ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 06/03/2012 Α.Π. : 3456 Προς: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 75, Βοτανικός T.K : ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 2. Το Ν (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 4. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/ (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής. 5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει. 6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 6472/ (Φ.Ε.Κ. 636/τ. Β / ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΚΑ/3345/ κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 7. Τη με αρ. πρωτ /ΣΤ5/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β / )». 8. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β / ). Σελίδα 1 από 10

2 9. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/ Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία ). 10. Τη από Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν. 11. Τη με αρ. πρωτ / (5η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της Πρόσκλησης 27 με αρ. πρωτ. 2785/ ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 12. Τη με αρ. πρωτ / Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίων», «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων», «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ». 13. Το με αρ. πρωτ. 1639/ (εισερχόμενο στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 2400/ ) αίτημα τροποποίησης του ΓΠΑ και της με αρ. πρωτ. Υ.Σ 329/ θετικής εισήγησης από τη Μονάδα Β3 για την αιτούμενη από το δικαιούχο τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με MIS Τη με αρ. πρωτ. Υ.Σ 420/ εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» στο Ε.Π.«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Αποφασίζει την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" στον Αξονα Προτεραιότητας "05 - Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Σελίδα 2 από 10

3 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ ΣΑ: 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 3 από 10

4 Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας: ΠΕ 1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ 1.1. ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΠΕ 2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ 2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΠΕ 3. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 3.1. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΕ 4. ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.1 ΈΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4.2 NEWSLETTERS ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. 4.3 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ/ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 4.4 INFOKIOSK 4.5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4.6 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (STANDS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 4.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΟ ΔΑΣΤΑ 4.8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Γ.Π.Α. ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.9 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 4.10 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 4.11 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4.12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ 4.13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΘΕΤΗΣ 4.14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 4.15 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕ 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 5.1 ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 5.2 ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 5.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 5.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 5.6 ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 5.7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ 5.8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 5.10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.) Σελίδα 4 από 10

5 5.11 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΕ 6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.3 ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.5 ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ.Π.Α. 6.6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 6.7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕ 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΔ. 7.3 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΔ 7.4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ (GALLOP) 7.5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΔ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΛΟΓΙΟ) 7.6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FORUM ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 7.7 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ 7.8 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 7.9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Δ. ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 7.10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Δ. ΠΕ 8. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΠΕ 9. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 9.1 ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «5.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ «6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.2 ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «5.7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.3 ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «5.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 6. Παραδοτέα πράξης: ΠΕ 1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ Π ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΓΠΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Π ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΚΑΙ Σελίδα 5 από 10

6 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ Π ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕ 2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ Π ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΤΑ ΠΕ3. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Π ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Π ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕ 4. ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Π ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΡΙΠΤΥΧΑ, ΑΦΙΣΕΣ, ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ. Π DVD ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Γ.Δ. ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ Π ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Δ. Π NEWSLETTERS ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Π ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ. Π ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ INFOKIOSK ΤΟΥ Γ.Δ. Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ INFOKIOSK ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ Π ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ VIDEO. Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (STANDS) ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ VIDEO. Π ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ Π ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ. Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ CATERING Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Π ΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΣΙΕΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ.Α;.) Π ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ «ΦΑΚΕΛΟΥ» ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ Σελίδα 6 από 10

7 ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Π ΑΥΞΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΑGROTICA, «ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ) Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Π ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Π ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Π ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Π ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Π ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Π ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Θ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Κ.Α.) Π ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Π ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ Π ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΩΝ) Π ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Π ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Π ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ Π ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Π ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Π ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Π ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΙΚΥ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Α) Π ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Π ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Π ΈΝΤΥΠΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΕ 6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Π ΈΝΤΥΠΑ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Π ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Π ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Σελίδα 7 από 10

8 Π ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕ 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΔ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ Π ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Π ΈΝΤΥΠΑ (ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) Π ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 3 GALLOPS Π ΈΚΔΟΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΛΟΓΙΟ Π ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Π ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ. Π ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Π ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ Κ.Δ.Λ. ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, Π ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΔ ΠΕ 8. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Π ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Π ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Π ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Π Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Γ.Π.Α. ΠΕ 9. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ Π ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «5.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ «6.4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Π Έκθεση Αποτελεσμάτων της Πορείας της Δράσης «5.7 Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Υποστήριξη Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών» Π Έκθεση Αποτελεσμάτων της Πορείας της Δράσης «5.4 Υπηρεσίες Ατομικής Και Ομαδικής Συμβουλευτικής Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης ** Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 45 (μήνες) Αριθμός Αριθμός Αριθμός , Σελίδα 8 από 10

9 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση i.χωρίς ΦΠΑ Παραστατικων ii.φπα Σύνολο (1) Έμμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα Σύνολο (2) ΣΥΝΟΛΑ 154, , , , , , , , , , , , Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 204, Ευρώ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 204, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 204, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε8458 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ : Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 204, (ποσό σε ευρώ). Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,παραμένουν σε ισχύ. Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων Ιφιγένεια Ορφανού ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Σελίδα 9 από 10

10 1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Σελίδα 10 από 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-04-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.16 15:37:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΠΜ465ΦΘΘ-8ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12/11/2014 Α.Π. : 23269 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12/11/2014 Α.Π. : 23269 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.14 11:07:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β3ΛΡ9-ΡΗΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα