ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ E ΛΛΗΝΙΚΗ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ E ΛΛΗΝΙΚΗ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2006"

Transcript

1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

2

3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Accounting policies Λογιστικές πολιτικές Agreed-upon procedures ( AUP ) Προσυµφωνηµένες διαδικασίες Amortisation Απόσβεση * Annual financial statements Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Associate Συγγενής εταιρεία Audit Οικονοµικός έλεγχος Ορισµός Συγκεκριµένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που υιοθετούνται από µια οικονοµική οντότητα για την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων. Κατά την ανάληψη εργασίας εκτέλεσης συµφωνηµένων διαδικασιών, ένας ορκωτός ελεγκτής δεσµεύεται να εκτελέσει τις διαδικασίες ελεγκτικής φύσεως επί των οποίων έχουν συµφωνήσει ο ορκωτός ελεγκτής και το πρόσωπο, και να εκθέσει τα πραγµατικά ευρήµατα. Οι αποδέκτες της έκθεσης θα πρέπει να σχηµατίσουν τα δικά τους συµπεράσµατα από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Η έκθεση περιορίζεται σε όσους ενδιαφερόµενους έχουν συµφωνήσει επί των διαδικασιών που θα εκτελεσθούν καθόσον τυχόν άλλοι, µην έχοντας γνώση των διαδικασιών, ενδέχεται να ερµηνεύσουν εσφαλµένα τα αποτελέσµατα. Η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Για παράδειγµα, η ωφέλιµη ζωή για τα κεφαλαιοποιηµένα άµεσα κόστη απόκτησης ποδοσφαιριστή είναι η συµβατική περίοδος. * (Στη περίπτωση ενός άϋλου στοιχείου ή υπεραξίας, ο όρος «amortisation» χρησιµοποιείται γενικά αντί του όρου «depreciation» στο αγγλικό κείµενο. Αµφότεροι οι όροι έχουν την ίδια έννοια.) Μια πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων που συντάσσονται σύµφωνα µε την νοµοθετικά οριζόµενη λήξη της χρήσης, συνήθως δε συµπεριλαµβάνουν τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, κατάσταση ταµειακών ροών και τις σηµειώσεις και τυχόν άλλες καταστάσεις και επεξηγηµατικό υλικό που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. Ένα νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων µε απεριόριστη ευθύνη όπως συνεταιρικές επιχειρήσεις, επί του οποίου ο επενδυτής διατηρεί σηµαντική επιρροή, και το οποίο δεν αποτελεί ούτε θυγατρική ούτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Ο αντικειµενικός σκοπός ενός οικονοµικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ορκωτό ελεγκτή να εκφράσει µια γνώµη σε σχέση µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί από κάθε ουσιαστική άποψη, σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο πλαίσιο οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται προκειµένου να εκφρασθεί η γνώµη του ορκωτού ελεγκτή είναι "δίδει την αληθή και σωστή εικόνα" ή "παρουσιάζει σωστά από κάθε ουσιαστική άποψη", εκφράσεις οι οποίες αποτελούν ισότιµους όρους. Ένας παρόµοιος αντικειµενικός στόχος ισχύει και για τον οικονοµικό έλεγχο ή τις οικονοµικές ή άλλες πληροφορίες

4 Budget Προϋπολογισµός Cash and cash equivalents Ταµειακά διαθέσιµα/µετρητά και ταµειακά ισοδύναµα Consolidated financial statement Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Control Έλεγχος Core process Κύρια διαδικασία Deadline for submission of the list of licensed clubs to UEFA Προθεσµία υποβολής της κατάστασης των αδειοδοτηµένων οµάδων στην UEFA Deadline for submission of the application to the H.F.F. Προθεσµία υποβολής της αίτησης στην Ε.Π.Ο. Depreciable amount Αποσβέσιµο ποσό που συντάσσονται σύµφωνα µε τα κατάλληλα κριτήρια. Κατά την ανάληψη εργασίας του οικονοµικού ελέγχου, ένας ορκωτός ελεγκτής παρουσιάζει ένα υψηλό, όχι όµως και απόλυτο, επίπεδο διαβεβαίωσης ότι οι πληροφορίες που αποτελούν αντικείµενο του οικονοµικού ελέγχου δεν περιέχουν ουσιαστικές παραπλανητικές δηλώσεις. Αυτό εκφράζεται θετικά στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ως εύλογη διαβεβαίωση. Ο προγραµµατισµός που περιέχει τις µελλοντικές οικονοµικές πληροφορίες µιας οικονοµικής οντότητας, βάσει των παραδοχών της διοίκησης για συµβάντα που ενδεχοµένως ανακύψουν µελλοντικά και ενδεχόµενες ενέργειες µιας οντότητας. Τα ταµειακά διαθέσιµα είναι τα µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις όψεως που µπορούν να αναληφθούν άµεσα. Τα ταµειακά ισοδύναµα είναι βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθέσιµων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Οι οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου που παρουσιάζονται, ως εκείνες µιας ενιαίας οικονοµικής οντότητας. Η εξουσία κατεύθυνσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών µιας οικονοµικής οντότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να θέσει η Ε.Π.Ο. για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, και αποτελούν την βάση για την έκδοση της άδειας στον υποψήφιο. Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία η Ε.Π.Ο. πρέπει να υποβάλει στην UEFA τον κατάλογο των οµάδων στις οποίες χορηγήθηκε άδεια από τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα. Η ηµεροµηνία αυτή καθορίζεται, και ανακοινώνεται κάθε χρόνο από την UEFA στην Ε.Π.Ο. Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία η Ε.Π.Ο. απαιτεί από τις υποψήφιες να υποβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε την αίτησή τους για την χορήγηση άδειας. Το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος (στις οικονοµικές καταστάσεις), αποµειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του. Η υπολειµµατική αξία είναι η αξία που η οικονοµική οντότητα εκτιµά ότι θα λάµβανε επί του παρόντος από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, µετά την αφαίρεση του κόστους εκποίησης αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία

5 Direct costs of acquiring a player s registration Άµεσα κόστη απόκτησης ποδοσφαιριστή Employee benefits Παροχές σε εργαζόµενους Event or condition of major economic importance Συµβάν ή κατάσταση µεγάλης οικονοµικής σηµασίας Financial year Οικονοµικό έτος / Χρήση Future financial information Μελλοντικά οικονοµικά στοιχεία Going concern Συνεχιζόµενη δραστηριότητα Group Όµιλος και την κατάσταση που θα αναµενόταν κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωή του. Οι καταβολές προς τρίτους για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή, εξαιρουµένων τυχόν εσωτερικών εξόδων αξιοποίησης ή άλλων εξόδων. Τα κόστη συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: α) Μετεγγραφικό ποσό που καταβάλλεται για την εξασφάλιση µετεγγραφής, β) Εισφορές Τέλη για το ποσό µετεγγραφής, και γ) Άλλα άµεσα κόστη της απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή (π.χ. καταβολές προς διαµεσολαβητές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς την οµάδα, αµοιβές δικηγόρων, αµοιβές αποζηµίωσης για την κατάρτιση και την ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIFA και/ή εθνικούς κανονισµούς µετεγγραφών και άλλα άµεσα κόστη σε σχέση µε την µετεγγραφή). Όλες οι µορφές της αντιπαροχής που δίδονται από µια οικονοµική οντότητα σε αντάλλαγµα για τις παρεχόµενες από τους εργαζόµενους υπηρεσίες. Ένα συµβάν ή µια κατάσταση είναι µεγάλης οικονοµικής σηµασίας εάν θεωρείται ουσιαστική για τις οικονοµικές εκθέσεις της υπόχρεου οικονοµικής οντότητας και θα απαιτούσε µια διαφορετική (δυσµενή) παρουσίαση των αποτελεσµάτων των λειτουργιών, της οικονοµικής θέσης και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της υπόχρεου οικονοµικής οντότητας, εάν είχε ανακύψει κατά την διάρκεια της προηγουµένης χρήσης ή της ενδιάµεσης περιόδου. Η χρονική περίοδος των οικονοµικών καταστάσεων που λήγει κατά την νοµοθετικά προκαθορισµένη ηµεροµηνία κλεισίµατος, ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι έτος ή όχι, και που δεν αποτελεί ενδιάµεση περίοδο. Πληροφορίες σχετικά µε προσδοκώµενα οικονοµικά αποτελέσµατα µελλοντικών συµβάντων και ενδεχόµενων ενεργειών της οικείας νοµικής οντότητας. Η οικονοµική οντότητα κανονικά θεωρείται ως µια συνεχιζόµενη δραστηριότητα, δηλαδή, ότι συνεχίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα για το προβλεπτό µέλλον. Υποτίθεται ότι η οικονοµική οντότητα δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε την ανάγκη ρευστοποιήσεως ή της περικοπής ουσιωδώς του επιπέδου των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Μια µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της. Η µητρική είναι µια οικονοµική οντότητα που έχει µια ή περισσότερες θυγατρικές. Ως θυγατρική νοείται µια οικονοµική οντότητα, περιλαµβανοµένης µιας οικονοµικής οντότητας χωρίς εταιρική µορφή όπως είναι ένας συνεταιρισµός, που ελέγχεται από µια άλλη οικονοµική οντότητα (γνωστή ως µητρική εταιρεία).

6 Historic financial information Ιστορικά οικονοµικά στοιχεία Independent auditor Ανεξάρτητος ελεγκτής / Ορκωτός Ελεγκτής Intangible asset Άυλο περιουσιακό στοιχείο Interim financial statements Ενδιάµεση οικονοµική έκθεση Interim period Ενδιάµεση περίοδος International Financial Reporting Standards ("IFRS") ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π. ) International Standards on Auditing ("ISA") ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ("ISA- ΕΠ") Πληροφορίες σχετικά µε οικονοµικά αποτελέσµατα παρελθόντων γεγονότων/χρήσεων της οικείας οντότητας. Τα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία αφορούν την οικονοµική επίδοση και θέση προ της απόφασης αδειοδότησης. Ένας ορκωτός ελεγκτής ο οποίος είναι ανεξάρτητος της οντότητας, σύµφωνα µε τον Κώδικα εοντολογίας Επαγγελµατιών Λογιστών της ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC). Για επιπρόσθετες πληροφορίες, µπορείτε να µεταβείτε στην διεύθυνση Ο όρος "ορκωτός ελεγκτής" δύναται επίσης να χρησιµοποιηθεί όταν περιγράφονται σχετιζόµενες υπηρεσίες ή διαβεβαιωτικές δεσµεύσεις πέραν των ελέγχων. Ένα αναγνωρίσιµο µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση, όπως για παράδειγµα η εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή. Μια οικονοµική έκθεση που περιέχει είτε µια πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων είτε µια σειρά συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων για µια ενδιάµεση περίοδο. Μια περίοδος οικονοµικής έκθεσης από 01/07 έως 31/12. Πρότυπα και ιερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ("IASB"- Σ..Λ.Π. ). Περιλαµβάνουν: (α) ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, (β) ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και (γ) ιερµηνείες που δηµιουργήθηκαν από την Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( IFRIC - Ε...Π.Χ.Π. ), ή την πρώην Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών ( SIC - ΜΕ ). Η Επιτροπή ιεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων ("IAASB"), εκδίδει ιεθνή Πρότυπα επί του Οικονοµικού Ελέγχου, ως τα πρότυπα που εφαρµόζονται από τους ορκωτούς λογιστές κατά την αναφορά ιστορικών οικονοµικών στοιχείων. Σύµφωνα µε την Επιτροπή ιεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων ("IAASB"), ένας εκ των στόχων του είναι η "εγκαθίδρυση προτύπων οικονοµικού ελέγχου και οδηγιών υψηλής ποιότητας για τους ελέγχους των οικονοµικών καταστάσεων που είναι γενικώς αποδεκτά και ανεγνωρισµένα από επενδυτές, ορκωτούς λογιστές, κυβερνήσεις, ρυθµιστικές τραπεζιτικές αρχές, ρυθµιστικές αρχές χρεογράφων και άλλους ενδιαφερόµενους ανά τον κόσµο". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Επιτροπή ιεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων ("IAASB") και τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ("ISA"), επισκεφθείτε την διεύθυνση

7 International Standards on Review Engagements ("ISRE") ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης ("ISRE") International Standards on Related Services ("ISRS") ιεθνή Πρότυπα Παρεµφερών Υπηρεσιών ("ISRS") Joint venture Κοινοπραξία Licence Άδεια Licence applicant Υποψήφιος Licensee Αδειοδοτηµένος Licensing administration Τµήµα αδειοδότησης Licensing season Περίοδος της αδειοδότησης Management (personnel) ιοίκηση (προσωπικό) Material or Materiality Σηµαντικές ή Ουσιαστικές Η Επιτροπή ιεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων ("IAASB") εκδίδει πρότυπα τα οποία ισχύουν για την επισκόπηση ιστορικών οικονοµικών στοιχείων. Τα τρέχοντα ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης ("ISRE") διατίθενται στην διεύθυνση Η Επιτροπή ιεθνών Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Προτύπων ("IAASB") εκδίδει πρότυπα εργασιών που συµπεριλαµβάνουν την εφαρµογή συµφωνηµένων διαδικασιών πληροφόρησης. Τα τρέχοντα ιεθνή Πρότυπα Παρεµφερών Υπηρεσιών ("ISRS") διατίθενται στην διεύθυνση Ένας συµβατικός διακανονισµός όπου δύο ή περισσότερα µέρη (οι εταίροι) αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. Όταν µια οντότητα η οποία συµπεριλαµβάνεται στην συνένωση διαχειρίζεται από κοινού µια οικονοµική δραστηριότητα µαζί µε µια άλλη οντότητα η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στην συνένωση, τότε αυτή η άλλη οντότητα (Κοινοπραξία) δύναται να συµπεριλαµβάνεται στους λογαριασµούς του Οµίλου. Πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την εκπλήρωση όλων των υποχρεωτικών ελάχιστων προϋποθέσεων από τον αδειοδοτηµένο, ώστε να αρχίσει η διαδικασία συµµετοχής στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Νοµική οντότητα πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποδοσφαιρική οµάδα που συµµετέχει σε εθνικές και διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις και η οποία αιτείται για µια άδεια. Υποψήφια που της έχει χορηγηθεί µια άδεια από την Ε.Π.Ο. Όργανο ή προσωπικό εντός της Ε.Π.Ο. και χειρίζεται µε τα θέµατα αδειοδότησης οµάδων. Η περίοδος για την οποία έχει εκδοθεί µια άδεια (πρβλ. επίσης Περίοδος προς αδειοδότηση) Περιγράφει τους υπεύθυνους για την κατάρτιση και την ορθή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και άλλων οικονοµικών πληροφοριών. Άλλοι όροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε βάση το νοµικό πλαίσιο στην συγκεκριµένη δικαιοδοσία. Για παράδειγµα, σε ορισµένες δικαιοδοσίες, η σωστή µνεία ενδέχεται να είναι "σε όσους έχουν επιφορτισθεί µε την διοίκηση (για παράδειγµα, το ιοικητικό Συµβούλιο). Οι παραλείψεις και οι ανακρίβειες είναι σηµαντικές αν θα µπορούσαν, µεµονωµένα ή συλλογικά, να επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων. Η σηµαντικότητα εξαρτάται από το µέγεθος και το είδος της παράλειψης ή της ανακρίβειας, κρινόµενη βάσει των συνθηκών που την περιστοιχίζουν. Το είδος ή το µέγεθος του στοιχείου ή ένας

8 συνδυασµός των δύο, θα µπορούσε να είναι ο καθοριστικός παράγοντας. May ύναται / Μπορεί Must or shall Πρέπει ή θα National accounting practice Εθνική λογιστική πρακτική PAE Π.Α.Ε. Parent Μητρική Recoverable amount Ανακτήσιµο ποσό Related party Συνδεδεµένο µέρος Καταδεικνύει την διακριτική ευχέρεια ενός µέρους να πράξει κάτι (δηλ. προαιρετικό, µάλλον όχι υποχρεωτικό) Καταδεικνύει την υποχρέωση να πράξει κάτι (δηλ. υποχρεωτικό) Οι λογιστικές πρακτικές και οι πρακτικές αναφοράς και γνωστοποίησης που απαιτούνται από τις οικονοµικές οντότητες σε µια συγκεκριµένη χώρα. Η Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία σύµφωνα µε το Καταστατικό της και το Καταστατικό της Ε.Π.Ο., που είναι µέλος της Ε.Π.Ο. και της Λίγκας, µε τη προϋπόθεση ότι η ιδιότητα αυτή έχει διατηρηθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. 1 (Μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα µπορεί να προβλεφθεί σε περίπτωση αλλαγής της νοµικής µορφής και υπόκεινται στην έγκριση της UEFA) Μια οικονοµική οντότητα που έχει µια ή περισσότερες θυγατρικές. Η υψηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου αποµειωµένης κατά τα κόστη της πώλησης του και της αξίας λόγω χρήσης του. "Η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά τα κόστη πώλησης" είναι το ποσό που αποκτάται από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε την θέλησή τους και πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς. Η "αξία λόγω χρήσης" αποτελεί την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προσδοκάται να αντληθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ένα µέρος συνδέεται µε µια οικονοµική οντότητα εάν: (α) είτε άµεσα είτε έµµεσα, µέσω ενός ή περισσότερων διαµεσολαβούντων, το µέρος: (i) ελέγχει, ελέγχεται, ή τελεί υπό από κοινού έλεγχο µε, την οικονοµική οντότητα (που συµπεριλαµβάνει τις µητρικές και θυγατρικές εταιρείες καθώς και της αδελφές θυγατρικές εταιρείες), (ii) έχει συµµετοχή στην οικονοµική οντότητα που του δίνει τη δυνατότητα να ασκήσει σηµαντική επιρροή πάνω σε αυτήν ή (iii) ελέγχει από κοινού µε άλλο µέρος την οικονοµική οντότητα, (β) το µέρος είναι συγγενής εταιρεία της οικονοµικής οντότητας, (γ) το µέρος είναι κοινοπραξία στην οποία η οικονοµική οντότητα είναι µέλος, (δ) το µέρος είναι βασικό διοικητικό στέλεχος της οικονοµικής οντότητας ή της µητρικής της εταιρείας, (ε) το µέρος είναι στενό συγγενικό πρόσωπο του ατόµου που αναφέρθηκε στο (α) ή το (δ),

9 Reporting entity/entities Υπόχρεη οντότητα / ες -ες Review Επισκόπηση Season to be licensed Αγωνιστική περίοδος προς αδειοδότηση Significant change Σηµαντική αλλαγή Significant influence Σηµαντική επιρροή Statutory closing date Νοµοθετικά καθορισµένη ηµεροµηνία κλεισίµατος Subsequent events Μεταγενέστερα συµβάντα (στ) το µέρος είναι οικονοµική οντότητα που ελέγχεται, ελέγχεται από κοινού, επηρεάζεται σηµαντικά από οποιοδήποτε άτοµο αναφέρεται στην (δ) ή τη (ε) ή στην οποία το άτοµο αυτό έχει σηµαντικά δικαιώµατα ψήφου, που κατέχονται άµεσα ή έµµεσα ή (ζ) το µέρος είναι πρόγραµµα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία προς όφελος των εργαζοµένων της οικονοµικής οντότητας ή κάθε οικονοµικής οντότητας που συνδέεται µε εκείνη την οικονοµική οντότητα. Το εγγεγραµµένο µέλος και/ή εταιρεία ή όµιλος που, σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να παράσχει προς την Ε.Π.Ο. τις αντίστοιχες εκ του νόµου προβλεπόµενες ή ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο αντικειµενικός σκοπός µιας ανάληψης εργασίας επανελέγχου των οικονοµικών πληροφοριών είναι να δοθεί στον ορκωτό ελεγκτή η δυνατότητα να εκφράσει ένα συµπέρασµα σχετικά µε το εάν, µε βάση τον επανέλεγχο, περιήλθε οτιδήποτε στην προσοχή του ορκωτού ελεγκτή το οποίο οδηγεί τον ορκωτό ελεγκτή στην πεποίθηση ότι οι οικονοµικές πληροφορίες δεν έχουν καταρτισθεί, από κάθε ουσιαστική πλευρά, σύµφωνα µε ένα καθορισµένο πλαίσιο για τις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας επανέλεγχος σε αντίθεση µε τον έλεγχο δεν έχει στόχο την απόκτηση εύλογης διαβεβαίωσης ότι τα οικονοµικά στοιχεία είναι ελεύθερα από ουσιαστική παραπλανητική δήλωση. Ένας επανέλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια έρευνας, κυρίως των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τα χρηµατοπιστωτικά και λογιστικά θέµατα, και εφαρµόζουν αναλυτικές και άλλες διαδικασίες επανελέγχου. Ένας επανέλεγχος µπορεί να φέρει στην προσοχή του ελεγκτή σηµαντικά θέµατα που επηρεάζουν τα οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχει τα στοιχεία που θα ήταν απαιτούµενα για έναν έλεγχο. Νοείται η αγωνιστική περίοδος της UEFA για την οποία η υποψήφια έχει αιτηθεί την άδεια, π.χ. 1 η Ιουνίου - 31 η Μαΐου. Εννοεί ένα γεγονός που θεωρείται σηµαντικό για τα έγγραφα που υποβλήθηκαν προγενέστερα στην Ε.Π.Ο. και θα απαιτούσε διαφορετική απεικόνιση εάν είχε λάβει χώρα πριν την υποβολή τους για την αδειοδότηση. Σηµαντική επιρροή είναι το δικαίωµα συµµετοχής στις αποφάσεις της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πολιτικής της οικονοµικής οντότητας, χωρίς όµως να ασκείται έλεγχος ή από κοινού έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Η ετήσια ηµεροµηνία υποβολής λογιστικών καταστάσεων από την υπόχρεη οντότητα. Γεγονότα ή συνθήκες που λαµβάνουν χώρα µετά την απόφαση αδειοδότησης.

10 Subsidiary Θυγατρική UEFA Stadium Infrastructure Regulations Κανονισµός Υποδοµής Γηπέδων της UEFA Μια οικονοµική οντότητα, περιλαµβανοµένης µιας οικονοµικής οντότητας χωρίς εταιρική µορφή όπως είναι ένας συνεταιρισµός, που ελέγχεται από µια άλλη οικονοµική οντότητα (γνωστή ως µητρική εταιρεία). Το δικαίωµα κατεύθυνσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών µιας οικονοµικής οντότητας ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Έγγραφο εργασίας που περιγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από τις οµάδες αναφορικά µε το Γήπεδο που θα χρησιµοποιηθεί για τους αγώνες των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Ε.Π.Ο. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ. β) το στοιχείο έχει ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ. β) το στοιχείο έχει ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ. του τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ 95 ΟΡΙΣΜΟΙ Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα 0ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα 0ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς σύµφωνα µε τα 0ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 4 ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα