ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση."

Transcript

1 0002/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30/09/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30/09/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Regulated Publication Date: 28/11/2012

2 C Y P R U S P O P U L A R B A N K P U B L I C C O L T D ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου, 2012, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στη σημερινή συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της ενέκρινε τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Επεξηγηματική Κατάσταση, καθώς και σχετική Παρουσίαση και Δελτίο Τύπου επισυνάπτονται. Στοιχεία και πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα «ΧΑΡΑΥΓΗ» στην Κύπρο, την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.laiki.com), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Αντίγραφα θα διατίθενται στο Τμήμα Μετοχών και Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών του Ομίλου, Λεωφόρος Στροβόλου 124, 4 ος όροφος, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία. Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου, 2012 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Αρ. Εγγραφής 1. Λεωφ. Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Τ.Θ , 1598 Λευκωσία, Κύπρος

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 8

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία που έληξε Εννιαμηνία που έληξε Έξοδα Έξοδα Πριν από ανα- Πριν από αναέξοδα ανα- διάρθρωσης έξοδα ανα- διάρθρωσης διάρθρωσης και μη διάρθρωσης και μη και μη επαναλαμ- και μη επαναλαμεπαναλαμ- βανόμενα επαναλαμ- βανόμενα βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο Σημ Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών 6 ( ) - ( ) Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού ( ) (4.719) ( ) ( ) - ( ) Αποσβέσεις (36.034) (2.622) (38.656) (41.778) - (41.778) Λειτουργικά έξοδα ( ) (13.908) ( ) ( ) - ( ) Κέρδος πριν από απομειώσεις (21.249) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων 14 ( ) - ( ) ( ) - ( ) Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα ( ) - ( ) ( ) - ( ) Απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων 10 ( ) - ( ) Ζημιά πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (21.249) ( ) ( ) - ( ) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Ζημιά πριν από τη φορολογία ( ) (21.249) ( ) ( ) - ( ) Φορολογία Ζημιά περιόδου ( ) (17.645) ( ) ( ) - ( ) Αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) (17.645) ( ) ( ) - ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (2.423) - (2.423) ( ) (17.645) ( ) ( ) - ( ) Ζημιά ανά μετοχή για την ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Ζημιά ανά μετοχή - σεντ 4 (20,1) (19,0) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 1

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Τριμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε Έξοδα Έξοδα Πριν από ανα- Πριν από αναέξοδα ανα- διάρθρωσης έξοδα ανα- διάρθρωσης διάρθρωσης και μη διάρθρωσης και μη και μη επαναλαμ- και μη επαναλαμεπαναλαμ- βανόμενα επαναλαμ- βανόμενα βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο βανόμενα (Σημ. 8) Σύνολο Σημ Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Ζημιά από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών (11.896) - (11.896) (13.692) - (13.692) Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού (83.823) (4.123) (87.946) (95.190) - (95.190) Αποσβέσεις (8.782) (2.622) (11.404) (14.010) - (14.010) Λειτουργικά έξοδα (42.165) (3.879) (46.044) (49.433) - (49.433) Κέρδος πριν από απομειώσεις (10.624) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων ( ) - ( ) ( ) - ( ) Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα (6.119) - (6.119) ( ) - ( ) Απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων (488) - (488) Ζημιά πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (10.624) ( ) ( ) - ( ) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Ζημιά πριν από τη φορολογία ( ) (10.624) ( ) ( ) - ( ) Φορολογία (2.434) (816) Ζημιά περιόδου ( ) (9.006) ( ) (87.278) - (87.278) Αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) (9.006) ( ) (89.115) - (89.115) Δικαιώματα μειοψηφίας ( ) (9.006) ( ) (87.278) - (87.278) Ζημιά ανά μετοχή για την ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Ζημιά ανά μετοχή - σεντ 4 (1,7) (5,5) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 2

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά περιόδου ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα από διάθεση και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναβαλλόμενη φορολογία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (22.375) Επανεκτίμηση ακινήτων, μετά τη φορολογία Απόσβεση ζημιάς σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που έχουν επαναταξινομηθεί Αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μετά τη φορολογία Μερίδιο άλλων συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων εταιρειών (2.132) Συναλλαγματικές διαφορές για την περίοδο (2.365) (14.129) Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο, μετά τη φορολογία Συνολική ζημιά για την περίοδο ( ) ( ) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα που αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.187) ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 3

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά περιόδου ( ) (87.278) Άλλα συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα από διάθεση και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (4.267) (86.241) Επανεκτίμηση ακινήτων, μετά τη φορολογία Απόσβεση ζημιάς σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που έχουν επαναταξινομηθεί Μερίδιο άλλων συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων εταιρειών 964 (873) Συναλλαγματικές διαφορές για την περίοδο (2.546) 139 Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο, μετά τη φορολογία (86.278) Συνολική ζημιά για την περίοδο ( ) ( ) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα που αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.394) ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30 Σεπτεμβρίου Σημ Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες Οφειλές από άλλες τράπεζες Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Χορηγήσεις Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη Άλλα περιουσιακά στοιχεία 12, Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα και εξοπλισμός Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε Κεντρικές και άλλες τράπεζες Καταθέσεις πελατών Ομολογιακά δάνεια Δανειακό κεφάλαιο Άλλες υποχρεώσεις 12, Σύνολο υποχρεώσεων Κεφάλαιο και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 22 ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 5

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Αποθεματικά δίκαιης αξίας, συναλλαγματικών διαφορών Μετοχικό Υπέρ το και άλλα Αποθεματικά κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά προσόδου Σημ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Έκδοση μετοχών από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Διαγραφή ζημιών 21,22 ( ) ( ) Έκδοση μετοχών από την εθελοντική ανταλλαγή αξιογράφων κεφαλαίου 19, Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 21 - (38.566) (38.566) Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες (1.799) (1.799) Επίδραση αλλαγών στα δικαιώματα μειοψηφίας από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες (6.256) (4.858) ( ) Ζημιά περιόδου ( ) (2.423) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο, μετά τη φορολογία Συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο ( ) (1.187) ( ) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου (24.203) ( ) Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Έκδοση μετοχών από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 21 - (10.127) (10.127) Μέρισμα υπό μορφή μετοχών 21, ( ) - (6.201) Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή (68) - (68) Κόστος παροχών προσωπικού που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες (1.790) (1.790) Επίδραση αλλαγών στα δικαιώματα μειοψηφίας από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες (41) Λοιπές αλλαγές (50) - (50) ( ) (Ζημιά)/κέρδος περιόδου ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο, μετά τη φορολογία (3.456) Συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Σημ Μετρητά για εργασίες (81.410) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (33.872) (46.585) Καθαρά μετρητά για εργασίες ( ) ( ) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού (6.434) (16.436) Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις λογισμικών προγραμμάτων (3.959) (6.463) Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (533) (18.818) Εισπράξεις από εξοφλήσεις και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση μείον αγορές Εισπράξεις από εξοφλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη μείον αγορές Εισόδημα από χρηματοοικονομκά περιουσιακά στοιχεία Πώληση επιχειρήσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (6.004) Μεταβολές μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες (4.210) - Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Άμυνα σε μέρισμα που πληρώθηκε - (6.201) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 21 (38.566) (10.127) Εισπράξεις από έκδοση ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου ( ) ( ) Τόκοι ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (50.955) (64.146) Μέρισμα που πληρώθηκε από θυγατρικές εταιρείες προς δικαιώματα μειοψηφίας (1.799) (1.790) Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Συναλλαγματικές διαφορές από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.219) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 7

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών εταιρειών της (ο «Όμιλος»), για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επίσης ο Όμιλος προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της συνδεδεμένης CNP Laiki Insurance Holdings Ltd (πρώην CNP Marfin Insurance Holdings Ltd). Η Τράπεζα συστάθηκε με έδρα την Κύπρο το 1901 με το όνομα «Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού». Το 1924 εγγράφηκε ως η πρώτη δημόσια εταιρεία στην Κύπρο με την ονομασία «Λαϊκή Τράπεζα Λεμεσού Λτδ». Το 1967 η Τράπεζα άλλαξε το όνομά της σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ» και στις 26 Μαΐου, 2004 μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ». Στις 31 Οκτωβρίου, 2006 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή του ονόματός της σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Στις 2 Απριλίου, 2012 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας εγκρίθηκε η αλλαγή του ονόματός της σε «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd». Οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Το εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας είναι στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Βάση ετοιμασίας Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Τράπεζας. Όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Ομίλου. 8

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern). Κατά την εξέταση της ικανότητας του Ομίλου να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την επίδραση των ακόλουθων. Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της Ελληνικής και Κυπριακής οικονομίας, στις οποίες ο Όμιλος είναι σημαντικά εκτεθειμένος, έχει επηρεάσει αρνητικά τις εργασίες του Ομίλου και παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους και προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός σημαντικών οικονομικών, πολιτικών κινδύνων και κινδύνων αγοράς και αβεβαιότητες που επηρεάζουν το Ελληνικό και Κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Οι κυριότεροι κίνδυνοι πηγάζουν από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, τις εξελίξεις στην κρίση χρέους των χωρών/κυβερνήσεων της ευρωζώνης και τις επιτυχείς, ή όχι, προσπάθειες για σημαντικές δημοσιονομικές αναπροσαρμογές και τις επιπτώσεις τους στην Ελληνική και Κυπριακή οικονομία. Η πρόοδος που σημειώθηκε μέχρι σήμερα μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από εξωτερικά πλήγματα από την παγκόσμια οικονομία, καθώς και από κινδύνους εφαρμογής, τη μεταρρυθμιστική κόπωση και την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικής συμμετοχής (PSI+), η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης παραμένουν οι βασικές προκλήσεις της Ελληνικής οικονομίας. Το 2011 ο Όμιλος υπέστη σημαντική ζημιά απομείωσης ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI+), όπως και αυξημένη ζημιά απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα. Οι ζημιές αυτές είχαν αντίστοιχο αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος 2011 και στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, τα οποία δεν πληρούσαν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (Σημ. 45 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, 2011). Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ο Όμιλος συνεχίζει να μην πληροί τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως εξηγείται πιο κάτω. Όσον αφορά τη ρευστότητά του, ο Όμιλος είχε αυξημένη εξάρτηση από χρηματοδοτικές διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία έχει αυξηθεί περαιτέρω στις 30 Σεπτεμβρίου, Στις 26 Οκτωβρίου, 2011 η κεφαλαιακή άσκηση που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτούσε από τις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση με τη δημιουργία αποθέματος κεφαλαίου έναντι ανοιγμάτων σε δημόσιο χρέος για να αντικατοπτρίζει τρέχουσες τιμές αγοράς. Επιπρόσθετα, απαιτούσε τη δημιουργία τέτοιου αποθέματος ώστε ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων να φτάσει το 9% μέχρι τις 30 Ιουνίου, Ο Όμιλος έλαβε μέρος στην κεφαλαιακή άσκηση της ΕΑΤ. Το ποσό του κεφαλαιακού ελλείμματος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου, 2011 και το εκτιμημένο κεφαλαιακό έλλειμμα του Ομίλου υπολογίστηκε σε 1,97 δισ. Ο Όμιλος θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων θα ανερχόταν στο 9%. Στις 20 Ιανουαρίου, 2012 ο Όμιλος, μέσα στα πλαίσια της κεφαλαιακής άσκησης, κατέθεσε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ένα ολοκληρωμένο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης με το οποίο θα διασφάλιζε την αύξηση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 9%, μετά τη ζημιά που προέκυπτε από την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και τις προβλέψεις για απομείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατατέθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είχε συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούσαν την υλοποίησή του. 9

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (συνέχεια) Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που υποβλήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, 2012, περιλάμβανε μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, μεταξύ των οποίων την ανταλλαγή των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, τη μείωση και διαχείριση της έκθεσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου, 2012, για την υλοποίηση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης (Σημ. 52 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, 2011). Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αξιολόγηση της ικανότητας του Ομίλου να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ως δρώσα λειτουργική επιχείρηση, έχει επιπρόσθετα λάβει υπόψη τις επιστολές για δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραχώρηση της αναγκαίας στήριξης προς την Τράπεζα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας ώστε η Τράπεζα να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα λειτουργική επιχείρηση. Ακολούθως, και στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας περί στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Βουλή των Αντιπροσώπων με έκδοση του περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2012 (Κ.Δ.Π. 182/2012) ως τροποποιήθηκε με (1) στις 14 Ιουνίου, 2012, το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 213/2012), (2) στις 23 Ιουλίου, 2012, το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 274/2012) και (3) στις 14 Αυγούστου, 2012, το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 305/2012), μαζί αναφερόμενα ως το «Διάταγμα», ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία λειτούργησε ως ανάδοχος της έκδοσης κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους 1,8 δισ. μέσω δικαιωμάτων προτίμησης. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των μετοχών που αναλήφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές, η Κυπριακή Δημοκρατία απέκτησε στις 30 Ιουνίου, μετοχές στην Τράπεζα και αποτελεί τώρα τον μεγαλύτερο μέτοχο της Τράπεζας με ποσοστό 84%. Αυτή η απόκτηση μετοχών από την Κυπριακή Δημοκρατία έχει διακανονιστεί μέσω Ομολόγων Κυπριακού Δημοσίου όπως εξηγείται στη Σημείωση 15. Τα ομόλογα αυτά είναι δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Επίσης, κατά την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου με συνήθεις μετοχές, προέκυψαν νέες συνήθεις μετοχές. Σε σχέση με την προσφορά για ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου με Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΑΕΚ), οι αιτήσεις δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσής τους με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 22 Μαΐου, 2012 και του Πρώτου Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 19 Ιουνίου,

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (συνέχεια) Λόγω του περιορισμένου αριθμού της μετατροπής υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου σε συνήθεις μετοχές και του γεγονότος ότι οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν, ο στόχος του Ομίλου για επίτευξη δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 9% βάσει των απαιτήσεων της ΕΑΤ δεν έχει επιτευχθεί. Παρόλα αυτά η ΕΑΤ έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με τις συστάσεις της ΕΑΤ, ως αποτέλεσμα της απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποταθεί για στήριξη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΤ, είναι πιθανό να απαιτηθούν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για τον Όμιλο μετά από την αξιολόγηση από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης. Στις 3 Οκτωβρίου, 2012 ανακοινώθηκε η τελική αξιολόγηση της κεφαλαιακής άσκησης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της η Τράπεζα είχε στις 30 Ιουνίου, 2012 υπολειπόμενο κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους εκ., το οποίο αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή μέτρων στήριξης από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Διατάγματος, έχει καταρτιστεί Σχέδιο Αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με τους διορισμένους συμβούλους (KPMG Ηνωμένου Βασιλείου) για το σκοπό αυτό. Στις 28 Αυγούστου, 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και ενέκρινε την υποβολή του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως προβλέπεται στο Διάταγμα, το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο με τη σειρά του θα το υποβάλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ο Όμιλος θα επαναπροσδιορίσει και τις κεφαλαιακές του ανάγκες. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες, είναι ικανοποιημένοι ότι οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ετοιμαστούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2011, εκτός από την υιοθέτηση από τον Όμιλο όλων των εφαρμόσιμων καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όλων των αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και όλων των νέων και αναθεωρημένων διερμηνειών τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2012 όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: (α) Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Μεταφορές Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων Η τροποποίηση στοχεύει στη βελτίωση των γνωστοποιήσεων αναφορικά με μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 11

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια) (β) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12, Αναβαλλόμενη Φορολογία: Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων Οι τροποποιήσεις υπόκεινται σε υιοθέτηση από την ΕΕ και αφορούν τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας σε επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. Έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα Τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα είναι έξοδα τα οποία σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και με άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα του Ομίλου και είναι σημαντικά λόγω φύσης ή μεγέθους. Γνωστοποιούνται ξεχωριστά για καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου (Σημ. 8). 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ Εκτός από περιπτώσεις όπου ένα πρότυπο ή μια διερμηνεία επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά όλα τα ποσά παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται με συγκριτικές πληροφορίες. 4. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Εννιαμηνία Εννιαμηνία Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε που έληξε που έληξε Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) ( ) (89.115) Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου Ζημιά ανά μετοχή (βασικό και μειωμένο) - σεντ (20,1) (19,0) (1,7) (5,5) 12

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8, τα αποτελέσματα ανά τομέα που παρουσιάζονται βασίζονται σε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης προς τη διεύθυνση και συμφιλιώνονται με τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος λειτουργεί έξι κύριους επιχειρηματικούς τομείς σε παγκόσμια βάση: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, που περιλαμβάνει όλη την εμπορική και επενδυτική τραπεζική εργασία από εταιρικούς πελάτες. Λιανική τραπεζική, που περιλαμβάνει όλη την εμπορική τραπεζική εργασία από λιανικούς πελάτες. Διαχείριση περιουσίας, που περιλαμβάνει όλη την εργασία από εύπορους πελάτες (τραπεζική εργασία και διαχείριση περιουσίας). Διεθνείς επιχειρήσεις και Μονάδα Βελτιστοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που περιλαμβάνει: (i) όλες τις εργασίες από υπηρεσίες που προσφέρονται σε διεθνείς επιχειρήσεις και (ii) η συγκεκριμένη Μονάδα συστάθηκε από τον Όμιλο το Φεβρουάριο 2012 ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης του κεφαλαίου της και εφαρμογής της απομόχλευσης όπως αυτή είχε προγραμματιστεί στο υποβληθέν κεφαλαιακό πλάνο. Διαχείριση διαθεσίμων και αγορών, που περιλαμβάνει όλη τη δραστηριότητα από τη διαχείριση διαθεσίμων και αγορών. Συμμετοχές, επενδύσεις και άλλοι τομείς, που περιλαμβάνει τις διάφορες συμμετοχές και επενδύσεις του Ομίλου και όλες τις άλλες εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους άλλους τομείς, και καμία από τις οποίες δεν αποτελεί ξεχωριστά αναφερόμενο τομέα. Η πληροφόρηση προς τη διεύθυνση του Ομίλου βασίζεται σε επιμέτρηση του κέρδους πριν από τη φορολογία και πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες που αποτελείται από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα, πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων και απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα. Αυτή η βάση επιμέτρησης δεν συμπεριλαμβάνει τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα από τους λειτουργικούς τομείς όπως απομειώσεις υπεραξίας όταν η απομείωση είναι αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου, μη επαναλαμβανόμενου γεγονότος, αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα. 13

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 Διεθνείς επιχειρήσεις και Μονάδα Επιχειρηματική βελτιστο- Διαχείριση Συμμετοχές, και ποίησης διαθεσίμων επενδύσεις επενδυτική Λιανική Διαχείριση περιουσιακών και και άλλοι τραπεζική τραπεζική περιουσίας στοιχείων αγορών τομείς Σύνολο Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη ( ) Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) ( ) ( ) (57.156) ( ) ( ) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Χορηγήσεις Καταθέσεις πελατών Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) (21.289) ( ) (96.781) ( ) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 Χορηγήσεις Καταθέσεις πελατών Η συμφιλίωση των εσόδων από εργασίες από τρίτα μέρη με τα έσοδα από εργασίες του Ομίλου για την περίοδο είναι ως ακολούθως: Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Ενοποίηση και αναπροσαρμογές (5.460) (5.236) Έσοδα από εργασίες Ομίλου για την περίοδο

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) Συμφιλίωση αποτελεσμάτων ανά τομέα στη ζημιά περιόδου Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) ( ) Έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα (πριν από τη φορολογία) (21.249) - Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (11.680) (16.867) Απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) - Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Φορολογία Ζημιά περιόδου ( ) ( ) 6. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επενδύσεις προς εμπορία (1.129) (10.874) (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (60.393) (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση χρεωστικών τίτλων δανειακού χαρτοφυλακίου (2.989) Ζημιά από από-αναγνώριση χορηγήσεων (5.429) - Κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών (Ζημιά)/κέρδος από εξόφληση και διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη (26.889) 53 Κέρδος/(ζημιά) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: Επενδύσεις προς εμπορία (10.276) Επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση (1.600) (3.382) (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (19.293) ( ) Το κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2012 αντιπροσωπεύει το κέρδος από την πώληση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Marfin Pank Eesti AS στην Εσθονία (30 Σεπτεμβρίου, 2011: κέρδος από πώληση της Λαϊκής Τράπεζας (Αυστραλίας) Λτδ). 15

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Τα «Άλλα έσοδα» περιλαμβάνουν κέρδος ύψους 115,6 εκ. το οποίο προέκυψε από την ανταλλαγή και προσφορά υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II) με κυμαινόμενο επιτόκιο ονομαστικής αξίας 450 εκ. που λήγουν το 2016 (Σημ. 19). 8. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ Τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα είναι σημαντικά στοιχεία μη επαναλαμβανόμενης φύσης, θεωρούνται ουσιώδη λόγω φύσης ή μεγέθους και γνωστοποιούνται ξεχωριστά για καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Παρουσιάζονται σε ξεχωριστή στήλη ως «Έξοδα αναδιάρθρωσης και μη επαναλαμβανόμενα» στην συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και αφορούν έξοδα προσωπικού, αποσβέσεις και λειτουργικά έξοδα, ως αποτέλεσμα συναλλαγών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αναδιάρθρωση του Ομίλου και με άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. 9. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Στις 24 Φεβρουαρίου, 2012 η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τους τελικούς όρους της προσφοράς του PSI+ για την εθελοντική ανταλλαγή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), οι οποίοι περιλάμβαναν τα ακόλουθα: (α) νέους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,5% των ΟΕΔ και ανταλλαγής τους με 20 νέα ομόλογα λήξης από το 2023 έως και το 2042 με κλιμακωτό επιτόκιο, (β) ομόλογα συνδεδεμένα με την πορεία του Ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εκδομένα από το Ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο έως και 1% ετησίως του ονομαστικού ποσού σε περίπτωση που το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελλάδας υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο, (γ) ομόλογα σταθερού επιτοκίου εκδομένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) σε δύο ισόποσες σειρές, λήξης ενός και δύο ετών αντίστοιχα, ονομαστικής αξίας ίσης με το 15% των ΟΕΔ που ανταλλάσσονται και (δ) έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας (6 μηνών με μηδενικό τοκομερίδιο zero coupon) του EFSF ως αντάλλαγμα για τους μη αποπληρωθέντες τόκους έως και τις 24 Φεβρουαρίου, 2012 στα ΟΕΔ που ανταλλάσσονται. Το πρόγραμμα PSI+ υλοποιήθηκε το Μάρτιο Ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιά απομείωσης ύψους εκ. όπως εξηγείται στη Σημείωση 45 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου, Με βάση τις τιμές αγοράς των νέων ΟΕΔ που προέκυψαν μετά την ανταλλαγή, όπως αυτές απέρρεαν από διάφορες συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ημέρα της ανταλλαγής, η Διεύθυνση αποφάσισε ότι η λογιστική αξία των ΟΕΔ που ανταλλάγηκαν στο πρόγραμμα PSI+ πρέπει να απομειωθεί περαιτέρω ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις τιμές αγοράς κατά την ανταλλαγή. 16

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS A.E.

EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK ERGASIAS A.E. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο αφορά το από 22 Μαΐου 2012 εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Ενηµερωτικό ελτίο της Cyprus Popular Bank Public

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

EMPORIKI BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα