ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή"

Transcript

1 Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι σχετικά νέος στη χώρα μας και ουσιαστικά το 1991 με το Νόμο 1951 τέθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. Το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει σήμερα περίπου Εθελοντές Πυροσβέστες εκπαιδευμένους, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες της Πυροσβεστικής Τέχνης και τις οδηγίες επαγγελματιών Πυροσβεστών. Οι παραπάνω Εθελοντές Πυροσβέστες διέπονται από θεσμικό πλαίσιο (Ν.1951/1991 και Π.Δ. 32/1992) στο οποίο ορίζονται θέματα που άπτονται των υποχρεώσεών τους, της εκπαίδευσης και της αποστολής τους. Ειδικότερα : ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής Πολιτών Κράτους της περιουσίας Από κινδύνους: πυρκαγιές - πλημμύρες λοιπές θεομηνίες & καταστροφές 1

2 Σκοπός καθιέρωσης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ενίσχυση της υπαρχούσης πυροπροστασίας με την εθελουσία συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην Επικράτεια. Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών ως και της περιουσίας αυτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμυρών και των λοιπών θεομηνιών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος. Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τ ι μ η τ ι κ ό κ α ι ά μ ι σ θ ο. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Κλιμάκια συνιστώνται κατά τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1951/1991 σε Δήμους, Κοινότητες ή συνδέσμους Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήσεών των. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΚΛΙΜΑΚΙΑ Yπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Διακρίνονται σε Α ή Β τάξης. Με την ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστάται στο Πυρ/κό Σώμα μία (1) οργανική Θέση Ανθ/γού - Υπ/γού γού, ως Διοικητής, μία (1) Θέση Πυρονόμου, ως αναπληρωτής και μία (1) θέση Πυρ/στη οδηγού. 2

3 Προέλευση εθελοντών πυροσβεστών Οι εθελοντές πυροσβέστες προέρχονται από άρρενες ή θήλεις πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο ή την Κοινότητα ή την περιοχή του συνδέσμου Κοινοτήτων, που εδρεύει ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός ή το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και έχουν τα παρακάτω προσόντα: Ηλικία ετών Καλή υγεία που πιστοποιείται από το πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκπαίδευση εθελοντών πυροσβεστών Οι εθελοντές πυροσβέστες πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά από υπαλλήλους του Πυροσβεστικούς Σώματος που υπηρετούν με απόσπαση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και αφού πιστοποιηθεί η ικανότητά τους οι εκπαιδευθέντες εφοδιάζονται με ειδική κάρτα, που βεβαιώνει την ιδιότητά τους και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που θα υπηρετούν. Οι εθελοντές πυροσβέστες και μετά την ανάληψη των πυροσβεστικών καθηκόντων εκπαιδεύονται συνεχώς από το επαγγελματικό πυροσβεστικό προσωπικό του Σταθμού που ανήκουν ή από υπαλλήλους της Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Υποχρεώσεις δήμων και κοινοτήτων Οι δήμοι, οι κοινότητες ή σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, στους οποίους ιδρύονται Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 3

4 Να εφοδιάζουν τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς με κατάλληλα πλήρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Να στεγάζουν τους Σταθμούς αυτούς σε κατάλληλα κτίρια με τις απαραίτητες τηλεφωνικές εγκαταστάσεις και συστήματα συναγερμού. Να παρέχουν τα αναγκαία είδη ιματισμού και εξάρτυσης στους εθελοντές πυροσβέστες της Περιφέρειας. Να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια και να παρέχουν νερό στους Π.Σ. Να παίρνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω Πυροσβεστικών Σταθμών. Υποχρεώσεις των εργοδοτών Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν τη συμμετοχή στο πυροσβεστικό έργο των εθελοντών πυροσβεστών, που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, σε περιπτώσεις που καλούνται για επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ ύλην αρμοδιότητάς τους. Ο χρόνος της απασχόλησης στα πυροσβεστικά τους καθήκοντα θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους. 4

5 Κίνητρα προσέλευσης πολιτών ως εθελοντών πυροσβεστών Οι εθελοντές που έχουν διετή συνεχή ευδόκιμη υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα προτιμώνται κατά τους διαγωνισμούς κατάταξης στο Π.Σ.,., έναντι των άλλων υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα. 1. Οι Το ποσοστό των εκάστοτε κενών οργανικών θέσεων που υποχρεωτικά πληρούνται από εθελοντές πυρ/στες ορίζεται σε 20% αυτών. 2. Δικαίωμα δωρεάν εισόδου στις αίθουσες δημοσίων θεαμάτων και στους αθλητικούς χώρους της περιοχής ευθύνης του εθελοντικού Π.Σ. που υπηρετούν, υπό τον όρο ότι δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε άτομα. 3. Απονομή ηθικών και υλικών αμοιβών αντίστοιχων με αυτές των επαγγελματιών πυρ/στών στών. 4. Στους εθελοντές πυροσβέστες, που συμπληρώνουν έξι (6) μήνες υπηρεσία το έτος, παρέχεται ετησίως έκπτωση σε ποσοστό είκοσι τις εκατό (20%) επί του φόρου εισοδήματος και μέχρι ποσού αναλογούντος φόρου εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών (300 ). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Υπουργού Εσωτερικών) μετά από πρόταση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να παρέχεται εφ άπαξ ειδική αποζημίωση στο εθελοντικό προσωπικό των Εθελοντικών Π. Σ. και Κλιμακίων που έλαβε μέρος στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών και εκτεταμένων θεομηνιών, εφ όσον η περιοχή τους έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 5

6 Ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών πυροσβεστών Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους: ασφαλισμένοι: καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά την κύρια απασχόλησή τους και αντιμετωπίζεται από τις σχετικές διατάξεις που διέπουν το φορέα της κύριας απασχόλησής τους. ανασφάλιστοι: τους παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δαπάνη του Δημοσίου. Οι παραπάνω εθελοντές πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και οι επαγγελματίες πυροσβέστες. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εγγράφονται κατ έτος πιστώσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών. Οργάνωση και λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης, προαγωγής, υποβιβασμού και κατάργησης Εθελοντικών Σταθμών Α ή Β Τάξης και Κλιμακίων και ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. 6

7 Σύσταση και κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ιδρύονται Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Α και Β Τάξης. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ιδρύονται Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32/1992 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων». Ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμός και κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια συνιστώνται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11 του Νόμου 1951/1991«Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» (Α 84) σε Δήμους. Κοινότητες, ή Συνδέσμους Κοινοτήτων κατόπιν αιτήσεώς των, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος και εξασφαλίζουν τους παρακάτω όρους: 7

8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ Π.Σ. Α ΤΑΞΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν: 1. Δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα 2. Μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία 3. Τριάντα πέντε (35) εθελοντές πυροσβέστες από τους οποίους τουλάχιστον οι δέκα (10) να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ κατηγορίας και άνω. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ Π.Σ. Β ΤΑΞΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν : 1. τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα 2. μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία 3. είκοσι (20) εθελοντές πυροσβέστες,από τους οποίους οι επτά (7) να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ κατηγορίας και άνω. 8

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Ιδρύεται εφόσον οι αρμόδιοι φορείς διαθέτουν δέκα (10) τουλάχιστον εθελοντές πυροσβέστες με τα ανάλογα βασικά φορητά μέσα πυρόσβεσης. Η σειρά ικανοποίησης των αιτήσεων για ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης (Υπουργό Εσωτερικών) με γνώμονα την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Κατά τον ίδιο τρόπο προάγονται σε ανώτερη τάξη Εθελοντικοί Πυρ/κοί Σταθμοί Β Τάξης και Κλιμάκια, εφόσον αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Nόμο. Εθελοντικοί Πυρ/κοί Σταθμοί Α ή Β Τάξης υποβιβάζονται ή καταργούνται, όταν μειωθεί η δύναμη τους σε Προσωπικό ή μέσα κάτω από το ήμισυ της ελάχιστης δύναμης και η κατάσταση αυτή διατηρηθεί περισσότερο από έξι (6) μήνες, από τότε που δημιουργήθηκε. 9

10 Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καταργούνται Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια όταν οι φορείς στην περιοχή των οποίων εδρεύουν παύουν να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο. Απόκτηση ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη Απώλεια αυτής Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν: Άτομα ηλικίας 18 έως 55 ετών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο ή στην Κοινότητα που εδρεύει Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε άλλη Κοινότητα ή οικισμό που απέχει από την έδρα της Υπηρεσίας μέχρι 10 χλμ. και υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσης στην Υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης. Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται σε μάχιμους και οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας κατοικούν που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Γνωμάτευση του πλησιέστερου τοπικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που να πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας τους. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς. 10

11 Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή του οποίου θα υπηρετήσουν και επιλέγει τους καταλληλότερους απ αυτούς. Η αναλογία των μαχίμων πυροσβεστών προς τους οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων είναι 2:1. Οι εθελοντές πυροσβέστες πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων: ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τα ι θ ε ω ρ η τ ι κ ά κ α ι π ρ α κ τ ι κ ά από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν με απόσπαση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μετά την περάτωση της εκπαίδευσης (75 ώρες) και αφού πιστοποιηθεί από τους εκπαιδευτές τους η διαγωγή τους και η ικανότητά τους, οι Εθελοντές Πυροσβέστες εφοδιάζονται με Ειδική Κάρτα που ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, που θα υπηρετούν. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτάται από της επιδόσεως σ αυτόν της Κάρτας. Κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και μέχρι την επίδοση της Κάρτας είναι δόκιμοι. 11

12 Οι ΟιΕθελοντές πυροσβέστες αποχωρούν από την Υπηρεσία το το60º έτος της ηλικίας τους εκτός εάν προϋπήρξαν μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, οπότε δύνανται να παραμείνουν μέχρι το 65º έτος. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του εθελοντή Πυροσβέστη : - Για λόγους υγείας, - Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος, - Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας, - Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και - Μετά από επιθυμία του ιδίου. Εκπαίδευση - Στολή Η εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών γίνεται στην έδρα της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή στην Πυροσβεστική Σχολή από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται να επισκέπτονται την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επίδειξη κάποιου μηχανήματος ή για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης, που δεν μπορεί να γίνει στην έδρα της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 12

13 Η βασική εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών γίνεται στα εξής θέματα: Πυροπροστασία - Πρόληψη πυρκαγιών, Πυρόσβεση - Διασώσεις, Πρώτες βοήθειες και Χειρισμός μηχανημάτων - συσκευών - αντλιών Η στολή και εξάρτυση των εθελοντών πυροσβεστών και ο τρόπος που φέρονται αυτές καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Βαθμολογική εξέλιξη Εθελοντών Πυροσβεστών 1. Οι Εθελοντές πυρ/στες προάγονται στους βαθμούς του Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου, όταν συμπληρώνουν πέντε (5) έτη υπηρεσίας σε κάθε ένα από τους ανωτέρω βαθμούς. 2. Οι βαθμοί απονέμονται στους εθελοντές πυροσβέστες με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετούν. 3. Οι βαθμοί των εθελοντών πυροσβεστών είναι τιμητικοί και άμισθοι. 13

14 Ηθικές και υλικές αμοιβές Στους Εθελοντές Πυροσβέστες για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο καθήκον απονέμονται οι υλικές και ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για τους επαγγελματίες Πυροσβέστες. Σε ό,τι αφορά το είδος, τη διαδικασία και τον τρόπο απονομής εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Διοικητής Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τα καθήκοντα του Διοικητή των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών ασκεί ο αρχαιότερος από τους επαγγελματίες πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ αυτούς. Βασικά καθήκοντα του Διοικητή της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι : Να τηρεί τα βιβλία της Υπηρεσίας. Να ορίζει τους Εθελοντές Πυροσβέστες σε υπηρεσία πυρκαγιάς και τηλεφωνητή. Η υπηρεσία αυτή ανακοινώνεται ανά 15νθήμερο και ισχύει για το 15νθήμερο που επακολουθεί. Κατά τον ορισμό της υπηρεσίας πυρκαγιάς ορίζονται αναλυτικά ποιος εκτελεί χρέη επικεφαλής, βοηθού επικεφαλής και οδηγού οχήματος. Να φροντίζει τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών. Να μεριμνά για την διαρκή ετοιμότητα οχημάτων και μηχανημάτων και για την επισκευή των παρουσιαζόμενων βλαβών. Να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων του Πυροσβεστικού Σταθμού καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών, ηλεκτρικών και λοιπών εγκαταστάσεών του. Για την επίλυση των προβλημάτων της Υπηρεσίας του ο Διοικητής απευθύνεται: Για τα λειτουργικά στον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας. β. Για τα επιχειρησιακά στον Διοικητή της Επαγγελματικής Υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει. 14

15 Υποχρεώσεις Εθελοντών Πυροσβεστών 1. 0 ιδιώτης που Θα κριθεί 3. Κατά την εκτέλεση της κατάλληλος για εθελοντής υπηρεσίας του φέρει την πυροσβέστης είναι πυροσβεστική του στολή και υποχρεωμένος να εξάρτηση και ενεργεί με εκπαιδευθεί σ όλα τα Θάρρος και αυταπάρνηση για Θέματα που έχουν σχέση με την εκπλήρωση της αποστολής την αποστολή του. του. 2. Είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν καλείται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υπηρεσίας τηλεφωνητή. 4. Οι εθελοντές πυροσβέστες εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των επαγγελματιών πυροσβεστών. Διεξαγωγή της Υπηρεσίας Κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων τηλεφωνικές ή προφορικές κλήσεις, για επέμβαση σε συμβάν της Εθελοντικής Π. Υ. δέχεται επαγγελματίας πυροσβέστης Κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία ως και κατά τις ημέρες αργίας τις κλήσεις δέχεται εθελοντής πυροσβέστης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Π. Σ. και έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Οι εθελοντές πυροσβέστες ορίζονται εκ περιτροπής στην υπηρεσία του τηλεφωνητή. Η υπηρεσία του κάθε τηλεφωνητή διαρκεί από της 14:00 22:00 και από 22:00 07:00 ώρα της επομένης ημέρας. Κατά τις ημέρες των αργιών καλύπτουν όλο το 24ωρο ωρο σε τρεις βάρδιες των 8 ωρών. 15

16 Καθημερινά ορίζονται τρεις εθελοντές πυροσβέστες (1 οδηγός και 2 μάχιμοι) ως υπηρεσία πυρκαγιάς. Η υπηρεσία αυτή διαρκεί 24 ώρες και αρχίζει από της 07:00 και λήγει την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας. Οι ορισμένοι σε υπηρεσία πυρκαγιάς εθελοντές Πυροσβέστες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής τους απασχόλησης ή στα σπίτια τους. Σε περίπτωση απουσίας τους από τους χώρους αυτούς ειδοποιούν τον τηλεφωνητή του Π. Σ. δίνοντάς του το τηλέφωνο στο οποίο Θα τους αναζητήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος : Όταν η δύναμη των ορισμένων σε υπηρεσία πυρκαγιάς δεν επαρκεί για την αντιμετώπισή του, ειδοποιούνται και άλλοι εθελοντές πυροσβέστες που είναι υποχρεωμένοι να προστρέξουν για συνδρομή των συναδέλφων τους. Σε περίπτωση μεγάλων συμβάντων : Οι εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες συνδράμουν τις επαγγελματικές Π.Υ. στις οποίες υπάγονται εφόσον αυτό ζητηθεί. Για την εύρυθμη λειτουργία των Εθελοντικών Π.Σ. και την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της υπηρεσίας αυτών δύνανται να τοποθετούν σ αυτούς μέχρι και πέντε (5) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων. 16

17 Τήρηση βιβλίων Δελτίων συμβάντων Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία τηρεί τα εξής βιβλία: 1. Βιβλίο συμβάντων 2. Βιβλίο ορισμού σε υπηρεσία 3. Βιβλία υλικού 4. Βιβλίο αναλωσίμων υλικών. Ο τύπος των τηρούμενων βιβλίων και του δελτίου συμβάντων καθορίζονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 1. Οι Δήμοι, Κοινότητες ή Σύνδεσμοι Κοινοτήτων που επιθυμούν να ιδρυθεί στην έδρα τους Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός ή Κλιμάκιο απευθύνονται στην Επαγγελματική Π. Υ., στην περιοχή της οποίας υπάγονται, προκειμένου να τους καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον επιθυμούν, δύναται να μεταβιβάζουν στο Πυροσβεστικό Σώμα τις απαιτούμενες πιστώσεις για την προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων για τη λειτουργία των Εθελοντικών Π. Σ. της περιοχής τους. 17

18 Κτιριακές εγκαταστάσεις Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Οι Δήμοι, οι Κοινότητες ή Σύνδεσμοι Κοινοτήτων προκειμένου να ιδρυθεί στην έδρα τους Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται σε κεντρική θέση και σε δρόμο ικανού πλάτους για την ευχερή προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων προς κάθε κατεύθυνση της περιοχής ευθύνης της. Για την καταλληλότητα των προτεινομένων για το σκοπό αυτό χώρων και εγκαταστάσεων αποφαίνεται ο Διοικητής της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της οποίας θα ιδρυθεί η Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία. 18

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα