 9() ΤΥ 999) Διάτγμ Διτήρηης ύμφων με τ άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ:Β5ΤΜΟΕΠΘ-ΖΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνστντά 4 Τ.Κ. 38, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 4 756 FAX: 4 7535 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πό τ Πρκτικά της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Αντιπρόεδρος Επιτροπής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Αντιπρόεδρος Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 27/05/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Μαϊου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρί:483 Στην Αθήν σήμερ Πρσκευή 16 Οκτωβρίυ 2015 ώρ 13.15, μετά πό πρόσκληση τυ Πρύτνη με ριθμό Πρωτ. 8173/13.10.2015 συνήλθε σε συνεδρίση η Σύγκλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκ νέου ανάρτηση Αρχικού πίνακα κατάταξης Ε.Ε.Π Α2iβ της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους »

ΘΕΜΑ: «Εκ νέου ανάρτηση Αρχικού πίνακα κατάταξης Ε.Ε.Π Α2iβ της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους » ΝΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΟΚΡΤΙ σπρόπυργος, 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΝΙΩΤΙΚ ΠΟΛΙΤΙΚ ριθ.πρωτ.: 2901.2 /10/2017 ΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΕΝΙΚΟΥ ΣΩΤ-ΛΣ-ΕΚΤ.Ε.Ν / ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΡΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚ ΕΠΙΣΤΣΙΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:385 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέ Ιωνί, σήµερ ΠΕΜΠΤΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 23/07/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 23/07/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 23/07/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 17-12-2002 έως 18-4-2003 4-3-2003 έως 23-05-2003 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ. 19-11- 2003 έως 24-2-2004

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 17-12-2002 έως 18-4-2003 4-3-2003 έως 23-05-2003 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ. 19-11- 2003 έως 24-2-2004 1 ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΕΚ ΤΕΙ -ΕΙ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ - ΙΕΚ 3 4 ΥΤΟΜΤΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΤΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΟΙ-ΖΣ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΟΙ-ΖΣ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης. Πρόεδρος Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης. Πρόεδρος Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 9 o Άρτα, 24/06/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 24 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-13

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-13 1. με ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΕΚ ΙΛΙΟΝ ΟΧΙ 2. με ΘΕΡΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΗΝΣ Γ.ΒΡΒΡ ΟΧΙ 3. ΔΙΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΙΤΡΟΠΙΔΓΩΓΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΘΗΝ ΟΧΙ 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 29/09/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σχέδια Απφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τ 2015 ΘΕΜΑ 1 : Υπβλή πρς έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Στύλιος Χρυσόστομος Αντιπρόεδρος Σχ. Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Στύλιος Χρυσόστομος Αντιπρόεδρος Σχ. Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 9 o Άρτα, 13/05/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 13 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΟΙ-ΗΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΟΙ-ΗΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/08.07.2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα Παρασκευή, 08 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 31 o Άρτα, 21/12/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 31 o Άρτα, 21/12/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 31 o Άρτα, 21/12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελ.- 2 - της 22/2014 πόφσης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Α ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2014 1.Γι συστήμτ μηχνοργάνωσης νλώσιμ είδη πληροφορικής, ηλεκτρονικό / ηλεκτρολογικό & τηλεπικοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό 17 της συνεδρίασης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Α.Ο. στις ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Απφ. 58/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 1338 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 481 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 439 ης / ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 439 ης / ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τµήµα: ιοικητικής Υποστήριξης-Προµήθειες Πληροφορίες: Θωµάκης Ζαφείριος Τηλ.: 2810393166 Fax: 2810393130 Email:thomakis@uoc.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2013-2014, Αλφαβητική Σειρά

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2013-2014, Αλφαβητική Σειρά ΤΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΦΑΣΕΩ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΣ ΚΑΤΑΛΓΣ ΛΩ ΤΩ ΥΠΨΗΦΙΩ ΥΠΨΗΦΙΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩ ΔΙΙΚΗΣΗΣ, 23-24, Αλφαβητική Σειρά ΜΑΤΕΠΩΥΜ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ - PH.D. - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΒΣΕΙΣ 2013 ΕΠ.Λ. ΒΣΗ 2013 ΒΣΗ 2012 ΟΝΟΜ ΙΔΡΥΜ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΗΝ) ΤΕΙ ΘΗΝΣ ΕΠΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙ 1.102 247 806 172 296 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα