ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Παναγιώτης Μήτσιας του Δη μητρίου σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρι κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Ορ γάνων, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 247/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ. 6205/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης : 1187/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Στυλιανός Τζωρτζάκης του Χα ράλαμπου σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθη γητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Φω τονική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 10/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / νικής Διακυβέρνησης: 1188/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Βασίλειος Κουτσός του Θεοδώ ρου σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί ου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Επιφανει ών και Διεπιφανειών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 116/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1189/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα να με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Νικόλαος Τούμπας του Κυριάκου σε μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Καθηγη τή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Πυ ρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματίων, με γνωστι κό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέ σης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή δημοσι εύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 373/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1190/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα

2 5764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ν. 4009/2011, διορίζεται η Αγγελική Μαλλίρη του Χρή στου σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 609/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1191/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Ανδρέας Λυμπεράτος του Νι κολάου σε κενή, οργανική, μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγη τή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανε πιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά και Διατάξεις», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 909/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1192/ ). Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5α του άρ θρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντι καταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Μιχαήλ Κοντοπόδης του Ιωάννη με τετρα ετή θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονο μικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρή της και στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχο λογία» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 202/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1193/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα να με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 77 παραγρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παραγρ. 2 τροποποιήθηκε με την παραγρ. 5 α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, κα θώς και τις διατάξεις της παραγρ. 4 γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παραγρ. 4 του Ν. 4115/2013, την υπ αριθμ. 258/2012 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 377/ , τ.β ), και του Π.Δ. 96/ άρ θρο 1 παρ. 3 (Φ.Ε.Κ. 133/ , τ.α ) «Κατάργηση συγ χώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπι στήμιο Κρήτης», διορίζεται ο Αγησίλαος Αθανασούλης του Γεράσιμου, με τετραετή θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 631/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ. 6205/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1194/ ). Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Βλασόπουλος του Γεράσιμου με τετραετή θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι ολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 396/ , τ.γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ. 6205/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1195/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Θωμάς Καραγιάννης του Σω τηρίου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγη τή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστη μίου Κρήτης, στον Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνίες Υπολογιστών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5765 Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 607/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1196/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20, 77 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Χρήστος Ξενοφών Δημη τρόπουλος του Αντωνίου, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολο γιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εφαρμο γών Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 631/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1197/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα του Ν. 3549/2007, του άρθρου 77 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 και του Π.Δ. 96/ (Φ.Ε.Κ. 133/ , τ.α ) «Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομα σία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», διορίζεται ο Ηλί ας Τσιγαρίδας του Παντελή, με θητεία, σε κενή οργα νική και προκηρυχθείσα θέση Καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρή της, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Πληρο φορικής (Ανάλυση Αλγορίθμων Πολυπλοκότητα)», επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκου ρου Καθηγητή ή του Λέκτορα δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 924/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1198/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007, του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 και την παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διο ρίζεται η Πελαγία Βοργιά του Στυλιανού, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μητέρας Παιδιού, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρι κή», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δη μοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 388/ , τ.γ και 315/ , τ.γ διόρθωση σφάλματος. Υ.Δ.Ε. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1199/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007, του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρ θρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 και την παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Μαρία Βασιλάκη του Εμμανουήλ, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνι κή Ιατρική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 476/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1200/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007, του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρ θρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 και την παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Γεώργιος Μπερτσιάς του Κωνσταντίνου, με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Παθολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ρευ ματολογία Κλινική Ανοσολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκου ρου Καθηγητή ή του Λέκτορα δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 671/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης:1201/ ). Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 25 του

4 5766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) παρ. 5α του άρθρου 5 του N. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις του δεύτερου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του N. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζε ται ο Άγγελος Μουζακίτης του Σπυρίδωνα με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχο λής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία», επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 396/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1202/ ). Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις του δεύτερου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτε ρο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Μαρία Κρέζα του Ιωάννη με θητεία, σε κενή, οργανι κή και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημί ου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική Σχολική Παιδαγωγική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 396/ , τ.γ Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1203/ ). Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις του δεύτερου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορί ζεται ο Σταύρος Κυριακίδης του Παύλου με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 447/ , τ.γ Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1204/ ). Με την υπ αριθμ / Πράξη του Πρύ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 25 του παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις του δεύτερου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Ζα χαρούλα Πετράκη του Αναστασίου, με θητεία, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κλα σικών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 396/ τ.γ Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1205/ ). Ο Πρύτανης ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 5979/ Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α 69), του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 20 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται η ΕΙΡΗΝΗ ΓΟΥΛΕΤΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΑΝΑΠΛΗΡΩ ΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑ ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 572/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1335/ ). Με την αριθμ. 5973/ Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5767 ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α 69), του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΩΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΣΧΟ ΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνω στικό αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 433/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1336/ ). Με την αριθμ. 5974/ Πράξη του Πρύτανη του τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύ ει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α 69), του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗ ΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 19/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1337/ ). Με την αριθμ. 5980/ Πράξη του Πρύτανη του τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύ ει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α 69), του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 20 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζε ται ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗ ΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 572/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1338/ ). Με την αριθμ. 5201/ Πράξη του Πρύτανη του τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 περ. ε, 19, 20 και 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται η ΒΑΣΙ ΛΙΚΗ ΠΑΝΝΟΥΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με θητεία σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟ ΛΙΤΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ στο γνωστικό αντικείμενο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟ ΓΙΑ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 670/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1339/ ). Με την αριθμ. 5657/ Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 περ. ε, 19, 20 και 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1066/31/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 13340/ ). Με την αριθμ. 5965/ Πράξη του Πρύτανη του θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΜΠΑΚΟΥΔΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 303/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1341/ ). Με την αριθμ. 5966/ Πράξη του Πρύτανη του

6 5768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑ ΤΖΗΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημο σιεύθηκε η προκήρυξη 70/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1342/ ). Με την αριθμ. 5967/ Πράξη του Πρύτανη του θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ του ΘΩΜΑ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 302/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1343/ ). Με την αριθμ. 5968/ Πράξη του Πρύτανη του θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται η ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 257/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1344/ ). Με την αριθμ. 26/ Πράξη του Πρύτανη του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΔΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρ θρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙ ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθη κε η προκήρυξη 409/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1345/ ). Με την αριθμ. 5970/ Πράξη του Πρύτανη του θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΑΠΟΣ ΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡ ΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 121/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1346/ ). Με την αριθμ. 5971/ Πράξη του Πρύτανη του Πανεττισιημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε, σύμφωνα με θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΔΡΟΓΑΛΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημο σιεύθηκε η προκήρυξη 70/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5769 νικής Διακυβέρνησης: 1347/ ). Με την αριθμ. 5972/ Πράξη του Πρύτανη του ήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ, 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθ μίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντι κείμενο «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκή ρυξη 578/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1348/ ). Με την αριθμ. 5975/ Πράξη του Πρύτανη του τις διατάξεις της παρ. 2 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζε ται η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνω στικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 10/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1349/ ). Με την αριθμ. 5976/ Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και του δεύτερου εδαφί ου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διο ρίζεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΟΥΓΙΟΥ του ΗΛΙΑ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟ ΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκή ρυξη 10/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1350/ ). Με την αριθμ. 5977/ Πράξη του Πρύτανη του τις διατάξεις της παρ. 2 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), διορίζεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΑΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θητεία σε κενή θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/2013 ΤΜΗ ΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με γνωστικό αντικείμε νο «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙ ΚΗ (QUANTITATIVE METHODS BUSINESS STATISTICS», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημο σιεύθηκε η προκήρυξη 10/ τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). νικής Διακυβέρνησης: 1351/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8 5770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3429 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ Φ31/253511/137563/11050/2988 Χειμερινό ωράριο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 671 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 1831/39763 Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι κών φαρμάκων και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα