Η Τξροιζηική Γκπαίδερζη ζηη Χώοα μαπ. Μξςλόπ κξιμτμικξξικξμξμικήπ αμάπηρνηπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Τξροιζηική Γκπαίδερζη ζηη Χώοα μαπ. Μξςλόπ κξιμτμικξξικξμξμικήπ αμάπηρνηπ"

Transcript

1 Η Τξροιζηική Γκπαίδερζη ζηη Χώοα μαπ Μξςλόπ κξιμτμικξξικξμξμικήπ αμάπηρνηπ Μποςπδή Μαπίνα Δκπαιδεσηικός Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Δκπαιδεσηικών Τοσριζηικών Δπιτειρήζεων Β/θμιας Γιημερίδα ΔΔΔΤΔΚ Αθήνα, 25 & 26 Νοεμβρίοσ 2011

2 Τξροιζηικό Πεοιβάλλξμ Τξροιζηική Αγξοά Τξροιζηικό Ποξυόμ (αμαλόγτπ ποξξοιζμξύ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Σ.Ο. TOURS OPERATORS ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ

3 Πξιόηηηα παοεςξμέμτμ ρπηοεζιώμ= (value for money) ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΣΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Αλάδεημε εηθόλαο ηόπνπ πξννξηζκνύ Βαζηθό πξνζόλ Υώξαο ππνδνρήο Λεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά ηεξίδεηαη ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο: Σνπξηζηηθή πλείδεζε Γηαπεξλά άηνκα - ηνπηθέο θνηλσλίεο

4 Τξροιζηικξί Σηόςξι Αμάπηρνηπ Χιλιεηίαπ Ο ηνπξηζηηθόο ηνκέαο επηδξά: ζηε κείσζε ηεο θηώρεηαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη αεηθόξν αλάπηπμε ζηελ δηαηήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ δηαπνιηηηζκηθή θαηαλόεζε θαη ηελ εηξήλε ησλ Δζλώλ Γξάζεηο Οξγαληζκώλ, Κξαηώλ θη ελδηαθεξνκέλσλ Πξνζνρή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνύ Ιδηαίηεξε επηθέληξσζε ζηελ εμαξηώκελε νηθνλνκία αλαπηπζζόκελσλ θαη ινηπώλ πεξηνρώλ Παξάιιειεο ζπλεξγαζίεο κε ηηο ππόινηπεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο Παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ζε όιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο Δκπρόζωποι Κσβερνήζεων, Δπιτειρήζεων και Διδικών ηων Ηνωμένων Δθνών 13 Σεπηεμβρίοσ 2005

5 Διεθμείπ Οογαμιζμξί WTTC: Μελέηη Παγκόζμιος ςμβοςλίος Σαξιδίων και Σοςπιζμού Οη θνηλσλίεο ζα σθειεζνύλ όηαλ ιάβνπλ κέηξα γηα: Νέν επαγγεικαηηζκό Κάιπςε εθπαηδεπηηθώλ (ηνπξηζηηθώλ) αλαγθώλ Αμηνπνίεζε αλζξώπηλνπ θεθάιαην θαη ηηο ηνπξηζηηθέο εηδηθόηεηεο (Ναστεμπορική ) Towards Quality Rural Tourism European Commission (1999) Αλάπηπμε ζπλνιηθήο Σνπξηζηηθήο πλείδεζεο (θνηλσλίαο θαη επαγγεικαηηώλ) Όια ηα εκπιεθόκελα άηνκα ηνπηθώλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπλνιηθή θνπιηνύξα θαη επαγγεικαηηζκό «Οιηθή» θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη ζρεδηαζκό ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο από ην ζύλνιν ησλ επαγγεικαηηώλ κηαο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΔΘΑΚHΡYΞΗ ΜΑΝΘΛΑ: Πεπί Ανθπώπινος Δςναμικού, Διακήπςξη ΘΘ, 2 (1980) Βαζηθέο αξρέο απνδεθηώλ θαη θνηλσλίαο: Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηερληθώλ εηδηθνηήησλ Η Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηεο βαζηθήο Γεληθήο όπσο θαη ηεο Σερληθήο εθπαίδεπζεο Απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηήο ηνπξηζηηθήο εηθόλαο κίαο ρώξαο είλαη ε πνηόηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο

6 Στατιστικά 9μημοσ: Ιαμοσάριος-Αύγοσστος εκ 2010 (-JAP) = +4,5% Ιούλιος: 118 εκ παγκοσμίως = ρεκόρ +7 : + 6% UNWTO: United Nations World Tourism Organization Report,

7 Σηημ Χώοα μαπ Καηαιακβάλεη 17% Α.Δ.Π. (19% : 2008) Γεκηνπξγεί πάλσ από ζέζεηο εξγαζίαο πλερήο αύμεζε αξηζκνύ απαζρόιεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (6,3%: 1998 / 7,1%: 2007) Δπηδξά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο: θαηαζθεπέο, εμνπιηζκόο, παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πνιηηηζηηθή βηνκεραλία, κεραλνινγηθόο ηνκέαο θ.ιπ. ύγθιηζε εξεπλώλ γηα: - αλαβάζκηζε πνηόηεηαο ππεξεζηώλ - βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηνπξίζηεο

8 Γοερμηηικά δεδξμέμα (Τξροίζηεπ- Γπιςειοημαηίεπ) Σάζειρ Σοςπιζηικήρ ςμπεπιθοπάρ ηων Δλλήνων Γείγκα: Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε Δξώηεζε: Βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 1. Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ: 55,1% 2. Βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο: 48,4% «ΚΑΠΑ RESEARCH» Απρίλιος 2007 Μάϊος ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

9 Διεθμή Σηξιςεία World Economic Forum (WEF) Index Report : 2011 & 2008 (2010) (2007) Αληαγσληζηηθόηεηα Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο: ζέζε 29 ζέζε 22 Αλαγλσξηζκέλε Πξνηεξαηόηεηα Σνκέα: ζέζε 17 ζέζε 01 Σνπξηζηηθέο Τπνδνκέο: ζέζε 05 ζέζε 09 Πνιηηηζηηθνί Πόξνη: ζέζε 25 ζέζε 16 Γείθηεο «αλζξώπηλν δπλακηθό»: ζέζε 59! ζέζε 43 Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: ζέζε 62 Γηαζεζηκόηεηα ζε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία: ζέζε 56 The Travel and Tourism Competitiveness Report, 2011

10 Τποςπγείο Παιδείαρ Γημόζια Δκπ/ζη Τποςπγείο Παιδείαρ Ιδιωηική Δκπ/ζη Τπ. Πολιηιζμού & Σοςπιζμού Τπ. Δπγαζίαρ (ΟΑΔΓ) Γ θμια ΣΔΙ Διοίκηζη Σοςπιζηικών Επισειπήζεων (Παν. Αιγαίος ) Ανώηεπερ σολέρ Σοςπ. Δκπ/ζηρ [Τπ. Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ] Μεηα Β θμια IEK Μεηα Β θμια ΙΔΚ Μεηα Β θμια ΙΔΚ Ππόγπαμμα Τπ.Π Μεηα Β θμια ΙΔΚ Ππόγπαμμα Τπ.Π Β θμια ΔΠΑΛ - Δ.Α. Τπαλλήλων Σοςπιζη. Δπισ/ζεων Β θμια ΔΠΑΛ Τπαλλήλων Σοςπιζη. Δπισ/ζεων Μεηα Β θμια* Β θμια ΔΠΑ (Μαγείπων) (Ζασαποπλαζηών) Αγποηοςπιζμού & Αγποβιοηεσνίαρ Β θμια ΔΠΑ Μαγείπων Ζασαποπλαζηών & Απηοποιΐαρ Ξενοδοσειακών Επισ Β θμια ΔΠΑ Μαγείπων Ζασαποπλαζηών Ξενοδοσειακέρ & ΕπιζιηιζηΤπηπεζίερ Β θμια ΔΠΑ Μαγείπων Ζασαποπλαζηών & Απηοποιΐαρ Ξενοδοσειακών Επισ * Μεηα Β θμια Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη: σολέρ Ξεναγών

11 Παιδαγτγική Άπξση Κάζε ζρνιηθή θνηλόηεηα απνηειεί κία κηθξή θνηλσλία Γηαπιάζεη ραξαθηήξεο θαη δηακνξθώλεη ζπλεηδήζεηο ζηνπο απξηαλνύο πνιίηεο Άκεζνο θνξέαο δηάρπζεο γλώζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ

12 Τξροιζμόπ ζηημ Β θμια Γκπαίδερζη ΓΙΑΠΔΡΝΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΩΣΔ ΟΙ ΑΤΡΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΣΔ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΝΑ : πκβάιινπλ ζπιινγηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Υώξαο Απνηηκνύλ ηηο ηνπξηζηηθέο δπλαηόηεηεο ελόο ηόπνπ Αλαδείμνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ (πεξηνρήο) Αμηνπνηνύλ απνδνηηθά ηηο επθαηξίεο ζηνλ ηνπξηζκό Αλαπηύμνπλ - απμήζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη παηδείαο Αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ Παξαθνινπζνύλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο Τπνζηεξίμνπλ ηνλ ηνπξηζκό σο ππάιιεινη άιινπ επαγγεικαηηθνύ ηνκέα

13 Τα ζςόλια πεοιζζεύξρμ

14 αλλά δεμ πεοιηηεύξρμ

15 Εσταριστώ για την προσοτή σας!

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1. Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ

Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα