ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 6 ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

2 37... Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 37.Ώ.α.1-7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΔΜΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΘΔΜΑ α Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ 1. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 3/19 Απρ Πεξί ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αξκνδηφηεηνο ηεο επί ησλ Ναπηηθψλ Γξακκαηείαο ηεο Βπηθξαηείαο. 2. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 3 Νοεμ./6 Γεκ Πεξί δηνξγαληζκνχ ηνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ. 3. ΝΟΜΟ ΣΜΑ της 31 Οκτ./18 Νοεμ Πεξί αγνξάο νηθίαο πξνο ρξήζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. 4. ΝΟΜΟ ΑΡΠΕ της 14/30 Απρ Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ησλ: α)νφκ. ΏΤΝΏ ηεο 26 ΜαΎνπ/1 Ενπλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΏΡΠΓ. β)νφκ. ΐΡΏΘ ηεο 5/10 Φεβξ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΏΡΠΓ. γ)νφκ. ΡΦΝΓ ηεο 17/28 Εαλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ πεξί ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ Νφκσλ, θαηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. Γπζ / α. ΝΟΜΟ ΑΣΝΘ της 7/8 Απρ (ΦΔΚ Α 86) Πεξί εθηάθησλ λαπηηθψλ κέηξσλ ελ θαηξψ επηζηξαηείαο. (Πξνζσξηλήο ηζρχνο). 5. ΝΟΜΟ ΓΚΕ της 5/21 Ηοσλ Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: α) Νφκ. ΓΥΠΣ ηεο 17 Εαλ./3 Ώπξ.1910 πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ΓΚΓ Νφκνπ. θαηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 16 ΐ.Α. 6/8 Ώπγ πεξί νξγαλψζεσο ηεο Κεληξ. Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Ναπηηθψλ, θαη ησλ θαησηέξσ λεσηέξσλ δηαηάμεσλ. 6. ΝΟΜΟ ΓΧΝΔ της 31 Ηοσλ./2 Ασγ (ΦΔΚ Α 206) Πεξί ζπλδξνκψλ θαη εηέξσλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ησλ: α)νφκ. ΑΠ ηεο 8/9 Οθη (ΦΒΚ Ώ 320) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΓΧΝΒ, β)νφκ ηεο 29 Φεβξ./5 Μαξη (ΦΒΚ Ώ 53) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ. ΓΧΝΒ. γ)νφκ ηεο 2/12 Ώπγ πεξί πξνζζήθεο εδαθίνπ εηο ηνλ ΑΠ Νφκνλ. δ)νφκ ηεο 10/11 Μαξη (ΦΒΚ Ώ 58) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. 2988/22, θαηεξγήζε κεη απηψλ δηα ηνπ άξζξ. 3 Νφκ. 2440/1953 (ηφκ. 36 ζει. 21). 7. ΝΟΜΟ Γπθ της 14/19 Ασγ Πεξί νξγαλψζεσο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ησλ: α)νφκ. Α ηεο 8/9 Οθη πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ Νφκ. Γπζ θαη ΓπΕ, β)ν.α. 15/15 Αεθ πεξί εθδφζεσο ΐ.Α/ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ησλ Νφκ. Γπζ θαη ΓπΕ, θαηεξγήζε ππφ ηνπ Ν.Α 2/15 ΜαΎνπ Σελ. 3

3 37.Ώ.α ΝΟΜΟ ΓΣ της 8/9 Οκτ Πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ησλ δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Ο Νφκνο νχηνο, σο θαη νη: α) Νφκ. 157 ηεο 6/8 Μαξη "πεξί πξνζιήςεσο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ δηα ηελ ππεξεζίαλ ηνπ ηκήκαηνο ησλ δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ, β) Νφκ ηεο 25/29 Φεβξ πεξί νξγαλψζεσο ηεο Τπεξεζίαο ησλ δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θαη ησλ θηηξίσλ ησλ θάξσλ θαη θαλψλ, γ)ν.α. 5/7 Αεθ πεξί νξγαλψζεσο εηδηθήο ππεξεζίαο δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ, δ) Ν.Α. 25/30 επη (ΦΒΚ Ώ 277) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ πεξί νξγαλψζεσο εηδηθήο ππεξεζίαο δεκνζίσλ λαπηηθψλ έξγσλ, δηαηάμεσλ. ε) Νφκ ηεο 18/29 ΜαΎνπ 1934 (ΦΒΚ Ώ 171) πεξί ηεο Αηεπζχλζεσο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. ο) Νφκ ηεο 24 Οθη./3 Ννεκ (ΦΒΚ Ώ 379) πεξί πξνζσπηθνχ Τπεξεζίαο Αεκνζίσλ Ναπη. Έξγσλ, αληηθαηεζηάζεζαλ δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαησηέξσ Ώ.Ν. 1045/1938 θαη ησλ λεσηέξσλ πεξί ζηξαηησηηθψλ έξγσλ ελ γέλεη δηαηάμεσλ (ηφκ. 36Ώ ζει. 521 θαη επ.). 9. ΝΟΜΟ ΓΠΔ της 8/9 Οκτ (ΦΔΚ Α 320) Πεξί εθηειέζεσο ΐ.Α/ησλ αθνξψλησλ ηελ ππεξεζίαλ ηνπ ΐ.Ν. πξν ηεο δεκνζηεχζεψο ησλ. Άξζξνλ κφλνλ.-ΐ.α/ηα, αθνξψληα ηελ ελ θαηξψ επηζηξαηείαο ηνπ θαηά ζάιαζζαλ ζηξαηνχ δηαίξεζηλ θαη δηάζεζηλ ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζηλ θαη κεηαθίλεζηλ ελ γέλεη αμησκαηηθψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, επηηξέπεηαη λα εθηειψληαη ρσξίο λα απαηηήηαη πξνεγνπκέλε δεκνζίεπζηο απηψλ δηα ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. Δ ηζρχο ηνπ Νφκνπ ηνχηνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ ελ ηε Βθεκεξίδη ηεο Κπβεξλήζεσο. 10. ΝΟΜΟ 252 της 20/28 Απρ Πεξί απαιινηξηψζεσο ηεο παξά ηελ αιακίλα λεζίδνο Άγηνο Γεψξγηνο. Πξνζσξηλήο ηζρχνο, σο θαη νη: α)νφκ.1025 ηεο 2/7 Ννεκ πεξί εγθξίζεσο πξνυπνινγηζκνχ δξαρκψλ δηα ηελ θαηαζθεπήλ απνβάζξαο ελ Κεξαηζηλίσ πξνο ρξήζηλ ηνπ ζηφινπ Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ β)νφκ ηεο 23/30 Ενπλ πεξί ηκεκαηηθήο θαηαιήςεσο θαη απνδεκηψζεσο ρψξνπ εηο ζέζηλ θαξακαγθά, θηήζεσο δήκσλ Φπιήο, Βιεπζίλνο θαη δήκσλ Ώζελαίσλ θαη Πεηξαηψο, ρξεζηκνπνηεζεζνκέλνπ πξνο αλέγεξζηλ πνιεκηθνχ Ναπζηάζκνπ. γ)νφκ ηεο 13/14 ΜαΎνπ 1930 "πεξί νξηζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ηεο ελ θαξακαγθά απαιινηξηψζεσο πξνο ρξήζηλ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. 11. ΝΟΜΟ 1823 της 28 επτ.1919/11 Ηαν (ΦΔΚ Α 143) Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 19 Ενπι Ν.Α./ηνο "πεξί ζπζηάζεσο Ναπηηθήο ΐάζεσο ελ Κσλ/πφιεη". 12. ΝΟΜΟ 2213 της 23/30 Ηοσν (ΦΔΚ Α 143) Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Ναπηηθνχ. Ώη αληηθείκελαη δηαηάμεηο θαηεξγήζεζαλ δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 11/14 επτ (ΦΔΚ Α 303) Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Βηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε ππφ ησλ: α)νφκ ηεο 11/16 Μαξη πεξί θαηαξγήζεσο ηεο Α Αηεπζχλζεσο ηνπ Γ.Β.Ν. β)ώ.ν. 10/12 Ενπλ (ΦΒΚ Ώ 256) πεξί ηξνπνπ. ηνπ απφ 11 επη Ν.Α/ηνο. Ώληηθαηεζηάζε δηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Α. 462/1947 (θαηση. αξηζ. 5) θαη ησλ άξζξ ηνπ Ν.Α. 2387/1953 πεξί Τπ. Βζλ. Ώκχλεο (ηφκ. 36 ζει. 5). Καλνληζκφο νξγαλψζεσο, δηαξζξψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Β.Ν. εγθξηζείο ππφ εκεξνκελίαλ 8 Ννεκ δηα ηεο ππ αξηζ /9/ θνηλήο απνθάζεσο Τπ. Βζλ. Ώκχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, εθπξψζε δηα ηνπ ΐ.Α. 18/18 Αεθ (ΦΒΚ Ώ 339) επεθνινχζεζαλ φκσο αη ππ αξηζ / 54/ πεξί Οξγαληζκνχ Γ.Β.Ν. θαη / 3/ πεξί ζπκπιεξψζεσο νξγαληζκνχ Γ.Β.Ν. απφξξεηνη δηαηαγαί Τπ. Βζλ. Ώκχλεο. 14. ΝΟΜΟ 5239 της 30 Ηοσλ. / 6 Ασγ (ΦΔΚ Α 258) Πεξί ηνπ Ναπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. (Πξνζσξηλήο ηζρχνο) Σελ. 4

4 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 15. ΝΟΜΟ 5314 της 11/15 Φεβρ (ΦΔΚ Α 42) Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ θαη ηεο Διεθηξηθήο Βηαηξείαο Παξαγσγήο Ώ.Β. ζπλαθζείζεο ηε 6 Ώπξ πκβάζεσο. 16. ΝΟΜΟ 5989 της 12/16 Ηαν (ΦΔΚ Α 18) Πεξί Αηεπζχλζεσο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο Τ- πνπξγείνπ Ναπηηθψλ. 17. ΝΟΜΟ 6269 της 31 Ασγ./9 επτ (ΦΔΚ Α 301) Πεξί εθηειέζεσο λαπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 18. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 2/15 Μαΐοσ 1935 (ΦΔΚ Α 198) Πεξί ηεο νξγαλψζεσο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/ ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ της 28/31 Οκτ (ΦΔΚ Α 517) Πεξί ηίηισλ θαη ζθξαγίδσλ ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο. Ώξζξ.1.-Ο ηίηινο "Πνιεκηθφλ Ναπηηθφλ" νπνπδήπνηε αλαθέξεηαη νχηνο απηνηειψο ή ζπλδεηηθψο, αληηθαζίζηαηαη ππφ ηνπ ηίηινπ "ΐαζηιηθφλ Ναπηηθφλ" θαη ν ηίηινο "Πνιεκηθφο Ναχζηαζκνο" ππφ ηνπ "ΐαζηιηθφο Ναχζηαζκνο". 2. Βηο φζα έληππα ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο εθέξνλην κέρξη ηεο 10εο Οθησβξίνπ ε.έ., σο επηθεθαιίο, αη ιέμεηο "Βιιεληθή Αεκνθξαηία" ηίζεληαη αλη απηψλ αη ιέμεηο "ΐαζίιεηνλ ηεο Βιιάδνο", εηο φζα δε εηίζεην ε επηθεθαιίο "Πνιεκηθφλ Ναπηηθφλ" αληηθαζίζηαηαη αχηε δηα ησλ ιέμεσλ "ΐαζηιηθφλ Ναπηηθφλ". 3. Βηο ηαο ηαηλίαο πηιίζθσλ ησλ λαπηψλ ησλ Πνι. Πινίσλ πξν ηνπ νλφκαηνο ηνπ πινίνπ ηίζεληαη ηα γξάκκαηα "ΐ.Π." (ΐαζηιηθφλ πινίνλ), εηο δε ηαο ηαηλίαο ησλ λαπηψλ ΐ. Ναπζηάζκνπ θέξνληαη αη ιέμεηο ". ΐ. ΝΏΤΣΏΘΜΟ". Άξζξ.2.-1.Δ ζθξαγίο ησλ πινίσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, έρνπζα δηάκεηξνλ 0,035 ηνπ κέηξνπ, θέξεη εηο ην κέζνλ ελ εμέρνληη αλαγιχθσ άγθπξαλ κεηά ζηέκκαηνο, θπθινηεξψο δε θεθαιαίνηο γξάκκαζηλ ελ ρψξσ πεξηνξηδνκέλσ ππφ δχν θχθισλ ηνλ ηίηινλ ηεο αξρήο ή ηνπ πινίνπ πξνο άλσ εκηθχθιηνλ θαη ηα γξάκκαηα "ΐ.Ν." εηο ην κέζνλ ηνπ θάησ εκηθπθιίνπ. 37.Ώ.α Δ ζθξαγίο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ είλαη νκνία πξνο ηελ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ κε ηελ δηαθνξάλ, φηη θέξεη πξνο κελ ην άλσ εκηθχθιηνλ ηνλ ηίηινλ ηεο Ληκεληθήο Ώξρήο, εηο ην κέζνλ δε ηνπ θάησ εκηθπθιίνπ ηα γξάκκαηα "Β.Ν." 3.Δ ζθξαγίο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ, ηνπ Γελ. Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ θαη ηεο Αηεπζχλζεσο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, έρνπζα δηάκεηεξν 0,040 θέξεη σο έκβιεκα ηνλ ΐαζηιηθφλ ζπξεφλ, θπθινηεξψο δε ηαο ραξαθηεξίδνπζαο εθάζηελ ησλ αλσηέξσλ αξρψλ ιέμεηο. Βηο ηνλ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγφλ αλαηίζεηαη ε δεκνζίεπζεο θαη εθηέιεζηο ηνπ παξφληνο, ππνβιεζεζνκέλνπ πξνο θχξσζηλ ππφ ηεο Βζλνζπλειεχζεσο. 20. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ της 28 Οκτ./13 Νοεμ (ΦΔΚ Α 547) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ α) Ώ.Ν. 126 ηεο 13/23 επη (ΦΒΚ Ώ 407) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 12 ηνπ Ώ.Ν. 28/10/ 1935, θαηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/ ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ της 18/26 Ηαν (ΦΔΚ Α 22) Πεξί νξγαλψζεσο ηεο ππεξεζίαο Αεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. 22. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αριθ της 31 Ασγ. 1944/28 Φεβρ (ΦΔΚ Α 45) Πεξί νξγαλψζεσο ΐ. Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηεζείο θαη ζπκπιεξσζείο ππφ ησλ α)ώ.ν. 253 ηεο 29 Μαξη./3 Ώπξ (ΦΒΚ Ώ 84) πεξί παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο ηεο β παξαγξάθνπ άξζξ. 9 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944, β)ώ.ν. 298 ηεο 30 Ώπξ./5 ΜαΎνπ 1945 (ΦΒΚ Ώ 109) πεξί αλαζέζεσο δηθαηψκαηνο ππνγξαθψλ εηο Ναχαξρνλ Ώξρεγφλ, γ)ώ.ν. 407 ηεο 14/18 Ενπλ (ΦΒΚ Ώ 155) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/ 1944, δ)ώ.ν. 498 ηεο 4/6 Ώπγ (ΦΒΚ Ώ 202) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944, ε)ώ.ν. 613 ηεο 6/8 Οθη (ΦΒΚ Ώ 250) πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσο ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944, θαηεξγήζε κεη απηψλ δηα ηνπ άξζξ. 27 Ν.Α. 462/1947. Σελ. 5

5 37.Ώ.α ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 462 της 31/31 Οκτ (ΦΔΚ Α 244) Πεξί νξγαλψζεσο ηνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ. ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ Ώ Θεκειηψδεηο Αηαηάμεηο Πεξηερφκελνλ θαη ζθνπφο ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο Άξζξ.1.-1.Αηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο ξπζκίδνληαη ηα ηεο νξγαλψζεσο ελ γέλεη ηνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ θαη εηδηθψηεξνλ ηα ηεο νξγαλψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, παξέρνληαη δε γεληθαί θαη εηδηθαί εμνπζηνδνηήζεηο δηα ηελ εθάζηνηε νξγάλσζηλ ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παξφληνο. Πξννξηζκφο ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ Άξζξ.2.-Σν ΐ. Ναπηηθφλ απνζθνπεί ηνλ έιεγρνλ ησλ ζαιαζζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ αθηψλ, ηελ παξνρήλ βνεζείαο εηο ηαο ινηπάο ελφπινπο δπλάκεηο ηεο Υψξαο, ηελ αζθάιεηαλ θαη αλεμαξηεζίαλ ηνπ Έζλνπο θαη ηελ δηαηήξεζηλ ηνπ Ναπηηθνχ γνήηξνπ θαη ησλ Ναπηηθψλ παξαδφζεσλ ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ. χλζεζηο ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ Άξζξ.3.-1.Σν ΐ. Ναπηηθφλ δηνηθνχκελνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ (ησλ Ναπηηθψλ) απνηειείηαη εθ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, αίηηλεο θαηαλέκνληαη εηο ηα εμήο πγθξνηήκαηα. α) Σαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ (Ναπηηθψλ) σο ελ άξζξ. 7 ηνπ παξφληνο θαζνξίδεηαη. β) Σελ Ναπηηθήλ Αχλακηλ απαξηηδνκέλελ εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ καρίκσλ θαη βνεζεηηθψλ πινίσλ ηνπ ΐ. Ν. γ) Σνλ ΐ. Ναχζηαζκνλ ή Ναπζηάζκνπο. Οχηνη απνηεινχληαη εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαηνπζψλ Τπεξεζηψλ, αίηηλεο ζθνπνχζη ηαο επηζθεπάο, ηελ ζπληήξεζηλ θαη ηελ απφ απφςεσο πιηθνχ θαη εθνδίσλ παξαζθεπήλ θαη εμνπιηζκφλ ηνπ ΐ.Ν. πξνο πφιεκνλ. δ) Σαο ρνιάο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πινία. θνπφο ηνχησλ είλαη ε απφ απφςεσο εθπαηδεχζεσο παξαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΐ.Ν. δηα ηνλ πφιεκνλ. ε) Σαο Ναπηηθάο Αηνηθήζεηο θαη Ναπηηθάο ΐάζεηο θαη ηελ Παξάθηηνλ, Σνπηθήλ θαη Ώληηεξνπνξηθήλ Άκπλαλ. Ώχηαη απαξηίδνληαη εθ ρεξζαίσλ θαη ζαιαζζίσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΐ.Ν. σο θαη πισηψλ κέζσλ, έρνπζη δε ζθνπφλ ηελ ελ πνιέκσ δηεχζπζηλ ηεο λαπηηιηαθήο θηλήζεσο θαη ηνλ έιεγρνλ θαη άκπλαλ ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αθηψλ ηεο Υψξαο. ο) Πάζαλ άιιελ απηνηειή Τπεξεζίαλ ζθνπνχζαλ ηελ ζεξαπείαλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ΐ.Ν. Σελ. 6 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ δ) Τπεξεζίαο θαη ψκαηα άηηλα πιελ ηεο ζεξαπείαο ησλ αλαγθψλ ηνπ ΐ.Ν., εμππεξεηνχλ εθ παξαιιήινπ θαη εηέξνπο Κξαηηθνχο ζθνπνχο, 2. Αη ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ ΐ.Ναπηηθνχ δχλαληαη λα ηίζεληαη ππφ ηα δηαηαγάο ηνπ Τπνπξγνχ (ησλ Ναπηηθψλ) θαη Τπεξεζίαη ή ψκαηα αξκνδηφηεηνο εηέξνπ Τπνπξγείνπ, ζπκθψλσο πξνο ηαο εθάζηνηε ηζρπνχζαο δηαηάμεηο. 3.Πξνο επίηεπμηλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο ησλ ελφπισλ ηνπ Έζλνπο Απλάκεσλ, ζπκκεηέρνπζηλ εηο ά- παληα ηα θιηκάθηα ηεο Αηνηθήζεσο εθπξφζσπνη ηνπ ηξαηνχ θαη ηεο ΐ. Ώεξνπνξίαο δηα ηελ κειέηελ, πξνπαξαζθεπήλ θαη εθηέιεζηλ πάζεο ζπλδεδπαζκέλεο επηρεηξήζεσο. 4.Δ φιε πξνο ζεξαπείαλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ΐ.Ν. κέξηκλα αλαιχεηαη εηο ππεξεζίαο, εθάζηε ησλ ν- πνίσλ, αζρέησο πξνο ηελ ελ εδάθ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρσξηθήλ δηαίξεζηλ ησλ ζπγθξνηεκάησλ, αληηζηνηρεί εηο σξηζκέλελ αξκνδηφηεηα δηήθνπζαλ νκνηνκφξθσο θαζ φιελ ηελ θιηκάθσζηλ ηεο Αηνηθήζεσο. Δ δηάθξηζηο θαη νξγάλσζηο ησλ θαηά ηελ παξνχζαλ παξάγξαθνλ ππεξεζηψλ γελήζεηαη δηα ησλ θαηά ηα άξζξ. 24 θαη 25 ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο εθδνζεζνκέλσλ ΐ.Α/ησλ. ηξαηφο θαηά ζάιαζζαλ Άξζξ.4.-1.Σν πξνζσπηθφλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ κεηά ηνπ ζηξαηησηηθψο νξγαλσκέλνπ πξνζσπηθνχ ησλ ελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο Ν.Α/ηνο Τπεξεζηψλ θαη σκάησλ απνηειεί ηνλ θαηά ζάιαζζαλ ηξαηφλ ηεο Υψξαο. Βηο ηνχηνλ αλήθνπζηλ θαη ην κφληκνλ ηερληθφλ πξνζσπηθφλ ησλ πλεξγείσλ, ην πξνζσπηθφ Φάξσλ θαη ην πξνζσπηθφλ ηεο Τδξνγξαθίαο. 2. Θεσξνχληαη επίζεο κεηέρνληεο ηνπ θαηά ζάιαζζαλ ηξαηνχ θαη νη ηξαηησηηθνί, νη ππαγφκελνη ππφ ηελ αξκνδηφηεηα άιισλ Τπνπξγείσλ, νίηηλεο ηίζεληαη κεκνλσκέλσο ή θαηά ηκήκαηα ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ δη σξηζκέλνλ ρξφλνλ ή ζθνπφλ. 3.Πξνο ελίζρπζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ζάιαζζαλ ηξαηνχ δη εηδηθάο Τπεξεζίαο ή εξγαζίαο πξνζιακβάλεηαη ή θαη απνζπάηαη εμ άιισλ Τπνπξγείσλ πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ θαηά ηα δη εηδηθψλ δηαηάμεσλ νξηδφκελα. ΚΒΦΏΛΏΕΟΝ ΐ Άξζξ.5-26.(Οξγαληθαί δηαηάμεηο, αθνξψζαη ηαο θεληξηθάο θαη πεξηθεξεηαθάο ππεξεζίαο ηνπ Ναπηηθνχ, ην Ώλψη. Ναπη. πκβνχιηνλ, ην Γ.Β.Ν. θιπ. Σα ζέκαηα ηαχηα ήδε δηέπνληαη ππφ ηνπ Ν.Α. 2387/1953 πεξί Τπνπξγείνπ Βζλ. Ώκχλεο (ηφκ. 36 ζει. 5) θαη ησλ βάζεη ηνπ άξζξ. 25 απηνχ εθδηδνκέλσλ απνθάζεσλ ηνπ Τπ. Βζλ. Ώκχλεο, κε δεκνζηεπνκέλσλ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο).

6 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ Καηαξγνχκελαη δηαηάμεηο Άξζξ Ώπφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη αη θάησζη δηαηάμεηο: (α)σν Ν.Α/κα ηεο "πεξί ηεο νξγαλψζεσο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ (ΦΒΚ 198 Ώ). (β)ώη αληηθείκελαη δηαηάμεηο ηνπ Ώ.Ν. 905/1937 "πεξί θαηαζηάζεσο Ώμησκαηηθψλ ΐ.Ν. " σο εηξνπνπνηήζε κεηαγελεζηέξσο. (γ)ο Νφκ. 5938/1933 "πεξί θαηαζηάζεσο ΐ. Πινίσλ θαη ζπγθξνηήζεσο απηψλ εηο Ν. Αχλακηλ" (ΦΒΚ 383 Ώ). (δ)ο Νφκ. 4814/1930 "πεξί ζπζηάζεσο εθπαηδεπηηθήο Μνίξαο ελ ησλ Πνιεκηθψ Ναπηηθψ" (ΦΒΚ 242 Ώ). (ε)σν Ν.Α. ηεο "πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο Μνίξαο εηο Ώλσηέξαλ Αηνίθεζηλ ρνιψλ" (ΦΒΚ 136 Ώ). (ο)ώη αληηθείκελαη εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ δηαηάμεηο ηνπ Νφκ. 2213/1920 "πεξί νξγαληζκνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ" (ΦΒΚ 143 Ώ). (δ)ώη αληηθείκελαη εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ δηαηάμεηο ηνπ Ώ.Ν. 28/10/1935 "πεξί νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ" (ΦΒΚ 547 Ώ). (ε)ο ελ Μέζε Ώλαηνιή εθδνζείο Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ. Ναπηηθνχ" αλαδεκνζηεπζείο εηο (ΦΒΚ 45 Ώ/1945). (η)ο Ώ.Ν. 253/1945 "πεξί παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο ηεο δεπηέξαο παξαγξάθνπ άξζξ. 9 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 84 Ώ). (ηα)ο Ώ.Ν. 298/1945 "πεξί αλαζέζεσο δηθαηψκαηνο ππνγξαθψλ εηο Ναχαξρνλ Ώξρεγφλ" (ΦΒΚ 109/Ώ). (ηβ)ο Ώ.Ν. 407/1945 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 155 Ώ). (ηγ)ο Ώ.Ν. 498/1945 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο άξζξ. 4 ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 202 Ώ). (ηδ)ο Ώ.Ν. 613/1945 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσο ηνπ Ώ.Ν. 3309/1944 "πεξί νξγαλψζεσο ΐ.Ν." (ΦΒΚ 250 Ώ). (ηε)σν Ν.Α "πεξί ηίηισλ Αηνηθήζεσο ελ ησλ Π. Ναπηηθψ" (ΦΒΚ 293 Ώ). (ηο)σν δεχηεξνλ εδάθηνλ ηνπ άξζξ. 2 ηνπ ΐ.Α. ηεο "πεξί επηζεσξήζεσο ησλ Τπεξεζηψλ θιπ. ηνπ Ναπηηθνχ, (ΦΒΚ 240 Ώ ), σο ην άξζξνλ ηνχην αληηθαηεζηάζε ππφ ηνπ ΐ.Α. ηεο "πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ΐ.Α. ηεο 6/8/1912" (ΦΒΚ 197 Ώ). (ηδ)πάζα γεληθή ή εηδηθή δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ην παξφλ Ν.Α/κα. Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηελ δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 24. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 651 της 27 Απρ./4 Μαΐοσ 1948 (ΦΔΚ Α 113) Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Ν.Α. 462/1947 "πεξί νξγαλψζεσο ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ" (Σξνπνπνηνχληαη ηα άξζξ. 14, 16, 25 θαη 26 ηνπ αλσηέξσ Ν.Α/ηνο). 25.ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ της Νοεμ (ΦΔΚ Α 198) Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Ώ.Ν. 779/1945 "πεξί ζπζηάζεσο Βλψζεσο Ώπνζηξάησλ Ώμησκαηηθψλ ηεο ΐ. Ώεξνπνξίαο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ". Άξζξ.1.-(Σξνπνπνηνχληαη ηα άξζξ. 1 θαη 8 ηνπ Ώ.Ν. 779/1945). Άξζξ.2.-1.(Ώληηθαζίζηαηαη ην α εδάθηνλ ηεο πεξηπη. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν.Α. 2387/1953). 2. Οπνπ ελ ηε θεηκέλε λνκνζεζία θαζνξίδνληαη αξκνδηφηεηεο δηα ηνλ Ώξρεγφλ ηνπ ηφινπ ή πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή απηνχ εηο πκβνχιηα, αη αξκνδηφηεηεο ηνχηνπ ελαζθνχληαη ηνπ ινηπνχ ππφ ηνπ αξραηνηέξνπ Τπνλαπάξρνπ εθ ησλ ελ Βιιάδη ππεξεηνχλησλ. Άξζξ.3.-(Ώλαθεξφκελνλ εηο αμησκαηηθνχο πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηνο παξαηίζεηαη ελ ηφκ. 29 ζει. 114, 03). Άξζξ.4.-Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 26. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ της 6/13 Ασγ (ΦΔΚ Α 165) Πεξί εληαίαο πξνειεχζεσο θαη ζηαδηνδξνκίαο Ώ- μησκαηηθψλ Σερληθνχ Κιάδνπ ΐ.Ν. θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ. Άξζξνλ Ώ.α Βηο ην Γεληθφλ Βπηηειείνλ Ναπηηθνχ δχλαηαη λα ηνπνζεηήηαη, επηιεγφκελνο ηνπ ινηπνχ ππφ ηνπ Ώ- λσηάηνπ πκβνπιίνπ Βζληθήο Ώκχλεο, Ώλψηαηνο Ώμησκαηηθφο ΐ.Ν. ππφ ηνλ ηίηινλ "Ώλαπιεξσηήο Ώξρεγφο Γ.Β.Ν.". Βηο ηνχηνλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν.Α. 2387/53, δη απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Ώκχλεο, αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο εθ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ππφ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο δηα ηνλ Τπνπξγφλ Βζληθήο Ώκχλεο θαη ηνλ Ώξρεγφλ Γ.Β.Ν., εθ ησλ δπλακέλσλ λα εθρσξεζψζηλ. (Αντί τες σελ. 7(α) Σελ. 7(β) Σεύτος ελ. 73

7 37.Ώ.α.27 Άξζξ (Πξνζσξηλήο ηζρχνο) 3-5. (Καηεξγήζεθαλ δηα ηνπ εδαθ. ζ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 97 Ν.Α. 192/1973, ηφκ. 36 ζει. 60, 01) Αηα ηαο ινηπάο δηαηάμεηο βι. ηφκ. 37Ώ ζει ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 401 της 27/29 Μαΐοσ 1965 (ΦΔΚ Α 93) Πεξί δηαηεξήζεσο πκβνπιίσλ θαη Βπηηξνπψλ αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο - Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ (ΤΒΏ/ΓΒΝ). Έρνληεο ππ φςηλ: α)σν Ν.Α. 4352/1964 "πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο σο θαη πεξί θαηαξγήζεσο πκβνπιίσλ, Βπηηξνπψλ ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θιπ" (ΦΒΚ 135 Ώ ) σο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε δηα ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν.Α. 4373/64 (ΦΒΚ 170 Ώ ) θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Νφκ. 4459/65 (ΦΒΚ 35 Ώ ). β)σν Ν.Α "πεξί Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο θαη ησλ Οξγάλσλ ηεο Ώλσηάηεο Αηνηθήζεσο θαη Βιέγρνπ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ" (ΦΒΚ 108 Ώ /1953). γ)σελ ππ αξηζ. 456/1965 γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο, πξνηάζεη ησλ Δκεηέξσλ Πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, Βζληθήο Ώκχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Άξζξ.1.-Αηαηεξνχληαη ππφ ηελ απηήλ κέρξη ηνχδε ζχλζεζηλ θαη αξκνδηφηεηα ηα θάησζη πκβνχιηα θαη Βπηηξνπαί ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο - Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ (Τ.Β.Ώ./Γ.Β.Ν.): α.σν Ώλψηαηνλ Ναπηηθφλ πκβνχιηνλ σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ Ν.Α. 2387/53 (ΦΒΚ 108 Ώ ) θαη δηα ηαο αξκνδηφηεηαο απηνχ ηνπ άξζξ. 25 ηνπ Ώ.Ν. 344/36 (ΦΒΚ 517 Ώ ) "πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο" σο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. β.δ Ώλσηάηε Ναπηηθή Τγεηνλνκηθή Βπηηξνπή (ΏΝΤΒ), ε Ώλαζεσξεηηθή ηνηαχηε (Ώ. ΏΝΤΒ) ιεηηνπξγνχζαη βάζεη ηνπ απφ ΐ.Α/ηνο "πεξί ζπλζέζεσο θαη αξκνδηφηεηνο ΏΝΤΒ θαη Ώ.ΏΝΤΒ" (ΦΒΚ 443 Ώ ) σο ηνχην εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο, σο αη ινηπαί Τγεηνλνκηθαί Βπηηξνπαί ηνπ ΐ.Ν. Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ γ.δ Ώλσηάηε Βπηηξνπή Πξνκεζεηψλ (ΏΒΠ) ζπζηαζείζα θαη ιεηηνπξγνχζα βάζεη ηνπ Ώ.Ν. 344/1936 "πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Ν. Τπεξεζίαο" (ΦΒΚ 517 Ώ ), σο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο, ππφ ηελ ηαθηηθήλ θαη έθηαθηνλ ζχλζεζηλ απηήο. δ.σα πκβνχιηα θαη αη Βπηηξνπαί θαηαηάμεσο ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ΐ.Ν. ε.σν πκβνχιηνλ Ώζιεηηθήο Βλψζεσο ΐ.Ν., σο πξνβιέπεηαη ππφ ηεο Τ.Ώ /58 απφ ο. Σν πκβνχιηνλ Θαιαζζίαο Ώγσληζηηθήο σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ άξζξ. 1 ηνπ 2890/54 (ΦΒΚ 146 Ώ ). δ.σν εηο εθηέιεζηλ ηνπ Ν.Α. 2896/54 "πεξί ηξφπνπ εθηειέζεσο έξγσλ θιπ." (ΦΒΚ 150 Ώ ), ηνπ Νφκ. 3132/55 "πεξί εθηειέζεσο ζηξαηησηηθψλ έξγσλ ηξαηνχ - Ναπηηθνχ - Ώεξνπνξίαο" (ΦΒΚ 34 Ώ ) θαη ηνπ ΐ.Α. απφ "πεξί Καλνληζκνχ Βθηειέζεσο ηξαηησηηθψλ Έξγσλ" (ΦΒΚ 294 Ώ ), ζπζηαζέληα θαη ιεηηνπξγνχληα παξά ησ Γεληθψ Βπηηειείσ Ναπηηθνχ πκβνχιηα εθηειέζεσο Έξγσλ Βζληθψλ θαη ΝΏΣΟ. Δ Αηνηθνχζα Βπηηξνπή ηνπ Σακείνπ Βζληθνχ ηφινπ σο θαη ην Γλσκνδνηηθφλ πκβνχιηνλ απηνχ σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ Νφκ. 4944/31 θαη ηνπ Ώ.Ν. απφ Άξζξ.2.-(Σξνπνπνηείηαη ε ζχλζεζηο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ΐαζηιηθνχ Ναπηηθνχ, πξνβιεπνκέλε ππφ ηνπ άξζξ. 4 Κ.Ν. 5481/32, ηφκ. 37Ώ ζει. 569, νξηδνκέλε πιένλ δηα πάζαο ηαο πεξηπηψζεηο ε απηή). Άξζξ.3-1.Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ δηα ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. 2.Βηο ηνλ Δκέηεξνλ επί ηεο Βζληθήο Ώκχλεο Τ- πνπξγφλ αλαηίζεκελ ηελ δεκνζίεπζηλ θαη εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο. Σελ. 8(β) Σεύτος ελ. 74

8 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 28. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αριθ. Φ /7/75 της 12/15 Μαρτ (ΦΔΚ Β 320) (Γιόρθ. Ζμαρτ. εν ΦΔΚ Β 397 της 12 Απρ. 1975) Πεξί ζπζηάζεσο Γξαθείνπ παξαθνινπζήζεσο εξεχλεο θαη εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηθψλ Β- μειίμεσλ εηο ην Ναπηηθφλ. Έρνληεο ππ φςεη: α) Σν Ν.Α. 58/68 πεξί Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώ- κχλεο θιπ.. β) Σν Ν.Α. 1/74 πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Ν.Α. 58/68. γ) Σν Ν.Α. 125/74 πεξί πξνζιήςεσο εηδηθνχ Β- πηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ. δ) Σελ πθηζηακέλελ αλάγθελ ππάξμεσο παξά ησ Τπνπξγψ Βζληθήο Ώκχλεο νξγάλνπ παξνρήο ζπλδξνκήο πςειήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο ζηάζκεο δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ ζπγρξφλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ εηο ηαο κνλάδαο ηνπ Ναπηηθνχ, απνθαζίδνκελ: Σίηινο Τπεξεζίαο Άξζξ.1. πληζηψκελ Γξαθείνλ Παξαθνινπζήζεσο Βξεχλεο θαη Βθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηθψλ Βμειίμεσλ εηο ην Ναπηηθφλ (πληεηκεκέλνο ηίηινο ΓΒΣΒΝ). Τπαγσγή Άξζξ.2. Σν ΓΒΣΒΝ, ππαγφκελνλ απ επζείαο εηο ηνλ ΤΒΘΏ, είλαη ππεχζπλνλ επηζηεκνληθφλ ζπκβνπιεηηθφλ φξγαλνλ απηνχ επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ. Ώπνζηνιή Άξζξ.3. Σν ΓΒΣΒΝ έρεη σο απνζηνιή: α) Σελ επί δηεζλνχο επηπέδνπ παξαθνινχζεζηλ ησλ ζπγρξφλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, φζνλ α- θνξά εηο ηαο εθαξκνγάο ησλ ελ ησ Ναπηηθψ. β) Σελ ππεχζπλνλ εηζήγεζηλ πινπνηεζίκσλ ιχζεσλ ή θαη ζπλδξνκήλ εηο ηελ επίιπζηλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ηηζεκέλσλ ππφ ηνπ ΤΒΘΏ ή ηνπ ΠΝ. Οξγάλσζηο χλζεζηο Άξζξ.4 1.Σν ΓΒΣΒΝ ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο ππεξεζία θαη ζπλεξγάδεηαη κεηά ηνπ Ώξρεγείνπ Ναπηηθνχ θαη ησλ πγθξνηεκάησλ ηνπ ΠΝ (Α, ΑΑΜΝ, ΑΝΒ) νη νηθείνη επηηειείο παξέρνπλ πάζαλ ζρεηηθήλ πιεξνθνξίαλ ή ζπλδξνκήλ απαξαίηεηνλ δηα ηελ ππνβνήζεζηλ ηνπ έξγνπ ηνπ ΓΒΣΒΝ ελ ησ πιαηζίσ ηεο απνζηνιήο ηνπ. 37.Ώ.α.28 2.Βίλαη αλεμάξηεηνλ πάζεο εηέξαο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο εηο ηαο Βλφπνινπο Απλάκεηο θαη δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη επί ζεκάησλ ηεο απνζηνιήο ηνπ κεηά ησλ ινηπψλ Κιάδσλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο, ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, ησλ Εδησηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, σο θαη κεηά θνξέσλ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. 3.Τπεχζπλνο δηα ηελ εθπιήξσζηλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΒΣΒΝ είλαη ν Αηεπζπληήο απηνχ. 4.Σν ΏΝ δη εθδνζεζνκέλεο δηαηαγήο ηνπ, θαηφπηλ εγθξίζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Ώκχλεο ζα θαζνξίζε ηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ ΓΒΣΒΝ κεηά ηνπ Ναπηηθνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζζή ε θαιπηέξα ζπλεξγαζία πξνο αμηνπνίεζηλ ηνπ Βπηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γξαθείνπ επ σθειεία ηνπ Ναπηηθνχ. 5.H ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΒ- ΘΏ/ΓΒΣΒΝ είλαη ε αθφινπζε: α.έλαο (1) Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ ή ηζνηίκνπ Ώ.Β.Ε. ή Αηδάθησξ Μεραληθφο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο θαη πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζηελ Ώκπληηθή Σερλνινγία, σο Αηεπζπληήο ΓΒΣΒΝ πιήξνπο απαζρφιεζεο. β.4 Καζεγεηέο Πνιπηερλείνπ ή ηζνηίκνπ Ώ.Β.Ε. ή Αηδάθηνξεο Μεραληθνί πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο θαη πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζηελ Ώκπληηθή Σερλνινγία, σο επηθεθαιήο νκάδσλ εξγαζίαο. γ.25 Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο. (10 απφ ηηο ζέζεηο απηέο θαηέρνληαη θαηά ηελ έ- λαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 3 απφ Μ.Π.Τ. πνπ πξνήιζαλ απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ΓΒΣΒΝ). δ.έλαο (1) Πινίαξρνο ή Ώληηπινίαξρνο Π.Ν. Μάρηκνο ή Μεραληθφο εηδηθήο κνξθψζεσο, σο Ώληηθαηαζηάηεο Αηεπζπληνχ θαη επηηειήο ΓΒΣΒΝ. ε.μφληκνη Ώμησκαηηθνί θαη Τπαμησκαηηθνί ηνπ Π.Ν. εηδηθήο κνξθψζεσο/εθπαηδεχζεσο αλαιφγνπ πξνο ηνπο ηνκείο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΓΒΣΒΝ, σο επηηειείο. ζη. 8 ζηξαηεχζηκνη πηπρηνχρνη Ώ.Β.Ε. δ.10 Μ.Π.Τ. ή επί ζπκβάζεη, σο ηερληθφ πξνζσπηθφ. ε.έλαο (1) Τπνπινίαξρνο ή Ώλζππνπινίαξρνο (0) ή (ΠΤ-ΑΕΏΥ). ζ. 3 Μ.Π.Τ. σο Αηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ. Δ παξ. 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηεο 070/29/90/7-18 Ενπλ (ΦΒΚ ΐ 367) απφθ. Ώλαπι. Τπ. Βζλ. Ώκπλ. (Αντί για τε σελ. 8, 01) Σελ. 8,01(α) Σεύτος 1094 ελ. 61

9 37.Ώ.α.28 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 6.πλίζηαηαη Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην (Β..) γηα λα ζπλεπηθνπξεί ην έξγν ηνπ Αηεπζπληή θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ: α.σνλ Αηεπζπληή ηνπ ΓΒΣΒΝ, σο Πξφεδξν. β.4 εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο παξαπάλσ παξ. 5(β). γ.σνλ Πινίαξρν ή Ώληηπινίαξρν Ώληηθαηαζηάηε Αηεπζπληνχ. Δ παξ. 6 πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηεο 070/29/90/7-18 Ενπλ (ΦΒΚ ΐ 367) απφθ. Ώλαπι. Τπ. Βζλ. Ώκπλ. Βπάλδξσζηο Βμνπιηζκφο Άξζξ.5. 1.Σν πνιηηηθφλ Βπηζηεκνληθφλ πξνζσπηθφλ ηνπ ΓΒΣΒΝ επηιέγεηαη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ππφ ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Ν.Α. 125/74, φπεξ θαη θαζνξίδεη ην χςνο ηεο ακνηβήο εθάζηνπ εηδηθνχο Βπηζηήκνλνο ζπκθψλσο ησ άξζξ. 3 ηνπ απηνχ Ν.Α/ηνο. 2.Βηζεγεηήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δηα ηελ επηινγήλ ηνπ πνιηηηθνχ Βπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ν Αηεπζπληήο ηνπ ΓΒΣΒΝ. Δ πξφζιεςηο ηνπ πνιηηηθνχ Βπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ εθηειείηαη κεξίκλε ηνπ Ώξρεγείνπ Ναπηηθνχ, επί ηε βάζεη ηεο θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ. 3.Δ κέξηκλα δηα ηελ επάλδξσζηλ ηνπ ΓΒΣΒΝ δηα ηνπ ελ παξ. 5 ηνπ άξζξ. 4 ηεο παξνχζεο ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ (πιελ επηζηεκνληθνχ) πξνζσπηθνχ θαη ε επίιπζηο παληφο ζέκαηνο αλαθεξνκέλνπ εηο ηελ θαηαβνιήλ ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθψο, ηελ παξνρήλ ζηέγεο θαη ηνλ εμνπιηζκφλ ηνπ Γξαθείνπ αλαηίζεηαη εηο ην Ώξρεγείνλ Ναπηηθνχ. Άξζξ.6. Δ ππ αξηζ. Φ. 415/5/ απφ Ώπφθαζηο εκψλ θαηαξγείηαη. Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο Τ.Ώ. άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηεο. Σελ. 8,02(α) Σεύτος 1094 ελ. 62

10 Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 29. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ Αριθ. Θ. 670 της 24/24 Ηοσν (ΦΔΚ Β 430) Ώλακφξθσζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ Γλσκνδνηηθήο θαη Ώπνθαζηζηηθήο Ώξκνδηφηεηαο ησλ Ν.Π.Α.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο. ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ Αηαηήξεζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ ΝΠΑΑ πνπ επνπηεχνληαη Αηα ηνπ ΓΒΝ Μεηνρηθφ Σακείν ηνπ Ναπηηθνχ (ΜΣΝ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 5481/32 (Π.Α 21/ ΦΒΚ 387Ώ ), ΏΝ 1005/37, Νφκ 994/49, 3967/59, ΐΑ 401/65, Κνηλή απφθαζε ΤΒ- ΘΏ θαη Τπνπξγνχ πληνληζκνχ 21165/2/9/ (ΦΒΚ 393ΐ) Νφκ. 356/76 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή επαιεζεχζεσο Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 5481/32 (Π.Α. 21/ ΦΒΚ 387 Ώ), ΏΝ 1005/37, ΏΝ 1538/50 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή εθκηζζψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 5481/32, ΝΑ 613/70 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 4. Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.Α. 496/74, Π.Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 5. Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Σακείν Ώιιεινβνεζείαο Ναπηηθνχ (ΣΏΝ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Ώιιεινβνεζείαο Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.Α.398/74, Νφκ. 788/78 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή επαιεζεχζεσο Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 5042 (Π.Α 24-12/ ΦΒΚ 1Ώ θαη 4Ώ), ΝΑ 398/74 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70, Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Σακείν Βζληθνχ ηφινπ (ΣΒ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ε Ώλσηάηε Αηνηθνχζα Βπηηξνπή ηνπ Σακείνπ Βζληθνχ ηφινπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΏΝ 24/ θαη Κ.Ν 4944 (Π.Α 24-10/ ) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ην πκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 24/ ΏΝ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΏΝ 768/37, ΝΑ 496/74, Π.Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 4.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Έλσζε Ώπνζηξάησλ Ώμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ Ώξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Βλψζεσο Ώπνζηξάησλ Ώμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ 1171/72 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξνχληαη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Παξαξηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ 1171/72 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη επηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 496/74, Π. Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Σακείν Πξνλνίαο Ναπηηθνχ (ΣΠΝ) 37.Ώ.α.29 Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 2997/54 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο 2. Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 2997/54 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3. Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 Π.Α. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. (Αντί για τε σελ.8,03(α) Σελ. 8,03(β) Σεύτος 1378 ελ. 1

11 37.Ώ.α.30 Βιιεληθή Θαιαζζία Έλσζε Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Βιιεληθήο Θαιαζζίαο Έλσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ απφ 21/ , ηελ Κνηλή απφθαζε ΤΒΘΏ-πληνληζκνχ 21165/2/67/ (ΦΒΚ 393ΐ) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξνχληαη νη Σνπηθέο Βπηηξνπέο θαη ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΑ 21/ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξνχληαη νη επηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 496/74, Π.Α 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 30. ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 210 της 30 Μαρτ./28 Μαΐοσ 1993 (ΦΔΚ Α 89) Αηαηάμεηο Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Σξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Α. 80/26 Μαξη. 8 Ώπξ (ΦΒΚ Ώ 74). Πξνκεζεπηηθφο Οξγαληζκφο Ναπηηθνχ (ΠΟΝ) Άξζξ Αηαηεξείηαη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πξνκεζεπηηθνχ Οξγαληζκφο Ναπηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 635/48, ΐΑ 6/ , ΐΑ 580/64 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 2.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή Βιέγρνπ Εζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 635/48, ΐΑ 6/ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 3.Αηαηεξείηαη ε Βπηηξνπή πξνκεζείαο εηδψλ θαη αλαδείμεσλ εξγνιάβσλ ή θαηαζηεκάησλ ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 635/48, ΐΑ 6/ , ΐΑ 651/62 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο. 4.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο εθκηζζψζεσλ, εθπνηήζεσλ, παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο κηζζίσλ εθηηκήζεσο θαη αγνξάο αθηλήησλ, δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζείαο πιηθψλ θαη παξαιαβήο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Α. 496/74, ΠΑ 715/79 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. 5.Αηαηεξνχληαη νη Βπηηξνπέο δηελεξγείαο δηαγσληζκψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΝΑ 721/70 ΠΑ. 785/78 θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο. Γηα ηηο ινηπέο δηαηάμεηο βι. ηφκ. 36, ζει. 26,404. Σελ. 8,04(β) Σεύτος 1378 ελ. 2

12 Ναπηηθνί Ώθφινπζνη 37.Ώ.β.1-3 ΘΔΜΑ β Ναπηηθνί Αθόινπζνη 1. ΝΟΜΟ ΓΤΠΑ της 9/17 Γεκ Πεξί Ναπηηθνχ Ώθνινχζνπ. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: α) Νφκ. Γπ ηεο 13/16 Εαλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΓΤΠΏ, θαηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. 2025/ ΝΟΜΟ 2025 της 22/22 Φεβρ Πεξί Ναπηηθψλ Ώθνινχζσλ. Καηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. 1627/ ΝΟΜΟ σπ αριθ της 4/8 Ηαν (ΦΔΚ Α 7) Πεξί Ναπηηθψλ Ώθνινχζσλ. Γεληθαί Αηαηάμεηο Άξζξ.1.-1.πληζηψληαη παξά ηαηο Βιιεληθαίο ΐ. Πξεζβείεο ηέζζαξεο ζέζεηο Ν. Ώθνινχζσλ. 2.Χο Ν. Ώθφινπζνη ηνπνζεηνχληαη Μάρηκνη Πινίαξρνη ή Ώληηπινίαξρνη ΐ.Ν. 3. Έδξα εθάζηνπ Ν. Ώθνινχζνπ είλαη ε έδξα ηεο ΐ. Πξεζβείαο ή Πξεζβεηψλ εηο αο αλήθεη θαηά η αλσηέξσ, ν δε ηίηινο απηνχ ζπλνδεχεηαη ππφ ηνπ νλφκαηνο ηεο πξσηεπνχζεο ή ησλ πξσηεπνπζψλ εηο αο εδξεχεη. 4.Οη Ν. Ώθφινπζνη δηαηεξνχζηλ ίδηνλ γξαθείνλ παξ εθάζηε ΐ. Πξεζβεία. Αηαπίζηεπζηο - Εεξαξρηθή Βμάξηεζηο Άξζξ.2.-1.Οη Ν. Ώθφινπζνη ηπγράλνπζη δηαπεπηζηεπκέλνη παξά ηνηο Γεληθνίο Ν. Βπηηειείνηο ησλ Ξέλσλ Βπηθξαηεηψλ ηεο έδξαο ησλ σο αληηπξφζσπνη ηνπ Βιιεληθνχ Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ. 2.Οη Ν. Ώθφινπζνη ππάγνληαη ππφ ηαο ακέζνπο δηαηαγάο ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ Ναπηηθνχ. Ήδε δπλάκεη ηνπ άξζξ. 10 παξ. 4 ηνπ Ν.Α. 2387/1953 (ηφκ. 36 ζει. 11)., νη Ν. Ώθφινπζνη ηνπνζεηνχληαη ππφ ηνπ Ώξρεγνχ Γ.Β.Β.Θ.Ώ. θαη ππάγνληαη εηο απηφ, δχλαληαη φκσο ηα Γελ. Βπηηειεία ησλ ηξηψλ θιάδσλ λα αλαζέησζηλ εηο ηνπο Ώθνινχζνπο απνζηνιάο αθνξψζαο ηνπο θαζ έθαζηνλ θιάδνπο. 3.Οη Ν. Ώθφινπζνη απφ απφςεσο ηεξαξρηθήο θιηκαθψζεσο εμνκνηνχληαη πξνο Αηεπζπληάο Ν. Τπεξεζηψλ. Σνπνζέηεζηο Άξζξ.3.-Ώη ηνπνζεηήζεηο θαη αλαθιήζεηο ησλ Ν. Ώθνινχζσλ ελεξγνχληαη θαηά ηαο θεηκέλαο πεξί ηνπνζεηήζεσλ Ώμησκαηηθψλ ΐ.Ν. δηαηάμεηο, θαηφπηλ πξνεγνπκέλεο ζπλελλνήζεσο κεηά ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. Ώξκνδηφηεηεο Ν. Ώθνινχζσλ Άξζξ.4.-1.Οη Ν. Ώθφινπζνη θέθηεληαη, ηαο εμήο αξκνδηφηεηαο: α)σεξνχζηλ ελήκεξνλ ην Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ (Γελ. Βπηηειείνλ) δηα παλ δήηεκα, αλαγφκελνλ εηο ηελ λαπηηθήλ θαηάζηαζηλ, ελ γέλεη ησλ Ξέλσλ Κξαηψλ θαη παξέρνπζηλ εηο ηνχην πάζαλ ελδηαθέξνπζαλ πιεξνθνξίαλ. β)πξντζηαληαη ηνπ ελ αιινδαπή αλσηέξνπ θαη θαησηέξνπ Πξνζσπηθνχ ΐ.Ν., ηνπ απνζηειινκέλνπ είηε πξνο εθπαίδεπζηλ είηε πξνο παξαιαβήλ Πινίσλ ή παξαιαβήλ πιηθνχ θαηά ηαο πεξί ηνχησλ νηθείαο δηαηάμεηο. 2.Βλ ηε αζθήζεη παζψλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ησλ νη Ν. Ώθφινπζνη αλαθέξνληαη απ επζείαο εηο ην Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ (Γελ. Βπηηειείνλ). Πξνθεηκέλνπ φκσο πεξί δεηεκάησλ αθνξψλησλ πιελ ηεο λαπηηθήο πιεπξάο θαη ηαο εμσηεξηθάο ζρέζεηο ηνπ Κξάηνπο Σελ. 9

13 37.Ώ.β.3 Ναπηηθνί Ώθφινπζνη πξνο ηα Ξέλα Κξάηε σο θαη ηελ ελ γέλεη λαπηηθήλ πνιηηηθήλ θαηεχζπλζηλ, θνηλνπνηνχζηλ απαξαηηήησο θαη εηο ηνπο νηθείνπο δηπισκαηηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ Κξάηνπο, αξκνδίνπο λα δηαρεηξίδσληαη ηνηαχηα δεηήκαηα. Μεηαθηλήζεηο Ν. Ώθνινχζσλ Άξζξ.5.-Μεηαθηλήζεηο Ν. Ώθνινχζσλ εθ ηεο έδξαο απηψλ πξνο εθηέιεζηλ εθηάθηνπ ππεξεζίαο ελ ηε αιινδαπή εθηεινχληαη κφλνλ θαηφπηλ δηαηαγήο ή εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηθψλ. Ώπνδνραί - Ώπνδεκηψζεηο Άξζξ.6.-Ώη απνδνραί θαη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο ησλ Ν. Ώθνινχζσλ θαζνξίδνληαη θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο. Αηα ηνπ Νφκ. 507/1945 αη απνδνραί ησλ Ν. πκβνχισλ σξίζζεζαλ ίζαη πξνο ηαο απνδνράο ηνπ πκβνπιίνπ Πξεζβείαο, παξ ε ηνπνζεηνχληαη, άλεπ δηθαηψκαηνο ιήςεσο ησλ απνδνρψλ ηεο θπξίαο απηψλ ζέζεσο. Ώιιεινγξαθία Άξζξ.7.-Πάζαλ ηελ αιιεινγξαθίαλ απηψλ νη Ν. Ώθφινπζνη ππνβάινπζη πξνο ην Γ.Β.Ν. αξκφδηνλ λα θξίλε επί ησλ πεξαηηέξσ απαηηνπκέλσλ ελεξγεηψλ, απαγνξεπνκέλεο ηεο απ επζείαο αιιεινγξαθάηο ησλ Ν. Ώθνινχζσλ πξνο ινηπάο Ώξράο θαη ηαλάπαιηλ. Καηαξγνχκελαη δηαηάμεηο Άξζξ.8.-Ώπφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαηαξγνχληαη: α)ο Νφκ. 2025/1920 "πεξί Ναπηηθψλ Ώθνινχζσλ". β)σν άξζξ. 14 Νφκ. 2215/1920 "πεξί πξνζζήθεο δηαηάμεσλ εηο δηέπνληαο ην Π. Ναπηηθφλ Νφκνπο". γ)πάζα δηάηαμηο γεληθή ή εηδηθή αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ. Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σελ. 10

14 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ 37.Ώ.γ.1-3 ΘΔΜΑ γ Έληππα θαη Βηβιηνζήθεο Ναπηηθνύ ΐι. θαη Νφκ. 2440/1953 πεξί εηδηθψλ δαπαλψλ, ζπλδξνκψλ θαη εηέξσλ εμφδσλ ηνπτπ. Βζλ. Ώκχλεο (Γ.Β.Ν.), (ηφκ. 36 ζει. 21). 1. ΝΟΜΟ 2138 της 16/16 Μαρτ (ΦΔΚ Α 64) Πεξί ζπζηάζεσο βηβιηνπσιείνπ παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ. Άξζξ.1.-Παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ ζπληζηάηαη ε εμήο ππεξεζία: ΐηιηνπσιείνλ ζθνπνχλ ηελ πψιεζηλ λαπηηθψλ ζπγγξακκάησλ ή άιισλ εληχπσλ σο θαη γξαθηθήο χιεο εηο ηαο λαπηηθάο ππεξεζίαο θαη εηο παλ άηνκνλ αλήθνλ εηο ην Ναπηηθφλ, πξνο ηδίαλ απηνχ ρξήζηλ. Άξζξ.2.-Δ ρξεκαηηθή ελ γέλεη δνζνιεςία ηνπ βηβιηνπσιείνπ δηεμάγεηαη ζπκθψλσο ηαηο ηζρπνχζαηο ελ ησλ Π. Ναπηηθψ ζρεηηθαίο δηαηάμεζηλ ππφ ηνπ παξά ησ Τπνπξγείσ ησλ Ναπηηθψλ εδξεχνληνο Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. ΐηβιηνπσιείνλ Άξζξ.3.-Σν βηβιηνπσιείνλ ηειεί ππφ ηαο ακέζνπο δηαηαγάο ηνπ Γ. Βπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ, πξνβαίλεη δε εηο αγνξάο θαη εηο πξνκεζείαο κεηά γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ώξρεγνχ απηνχ, εγθξηλνκέλελ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ. Άξζξ.4.-Σν βηβιηνπσιείνλ δχλαηαη λα ελεξγή α- γνξάο θαη πσιήζεηο λαπηηθψλ βηβιίσλ ή πεξηνδηθψλ ή ραξηψλ, σο θαη λαπηηθψλ νξγάλσλ ή εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθψλ ή ππεξεζηαθψλ ηχπνπ θεθαλνληζκέλνπ δηα ηαο αλάγθαο ηεο λαπηηθήο ππεξεζίαο, κεηά γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γ. Βπηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ εγθξηλνκέλελ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ. Άξζξ.5.-Υνξεγείηαη εθάπαμ ησ βηβιηνπσιείσ θαη άκα ηε ζπζηάζεη απηνχ πίζησζηο 25 ρηιηάδσλ δξαρκψλ, απνδνηέσλ ησ δεκνζίσ ηακείσ θαηά δφζεηο. Άξζξ.6.-Σν πξνζσπηθφλ ηνπ βηβιηνπσιείνπ εθ λαπηηθψλ βαζκνθφξσλ ζέιεη νξηζζή δηα ΐ.Α/ηνο. Άξζξ.7.-(Καηεξγήζε ππφ ηνπ Νφκ. 2440/ ηφκ. 36 ζει. 21). 2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 26 Νοεμ./3 Γεκ Πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο εθηππψζεσο παληφο είδνπο εξγαζηψλ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ. Άξζξνλ κφλνλ.-δ εθηχπσζηο ησλ παληφο είδνπο εξγαζηψλ ηνπ γεληθνχ επηηειείνπ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη λαπηηθψλ θσδίθσλ, δελ ππάγεηαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 7 ηνπ ΓΣΠΓ Νφκνπ ηεο 22 Οθη "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ Νφκσλ πεξί ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο" θαη ηνπ Νφκ. ΓΡΑ (3104) ηεο 17 Ενπλ "πεξί εζληθνχ ηππνγξαθείνπ ". Δ εθηχπσζηο ησλ ηνηνχησλ εξγαζηψλ ζέιεη γίγλεζζαη θαηά ηνλ πξνζθνξψηεξνλ ηξφπνλ εηο ηνλ ζθνπφλ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, απνθαζηδφκελνλ ππφ ηνπ αξρεγνχ απηνχ εληφο ησλ δηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρνξεγνπκέλσλ εθάζηνηε πηζηψζεσλ. 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 30 Νοεμ. / 12 Γεκ (ΦΔΚ Α 262) Πεξί Ναπηηθψλ ΐηβιηνζεθψλ Έρνληεο ππ φςεη ην απφ 15 Αεθ Ν.Α/κα "πεξί εθδφζεσο Α/ησλ πεξί σλ πξνβιέπνπζηλ νη Νφκ. Γπζ θαη ΓπΕ ", πξνηάζεη ηνπ Δκεηέξνπ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγνχ, κεηά γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ, απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Άξζξ.1.-Καηαξηίδνληαη ελ ηαηο Ν. Τπεξεζίαηο θαη Π. πινίνηο ΐηβιηνζήθαη πξνο απνθιεηζηηθήλ ρξήζηλ ησλ πιεξσκάησλ. Σελ. 11

15 37.Ώ.γ.4 α)σα βηβιία πξνέξρνληαη εμ αγνξψλ εθ ηεο αλαγξαθνκέλεο εθάζηνηε πηζηψζεσο ελ ησ εηδηθψ πξνυπνινγηζκψ ησλ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. Δ δηάζεζηο ηεο πηζηψζεσο ελεξγείηαη ππφ ηνπ Γ.Β.Ν. θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ. β)βθ δσξεψλ θαη γ)βθ ησλ ήδε ππαξρφλησλ αλά ηαο Ναπηηθάο π- πεξεζίαο βηβιίσλ. Άξζξ.2.-Ώη ππεξεζίαη εηο αο ζα θαηαξηηζζψζη βηβιηνζήθαη εηζίλ νη εμήο: "πίηη ηνπ Ναχηνπ" ελ Ναπζηάζκσ. Οκνίσο ελ ησ Κ. Πξνγπκλαζηεξίσ Πφξνπ. ρνιή Α. Τπαμησκαηηθψλ. ρνιή Α. Τπαμησκαηηθψλ Μεραληθψλ. Ν.Ώ.ΐ. Φαιήξνπ. Ν.Ώ.ΐ. ΣαηνΎνπ. Α.Ρ.Τ.Ν. ΐάζηο ππνβξπρίσλ. Ώβέξσθ. Κηιθίο. Λήκλνο. Έιιε. Άξεο. Άξζξ.3.-Ώη βηβιηνζήθαη αχηαη ζα θαηαξηηζζψζη δηαδνρηθψο θαη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ αλαιφγσο ηνπ δηαηεζηκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δ ζεηξά θαηαξηηζζήζεηαη δη Τπνπξγηθψλ Αηαηαγψλ. Άξζξ.4.-Βάλ βξαδχηεξνλ ην ππφ ηνπ Γεληθνχ Β- πηηειείνπ ηνπ Ναπηηθνχ εθδηδφκελνλ Ν. Πεξηνδηθφλ "Ν. ΒΛΛΏ" έρε νηθνλνκηθήλ αλεμαξηεζίαλ, ηα ηπρφλ ρξεκαηηθά πεξηζζεχκαηα δχλαληαη λα δηαηεζψζη πξνο πινπηηζκφλ ησλ Ναπηηθψλ ΐηβιηνζεθψλ. Πξνο ηνχην απαηηείηαη Τπνπξγηθή απφθαζηο θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Ώξρεγνχ ηνπ Γ.Β.Ν. Άξζξ.5.-Δ επηζηαζία ηεο ΐηβιηνζήθεο αλαηίζεηαη ππφ ηνπ Πξντζηακέλνπ εηο αμησκαηηθφλ θαη θαηά πξνηίκεζηλ εηο ηνλ ηεξέα. Ο επί ηεο ΐηβιηνζήθεο είλαη ρξεκαηηθψο ππεχζπλνο δηα ηα εηο απηφλ παξαδηδφκελα βηβιία, ππφρξεσο σλ δηα ηελ αζθάιεηαλ θαη εππξεπή απηψλ ζπληήξεζηλ. Άξζξ.6.-Ο επί ηεο ΐηβιηνζήθεο αμησκαηηθφο ηεξεί πιήξε θαη ιεπηνκεξή θαηάινγνλ ησλ βηβιίσλ θαη έηεξνλ θαηάινγνλ δαλεηζκνχ απηψλ. Ο θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ απνηειεί παξάξηεκα ηεο απνγξαθήο ηνπ πινίνπ. Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Άξζξ.7.-Ο δαλεηδφκελνο βηβιίνλ ππέρεη επζχλελ δηα πάζαλ βιάβελ ή απψιεηαλ ππνρξενχκελνο λ αλαπιεξψζε ηαχηελ θαηά ηελ εθηίκεζηλ ηνπ πξντζηακέλνπ. Άξζξ.8.-Άπαληα ηα βηβιία ζθξαγίδνληαη δηα ηεο ζθξαγίδνο ηεο ππεξεζίαο. Άξζξ.9.-Καηαξγείηαη ην απφ 14 Ματνπ 1896 Α/κα πεξί θαηαξηηζκνχ ΐηβιηνζήθεο ελ ηνηο ζσξεθηνίο. Βηο ηνλ Δκέηεξνλ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγφλ αλαηίζεηαη ε ηνπ παξφληνο Α/ηνο δεκνζίεπζηο θαη εθηέιεζηο. 4. ΝΟΜΟ 5775 της 16 Γεκ. 1932/ 19 επτ (ΦΔΚ Α 273) Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 16 Αεθ Ν.Α/ηνο "πεξί απνδνρήο δσξεάο βηβιηνζήθεο Τπνλαπάξρνπ Μ. Γνχδα". Άξζξνλ κφλνλ.-κπξνχηαη ην απφ 16 Αεθ Ν.Α/κα "πεξί απνδνρήο δσξεάο βηβιηνζήθεο Τπνλαπάξρνπ Μ. Γνχδα" δεκνζηεπζέλ εηο ην ππ αξηζ. 438 ηεο 21 Αεθ θχιινλ (Σεχρνο Ώ ) ηεο Βθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη έρνλ σο εμήο: Άξζξνλ κφλνλ.-βπηηξέπεηαη εηο ηνλ Τπνπξγφλ ησλ Ναπηηθψλ, φπσο απνδερζε σο εθπξφζσπνο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ ηελ παξά ηεο Βιέλεο ρήξαο Τπνλαπάξρνπ Μηραήι Γνχδα γελνκέλελ δσξεάλ νινθιήξνπ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζαλφληνο Τπνλαπάξρνπ Μηραήι Γνχδα, πεξηειζνχζεο απηή εθ ηεο θιεξνλνκίαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη δσξνπκέλεο παξ απηήο πξνο ην Κξάηνο, φπσο ρξεζηκεχζε δηα ηελ πξφνδνλ ηνπ Π. Ναπηηθνχ, ζηεγαδνκέλε πξνζεθφλησο παξά ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ σο "ΐηβιηνζήθε Τπνλαπάξρνπ Μηραήι Γνχδα". Πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ απαιιάζζεηαη ε ελ ιφγσ βηβιηνζήθε παληφο θφξνπ ή ηέινπο θιεξνλνκίαο. Βηο ηνπο επί ησλ Ναπηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τ- πνπξγνχο αλαηίζεηαη ε δεκνζίεπζηο θαη εθηέιεζηο ηνπ παξφληνο ππνβιεζεζνκέλνπ εηο ηαο ΐνπιάο πξνο θχξσζηλ άκα ηε επαλαιήςεη ησλ εξγαζηψλ ησλ. Σελ. 12

16 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ 5. ΝΟΜΟ 6164 της 22 Ηοσν./10 Ηοσλ (ΦΔΚ Α 215) Πεξί εθδφζεσο δειηίνπ θαη θσδίθσλ λνκνζεζίαο Π.Ν. Άξζξ.1.-Ώπφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ νη αθνξψληεο ηελ Ναπηηθήλ Τπεξεζίαλ λφκνη κεηά ησλ αηηηνινγηθψλ εθζέζεσλ απηψλ θαη ηα Α/ηα ζα δεκνζηεχσληαη εηο δειηίνλ θαινχκελνλ "Αειηίνλ Ναπηηθήο Τπεξεζίαο" (Α.Ν.Τ.) εηο ζρήκα Βθεκεξίδνο Κπβεξλήζεσο. Βηο ην απηφ Αειηίνλ ζα δεκνζηεχσληαη αη Τπνπξγηθαί απνθάζεηο θαη δηαηαγαί αη έρνπζαη γεληθψηεξνλ θαη κφληκνλ ραξαθηήξα σο θαη αη κφληκνλ έρνπζαη ραξαθηήξα γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Ν. πκβνχινπ Τπ. Ναπηηθψλ. Άξζξ.2.-Σν "Αειηίνλ Ναπηηθήο Τπεξεζίαο" ζα εθδίδεηαη κεξίκλε ηνπ Γ.Β.Ν. (Α/ζηο Ώ θαη Σκήκα Οξγ. Αηαηάμεσλ) θαηά ηξηκελίαλ. Δ ηξηκελία αχηε δχλαηαη φκσο λα ζπληνκεχεηαη ή επηκεθχληαη αλαιφγσο ηεο πξνο δεκνζίεπζηλ χιεο. Άξζξ.3.-Σα ελ ησ Α.Ν.Τ. δεκνζηεπφκελα Α/ηα ζα αξηζκνινγνχληαη θαζ φινλ ην αξρφκελνλ απφ 1εο Εαλνπαξίνπ έηνο θαη αχμνληα αξηζκφλ παξαπιεχξσο ηνπ νπνίνπ ζα ηίζεηαη ν αξηζκφο ηνπ Νφκνπ δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ην Α/κα εμεδφζε. Βηο Α/ηα εθδηδφκελα πξνο ηξνπνπνίεζηλ εηέξσλ πθηζηακέλσλ Α/ησλ παξά ηνλ αξηζκφλ απηφλ ζα ηίζεηαη ε θξάζηο "ηξνπνπνίεζηο Α/ηνο αξ. έ- ηνπο ". Άξζξ.4.-Σν Α.Ν.Τ. εθηππνχκελνλ εηο ην Βζληθφλ Σππνγξαθείνλ ζα παξέρεηαη πξνο ρξήζηλ ησλ Ν. Τπεξεζηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Αεκνζίσλ Ώξρψλ, εηο δε αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο θαη ηδηψηαο ζα ρνξεγήγηαη είηε επί ζπλδξνκή είηε επί πιεξσκή ηεο αμίαο εθάζηνπ θπιιαδίνπ, θαηαηεζεηκέλσλ ακθνηέξσλ εηο ην Αεκφζηνλ Σακείνλ. πλδξνκαί θαη δηαηηκήζεηο νξίδνληαη παξά ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Β.Ν.). Άξζξ.5.-Πξνο δηεπθφιπλζηλ ησλ Ν. Τπεξεζηψλ εηο ηελ παξαθνινχζεζηλ θαη αλεχξεζηλ ησλ ηζρπνπζψλ νξγαληθψλ δηαηάμεσλ ζα εθδίδσληαη εθάζηνηε κεξίκλε ηνπ Γ.Β.Ν. (Α/ζηο Ώ θαη Σκήκα Οξγ. Αηαηάμεσλ) ηεχρε απηνηειή ππφ ηελ νλνκαζίαλ "Ναπηηθνί Κψδηθεο" (Ν.Κ.) εηο ζρήκα 1/8. Έθαζηνλ ηεχρνο ηνπ Κψδηθνο πεξηιακβάλεη ηαο ηζρπνχζαο δηαηάμεηο ηαο αθνξψζαο έλα θιάδνλ ηεο Ν. Τπεξεζίαο, ή κίαλ θαηεγνξίαλ δηαηάμεσλ, εηο ην εμψθπιινλ δε απηνχ αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία κέρξη ηεο νπνίαο είλαη ελήκεξνλ. Ώη δηαηάμεηο αη πεξηιακβαλφκελαη εηο έθαζηνλ ηεχρνο δχλαληαη λα δηαηάζζσληαη ζπζηεκαηηθψο δηαηξνπκέλνπ εθάζηνπ ηεχρνπο εηο Κεθάιαηα ή Σκήκαηα, ηεξνπκέλεο φκσο θαηά ην δπλαηφλ ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ηεο εθδφζεσο ησλ δηαηάμεσλ. 37.Ώ.γ.5 Βάλ Κεθάιαηα ή Σκήκαηά ηηλα, νιφθιεξα πεξηιακβάλσληαη εηο έηεξνλ εθδνζέλ ηεχρνο, γίλεηαη ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη κφλνλ κλεία ηνπ ηεχρνπο εηο φ ηα Κεθάιαηα ηαχηα ή ηα Σκήκαηα αλεπξίθνληαη. Άξζξα φκσο κεκνλσκέλα επαλαιακβάλνληαη νιφθιεξα, έζησ θαη αλ πεξηιακβάλσληαη εηο έηεξνλ εθδνζέλ ηεχρνο. Βηο έθαζηνλ ηεχρνο Ν. Κσδίθσλ πξνηάζζνληαη αλαιπηηθφο θαη αιθαβεηηθφο πίλαμ ησλ πεξηερνκέλσλ. Βηο ηα εθδηδφκελα ηεχρε Ν. Κσδίθσλ εθηππνχηαη κφλνλ ε δεμηά ζειίο εθάζηνπ θχιινπ, ηεο άιιεο παξακελνχζεο ιεπθήο ίλα ρξεζηκνπνηεζή δηα κεηαγελεζηέξαο πξνζζήθαο ή δηνξζψζεηο. Μεηαβνιαί επεξρφκελαη εηο ηαο δηαηάμεηο ηαο πεξηερνκέλαο εηο εθδνζέλ ηεχρνο Ν. Κσδίθσλ εθηππνχληαη θαηαιιήισο θαη δηαλέκνληαη πξνο δηφξζσζηλ ή ζπκπιήξσζηλ ηνπ ηεχρνπο ηνχηνπ. Βάλ ηεχρνο ηη ιφγσ πνιιψλ δηνξζψζεσλ ή πξνζζεθψλ θαζίζηαηαη δχζρξεζηνλ, ην Γ.Β.Ν. νξίδεη αλ ζα εθδνζή λένλ ηεχρνο θαηαξγνχλ ην πθηζηάκελνλ ή ζπκπιεξσκαηηθφλ ηνηνχηνλ, αξηζκνινγνχκελνλ θαηαιιήισο. Άξζξ.6.-Βθηφο ησλ Ν. Κσδίθσλ εθδίδεηαη κεξίκλε ηνπ Γ.Β.Ν. (Σκήκα Οξγαληθψλ Αηαηάμεσλ) Γεληθφλ Βπξεηήξηνλ πεξηιακβάλνλ θαη αιθαβεηηθήλ δηάηαμηλ χιεο πάζαο ηαο αθνξψζαο ην Π. Ναπηηθφλ νξγαληθάο δηαηάμεηο. Άξζξ.7.-"Δ ζχλαμηο ησλ Αειηίσλ Ν. Τπεξεζίαο, Σεπρψλ Ν. Κσδίθσλ θαη επξεηεξίσλ αλαηίζεηαη ππφ ηνπ Γ.Β.Ν. εηο θαηαιιήινπο Ώμησκαηηθνχο επί ακνηβή θαζνξηδνκέλε εθάζηνηε δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ ησλ Ναπηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ". Δ εληφο παξάγξαθνο αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ Ν.Α. 443/1947. Σα εθδηδφκελα ηεχρε Ν. Κσδίθσλ θαη Γεληθφλ Βπξεηήξηνλ ζα παξέρσληαη πξνο ρξήζηλ ησλ Ν. Τπεξεζηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Αεκνζίσλ Ώξρψλ, εηο δε αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο θαη ηδηψηαο επί πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαηαηηζεκέλεο εηο ην Αεκνζίνλ Σακείνλ επί ηε βάζεη δηαηηκήζεσο νξηδνκέλεο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Β.Ν.). Άξζξ.8.-Αη Τπνπξγηθήο απνθάζεσο θαζνξίδεηαη ε αξκνδηφηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Ώλσηέξσλ Ν. Αηνηθήζεσλ επί ηεο εθδφζεσο εγθπθιίσλ δηαηαγψλ, ηα ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ πξν ηεο δεκνζηεχζεσο απηψλ εηο ην Α.Ν.Τ. σο θαη πάζα πξνο εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ιεπηνκέξεηα. Σελ. 13

17 37.Ώ.γ ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αριθ. 443 της 23/29 Οκτ (ΦΔΚ Α 235) Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Νφκ. 6164/1934 "πεξί εθδφζεσο Αειηίνπ θαη Κσδίθσλ Ννκνζεζίαο ΐ.Ν". 7. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ της 3/7 Φεβρ (ΦΔΚ Α 37) Πεξί εληχπσλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ. Πξνηάζεη ηνπ Δκεηέξνπ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγνχ απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Γεληθή Αηάηαμηο Άξζξ.1.-Σα πάζεο θχζεσο έληππα ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ, η αλαγθαηνχληα πξνο δηεμαγσγήλ ηεο ηξερνχζεο ππεξεζίαο απηνχ, δηέπνληαη, σο πξνο ηελ θαζηέξσζηλ, ηνλ ηχπνλ, ηελ εθηχπσζηλ ηνχησλ θαη ηνλ δη απηψλ εθνδηαζκφλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΐ.Ν., ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Καζηέξσζηο θαη ηχπνο Άξζξ.2.-1.Δ επίζεκνο θαζηέξσζηο θαη ν ηχπνο πάλησλ ησλ ελ ησ ΐ.Ν. ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληχπσλ γίλνληαη απνθιεηζηηθψο δη εγθπθιίσλ δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ εθδηδνκέλσλ: α)τπνρξεσηηθψο πξνο ζπκκφξθσζηλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ Νφκσλ ή ΐ.Α/ησλ πξνβιεπνπζψλ ηελ ρξεζηκνπνίεζηλ σξηζκέλσλ εληχπσλ. β)καηά ηαο εθάζηνηε αλάγθαο θαη πξνο δηεμαγσγήλ ηεο ηξερνχζεο ππεξεζίαο. 2.Ώη ππεξεζίαη ηνπ ΐ.Ν. δχλαληαη λα πξνηείλσζη εηηνινγεκέλσο ηελ θαζηέξσζηλ εληχπνπ, ην αλαγθαίνλ θαη ρξήζηκνλ ηνπ νπνίνπ ήζεινλ δηαπηζηψζεη εθ ηεο δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο, δη ηεξαξρηθήο αλαθνξάο πξνο Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ, ππνβάιινπζαη θαη ππνδείγκαηα ελ ζρεδίσ κε δηαζηάζεηο αληαπξνθξηλνκέλαο εηο ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ εληχπνπ. 3.Αηα ηελ θαζηέξσζηλ θαη ηνλ ηχπνλ εληχπνπ ηηλφο κειεηψληαη ηδηαηηέξσο: α)δ δπλαηφηεο ζπκπηχμεσο απηνχ πξνο έηεξνλ πθηζηάκελνλ, επί ζθνπψ ηεο κεηψζεσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληχπσλ. β)σν ζχκθσλνλ ηνπ λνκίκνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληχπνπ πξνο ηαο ηπρφλ πθηζηακέλαο δηαηάμεηο, πεξί σλ ε αλσηέξσ παξ. 1α, σο θαη πξνο ηαο πεξί αιιεινγξαθίαο ηνηαχηαο. Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Ώλαζεψξεζηο θαη θαηάξγεζηο Άξζξ.3.-1.Αηα ηελ αλαζεψξεζηλ θαη θαηάξγεζηλ πθηζηακέλνπ εληχπνπ, ηζρχνπζηλ αη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ. 2.Σα θαηαξγνχκελα απφξξεηα ή εκπηζηεπηηθά έληππα ηνπ άξζξ. 5 παξ. Εδ ηνπ παξφληνο, παξαδίδνληαη επί απνδείμεη ππφ ησλ ππεξεζηψλ ΐ.Ν. εηο Αηεχζπλζηλ Ν. Ώπνζεθψλ - ηκήκα εληχπσλ ΐ. Ναπζηάζκνπ ήηηο πξνβαίλεη εηο ηελ δηα ππξφο θαηαζηξνθή ησλ, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ. Καηεγνξίαη εληχπσλ θαη αξηζκνιφγεζηο Ώξζξ.4.-Σν ζχλνινλ ησλ ππφ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2 εληχπσλ, θαηαλέκεηαη εηο ηαο θάησζη θαηεγνξίαο, κε ηελ αληίζηνηρνλ εθάζηεο αξηζκνιφγεζηλ: Έληππα Πξνζσπηθνχ (Αηνηθεηηθά - Πεηζαξρηθά - Κίλεζηο) 1-99 " Ναπηηιίαο Καηεπζχλζεσο " πλελλνήζεσο " Ππξνβνιηθνχ " Τθάισλ πισλ " Διεθηξηζκνχ " Ραδηνεληνπηζκνχ " Ώλζππνβξπρηαθήο " Μεραλψλ " Βπηκειεηεηαθά (Σξνθνδνζία-Εκαηηζκφο-θεχε-ρξεκαηηθαί δνζνιεςίαη θιπ " Τγεηνλνκηθά " Ν. Αηθαηνζχλεο " Ώιιεινγξαθίαο " ηξαηνινγηθά " Τιηθψλ " Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ " Σερληθψλ Βθνξηψλ θαη πλεξγείσλ " Βθπαηδεχζεσο " Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Φπραγσγίαο " Υεκείνπ " Ώπηνθηλήησλ " Αεκνζίσλ Ν. Έξγσλ " Βπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Φπρνηερληθά θιπ.) " Τδξνγξαθίαο " Φάξσλ " Αηάθνξα Σελ. 14

18 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Υαξαθηεξηζηηθά εληχπσλ Άξζξ.5.-1.Έθαζηνο ηχπνο, εγθεθξηκέλνπ εληχπνπ θέξεη εθηππσκέλα ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: α)σν ςεθίνλ «Β» (Έληππνλ) θαη παξ απηψ ηνλ αχμνληα αξηζκφλ ηνπ εληχπνπ. β)σνλ ηίηινλ, φζηηο αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ θαηά πεξηερφκελνλ πξννξηζκφλ ηνπ εληχπνπ. γ)σελ δηαηαγήλ ηεο θαζηεξψζεσο θαη ηπρφλ ην έηνο ηεο ηειεπηαίαο αλαζεσξήζεσο ηνπ εληχπνπ θαη δ)σαο ιέμεηο «Βκπηζηεπηηθφλ» ή «Ώπφξξεηνλ» κφλνλ ηα έληππα εθείλα, άηηλα, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ, ραξαθηεξίδνληαη σο ηνηαχηα, θαη πξν ηεο ππφ ησλ Τπεξεζηψλ ζπκπιεξψζεσο ή ππνβνιήο ησλ. ε)βηο έληππα θαζηζηάκελα εκπηζηεπηηθά ή απφξξεηα κεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ε αληίζηνηρνο έλδεημηο ηίζεηαη δηα ζθξαγίδνο ηεο Τπεξεζίαο. 2. Βπί πιένλ ησλ αλσηέξσ, έθαζηνλ έληππνλ δχλαηαη λα θέξε ζαθείο ελδείμεηο θαη νδεγίαο πεξί ηξφπνπ ζπκπιεξψζεσο, ρξεζηκνπνηήζεσο θαη ππνβνιήο ηνπ. Υξεζηκνπνίεζηο εληχπσλ Άξζξ.6.-1.Ώπαγνξεχεηαη απνιχησο ε ελ ησ ΐ.Ν. ρξεζηκνπνίεζηο εληχπνπ: α)με επηζήκσο θαζηεξσκέλνπ, ζπκθψλσο πξνο ην άξζξ.2 ηνπ παξφληνο. β)αη εηέξνλ πξννξηζκφλ εθείλνπ δηα ηνλ νπνίνλ εμεδφζε. 2.Ώη πεξηνδηθαί αλαθνξαί θαη ηα ινηπά ππνβαιιφκελα έληππα, απνζηέιινληαη άλεπ εηέξνπ εγγξάθνπ, αλαγξαθνκέλσλ επί ηνχησλ ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή Φαθέιινπ, ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ ηφπνπ εθδφζεψο ησλ θαη ηεο Ώξρήο πξνο ελ ηαχηα ππνβάιινληαη. 3. Δ εηδηθσηέξα ρξεζηκνπνίεζηο εθάζηνπ εληχπνπ ελεξγείηαη ζπκθψλσο πξνο ηαο ηπρφλ ελ απηψ νδεγίαο, πεξί σλ ην άξζξ.5 παξ.2 ηνπ παξφληνο, θαη ηαο δηαηαγάο θαη νδεγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, ελ ζπλδπαζκψ πξνο ηαο πεξί αιιεινγξαθίαο ησλ Ν. Ώξρψλ δηαηάμεηο. Βθηχπσζηο Αηαρείξηζηο Άξζξ.7.-1.Ώη εθηππψζεηο θαη αλαηππψζεηο ησλ επηζήκσο θαζηεξσζέλησλ εληχπσλ ελεξγνχληαη κεξίκλε ηεο αξκνδίαο πξνο ηνχην Αηεπζχλζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, ήηηο είλαη θαη αξκνδία δηα ηνλ έγθαηξνλ αλεθνδηαζκφλ ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκαηνο Βληχπσλ ΐ. Ναπζηάζκνπ. 2.Άπαληα ηα νπσζδήπνηε εθηππνχκελα θαηά ηελ πξνεγνχκελελ παξάγξαθνλ έληππα, είηε ηαχηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθ απαζψλ ησλ Τπεξεζηψλ ΐ.Ν. είηε ππφ κηαο κφλνλ, παξαδίδνληαη θαλνληθψο θαη ελ ησ ζπλφισ ησλ εηο ηελ Αηεχζπλζηλ Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐ.Ναπζηάζκνπ, ήηηο είλαη απνθιεηζηηθψο αξκνδία δηα ηελ δηαρείξηζηλ. 3.Δ δηαθχιαμηο θαη δηαρείξηζηο ησλ εκπηζηεπηηθψλ θαη απνξξήησλ εληχπσλ (Άξζξ.5 παξ.εδ ηνπ παξφληνο), ελεξγείηαη πξνζσπηθψο ππφ ηνπ Πξντζηακέλνπ Ώμησκαηηθνχ ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκαηνο Βληχπσλ ΐ.Ναπζηάζκνπ). 4.Δ Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ ππνβάιιεη ηελ πξψηελ εθάζηνπ κελφο πξνο Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ αλαθνξάλ δηαρεηξίζεσο εληχπσλ πξνεγνπκέλνπ κελφο πεξηιακβάλνπζαλ θαη ηαο ελδείμεηο παξαγγειηψλ άξζξ.9 ηνπ παξφληνο. Βπξεηήξηνλ Βληχπσλ Άξζξ.8.-Πξνο ελεκέξσζηλ επί ησλ ελ ρξήζεη εληχπσλ ελ ησ ΐ.Ν. θαη ησλ ππνβαιινκέλσλ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ αη Τπεξεζίαη ΐ.Ν. δένλ λα είλαη εθνδηαζκέλαη δη Βπξεηεξίνπ Βληχπσλ ΐ.Ν. ελεκεξσκέλνπ βάζεη ησλ εθάζηνηε θνηλνπνηνπκέλσλ ζρεηηθψλ δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. Βθνδηαζκφο ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ Σκήκαηνο Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ Άξζξ.9.-Δ Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ- Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ-κεξηκλά εθάζηνηε δηα ηνλ έγθαηξνλ αλεθνδηαζκφλ ηεο θαη δη αλάγθαο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζνξηδνκέλνπ εθάζηνηε ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. Πξνο ηνχην πξν ηεο πξνβιεπνκέλεο εμαληιήζεσο θαζηεξσκέλνπ ηηλφο εληχπνπ, ε Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ πξνβαίλεη εηο ηελ πξνο παξαγγειίαλ εηζήγεζηλ πξνο Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ δηα ηεο ζπκπιεξψζεσο ηεο νηθείαο πξνο ηνχην ζηήιεο ηεο ππνβαιινκέλεο αλαθνξάο δηαρεηξίζεσο θαηά ην άξζξ.7 παξ.4 ηνπ παξφληνο. Βθνδηαζκφο ησλ Τπεξεζηψλ ΐ.Ν. 37.Ώ.γ.7 Άξζξ Ώη Τπεξεζίαη ΐ.Ν. εθνδηάδνληαη δηα ησλ πάζεο θχζεσο εληχπσλ ζπλνιηθψο αλά εμάκελνλ θαη δη απάζαο ηαο Βπηζηαζίαο, Αηεπζχλζεηο θιπ. βάζεη εληχπνπ αηηήζεψο ησλ, ππνβαιινκέλεο πξνο ηνλ Ώξρεγφλ ΐ.Ναπζηάζκνπ. 2.Σα αλαινγνχληα δηα ηαο αλάγθαο εθάζηεο Τ- πεξεζίαο ΐ.Ν. έληππα θαζνξίδνληαη ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ. 3.Ώη Τπεξεζίαη ΐ.Ν. εθνδηάδνληαη δη εληχπσλ βάζεη ησλ θαζνξηζζεηζψλ δη απηάο πνζνηήησλ κεησκέλσλ εθάζηνηε θαηά ηα ηπρφλ πθηζηάκελα ππφινηπα εθ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εθνδηαζκνχ ησλ. Βλ πεξηπηψζεη αηηήζεσο πνζνηήησλ πιένλ ησλ θαζσξηζκέλσλ ζπλππνβάιιεηαη εηηνινγεκέλε αλαθνξά, εθ εο απνθαζίδεη ην Τπνπξγείνλ Ναπηηθψλ εάλ πξφθεηηαη πεξί παγίαο απμήζεσο ή ν Ώξρεγφο ΐ.Ναπζηάζκνπ εάλ πξφθεηηαη πεξί παξνδηθήο αλάγθεο. Σελ. 15

19 37.Ώ.γ.8 4.Δ Αηεχζπλζηο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ εθ φζνλ δηαζέηεη ηα αηηνχκελα σο άλσ έληππα ρνξεγεί ηαχηα βάζεη ησλ θαζνξηζζεηζψλ πνζνηήησλ ή ησλ επί πιένλ ή έιαηηνλ αηηεζεηζψλ ηνηνχησλ θαηά ηελ παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βλ ειιείςεη εθνδηάδεη ηαο Τπεξεζίαο ηαχηαο κεηαγελεζηέξσο βάζεη ησλ λέσλ αηηήζεσλ εηδνπνηνχζα απηάο ζρεηηθψο άκα ησ εθνδηαζκψ ηεο. Μεηαιινγξαθηθαί πιάθεο (θιηζέ) θιπ. Άξζξ Ώη κεηαιινγξαθηθαί πιάθεο, ηα δηαθαλή ζρέδηα θιπ. ησλ πάζεο θχζεσο εληχπσλ θπιάζζνληαη ππφ ηεο Αηεπζχλζεσο Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ θαη ζπληεξνχληαη επηκειψο. 2.Βθ φζνλ ε εθηχπσζηο ησλ εληχπσλ εγέλεην εηο ηδησηηθφλ ηππνγξαθείνλ ηα δε «θιηζέ» θιπ. έρνπζη θαηαζθεπαζζή ππφ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηνχηνπ ηφηε, θαηά ηελ αλάζεζηλ ηεο παξαγγειίαο εηο απηφ ηίζεηαη σο φξνο ε κεηά ηελ εθηχπσζηλ παξάδνζηο ηνχησλ (κεξίκλε ηεο αξκνδίαο Βπηηξνπήο) εηο ηελ Αηεχζπλζηλ Ναπηηθψλ Ώπνζεθψλ-Σκήκα Βληχπσλ ΐαζηιηθνχ Ναπζηάζκνπ πξνο θχιαμηλ. Καηαξγνχκελαη δηαηάμεηο Άξζξ.12.-Ώπφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: 1.Σν άξζξ.1 ηνπ Α «πεξί αιιεινγξαθίαο ησλ Ν. Ώξρψλ» (ΦΒΚ 370 Ώ/1929) σο ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη ζήκεξνλ. 2.Σν Α. ηεο «πεξί εληχπσλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηο ην Π.Ν.» (ΦΒΚ 318 Ώ/1931). 3.Σν άξζξ.29 ηνπ Α. ηεο «πεξί εθηππψζεσο δηαρεηξίζεσο θιπ. βηβιίσλ θαη εληχπσλ ηεο Ν. Τπεξεζίαο» (ΦΒΚ 316/Ώ/1932) θαη 4.Πάζα εηέξα δηάηαμηο ζρεηηθή πξνο ηα ζέκαηα ηνπ άξζξ.1 ηνπ παξφληνο. Βηο ηνλ απηφλ επί ησλ Ναπηηθψλ Τπνπξγφλ αλαηίζεκελ ηελ δεκνζίεπζηλ θαη εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο Α/ηνο. 8. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αριθ της 5/19 Γεκ.1957 (ΦΔΚ Β 325) Πεξί ζπληάμεσο, εθηππψζεσο θαη δηαρεηξίζεσο, ησλ βηβιίσλ θαη Βγρεηξηδίσλ ηνπ ΐ. Ναπηηθνχ. Έρνληεο ππ φςηλ: α)σα άξζξ.15 (παξ.3β) θαη 25 (παξ.1β θαη 2) ηνπ Ν.Α.2387/1953 «πεξί Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Ώλσηάηεο Αηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ (ΦΒΚ 108 Ώ/1953). Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ β)γλψκελ ηνπ Ώλσηάηνπ Ναπηηθνχ πκβνπιίνπ (πξαθη.6/15 Μαξη.1957). γ)πξφηαζηλ ηνπ Ώξρεγνχ Γ.Β.Ν. δ)γλψκελ ηνπ Ώξρεγνχ Γ.Β.Β. Θ.Ώ. ε)σν άξζξνλ κφλνλ (πεξίηπη.δ ) ηνπ απφ ΐ.Α. «πεξί εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Ώ/Γ. Β.Ν. ηνπ ππνγξάθεηλ έγγξαθα θαη ινηπάο δηνηθεηηθάο πξάμεηο αξκνδηφηεηνο Τ.ΒΘ.Ώ. (ΦΒΚ 152 Ώ/1956), σο ηνχην ζπλεπιεξψζε ππφ ηνπ απφ ΐ.Α/ηνο «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ ΐ.Α/ηνο «πεξί εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Ώ/Γ.Β.Ν. ηνπ ππνγξάθεηλ έγγξαθα θιπ. θαη αλαζέζεσο εηο ηνλ αλαπιεξσηήλ Ώ/Γ.Β.Ν. ηεο εμνπζίαο ηνπ ππνγξάθεηλ παξαιιήισο έγγξαθα θιπ.» (ΦΒΚ 10 Ώ/1957) απνθαζίδνκελ: Αηαηαγή ζπληάμεσο βηβιίνπ ηεο Ναπηηθήο Τπεξεζίαο Άξζξ Ο Τπνπξγφο ηεο Βζληθήο Ώκχλεο πξνηάζεη ηνπ Γ.Β.Ν. αλαζέηεη εηο θαηάιιεινλ πξφζσπνλ νηνλδήπνηε ή επηηξνπήλ εθ θαηαιιήισλ πξνζψπσλ ηελ ζχληαμηλ βηβιίσλ ή εγρεηξηδίσλ ρξεζίκσλ δηα ην ΐ.Ν. σο θαη ηελ Βκπνξηθήλ Ναπηηιίαλ εθ φζνλ ε έιιεηςηο ηνηνχηνπ είλαη αηζζεηή θαη δελ πιεξνχηαη εθ ησλ ππαξρφλησλ βηβιίσλ. Σα νχησ ζπληαζζφκελα βηβιία είλαη ή πξσηφηππα ή κεηαθξάζεηο μέλσλ. 2.Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπγγξαθήο ή κεηαθξάζεσο βηβιίσλ ε πξνο Τπνπξγφλ Βζληθήο Ώκχλεο πξφηαζηο ηνπ Γ.Β.Ν. δένλ φπσο ππνβάιιεηαη κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηνπ αξκνδίνπ θαζ χιελ Κιάδνπ Γ.Β.Ν. πξνθεηκέλνπ δε πεξί εθπαηδεπηηθψλ θεηκέλσλ θαη κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηεο νηθείαο ρνιήο. 3.Βηο ηελ δηαηαγήλ πεξί ζπληάμεσο ηνπ βηβιίνπ δχλαηαη λα ηίζεηαη ρξνληθφλ φξηνλ απνπεξαηψζεσο ζπληάμεσο σο θαη λα ιεθζψζηλ ππ φςηλ σξηζκέλαη πεγαί ή άιια ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα. 4.Πίλαμ πεξηερνκέλσλ ελ γεληθαίο γξακκαίο, σο θαη ν ζθνπφο θαη ε ρξεζηκφηεο ηνπ βηβιίνπ δένλ ζαθψο λα θαζνξίδσληαη ελ ηε δηαηαγή ηαχηε. 5.Βπίζεο ν Τπνπξγφο Βζληθήο Ώκχλεο πξνηάζεη ηνπ Γ.Β.Ν. αλαζέηεη εηο θαηάιιεινλ πξφζσπνλ ζηξαηησηηθφλ ή πνιηηηθφλ ηελ παξαθνινχζεζηλ ηεο εθηππψζεσο ησλ βηβιίσλ. Σελ. 16

20 Έληππα θαη ΐηβιηνζήθεο Ναπηηθνχ Έγθξηζηο θαη εθηχπσζηο ζπληαρζέληνο βηβιίνπ Άξζξ.2.-1.Σα νχησ ζπληαζζφκελα βηβιία ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλα εηο ηξηπινχλ εηο Γ.Β.Ν. Σαχηα δένλ λα είλαη γεγξακκέλα εηο γιψζζαλ αλάινγνλ πξνο ηελ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ. 2.Ώλαιφγσο ηνπ ππφ ηνπ βηβιίνπ πξαγκαηεπνκέλνπ ζέκαηνο δηαβηβάδεηαη ηνχην εηο αξκφδηνλ Κιάδνλ Γ.Β.Ν. δηα ζπκθσλίαλ θαη πξφηαζηλ νλνκάησλ αμησκαηηθψλ πξνο ζπγθξφηεζηλ Βπηηξνπήο ηειηθήο θξίζεσο ηνπ βηβιίνπ. «3.Μεηά ηελ θξίζηλ ππφ ηεο σο άλσ Βπηηξνπήο θαη ππνβνιήλ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, ην ΓΒΝ απνθαζίδεη ηειηθψο θαη δηαηάζζεη ηελ εθηχπσζίλ ηνπ, εθδηδνκέλεο ζρεηηθήο απνθάζεσο. 4.Σαπηνρξφλσο κε ηελ έθδνζηλ ηεο Τπνπξγηθήο Ώπνθάζεσο πξνθαιείηαη δηαηαγή ΓΒΝ θαζνξίδνπζα ηνλ αξηζκφλ ησλ αληηηχπσλ, ηελ θαηάηαμηλ ηνπ βηβιίνπ εηο ηελ θαηεγνξίαλ απνξξήηνπ ή εκπηζηεπηηθνχ θιπ. ζπκθψλσο ησ άξζξ.8 σο θαη ην ππφδεηγκα εθηππψζεσο ζπκθψλσο ησ άξζξ.9». Ώη παξ.3-4 αληηθαηεζηάζεζαλ σο άλσ δηα ηεο ππ αξηζ ηεο 10/21 Ννεκ.1958 απνθ. Τπ. Βζλ. Ώκχλεο (ΦΒΚ ΐ 313). Ώκνηβαί ζπγγξαθέσλ, κειψλ θξηηηθήο Βπηηξνπήο θαη επηζηαηνχλησλ ηελ εθηχπσζηλ. Άξζξ.3.-1.Ώη ακνηβαί ησλ ζπγγξαθέσλ, κεηαθξαζηψλ, κειψλ θξηηηθήο Βπηηξνπήο θαη επηζηαηνχλησλ ηελ εθηχπσζηλ, θαζνξίδνληαη δη εηδηθήο απνθάζεσο, ζπκθψλσο πξνο ηαο νηθίαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκ.2440/ Ώπηαί θαηαβάιινληαη κεηά ηελ έθδνζηλ ππφ Γ.Β.Ν. ηεο δηαηαγήο εθηππψζεσο ηνπ βηβιίνπ ή κεηά ηελ εθηχπσζηλ απηνχ. 3.Χο κέηξνλ δηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ ιακβάλεηαη ην ηππνγξαθηθφλ θχιινλ, ήηνη ελ δεθαεμαζέιηδνλ, δηαζηάζεσλ ράξηνπ 1/16 ηνπ 70 Υ Πξνθεηκέλεο επαλεθδφζεσο βηβιίνπ ηηλφο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο, βειηηψζεσο ή ζπκπιεξψζεσο θιπ. ηεο χιεο απηνχ ν ζπγγξάςαο δηθαηνχηαη ηνπ εκίζενο ηεο σο αλσηέξσ θαζσξηζκέλεο ζπγγξαθηθήο ακνηβήο. Κπξηφηεο βηβιίσλ-βπζχληαη Άξζξ.4.-1.Σα ζπκθψλσο ηνηο αλσηέξσ άξζξνηο εγθξηζέληα βηβιία πεξηέρνληαη εηο ηελ νξηζηηθήλ θπξηφηεηα ηνπ Αεκνζίνπ θαη εθηππνχληαη ππφ ηνπ ΓΒΝ εηο Σππνγξαθείνλ ΐ.Ν. ή εηο ηδησηηθφλ Σππνγξαθείνλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ. Σεο εθηππψζεσο ηνπ βηβιίνπ πξνεγείηαη έγγξαθνο παξαίηεζηο ηνπ ζπγγξαθέσο εθ παληφο δηθαηψκαηφο ηνπ επί ηεο πλεπκαηηθήο απηνχ εξγαζίαο. 2.Σελ επζχλελ ηεο αθξηβείαο ησλ πεξηερνκέλσλ θιπ. ησλ ηνηνχησλ βηβιίσλ θέξεη ν ζπγγξαθεχο θαη ε νξηζζείζα δη απηά θξηηηθή Βπηηξνπή. 3.Βάλ θαηά ηελ εθηχπσζηλ βηβιίνπ ηηλφο παξεηζδχζσζη ζνβαξά ηππνγξαθηθά ιάζε, εμ ακειείαο ηνπ επηζηαηνχληνο ιφγσ ησλ νπνίσλ ήζειε δηαηαρζή αλαηχπσζηο θχιινπ ή θχιισλ ηηλψλ, πιελ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ δχλαηαη λα επηβιεζή εηο ηνχηνλ θαη ε ππνρξέσζηο ηεο αληηθαηαζηάζεσο ηνπ θαηαζηξαθέληνο πιηθνχ σο θαη ε θαηαβνιή πάζεο εηέξαο εθ ηεο δεκίαο πξνζειζνχζεο δαπάλεο ηνπ Αεκνζίνπ. Μέξηκλα εθηππψζεσο θαη βηβιηνδεζίαο Άξζξ.5.-1.α)Δ κέξηκλα ηεο εθηππψζεσο θαη βηβιηνδεζίαο ησλ ζπκθψλσο ηνηο πξνεγνπκέλνηο άξζξνηο εγθξηζέλησλ βηβιίσλ αλαηίζεηαη εηο ηνλ Γ Κιάδνλ Γ.Β.Ν. κεξίκλε ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη θαη αη ζρεηηθαί πξνο ην Σππνγξαθείνλ ηνπ ΐ.Ν. Αηαηαγαί δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. β)βλ ε πεξηπηψζεη ην Σππνγξαθείνλ ΐ.Ν. ιφγσ θφξηνπ εξγαζηψλ ή άιιεο αηηίαο δελ δχλαηαη λα αλαιάβε ηελ εθηέιεζηλ ηηλψλ εθ ησλ σο άλσ εξγαζηψλ ν Γ Κιάδνο απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Β Κιάδνλ ίλα νχηνο πξνβή εηο ηαο πεξαηηέξσ ελεξγείαο δηα ηελ αλάζεζηλ ησλ εθηππσηηθψλ ή βηβιηνδεηηθψλ ηνχησλ εξγαζηψλ εηο ηδησηηθφλ ηππνγξαθείνλ θαη ηελ δηάζεζηλ ησλ απαηηνπκέλσλ πηζηψζεσλ. 2.Καη εμαίξεζηλ ησλ αλσηέξσ ε Α/λζηο ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εθηππψζεσο ησλ αγγειηψλ ησλ Ναπηηιινκέλσλ εξρνκέλε απ επζείαο εηο ζπλελλφεζηλ κεηά ηεο Α/λζεσο Εζηνξηθήο Τπεξεζίαο ΐ.Ν. (Σππνγξαθείνλ ΐ.Ν.). 3.Χο πξνο ηαο εηδηθάο εθδφζεηο ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο πεξί σλ πξνβιέπεη ην άξζξ.15 ηνπ Νφκ.4559/1930, ε ππεξεζία αχηε κεηά ηελ έγθξηζηλ ησλ βηβιίσλ ή ζπγγξακκάησλ πξνβαίλεη εηο ηελ εθηχπσζηλ ηνχησλ, ησλ απαηηνπκέλσλ δαπαλψλ θαηαβαιινκέλσλ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηνλ πξνυπνινγηζκφλ ηνπ νπνίνπ βαξχλνπλ σο εηδηθψο πξννξηδνκέλσλ δηα ηελ εθπαίδεπζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Αηαηίκεζηο ΐηβιίσλ 37.Ώ.γ.8 Άξζξ.6.-1.Σν Γ.Β.Ν. κεηά ην πέξαο ηεο εθηππψζεσο ησλ βηβιίσλ ιακβάλνλ ππφςε ηαο θαηαβιεζείζαο δαπάλαο ήηνη δαπάλαο εθηππψζεσο βηβιηνδεζίαο, πιηθνχ ελ γέλεη θαη ακνηβψλ ζπγγξαθέσλ, επηηξνπψλ θιπ. θαζνξίδεη δηα δηαηαγήο ηνπ ηελ ηηκήλ εθάζηνπ αληηηχπνπ. Σελ. 17

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Σ Ο Μ Ο 9 ( 38 Α ) Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α 1 Τπεξεζία Πνιηηηθήο Ώεξνπνξίαο 38.Κ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΘΕΜΑ α Τπεξεζία Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952 Τα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1187/81 (ΦΕΚ-201 Α') Θέμα: «Πεπί ηποποποιήζεωρ διαηάξεών ηινων ηος ςπ'απιθ.759/76 Π.Δ/ηορ.»

Ν. 1187/81 (ΦΕΚ-201 Α') Θέμα: «Πεπί ηποποποιήζεωρ διαηάξεών ηινων ηος ςπ'απιθ.759/76 Π.Δ/ηορ.» Ν. 1187/81 (ΦΕΚ-201 Α') Θέμα: «Πεπί ηποποποιήζεωρ διαηάξεών ηινων ηος ςπ'απιθ.759/76 Π.Δ/ηορ.» Άξζξνλ 1. Δηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 161/1975 «πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 Νφκνο 25 ηεο 16/21.4.1975: Πεξί ππνινγηζκνχ θαη ηξφπνπ εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ ΠΔΡΗ ΔΗΡΖΝΖ Έρνληεο ππ φςεη ηελ παξάγξαθνλ Η ηεο απφ 15 επηεκβξίνπ 1922 απνθάζεσο ηεο Δπαλαζηαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')

Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Θέμα : «Περί κσρώζεως ηης εν Νέα Υόρκη ηην 28 Σεπη. 1954 σπογραθείζης Διεθνούς Σσμβάζεως και ηοσ ζσνοδεύονηος ηαύηην παραρηήμαηος περί ηοσ καθεζηώηος ηων ανιθαγενών» 'Αξζξνλ πξψηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ:

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ APIΘ. 786/ΦΕΚ Α 101/21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζεο πκθσλίαο, κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, «πεξί ηεο νξηνζεηήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 1 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΡΘΡΟΝ 1νλ ύζηαζηο - θνπόο 1. Δπί ησ ζθνπψ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947

ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947 ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947 Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη ζπλεζπηζκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Ηηαιίαο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1947. Π Α Τ Λ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 'Άξζξν 1 : Γεληθέο Γηαηάμεηο 1. Ζ δηνίθεζε ησλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη θεθαιαίσλ σο θαη ην Ινγηζηηθφ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

(α) πξνζιακβάλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ Οξγαληζκψλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κέζσ πξνυπνινγηζκψλ

(α) πξνζιακβάλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ Οξγαληζκψλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κέζσ πξνυπνινγηζκψλ 35 κεηαθέξεηαη (α) πξνζιακβάλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ Οξγαληζκψλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κέζσ πξνυπνινγηζκψλ (β) αμηνινγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ή ηνλ Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 107/73 (ΦΕΚ 195Α/73) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. Γεληθέο Γηαηάμεηο ΑΡΘΡΟ 1. θνπφο - Γηάθξηζηο Αλαζηνιψλ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 107/73 (ΦΕΚ 195Α/73) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. Γεληθέο Γηαηάμεηο ΑΡΘΡΟ 1. θνπφο - Γηάθξηζηο Αλαζηνιψλ. -47-17. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 107/73 (ΦΕΚ 195Α/73) Πεξί Υνξεγήζεσο Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο εηο Δθέδξνπο ελ Δπηζηξαηεχζεη. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γεληθέο Γηαηάμεηο ΑΡΘΡΟ 1 θνπφο - Γηάθξηζηο Αλαζηνιψλ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) (Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία)

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) (Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία) ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) ΦΕΚ Α 217/28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1913 (Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία) Αη Απηώλ Μεγαιεηόηεηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο, ν Βαζηιεύο ησλ Διιήλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ. 2106574186 Φ.337.1/153301.2645 (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012) ΚΟΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έηος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Σέθηκε ζε ιζτύ: 14.06.1978 Ημ.Τπογραθής: 03.06.1978 Πεξί ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ), Μαξνύζη, 16-09-2009 ΑΠ. 532/115 ΑΠΟΦΑΣΗ Επηζηξνθή πνζώλ ζηελ εηαηξία FORTHNET ΑΕ από ηελ ΕΕΤΤ, ιόγσ πεξηνξηζκνύ, κε απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ, επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ. Η Εζληθή Επηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 1 Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 'Δρνληεο ππφςεη: 1. Σαο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 16, παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα