ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σμηματικό Facebook : ode-papei info+news

2 Ελεγκτική είναι ο κλάδοσ τθσ οικονομικισ των επιχειριςεων και εκμεταλλεφςεων που πραγματεφεται τουσ γενικοφσ κανόνεσ, όρουσ και προχποκζςεισ για τθν διενζργεια ελζγχου, ςε κάκε οικονομικι διαχείριςθ ξζνθσ περιουςίασ. Η ελεγκτικι εξετάηει τα εξισ κζματα: 1. Το αντικείμενο του ελζγχου, 2. Το υποκείμενο του ελζγχου, 3. Τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. 1. Το αντικείμενο του ελζγχου είναι θ οικονομικι διαχείριςθ ξζνθσ περιουςίασ οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. Για να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ θ οικονομικι διαχείριςθ πρζπει να απεικονίηεται λογιςτικϊσ. Βαςικοί ςκοποί ελζγχου είναι : Η πρόλθψθ κελθμζνων ι ακζλθτων λακϊν, απατϊν ( προλθπτικόσ ζλεγχοσ ). Η αποκάλυψθ, θ καταςτολι ακοφςιων ι εκοφςιων ςφαλμάτων και απατϊν (καταςταλτικόσ ζλεγχοσ ). Η πιςτοποίθςθ μετά από ςυςτθματικό ζλεγχο: 1. τθσ ακρίβειασ και τθσ αλικειασ οικονομικϊν καταςτάςεων, 2. τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ μιασ επιχείρθςθσ και 3. τθσ τρζχουςασ εςωτερικισ αξίασ των μετοχϊν ςυγκεκριμζνθσ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι για τθν διενζργεια του ελζγχου είναι: 2. Οι διοικοφντεσ και οι διευκυντζσ ςε μια οικονομικι μονάδα. 3. Οι μετόχοι και γενικά οι επενδυτζσ ςε μια οικονομικι μονάδα. 4. Οι πιςτωτζσ. 5. Οι μελλοντικοί επενδυτζσ. 6. Το κράτοσ. 1 Ε Λ Ι Δ Α

3 Το υποκείμενο του ελζγχου είναι δθλ. ποιά πρόςωπα διενεργοφν τον ζλεγχο και πιοά πρζπει να είναι τα προςόντα τουσ. Ο ελεγκτισ είναι το πρόςωπο που διενεργεί τον ζλεγχο, είναι απαραίτθτοσ για να εξαςφαλιςτεί θ ορκολογικι οργάνωςθ, θ λειτουργία και θ ομαλι οικονομικι διαχείριςθ ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι οικονομία. Διάκριςθ ελεγκτϊν: 1. Εςωτερικόσ ελεγκτισ: βρίςκεται ςε ςχζςθ μίςκωςθσ εργαςίασ με τθν οικονομικι μονάδα, όπου προςφζρει τθν εργαςία του, δθλ. είναι υπάλλθλοσ τθσ και το ζργο του ζχει προλθπτικό χαρακτιρα με ςκοπό να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ διαχειριςτικζσ πράξεισ και τισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ, με ςκοπό τον άμεςο εντοπιςμό κελθμζνων ι ακζλθτων ςφαλμάτων ι αντικανονικϊν και παράνομων ενεργειϊν. Τα κακικοντα του τα αςκεί πριν ι κατά τθν διάρκεια τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ και τθσ λογιςτικισ καταχϊρθςθσ, χωρίσ όμωσ να αποκλείεται και ο ζλεγχοσ ειδικϊν κεμάτων μεταγενζςτερα.ςτθν κζςθ του ελεγκτι πρζπει να τοποκετοφνται πρόςωπα κατάλλθλα που να διακρίνονται για τθν μόρφωςθ, τθν πείρα και το ικοσ τουσ.υπάρχουν όμωσ κάποια μειονεκτιματα ςτο ζργο του εςωτερικοφ ελεγκτι που οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι είναι υπάλλθλοσ ςτθν οικονομικι μονάδα που αςκεί τα κακικοντα του και απ αυτό το γεγονόσ είναι φυςικό ο ζλεγχοσ: Να αςκείται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τουσ όρουσ που ζχει κεςπίςει θ διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ και όχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και κανόνεσ τθσ ελεγκτικισ. Δεν ενθμερϊνεται για τισ πράξεισ των διοικοφντων, ςυνικωσ δε και των ανωτζρων του ςτθν ιεραρχία ι ο ζλεγχοσ του ς αυτοφσ είναι περιοριςμζνοσ, αναγκαςτικά, ι τζλεια τυπικόσ. Απαςχολοφμενοσ με πράξεισ ςυναδζλφων του, πολλζσ φορζσ από ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ, ο ζλγχοσ του δεν είναι αμερόλθπτοσ και αντικειμενικόσ, ενϊ με το 2 Ε Λ Ι Δ Α

4 πζραςμα του χρόνου και τθ ςτενότερθ φιλικι ςχζςθ, θ προςοχι και θ δυναμικότθτα μειϊνονται βακμιαία και ο ζλεγχοσ γίνεται πλζον τυπικόσ Επειδι αςχολείται διαρκϊσ με τα ίδια κζματα και με τον ίδιο τρόπο, θ δουλειά του γίνεται ρουτίνα με επακόλουκο τθν εξαςκζνθςθ ςιγά-ςιγά τθσ επαγρφπνθςθσ και τθσ διερευνιτικότθτασ του. 2. Εξωτερικόσ ελεγκτισ: δεν ζχει καμμιά υπαλλθλικι ι άλλθ εξάρτθςθ προσ τθν επιχείρθςθ που καλείται να ελζγχει. Είναι ανεξάρτθτοσ και αδζςμευτοσ προσ τθν οικονομικι μονάδα που ελζγχει και δεν επθρεάηεται από τθν διοίκθςθ τθσ, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει κανζνα από τα μειονεκτιματα που βαρφνουν τον εςωτερικό ελεγκτι. Αυτό το γεγονόσ αποτελεί εγγφθςθ για τθν διενζργεια αντικειμενικοφ και ανεπυρζαςτου ελζγχου. Ρροςόντα που πρζπει να ζχει είναι τα εξισ: Ανεπίλθτο ικοσ και ακεραιότθτα χαρακτιρα. Άρτια επιςτθμονικι κατάρτιςθ, εξειδικευμζνθ πζιρα, αυτοπεποίκθςθ. Ικανότθτα ταχείασ αντίλθψθσ και ςίγουρθσ κρίςθσ. Διακρίςεισ λογιςτικϊν ελζγχων: 1. Ανάλογα με τθν ζκταςθσ τουσ: Γενικοφσ: είναι αυτοί που επεκτείνονται ςε ολόκλθρθ τθ διαχείριςθ μιασ χρονικισ περιόδου. ( π.χ ιςολογιςμόσ ). Ειδικοφσ: ζχει ςαν αντικείμενο ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ( π.χ ζλεγχοσ αποκεμάτων ). 2. Ανάλογα με το ςκοπό τουσ: Ρρολθπτικοφσ: διενεργείται ςτθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των πράξεων και αποβλζπει ςτθν αποκάλυψθ και καταςτολι εκοφςιων και ακοφςιων ςφαλμάτων. 3 Ε Λ Ι Δ Α

5 Καταςταλτικοφσ: διενεργείται μετά τθν εκτζλεςθ των πράξεων και αποβλζπει ςτθν αποκάλυψθ και καταςτολι εκοφςιων και ακοφςιων ςφαλμάτων. 3. Ανάλογα με τθν διάρκεια τουσ: Μόνιμοσ ι διαρκείσ: διενεργείται ςυνζχεια. Τακτικόσ ι περιοδικόσ: διενεργείται κατά περιόδουσ και τακτικά και αφορά τον ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ τακτικϊν χρονικϊν περιόδων. Ζκτακτοσ ι περιςταςιακόσ: διενεργείται ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 4. Ανάλογα με το πρόςωπο που διενεργεί τον ζλεγχο: Εςωτερικοφσ Εξωτερικοφσ Βαςικι αρχι εςωτερικοφ ζλεγχου: καμία διαχειριςτικι πράξθ και λογιςτικι καταχϊρθςθ δεν επιτρζπεται να ολοκλθρϊνεται από ζνα μόνο υπάλλθλο, αλλά τθν εργαςία κάκε υπαλλιλου πρζπει να ςυμπλθρϊνει οπωςδιποτε τουλάχιςτον θ εργαςία ενόσ άλλου και να ελζγχεται από κάποιο τρίτο. Μεκόδοι διενζργειασ του εξωτερικοφ ελζχγου. Ζλεγχοσ με δειγματολθψία: α) οριηόντιοσ β) κάκετοσ. Οριηόντιοσ ζλεγχοσ: ονομάηεται και προοδευτικόσ διότι ξεκινάει από τα δικαιολογθτικά και καταλιγει ςτα κονδφλια του ιςολογιςμοφ. Ρρόκειται για τον λεπτομερι ζλεγχο όλων των οικονομικϊν πράξεων μιασ περιόδου. Δθλ. εδϊ γίνεται: 1. Ελζγχονται λεπτομεριακά τα δικαιολογιτικά τθσ περιόδου που ζχουν επιλεγεί από άποψθ πλθρότθτα και νομιμότθτασ. 2. Ελζγχεται θ ορκι διατφπωςθ των εγγράφων ςτα αναλυτικά θμερολόγια. 4 Ε Λ Ι Δ Α

6 3. Ελζγχεται θ ενθμζρωςθ των αναλυτικϊν κακολικϊν και λοιπϊν βοθκθτικϊν βιβλίων. 4. Ελζγχονται οι ςυγκεντρωτικζσ εγγραφζσ ςτο ςυγκεντρωτικό θμερολόγιο και θ ενθμζρωςθ του Γενικοφ Κακολικοφ. 5. Επαλθκεφονται με τα ιςοηφγια, οι αρικμιτικζσ ςυμφωνίεσ. Κάκετοσ ζλεγχοσ: λζγεται και αναδρομικόσ διότι από τα κονδφλια του ιςολογιςμοφ καταλιγει ςτα δικαιολογθτικά. Ξεκινάει από τα κονδφλια του ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ και μζςω των ιςοηυγίων μεταβαίνει ςτουσ λογαριαςμοφσ των αναλυτικϊν κακολικϊν όπου με τθν επιςκόπθςθ επιλζγονται τα κονδφλια για τον ζλεγχο των οποίων αναηθτοφνται τα ςχετικά δικαιολογιτικά. Ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ κάκετου ελζγχου: 1. Να γίνουν όλεσ οι αναγκαίεσ επαλθκεφςεισ και αρικμιτικζσ ςυμφωνίεσ ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί αν ο ιςολογιςμόσ και ο λογαριαςμόσ αποτελεςμάτων χριςεων περιλαμβάνουν όλα τα οριςτικά υπόλοιπα του Γενικοφ Κακολικοφ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ. 2. Επιςκόπθςθ τθσ κίνθςθσ κάκε αναλυτικοφ λογαριαςμοφ με ςκοπό: Τθ διαπίςτωςθ ότι δεν ζχουν καταχυρωκεί κονδφλια άςχετα με το περιεχόμενο. Τθ διαπίςτωςθ ότι ζχουν καταχυρωκεί τα κονδφλια που αφοροφν τθν χριςθ. Τθν επιλογι των κονδυλίων για τα οποία κα ελεχκοφν τα ςχετικά δικαιολογιτικά. 3. Λεπτομερισ ζλεγχοσ των δικαιολογιτικϊν των κονδυλίων που ζχουν επιλεγεί. 4. Επαλικευςθ των ακροίςεων του λογαριαςμοφ και αντιπαραβολι των τζλειων ακοιςμάτων με τα αντίςτοιχα ποςά του ςχετικοφ ιςιηυγίου αναλυτικοφ κακολικοφ. 5 Ε Λ Ι Δ Α

7 Για τθν εξαςφάλιςθ αντικειμενικισ και αμερόλθπτθσ κρίςθσ από τουσ Ορκωτοφσ Λογιςτζσ, τθ περιφροφρθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ανεξαρτθςίασ, θ νομοκεςία που αφορά το Σ.Ο.Λ ζχει οργανϊςει το κεςμό με ανάλογο τρόπο ζτςι: 1. Οι ορκωτοί λογιςτζσ αςκοφν δθμόςιο λειτοφργθμα όμωσ δεν είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι και ζτςι δεν εξαρτοφνται οφτε και επθρεάηονται από κάποια κρατικι υπθρεςία. 2. Είναι ανεξάρτθτοι ςτθν εκτζλεςθ του κακθκόντοσ τουσ. 3. Τα πρόςωπα που διορίηονται ςαν Ο.Λ πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα: εκτόσ των ειδικϊν προςόντων ( Ρτυχίο ΑΕΙ ), ανεπίλθπτο ικοσ και αναμφιςβιτθτθ αρετι. 4. Ο Ο.Λ δεν αναμειγνφεται ςτον κακοριςμό αμοιβισ του που καταβάλλεται από τθν επιχείρθςθ. Η αμοιβι του κακορίηεται από το εποπτικό ςυμβοφλιο του Σϊματοσ ανάλογα με το χρόνο που χρειάςκθκε ο κάκε ζλεγχοσ. 5. Υπάρχει το Εποπτικό Συμβοφλιο που είναι ανεξάρτθτο ςυλλογικό όργανο ςτο ζργο του Ο.Λ.. Αυτό εποπτεφει: Τθ διενζργεια εξετάςεων για τθν επιλογι και πρόςλθψθ νζων μελϊν. Τθν διενζργεια προαγωγϊν. Τθν άςκθςθ πεικαρχικισ εξουςίασ. Τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν του Σ.Ο.Λ Τι είναι ζλεγχοσ; είναι θ ζρευνα των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων μιασ επιχείρθςθσ και γίνεται από γραφείο ανεξάρτθτων επαγγελματιϊν λογιςτϊν. Είναι θ διερεφνθςθ των λογιςτικϊν βιβλίων και των άλλων αποδεικτικϊν εγγράφων ςτα οποία βαςίηονται οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Η ζρευνα που διεξάγουν οι ανεξάρτθτοι ελεγκτζσ αποτελεί τθν βάςθ για τθν ςφνταξθ τθσ εκκζςεωσ ελζγχου. Οι ελεγκτζσ ποτζ δεν εκφράηουν γνϊμθ για τθν ειλικρείνεια των οικονομικϊν εκκζςεων χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ κάνει ζλεγχο. 6 Ε Λ Ι Δ Α

8 Η ζκκεςθ ελζγχου. Βαςικόσ ςκοπόσ των ελζγχων: είναι να δϊςουμε ςτον ανεξάρτθτο επαγγελματία λογιςτι τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει γνϊμθ ωσ προσ τθν ειλικρίνεια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων του πελάτθ του. Η γνϊμθ του αυτι εκφράηεται με τθν ζκκεςθ ελζγχου που αποτελείται: Η 1θ παράγραφοσ είναι μια ςυνοπτικι διλωςθ τθσ εκτάςεωσ του ελζγχου. Η 2θ παράγραφοσ είναι μια ςυνοπτικι διλωςθ τθσ γνϊμθσ του ελεγκτι που βαςίηεται ςτον ζλεγχο που ζκανε. Η ζκκεςθ χρθςιμοποιείται κυρίωσ από άτομα εκτόσ τθσ επιχειριςεωσ π.χ επενδυτζσ. Η ανεξάρτθτθ κζςθ των εκκζςεων των ελζγχων τουσ δίνει ςθμαντικότατθ αξία. Σθμαντικά ςτοιχεία για τισ εκκζςεισ των ελζγχων και τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων: 1. Η πελάτιδα επιχείρθςθ είναι κυρίωσ υπεφκυνθ για τισ οικονομικζσ τθσ εκκζςεισ. Η διεφκυνςθ τθσ επιχείριςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ επαρκϊν λογιςτικϊν βιβλίων και για τθ ςφνταξθ των κατάλλθλων οικονομικϊν εκκζςεων που προορίηονται για τουσ μετόχουσ και τουσ πιςτωτζσ. 2. Η ζρευνα και θ γνϊμθ των ελεγκτϊν καλφπτει όχι μόνο τον ιςολογιςμό αλλά και τα αποτελζςματα χριςεωσ, τα παρακρατθκζντα κζρδθ και τθν μεταβολι τθσ οικονομικισ κζςεωσ τθσ επιχείρθςθσ. 3. Η ζκκεςθ των ελεγκτϊν αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και όχι τα λογιςτικά βιβλία. Οι ελεγκτζσ ερευνοφν κάκε κονδφλια των λογιςτικϊν βιβλίων του πελάτθ αλλά δεν περιορίηονται μόνο ς αυτά. Ρρότυπα ελεγκτικισ είναι οι επίςθμοι κανόνεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ μιασ εργαςίασ. Η φπαρξθ γενικά παραδεκτϊν προτφπων ελεγκτικισ μαρτυρεί ότι οι ελεγκτζσ 7 Ε Λ Ι Δ Α

9 ενδιαφζρονται εξαιρετικά για να διατθρθκεί θ ελεγκτικι εργαςία όλων των ανεξάρτθτων επαγγελματιϊν λογιςτϊν ςε ομοιόμορφα υψθλό ποιοτικό επίπεδο. Η εκτελεςτικι επιτροπι προτφπων ελεγκτικισ του ΑΙΟΛ ζχει κζςει τθν ακόλουκθ περιγραφι προτφπων: Γενικά πρότυπα 1. Ο ζλεγχοσ πρζπει να διεξάγεται από πρόςωπο ι πρόςωπα που ζχουν τθν κατάλλθλθ τεχνικι εκπαίδευςθ και ικανότθτα ωσ ελεγκτζσ. 2. Ο ελεγκτισ ι οι ελεγκτζσ πρζπει να διατθροφν ανεξαρτθςία πνεφματοσ ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εργαςία που τουσ ζχει ανατεκεί. 3. Η διεξαγωγι του ελζγχου και θ ςφνταξθ τθσ εκκζςεωσ πρζπει να γίνονται με τθν ωφειλόμενθ επαγγελματικι επιμζλεια. Ρρότυπα επιτόπιασ εργαςίασ 1. Η εργαςία πρζπει να ζχει ςχεδιαςτεί επαρκϊσ κι αν ς αυτι ςυμμετζχουν βοθκοί κα πρζπει να αςκείται θ κατάλλθλθ επίβλεψθ. 2. Ρρζπει να μελετθκεί και να αξιολογθκεί κατάλλθλα το εφαρμοηόμενο ςφςτθμα αςωτερικοφ ελζγχου, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν αξιόπιςτθ βάςθ για να προςδιοριςτεί θ ζκταςθ των δοκιμαςιϊν ςτισ οποίεσ κα περιοριςτοφν οι ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. 3. Με επιςκοπιςεισ, παρατθριςεισ, ερωτθματολόγια και επιβεβαιϊςεισ πρζπει να ςυγκεντρϊνονται επαρκι κατάλλθλα αποδεικτικά ςτοιχεία που να μποροφν εφλογα να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ διατφπωςθ γνϊμθσ ωσ προσ τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρρότυπα ςχετικά με τθν ζκκεςθ ελζγχου. 1. Η ζκκεςθ πρζπει να αναφζρει αν οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςφμφωνα με τισ γενικά παραδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ. 8 Ε Λ Ι Δ Α

10 2. Η ζκκεςθ πρζπει να αναφζρει αν οι λογιςτικζσ αυτζσ αρχζσ που τθρικθκαν κατά τθν τρζχουςα περίοδο είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 3. Οι ςυμπλθρωματικζσ υποςθμειϊςεισ που αναγράφονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να κεωροφνται ωσ εφλογα επαρκείσ, εκτόσ αν ςτθν ζκκεςθ ελζγχου διατυπόνεται διαφορετικι άποψθ. 4. Η ζκκεςθ είτε πρζπει να εκφράηει γνϊμθ ωσ προσ τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο ςφνολο τουσ, είτε να γνωματεφει ότι δεν είναι δυνατό να εκφραςτεί γνϊμθ γι αυτζσ. Πταν είναι αδφνατο να εκφραςτεί γνϊμθ για το ςφνολο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, πρζπει να αναφζρονται οι λόγοι τθσ αδυναμίασ. Σε κάκε περίπτωςθ που το όνομα ενόσ ελεγκτι ςχετίηεται με χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, θ ζκκεςθ πρζπει να περιλαμβάνει ςαφι ζνδειξθ του χαρακτιρα του ελζγχου που ζκανε ο ελεγκτισ, αν ζκανε, και το βακμό τθσ ευκφνθσ που αναλαμβάνει. Σχεδιαςμόσ ελζγχου Στάδια-βιματα: 1. Επικοινωνεί με τον προθγοφμενο ελεγκτι τθσ υπό ζλεγχο επιχείρθςθσ: θ επαφι με τουσ προγενζςτερουσ ελεγκτζσ μπορεί να παράςχει ςτουσ μεταγενζςτερουσ ελεγκτζσ τισ απαραίτθτεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τον πελάτθ, λεπτομζρειεσ για το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου που εφαρμόηει. 2. Συγκεντρϊνει γενικζσ και βαςικζσ πλθροφορίεσ για τον πελάτθ από: τράπεηεσ, προμθκευτζσ, άλλεσ επιχειριςεισ. 3. Επίςκεψθ ςτο εργοςτάςιο και ςτο γραφείο του πικανοφ πελάτθ: αυτό δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ ελεγκτζσ να ςχθματίςουν γνϊμθ για τθν διάταξθ του εργοςταςίου, τισ διαδικαςίεσ, τα βαςικά προϊόντα και τα ςυςτιματα αςφάλειασ των αποκεμάτων. 4. Ρροκαταρκτικζσ διευκετιςεισ με τουσ πελάτεσ: μια ςυνάντθςθ με τον πελάτθ πριν από τον ζλεγχο είναι ζνα χριςιμο βιμα για τθν αποφυγι παρεξθγιςεων. Αυτι θ 9 Ε Λ Ι Δ Α

11 ςυνάντθςθ δεν πρζπει να ςυμπεριλάβει ςυηιτθςθ πάνω ςτθν φφςθ, τον ςκοπό τθσ ελεγκτικισ, κακϊσ και ςε άλλα κζματα που υποτίκεται κα προκαλζςουν προςτριβζσ. Σχζδιο ελζγχου: αποτελεί μια επιςκόπθςθ τθσ δουλειάσ. Σκιαγραφεί τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του ελζγχου. Ρρόγραμμα ελζγχου: αναφζρει τισ ειδικζσ διαδικαςίεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν για να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι. Είναι μια λεπτομερισ ςκιαγράφθςθ τθσ ελεγκτικισ δουλειάσ που κα εκτελεςτεί, κακορίηονται οι διαδικαςίεσ κα ακολουκιςουν για τθν επαλικευςθ κάκε κονδυλίου των οικονομικϊν εκκζςεων και δίνει μια εκτίμιςθ του απαιτοφμενου χρόνου. Διαδικαςία ελζγχου Βιματα 1. Επιςκόπθςθ και κατάρτιςθ μιασ ζγγραφθσ περιγραφισ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου του πελάτθ. 2. Ελεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και ςυμφωνία με τθ ζγγραφθ περιγραφι. 3. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. 4. Υποβολι μιασ ζκκεςθσ προσ τθν διοίκθςθ, που κα περιζχει ςυςτάςεισ για τθν βελτίωςθ του εςωτερικοφ ελζγχου. 5. Συμπλιρωςθ του ελζγχου, διενζργεια ελζγχων άλλων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. 6. Εκδοςθ τθε ζκκεςθσ ελζγχου. Εςωτερικόσ ζλεγχοσ: 10 Ε Λ Ι Δ Α

12 Ο βαςικόσ ςκοπόσ του εςωτερικοφ ελζγχου είναι θ προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ μιασ οργάνωςθσ. Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ςυνίςταται απ όλα τα μζτρα, που χρθςιμοποιοφνται από μια οργάνωςθ: 1. Για να προςτατευκοφν τα περιουςιακά ςτοιχεία από ςπατάλθ, καταδολίευςθ και μθ αποτελεςματικι χριςθ. 2. Για να προωκθκοφν θ ακρίβεια και θ αξιοπιςτία των λογ. καταγραφϊν. 3. Για να ενκαρυνκεί και να μετρθκεί θ ςυμφωνία με τισ πολιτικζσ τθσ εταιρίασ. 4. Για να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα των εργαςιϊν. Εςωτερικοί λογιςτικοί ζλεγχοι: είναι οι ζλεγχοι που ςτοχεφουν απ ευκείασ ςτθν αξιοπιςτία των λογιςτικϊν βιβλίων και των οικονομικϊν εκκζςεων. Ρεριλαμβάνουν το ςχζδιο τθσ χρθματοοικονομικισ οργάνωςθσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ προςταςίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Εςωτερικοί διοικθτικοί ζλεγχοι: δεν ζχουν ςτόχο τισ οικονομικζσ εκκζςεισ και δεν ενδιαφζρουν άμεςα τον ορκωτό λογιςτι. Ρεριλαμβάνει το ςχζδιο οργάνωςθσ, τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, τισ επιχειρθματικζσ πολιτικζσ τουσ, τισ αρμοδιότθτεσ και τισ εξουςιοδοτιςεισ. Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ ςε αντιπαραβολι με τουσ ανεξάρτθτουσ ελεγκτζσ. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ των ανεξάρτθτων ελεγκτϊν είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί των οικονομικϊν εκκζςεων του πελάτθ, ενϊ αντικειμενικόσ ςκοπόσ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν δεν είναι θ επαλικευςθ των οικονομικϊν εκκζςεων, αλλά θ υποβοικθςθ τθσ διοίκθςθσ ςτθν επίτευξθ τθσ αποτελεςματικότερθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Γι αυτό τον ςκοπό, οι εςωτερικοί ελεγκτζσ αξιολογοφν τθν αποδοτικότθτα των εςωτερικϊν ελζγχων ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ, υποκαταςτιματα, θ άλλεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ 11 Ε Λ Ι Δ Α

13 εταιρίασ. Η δουλειά των εςωτερικϊν ελεγκτϊν δεν περιορίηεται ςτουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ αλλά αςχολοφνται και με τουσ διοικθτικοφσ ελζγχουσ. Οι ομοιότθτεσ μεταξφ των ανεξάρτθτων και εςωτερικϊν ελζγχων αναφζρονται ςτουσ μθχανιςμοφσ και ςτισ τεχνικζσ και όχι ςτουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ και τα τελικά αποτελζςματα. Τόςον οι εςωτερικοί ελεγκτζσ όςο και οι ανεξάρτθτοι ελεγκτζσ εξετάηουν τα λογιςτικά βιβλία και τισ λογιςτικζσ διαδικαςίεσ και καταρτίηουν φφλλα εργαςίασ, αλλά οι λόγοι που υποκινοφν τισ εργαςίεσ τουσ και τα λαμβανόμενα τελικά αποτελζςματα είναι εντελϊσ διαφορετικά. Βαςικζσ αρχζσ ενόσ επαρκοφσ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ λογιςτικοφ ελζγχου. 1. Ο ςαφισ διαχωριςμόσ των λειτουργιϊν: Τθσ διενζργειασ ςυναλλαγϊν. Τθσ διαχείριςθσ και φφλαξθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Τθσ τιρθςθσ των λογιςτικϊν βιβλίων. 2. Καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων ζτςι ϊςτε για τθν διάκριςθ μιασ οικονομικισ πράξθσ να ςυμπράττουν τουλάχιςτον 2 πρόςωπα ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Η κάκε ςυναλλαγι κα πρζπει να εξουςιοδοτιτε, να εγκρίνεται, να εκτελείται και να καταγράφεται. 3. Λογιςτικόσ χειριςμόσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Ρεριοδικά πρζπει να γίνονται ςυγκρίςεισ μεταξφ λογιςτικϊν βιβλίων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων. 4. Αποδοτικότθτα εργαςιϊν. Ενα αποτελεςματικό ςχζδιο οργάνωςθσ κα διευρφνει τθν αποτελεςματικότθτα των εργαςιϊν και ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ του εςωτερικοφ λογιςτικοφ ελζγχου. Συνεπϊσ πρζπει να εκδίδονται άμεςα προκακοριςμζνα ςτοιχεία επικυροφμενα με τισ υπογραφζσ των εξουςιοδοτθμζνων προςϊπων και θ εξαςφάλιςθ μιασ μόνο καταχϊρθςθσ. 12 Ε Λ Ι Δ Α

14 5. Οργανωτικι ανεξαρτθςία των υπθρεςιϊν. Επαρκι μζτρα φυςικισ προςταςίσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και οργανωτικι ανεξαρτθςία των υπθρεςιϊν λογιςτικισ λειτουργίασ. Για να επιτευχκεί ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ μζςω του διαχειριςμοφ των κακθκόντων, το λογιςτικό ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να μετράει τθν λειτουργικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των επι μζρουσ οργανωτικϊν μονάδων. Ζνα τζτοιο λογιςτικό ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει: Επαρκι εςωτερικι τεκμθρίωςθ για να επιςθμάνεται θ ευκφνθ. Ενα διάγραμμα λογαριαςμϊν που ζχουν ταξινομθκεί ςφμφωνα με τισ ευκφνεσ των επί μζρουσ προϊςταμζνων και των υπαλλιλων που κατζχουν κζςθ κλειδιά. Ενα εγχειρίδιο των λογιςτικϊν πολιτικϊν και διαδικαςιϊν και διαγράμματα ροισ που δείχνουν τισ κακιερωμζνεσ μεκόδουσ για τθν διεκπαιρζωςθ των ςυναλλαγϊν. Μια οικονομικι πρόβλεψθ που ςυνίςταται από λεπτομερι πρόβλεψθ των προςδοκομζνων εργαςιϊν, τθν άμεςθ αναφορά και ανάλυςθ των μεταβολϊν των πραγματοποιιςεων και των προυπολιγιςμζνων προτφπων. Ενα λογιςτικό ςφςτθμα τουσ κόςτουσ μεταποιιςεωσ, που να προςχεδιάηει ςτο βιομθχανικό κλάδο. Επιςκόπθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ. Βακμόσ εμπιςτοςφνθσ των ελεγκτϊν επί του εςωτερικοφ ελζγχου. Οι ελεγκτζσ για να εκφράςουν γνϊμθ επί τθσ ορκότθτασ των οικονομικϊν εκκζςεων βαςίηονται: 13 Ε Λ Ι Δ Α

15 1. Στθν αποτελεςματικότθτα του εςωτερικοφ ελζγχου αναφορικά με τθν πρόλθψθ ςφαλμάτων. 2. Στουσ ελζγχουσ τεκμθρίωςθσ για τθν επαλικευςθ των ποςϊν των οικονομικϊν εκκζςεων. Τρόποσ ζρευνασ του εςωτερικοφ ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ. Η ζρευνα αποτελείται από 2 φάςεισ: 1. Η φάςθ τθσ μελζτθσ: καλφπτει τα δυο πρϊτα ςτάδια τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ. Στθν αρχι κάνουν επιςκόπθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου του πελάτθ και κάνουν μια περιγραφι του ςυςτιματοσ ςτα φφλλα εργαςίασ. Στθν ςυνζχεια διενεργοφν ελζγχουσ διαδικαςιϊν για να προςδιορίςουν πόςο αποτελεςματικά λειτουργεί το ςφςτθμα. 2. Η φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ: γίνεται κριτικι αξιολόγθςθ των αδυνατοτιτων και δυνατοτιτων του εςωτερικοφ ελζγχου. Οπου ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ είναι ιςχυρόσ, οι ελεγκτζσ κα περιορίςουν τουσ ελζγχουσ τεκμθρίωςθσ. Ρεριγραφι του εςωτερικοφ ελζγχου. Οι πλθροφορίεσ που παίρνουν οι ελεγκτζσ για το ςφςτθμα του εςωτερικοφ ελζγχου μποροφν να καταγραφοφν ςε: 1. Ζνα ερωτθματολόγιο εςωτερικοφ ελζγχου: αποτελοφνται από διάφορα ξεχωριςτά τμιματα, εξατομικευμζνα ςε διάφορα κζματα. Ετςι το ερωτθματολόγιο μπορεί να διαχωριςκεί εφκολα, να ςυμπλθρωκεί κατά τμιματα και αργότερα να αναςυνταχκεί για επιςκόπθςθ από τον υπεφκυνο ελεγκτι. 2. Ρεριγραφικι ζκκεςθ εςωτερικοφ ελζγχου: ακολουκοφν ςυνικωσ τθν ροι κάκε μεγάλθσ κατθγορίασ ςυναλλαγϊν, κακορίηοντασ τουσ υπαλλιλουσ που εκτελοφν τα κακικοντα, τα καταρτιηόμενα παραςτατικά, τθν τιρθςθ των λογιςτικϊν βιβλίων και 14 Ε Λ Ι Δ Α

16 τον καταμεριςμό των κακθκόντων. Στθ ςυνζχεια κακορίηουν κάκε ςυμαντικό τμιμα του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςαν ιςχυρό ι αδφνατο. 3. Διαγράμματα ροισ των διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου: είναι ζνα διάγραμμα, μια ςυμβολικι παρουςίαςθ του ςυςτιματοσ κάκε διαδικαςίασ εμφανιηόμενθσ ςε ακολουκία. Δείχνει τθ φφςθ και τθν ακολουκία των διαδικαςιϊν, τον καταμεριςμό των ευκυνϊν, τισ πθγζσ και τθν διανομι των παραςτατικϊν. Είδθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ελζγχου: 1. Εςωτερικόσ ζλεγχοσ. 2. Φυςικά αποδεικτικά ςτοιχεία. 3. Ζγγραφα αποδεικτικά ςτοιχεία: Εγγραφα αποδεικτικά ςτοιχεία που εκδίδονται απόοργανιςμοφσ αλλά οι οποίοι είναι ζξω από τθν επιχείρθςθ και ςτζλνονται απευκείασ ςτουσ ελεγκτζσ. Εγγραφα αποδεικτικά ςτοιχεία που εκδίδονται απόοργανιςμοφσ οι οποίοι είναι ζξω από τθν επιχείρθςθ και βρίςκονται ςτα χζρια του πελάτθ. 4. Λογιςτικά κατάςτιχα. 5. Υπολογιςτικζσ εργαςίεσ. 6. Ρροφορικά αποδεικτικά ςτοιχεία. 7. Αρικμοδείκτεσ και ςυγκρίςεισ. 8. Αποδεικτικά ςτοιχεία από εμπειρογνϊμονεσ. Ρεριπτϊςεισ πικανότθτασ ςφάλματοσ ςτισ οικονομικζσ εκκζςεισ. 1. Πταν ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ είναι χαλαρόσ. 2. Πταν είναι αςκενισ θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ. 3. Πταν ανακεωροφνται οι ςυντελεςτζσ ι οι κανονιςμοί φορολογίασ του ειςοδιματοσ. 4. Πταν θ διοίκθςθ είναι αναξιόπιςτθ. 15 Ε Λ Ι Δ Α

17 5. Πτανοι ςυναλλαγζσ τθσ επιχείρθςθσ είναι περίπλοκεσ. 6. Πταν θ επιχείρθςθ αλλάηει ελεγκτι χωρίσ ςαφι δικαιολογία. 7. Πταν πρόκειται για ριψοκίνδυνεσ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεων. Τα μεταγενζςτερα γεγονότα ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία: Μεταγενζςτερα γεγονότα: είναι τα γεγονότα που λαμβάνουν χϊρα μετά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ του ιςολογιςμοφ, αλλά πριν από τθν ςυμπλιρωςθ του ελζγχου και τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ ελζγχου. Κατθγορίεσ μεταγενζςτερων γεγονότων 1. Γεγονότα που περιζχουν πρόςκετα αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τισ ςυνκικεσ που υπάρχουν κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ του ιςολογιςμοφ και επθρεάηουν τισ εκτιμιςεισ που είναι ζμφυτεσ με τθν διαδικαςία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν εκκζςεων. Οι επιδράςεισ αυτϊν των μεταγενζςτερων γεγονότων κα πρζπει να αντανακλαςτοφν ςτισ οικονομικζσ εκκζςεισ τθσ ελεγχόμενθσ περιόδου. 2. Μεταγενζςτερα γεγονότα που δεν ςυμβάλλουν τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ όπωεσ εμφανίηεται κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ του ιςολογιςμοφ, αλλά μποροφν να αποβοφν ςθμαντικά κατά τθν αξιολόγθςθ των μελλοντικϊν προοπτικϊν. 3. Μεταγενζςτερα γεγονότα που δεν μποροφν να αναφερκοφν ςτισ υποςθμειϊςεισ. Ραραδείγματα αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςυναλλαγϊν μεταξφ ςυγγενικϊν μερϊν: 1. Συναλλαγζσ μεταξφ μθτρικϊν και κυγατρικϊν επιχειριςεων. 2. Συναλλαγζσ μεταξφ κυγαττρικϊν επιχειριςεων. 3. Συναλλαγζσ ςτισ οποίεσ θ οικονομικι μονάδα ςυναλλάςετε με άλλεσ ςυγγενείσ επιχειριςεισ με τθν διοίκθςθ ι με τουσ κυριότερουσ μετόχουσ. 16 Ε Λ Ι Δ Α

18 Επαρκζσ κατάλλθλο αποδεικτικό υλικό. Με προςωπικζσ επιςκοπίςεισ, επικεωριςεισ, ςυνεντεφξεισ και επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ κα πρζπει να ςυγκεντρϊνεται επαρκζσ κατάλλθλο αποδεικτικό υλικό που να αποτελεί εφλογθ βάςθ ζκφραςθ γνϊμθσ ςχετικά με τισ εξεταηόμενεσ οικονομικζσ εκκζςεισ. Τι είναι όμωσ επαρκζσ κατάλλθλο αποδεικτικό υλικό; Ο όροσ επαρκζσ υλικό αφορά τθν ποςότθτα του αποδεικτικοφ υλικοφ που ςυγκεντρϊνουν οι ελεγκτζσ. Η καταλλθλότθτα του αποδεικτικοφ υλικοφ αφορά τθν ποιότθτα του. Αποδεικτικό υλικό είναι κάκε πλθροφορία που υποςτθρίηει ι απορίπτει μια άποψθ δθλ. επιβεβαιϊνει ι αναςκευάηει τθν κζςθ των ελεφκτϊν, ότι οι οικονομικζσ εκκζςεισ απεικονίηουν ςωςτά τθν οικονομικι κζςθ αποτελζςματα εκμετάλευςθσ. του πελάτθ και τα Φφλλα εργαςίασ. Είναι φφλλα που περιζχουν όλα τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνουν οι ελεγκτζσ για να δείξουν τθν εργαςία που ζχει γίνει, τισ μεκόδουσ και τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόςτθκαν και τα ςυμπεράςματα που βγικαν, από τθν εξζταςθ των οικονομικϊν εκκζςεων ι από οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που ζκαμαν. Σκοποί φφλλων εργαςίασ. Τθν οργάνωςθ και τον ςυντονιςμό όλων των φάςεων τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ. Τθν κεϊρθςθ τθσ εργαςίασ των υπαλλιλων του γραφείου ορκωτϊν λογιςτϊν. Διευκολφνουν τθν ςφνταξθ τθσ εκκζςθσ του ελζγχου. 17 Ε Λ Ι Δ Α

19 Θεμελιϊνουν και επεξθγοφν λεπτωμερϊσ τισ γνϊμεσ και τισ διαπιςτϊςεισ που περιλαμβάνονται ςυνοπτικά ςτθν ζκκεςθ. Ραρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ςφνταξθ τθσ διλωςθσ του φόρου ειςοδιματοσ και για τθν ςφνταξθ των εντφπων που υποβάλλονται ςτθν επιτροπι Αξιϊν και Χρθματιςτθρίου. Αποτελοφν χριςιμο οδθγό για τουσ επόμενουσ ελζγχουσ. Κατθγορίεσ φφλλων εργαςίασ: 1. Σχζδια ελζγχου, προγράμματα ελζγχου, ερωτθματολόγια, διαγράμματα ροισ και φφλλα διάταξθσ. 2. Ρρόχειρο προςωρινό ιςοηφγιο ι ςυγκεντρωτικά φφλλα. 3. Διορκωτικζσ θμερολογιακζσ εγγραφζσ και εγγραφζσ αναταξινομιςεωσ 4. Ρίνακεσ τεκμθριϊςεωσ, αναλφςεισ και φφλλα υπολογιςτικισ εργαςίασ. 5. Αντίγραφα πρακτικϊν και άλλων εγγράφων ι ςτοιχείων. 6. Ενθμερωτικζσ επιςτολζσ του πελάτθ και επιςτολζσ δικθγόρων. Αντικειμενικοί ςκοποί προγραμμάτων ελζγχου: 1. Τθν μελζτθ και αξιολόγθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου: Θα πρζπει να ετοιμαςτεί μια γραπτι περιγραφι του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου του πελάτθ. Θα πρζπει να διενεργθκοφν οι ζλεγχοι ςυμφωνίασ για να κακοριςτεί: I. Η ροι των δεδομζνων των ςυναλλαγϊν διαμζςου του ςυςτιματοσ. II. Η αποτελεςματικότθτα ςθμαντικϊν λογιςτικϊν ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. Θα πρζπει να αξιολογθκεί θ ιςχφσ του εςωτερικοφ ελζγχου και να τροποποιθκοφν οι εναπομζνουςεσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ ςτο μζτρο που κρίνεται αναγκαία. 2. Τθν τεκμιρίωςθ λογιςτικϊν υπολοίπων. 18 Ε Λ Ι Δ Α

20 Θα πρζπει να διαπιςτωκεί θ φπαρξθ και θ ιδικτθςία των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θα πρζπει να κακοριςτεί θ κατάλλθλθ μζκοδοσ αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θα πρζπει να κακοριςτεί το κατάλλθλο διαχωριςτικό ςθμείο των ςυναλλαγϊν που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ελεγχόμενθ περίοδο. Θα πρζπει να επαλθκευτοφν τα κονδφλια του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ. Κακοριςμόσ τθσ κατάλλθλθσ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν εκκζςεων. 19 Ε Λ Ι Δ Α

21 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ ΜΑΖΙ Α : Σμηματικό Facebook : ode papei info+news Τ.Ε.Φ. : Τ(πηρεςία) Ε(νημέρωςησ) Φ(οιτητών) (μέςω FB) Twitter : 20 Ε Λ Ι Δ Α

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ελεγκτική είναι ο κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για την διενέργεια ελέγχου, σε κάθε οικονομική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιοσ 2015 audser@bakertillygreece.com

Μάρτιοσ 2015 audser@bakertillygreece.com Μάρτιοσ 2015 audser@bakertillygreece.com Εγγεγπαμμένη ζηην Ελλάδα. Α.Φ.Μ.: 800388366. ΦΑΕ Αθηνών. Γ.Ε.Μ.Η.: 119685801000. Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Νομικι μορφι και ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα