ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 6 ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

2 37... Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 37.Ώ.α.1-7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΔΜΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΘΔΜΑ α Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ 1. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 3/19 Απρ Πεξί ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αξκνδηφηεηνο ηεο επί ησλ Ναπηηθψλ Γξακκαηείαο ηεο Βπηθξαηείαο. 2. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 3 Νοεμ./6 Γεκ Πεξί δηνξγαληζκνχ ηνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ. 3. ΝΟΜΟ ΣΜΑ της 31 Οκτ./18 Νοεμ Πεξί αγνξάο νηθίαο πξνο ρξήζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. 4. ΝΟΜΟ ΑΡΠΕ της 14/30 Απρ Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ησλ: α)νφκ. ΏΤΝΏ ηεο 26 ΜαΎνπ/1 Ενπλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΏΡΠΓ. β)νφκ. ΐΡΏΘ ηεο 5/10 Φεβξ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΏΡΠΓ. γ)νφκ. ΡΦΝΓ ηεο 17/28 Εαλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ πεξί ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ Νφκσλ, θαηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. Γπζ / α. ΝΟΜΟ ΑΣΝΘ της 7/8 Απρ (ΦΔΚ Α 86) Πεξί εθηάθησλ λαπηηθψλ κέηξσλ ελ θαηξψ επηζηξαηείαο. (Πξνζσξηλήο ηζρχνο). 5. ΝΟΜΟ ΓΚΕ της 5/21 Ηοσλ Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: α) Νφκ. ΓΥΠΣ ηεο 17 Εαλ./3 Ώπξ.1910 πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ΓΚΓ Νφκνπ. θαηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 16 ΐ.Α. 6/8 Ώπγ πεξί νξγαλψζεσο ηεο Κεληξ. Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Ναπηηθψλ, θαη ησλ θαησηέξσ λεσηέξσλ δηαηάμεσλ. 6. ΝΟΜΟ ΓΧΝΔ της 31 Ηοσλ./2 Ασγ (ΦΔΚ Α 206) Πεξί ζπλδξνκψλ θαη εηέξσλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ησλ: α)νφκ. ΑΠ ηεο 8/9 Οθη (ΦΒΚ Ώ 320) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΓΧΝΒ, β)νφκ ηεο 29 Φεβξ./5 Μαξη (ΦΒΚ Ώ 53) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ. ΓΧΝΒ. γ)νφκ ηεο 2/12 Ώπγ πεξί πξνζζήθεο εδαθίνπ εηο ηνλ ΑΠ Νφκνλ. δ)νφκ ηεο 10/11 Μαξη (ΦΒΚ Ώ 58) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. 2988/22, θαηεξγήζε κεη απηψλ δηα ηνπ άξζξ. 3 Νφκ. 2440/1953 (ηφκ. 36 ζει. 21). 7. ΝΟΜΟ Γπθ της 14/19 Ασγ Πεξί νξγαλψζεσο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ησλ: α)νφκ. Α ηεο 8/9 Οθη πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ Νφκ. Γπζ θαη ΓπΕ, β)ν.α. 15/15 Αεθ πεξί εθδφζεσο ΐ.Α/ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ησλ Νφκ. Γπζ θαη ΓπΕ, θαηεξγήζε ππφ ηνπ Ν.Α 2/15 ΜαΎνπ Σελ. 3

3 37.Ώ.α ΝΟΜΟ ΓΣ της 8/9 Οκτ Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ησλ δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Ο Νφκνο νχηνο, σο θαη νη: α) Νφκ. 157 ηεο 6/8 Μαξη "πεξί πξνζιήςεσο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ δηα ηελ ππεξεζίαλ ηνπ ηκήκαηνο ησλ δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ, β) Νφκ ηεο 25/29 Φεβξ πεξί νξγαλψζεσο ηεο Τπεξεζίαο ησλ δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θαη ησλ θηηξίσλ ησλ θάξσλ θαη θαλψλ, γ)ν.α. 5/7 Αεθ πεξί νξγαλψζεσο εηδηθήο ππεξεζίαο δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ, δ) Ν.Α. 25/30 επη (ΦΒΚ Ώ 277) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ πεξί νξγαλψζεσο εηδηθήο ππεξεζίαο δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ, δηαηάμεσλ. ε) Νφκ ηεο 18/29 ΜαΎνπ 1934 (ΦΒΚ Ώ 171) πεξί ηεο Αηεπζχλζεσο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. ο) Νφκ ηεο 24 Οθη./3 Ννεκ (ΦΒΚ Ώ 379) πεξί πξνζσπηθνχ Τπεξεζίαο Αεκνζίσλ Ναπη. Έξγσλ, αληηθαηεζηάζεζαλ δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαησηέξσ Ώ.Ν. 1045/1938 θαη ησλ λεσηέξσλ πεξί ζηξαηησηηθψλ έξγσλ ελ γέλεη δηαηάμεσλ (ηφκ. 36Ώ ζει. 521 θαη επ.). 9. ΝΟΜΟ ΓΠΔ της 8/9 Οκτ (ΦΔΚ Α 320) Πεξί εθηειέζεσο ΐ.Α/ησλ αθνξψλησλ ηελ ππεξεζίαλ ηνπ ΐ.Ν. πξν ηεο δεκνζηεχζεψο ησλ. Άξζξνλ κφλνλ.-ΐ.α/ηα, αθνξψληα ηελ ελ θαηξψ επηζηξαηείαο ηνπ θαηά ζάιαζζαλ ζηξαηνχ δηαίξεζηλ θαη δηάζεζηλ ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζηλ θαη κεηαθίλεζηλ ελ γέλεη αμησκαηηθψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, επηηξέπεηαη λα εθηειψληαη ρσξίο λα απαηηήηαη πξνεγνπκέλε δεκνζίεπζηο απηψλ δηα ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. Δ ηζρχο ηνπ Νφκνπ ηνχηνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ ελ ηε Βθεκεξίδη ηεο Κπβεξλήζεσο. 10. ΝΟΜΟ 252 της 20/28 Απρ Πεξί απαιινηξηψζεσο ηεο παξά ηελ αιακίλα λεζίδνο Άγηνο Γεψξγηνο. Πξνζσξηλήο ηζρχνο, σο θαη νη: α)νφκ.1025 ηεο 2/7 Ννεκ πεξί εγθξίζεσο πξνυπνινγηζκνχ δξαρκψλ δηα ηελ θαηαζθεπήλ απνβάζξαο ελ Κεξαηζηλίσ πξνο ρξήζηλ ηνπ ζηφινπ Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ β)νφκ ηεο 23/30 Ενπλ πεξί ηκεκαηηθήο θαηαιήςεσο θαη απνδεκηψζεσο ρψξνπ εηο ζέζηλ θαξακαγθά, θηήζεσο δήκσλ Φπιήο, Βιεπζίλνο θαη δήκσλ Ώζελαίσλ θαη Πεηξαηψο, ρξεζηκνπνηεζεζνκέλνπ πξνο αλέγεξζηλ πνιεκηθνχ Ναπζηάζκνπ. γ)νφκ ηεο 13/14 ΜαΎνπ 1930 "πεξί νξηζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ηεο ελ θαξακαγθά απαιινηξηψζεσο πξνο ρξήζηλ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. 11. ΝΟΜΟ 1823 της 28 επτ.1919/11 Ηαν (ΦΔΚ Α 143) Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 19 Ενπι Ν.Α./ηνο "πεξί ζπζηάζεσο Ναπηηθήο ΐάζεσο ελ Κσλ/πφιεη". 12. ΝΟΜΟ 2213 της 23/30 Ηοσν (ΦΔΚ Α 143) Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Ναπηηθνχ. Ώη αληηθείκελαη δηαηάμεηο θαηεξγήζεζαλ δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 11/14 επτ (ΦΔΚ Α 303) Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Βηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε ππφ ησλ: α)νφκ ηεο 11/16 Μαξη πεξί θαηαξγήζεσο ηεο Α Αηεπζχλζεσο ηνπ Γ.Β.Ν. β)ώ.ν. 10/12 Ενπλ (ΦΒΚ Ώ 256) πεξί ηξνπνπ. ηνπ απφ 11 επη Ν.Α/ηνο. Ώληηθαηεζηάζε δηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Α. 462/1947 (θαηση. αξηζ. 5) θαη ησλ άξζξ ηνπ Ν.Α. 2387/1953 πεξί Τπ. Βζλ. Ώκχλεο (ηφκ. 36 ζει. 5). Καλνληζκφο νξγαλψζεσο, δηαξζξψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Β.Ν. εγθξηζείο ππφ εκεξνκελίαλ 8 Ννεκ δηα ηεο ππ αξηζ /9/ θνηλήο απνθάζεσο Τπ. Βζλ. Ώκχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθπξψζε δηα ηνπ ΐ.Α. 18/18 Αεθ (ΦΒΚ Ώ 339) επεθνινχζεζαλ φκσο αη ππ αξηζ / 54/ πεξί Οξγαληζκνχ Γ.Β.Ν. θαη / 3/ πεξί ζπκπιεξψζεσο νξγαληζκνχ Γ.Β.Ν. απφξξεηνη δηαηαγαί Τπ. Βζλ. Ώκχλεο. 14. ΝΟΜΟ 5239 της 30 Ηοσλ. / 6 Ασγ (ΦΔΚ Α 258) Πεξί ηνπ Ναπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. (Πξνζσξηλήο ηζρχνο) Σελ. 4

4 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 15. ΝΟΜΟ 5314 της 11/15 Φεβρ (ΦΔΚ Α 42) Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ θαη ηεο Διεθηξηθήο Βηαηξείαο Παξαγσγήο Ώ.Β. ζπλαθζείζεο ηε 6 Ώπξ πκβάζεσο. 16. ΝΟΜΟ 5989 της 12/16 Ηαν (ΦΔΚ Α 18) Πεξί Αηεπζχλζεσο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο Τ- πνπξγείνπ Ναπηηθψλ. 17. ΝΟΜΟ 6269 της 31 Ασγ./9 επτ (ΦΔΚ Α 301) Πεξί εθηειέζεσο λαπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 18. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 2/15 Μαΐοσ 1935 (ΦΔΚ Α 198) Πεξί ηεο νξγαλψζεσο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/ ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ της 28/31 Οκτ (ΦΔΚ Α 517) Πεξί ηίηισλ θαη ζθξαγίδσλ ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο. Ώξζξ.1.-Ο ηίηινο "Πνιεκηθφλ Ναπηηθφλ" νπνπδήπνηε αλαθέξεηαη νχηνο απηνηειψο ή ζπλδεηηθψο, αληηθαζίζηαηαη ππφ ηνπ ηίηινπ "ΐαζηιηθφλ Ναπηηθφλ" θαη ν ηίηινο "Πνιεκηθφο Ναχζηαζκνο" ππφ ηνπ "ΐαζηιηθφο Ναχζηαζκνο". 2. Βηο φζα έληππα ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο εθέξνλην κέρξη ηεο 10εο Οθησβξίνπ ε.έ., σο επηθεθαιίο, αη ιέμεηο "Βιιεληθή Αεκνθξαηία" ηίζεληαη αλη απηψλ αη ιέμεηο "ΐαζίιεηνλ ηεο Βιιάδνο", εηο φζα δε εηίζεην ε επηθεθαιίο "Πνιεκηθφλ Ναπηηθφλ" αληηθαζίζηαηαη αχηε δηα ησλ ιέμεσλ "ΐαζηιηθφλ Ναπηηθφλ". 3. Βηο ηαο ηαηλίαο πηιίζθσλ ησλ λαπηψλ ησλ Πνι. Πινίσλ πξν ηνπ νλφκαηνο ηνπ πινίνπ ηίζεληαη ηα γξάκκαηα "ΐ.Π." (ΐαζηιηθφλ πινίνλ), εηο δε ηαο ηαηλίαο ησλ λαπηψλ ΐ. Ναπζηάζκνπ θέξνληαη αη ιέμεηο ". ΐ. ΝΏΤΣΏΘΜΟ". Άξζξ.2.-1.Δ ζθξαγίο ησλ πινίσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, έρνπζα δηάκεηξνλ 0,035 ηνπ κέηξνπ, θέξεη εηο ην κέζνλ ελ εμέρνληη αλαγιχθσ άγθπξαλ κεηά ζηέκκαηνο, θπθινηεξψο δε θεθαιαίνηο γξάκκαζηλ ελ ρψξσ πεξηνξηδνκέλσ ππφ δχν θχθισλ ηνλ ηίηινλ ηεο αξρήο ή ηνπ πινίνπ πξνο άλσ εκηθχθιηνλ θαη ηα γξάκκαηα "ΐ.Ν." εηο ην κέζνλ ηνπ θάησ εκηθπθιίνπ. 37.Ώ.α Δ ζθξαγίο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ είλαη νκνία πξνο ηελ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ κε ηελ δηαθνξάλ, φηη θέξεη πξνο κελ ην άλσ εκηθχθιηνλ ηνλ ηίηινλ ηεο Ληκεληθήο Ώξρήο, εηο ην κέζνλ δε ηνπ θάησ εκηθπθιίνπ ηα γξάκκαηα "Β.Ν." 3.Δ ζθξαγίο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ, ηνπ Γελ. Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ θαη ηεο Αηεπζχλζεσο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, έρνπζα δηάκεηεξν 0,040 θέξεη σο έκβιεκα ηνλ ΐαζηιηθφλ ζπξεφλ, θπθινηεξψο δε ηαο ραξαθηεξίδνπζαο εθάζηελ ησλ αλσηέξσλ αξρψλ ιέμεηο. Βηο ηνλ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγφλ αλαηίζεηαη ε δεκνζίεπζεο θαη εθηέιεζηο ηνπ παξφληνο, ππνβιεζεζνκέλνπ πξνο θχξσζηλ ππφ ηεο Βζλνζπλειεχζεσο. 20. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ της 28 Οκτ./13 Νοεμ (ΦΔΚ Α 547) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ α) Ώ.Ν. 126 ηεο 13/23 επη (ΦΒΚ Ώ 407) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 12 ηνπ Ώ.Ν. 28/10/ 1935, θαηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/ ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ της 18/26 Ηαν (ΦΔΚ Α 22) Πεξί νξγαλψζεσο ηεο ππεξεζίαο Αεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. 22. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ της 31 Ασγ. 1944/28 Φεβρ (ΦΔΚ Α 45) Πεξί νξγαλψζεσο ΐ. Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηεζείο θαη ζπκπιεξσζείο ππφ ησλ α)ώ.ν. 253 ηεο 29 Μαξη./3 Ώπξ (ΦΒΚ Ώ 84) πεξί παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο ηεο β παξαγξάθνπ άξζξ. 9 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944, β)ώ.ν. 298 ηεο 30 Ώπξ./5 ΜαΎνπ 1945 (ΦΒΚ Ώ 109) πεξί αλαζέζεσο δηθαηψκαηνο ππνγξαθψλ εηο Ναχαξρνλ Ώξρεγφλ, γ)ώ.ν. 407 ηεο 14/18 Ενπλ (ΦΒΚ Ώ 155) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/ 1944, δ)ώ.ν. 498 ηεο 4/6 Ώπγ (ΦΒΚ Ώ 202) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944, ε)ώ.ν. 613 ηεο 6/8 Οθη (ΦΒΚ Ώ 250) πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσο ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944, θαηεξγήζε κεη απηψλ δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/1947. Σελ. 5

5 37.Ώ.α ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 462 της 31/31 Οκτ (ΦΔΚ Α 244) Πεξί νξγαλψζεσο ηνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ. ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ Ώ Θεκειηψδεηο Αηαηάμεηο Πεξηερφκελνλ θαη ζθνπφο ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο Άξζξ.1.-1.Αηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο ξπζκίδνληαη ηα ηεο νξγαλψζεσο ελ γέλεη ηνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ θαη εηδηθψηεξνλ ηα ηεο νξγαλψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, παξέρνληαη δε γεληθαί θαη εηδηθαί εμνπζηνδνηήζεηο δηα ηελ εθάζηνηε νξγάλσζηλ ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παξφληνο. Πξννξηζκφο ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ Άξζξ.2.-Σν ΐ. Ναπηηθφλ απνζθνπεί ηνλ έιεγρνλ ησλ ζαιαζζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ αθηψλ, ηελ παξνρήλ βνεζείαο εηο ηαο ινηπάο ελφπινπο δπλάκεηο ηεο Υψξαο, ηελ αζθάιεηαλ θαη αλεμαξηεζίαλ ηνπ Έζλνπο θαη ηελ δηαηήξεζηλ ηνπ Ναπηηθνχ γνήηξνπ θαη ησλ Ναπηηθψλ παξαδφζεσλ ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ. χλζεζηο ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ Άξζξ.3.-1.Σν ΐ. Ναπηηθφλ δηνηθνχκελνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ (ησλ Ναπηηθψλ) απνηειείηαη εθ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, αίηηλεο θαηαλέκνληαη εηο ηα εμήο πγθξνηήκαηα. α) Σαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ (Ναπηηθψλ) σο ελ άξζξ. 7 ηνπ παξφληνο θαζνξίδεηαη. β) Σελ Ναπηηθήλ Αχλακηλ απαξηηδνκέλελ εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ καρίκσλ θαη βνεζεηηθψλ πινίσλ ηνπ ΐ. Ν. γ) Σνλ ΐ. Ναχζηαζκνλ ή Ναπζηάζκνπο. Οχηνη απνηεινχληαη εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαηνπζψλ Τπεξεζηψλ, αίηηλεο ζθνπνχζη ηαο επηζθεπάο, ηελ ζπληήξεζηλ θαη ηελ απφ απφςεσο πιηθνχ θαη εθνδίσλ παξαζθεπήλ θαη εμνπιηζκφλ ηνπ ΐ.Ν. πξνο πφιεκνλ. δ) Σαο ρνιάο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πινία. θνπφο ηνχησλ είλαη ε απφ απφςεσο εθπαηδεχζεσο παξαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΐ.Ν. δηα ηνλ πφιεκνλ. ε) Σαο Ναπηηθάο Αηνηθήζεηο θαη Ναπηηθάο ΐάζεηο θαη ηελ Παξάθηηνλ, Σνπηθήλ θαη Ώληηεξνπνξηθήλ Άκπλαλ. Ώχηαη απαξηίδνληαη εθ ρεξζαίσλ θαη ζαιαζζίσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΐ.Ν. σο θαη πισηψλ κέζσλ, έρνπζη δε ζθνπφλ ηελ ελ πνιέκσ δηεχζπζηλ ηεο λαπηηιηαθήο θηλήζεσο θαη ηνλ έιεγρνλ θαη άκπλαλ ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αθηψλ ηεο Υψξαο. ο) Πάζαλ άιιελ απηνηειή Τπεξεζίαλ ζθνπνχζαλ ηελ ζεξαπείαλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ΐ.Ν. Σελ. 6 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ δ) Τπεξεζίαο θαη ψκαηα άηηλα πιελ ηεο ζεξαπείαο ησλ αλαγθψλ ηνπ ΐ.Ν., εμππεξεηνχλ εθ παξαιιήινπ θαη εηέξνπο Κξαηηθνχο ζθνπνχο, 2. Αη ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ ΐ.Ναπηηθνχ δχλαληαη λα ηίζεληαη ππφ ηα δηαηαγάο ηνπ Τπνπξγνχ (ησλ Ναπηηθψλ) θαη Τπεξεζίαη ή ψκαηα αξκνδηφηεηνο εηέξνπ Τπνπξγείνπ, ζπκθψλσο πξνο ηαο εθάζηνηε ηζρπνχζαο δηαηάμεηο. 3.Πξνο επίηεπμηλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο ησλ ελφπισλ ηνπ Έζλνπο Απλάκεσλ, ζπκκεηέρνπζηλ εηο ά- παληα ηα θιηκάθηα ηεο Αηνηθήζεσο εθπξφζσπνη ηνπ ηξαηνχ θαη ηεο ΐ. Ώεξνπνξίαο δηα ηελ κειέηελ, πξνπαξαζθεπήλ θαη εθηέιεζηλ πάζεο ζπλδεδπαζκέλεο επηρεηξήζεσο. 4.Δ φιε πξνο ζεξαπείαλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ΐ.Ν. κέξηκλα αλαιχεηαη εηο ππεξεζίαο, εθάζηε ησλ ν- πνίσλ, αζρέησο πξνο ηελ ελ εδάθ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρσξηθήλ δηαίξεζηλ ησλ ζπγθξνηεκάησλ, αληηζηνηρεί εηο σξηζκέλελ αξκνδηφηεηα δηήθνπζαλ νκνηνκφξθσο θαζ φιελ ηελ θιηκάθσζηλ ηεο Αηνηθήζεσο. Δ δηάθξηζηο θαη νξγάλσζηο ησλ θαηά ηελ παξνχζαλ παξάγξαθνλ ππεξεζηψλ γελήζεηαη δηα ησλ θαηά ηα άξζξ. 24 θαη 25 ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο εθδνζεζνκέλσλ ΐ.Α/ησλ. ηξαηφο θαηά ζάιαζζαλ Άξζξ.4.-1.Σν πξνζσπηθφλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ κεηά ηνπ ζηξαηησηηθψο νξγαλσκέλνπ πξνζσπηθνχ ησλ ελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο Τπεξεζηψλ θαη σκάησλ απνηειεί ηνλ θαηά ζάιαζζαλ ηξαηφλ ηεο Υψξαο. Βηο ηνχηνλ αλήθνπζηλ θαη ην κφληκνλ ηερληθφλ πξνζσπηθφλ ησλ πλεξγείσλ, ην πξνζσπηθφ Φάξσλ θαη ην πξνζσπηθφλ ηεο Τδξνγξαθίαο. 2. Θεσξνχληαη επίζεο κεηέρνληεο ηνπ θαηά ζάιαζζαλ ηξαηνχ θαη νη ηξαηησηηθνί, νη ππαγφκελνη ππφ ηελ αξκνδηφηεηα άιισλ Τπνπξγείσλ, νίηηλεο ηίζεληαη κεκνλσκέλσο ή θαηά ηκήκαηα ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ δη σξηζκέλνλ ρξφλνλ ή ζθνπφλ. 3.Πξνο ελίζρπζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ζάιαζζαλ ηξαηνχ δη εηδηθάο Τπεξεζίαο ή εξγαζίαο πξνζιακβάλεηαη ή θαη απνζπάηαη εμ άιισλ Τπνπξγείσλ πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ θαηά ηα δη εηδηθψλ δηαηάμεσλ νξηδφκελα. ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ ΐ Άξζξ.5-26.(Οξγαληθαί δηαηάμεηο, αθνξψζαη ηαο θεληξηθάο θαη πεξηθεξεηαθάο ππεξεζίαο ηνπ Ναπηηθνχ, ην Ώλψη. Ναπη. πκβνχιηνλ, ην Γ.Β.Ν. θιπ. Σα ζέκαηα ηαχηα ήδε δηέπνληαη ππφ ηνπ Ν.Α. 2387/1953 πεξί Τπνπξγείνπ Βζλ. Ώκχλεο (ηφκ. 36 ζει. 5) θαη ησλ βάζεη ηνπ άξζξ. 25 απηνχ εθδηδνκέλσλ απνθάζεσλ ηνπ Τπ. Βζλ. Ώκχλεο, κε δεκνζηεπνκέλσλ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο).

6 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ Καηαξγνχκελαη δηαηάμεηο Άξζξ Ώπφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη αη θάησζη δηαηάμεηο: (α)σν Ν.Α/κα ηεο "πεξί ηεο νξγαλψζεσο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ (ΦΒΚ 198 Ώ). (β)ώη αληηθείκελαη δηαηάμεηο ηνπ Ώ.Ν. 905/1937 "πεξί θαηαζηάζεσο Ώμησκαηηθψλ ΐ.Ν. " σο εηξνπνπνηήζε κεηαγελεζηέξσο. (γ)ο Νφκ. 5938/1933 "πεξί θαηαζηάζεσο ΐ. Πινίσλ θαη ζπγθξνηήζεσο απηψλ εηο Ν. Αχλακηλ" (ΦΒΚ 383 Ώ). (δ)ο Νφκ. 4814/1930 "πεξί ζπζηάζεσο εθπαηδεπηηθήο Μνίξαο ελ ησλ Πνιεκηθψ Ναπηηθψ" (ΦΒΚ 242 Ώ). (ε)σν Ν.Α. ηεο "πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο Μνίξαο εηο Ώλσηέξαλ Αηνίθεζηλ ρνιψλ" (ΦΒΚ 136 Ώ). (ο)ώη αληηθείκελαη εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ δηαηάμεηο ηνπ Νφκ. 2213/1920 "πεξί νξγαληζκνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ" (ΦΒΚ 143 Ώ). (δ)ώη αληηθείκελαη εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ δηαηάμεηο ηνπ Ώ.Ν. 28/10/1935 "πεξί νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ" (ΦΒΚ 547 Ώ). (ε)ο ελ Μέζε Ώλαηνιή εθδνζείο Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ. Ναπηηθνχ" αλαδεκνζηεπζείο εηο (ΦΒΚ 45 Ώ/1945). (η)ο Ώ.Ν. 253/1945 "πεξί παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο ηεο δεπηέξαο παξαγξάθνπ άξζξ. 9 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 84 Ώ). (ηα)ο Ώ.Ν. 298/1945 "πεξί αλαζέζεσο δηθαηψκαηνο ππνγξαθψλ εηο Ναχαξρνλ Ώξρεγφλ" (ΦΒΚ 109/Ώ). (ηβ)ο Ώ.Ν. 407/1945 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 155 Ώ). (ηγ)ο Ώ.Ν. 498/1945 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 202 Ώ). (ηδ)ο Ώ.Ν. 613/1945 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσο ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 250 Ώ). (ηε)σν Ν.Α "πεξί ηίηισλ Αηνηθήζεσο ελ ησλ Π. Ναπηηθψ" (ΦΒΚ 293 Ώ). (ηο)σν δεχηεξνλ εδάθηνλ ηνπ άξζξ. 2 ηνπ ΐ.Α. ηεο "πεξί επηζεσξήζεσο ησλ Τπεξεζηψλ θιπ. ηνπ Ναπηηθνχ, (ΦΒΚ 240 Ώ ), σο ην άξζξνλ ηνχην αληηθαηεζηάζε ππφ ηνπ ΐ.Α. ηεο "πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ΐ.Α. ηεο 6/8/1912" (ΦΒΚ 197 Ώ). (ηδ)πάζα γεληθή ή εηδηθή δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ην παξφλ Ν.Α/κα. Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηελ δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 24. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 651 της 27 Απρ./4 Μαΐοσ 1948 (ΦΔΚ Α 113) Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Ν.Α. 462/1947 "πεξί νξγαλψζεσο ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ" (Σξνπνπνηνχληαη ηα άξζξ. 14, 16, 25 θαη 26 ηνπ αλσηέξσ Ν.Α/ηνο). 25.ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ της Νοεμ (ΦΔΚ Α 198) Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Ώ.Ν. 779/1945 "πεξί ζπζηάζεσο Βλψζεσο Ώπνζηξάησλ Ώμησκαηηθψλ ηεο ΐ. Ώεξνπνξίαο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ". Άξζξ.1.-(Σξνπνπνηνχληαη ηα άξζξ. 1 θαη 8 ηνπ Ώ.Ν. 779/1945). Άξζξ.2.-1.(Ώληηθαζίζηαηαη ην α εδάθηνλ ηεο πεξηπη. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν.Α. 2387/1953). 2. Οπνπ ελ ηε θεηκέλε λνκνζεζία θαζνξίδνληαη αξκνδηφηεηεο δηα ηνλ Ώξρεγφλ ηνπ ηφινπ ή πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή απηνχ εηο πκβνχιηα, αη αξκνδηφηεηεο ηνχηνπ ελαζθνχληαη ηνπ ινηπνχ ππφ ηνπ αξραηνηέξνπ Τπνλαπάξρνπ εθ ησλ ελ Βιιάδη ππεξεηνχλησλ. Άξζξ.3.-(Ώλαθεξφκελνλ εηο αμησκαηηθνχο πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηνο παξαηίζεηαη ελ ηφκ. 29 ζει. 114, 03). Άξζξ.4.-Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 26. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ της 6/13 Ασγ (ΦΔΚ Α 165) Πεξί εληαίαο πξνειεχζεσο θαη ζηαδηνδξνκίαο Ώ- μησκαηηθψλ Σερληθνχ Κιάδνπ ΐ.Ν. θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ. Άξζξνλ Ώ.α Βηο ην Γεληθφλ Βπηηειείνλ Ναπηηθνχ δχλαηαη λα ηνπνζεηήηαη, επηιεγφκελνο ηνπ ινηπνχ ππφ ηνπ Ώ- λσηάηνπ πκβνπιίνπ Βζληθήο Ώκχλεο, Ώλψηαηνο Ώμησκαηηθφο ΐ.Ν. ππφ ηνλ ηίηινλ "Ώλαπιεξσηήο Ώξρεγφο Γ.Β.Ν.". Βηο ηνχηνλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν.Α. 2387/53, δη απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Ώκχλεο, αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο εθ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ππφ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο δηα ηνλ Τπνπξγφλ Βζληθήο Ώκχλεο θαη ηνλ Ώξρεγφλ Γ.Β.Ν., εθ ησλ δπλακέλσλ λα εθρσξεζψζηλ. (Αντί τες σελ. 7(α) Σελ. 7(β) Σεύτος ελ. 73

7 37.Ώ.α.27 Άξζξ (Πξνζσξηλήο ηζρχνο) 3-5. (Καηεξγήζεθαλ δηα ηνπ εδαθ. ζ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 97 Ν.Α. 192/1973, ηφκ. 36 ζει. 60, 01) Αηα ηαο ινηπάο δηαηάμεηο βι. ηφκ. 37Ώ ζει ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 401 της 27/29 Μαΐοσ 1965 (ΦΔΚ Α 93) Πεξί δηαηεξήζεσο πκβνπιίσλ θαη Βπηηξνπψλ αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο - Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ (ΤΒΏ/ΓΒΝ). Έρνληεο ππ φςηλ: α)σν Ν.Α. 4352/1964 "πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο σο θαη πεξί θαηαξγήζεσο πκβνπιίσλ, Βπηηξνπψλ ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θιπ" (ΦΒΚ 135 Ώ ) σο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε δηα ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν.Α. 4373/64 (ΦΒΚ 170 Ώ ) θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Νφκ. 4459/65 (ΦΒΚ 35 Ώ ). β)σν Ν.Α "πεξί Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο θαη ησλ Οξγάλσλ ηεο Ώλσηάηεο Αηνηθήζεσο θαη Βιέγρνπ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ" (ΦΒΚ 108 Ώ /1953). γ)σελ ππ αξηζ. 456/1965 γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο, πξνηάζεη ησλ Δκεηέξσλ Πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, Βζληθήο Ώκχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Άξζξ.1.-Αηαηεξνχληαη ππφ ηελ απηήλ κέρξη ηνχδε ζχλζεζηλ θαη αξκνδηφηεηα ηα θάησζη πκβνχιηα θαη Βπηηξνπαί ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο - Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ (Τ.Β.Ώ./Γ.Β.Ν.): α.σν Ώλψηαηνλ Ναπηηθφλ πκβνχιηνλ σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ Ν.Α. 2387/53 (ΦΒΚ 108 Ώ ) θαη δηα ηαο αξκνδηφηεηαο απηνχ ηνπ άξζξ. 25 ηνπ Ώ.Ν. 344/36 (ΦΒΚ 517 Ώ ) "πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο" σο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. β.δ Ώλσηάηε Ναπηηθή Τγεηνλνκηθή Βπηηξνπή (ΏΝΤΒ), ε Ώλαζεσξεηηθή ηνηαχηε (Ώ. ΏΝΤΒ) ιεηηνπξγνχζαη βάζεη ηνπ απφ ΐ.Α/ηνο "πεξί ζπλζέζεσο θαη αξκνδηφηεηνο ΏΝΤΒ θαη Ώ.ΏΝΤΒ" (ΦΒΚ 443 Ώ ) σο ηνχην εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο, σο αη ινηπαί Τγεηνλνκηθαί Βπηηξνπαί ηνπ ΐ.Ν. Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ γ.δ Ώλσηάηε Βπηηξνπή Πξνκεζεηψλ (ΏΒΠ) ζπζηαζείζα θαη ιεηηνπξγνχζα βάζεη ηνπ Ώ.Ν. 344/1936 "πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Ν. Τπεξεζίαο" (ΦΒΚ 517 Ώ ), σο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο, ππφ ηελ ηαθηηθήλ θαη έθηαθηνλ ζχλζεζηλ απηήο. δ.σα πκβνχιηα θαη αη Βπηηξνπαί θαηαηάμεσο ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ΐ.Ν. ε.σν πκβνχιηνλ Ώζιεηηθήο Βλψζεσο ΐ.Ν., σο πξνβιέπεηαη ππφ ηεο Τ.Ώ /58 απφ ο. Σν πκβνχιηνλ Θαιαζζίαο Ώγσληζηηθήο σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ άξζξ. 1 ηνπ 2890/54 (ΦΒΚ 146 Ώ ). δ.σν εηο εθηέιεζηλ ηνπ Ν.Α. 2896/54 "πεξί ηξφπνπ εθηειέζεσο έξγσλ θιπ." (ΦΒΚ 150 Ώ ), ηνπ Νφκ. 3132/55 "πεξί εθηειέζεσο ζηξαηησηηθψλ έξγσλ ηξαηνχ - Ναπηηθνχ - Ώεξνπνξίαο" (ΦΒΚ 34 Ώ ) θαη ηνπ ΐ.Α. απφ "πεξί Καλνληζκνχ Βθηειέζεσο ηξαηησηηθψλ Έξγσλ" (ΦΒΚ 294 Ώ ), ζπζηαζέληα θαη ιεηηνπξγνχληα παξά ησ Γεληθψ Βπηηειείσ Ναπηηθνχ πκβνχιηα εθηειέζεσο Έξγσλ Βζληθψλ θαη ΝΏΣΟ. Δ Αηνηθνχζα Βπηηξνπή ηνπ Σακείνπ Βζληθνχ ηφινπ σο θαη ην Γλσκνδνηηθφλ πκβνχιηνλ απηνχ σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ Νφκ. 4944/31 θαη ηνπ Ώ.Ν. απφ Άξζξ.2.-(Σξνπνπνηείηαη ε ζχλζεζηο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ, πξνβιεπνκέλε ππφ ηνπ άξζξ. 4 Κ.Ν. 5481/32, ηφκ. 37Ώ ζει. 569, νξηδνκέλε πιένλ δηα πάζαο ηαο πεξηπηψζεηο ε απηή). Άξζξ.3-1.Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ δηα ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. 2.Βηο ηνλ Δκέηεξνλ επί ηεο Βζληθήο Ώκχλεο Τ- πνπξγφλ αλαηίζεκελ ηελ δεκνζίεπζηλ θαη εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο. Σελ. 8(β) Σεύτος ελ. 74

8 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 28. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αριθ. Φ /7/75 της 12/15 Μαρτ (ΦΔΚ Β 320) (Γιόρθ. Ζμαρτ. εν ΦΔΚ Β 397 της 12 Απρ. 1975) Πεξί ζπζηάζεσο Γξαθείνπ παξαθνινπζήζεσο εξεχλεο θαη εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηθψλ Β- μειίμεσλ εηο ην Ναπηηθφλ. Έρνληεο ππ φςεη: α) Σν Ν.Α. 58/68 πεξί Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώ- κχλεο θιπ.. β) Σν Ν.Α. 1/74 πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Ν.Α. 58/68. γ) Σν Ν.Α. 125/74 πεξί πξνζιήςεσο εηδηθνχ Β- πηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ. δ) Σελ πθηζηακέλελ αλάγθελ ππάξμεσο παξά ησ Τπνπξγψ Βζληθήο Ώκχλεο νξγάλνπ παξνρήο ζπλδξνκήο πςειήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο ζηάζκεο δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ ζπγρξφλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ εηο ηαο κνλάδαο ηνπ Ναπηηθνχ, απνθαζίδνκελ: Σίηινο Τπεξεζίαο Άξζξ.1. πληζηψκελ Γξαθείνλ Παξαθνινπζήζεσο Βξεχλεο θαη Βθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηθψλ Βμειίμεσλ εηο ην Ναπηηθφλ (πληεηκεκέλνο ηίηινο ΓΒΣΒΝ). Τπαγσγή Άξζξ.2. Σν ΓΒΣΒΝ, ππαγφκελνλ απ επζείαο εηο ηνλ ΤΒΘΏ, είλαη ππεχζπλνλ επηζηεκνληθφλ ζπκβνπιεηηθφλ φξγαλνλ απηνχ επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ. Ώπνζηνιή Άξζξ.3. Σν ΓΒΣΒΝ έρεη σο απνζηνιή: α) Σελ επί δηεζλνχο επηπέδνπ παξαθνινχζεζηλ ησλ ζπγρξφλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, φζνλ α- θνξά εηο ηαο εθαξκνγάο ησλ ελ ησ Ναπηηθψ. β) Σελ ππεχζπλνλ εηζήγεζηλ πινπνηεζίκσλ ιχζεσλ ή θαη ζπλδξνκήλ εηο ηελ επίιπζηλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ηηζεκέλσλ ππφ ηνπ ΤΒΘΏ ή ηνπ ΠΝ. Οξγάλσζηο χλζεζηο Άξζξ.4 1.Σν ΓΒΣΒΝ ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο ππεξεζία θαη ζπλεξγάδεηαη κεηά ηνπ Ώξρεγείνπ Ναπηηθνχ θαη ησλ πγθξνηεκάησλ ηνπ ΠΝ (Α, ΑΑΜΝ, ΑΝΒ) νη νηθείνη επηηειείο παξέρνπλ πάζαλ ζρεηηθήλ πιεξνθνξίαλ ή ζπλδξνκήλ απαξαίηεηνλ δηα ηελ ππνβνήζεζηλ ηνπ έξγνπ ηνπ ΓΒΣΒΝ ελ ησ πιαηζίσ ηεο απνζηνιήο ηνπ. 37.Ώ.α.28 2.Βίλαη αλεμάξηεηνλ πάζεο εηέξαο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο εηο ηαο Βλφπνινπο Απλάκεηο θαη δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη επί ζεκάησλ ηεο απνζηνιήο ηνπ κεηά ησλ ινηπψλ Κιάδσλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο, ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, ησλ Εδησηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, σο θαη κεηά θνξέσλ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. 3.Τπεχζπλνο δηα ηελ εθπιήξσζηλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΒΣΒΝ είλαη ν Αηεπζπληήο απηνχ. 4.Σν ΏΝ δη εθδνζεζνκέλεο δηαηαγήο ηνπ, θαηφπηλ εγθξίζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Ώκχλεο ζα θαζνξίζε ηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ ΓΒΣΒΝ κεηά ηνπ Ναπηηθνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζζή ε θαιπηέξα ζπλεξγαζία πξνο αμηνπνίεζηλ ηνπ Βπηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γξαθείνπ επ σθειεία ηνπ Ναπηηθνχ. 5.H ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΒ- ΘΏ/ΓΒΣΒΝ είλαη ε αθφινπζε: α.έλαο (1) Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ ή ηζνηίκνπ Ώ.Β.Ε. ή Αηδάθησξ Μεραληθφο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο θαη πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζηελ Ώκπληηθή Σερλνινγία, σο Αηεπζπληήο ΓΒΣΒΝ πιήξνπο απαζρφιεζεο. β.4 Καζεγεηέο Πνιπηερλείνπ ή ηζνηίκνπ Ώ.Β.Ε. ή Αηδάθηνξεο Μεραληθνί πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο θαη πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζηελ Ώκπληηθή Σερλνινγία, σο επηθεθαιήο νκάδσλ εξγαζίαο. γ.25 Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο. (10 απφ ηηο ζέζεηο απηέο θαηέρνληαη θαηά ηελ έ- λαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 3 απφ Μ.Π.Τ. πνπ πξνήιζαλ απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ΓΒΣΒΝ). δ.έλαο (1) Πινίαξρνο ή Ώληηπινίαξρνο Π.Ν. Μάρηκνο ή Μεραληθφο εηδηθήο κνξθψζεσο, σο Ώληηθαηαζηάηεο Αηεπζπληνχ θαη επηηειήο ΓΒΣΒΝ. ε.μφληκνη Ώμησκαηηθνί θαη Τπαμησκαηηθνί ηνπ Π.Ν. εηδηθήο κνξθψζεσο/εθπαηδεχζεσο αλαιφγνπ πξνο ηνπο ηνκείο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΓΒΣΒΝ, σο επηηειείο. ζη. 8 ζηξαηεχζηκνη πηπρηνχρνη Ώ.Β.Ε. δ.10 Μ.Π.Τ. ή επί ζπκβάζεη, σο ηερληθφ πξνζσπηθφ. ε.έλαο (1) Τπνπινίαξρνο ή Ώλζππνπινίαξρνο (0) ή (ΠΤ-ΑΕΏΥ). ζ. 3 Μ.Π.Τ. σο Αηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ. Δ παξ. 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηεο 070/29/90/7-18 Ενπλ (ΦΒΚ ΐ 367) απφθ. Ώλαπι. Τπ. Βζλ. Ώκπλ. (Αντί για τε σελ. 8, 01) Σελ. 8,01(α) Σεύτος 1094 ελ. 61

9 37.Ώ.α.28 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 6.πλίζηαηαη Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην (Β..) γηα λα ζπλεπηθνπξεί ην έξγν ηνπ Αηεπζπληή θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ: α.σνλ Αηεπζπληή ηνπ ΓΒΣΒΝ, σο Πξφεδξν. β.4 εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο παξαπάλσ παξ. 5(β). γ.σνλ Πινίαξρν ή Ώληηπινίαξρν Ώληηθαηαζηάηε Αηεπζπληνχ. Δ παξ. 6 πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηεο 070/29/90/7-18 Ενπλ (ΦΒΚ ΐ 367) απφθ. Ώλαπι. Τπ. Βζλ. Ώκπλ. Βπάλδξσζηο Βμνπιηζκφο Άξζξ.5. 1.Σν πνιηηηθφλ Βπηζηεκνληθφλ πξνζσπηθφλ ηνπ ΓΒΣΒΝ επηιέγεηαη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ππφ ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Ν.Α. 125/74, φπεξ θαη θαζνξίδεη ην χςνο ηεο ακνηβήο εθάζηνπ εηδηθνχο Βπηζηήκνλνο ζπκθψλσο ησ άξζξ. 3 ηνπ απηνχ Ν.Α/ηνο. 2.Βηζεγεηήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δηα ηελ επηινγήλ ηνπ πνιηηηθνχ Βπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ν Αηεπζπληήο ηνπ ΓΒΣΒΝ. Δ πξφζιεςηο ηνπ πνιηηηθνχ Βπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ εθηειείηαη κεξίκλε ηνπ Ώξρεγείνπ Ναπηηθνχ, επί ηε βάζεη ηεο θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ. 3.Δ κέξηκλα δηα ηελ επάλδξσζηλ ηνπ ΓΒΣΒΝ δηα ηνπ ελ παξ. 5 ηνπ άξζξ. 4 ηεο παξνχζεο ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ (πιελ επηζηεκνληθνχ) πξνζσπηθνχ θαη ε επίιπζηο παληφο ζέκαηνο αλαθεξνκέλνπ εηο ηελ θαηαβνιήλ ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθψο, ηελ παξνρήλ ζηέγεο θαη ηνλ εμνπιηζκφλ ηνπ Γξαθείνπ αλαηίζεηαη εηο ην Ώξρεγείνλ Ναπηηθνχ. Άξζξ.6. Δ ππ αξηζ. Φ. 415/5/ απφ Ώπφθαζηο εκψλ θαηαξγείηαη. Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο Τ.Ώ. άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηεο. Σελ. 8,02(α) Σεύτος 1094 ελ. 62

10 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 29. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ Αριθ. Θ. 670 της 24/24 Ηοσν (ΦΔΚ Β 430) Ώλακφξθσζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ Γλσκνδνηηθήο θαη Ώπνθαζηζηηθήο Ώξκνδηφηεηαο ησλ Ν.Π.Α.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο. ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ Αηαηήξεζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ ΝΠΑΑ πνπ επνπηεχνληαη Αηα ηνπ ΓΒΝ Μεηνρηθφ Σακείν ηνπ Ναπηηθνχ (ΜΣΝ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 5481/32 (Π.Α 21/ ΦΒΚ 387Ώ ), ΏΝ 1005/37, Νφκ 994/49, 3967/59, ΐΑ 401/65, Κνηλή απφθαζε ΤΒ- ΘΏ θαη Τπνπξγνχ πληνληζκνχ 21165/2/9/ (ΦΒΚ 393ΐ) Νφκ. 356/76 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή επαιεζεχζεσο Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 5481/32 (Π.Α. 21/ ΦΒΚ 387 Ώ), ΏΝ 1005/37, ΏΝ 1538/50 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή εθκηζζψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 5481/32, ΝΑ 613/70 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 4. Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.Α. 496/74, Π.Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 5. Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Σακείν Ώιιεινβνεζείαο Ναπηηθνχ (ΣΏΝ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Ώιιεινβνεζείαο Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.Α.398/74, Νφκ. 788/78 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή επαιεζεχζεσο Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 5042 (Π.Α 24-12/ ΦΒΚ 1Ώ θαη 4Ώ), ΝΑ 398/74 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70, Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Σακείν Βζληθνχ ηφινπ (ΣΒ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ε Ώλσηάηε Αηνηθνχζα Βπηηξνπή ηνπ Σακείνπ Βζληθνχ ηφινπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΏΝ 24/ θαη Κ.Ν 4944 (Π.Α 24-10/ ) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ην πκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 24/ ΏΝ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΏΝ 768/37, ΝΑ 496/74, Π.Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 4.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Έλσζε Ώπνζηξάησλ Ώμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ Ώξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Βλψζεσο Ώπνζηξάησλ Ώμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ 1171/72 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξνχληαη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Παξαξηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ 1171/72 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη επηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 496/74, Π. Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Σακείν Πξνλνίαο Ναπηηθνχ (ΣΠΝ) 37.Ώ.α.29 Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 2997/54 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο 2. Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 2997/54 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3. Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. (Αντί για τε σελ.8,03(α) Σελ. 8,03(β) Σεύτος 1378 ελ. 1

11 37.Ώ.α.30 Βιιεληθή Θαιαζζία Έλσζε Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Βιιεληθήο Θαιαζζίαο Έλσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ απφ 21/ , ηελ Κνηλή απφθαζε ΤΒΘΏ-πληνληζκνχ 21165/2/67/ (ΦΒΚ 393ΐ) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξνχληαη νη Σνπηθέο Βπηηξνπέο θαη ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ 21/ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη επηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 496/74, Π.Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 30. ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 210 της 30 Μαρτ./28 Μαΐοσ 1993 (ΦΔΚ Α 89) Αηαηάμεηο Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Α. 80/26 Μαξη. 8 Ώπξ (ΦΒΚ Ώ 74). Πξνκεζεπηηθφο Οξγαληζκφο Ναπηηθνχ (ΠΟΝ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πξνκεζεπηηθνχ Οξγαληζκφο Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 635/48, ΐΑ 6/ , ΐΑ 580/64 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 635/48, ΐΑ 6/ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή πξνκεζείαο εηδψλ θαη αλαδείμεσλ εξγνιάβσλ ή θαηαζηεκάησλ ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 635/48, ΐΑ 6/ , ΐΑ 651/62 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 4.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 496/74, ΠΑ 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 5.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 ΠΑ. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Γηα ηηο ινηπέο δηαηάμεηο βι. ηφκ. 36, ζει. 26,404. Σελ. 8,04(β) Σεύτος 1378 ελ. 2

12 Ναπηηθνί Ώθφινπζνη 37.Ώ.β.1-3 ΘΔΜΑ β Ναπηηθνί Αθόινπζνη 1. ΝΟΜΟ ΓΤΠΑ της 9/17 Γεκ Πεξί Ναπηηθνχ Ώθνινχζνπ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: α) Νφκ. Γπ ηεο 13/16 Εαλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΓΤΠΏ, θαηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. 2025/ ΝΟΜΟ 2025 της 22/22 Φεβρ Πεξί Ναπηηθψλ Ώθνινχζσλ. Καηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. 1627/ ΝΟΜΟ σπ αριθ της 4/8 Ηαν (ΦΔΚ Α 7) Πεξί Ναπηηθψλ Ώθνινχζσλ. Γεληθαί Αηαηάμεηο Άξζξ.1.-1.πληζηψληαη παξά ηαηο Βιιεληθαίο ΐ. Πξεζβείεο ηέζζαξεο ζέζεηο Ν. Ώθνινχζσλ. 2.Χο Ν. Ώθφινπζνη ηνπνζεηνχληαη Μάρηκνη Πινίαξρνη ή Ώληηπινίαξρνη ΐ.Ν. 3. Έδξα εθάζηνπ Ν. Ώθνινχζνπ είλαη ε έδξα ηεο ΐ. Πξεζβείαο ή Πξεζβεηψλ εηο αο αλήθεη θαηά η αλσηέξσ, ν δε ηίηινο απηνχ ζπλνδεχεηαη ππφ ηνπ νλφκαηνο ηεο πξσηεπνχζεο ή ησλ πξσηεπνπζψλ εηο αο εδξεχεη. 4.Οη Ν. Ώθφινπζνη δηαηεξνχζηλ ίδηνλ γξαθείνλ παξ εθάζηε ΐ. Πξεζβεία. Αηαπίζηεπζηο - Εεξαξρηθή Βμάξηεζηο Άξζξ.2.-1.Οη Ν. Ώθφινπζνη ηπγράλνπζη δηαπεπηζηεπκέλνη παξά ηνηο Γεληθνίο Ν. Βπηηειείνηο ησλ Ξέλσλ Βπηθξαηεηψλ ηεο έδξαο ησλ σο αληηπξφζσπνη ηνπ Βιιεληθνχ Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ. 2.Οη Ν. Ώθφινπζνη ππάγνληαη ππφ ηαο ακέζνπο δηαηαγάο ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ. Ήδε δπλάκεη ηνπ άξζξ. 10 παξ. 4 ηνπ Ν.Α. 2387/1953 (ηφκ. 36 ζει. 11)., νη Ν. Ώθφινπζνη ηνπνζεηνχληαη ππφ ηνπ Ώξρεγνχ Γ.Β.Β.Θ.Ώ. θαη ππάγνληαη εηο απηφ, δχλαληαη φκσο ηα Γελ. Βπηηειεία ησλ ηξηψλ θιάδσλ λα αλαζέησζηλ εηο ηνπο Ώθνινχζνπο απνζηνιάο αθνξψζαο ηνπο θαζ έθαζηνλ θιάδνπο. 3.Οη Ν. Ώθφινπζνη απφ απφςεσο ηεξαξρηθήο θιηκαθψζεσο εμνκνηνχληαη πξνο Αηεπζπληάο Ν. Τπεξεζηψλ. Σνπνζέηεζηο Άξζξ.3.-Ώη ηνπνζεηήζεηο θαη αλαθιήζεηο ησλ Ν. Ώθνινχζσλ ελεξγνχληαη θαηά ηαο θεηκέλαο πεξί ηνπνζεηήζεσλ Ώμησκαηηθψλ ΐ.Ν. δηαηάμεηο, θαηφπηλ πξνεγνπκέλεο ζπλελλνήζεσο κεηά ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Ώξκνδηφηεηεο Ν. Ώθνινχζσλ Άξζξ.4.-1.Οη Ν. Ώθφινπζνη θέθηεληαη, ηαο εμήο αξκνδηφηεηαο: α)σεξνχζηλ ελήκεξνλ ην Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ (Γελ. Βπηηειείνλ) δηα παλ δήηεκα, αλαγφκελνλ εηο ηελ λαπηηθήλ θαηάζηαζηλ, ελ γέλεη ησλ Ξέλσλ Κξαηψλ θαη παξέρνπζηλ εηο ηνχην πάζαλ ελδηαθέξνπζαλ πιεξνθνξίαλ. β)πξντζηαληαη ηνπ ελ αιινδαπή αλσηέξνπ θαη θαησηέξνπ Πξνζσπηθνχ ΐ.Ν., ηνπ απνζηειινκέλνπ είηε πξνο εθπαίδεπζηλ είηε πξνο παξαιαβήλ Πινίσλ ή παξαιαβήλ πιηθνχ θαηά ηαο πεξί ηνχησλ νηθείαο δηαηάμεηο. 2.Βλ ηε αζθήζεη παζψλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ησλ νη Ν. Ώθφινπζνη αλαθέξνληαη απ επζείαο εηο ην Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ (Γελ. Βπηηειείνλ). Πξνθεηκέλνπ φκσο πεξί δεηεκάησλ αθνξψλησλ πιελ ηεο λαπηηθήο πιεπξάο θαη ηαο εμσηεξηθάο ζρέζεηο ηνπ Κξάηνπο Σελ. 9

13 37.Ώ.β.3 Ναπηηθνί Ώθφινπζνη πξνο ηα Ξέλα Κξάηε σο θαη ηελ ελ γέλεη λαπηηθήλ πνιηηηθήλ θαηεχζπλζηλ, θνηλνπνηνχζηλ απαξαηηήησο θαη εηο ηνπο νηθείνπο δηπισκαηηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ Κξάηνπο, αξκνδίνπο λα δηαρεηξίδσληαη ηνηαχηα δεηήκαηα. Μεηαθηλήζεηο Ν. Ώθνινχζσλ Άξζξ.5.-Μεηαθηλήζεηο Ν. Ώθνινχζσλ εθ ηεο έδξαο απηψλ πξνο εθηέιεζηλ εθηάθηνπ ππεξεζίαο ελ ηε αιινδαπή εθηεινχληαη κφλνλ θαηφπηλ δηαηαγήο ή εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηθψλ. Ώπνδνραί - Ώπνδεκηψζεηο Άξζξ.6.-Ώη απνδνραί θαη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο ησλ Ν. Ώθνινχζσλ θαζνξίδνληαη θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο. Αηα ηνπ Νφκ. 507/1945 αη απνδνραί ησλ Ν. πκβνχισλ σξίζζεζαλ ίζαη πξνο ηαο απνδνράο ηνπ πκβνπιίνπ Πξεζβείαο, παξ ε ηνπνζεηνχληαη, άλεπ δηθαηψκαηνο ιήςεσο ησλ απνδνρψλ ηεο θπξίαο απηψλ ζέζεσο. Ώιιεινγξαθία Άξζξ.7.-Πάζαλ ηελ αιιεινγξαθίαλ απηψλ νη Ν. Ώθφινπζνη ππνβάινπζη πξνο ην Γ.Β.Ν. αξκφδηνλ λα θξίλε επί ησλ πεξαηηέξσ απαηηνπκέλσλ ελεξγεηψλ, απαγνξεπνκέλεο ηεο απ επζείαο αιιεινγξαθάηο ησλ Ν. Ώθνινχζσλ πξνο ινηπάο Ώξράο θαη ηαλάπαιηλ. Καηαξγνχκελαη δηαηάμεηο Άξζξ.8.-Ώπφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαηαξγνχληαη: α)ο Νφκ. 2025/1920 "πεξί Ναπηηθψλ Ώθνινχζσλ". β)σν άξζξ. 14 Νφκ. 2215/1920 "πεξί πξνζζήθεο δηαηάμεσλ εηο δηέπνληαο ην Π. Ναπηηθφλ Νφκνπο". γ)πάζα δηάηαμηο γεληθή ή εηδηθή αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ. Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σελ. 10

14 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ 37.Ώ.γ.1-3 ΘΔΜΑ γ Έληππα θαη Βηβιηνζήθεο Ναπηηθνύ ΐι. θαη Νφκ. 2440/1953 πεξί εηδηθψλ δαπαλψλ, ζπλδξνκψλ θαη εηέξσλ εμφδσλ ηνπτπ. Βζλ. Ώκχλεο (Γ.Β.Ν.), (ηφκ. 36 ζει. 21). 1. ΝΟΜΟ 2138 της 16/16 Μαρτ (ΦΔΚ Α 64) Πεξί ζπζηάζεσο βηβιηνπσιείνπ παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ. Άξζξ.1.-Παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ ζπληζηάηαη ε εμήο ππεξεζία: ΐηιηνπσιείνλ ζθνπνχλ ηελ πψιεζηλ λαπηηθψλ ζπγγξακκάησλ ή άιισλ εληχπσλ σο θαη γξαθηθήο χιεο εηο ηαο λαπηηθάο ππεξεζίαο θαη εηο παλ άηνκνλ αλήθνλ εηο ην Ναπηηθφλ, πξνο ηδίαλ απηνχ ρξήζηλ. Άξζξ.2.-Δ ρξεκαηηθή ελ γέλεη δνζνιεςία ηνπ βηβιηνπσιείνπ δηεμάγεηαη ζπκθψλσο ηαηο ηζρπνχζαηο ελ ησλ Π. Ναπηηθψ ζρεηηθαίο δηαηάμεζηλ ππφ ηνπ παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ εδξεχνληνο Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. ΐηβιηνπσιείνλ Άξζξ.3.-Σν βηβιηνπσιείνλ ηειεί ππφ ηαο ακέζνπο δηαηαγάο ηνπ Γ. Βπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ, πξνβαίλεη δε εηο αγνξάο θαη εηο πξνκεζείαο κεηά γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ώξρεγνχ απηνχ, εγθξηλνκέλελ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ. Άξζξ.4.-Σν βηβιηνπσιείνλ δχλαηαη λα ελεξγή α- γνξάο θαη πσιήζεηο λαπηηθψλ βηβιίσλ ή πεξηνδηθψλ ή ραξηψλ, σο θαη λαπηηθψλ νξγάλσλ ή εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθψλ ή ππεξεζηαθψλ ηχπνπ θεθαλνληζκέλνπ δηα ηαο αλάγθαο ηεο λαπηηθήο ππεξεζίαο, κεηά γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γ. Βπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ εγθξηλνκέλελ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ. Άξζξ.5.-Υνξεγείηαη εθάπαμ ησ βηβιηνπσιείσ θαη άκα ηε ζπζηάζεη απηνχ πίζησζηο 25 ρηιηάδσλ δξαρκψλ, απνδνηέσλ ησ δεκνζίσ ηακείσ θαηά δφζεηο. Άξζξ.6.-Σν πξνζσπηθφλ ηνπ βηβιηνπσιείνπ εθ λαπηηθψλ βαζκνθφξσλ ζέιεη νξηζζή δηα ΐ.Α/ηνο. Άξζξ.7.-(Καηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. 2440/ ηφκ. 36 ζει. 21). 2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 26 Νοεμ./3 Γεκ Πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο εθηππψζεσο παληφο είδνπο εξγαζηψλ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ. Άξζξνλ κφλνλ.-δ εθηχπσζηο ησλ παληφο είδνπο εξγαζηψλ ηνπ γεληθνχ επηηειείνπ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη λαπηηθψλ θσδίθσλ, δελ ππάγεηαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 7 ηνπ ΓΣΠΓ Νφκνπ ηεο 22 Οθη "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ Νφκσλ πεξί ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο" θαη ηνπ Νφκ. ΓΡΑ (3104) ηεο 17 Ενπλ "πεξί εζληθνχ ηππνγξαθείνπ ". Δ εθηχπσζηο ησλ ηνηνχησλ εξγαζηψλ ζέιεη γίγλεζζαη θαηά ηνλ πξνζθνξψηεξνλ ηξφπνλ εηο ηνλ ζθνπφλ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, απνθαζηδφκελνλ ππφ ηνπ αξρεγνχ απηνχ εληφο ησλ δηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρνξεγνπκέλσλ εθάζηνηε πηζηψζεσλ. 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 30 Νοεμ. / 12 Γεκ (ΦΔΚ Α 262) Πεξί Ναπηηθψλ ΐηβιηνζεθψλ Έρνληεο ππ φςεη ην απφ 15 Αεθ Ν.Α/κα "πεξί εθδφζεσο Α/ησλ πεξί σλ πξνβιέπνπζηλ νη Νφκ. Γπζ θαη ΓπΕ ", πξνηάζεη ηνπ Δκεηέξνπ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγνχ, κεηά γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ, απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Άξζξ.1.-Καηαξηίδνληαη ελ ηαηο Ν. Τπεξεζίαηο θαη Π. πινίνηο ΐηβιηνζήθαη πξνο απνθιεηζηηθήλ ρξήζηλ ησλ πιεξσκάησλ. Σελ. 11

15 37.Ώ.γ.4 α)σα βηβιία πξνέξρνληαη εμ αγνξψλ εθ ηεο αλαγξαθνκέλεο εθάζηνηε πηζηψζεσο ελ ησ εηδηθψ πξνυπνινγηζκψ ησλ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Δ δηάζεζηο ηεο πηζηψζεσο ελεξγείηαη ππφ ηνπ Γ.Β.Ν. θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ. β)βθ δσξεψλ θαη γ)βθ ησλ ήδε ππαξρφλησλ αλά ηαο Ναπηηθάο π- πεξεζίαο βηβιίσλ. Άξζξ.2.-Ώη ππεξεζίαη εηο αο ζα θαηαξηηζζψζη βηβιηνζήθαη εηζίλ νη εμήο: "πίηη ηνπ Ναχηνπ" ελ Ναπζηάζκσ. Οκνίσο ελ ησ Κ. Πξνγπκλαζηεξίσ Πφξνπ. ρνιή Α. Τπαμησκαηηθψλ. ρνιή Α. Τπαμησκαηηθψλ Μεραληθψλ. Ν.Ώ.ΐ. Φαιήξνπ. Ν.Ώ.ΐ. ΣαηνΎνπ. Α.Ρ.Τ.Ν. ΐάζηο ππνβξπρίσλ. Ώβέξσθ. Κηιθίο. Λήκλνο. Έιιε. Άξεο. Άξζξ.3.-Ώη βηβιηνζήθαη αχηαη ζα θαηαξηηζζψζη δηαδνρηθψο θαη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ αλαιφγσο ηνπ δηαηεζηκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δ ζεηξά θαηαξηηζζήζεηαη δη Τπνπξγηθψλ Αηαηαγψλ. Άξζξ.4.-Βάλ βξαδχηεξνλ ην ππφ ηνπ Γεληθνχ Β- πηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ εθδηδφκελνλ Ν. Πεξηνδηθφλ "Ν. ΒΛΛΏ" έρε νηθνλνκηθήλ αλεμαξηεζίαλ, ηα ηπρφλ ρξεκαηηθά πεξηζζεχκαηα δχλαληαη λα δηαηεζψζη πξνο πινπηηζκφλ ησλ Ναπηηθψλ ΐηβιηνζεθψλ. Πξνο ηνχην απαηηείηαη Τπνπξγηθή απφθαζηο θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γ.Β.Ν. Άξζξ.5.-Δ επηζηαζία ηεο ΐηβιηνζήθεο αλαηίζεηαη ππφ ηνπ Πξντζηακέλνπ εηο αμησκαηηθφλ θαη θαηά πξνηίκεζηλ εηο ηνλ ηεξέα. Ο επί ηεο ΐηβιηνζήθεο είλαη ρξεκαηηθψο ππεχζπλνο δηα ηα εηο απηφλ παξαδηδφκελα βηβιία, ππφρξεσο σλ δηα ηελ αζθάιεηαλ θαη εππξεπή απηψλ ζπληήξεζηλ. Άξζξ.6.-Ο επί ηεο ΐηβιηνζήθεο αμησκαηηθφο ηεξεί πιήξε θαη ιεπηνκεξή θαηάινγνλ ησλ βηβιίσλ θαη έηεξνλ θαηάινγνλ δαλεηζκνχ απηψλ. Ο θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ απνηειεί παξάξηεκα ηεο απνγξαθήο ηνπ πινίνπ. Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Άξζξ.7.-Ο δαλεηδφκελνο βηβιίνλ ππέρεη επζχλελ δηα πάζαλ βιάβελ ή απψιεηαλ ππνρξενχκελνο λ αλαπιεξψζε ηαχηελ θαηά ηελ εθηίκεζηλ ηνπ πξντζηακέλνπ. Άξζξ.8.-Άπαληα ηα βηβιία ζθξαγίδνληαη δηα ηεο ζθξαγίδνο ηεο ππεξεζίαο. Άξζξ.9.-Καηαξγείηαη ην απφ 14 Ματνπ 1896 Α/κα πεξί θαηαξηηζκνχ ΐηβιηνζήθεο ελ ηνηο ζσξεθηνίο. Βηο ηνλ Δκέηεξνλ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγφλ αλαηίζεηαη ε ηνπ παξφληνο Α/ηνο δεκνζίεπζηο θαη εθηέιεζηο. 4. ΝΟΜΟ 5775 της 16 Γεκ. 1932/ 19 επτ (ΦΔΚ Α 273) Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 16 Αεθ Ν.Α/ηνο "πεξί απνδνρήο δσξεάο βηβιηνζήθεο Τπνλαπάξρνπ Μ. Γνχδα". Άξζξνλ κφλνλ.-κπξνχηαη ην απφ 16 Αεθ Ν.Α/κα "πεξί απνδνρήο δσξεάο βηβιηνζήθεο Τπνλαπάξρνπ Μ. Γνχδα" δεκνζηεπζέλ εηο ην ππ αξηζ. 438 ηεο 21 Αεθ θχιινλ (Σεχρνο Ώ ) ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη έρνλ σο εμήο: Άξζξνλ κφλνλ.-βπηηξέπεηαη εηο ηνλ Τπνπξγφλ ησλ Ναπηηθψλ, φπσο απνδερζε σο εθπξφζσπνο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ ηελ παξά ηεο Βιέλεο ρήξαο Τπνλαπάξρνπ Μηραήι Γνχδα γελνκέλελ δσξεάλ νινθιήξνπ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζαλφληνο Τπνλαπάξρνπ Μηραήι Γνχδα, πεξηειζνχζεο απηή εθ ηεο θιεξνλνκίαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη δσξνπκέλεο παξ απηήο πξνο ην Κξάηνο, φπσο ρξεζηκεχζε δηα ηελ πξφνδνλ ηνπ Π. Ναπηηθνχ, ζηεγαδνκέλε πξνζεθφλησο παξά ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ σο "ΐηβιηνζήθε Τπνλαπάξρνπ Μηραήι Γνχδα". Πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ απαιιάζζεηαη ε ελ ιφγσ βηβιηνζήθε παληφο θφξνπ ή ηέινπο θιεξνλνκίαο. Βηο ηνπο επί ησλ Ναπηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τ- πνπξγνχο αλαηίζεηαη ε δεκνζίεπζηο θαη εθηέιεζηο ηνπ παξφληνο ππνβιεζεζνκέλνπ εηο ηαο ΐνπιάο πξνο θχξσζηλ άκα ηε επαλαιήςεη ησλ εξγαζηψλ ησλ. Σελ. 12

16 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ 5. ΝΟΜΟ 6164 της 22 Ηοσν./10 Ηοσλ (ΦΔΚ Α 215) Πεξί εθδφζεσο δειηίνπ θαη θσδίθσλ λνκνζεζίαο Π.Ν. Άξζξ.1.-Ώπφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ νη αθνξψληεο ηελ Ναπηηθήλ Τπεξεζίαλ λφκνη κεηά ησλ αηηηνινγηθψλ εθζέζεσλ απηψλ θαη ηα Α/ηα ζα δεκνζηεχσληαη εηο δειηίνλ θαινχκελνλ "Αειηίνλ Ναπηηθήο Τπεξεζίαο" (Α.Ν.Τ.) εηο ζρήκα Βθεκεξίδνο Κπβεξλήζεσο. Βηο ην απηφ Αειηίνλ ζα δεκνζηεχσληαη αη Τπνπξγηθαί απνθάζεηο θαη δηαηαγαί αη έρνπζαη γεληθψηεξνλ θαη κφληκνλ ραξαθηήξα σο θαη αη κφληκνλ έρνπζαη ραξαθηήξα γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Ν. πκβνχινπ Τπ. Ναπηηθψλ. Άξζξ.2.-Σν "Αειηίνλ Ναπηηθήο Τπεξεζίαο" ζα εθδίδεηαη κεξίκλε ηνπ Γ.Β.Ν. (Α/ζηο Ώ θαη Σκήκα Οξγ. Αηαηάμεσλ) θαηά ηξηκελίαλ. Δ ηξηκελία αχηε δχλαηαη φκσο λα ζπληνκεχεηαη ή επηκεθχληαη αλαιφγσο ηεο πξνο δεκνζίεπζηλ χιεο. Άξζξ.3.-Σα ελ ησ Α.Ν.Τ. δεκνζηεπφκελα Α/ηα ζα αξηζκνινγνχληαη θαζ φινλ ην αξρφκελνλ απφ 1εο Εαλνπαξίνπ έηνο θαη αχμνληα αξηζκφλ παξαπιεχξσο ηνπ νπνίνπ ζα ηίζεηαη ν αξηζκφο ηνπ Νφκνπ δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ην Α/κα εμεδφζε. Βηο Α/ηα εθδηδφκελα πξνο ηξνπνπνίεζηλ εηέξσλ πθηζηακέλσλ Α/ησλ παξά ηνλ αξηζκφλ απηφλ ζα ηίζεηαη ε θξάζηο "ηξνπνπνίεζηο Α/ηνο αξ. έ- ηνπο ". Άξζξ.4.-Σν Α.Ν.Τ. εθηππνχκελνλ εηο ην Βζληθφλ Σππνγξαθείνλ ζα παξέρεηαη πξνο ρξήζηλ ησλ Ν. Τπεξεζηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Αεκνζίσλ Ώξρψλ, εηο δε αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο θαη ηδηψηαο ζα ρνξεγήγηαη είηε επί ζπλδξνκή είηε επί πιεξσκή ηεο αμίαο εθάζηνπ θπιιαδίνπ, θαηαηεζεηκέλσλ ακθνηέξσλ εηο ην Αεκφζηνλ Σακείνλ. πλδξνκαί θαη δηαηηκήζεηο νξίδνληαη παξά ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Β.Ν.). Άξζξ.5.-Πξνο δηεπθφιπλζηλ ησλ Ν. Τπεξεζηψλ εηο ηελ παξαθνινχζεζηλ θαη αλεχξεζηλ ησλ ηζρπνπζψλ νξγαληθψλ δηαηάμεσλ ζα εθδίδσληαη εθάζηνηε κεξίκλε ηνπ Γ.Β.Ν. (Α/ζηο Ώ θαη Σκήκα Οξγ. Αηαηάμεσλ) ηεχρε απηνηειή ππφ ηελ νλνκαζίαλ "Ναπηηθνί Κψδηθεο" (Ν.Κ.) εηο ζρήκα 1/8. Έθαζηνλ ηεχρνο ηνπ Κψδηθνο πεξηιακβάλεη ηαο ηζρπνχζαο δηαηάμεηο ηαο αθνξψζαο έλα θιάδνλ ηεο Ν. Τπεξεζίαο, ή κίαλ θαηεγνξίαλ δηαηάμεσλ, εηο ην εμψθπιινλ δε απηνχ αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία κέρξη ηεο νπνίαο είλαη ελήκεξνλ. Ώη δηαηάμεηο αη πεξηιακβαλφκελαη εηο έθαζηνλ ηεχρνο δχλαληαη λα δηαηάζζσληαη ζπζηεκαηηθψο δηαηξνπκέλνπ εθάζηνπ ηεχρνπο εηο Κεθάιαηα ή Σκήκαηα, ηεξνπκέλεο φκσο θαηά ην δπλαηφλ ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ηεο εθδφζεσο ησλ δηαηάμεσλ. 37.Ώ.γ.5 Βάλ Κεθάιαηα ή Σκήκαηά ηηλα, νιφθιεξα πεξηιακβάλσληαη εηο έηεξνλ εθδνζέλ ηεχρνο, γίλεηαη ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη κφλνλ κλεία ηνπ ηεχρνπο εηο φ ηα Κεθάιαηα ηαχηα ή ηα Σκήκαηα αλεπξίθνληαη. Άξζξα φκσο κεκνλσκέλα επαλαιακβάλνληαη νιφθιεξα, έζησ θαη αλ πεξηιακβάλσληαη εηο έηεξνλ εθδνζέλ ηεχρνο. Βηο έθαζηνλ ηεχρνο Ν. Κσδίθσλ πξνηάζζνληαη αλαιπηηθφο θαη αιθαβεηηθφο πίλαμ ησλ πεξηερνκέλσλ. Βηο ηα εθδηδφκελα ηεχρε Ν. Κσδίθσλ εθηππνχηαη κφλνλ ε δεμηά ζειίο εθάζηνπ θχιινπ, ηεο άιιεο παξακελνχζεο ιεπθήο ίλα ρξεζηκνπνηεζή δηα κεηαγελεζηέξαο πξνζζήθαο ή δηνξζψζεηο. Μεηαβνιαί επεξρφκελαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηαο πεξηερνκέλαο εηο εθδνζέλ ηεχρνο Ν. Κσδίθσλ εθηππνχληαη θαηαιιήισο θαη δηαλέκνληαη πξνο δηφξζσζηλ ή ζπκπιήξσζηλ ηνπ ηεχρνπο ηνχηνπ. Βάλ ηεχρνο ηη ιφγσ πνιιψλ δηνξζψζεσλ ή πξνζζεθψλ θαζίζηαηαη δχζρξεζηνλ, ην Γ.Β.Ν. νξίδεη αλ ζα εθδνζή λένλ ηεχρνο θαηαξγνχλ ην πθηζηάκελνλ ή ζπκπιεξσκαηηθφλ ηνηνχηνλ, αξηζκνινγνχκελνλ θαηαιιήισο. Άξζξ.6.-Βθηφο ησλ Ν. Κσδίθσλ εθδίδεηαη κεξίκλε ηνπ Γ.Β.Ν. (Σκήκα Οξγαληθψλ Αηαηάμεσλ) Γεληθφλ Βπξεηήξηνλ πεξηιακβάλνλ θαη αιθαβεηηθήλ δηάηαμηλ χιεο πάζαο ηαο αθνξψζαο ην Π. Ναπηηθφλ νξγαληθάο δηαηάμεηο. Άξζξ.7.-"Δ ζχλαμηο ησλ Αειηίσλ Ν. Τπεξεζίαο, Σεπρψλ Ν. Κσδίθσλ θαη επξεηεξίσλ αλαηίζεηαη ππφ ηνπ Γ.Β.Ν. εηο θαηαιιήινπο Ώμησκαηηθνχο επί ακνηβή θαζνξηδνκέλε εθάζηνηε δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ ησλ Ναπηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ". Δ εληφο παξάγξαθνο αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ Ν.Α. 443/1947. Σα εθδηδφκελα ηεχρε Ν. Κσδίθσλ θαη Γεληθφλ Βπξεηήξηνλ ζα παξέρσληαη πξνο ρξήζηλ ησλ Ν. Τπεξεζηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Αεκνζίσλ Ώξρψλ, εηο δε αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο θαη ηδηψηαο επί πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαηαηηζεκέλεο εηο ην Αεκνζίνλ Σακείνλ επί ηε βάζεη δηαηηκήζεσο νξηδνκέλεο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Β.Ν.). Άξζξ.8.-Αη Τπνπξγηθήο απνθάζεσο θαζνξίδεηαη ε αξκνδηφηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Ώλσηέξσλ Ν. Αηνηθήζεσλ επί ηεο εθδφζεσο εγθπθιίσλ δηαηαγψλ, ηα ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ πξν ηεο δεκνζηεχζεσο απηψλ εηο ην Α.Ν.Τ. σο θαη πάζα πξνο εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ιεπηνκέξεηα. Σελ. 13

17 37.Ώ.γ ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 443 της 23/29 Οκτ (ΦΔΚ Α 235) Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Νφκ. 6164/1934 "πεξί εθδφζεσο Αειηίνπ θαη Κσδίθσλ Ννκνζεζίαο ΐ.Ν". 7. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 3/7 Φεβρ (ΦΔΚ Α 37) Πεξί εληχπσλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ. Πξνηάζεη ηνπ Δκεηέξνπ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγνχ απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Γεληθή Αηάηαμηο Άξζξ.1.-Σα πάζεο θχζεσο έληππα ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, η αλαγθαηνχληα πξνο δηεμαγσγήλ ηεο ηξερνχζεο ππεξεζίαο απηνχ, δηέπνληαη, σο πξνο ηελ θαζηέξσζηλ, ηνλ ηχπνλ, ηελ εθηχπσζηλ ηνχησλ θαη ηνλ δη απηψλ εθνδηαζκφλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΐ.Ν., ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Καζηέξσζηο θαη ηχπνο Άξζξ.2.-1.Δ επίζεκνο θαζηέξσζηο θαη ν ηχπνο πάλησλ ησλ ελ ησ ΐ.Ν. ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληχπσλ γίλνληαη απνθιεηζηηθψο δη εγθπθιίσλ δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ εθδηδνκέλσλ: α)τπνρξεσηηθψο πξνο ζπκκφξθσζηλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ Νφκσλ ή ΐ.Α/ησλ πξνβιεπνπζψλ ηελ ρξεζηκνπνίεζηλ σξηζκέλσλ εληχπσλ. β)καηά ηαο εθάζηνηε αλάγθαο θαη πξνο δηεμαγσγήλ ηεο ηξερνχζεο ππεξεζίαο. 2.Ώη ππεξεζίαη ηνπ ΐ.Ν. δχλαληαη λα πξνηείλσζη εηηνινγεκέλσο ηελ θαζηέξσζηλ εληχπνπ, ην αλαγθαίνλ θαη ρξήζηκνλ ηνπ νπνίνπ ήζεινλ δηαπηζηψζεη εθ ηεο δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο, δη ηεξαξρηθήο αλαθνξάο πξνο Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ, ππνβάιινπζαη θαη ππνδείγκαηα ελ ζρεδίσ κε δηαζηάζεηο αληαπξνθξηλνκέλαο εηο ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ εληχπνπ. 3.Αηα ηελ θαζηέξσζηλ θαη ηνλ ηχπνλ εληχπνπ ηηλφο κειεηψληαη ηδηαηηέξσο: α)δ δπλαηφηεο ζπκπηχμεσο απηνχ πξνο έηεξνλ πθηζηάκελνλ, επί ζθνπψ ηεο κεηψζεσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληχπσλ. β)σν ζχκθσλνλ ηνπ λνκίκνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληχπνπ πξνο ηαο ηπρφλ πθηζηακέλαο δηαηάμεηο, πεξί σλ ε αλσηέξσ παξ. 1α, σο θαη πξνο ηαο πεξί αιιεινγξαθίαο ηνηαχηαο. Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Ώλαζεψξεζηο θαη θαηάξγεζηο Άξζξ.3.-1.Αηα ηελ αλαζεψξεζηλ θαη θαηάξγεζηλ πθηζηακέλνπ εληχπνπ, ηζρχνπζηλ αη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ. 2.Σα θαηαξγνχκελα απφξξεηα ή εκπηζηεπηηθά έληππα ηνπ άξζξ. 5 παξ. Εδ ηνπ παξφληνο, παξαδίδνληαη επί απνδείμεη ππφ ησλ ππεξεζηψλ ΐ.Ν. εηο Αηεχζπλζηλ Ν. Ώπνζεθψλ - ηκήκα εληχπσλ ΐ. Ναπζηάζκνπ ήηηο πξνβαίλεη εηο ηελ δηα ππξφο θαηαζηξνθή ησλ, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ. Καηεγνξίαη εληχπσλ θαη αξηζκνιφγεζηο Ώξζξ.4.-Σν ζχλνινλ ησλ ππφ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2 εληχπσλ, θαηαλέκεηαη εηο ηαο θάησζη θαηεγνξίαο, κε ηελ αληίζηνηρνλ εθάζηεο αξηζκνιφγεζηλ: Έληππα Πξνζσπηθνχ (Αηνηθεηηθά - Πεηζαξρηθά - Κίλεζηο) 1-99 " Ναπηηιίαο Καηεπζχλζεσο " πλελλνήζεσο " Ππξνβνιηθνχ " Τθάισλ πισλ " Διεθηξηζκνχ " Ραδηνεληνπηζκνχ " Ώλζππνβξπρηαθήο " Μεραλψλ " Βπηκειεηεηαθά (Σξνθνδνζία-Εκαηηζκφο-θεχε-ρξεκαηηθαί δνζνιεςίαη θιπ " Τγεηνλνκηθά " Ν. Αηθαηνζχλεο " Ώιιεινγξαθίαο " ηξαηνινγηθά " Τιηθψλ " Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ " Σερληθψλ Βθνξηψλ θαη πλεξγείσλ " Βθπαηδεχζεσο " Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Φπραγσγίαο " Υεκείνπ " Ώπηνθηλήησλ " Αεκνζίσλ Ν. Έξγσλ " Βπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Φπρνηερληθά θιπ.) " Τδξνγξαθίαο " Φάξσλ " Αηάθνξα Σελ. 14

18 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Υαξαθηεξηζηηθά εληχπσλ Άξζξ.5.-1.Έθαζηνο ηχπνο, εγθεθξηκέλνπ εληχπνπ θέξεη εθηππσκέλα ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: α)σν ςεθίνλ «Β» (Έληππνλ) θαη παξ απηψ ηνλ αχμνληα αξηζκφλ ηνπ εληχπνπ. β)σνλ ηίηινλ, φζηηο αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ θαηά πεξηερφκελνλ πξννξηζκφλ ηνπ εληχπνπ. γ)σελ δηαηαγήλ ηεο θαζηεξψζεσο θαη ηπρφλ ην έηνο ηεο ηειεπηαίαο αλαζεσξήζεσο ηνπ εληχπνπ θαη δ)σαο ιέμεηο «Βκπηζηεπηηθφλ» ή «Ώπφξξεηνλ» κφλνλ ηα έληππα εθείλα, άηηλα, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ, ραξαθηεξίδνληαη σο ηνηαχηα, θαη πξν ηεο ππφ ησλ Τπεξεζηψλ ζπκπιεξψζεσο ή ππνβνιήο ησλ. ε)βηο έληππα θαζηζηάκελα εκπηζηεπηηθά ή απφξξεηα κεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ε αληίζηνηρνο έλδεημηο ηίζεηαη δηα ζθξαγίδνο ηεο Τπεξεζίαο. 2. Βπί πιένλ ησλ αλσηέξσ, έθαζηνλ έληππνλ δχλαηαη λα θέξε ζαθείο ελδείμεηο θαη νδεγίαο πεξί ηξφπνπ ζπκπιεξψζεσο, ρξεζηκνπνηήζεσο θαη ππνβνιήο ηνπ. Υξεζηκνπνίεζηο εληχπσλ Άξζξ.6.-1.Ώπαγνξεχεηαη απνιχησο ε ελ ησ ΐ.Ν. ρξεζηκνπνίεζηο εληχπνπ: α)με επηζήκσο θαζηεξσκέλνπ, ζπκθψλσο πξνο ην άξζξ.2 ηνπ παξφληνο. β)αη εηέξνλ πξννξηζκφλ εθείλνπ δηα ηνλ νπνίνλ εμεδφζε. 2.Ώη πεξηνδηθαί αλαθνξαί θαη ηα ινηπά ππνβαιιφκελα έληππα, απνζηέιινληαη άλεπ εηέξνπ εγγξάθνπ, αλαγξαθνκέλσλ επί ηνχησλ ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή Φαθέιινπ, ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ ηφπνπ εθδφζεψο ησλ θαη ηεο Ώξρήο πξνο ελ ηαχηα ππνβάιινληαη. 3. Δ εηδηθσηέξα ρξεζηκνπνίεζηο εθάζηνπ εληχπνπ ελεξγείηαη ζπκθψλσο πξνο ηαο ηπρφλ ελ απηψ νδεγίαο, πεξί σλ ην άξζξ.5 παξ.2 ηνπ παξφληνο, θαη ηαο δηαηαγάο θαη νδεγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, ελ ζπλδπαζκψ πξνο ηαο πεξί αιιεινγξαθίαο ησλ Ν. Ώξρψλ δηαηάμεηο. Βθηχπσζηο Αηαρείξηζηο Άξζξ.7.-1.Ώη εθηππψζεηο θαη αλαηππψζεηο ησλ επηζήκσο θαζηεξσζέλησλ εληχπσλ ελεξγνχληαη κεξίκλε ηεο αξκνδίαο πξνο ηνχην Αηεπζχλζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, ήηηο είλαη θαη αξκνδία δηα ηνλ έγθαηξνλ αλεθνδηαζκφλ ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκαηνο Βληχπσλ ΐ. Ναπζηάζκνπ. 2.Άπαληα ηα νπσζδήπνηε εθηππνχκελα θαηά ηελ πξνεγνχκελελ παξάγξαθνλ έληππα, είηε ηαχηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθ απαζψλ ησλ Τπεξεζηψλ ΐ.Ν. είηε ππφ κηαο κφλνλ, παξαδίδνληαη θαλνληθψο θαη ελ ησ ζπλφισ ησλ εηο ηελ Αηεχζπλζηλ Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐ.Ναπζηάζκνπ, ήηηο είλαη απνθιεηζηηθψο αξκνδία δηα ηελ δηαρείξηζηλ. 3.Δ δηαθχιαμηο θαη δηαρείξηζηο ησλ εκπηζηεπηηθψλ θαη απνξξήησλ εληχπσλ (Άξζξ.5 παξ.εδ ηνπ παξφληνο), ελεξγείηαη πξνζσπηθψο ππφ ηνπ Πξντζηακέλνπ Ώμησκαηηθνχ ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκαηνο Βληχπσλ ΐ.Ναπζηάζκνπ). 4.Δ Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ ππνβάιιεη ηελ πξψηελ εθάζηνπ κελφο πξνο Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ αλαθνξάλ δηαρεηξίζεσο εληχπσλ πξνεγνπκέλνπ κελφο πεξηιακβάλνπζαλ θαη ηαο ελδείμεηο παξαγγειηψλ άξζξ.9 ηνπ παξφληνο. Βπξεηήξηνλ Βληχπσλ Άξζξ.8.-Πξνο ελεκέξσζηλ επί ησλ ελ ρξήζεη εληχπσλ ελ ησ ΐ.Ν. θαη ησλ ππνβαιινκέλσλ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ αη Τπεξεζίαη ΐ.Ν. δένλ λα είλαη εθνδηαζκέλαη δη Βπξεηεξίνπ Βληχπσλ ΐ.Ν. ελεκεξσκέλνπ βάζεη ησλ εθάζηνηε θνηλνπνηνπκέλσλ ζρεηηθψλ δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. Βθνδηαζκφο ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ Σκήκαηνο Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ Άξζξ.9.-Δ Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ- Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ-κεξηκλά εθάζηνηε δηα ηνλ έγθαηξνλ αλεθνδηαζκφλ ηεο θαη δη αλάγθαο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζνξηδνκέλνπ εθάζηνηε ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. Πξνο ηνχην πξν ηεο πξνβιεπνκέλεο εμαληιήζεσο θαζηεξσκέλνπ ηηλφο εληχπνπ, ε Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ πξνβαίλεη εηο ηελ πξνο παξαγγειίαλ εηζήγεζηλ πξνο Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ δηα ηεο ζπκπιεξψζεσο ηεο νηθείαο πξνο ηνχην ζηήιεο ηεο ππνβαιινκέλεο αλαθνξάο δηαρεηξίζεσο θαηά ην άξζξ.7 παξ.4 ηνπ παξφληνο. Βθνδηαζκφο ησλ Τπεξεζηψλ ΐ.Ν. 37.Ώ.γ.7 Άξζξ Ώη Τπεξεζίαη ΐ.Ν. εθνδηάδνληαη δηα ησλ πάζεο θχζεσο εληχπσλ ζπλνιηθψο αλά εμάκελνλ θαη δη απάζαο ηαο Βπηζηαζίαο, Αηεπζχλζεηο θιπ. βάζεη εληχπνπ αηηήζεψο ησλ, ππνβαιινκέλεο πξνο ηνλ Ώξρεγφλ ΐ.Ναπζηάζκνπ. 2.Σα αλαινγνχληα δηα ηαο αλάγθαο εθάζηεο Τ- πεξεζίαο ΐ.Ν. έληππα θαζνξίδνληαη ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. 3.Ώη Τπεξεζίαη ΐ.Ν. εθνδηάδνληαη δη εληχπσλ βάζεη ησλ θαζνξηζζεηζψλ δη απηάο πνζνηήησλ κεησκέλσλ εθάζηνηε θαηά ηα ηπρφλ πθηζηάκελα ππφινηπα εθ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εθνδηαζκνχ ησλ. Βλ πεξηπηψζεη αηηήζεσο πνζνηήησλ πιένλ ησλ θαζσξηζκέλσλ ζπλππνβάιιεηαη εηηνινγεκέλε αλαθνξά, εθ εο απνθαζίδεη ην Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ εάλ πξφθεηηαη πεξί παγίαο απμήζεσο ή ν Ώξρεγφο ΐ.Ναπζηάζκνπ εάλ πξφθεηηαη πεξί παξνδηθήο αλάγθεο. Σελ. 15

19 37.Ώ.γ.8 4.Δ Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ εθ φζνλ δηαζέηεη ηα αηηνχκελα σο άλσ έληππα ρνξεγεί ηαχηα βάζεη ησλ θαζνξηζζεηζψλ πνζνηήησλ ή ησλ επί πιένλ ή έιαηηνλ αηηεζεηζψλ ηνηνχησλ θαηά ηελ παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βλ ειιείςεη εθνδηάδεη ηαο Τπεξεζίαο ηαχηαο κεηαγελεζηέξσο βάζεη ησλ λέσλ αηηήζεσλ εηδνπνηνχζα απηάο ζρεηηθψο άκα ησ εθνδηαζκψ ηεο. Μεηαιινγξαθηθαί πιάθεο (θιηζέ) θιπ. Άξζξ Ώη κεηαιινγξαθηθαί πιάθεο, ηα δηαθαλή ζρέδηα θιπ. ησλ πάζεο θχζεσο εληχπσλ θπιάζζνληαη ππφ ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ θαη ζπληεξνχληαη επηκειψο. 2.Βθ φζνλ ε εθηχπσζηο ησλ εληχπσλ εγέλεην εηο ηδησηηθφλ ηππνγξαθείνλ ηα δε «θιηζέ» θιπ. έρνπζη θαηαζθεπαζζή ππφ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηνχηνπ ηφηε, θαηά ηελ αλάζεζηλ ηεο παξαγγειίαο εηο απηφ ηίζεηαη σο φξνο ε κεηά ηελ εθηχπσζηλ παξάδνζηο ηνχησλ (κεξίκλε ηεο αξκνδίαο Βπηηξνπήο) εηο ηελ Αηεχζπλζηλ Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ πξνο θχιαμηλ. Καηαξγνχκελαη δηαηάμεηο Άξζξ.12.-Ώπφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: 1.Σν άξζξ.1 ηνπ Α «πεξί αιιεινγξαθίαο ησλ Ν. Ώξρψλ» (ΦΒΚ 370 Ώ/1929) σο ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη ζήκεξνλ. 2.Σν Α. ηεο «πεξί εληχπσλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηο ην Π.Ν.» (ΦΒΚ 318 Ώ/1931). 3.Σν άξζξ.29 ηνπ Α. ηεο «πεξί εθηππψζεσο δηαρεηξίζεσο θιπ. βηβιίσλ θαη εληχπσλ ηεο Ν. Τπεξεζίαο» (ΦΒΚ 316/Ώ/1932) θαη 4.Πάζα εηέξα δηάηαμηο ζρεηηθή πξνο ηα ζέκαηα ηνπ άξζξ.1 ηνπ παξφληνο. Βηο ηνλ απηφλ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγφλ αλαηίζεκελ ηελ δεκνζίεπζηλ θαη εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο Α/ηνο. 8. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αριθ της 5/19 Γεκ.1957 (ΦΔΚ Β 325) Πεξί ζπληάμεσο, εθηππψζεσο θαη δηαρεηξίζεσο, ησλ βηβιίσλ θαη Βγρεηξηδίσλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ. Έρνληεο ππ φςηλ: α)σα άξζξ.15 (παξ.3β) θαη 25 (παξ.1β θαη 2) ηνπ Ν.Α.2387/1953 «πεξί Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Ώλσηάηεο Αηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ (ΦΒΚ 108 Ώ/1953). Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ β)γλψκελ ηνπ Ώλσηάηνπ Ναπηηθνχ πκβνπιίνπ (πξαθη.6/15 Μαξη.1957). γ)πξφηαζηλ ηνπ Ώξρεγνχ Γ.Β.Ν. δ)γλψκελ ηνπ Ώξρεγνχ Γ.Β.Β. Θ.Ώ. ε)σν άξζξνλ κφλνλ (πεξίηπη.δ ) ηνπ απφ ΐ.Α. «πεξί εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Ώ/Γ. Β.Ν. ηνπ ππνγξάθεηλ έγγξαθα θαη ινηπάο δηνηθεηηθάο πξάμεηο αξκνδηφηεηνο Τ.ΒΘ.Ώ. (ΦΒΚ 152 Ώ/1956), σο ηνχην ζπλεπιεξψζε ππφ ηνπ απφ ΐ.Α/ηνο «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ ΐ.Α/ηνο «πεξί εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Ώ/Γ.Β.Ν. ηνπ ππνγξάθεηλ έγγξαθα θιπ. θαη αλαζέζεσο εηο ηνλ αλαπιεξσηήλ Ώ/Γ.Β.Ν. ηεο εμνπζίαο ηνπ ππνγξάθεηλ παξαιιήισο έγγξαθα θιπ.» (ΦΒΚ 10 Ώ/1957) απνθαζίδνκελ: Αηαηαγή ζπληάμεσο βηβιίνπ ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο Άξζξ Ο Τπνπξγφο ηεο Βζληθήο Ώκχλεο πξνηάζεη ηνπ Γ.Β.Ν. αλαζέηεη εηο θαηάιιεινλ πξφζσπνλ νηνλδήπνηε ή επηηξνπήλ εθ θαηαιιήισλ πξνζψπσλ ηελ ζχληαμηλ βηβιίσλ ή εγρεηξηδίσλ ρξεζίκσλ δηα ην ΐ.Ν. σο θαη ηελ Βκπνξηθήλ Ναπηηιίαλ εθ φζνλ ε έιιεηςηο ηνηνχηνπ είλαη αηζζεηή θαη δελ πιεξνχηαη εθ ησλ ππαξρφλησλ βηβιίσλ. Σα νχησ ζπληαζζφκελα βηβιία είλαη ή πξσηφηππα ή κεηαθξάζεηο μέλσλ. 2.Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπγγξαθήο ή κεηαθξάζεσο βηβιίσλ ε πξνο Τπνπξγφλ Βζληθήο Ώκχλεο πξφηαζηο ηνπ Γ.Β.Ν. δένλ φπσο ππνβάιιεηαη κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηνπ αξκνδίνπ θαζ χιελ Κιάδνπ Γ.Β.Ν. πξνθεηκέλνπ δε πεξί εθπαηδεπηηθψλ θεηκέλσλ θαη κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηεο νηθείαο ρνιήο. 3.Βηο ηελ δηαηαγήλ πεξί ζπληάμεσο ηνπ βηβιίνπ δχλαηαη λα ηίζεηαη ρξνληθφλ φξηνλ απνπεξαηψζεσο ζπληάμεσο σο θαη λα ιεθζψζηλ ππ φςηλ σξηζκέλαη πεγαί ή άιια ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα. 4.Πίλαμ πεξηερνκέλσλ ελ γεληθαίο γξακκαίο, σο θαη ν ζθνπφο θαη ε ρξεζηκφηεο ηνπ βηβιίνπ δένλ ζαθψο λα θαζνξίδσληαη ελ ηε δηαηαγή ηαχηε. 5.Βπίζεο ν Τπνπξγφο Βζληθήο Ώκχλεο πξνηάζεη ηνπ Γ.Β.Ν. αλαζέηεη εηο θαηάιιεινλ πξφζσπνλ ζηξαηησηηθφλ ή πνιηηηθφλ ηελ παξαθνινχζεζηλ ηεο εθηππψζεσο ησλ βηβιίσλ. Σελ. 16

20 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Έγθξηζηο θαη εθηχπσζηο ζπληαρζέληνο βηβιίνπ Άξζξ.2.-1.Σα νχησ ζπληαζζφκελα βηβιία ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλα εηο ηξηπινχλ εηο Γ.Β.Ν. Σαχηα δένλ λα είλαη γεγξακκέλα εηο γιψζζαλ αλάινγνλ πξνο ηελ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ. 2.Ώλαιφγσο ηνπ ππφ ηνπ βηβιίνπ πξαγκαηεπνκέλνπ ζέκαηνο δηαβηβάδεηαη ηνχην εηο αξκφδηνλ Κιάδνλ Γ.Β.Ν. δηα ζπκθσλίαλ θαη πξφηαζηλ νλνκάησλ αμησκαηηθψλ πξνο ζπγθξφηεζηλ Βπηηξνπήο ηειηθήο θξίζεσο ηνπ βηβιίνπ. «3.Μεηά ηελ θξίζηλ ππφ ηεο σο άλσ Βπηηξνπήο θαη ππνβνιήλ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, ην ΓΒΝ απνθαζίδεη ηειηθψο θαη δηαηάζζεη ηελ εθηχπσζίλ ηνπ, εθδηδνκέλεο ζρεηηθήο απνθάζεσο. 4.Σαπηνρξφλσο κε ηελ έθδνζηλ ηεο Τπνπξγηθήο Ώπνθάζεσο πξνθαιείηαη δηαηαγή ΓΒΝ θαζνξίδνπζα ηνλ αξηζκφλ ησλ αληηηχπσλ, ηελ θαηάηαμηλ ηνπ βηβιίνπ εηο ηελ θαηεγνξίαλ απνξξήηνπ ή εκπηζηεπηηθνχ θιπ. ζπκθψλσο ησ άξζξ.8 σο θαη ην ππφδεηγκα εθηππψζεσο ζπκθψλσο ησ άξζξ.9». Ώη παξ.3-4 αληηθαηεζηάζεζαλ σο άλσ δηα ηεο ππ αξηζ ηεο 10/21 Ννεκ.1958 απνθ. Τπ. Βζλ. Ώκχλεο (ΦΒΚ ΐ 313). Ώκνηβαί ζπγγξαθέσλ, κειψλ θξηηηθήο Βπηηξνπήο θαη επηζηαηνχλησλ ηελ εθηχπσζηλ. Άξζξ.3.-1.Ώη ακνηβαί ησλ ζπγγξαθέσλ, κεηαθξαζηψλ, κειψλ θξηηηθήο Βπηηξνπήο θαη επηζηαηνχλησλ ηελ εθηχπσζηλ, θαζνξίδνληαη δη εηδηθήο απνθάζεσο, ζπκθψλσο πξνο ηαο νηθίαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκ.2440/ Ώπηαί θαηαβάιινληαη κεηά ηελ έθδνζηλ ππφ Γ.Β.Ν. ηεο δηαηαγήο εθηππψζεσο ηνπ βηβιίνπ ή κεηά ηελ εθηχπσζηλ απηνχ. 3.Χο κέηξνλ δηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ ιακβάλεηαη ην ηππνγξαθηθφλ θχιινλ, ήηνη ελ δεθαεμαζέιηδνλ, δηαζηάζεσλ ράξηνπ 1/16 ηνπ 70 Υ Πξνθεηκέλεο επαλεθδφζεσο βηβιίνπ ηηλφο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο, βειηηψζεσο ή ζπκπιεξψζεσο θιπ. ηεο χιεο απηνχ ν ζπγγξάςαο δηθαηνχηαη ηνπ εκίζενο ηεο σο αλσηέξσ θαζσξηζκέλεο ζπγγξαθηθήο ακνηβήο. Κπξηφηεο βηβιίσλ-βπζχληαη Άξζξ.4.-1.Σα ζπκθψλσο ηνηο αλσηέξσ άξζξνηο εγθξηζέληα βηβιία πεξηέρνληαη εηο ηελ νξηζηηθήλ θπξηφηεηα ηνπ Αεκνζίνπ θαη εθηππνχληαη ππφ ηνπ ΓΒΝ εηο Σππνγξαθείνλ ΐ.Ν. ή εηο ηδησηηθφλ Σππνγξαθείνλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ. Σεο εθηππψζεσο ηνπ βηβιίνπ πξνεγείηαη έγγξαθνο παξαίηεζηο ηνπ ζπγγξαθέσο εθ παληφο δηθαηψκαηφο ηνπ επί ηεο πλεπκαηηθήο απηνχ εξγαζίαο. 2.Σελ επζχλελ ηεο αθξηβείαο ησλ πεξηερνκέλσλ θιπ. ησλ ηνηνχησλ βηβιίσλ θέξεη ν ζπγγξαθεχο θαη ε νξηζζείζα δη απηά θξηηηθή Βπηηξνπή. 3.Βάλ θαηά ηελ εθηχπσζηλ βηβιίνπ ηηλφο παξεηζδχζσζη ζνβαξά ηππνγξαθηθά ιάζε, εμ ακειείαο ηνπ επηζηαηνχληνο ιφγσ ησλ νπνίσλ ήζειε δηαηαρζή αλαηχπσζηο θχιινπ ή θχιισλ ηηλψλ, πιελ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ δχλαηαη λα επηβιεζή εηο ηνχηνλ θαη ε ππνρξέσζηο ηεο αληηθαηαζηάζεσο ηνπ θαηαζηξαθέληνο πιηθνχ σο θαη ε θαηαβνιή πάζεο εηέξαο εθ ηεο δεκίαο πξνζειζνχζεο δαπάλεο ηνπ Αεκνζίνπ. Μέξηκλα εθηππψζεσο θαη βηβιηνδεζίαο Άξζξ.5.-1.α)Δ κέξηκλα ηεο εθηππψζεσο θαη βηβιηνδεζίαο ησλ ζπκθψλσο ηνηο πξνεγνπκέλνηο άξζξνηο εγθξηζέλησλ βηβιίσλ αλαηίζεηαη εηο ηνλ Γ Κιάδνλ Γ.Β.Ν. κεξίκλε ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη θαη αη ζρεηηθαί πξνο ην Σππνγξαθείνλ ηνπ ΐ.Ν. Αηαηαγαί δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. β)βλ ε πεξηπηψζεη ην Σππνγξαθείνλ ΐ.Ν. ιφγσ θφξηνπ εξγαζηψλ ή άιιεο αηηίαο δελ δχλαηαη λα αλαιάβε ηελ εθηέιεζηλ ηηλψλ εθ ησλ σο άλσ εξγαζηψλ ν Γ Κιάδνο απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Β Κιάδνλ ίλα νχηνο πξνβή εηο ηαο πεξαηηέξσ ελεξγείαο δηα ηελ αλάζεζηλ ησλ εθηππσηηθψλ ή βηβιηνδεηηθψλ ηνχησλ εξγαζηψλ εηο ηδησηηθφλ ηππνγξαθείνλ θαη ηελ δηάζεζηλ ησλ απαηηνπκέλσλ πηζηψζεσλ. 2.Καη εμαίξεζηλ ησλ αλσηέξσ ε Α/λζηο ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εθηππψζεσο ησλ αγγειηψλ ησλ Ναπηηιινκέλσλ εξρνκέλε απ επζείαο εηο ζπλελλφεζηλ κεηά ηεο Α/λζεσο Εζηνξηθήο Τπεξεζίαο ΐ.Ν. (Σππνγξαθείνλ ΐ.Ν.). 3.Χο πξνο ηαο εηδηθάο εθδφζεηο ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο πεξί σλ πξνβιέπεη ην άξζξ.15 ηνπ Νφκ.4559/1930, ε ππεξεζία αχηε κεηά ηελ έγθξηζηλ ησλ βηβιίσλ ή ζπγγξακκάησλ πξνβαίλεη εηο ηελ εθηχπσζηλ ηνχησλ, ησλ απαηηνπκέλσλ δαπαλψλ θαηαβαιινκέλσλ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηνλ πξνυπνινγηζκφλ ηνπ νπνίνπ βαξχλνπλ σο εηδηθψο πξννξηδνκέλσλ δηα ηελ εθπαίδεπζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Αηαηίκεζηο ΐηβιίσλ 37.Ώ.γ.8 Άξζξ.6.-1.Σν Γ.Β.Ν. κεηά ην πέξαο ηεο εθηππψζεσο ησλ βηβιίσλ ιακβάλνλ ππφςε ηαο θαηαβιεζείζαο δαπάλαο ήηνη δαπάλαο εθηππψζεσο βηβιηνδεζίαο, πιηθνχ ελ γέλεη θαη ακνηβψλ ζπγγξαθέσλ, επηηξνπψλ θιπ. θαζνξίδεη δηα δηαηαγήο ηνπ ηελ ηηκήλ εθάζηνπ αληηηχπνπ. Σελ. 17

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 1 Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 'Δρνληεο ππφςεη: 1. Σαο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 16, παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα