Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)"

Transcript

1 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου Χαϊδαρίου» ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2013 Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΗΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ» (Κωδικόσ ΟΠ: ) Προχπολογιςμοφ: ,00 ςε ΕΤΡΩ MAΡΣΙΟ /13

2 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου Χαϊδαρίου» Ζργο: ΣΣ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ Ι ΚΚ ΗΗ Κωδ. Προχπ/ςμοφ: ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΗΗ «Προμήθεια Λογοτεχνικών Βιβλίων για Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» Περιγραφή: Με τθν παροφςα μελζτθ ο Διμοσ πρόκειται να επιλζξει ανάδοχο για τθν: «Προμήθεια Λογοτεχνικών Βιβλίων για Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή». Θ προκθρυςςόμενθ προμικεια υλοποιείται ςτα πλαίςια του πζμπτου Τποζργου: «Παραγωγή και διάθεςη ενημερωτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ», τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ με τίτλο: «Yλοποίηςη Προγραμμάτων Προληπτικοφ Ελζγχου & Αγωγήσ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μαθητζσ των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου» θ οποία ςυγχρθματοδοτείται, μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ (εθνική ςυμμετοχή). Θ προκθρυςςόμενθ προμικεια υλοποιείται από το Διμο Χαϊδαρίου (Δικαιοφχοσ τησ Πράξησ) με κωδικό ΟΠ: και ζχει χρονικι διάρκεια 1,0 μήνα. Σο ςφνολο των δαπανϊν τθσ προκθρυςςόμενθσ προμικειασ (κοινοτική ςυνδρομή και εθνική ςυμμετοχή), κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό υλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΑΕ) Ε Ε Ο Προχπολογιςμόσ τησ Προμήθειασ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαοκτϊ χιλιάδων επτακοςίων είκοςι τρία Ευρϊ, ιτοι: ,00 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ : ,282 - ΦΠΑ (6,5 %): 1.142,718 ). Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει μετά από Πρόχειρο Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τη χαμηλότερη τιμή, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 (ΕΚΠΟΣΑ) όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα. 2/13

3 Οι ςυμμετζχοντεσ κα υποβάλλουν προςφορά με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςησ επί τοισ εκατό ςτισ τιμζσ του τιμολογίου τθσ Τπθρεςίασ (ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ), όςον αφορά τα προσ παροχι είδθ ςε ειδικό ζντυπο που κα χορθγιςει θ Τπθρεςία. Οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινή αποκλειςμοφ με το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ κα υποβάλλουν και τιμοκατάλογο των προςφερόμενων ειδών. Θ προκθρυςςόμενθ προμικεια ζχει εγγραφεί ςτον ΚΑ του ζτουσ 2013 με πίςτωςθ ,00. Οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινή αποκλειςμοφ κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ βιβλία από τθν εγκεκριμζνθ λίςτα επιλεγμζνων λογοτεχνικϊν βιβλίων εμπορίου που ςχετίηονται με τθν υγιεινι διατροφι και ανταποκρίνονται ςτο γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν Δθμοτικοφ και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Μελζτθσ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ προμικειασ). Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊςτάμενοσ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η υντάξαςα ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΤΛΑΚΟΤ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ, MSc 3/13

4 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου Χαϊδαρίου» ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Α τεμάχιο με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Β τεμάχιο με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Γ τεμάχιο με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Δ τεμάχιο με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Ε τεμάχιο με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Σ τεμάχιο 419 ΤΝΟΛΟ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊςτάμενοσ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η υντάξαςα ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΤΛΑΚΟΤ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ, MSc 4/13

5 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου Χαϊδαρίου» ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1) Σα προςφερόμενα είδθ (λογοτεχνικά βιβλία με κζμα τθν υγιεινι διατροφι) κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ λίςτα επιλεγμζνων λογοτεχνικϊν βιβλίων εμπορίου που ςχετίηονται με τθν υγιεινι διατροφι θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ προμικειασ). 2) Σα προςφερόμενα είδθ (λογοτεχνικά βιβλία με κζμα τθν υγιεινι διατροφι) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτο γνωςτικό επίπεδο και να καλφπτουν ολόκλθρο το θλικιακό φάςμα μακθτϊν Δθμοτικοφ χολείου (ιτοι, Α Σάξθ, Β Σάξθ, Γ Σάξθ, Δ Σάξθ, Ε Σάξθ, Σ Σάξθ). Εφόςον επί του αντικειμζνου τθσ προμικειασ (λογοτεχνικοφ βιβλίου με κζμα τθν υγιεινι διατροφι) δεν αναγράφεται θ θλικία ςτθν οποία απευκφνεται, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να αποςαφθνίςει ςτθν Σεχνικι Προςφορά του, τθν προτεινόμενθ θλικιακι ομάδα-ςτόχο με αιτιολόγθςθ. 3) Θ Σεχνικι Προςφορά του υποψιφιου αναδόχου κα περιλαμβάνει μόνο περιγραφι των προςφερόμενων ειδϊν (τίτλοσ, εκδοτικόσ οίκοσ, προτεινόμενθ θλικιακι ομάδα-ςτόχοσ, αιτιολόγθςθ-περιγραφι των προδιαγραφϊν που επιχειροφν να καλφψουν), χωρίσ καμία αναφορά ςε τιμζσ. 4) Σεχνικι προςφορά που αναγράφει τιμζσ, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του υποψιφιου αναδόχου. 5) Επιτρζπεται θ προςφορά ενόσ μόνο προτεινόμενου τίτλου, ανά θλικιακι ομάδα-ςτόχο (δθλαδι επιτρζπεται μόνο ζνασ προςφερόμενοσ τίτλοσ λογοτεχνικοφ βιβλίου με κζμα τθν υγιεινι διατροφι, για κάκε τάξθ, ιτοι, Α Σάξθ, Β Σάξθ, Γ Σάξθ, Δ Σάξθ, Ε Σάξθ, Σ Σάξθ). 5/13

6 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» EΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ *Οι ηιμές μονάδας βαζίδονηαι ζε ανεπίζεμε έρεσνα αγοράς (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ). Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ( ) ΑΞΙΑ( ) * 1 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Α τεμάχιο 455 6, ,435 2 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Β τεμάχιο 431 6, ,995 3 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Γ τεμάχιο 437 6, ,605 4 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Δ τεμάχιο 393 6, ,464 5 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Ε τεμάχιο 400 6, ,009 6 με Κζμα τθν Τγιεινι Διατροφι (Σ τεμάχιο 419 6, ,774 MEΡIKO ΤΝΟΛΟ ,282 Φ.Π.Α. 6,5% 1.142,718 ΤΝΟΛΟ ,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊςτάμενοσ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η υντάξαςα ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΤΛΑΚΟΤ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ, MSc 6/13

7 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ν. 3463/2006 (ΕΚΠΟΤΑ) ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΗΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ» Σου με ζδρα, οδόσ αρικμ. ΣΚ τθλ. fax Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμήθεια Λογοτεχνικών Βιβλίων για Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Υγιεινή Διατροφή» και των λοιπϊν ςτοιχείων δθμοπράτθςθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, με το ακόλουκο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για (ολογράφωσ).. (αριθμητικά) ημζρεσ Α. Ποςοςτό ζκπτωςησ επί των τιμών των υπηρεςιών του καταλόγου τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ τοισ εκατό (ολογράφωσ) % (αριθμητικά). 7/13

8 Β. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ (Για τθν υποβοικθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ ςτθν κατάταξθ των διαγωνιηόμενων) α/α Περιγραφή Είδουσ (Τίτλοσ Βιβλίου) Μονάδα Ενδεικτική Σιμή Μονάδασ (Χωρίσ Φ.Π.Α.) ( / τμχ ) Ποςοςτό ζκπτωςησ (%) Προςφερόμενη Σιμή Μονάδασ (Χωρίσ Φ.Π.Α.) ( /τμχ) Φ.Π.Α. Σελική Προςφερόμενη Σιμή Μονάδασ (Με Φ.Π.Α.) ( /τμχ) Ενδεικτική Ποςότητα (Σφνολο Μακθτικοφ Πλθκυςμοφ) Σελική Δαπάνη (χωρίσ Φ.Π.Α.) 1. τμχ 6, (Α Δημοτικοφ) 2. τμχ 3. τμχ 4. τμχ 5. τμχ 6. τμχ 6, , , , , (Β Δημοτικοφ) 437 (Γ Δημοτικοφ) 393 (Δ Δημοτικοφ) 400 (Ε Δημοτικοφ) 419 (ΣΤ Δημοτικοφ) φνολο κατά την προςφορά (Χωρίσ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. 6,5% Σελικό φνολο Κατά την Προςφορά Χαϊδάρι././2013 Ο Προςφζρων.. 8/13

9 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου Χαϊδαρίου» ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο: Αντικείμενο τησ προμήθειασ Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια λογοτεχνικϊν βιβλίων με κζμα τθν υγιεινι διατροφι για τουσ μακθτζσ όλων των τάξεων, των Δθμοτικϊν χολείων του Διμου Χαϊδαρίου (ςφνολο μαθητζσ). Σα βιβλία αυτά κα διαμοιραςκοφν ςτουσ μακθτζσ ςτα πλαίςια εκπαιδευτικϊν δράςεων τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ «Yλοποίηςη Προγραμμάτων Προληπτικοφ Ελζγχου & Αγωγήσ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μαθητζσ των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου». ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Αναθεώρηςη τιμών τιμολογίου Οι τιμζσ ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και για κανζνα λόγο και ςε καμία περίπτωςθ δεν υπόκεινται ςε ανακεϊρθςθ. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Πληρωμή αναδόχου Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά το πζρασ τθσ παραγγελίασ και τθν παραλαβι των ειδϊν από το Διμο και ςφμφωνα με τθν προςφορά του προμθκευτι. ΑΡΘΡΟ 4 0 : Σρόποσ παραλαβήσ των προμηθευόμενων ειδών Σα είδθ κα παραλαμβάνονται μετά από παραγγελία τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ ςτθν αποκικθ του Διμου. ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Φόροι Σζλη Κρατήςεισ 9/13

10 ε κάκε τιμι περιλαμβάνονται θ προμικεια, θ προςκόμιςθ και οι γενικζσ παρατθριςεισ και κάκε απαιτοφμενθ εργαςία. Ο Φ.Π.Α. επιβαρφνει τον Διμο. ΑΡΘΡΟ 6 0 : Δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο Σα ζξοδα προετοιμαςίασ και μεταφοράσ των προμθκευόμενων ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ, κα επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ και τα λοιπά ζξοδα του διαγωνιςμοφ, αρχικοφ και τυχόν επαναλθπτικοφ, βαρφνουν αυτόν ςτον οποίο κατακυρϊκθκε οριςτικά ο διαγωνιςμόσ (άρκρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Αϋ). Οι αποδείξεισ καταβολισ των δαπανϊν αυτϊν προςκομίηονται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Ιςχφουςεσ Διατάξεισ Θ περί ου πρόκειται κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 3463/2006- EΚΠΟΣΑ. ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Προθεςμία περατώςεωσ προμήθειασ και υπερβάςεωσ αυτήσ Θ προκεςμία εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ κα ορίηεται ςτθν ςφμβαςθ. ε περίπτωςθ υπερβάςεωσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ κα εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του (ΕΚΠΟΣΑ). Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊςτάμενοσ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η υντάξαςα ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΤΛΑΚΟΤ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ, MSc 10/13

11 Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου Χαϊδαρίου» TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΛΙΣΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ) Α/Α ΕΚΔΟΣΛΚΟ ΟΛΚΟ ΣΛΣΛΟ ΒΛΒΛΛΟΤ ΓΝΩΣΛΚΟ 1) ΕΚΔΟΕΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ «ΓΝΩΡΛΗΩ ΣΘΝ ΤΓΛΕΛΝΘ ΔΛΑΣΡΟΦΘ» ΕΠΛΠΕΔΟ ΜΑΚΘΣΩΝ ΑϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ & ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟΤ 2) ΑΚΡΛΣΑ ΠΑΛΔΛΚΑ «ΜΛΑ ΑΔΤΝΑΣΘ ΜΕΛΛΣΗΑΝΑ... ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΛΡΛ» Αϋ, Βϋ & ΓϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 3) ΕΚΔΟΕΛ ΦΛΟΤΔΑ «ΣΘΝ ΤΓΕΛΑ ΟΤ» Αϋ& ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 4) ΕΚΔΟΕΛ ΚΕΔΡΟ «ΠΟΟ Μ ΑΡΕΟΤΝ ΟΛ ΚΑΡΑΜΕΛΛΣΕ» ΑϋΒϋΓϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 5) ΕΚΔΟΕΛ ΨΤΧΟΓΤΛΟ 6) ΕΚΔΟΕΛ ΣΑΞΛΔΕΤΣΘ 7) ΕΚΔΟΕΛ ΜΕΣΑΛΧΜΛΟ «ΟΛ ΠΕΡΛΠΕΣΕΛΕ ΣΟΤ ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΘ ΕΛΟΚ ΣΟΤ ΕΛΛΝΟΤ» «ΟΛ ΩΜΑΣΟΦΤΛΑΚΕ ΣΘ ΚΑΣΑΡΟΛΑ» «ΣΟ ΦΑΓΘΣΟ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΜΟΝΟ ΓΛΑ ΝΑ ΧΟΡΣΑΛΝΟΤΜΕ» Δϋ& Ε&ϋΣϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Β & ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Αϋ& ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 11/13

12 TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΣΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ςυνζχεια) Α/Α ΕΚΔΟΣΛΚΟ ΟΛΚΟ ΣΛΣΛΟ ΒΛΒΛΛΟΤ ΓΝΩΣΛΚΟ ΕΠΛΠΕΔΟ ΜΑΚΘΣΩΝ 8) ΕΚΔΟΕΛ ΜΕΣΑΛΧΜΛΟ «ΣΟ ΜΛΚΡΟ ΒΛΒΛΛΟ ΣΘ ΚΑΛΘ ΤΓΕΛΑ» Α & Β ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 9) ΕΚΔΟΕΛ ΜΕΣΑΛΧΜΛΟ 10) ΒΛΒΛΛΟΠΩΛΕΛΟΝ ΣΘ ΕΣΛΑ «Ο ΚΤΡΛΟ ΚΛΟΤΚ ΕΧΕΛ ΛΟΞΛΓΚΑ» Β & ΓϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ «Ο ΧΟΡΟ ΣΩΝ ΒΛΣΑΜΛΝΩΝ» Α & ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 11) ΕΚΔΟΕΛ ΨΤΧΟΓΤΛΟ «ΠΕΡΛΠΕΣΕΛΑ ΣΘ ΛΛΧΟΤΔΑΝΛΑ» Αϋ, Βϋ& ΓϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 12) ΕΚΔΟΕΛ ΚΕΔΡΟ «Ο ΗΑΧΑΡΛΑ & Θ ΠΛΣΛΚΘ ΜΠΕΑΜΕΛ» Δ, Ε & τ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 13) ΕΚΔΟΕΛ ΦΛΟΤΔΑ «ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΕ ΣΟΤ ΜΛΚΡΟΤ ΛΤΚΟΤ: ΩΣΘ ΔΛΑΣΡΟΦΘ ΚΑΛΘ ΤΓΕΛΑ» 14) ΕΚΔΟΕΛ ΦΛΟΤΔΑ «ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΕ ΣΟΤ ΜΛΚΡΟΤ ΛΤΚΟΤ:Θ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ ΕΛΝΑΛ ΟΜΟΡΦΛΑ» 15) ΕΚΔΟΕΛ ΦΛΟΤΔΑ «ΠΡΟΟΧΘ! ΚΑΛΘΔΛΑΣΡΟΦΘ ΓΛΑ ΩΣΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ» Αϋ, Βϋ& Γϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Αϋ, Βϋ& Γϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Αϋ, Βϋ& Γϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 16) ΕΚΔΟΕΛ ΜΕΣΑΛΧΜΛΟ 17) ΕΚΔΟΕΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ «ΟΛ ΦΑΣΑΟΤΛΕ» «ΟΣΑΝ Ο ΛΤΚΟ ΠΕΛΝΑΕΛ» Αϋ, Βϋ& Γϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Α & Β ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 18) ΕΚΔΟΕΛ ΚΕΔΡΟ «ΑΡΓΤΡΕ ΗΑΡΑΜΠΟΤΚΛΣΕ: ΜΑΓΕΛΡΛΚΘ ΓΛΑ ΜΛΚΡΟΤ & ΜΕΓΑΛΟΤ» Δ, Ε & τ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 19) ΕΚΔΟΕΛ ΒΘΣΑ MEDICAL ARTS 20) ΕΚΔΟΕΛ ΒΘΣΑ MEDICAL ARTS «ΛΟΡΡΟΠΘΜΕΝΘ ΔΛΑΣΡΟΦΘ» «ΣΡΟΦΘ & ΓΕΤΘ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΘΚΛΜΕΝΑ» Δ, Εϋ& τ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Δ, Ε & τ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 21) ΨΤΧΟΓΤΛΟ «ΣΟ ΚΛΟΤΡΑΚΛ ΠΟΤ ΔΕΝ ΘΚΕΛΕ ΝΑ ΦΑΕΛ» Α ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 22) ΨΤΧΟΓΤΛΟ «Ο ΛΟΤΚΑ ΚΑΛ ΟΛ ΛΟΤΚΟΤΜΑΔΕ» ΑϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 23) ΨΤΧΟΓΤΛΟ «ΕΝΑ ΨΤΓΕΛΟ ΓΛΑ ΣΟΝ ΟΡΦΕΑ» ΑϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 24) ΨΤΧΟΓΤΛΟ «ΔΕΝ ΜΟΤ ΑΡΕΕΛ ΣΟ ΓΑΛΑ» ΑϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 12/13

13 25) ΨΤΧΟΓΤΛΟ «ΠΟΛΑΝΟΤ ΕΛΝΑΛ ΑΤΣΘ Θ ΟΤΠΑ» ΑϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 26) ΠΑΣΑΚΘ «Ο ΩΡΑΛΟ ΔΑΡΕΛΟ» ΑϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 27) ΠΑΣΑΚΘ «Θ ΟΔΟΝΣΟΓΛΤΦΛΔΑ ΠΟΤ ΕΓΛΝΕ ΟΓΔΟΝΣΟΓΛΤΦΛΔΑ» Αϋ& ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 28) ΠΑΣΑΚΘ «ΣΟ ΑΓΟΡΛ ΣΩΝ ΜΕΛΛΩΝ Γϋ, Δϋ, Εϋ& τϋδθμοσλκοτ 29) ΠΑΣΑΚΘ «ΠΑΡΑΜΤΚΛΑ ΝΑ ΣΑ ΦΑ ΣΟ ΠΛΑΣΟ» Α, ΒϋΓϋ& ΔϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 30) ΠΑΣΑΚΘ «Θ ΜΛΛΕΝΑ ΚΑΛ ΣΟ ΦΡΛΚΣΟ ΨΑΡΛ» Αϋ& ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 31) ΠΑΣΑΚΘ «ΣΟ ΚΑΣΡΟ ΣΘ ΟΤΜΟΤΣΟΤ Θ ΣΟΤΡΟΤΠΛΣΑ ΜΑΓΕΛΡΕΤΕΛ ΜΑΗΛ ΜΕ ΣΑ ΠΑΛΔΛΑ» Α, ΒϋΓϋ& ΔϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 32) ΠΑΣΑΚΘ «ΤΓΛΕΛΝΘ ΔΛΑΣΡΟΦΘ» Α, Βϋ & ΓϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 33) ΕΚΔΟΕΛ ΑΚΡΛΣΑ «Θ ΦΑΝΘ ΜΑΚΑΛΝΕΛ ΑΡΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ: ΒϋΣΟ ΑΚΘΝΑΪΚΟ ΣΡΑΠΕΗΛ» 34) ΕΚΔΟΕΛ ΑΚΡΛΣΑ «ΜΛΑ ΤΝΑΧΩΜΕΝΘ ΦΡΑΟΤΛΑ ΣΟ ΧΕΛΜΩΝΑ» 35) ΕΚΔΟΕΛ ΑΚΡΛΣΑ «ΜΛΑ ΑΔΤΝΑΣΘ ΜΕΛΛΣΗΑΝΑ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΛΡΛ» ΓϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Αϋ& ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ Αϋ& ΒϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 36) ΕΚΔΟΕΛ ΑΚΡΛΣΑ «ΠΑΛΧΝΛΔΟΜΑΓΕΛΡΕΜΑΣΑ» Α, ΒϋΓϋ& ΔϋΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 37) ΕΚΔΟΕΛ ΑΚΡΛΣΑ «ΠΑΛΗΩ ΝΘΣΕΤΩ ΜΑΓΕΛΡΕΤΩ» Α, ΒϋΓϋ, Δϋ, E & τϋδθμοσλκοτ 38) ΠΑΣΑΚΘ «ΑΠΟ ΜΛΚΡΟ ΣΑ ΒΑΑΝΑ Ι ΣΘΝ ΤΓΛΕΛΝΘ ΚΟΤΗΛΝΑ» 39) HEAVEN MUSIC «ΠΑΡΑΜΤΚΛ, ΜΤΚΛ, ΜΤΚΛ... ΣΟ ΚΟΤΚΛ ΚΑΛ ΣΟ ΡΕΒΤΚΛ» E & τϋδθμοσλκοτ Α, Β & Γ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ 13/13

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα