Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 415/2013 Περίληψη Λήψη απόφασης για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισήγησης Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου Στα Σπάτα, σήμερα 28 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.32974/ πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Χρήστου Αντ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής κ. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Ζήση Μαρία, προσήλθε πριν την έναρξη του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Παναγιώτα. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ2007/ Τ,Β ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και εμφανίζουν : Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 2 ου Τριμήνου 2013 Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 2 ου Τριμήνου 2013 Γ. Στοιχεία Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 20123, Καθώς και πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,54 32,88% ,17 30% 91% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια ,00 60,00 0,09% 60,00 0% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,09 93,73% ,09 94% 100% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,62 25,18% ,18 25% 100% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,04 41,51% ,19 41% 98% 5 Φόροι και εισφορές , ,95 42,70% ,87 30% 71% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,79 34,80% ,79 35% 100% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,05 28,37% ,05 28% 100% 1 Εκτακτα έσοδα , ,99 70,39% ,69 70% 99% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,58 100,45% ,58 100% 100% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,00 7,28% ,00 7% 100% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες ,20 0,00 0,00% 0,00 0% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,95 48,70% ,15 46% 95% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ,46 191,53% 7.701,96 35% 18% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,20 233,59% ,57 74% 32% 21 Τακτικά έσοδα , ,48 103,19% ,37 77% 75% 22 Έκτακτα έσοδα , ,26% ,20 29% 1% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,59 97,11% ,67 10% 11% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,59 97,11% ,67 10% 11% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,53 41,12% ,96 39% 94% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,79 40,31% ,22 38% 94% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,74 62,75% ,74 63% 100% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,09 Σύνολα εσόδων , , ,06

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2013 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,08 83,23% ,76 35,08% , ,35 28,10% 80,10% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,31 98,28% ,91 43,47% , ,91 43,47% 100,00% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,46 88,79% ,67 31,52% , ,75 27,70% 87,87% 62 Παροχές τρίτων , ,02 84,72% ,79 32,85% , ,69 12,30% 37,43% 63 Φόροι - τέλη , ,04 39,56% ,83 22,25% , ,83 23,63% 106,21% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,96 48,53% ,53 22,57% , ,47 9,37% 41,51% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,50 63,66% ,50 23,32% , ,50 23,32% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,45 77,11% ,60 18,49% , ,93 14,35% 77,62% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,98 57,89% ,16 35,56% , ,27 35,41% 99,57% 68 Λοιπά Έξοδα , ,36 89,99% ,77 56,08% , ,00 4,90% 8,75% 7 Επενδύσεις , ,94 25,32% ,36 14,39% , ,06 9,78% 67,96% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,77 69,03% ,18 53,14% , ,88 31,32% 58,93% 73 Έργα , ,79 13,59% ,18 4,60% , ,18 4,60% 100,00% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,38 13,86% 6.429,00 0,57% 6.429, ,00 0,57% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.348,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,64 44,63% ,51 44,50% , ,80 33,15% 74,50% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,45 99,9% ,45 99,9% , ,76 82,8% 82,9% 82 Αποδόσεις , ,32 41,9% ,19 41,1% , ,94 39,8% 96,9% , ,87 100,0% ,87 100,0% , ,10 62,5% 62,5% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,36 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 9 Αποθεματικό 4.692,46 0,00% Σύνολα δαπανών , , , , ,21

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2013 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,79 98% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,79 98% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,10 71% 1. Ταμείο 1.200, ,06 899,58 43% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,52 71% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,47 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ,20 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,00 99% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,00 99% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,85 85% 1. Προμηθευτές , , ,81 43% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,05 20% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.097, , ,31 23% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,80 101% 6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην ΕΥΔΑΠ , , ,88 100% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

5 Πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους Α. Αύξηση εσόδων Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 5.000, Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής Τέλος ανακομιδής οστών 3.000, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1.000, Δικαιώματα από την χρήση χωνευτηρίου Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ , ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΣΠΑΤΩΝ 5.000, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 1 (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980) Εισφορά 40% ή 75% του Ψηφίσματος ΚΗ/1947(άρθρο 34 Ν 1337/83) 5.000, Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. για ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.020, ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ) , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) Δικαίωμα Ανανέωσης (παράταση χρόνου Ταφής) , Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 20% ( Ισόποσο με πίστωση στο σκέλος των εξόδων) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,41 Β. Μείωση εσόδων Δικαιώματα Επανασύνδεσης παροχών με το δίκτυο (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) , Εισφορά κατασκευής μνημείων βάση - μπετά-μάρμαρα , ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτημένων χώρων (άρθρο 24 Ν 2130/93) , Τέλος χρήσης ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (άρθρο 13 Ν 2971/2001) , Τέλος χρήσης κυλικείου Νεκροταφείου , Τέλος Διαφήμισης (άρθρο 5Ν1900/90) από καταγραφή καταστημάτων και διαφημίσεων Αερολιμένα , Τέλος αδειών οικοδομών ΕΚΚΟ , Εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναικών Τάφων , Εισφορά σε χρήμα ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΛ , Εισφορά σε χρήμα ( ΓΥΑΛΟΥ -ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ) , Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ , Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , Εσοδα από παράβολα Ελληνικής Ιθαγένειας ( παρ. 8 του άρθρου 1α του Ν / , Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , Πρόστιμα ΚΟΚ Αστυνομικών Τμημάτων , Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας Αγ.Παρασκευής , Απόδοση είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από Δ.Ο.Υ Παλλήνης , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων , Πρόστιμα για παραβάσεις Κανονισμού καθ/τας , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/μων Αεροδρομίου προηγ. Χρήσεων άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) , Πρόστιμα τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

6 Γ. Αύξηση δαπανών Αμοιβή αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου , Επιχορήγηση ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ο ΞΕΝΟΦΩΝ , Τόκοι υπερημερίας υποχρεώσεων , Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων (software) 3.500, Εργασίες αποφράξεων Δημοτικών Καταστημάτων, Σχολείων κλπ 1.000, Δημοσίευση προκηρύξεων - Υποχρεωτικών δημοσιεύσεων 5.000, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 300, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ 600, Ετήσιο RELEASE ΟΤΑ Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων 1.200, Κατασκευή - Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δημ. Ενότητας Σπάτων (έτους 2010) , Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,83 Δ. Μείωση δαπανών Δαπάνες διεξαγωγής Εκλογών , Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΚΕΔΗΣ , Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΔΕΑΔΑ , Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής α βαθμιας εκπαίδευσης , Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής β βαθμιας εκπαίδευσης , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών , Μισθώματα ενιαίου κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης , Αντικατάσταση υδρομέτρων , Προμήθεια αδρανών υλικών , Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης , Προμήθεια αντλιών , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , Προμήθεια ειδικών στολών (φόρμες, γιλέκα κλπ) , Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών μηχ/των Υπηρεσιών Δήμου , Μελέτη - κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Σπάτων (ΣΑΕΠ 085) , Προμήθεια δύο οχημάτων για την υπηρεσία Ύδρευσης , Προμήθεια δεξαμενών , Προμήθεια συσκευών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου , Συνδέσεις παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων , Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού - Αγ.Δημήτριος Δ.Σπάτων με ανάσχεση και μείωση πλημμυρικής παροχής προς το ρέμα Ραφήνας Ανασκαφικές - αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες του έργου "Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού-Αγ. Δημήτρης-Πύργος Δ. Σπάτων με ανάσχεση και μείωση πλημμυρικής παροχής προς ράμμα Ραφηνας , , Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου περιοχής Βαρυκό- Γήπεδο , Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων κλπ , Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης έργων , Περίφραξη ιδιοκτησιών Δήμου Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου , Περίφραξη χώρων Δημαρχείου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος , Συντήρηση παιδικών χαρών , Καθαρισμός ρεμάτων , Μελέτη ανάδειξης υγρότοπου Αλυκής της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος , Μελέτη αποτύπωσης και εμβαδομέτρησης κτιρίων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου , Καταγραφή πραγματικής επιφάνειας ακινήτων Δ.Ε. Αρτέμιδος - Σύμβαση με ΕΔΕΧΥ , Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000(Αρτέμιδος) - Σύμβαση με ΕΔΕΧΥ , Υποστήριξη Δήμου για κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος (Αρτέμιδος) - Σύμβαση με ΕΔΕΧΥ , Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών ,66 ΣΥΝΟΛΟ ,01

7 Ε. Μεταβολή αποθεματικού. Αρχικό αποθεματικό ,92 Αύξηση εσόδων ,41 Μείωση εσόδων ,00 Αύξηση δαπανών ,83 Μείωση δαπανών ,01 Αύξηση αποθεματικού ,59 Τελικό αποθεματικό ,51 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3, στοιχεία Ισολογισμού, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τα τελικά στοιχεία του Ισολογισμού. Ο Ισολογισμός ολοκληρώνεται μέχρι της 31η Μαΐου του επόμενου έτους μετά από μία χρονοβόρα διαδικασία ελέγχων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση Τριμηνιαίας Έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2013, τα οποία συνοδεύονται με την σχετική πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2013, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος, για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 415/2013. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 3. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη 4. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου 5. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα