Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Αυτοκτονικόςασθενής: διάγνωση, κατανόηση, θεραπευτική παρέµβαση και πρόληψη της αυτοκτονίας. Μέρος 2º Ιανουαρίου 2008 ΙωάννηςΑ. Μαλογιάννης Ψυχίατρος -Ψυχοθεραπευτής

2 Εκτίµησηασθενούςµε αυτοκτονικήσυµπεριφορά

3 Εκτίµησηασθενούςµε αυτοκτονικήσυµπεριφορά Παρούσα κατάσταση και ιστορικό Θεραπευτική Σχέση Αµεσότητα Ερωτήσεων Λήψη λεπτοµερούς ιστορικού και πληροφοριών Λήψη πληροφοριών από: ασθενείς σηµαντικούςάλλους

4 Καθορισµόςπαραγόντωνπουαυξάνουνή ελαττώνουν κίνδυνο αυτοκτονίας Καθορισµόςθεραπευτικούπλάνου άµεση παρέµβαση ασφάλεια ασθενούς µακροχρόνια παρέµβαση πρόληψη

5 Μηύπαρξησυγκεκριµένουπαράγονταή συνδυασµού παραγόντων µε ειδική προβλεπτική ικανότητα

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Εκτίµηση ασθενούς µε Αυτοκτονικότητα 1.Εκτίµηση αυτοκτονικότητας στην παρούσα φάση Παρουσία, ένταση και επιµονή αυτοκτονικού ιδεασµού Επιθυµία θανάτου Παρουσία σχεδίου Μέσα πραγµατοποίησης απόπειρας 2.Αναζήτηση Κλινικών Σηµείων Παρορµητικότητα Επιθετικότητα Απελπισία Άγχος Ψυχοκινητική ανησυχία Κατάθλιψη Ανηδονία Ψυχωσικά συµπτώµατα 3.Ιστορικό προηγούµενης απόπειρας αυτοκτονίας 4.Εκτίµηση-διερεύνηση ύπαρξης παραγόντων κινδύνου αυτοκτονίας

7 ΠαρούσαΚατάσταση

8 Κατ αρχήν Εκτίµηση αυτοκτονικότητας Ιδεασµός Σχέδιο ιαθεσιµότηταµέσων Θανατηφόροςδυνατότηταµέσων

9 Εκτίµησηαυτοκτονικούιδεασµού Άµεσηερώτηση, ηοποίαοδηγείσε: ανακούφιση λήψη πληροφοριών Επιπλέονερωτήσεις: Συχνήάρνησηεπικοινωνίαςτουιδεασµού Ευχές θανάτου? Σχέδια για το µέλλον? Πρόσφατες σκέψεις ή πράξεις αυτοτραυµατισµού Προσεκτική διερεύνηση Επικοινωνία µε σηµαντικούς άλλους?

10 Ερωτήσεις: Μεδεδοµέναταπροβλήµαταπου αντιµετωπίζετε και µου αναφέρετε, έχουν υπάρξει φορές που να σκεφτείτε «δεν είναι ζωή αυτή, δε θέλω να ζω»;/ Σκέφτεστεότιδεναξίζεικανείςναζει; Σκέφτεστετονθάνατο; Έχετεσκεφτείνακάνετεκακόστονεαυτό σας; Έχετεσκεφτείνααυτοκτονήσετε;

11 Ερωτήσεις: Τοσκέφτεστεκαιστηνπαρούσαφάση; Πότετοσκεφτήκατετελευταίαφορά; Πόσοσυχνάτοσκέφτεστε; Τισαςέχειπροκαλέσειαυτέςτιςσκέψεις; Πώςέχουνπροκύψειαυτέςοισκέψεις;

12 Ερωτήσεις: Πόσοκοντάέχετεφτάσειστηναπόπειρα; Προσπαθήσατενακάνετεκακόστονεαυτό σας; Προσπαθήσατενααυτοτραυµατιστείτε; Έχετετοτελευταίοδιάστηµαπροσπαθήσει νακάνετεκακόστονεαυτόσας, νατον τραυµατίσετε;

13 Αναζήτησησχεδίου-µέσων Μηύπαρξησχεδίου παρορµητικότητα Ύπαρξησχεδίου σοβαρότητα Χώρος, χρόνος, περιβάλλον Θανατηφόραµέσα, γνώσηαυτών Ύπαρξησηµειώµατος Επί µη ύπαρξης πλάνου: ιερεύνηση µελλοντικών συνθηκών και παραγόντων που θα οδηγούσαν σε αυτό. ιαθεσιµότητα µέσων

14 Ερωτήσεις : Έχετεσκεφτείµεποιοντρόποθαπραγµατοποιούσατε την απόπειρα; Τοέχετεσχεδιάσει; Έχετεκάνεικάποιεςπροετοιµασίες; Έχετεµιλήσεισεάλλουςγιααυτό; Πότεθατοπραγµατοποιούσατε; Σεποιοχώρο; Έχετεσχεδιάσειναείσαστεµόνος; Μεποιοτρόποέχετεσκεφτείνακάνετετηναπόπειρα; Γιατίσκέφτεστεναχρησιµοποιήσετεαυτόντοντρόπο για να πραγµατοποιήσετε την απόπειρα; Πώςσκέφτεστεναπροµηθευτείτεταµέσαγιατην πραγµατοποίηση της απόπειρας; Πόσοεύκολοείναιγιαεσάςναταβρείτε; Έχετεσκεφτείνααφήσετεκάποιοσηµείωµαήγράµµα σχετικά µε την πράξη σας;

15 Εκτίµησηπρόθεσηςθανάτου Επιθυµία θανάτου Κινητοποίηση και σχετικές συµπεριφορές Λεπτοµέρειες σχεδιασµού Γνώση θανατηφόρου δυνατότητας µέσου

16 Ερωτήσεις: Τισαςκάνειναθέλετενααυτοκτονήσετε; Τιθαπετύχετεµεαυτό; Τιπροσδοκάτεναγίνειµεαυτό; Θέλετεναδώσετετέλοςστηζωήσας; Μήπωςαυτόπροκύπτεισαµιαλύσηνα ξεφύγετε τα προβλήµατα, να φωνάξετε βοήθεια; Επιθυµείτενασταµατήσετεναζείτε, επιθυµείτε πραγµατικά να πεθάνετε;

17 Αναζήτησηκλινικών σηµείων & συµπτωµάτων

18 Επιθετικότητα Βίαιησυµπεριφορά Παρορµητικότητα Ανησυχία Άγχος Απελπισία Ανηδονία Αϋπνία Κρίσειςπανικού Άλλασυµπτώµατα (καταθλιπτικά, ψυχωσικά)

19 Άγχος Μετηµορφή Φόβου, ανησυχίας Κρίσεωνπανικού Ενίοτεµηεµφανές Σηµαντικόςκαιτροποποιήσιµοςπαράγων κινδύνου Φαρµακευτικήπαρέµβαση Ψυχοθεραπευτικήπαρέµβαση

20 Απελπισία Εξηγείγιατίκάποιοιασθενείςµεκατάθλιψη αυτοκτονούν και κάποιοι όχι Σταθερόµόνιµοχαρακτηριστικό (σχήµα) ανεξαρτήτως παρουσίας ή όχι κατάθλιψης

21 Ερωτήσεις: Πώςβλέπετετηνεξέλιξητωνπροβληµάτων σας; Τιλύσειςπιστεύετεότιµπορούννα υπάρξουν σε αυτές τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε; Πώςβλέπετεταπράγµαταστοµέλλον;

22 Συχνέςαπαντήσειςασθενώνµε σχήµααπελπισίας ενέχεινόηµαναζω, δενέχωναπεριµένω τίποτα. εναντέχωναζω, δεθαείµαιποτέ ευτυχισµένος. Νιώθωτόσοδυστυχισµένος, ηαυτοκτονία είναι ο µόνος δρόµος να ξεφύγω. Είµαιβάροςγιατηνοικογένειάµου, θαείναι καλύτερα χωρίς εµένα.

23 Ιστορικόπροηγούµενης απόπειραςαυτοκτονίας αυτοκτονίας

24 Οπιοαξιόπιστος προβλεπτικόςδείκτης Χρόνος, συχνότητα, σοβαρότητα ===> Αύξηση κινδύνου! Πρόθεσηθανάτου Σχεδιασµός Επικοινωνίαµεάλλους, παρουσίαάλλων Αποτελέσµατα -σοβαρότητασωµατικώνβλαβών Αλκοόλ, ουσίες Γνώσηθανατηφόρουδυνατότηταςµέσων Αντίδρασηµετάτηναπόπειρα Επιµονήαυτοκτονικούιδεασµού

25 Τοιστορικόπροηγούµενηςαπόπειραςαποτελεί τον πιο σηµαντικό προβλεπτικό δείκτη πραγµατοποίησης Αυτοκτονίας % τωνατόµωνµειστορικόπροηγούµενης απόπειρας, τελικάαυτοκτονούν. Οκίνδυνοςαυτοκτονίαςεπίυπάρξεωςιστορικού απόπειρας είναι διπλάσιος για τους άνδρες, σε σχέση µε τις γυναίκες.

26 Επίιστορικούαπόπειρας Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν: Συννοσηρότητα Ψυχικήνόσος Σωµατικήνόσος Σοβαρότητα Κίνδυνοςµεγαλύτεροςγιαάνδρες

27 Εκτίµηση σοβαρότητας προηγούµενης απόπειρας αυτοκτονίας ιερεύνησητηςπρόθεσηςθανάτου Ύπαρξησχεδίουή Παρορµητικήαπόπειρα Αναζήτησηήόχιβοήθειας. Σοβαρότητασωµατικώνβλαβών Παρουσίαήόχιενεργούαυτοκτονικούιδεασµού

28 Εκτίµησηπαρ αραγόντωνπου αυξάνουντον τονκίνδυνο απόπειραςαυτοκτονίας αυτοκτονίας oμη ύπαρξη ενός ειδικού προβλεπτικού παράγοντα o Προσθετική δράση αλληλεπίδραση

29 Παράγοντεςπουαυξάνουντον κίνδυνοαπόπειραςαυτοκτονίας Ψυχιατρικόιστορικό Ιατρικόιστορικό Οικογενειακοίπαράγοντες Κοινωνικοί- ηµογραφικοίπαράγοντες

30 Ψυχιατρικόιστορικό ιστορικόι Σηµαντικόςπροβλεπτικόςδείκτηςαυτοκτονίας Παρουσίασευψηλάποσοστάσεανθρώπους που αυτοκτονούν Πολύµικρότερησυσχέτισηµεαπόπειρες αυτοκτονίας

31 Ψυχιατρικόιστορικό ιστορικόιι Ηιατρικήαντιµετώπιση, νοσηλείεςέπειτααπόπροηγούµενες απόπειρες (εκτίµηση σοβαρότητας) Πρόσφατηέξοδοςαπόνοσηλεία Σχιζοφρένεια ιαταραχές διάθεσης Οριακή διαταραχή προσωπικότητας Ιστορικόψυχικώννόσων Αλλαγέςθεραπευτικούπλαισίουκαισυχνότητα Επίτρέχουσαςθεραπείας Επαφή µε θεραπευτή (πληροφορίες, θεραπευτικό πλάνο) Εκτίµηση θεραπευτικής σχέσης Καλή θεραπευτική σχέση = προστατευτικός παράγων Μη αξιόπιστη θεραπευτική σχέση = αύξηση κινδύνου

32 Ψυχικήνόσος Κατάσταση Προηγούµενες απόπειρες Μείζων κατάθλιψη ιπολική διαταραχή Σχιζοφρένεια ιαταραχή πανικού ιαταραχές προσωπικότητας Αλκοολισµός Μεικτή χρήση ουσιών ιαταραχές πρόσληψης τροφής Αρ. µελετών % 27,5 14,6 15,5 10 7,2 5,1 4,2 14,7 14

33 ιαταραχέςδιάθεσης ιπολική διαταραχή Καταθλιπτικά επεισόδια Μικτά επεισόδια Μείζων καταθλιπτική διαταραχή Άγχος, κρίσειςπανικού, διαταραχές συγκέντρωσης, αϋπνία στα αρχικά στάδια Απελπισία στα όψιµα στάδια. Παρουσία ψυχωτικών συµπτωµάτων?

34 Συννοσηρότητα Αλκοόλ Χρήσηουσιών (ειδικά στους άνδρες)

35 Σχιζοφρένεια Αρχικά στάδια Έξοδος από το νοσοκοµείο Νεαρή ηλικία Μεταψυχωτική κατάθλιψη (κατάθλιψη εναισθησίας) Ιστορικό καλής λειτουργικότητας Πολλαπλές νοσηλείες Σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή Παρουσία προτρεπτικών ακουστικών ψευδαισθήσεων

36 Συννοσηρότητα Αλκοόλ Κατάθλιψη

37 Αγχώδειςδιαταραχές Σχετικά υψηλά ποσοστά Συννοσηρότητα: κατάθλιψη αλκοόλ διαταραχής προσωπικότητας (ειδικά στη διαταραχή πανικού)

38 ιαταραχέςπρόσληψηςτροφής Συνυπάρχουσακατάθλιψη Ηίδιαησυµπεριφοράτηςδιαταραχήςµπορεί να θεωρηθεί ως αυτοκτονική

39 Αλκοολισµός Επικοινωνία πρόθεσης Απόπειρες αυτοκτονίας Αυτοκτονία σε όψιµα στάδια Συνεχής βαριά χρήση αλκοόλ Πολλαπλά κοινωνικοοικονοµικά και διαπροσωπικά προβλήµατα Συχνήπαρουσίαοικογενειακούιστορικούκατάθλιψης, αυτοκτονίας, αλκοολισµού

40 Συννοσηρότητα Κατάθλιψη (50 75% αυτώνπουαυτοκτονούν) Σοβαρήιατρικήπάθηση ιαταραχέςπροσωπικότητας Χρήσηάλλωνουσιών

41 Χρήσηουσιών Έφηβοικαινέοιενήλικες Συχνάαπώλειασηµαντικούπροσώπουσχετίζεται µε επικείµενη απόπειρα Συχνάιστορικόσωµατικής σεξουαλικής κακοποίησης

42 Συννοσηρότητα Κατάθλιψη Οριακήδιαταραχήπροσωπικότητας (κυρίως γυναίκες) Αντικοινωνικήδιαταραχήπροσωπικότητας (κυρίως άνδρες) ιαταραχήελλειµµατικήςπροσοχήςκαι υπερκινητικότητας

43 ιαταραχέςπροσωπικότητας Οριακή Αντικοινωνική Αποφευκτική Σχιζοειδής

44 ιαταραχέςπροσωπικότητας Ποσοστά Παρούσαωςδιάγνωσηστο 30% τωναυτοκτονιών! Παρούσαωςδιάγνωσηστο 40% τωναποπειρών! 40 90% ατόµωνµεδιαταραχήπροσωπικότητας πραγµατοποιούν απόπειρα αυτοκτονίας στη διάρκεια της ζωής τους

45 ιαταραχέςπροσωπικότητας Μεγάληαύξησηκινδύνουόταν: Ανεργία Συγκρούσεις Απώλεια Ενδείξεις παρορµητικής συµπεριφοράς Καταθλιπτικά συµπτώµατα Χρήση ουσιών Ηοριακήδιαταραχήπροσωπικότηταςκαιηαντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας φαίνεται να αποτελούν σηµαντικούς προβλεπτικούς δείκτες αυτοκτονικής συµπεριφοράς Συστατικό αυτοκτονικής διαδικασίας

46 Η αναζήτηση συννοσηρότητας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της εκτίµησης του ασθενούς µεαυτοκτονικήσυµπεριφορά. Ησυννοσηρότητααυξάνειτονκίνδυνο: Απόπειραςαυτοκτονίας Aυτοκτονίας

47 Ιατρικόιστορικό ιστορικό AIDS Νευρολογικέςπαθήσεις (πολλαπλήσκλήρυνση, τραύµαταεγκεφάλου σπονδυλικήςστήλης, επιληψία) Χρόνιες, επώδυνες, καταληκτικέςασθένειες Κακοήθειες

48 Κίνδυνοςαυτοκτονίας σεάτοµαµεσωµατικήνόσο Πάθηση AIDS Επιληψία Τραύµατα σπονδυλικής στήλης Εγκεφαλικά τραύµατα Καρκίνος Standardized Mortality Ratio (SMR) 6,6 5,1 3,8 3,5 1,8 SMR: παρατηρούµενη θνησιµότητα προς αναµενόµενη θνησιµότητα SMRγενικούπληθυσµού = 1

49 ΟικογενειακόΙστορικό Ψυχιατρικόιστορικό Αυτοκτονίες Απόπειρεςαυτοκτονίας Ψυχικέςνόσοι Οικογενειακόπεριβάλλον Παρούσακατάσταση υσλειτουργία (συγκρούσεις χωρισµός) Παιδικήηλικία Φυσικήήσεξουαλικήκακοποίηση Ενδοοικογενειακήβία Πρώιµηαπώλειαγονέα

50 ΚοινωνικοίΠαράγοντες Ανεργία Απώλειαεργασίας Εκπαιδευτικήαποτυχία Οικονοµικέςδυσκολίες Νοµικέςεµπλοκές Απώλεια-πένθος Οικογενειακά- ιαπροσωπικάπροβλήµατα Μοναχικήδιαβίωση Κοινωνικήαποµόνωση Προσωπική αίσθηση αποτυχίας, απώλειας,απόρριψης απόρριψης, εξευτελισµού.

51 Ανεργία Κίνδυνος x 2-4 Ηλικία <45 Σύντοµα µετά την απώλεια εργασίας Ανεργία ==> επακόλουθες συνέπειες: προβλήµαταγάµου οικονοµικάπροβλήµατα Συνυπάρχουσεςψυχιατρικέςδιαγνώσειςοιοποίες µπορεί να οδηγούν σε ανεργία

52 Υποστηρικτικάσυστήµατα Οικογένεια Φίλοι Άλλεςκοινωνικέςοµάδες Πώς αντιλαµβάνεται ο ασθενής τα συστήµατα αυτά Λόγοι ζωής

53 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άγαµοι (2πλάσιαποσοστά) ιαζευγµένοι Απώλειασυζύγου (Νεαράζευγάρια) Οικογενειακό περιβάλλον: αποµόνωσης Υπευθυνότητα προς τους άλλους Παροχή βοήθειας σε απόπειρα

54 ηµογραφικοίπαράγοντες παράγοντεςι ΗΛΙΚΙΑ ετών: Αύξησηποσοστών (~ 13 / 100,000) Απόπειρες / αυτοκτονίες = 200 / 1 Χρήση αλκοόλ, ουσιών >65 ετών: Αύξησηποσοστών (~ 20 / 100,000) Απόπειρες / αυτοκτονίες = 4 / 1 (αποµόνωση, φυσικήκαταπόνηση, σωµατικήνόσος, επιθυµία θανάτου)

55 ηµογραφικοίπαράγοντες παράγοντεςιι ΦΥΛΟ Άνδρεςαυτοκτονούντρειςφορέςσυχνότερα. Γυναίκεςαποπειρώνταιτέσσεριςφορές συχνότερα. εγκυµοσύνη = προφυλακτικός παράγοντας επιλόχειακατάθλιψη = 5% απόπειρες

56 Ψυχολογικοίπαράγοντες ευαλωτότητας Γνωσιακάλάθη (Επιλεκτικήαφαίρεση, Υπεργενίκευση, ιχοτοµική σκέψη/άσπρο-µαύρο) ύσκαµπτησκέψη υσκολίαστηνεπίλυσηπροβληµάτων Απελπισία Παρορµητικότητα Επιθετικότητα Τελειοθηρία Εσωστρέφεια Εµπλοκήσεεπικίνδυνεςσυµπεριφορές Αντοχήστο stress Ανοχήστηµαταίωση

57 Ian Curtis Joy Division

58 ΘεραπευτικήΠαρέµβαση

59 ΒΑΣΙΚΑΣΗΜΕΙΑΜΙΑΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτικήσχέση Άµεσοιχειρισµοί-Ενεργητικόςρόλοςθεραπευτή Εκτίµησηαυτοκτονικούκινδύνου Ψυχοπαθολογικήεκτίµησηασθενούς Ψυχιατρικόιστορικό Κοινωνικόκαιατοµικόιστορικό (αποκάλυψηπαραγόντων που σχετίζονται µε την αυτοκτονική συµπεριφορά πένθος, απώλεια,προσωπικήµαταίωση, αποτυχία-αλλά και παραγόντων που µπορούν να βοηθήσουν υποστηρικτικά τον ασθενή) Νοσηλεία Εξωνοσοκοειακήαντιµετώπιση (ενηµέρωσηοικείων, 24ωρη παρακολούθηση) Γνωσιακοίθεραπευτικοίχειρισµοί

60 Θεραπευτικήσχέση Κατανόηση Εµπιστοσύνη Σεβασµός Συνεργασία Ανάληψηευθύνης, φροντίδαςτουασθενούςκαιόχι όληςτουτηςζωής Αυτογνωσίαθεραπευτή Φόβος Θυµός Απογοήτευση Υπερεµπλοκή

61 Θεραπευτικήσχέση Μερικάσχόλια Ασθενείςµειστορικόπαραµέλησης, κακοποίησης Αίσθησηεαυτού: µηαγαπητοί, απορριπτέοι Θεραπευτικήσχέσηκαιαποδοχή: ηπιοβέβαιη και αποτελεσµατική παρέµβαση

62 Προτάσειςγιατονθεραπευτή Οασθενήςκάνειτοκαλύτεροπουµπορεί Αυτόπουβιώνειτουείναιανυπόφορο Ίσωςδεφταίειγιαόλαταπροβλήµατάτου, αλλά πρέπει να τα αντιµετωπίσει όλα Έχειτοδικαίωµαναεπιθυµείνααποδράσει

63 Βήµατασυνάντησης Ασθενής 1. Εκθέτει πόσο υποφέρει 4. Αναγνωρίζει και διορθώνει την κατά προσέγγιση περιγραφή 6. Ο ασθενής συµφωνεί ή διαφωνεί 7. Αναρωτιέται τι θα κάνει ο θεραπευτής Θεραπευτής 2. Τοδέχεται 3. Στέλνει πίσω στον ασθενή µια κατά προσέγγιση περιγραφή των συναισθηµάτων και των δυσχερειών του 5. Σηµειώνει τα δυνατά σηµεία του ασθενούς και τα δηλώνει ως τέτοια 8. Απαριθµεί καθήκοντα και στόχους 9. έχεται ή αµφιβάλλει

64 Κατανόηση από πλευράς θεραπευτή του δικαιώµατος του ασθενούς να σκέφτεται έτσι. Ανακούφιση ασθενούς υνατότητα παρέµβασης

65 Θεραπευτικήσχέση Ένασύντοµοιστορικό 1. Καταθλιπτική ασθενής αρνιόταν αυτοκτονικότητα λόγω φόβουνοσηλείας. 2. Ο θεραπευτής είχε νωρίτερα εκµαιεύσει αυτόν το φόβο. 3. Ο θεραπευτής υποπτευόταν επιθυµία της να διατηρήσει την επιλογή αυτοκτονίας ως απόδραση από τις αφόρητες απώλειες. 4. Ο θεραπευτής ανασκόπησε τις απώλειες, τις επιδράσεις τους, τις δυσκολίες που είχε βιώσει η ασθενής. 5. Η ασθενής ένιωσε την κατανόηση του θεραπευτή µε αποτέλεσµα σηµαντική ανακούφιση. 6. Αργότεραηίδιαανέφερετηνοσηλείαωςπιθανήλύση, αν δε διαρκούσε η ανακούφιση.

66 Επιθυµία θανάτου Επιθυµία ζωής Προσπάθεια απόφασης Θεραπευτική Παρέµβαση Ψηφοφορία ΖΩΗ

67 ΑΜΕΣΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΕΡ ΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ Οασθενήςδενέχειλάβειτηναπόφαση Προσπάθειαενεργητικήςεµπλοκήςτουστη θεραπεία Κινητοποίησητουενδιαφέροντόςτου Αναβολήκάθεαυτοκαταστροφικής προσπάθειας του ασθενούς µέχρι την επόµενη φορά Συµβόλαιο

68 ΣΥΝΗΘΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΛΑΘΗ Ανρωτήσωτονασθενήγιατηνπρόθεσήτου να αυτοκτονήσει «θα του βάλω την ιδέα» Ηανακούφισητουασθενούςότανµοιράζεται την αυτοκτονική του πρόθεση δεν σηµαίνει ότι ο κίνδυνος πέρασε Μηαξιολόγησησυµπεριφορών «καµουφλαρισµένης»αυτοκτονικήςπρόθεσης

69 ΚΡΙΣΙΜΕΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Νοσηλεία Μεγάλος κίνδυνος αυτοκτονίας Σοβαρή κλινική εικόνα Απουσία υποστηρικτικού πλαισίου Επί ανάγκης εκούσια νοσηλεία Παρακολούθησησεεξωτερικήβάση ιασφάλιση 24ωρης παρακολούθησης ασθενούς Ενηµέρωση περιβάλλοντος/συγγενών Σύντοµο/ΑΜΕΣΟ επόµενο ραντεβού

70 Παρακολούθησησεεξωτερικήβάση Σταθερόυποστηρικτικόπεριβάλλον Ασθενήςσυνεργάσιµος, ακολουθείτοθεραπευτικό συµβόλαιο Ήδησεθεραπεία Χαµηλόςκίνδυνοςαυτοκτονικότητας Συνήθωςµετάαπόσυγκεκριµέναγεγονότα

71 ύοβασικάσυστατικά θεραπευτικήςπαρέµβασης Ψυχιατρικήεκτίµηση φαρµακευτικήαγωγή Ψυχοθεραπευτικήπαρέµβαση Άµεση Μακροχρόνια

72 ΓΝΩΣΙΑΚΟΙΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

73 Σχηµατικόςοδηγόςγνωσιακών παρεµβάσεωνστηναυτοκτονικότητα Μήνες Χρόνος Άµεσα (ώρες, πρώτες µέρες) Πρώτες µέρες Πρώτες εβδοµάδες Στόχος Επιβίωση Αντιµετώπιση κρίσης Αναδόµηση γνωσιών Σχήµατα Τεχνικές Στενήπαρακολούθηση, Αποµάκρυνσηµέσων, Λόγοιζωής, Συµβόλαιο Επίλυση προβληµάτων Γνωσιακές τεχνικές Γνωσιακή θεραπεία σχηµάτων

74 ΕΛΛΕΙΨΗΕΛΠΙ ΑΣ Συζήτησηστηνπρώτηκιόλαςσυνέντευξητην αίσθηση µαταιότητας και µη ύπαρξης ελπίδας του ασθενούς ιερεύνησηλόγωνναµείνειστηζωή Εισαγωγήγνωσιακήςασυµφωνίας

75 ΑµεσότηταΠαρέµβασης Έλλειψηχρονικών χρονικώνπεριθωρίων

76 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΤΩΝΛΟΓΩΝΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣΤΗΖΩΗ υσκολία του ασθενούς να κινηθεί χρονικά Λόγοι που τον κρατούσαν ζωντανό στο παρελθόν ιερεύνηση ποιοι από αυτούς ισχύουν στο παρόν Ποιοι µπορούν να ισχύσουν στο µέλλον Επισήµανση της τάσης του ασθενούς να υποτιµά τους θετικούς παράγοντες αλλά και προσπάθεια παρά το άµεσο της παρέµβασης να µην εκληφθεί η θεραπευτική παρέµβαση ως προσπάθεια επιβολής των απόψεων του θεραπευτή

77 ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΩΝ Οασθενήςείναιεγκλωβισµένοςστιςσκέψεις του που θεωρεί λογικές Οθεραπευτήςκαταγράφειπροσεκτικάαυτέςτις πεποιθήσεις Θέτειερωτήσειςπουεπισηµαίνουντις ασυνέπειες του λογικού συστήµατος του ασθενούς

78 Παράδειγµα: Νεαρή γυναίκα που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει έπειτααπότονχωρισµό µετονσύζυγότηςµετονοποίοαντιµετώπιζε πολλαπλά προβλήµατα και εκφράζει ακόµα αυτοκτονικό ιδεασµό. Θ: Γιατί επιθυµείς να αυτοκτονήσεις; Α:Ηζωήµουχωρίςαυτόνδενυπάρχει. ενµπορώναζήσωχωρίς αυτόν, ούτεκαινασώσωτογάµοµου. Θ:Αλλάπωςήτανηζωήσουµαζίτου; Α: Είναι αλήθεια πολύ δύσκολη. εν ήταν καθόλου πιστός, έπινε πολύ, µετά έκανα µέρες να τον δω σπίτι Θ:Η ζωή σου λοιπόν ήταν πολύ δύσκολη; Μπορείς να σκεφτείς τη ζωήσουκαλήµαζίτου; Α:Νοµίζω ποτέ δεν ήταν καλά, ήµουν και είµαι τόσο δυστυχισµένη Θ:Και τότε γιατί τον θεωρείς τόσο σηµαντικό για να ζήσεις; Α:Γιατί χωρίς αυτόν δεν είµαι τίποτα. ΘΜπορείς να θυµηθείς τον εαυτό σου πριν τον γνωρίσεις; Ένιωθες καιτότεπωςδενείσαιτίποτα; Α:Όχι δεν ένιωθα έτσι, είναι αλήθεια

79 ΕΠΙΛΥΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συχνάοιαυτοκτονικοίασθενείςαντιµετωπίζουν ρεαλιστικά προβλήµατα Συχνότεραέχουνπεριγραφείπροβλήµατα σχετιζόµενα µε απόδοση ή απώλεια εργασίας σε άνδρες και προβλήµατα που αφορούν σχέσεις σε γυναίκες. Ηεφαρµογήτεχνικώνεπίλυσηςπροβληµάτων µπορεί να φανούν χρήσιµες Καθορισµός προβλήµατος Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

80 Παράδειγµα: Καταθλιπτικός ασθενής που επιθυµεί να αυτοκτονήσει επειδή έχασε την εργασία του και θεωρεί ότι είναι βάρος στη οικογένειά του Παρέµβαση: Ο θεραπευτής ερωτά τον ασθενή για τις συνέπειες της πράξης του αυτής στα παιδιά του. Τουζητάειέναπαιχνίδιρόλωνόπουτουδίνειτορόλοενόςαπό τα παιδιά του ασθενούς, ο οποίος υποτίθεται ότι αυτοκτόνησε και ο θεραπευτής ρωτάει το παιδί για τα συναισθήµατά του Προσπάθεια ανάδειξης της διαστρεβλωµένης γνωσίας ότι ο θάνατός του θα ελαφρύνει την οικογένεια. Στη συνέχεια εργάζεται µε την τεχνική επίλυσης του προβλήµατος, αναζητώντας µε τον ασθενή πιθανές λύσεις για το υπαρκτόπρόβληµατηςαπώλειαςτηςεργασίαςτου.

81 Μερικά σχόλια για την αντιµετώπιση της αυτοκτονικότητας ασθενών µε οριακή διαταραχή προσωπικότητας Ι Επικέντρωσηόχιστονκίνδυνοολοκλήρωσηςτηςαυτοκτονίας, αλλά στις ρίζες των αυτοκτονικών ιδεών και πράξεων Προθυµίααπόπλευράςθεραπευτήανάληψηςτουκινδύνου ότι δεν µπορούν να προληφθούν όλες οι αυτοκτονίες Οιασθενείςεπιζητούνσυχνά (εναγωνίως) βοήθεια Συχνάζητούννοσηλεία Ηνοσηλείαδεφαίνεταιναωφελεί Κέντραηµέρας Εντατικήπαρακολούθησηστηνκοινότητα

82 Μερικά σχόλια για την αντιµετώπιση της αυτοκτονικότητας ασθενών µε οριακή διαταραχή προσωπικότητας ΙΙ Αυτοκτονικότηταµέσοαπόδρασηςαπότον ψυχικό πόνο ==> επίλυση προβληµάτων Αυτοκτονικότηταωςαποτέλεσµααισθήµατοςµη κατανόησης ==> empathy θεραπευτικήσχέση Αυτοκτονικότηταωςτρόποςεδραίωσηςελέγχου ==> αποδοχή και µελλοντικά µεταγνωσιακή αποστασιοποίηση και εύρεση εναλλακτικών σκέψεων και τρόπων

83

Αυτοκτονικός ασθενής: διάγνωση, κατανόηση, θεραπευτική παρέµβαση και πρόληψη της αυτοκτονίας. 19-20 Ιανουαρίου 2008 ΙωάννηςΑ. Μαλογιάννης Ψυχίατρος -Ψυχοθεραπευτής Μέρος 1º Ορισµοί Αυτοκτονικήπορεία- ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Γιάννης Μαλογιάννης Ψυχίατρος Βασικοί στόχοι ΓΣΘ στη Σχιζοφρένεια Εναλλακτικές ερµηνείες σχιζοφρενικών συµπτωµάτων Ελάττωση της επίδρασης των θετικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Πορεία, Πρόγνωση Η πορεία είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών, του κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση του Π.Ο.Υ για την πρόληψη των αυτοκτονιών με στοιχεία και για την Ελλάδα.

Η Έκθεση του Π.Ο.Υ για την πρόληψη των αυτοκτονιών με στοιχεία και για την Ελλάδα. Η Έκθεση του Π.Ο.Υ για την πρόληψη των αυτοκτονιών με στοιχεία και για την Ελλάδα. Στόχος του Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2013-2020 του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας(Π.Ο.Υ) ήταν η μείωση του ποσοστού

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Χαρτάλου, Ι. Μαλογιάννης

Σ. Χαρτάλου, Ι. Μαλογιάννης Περιγραφή Ατοµικής Περίπτωσης Μεσήλικης Γυναίκας µε Στοιχεία Οριακής και Παρανοειδούς ιαταραχής Προσωπικότητας και Υπερφαγική Συµπτω πτωµατολογία 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14-17 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση έφηβης, 16 χρονών, με άγχος υγείας

Η περίπτωση έφηβης, 16 χρονών, με άγχος υγείας Η περίπτωση έφηβης, 16 χρονών, με άγχος υγείας Το κρίσιμο ζήτημα της εμπιστευτικότητας και της τήρησης του απορρήτου στη θεραπεία εφήβων Ευτυχία Αργαλιά, Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Επόπτρια: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

Tι είναι οι διαταραχές της προσωπικότητας;

Tι είναι οι διαταραχές της προσωπικότητας; Tι είναι οι διαταραχές της ; (What is a personality disorder?) Greek Tι είναι οι διαταραχές της ; Ο καθένας μας έχει ιδιώματα τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Αυτά είναι οι συνήθεις τρόποι με τους οποίους το

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας; Σχιζοφρένεια Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Η σχιζοφρένεια, μια πνευματική ασθένεια που προκαλεί διαταραχή στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. Συνήθως ξεκινά από τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση στον Άξονα Ι Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι ψυχικές παθήσεις;

Τι είναι οι ψυχικές παθήσεις; Greek Τι είναι οι ψυχικές παθήσεις; (What is mental illness?) Τι είναι οι ψυχικές παθήσεις; Περίπου ένας στους πέντε Αυστραλούς θα υποστεί κάποια ψυχική πάθηση, και οι περισσότεροι από εμάς θα δοκιμάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Επικινδυνότητακαι και Ψυχικές ιαταραχές Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Ιατρική Σχολή Παν/µιου Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Ποιόςείναι είναιεπικίνδυνος; Κοινωνικοδηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη Διδασκαλία

Απαρτιωμένη Διδασκαλία Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ψυχιατρική συνέντευξη αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία στην άσκηση της Ψυχιατρικής. Κατά τη διάρκειά της οικοδομείται η θεραπευτική σχέση ιατρού-ασθενούς, η οποία οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα. Μελισσά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αγχώδειςδιαταραχές. διαταραχέςκαι Πανικός. Ψυχίατρος- Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθηνών

Αγχώδειςδιαταραχές. διαταραχέςκαι Πανικός. Ψυχίατρος- Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθηνών Αγχώδειςδιαταραχές διαταραχέςκαι Πανικός Εµµανουήλ Ν. Κάττουλας MD, PhD Ψυχίατρος- Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιστηµονικός Συνεργάτης Α Ψυχιατικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών Ψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη,

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη, ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ο όρος ψυχική διαταραχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που έχουν σχέση με την ψυχική κατάσταση και την συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι διάφορες ψυχικές διαταραχές εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους

Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους σωµατικούς τραυµατισµούς που

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ενότητα 6:Κατάθλιψη: Συναισθηματικά, Σωματικά, Γνωσιακά, Συμπεριφορικά Συμπτώματα Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού. Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Κατάθλιψη στην Ήπια Νοητική Διαταραχή. Διαμαντίδου Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος

Παρουσίαση Περιστατικού. Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Κατάθλιψη στην Ήπια Νοητική Διαταραχή. Διαμαντίδου Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος Παρουσίαση Περιστατικού Αυτοκτονικός Ιδεασμός και Κατάθλιψη στην Ήπια Νοητική Διαταραχή Διαμαντίδου Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος Δημογραφικά Στοιχεία Ηλικία:65 ετών Εκπαίδευση: 6 έτη Επάγγελμα: Μοντελίστ Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΙ Παραληρητική ιαταραχή Παραληρητικές ιδέες όχι παράδοξες ή αλλόκοτες (όπως στη Σχιζοφρένεια), αλλά ευλογοφανείς. Οι ακουστικές ή οπτικές ψευδαισθήσεις, αν υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Εισαγωγή Ψυχική διαταραχή : αφορά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέπτεται, συμπεριφέρεται προς τους άλλους, και σχετίζεται με τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.210-6136075, 210-7252227, κιν.6974124411 kefthim@psych.uoa.gr. ibrt@ibrt.gr

Τηλ.210-6136075, 210-7252227, κιν.6974124411 kefthim@psych.uoa.gr. ibrt@ibrt.gr οµή και οδηγίες για την γραπτή παρουσίαση (case study) της θεραπείας ενός περιστατικού 1 Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής (επόπτης Ι.Ε.Θ.Σ.) Παπαδιαµαντοπούλου 14, Αθήνα. Τηλ.210-6136075,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΝΟΥΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η συνάντηση: Γνωριμία, σπάσιμο πάγου, αυτοπαρουσίαση μελών ομάδας, κανόνες λειτουργίας ομάδας, ονοματοδοσία ομάδας.

1η συνάντηση: Γνωριμία, σπάσιμο πάγου, αυτοπαρουσίαση μελών ομάδας, κανόνες λειτουργίας ομάδας, ονοματοδοσία ομάδας. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 συγκροτούνται ομάδες αυτοβοήθειας ψυχικά ασθενών (πχ πάσχοντες από κατάθλιψη, διάφορα είδη σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, διάφορα είδη διπολικής διαταραχής ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Σοφία Πορτινού Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Σοφία Πορτινού Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σοφία Πορτινού Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο Νοσοκομείο Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία Βασική γνωσιακή αρχή: «Ταράσσει τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα. Κλίµακα Μontgomery Asberg για την Κατάθλιψη Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ MADRS: Η βαθµολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συνέντευξης µε τον/την ασθενή, αρχίζοντας από γενικές ερωτήσεις µε τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8 Διατροφικές Διαταραχές Κεφάλαια 7 8 7. Πώς να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από Ψυχογενή Ανορεξία Στόχος η πάσχουσα να τρέφεται κανονικά ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό της βάρος. Ο στόχος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΙΙ ΥΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία Σας παρακαλούµε να µας πείτε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε ασθένειες, όπως ο καρκίνος µαστού σηµειώνοντας ένα a στο αντίστοιχο κουτάκι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008 Αντικαταθλιπτικά ΚΤ 2008 Vincent van Gogh, 1890 ιαταραχές σε Συναίσθηµα Όρεξη Ύπνο Ενεργητικότητα lipido Μονοπολική Μείζων κατάθλιψη θλίψη -

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Χρόνιος σπονδυλικός πόνος

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος Αθήνα, 26 Νοεμβρίου Χρόνιος σπονδυλικός πόνος Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2016 Χρόνιος σπονδυλικός πόνος Τζάνος Ιωάννης Αλέξανδρος Φυσίατρος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Χρόνιος σπονδυλικός πόνος Διατήρηση του πόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ. Επιµέλεια:Τσακανίκα Μαρία Καρυπίδου Ελίνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ. Επιµέλεια:Τσακανίκα Μαρία Καρυπίδου Ελίνα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Επιµέλεια:Τσακανίκα Μαρία Καρυπίδου Ελίνα ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ψυχική Υγεία είναι η αρµονική λειτουργία της ψυχοσωµατικής ενότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή για γιατρούς & άλλους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Ελένη Η. Μπεκιάρη Κυριάκος Β. Κατσαδώρος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΜΕ Ι ΕΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ, MSc ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 4ετής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης φοιτήτριας µε συµπτώµατα υποχονδρίασης, διαταραχή πανικού µε αγοραφοβία, άλυτο πένθος και αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας Ιωάννα Αποστολοπούλου, Ντιάνα Χαρίλα Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή στην Ψυχιατρική 21 ος αιώνας μεγάλη πρόοδος των συναφών επιστημών: Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Προηγήθηκε περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ενότητα: Ηγεσία, Επικοινωνία, Διαχείριση Κρίσεων ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών γονέων με ψυχική διαταραχή

Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών γονέων με ψυχική διαταραχή Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά από το www.snf.org Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών γονέων με ψυχική διαταραχή Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Γ. Κολαΐτης Εκτελεστικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Φίλιππος Γουρζής

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Φίλιππος Γουρζής ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Κλάδος της ψυχιατρικής που ασχολείται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων την πρόληψη τη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή για γιατρούς & άλλους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια Ελένη Η. Μπεκιάρη Κυριάκος Β. Κατσαδώρος 1 Οδηγός για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) Αγγελίνα Κατριβάνου

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) Αγγελίνα Κατριβάνου Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) Αγγελίνα Κατριβάνου Απαρτιωμένη Διδασκαλία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) Ψυχογενής Ανορεξία (ΨΑ) Ψυχογενής Βουλιμία (ΨΒ) Επεισοδιακή Υπερφαγία (ΕΥ) 15% ΨΑ ΨΒ 1 % ΨΒ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς «Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς Ξενοδοχείο President 18 Νοεμβρίου 2015 1 η Συνάντηση Άρτεμις Κ. Τσίτσικα Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Διαταραχές Συμπεριφοράς Ο όρος σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νοσηλευτής πρόσωπο κλειδί στη σωστή ενηµέρωση και ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς κατά την είσοδο στο αιµοδυναµικό εργαστήριο

Ο Νοσηλευτής πρόσωπο κλειδί στη σωστή ενηµέρωση και ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς κατά την είσοδο στο αιµοδυναµικό εργαστήριο Ο Νοσηλευτής πρόσωπο κλειδί στη σωστή ενηµέρωση και ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς κατά την είσοδο στο αιµοδυναµικό εργαστήριο Πλακούτση Σοφία Νοσηλεύτρια Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Ι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση. Συγχρονική μελέτη

Απάντηση. Συγχρονική μελέτη Ερώτηση Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως είναι το καταλληλότερο για την εκτίμηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2 στον πληθυσμό μιας πόλης; Περιγράψτε συνοπτικά (εντός 100 λέξεων) τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Εισαγωγή Το τελικό στάδιο στην ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2013-2014 Πάτρα, 2013 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΠΑΤΗ Δρ.Σχολικής Ψυχολογίας Παν/μιου Αθηνών Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Οικογενειακή Θεραπεύτρια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΠ-Υ Ευρήματα μελετών (Ηannafin

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη µη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα µε στόχο την ενηµέρωση, πρόληψη και υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής.

Η πρώτη µη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα µε στόχο την ενηµέρωση, πρόληψη και υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής. CREATIVE BRIEF Η πρώτη µη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα µε στόχο την ενηµέρωση, πρόληψη και υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής. ΟΙ (ΨΥΧΟΓΕΝΕΙΣ) ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Fairy Tale Model of Trauma Informed Treatment Μοντέλο των φάσεων του παραµυθιού για τη θεραπεία του τραύµατος Ηµερήσιο Εργαστήριο Εισηγητής: Dr. Ricky Greenwald Child Trauma Institute, New York 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ευθραστότητα της εφηβείας

Η ευθραστότητα της εφηβείας Η ευθραστότητα της εφηβείας Άννα Κοκκέβη Αναπλ. Καθηγήτρια Α Ψυχιατρικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16 Φεβρουαρίου 2010 Tυπικά χαρακτηριστικά της εφηβείας που κάνουν το άτοµο ευάλωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Εύη Κυράνα, MSc, PhD, Hon MJCSM ΙΜΟΠ, ΑΠΘ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Εύη Κυράνα, MSc, PhD, Hon MJCSM ΙΜΟΠ, ΑΠΘ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Εύη Κυράνα, MSc, PhD, Hon MJCSM ΙΜΟΠ, ΑΠΘ 1 Οι ασθενείς θέλουν να ερωτηθούν; Nakopoulou et al. J Sex Med 2010;7:700 711. Είµαι επαρκής; εν χρειάζεται να είστε ειδικοί σεξολόγοι Είµαι

Διαβάστε περισσότερα