ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροθορίες: Γ. ηαθάς Σηλέθωνο : ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Σατ. Γ/νζη : Πλ. Κάνιγγος Σατ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροθορίες: Δδ. αζαρώλης Σηλέθωνο : ΑΔΑ: ΒΟΥΡΗ-ΒΣΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 4 Ιανοσαρίοσ 2012 ΠΟΛ Γημοζιεύθηκε ζηο ΦΔΚ 72Β / ΠΡΟ: Ωο Π.Δ. ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β, γ (ππνπεξηπηώζεηο γα, γδ, γε θαη γε ) θαη δ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 186/1992 (ΦΔΚ 84 Α ), όπσο ηζρύνπλ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ), όπσο ηζρύνπλ. 3. Σελ /1474/0015/ΠΟΛ.1135/ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ «Κσδηθνπνίεζε πκπιήξσζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Φνξνινγηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Μεραληζκώλ θαη πζηεκάησλ Γηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο» (ΦΔΚ 1592 Β ).

2 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3784/2009 (ΦΔΚ 137 Α ) «πεξί αλαζεώξεζεο δηαηάμεσλ ηνπ λ. 703/1977 πεξί αληαγσληζκνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 31 απηνύ. 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Φ2-1617/ (ΦΔΚ 1980 Β ) «πεξί δηαδηθαζηώλ θαη πξνδηαγξαθώλ εγθαηάζηαζεο, θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο εηζξνώλ εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ. Απαηηήζεηο ζπκκόξθσζεο, θαηαγξαθήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ». 6. Σν Π.Γ. 110/2011 ΦΔΚ Α 243/ «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ». 7. Σελ αξηζκ. Τ25/ (ΦΔΚ 2792 Β / ) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ». 8. Σελ αξηζκ. Τ13/ (ΦΔΚ 2740 Β / ) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε». 9. Σελ αλάγθε νινθιεξσκέλεο θαη αμηόπηζηεο παξαθνινύζεζεο ησλ πνζνηήησλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ. 10. Όηη, από ηελ απόθαζε απηή, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ Οξίδνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνώλ - εθξνώλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. Φ2-1617/ (ΦΔΚ 1980 Β ), θαζώο θαη ην είδνο, ην πεξηερόκελν, ηνλ ηξόπν θαη ην ρξόλν έθδνζεο εηδηθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο, από ηηο πσιήζεηο θαπζίκσλ, πνπ εθδίδνληαη κέζσ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο, σο αθνινύζσο: 1. Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο Καζνξίδνπκε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζξνώλ Δθξνώλ, ζύκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Φ2-1617/ (ΦΔΚ 1980 Β ), ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ, σο εμήο: 2

3 α. Δληόο δώδεθα (12) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο. β. Δληόο δέθα νθηώ (18) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Λάξηζαο, Αραΐαο, Ηξαθιείνπ, Μαγλεζίαο θαη Ισαλλίλσλ. γ. Δληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζηε ινηπή Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 2. Έθδνζε δειηίωλ Από ην Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Διέγρνπ Δηζξνώλ Δθξνώλ εθδίδνληαη ηα αθόινπζα δειηία, ηα νπνία απνηεινύλ εηδηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία Δειηίν παξαιαβήο Σν δειηίν απηό εθδίδεηαη απηόκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο πνζόηεηαο θαπζίκνπ(σλ) ζηηο δεμακελέο ηνπ πξαηεξίνπ. ην πην πάλσ δειηίν θαηαγξάθνληαη γηα θάζε δεμακελή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε παξαιαβή ηα εμήο δεδνκέλα: Ο α/α ηεο δεμακελήο Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθόο θαη πεξηγξαθή) Η εκεξνκελία (ΔΔΜΜΗΗ) θαη ε ώξα (ΩΩΛΛ) Σα παξαθάησ ζηνηρεία πξηλ από ηελ παξαιαβή ηνπ θαπζίκνπ: Σν ηξέρνλ ύςνο ηεο ζηάζκεο ηεο δεμακελήο ζε mm Ο αληίζηνηρνο ηξέρσλ όγθνο θαπζίκνπ ζηε δεμακελή θαζώο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ εληόο ηεο δεμακελήο Ο αλεγκέλνο ηξέρσλ όγθνο θαπζίκνπ ηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ/ησλ θαπζίκνπ(σλ): Ο Α.Φ.Μ. ηνπ πξνκεζεπηή Σν είδνο, ν αξηζκόο, ε ζεηξά θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνύ παξαζηαηηθνύ παξαιαβήο Ο αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο (βπηηνθόξνπ) κεηαθνξάο Η παξαιακβαλόκελε πνζόηεηα θάζε θαπζίκνπ (όγθνο ζε ιίηξα) ζηε ζεξκνθξαζία θόξησζεο βάζεη ηνπ παξαζηαηηθνύ παξαιαβήο Η ζεξκνθξαζία θόξησζεο ζε βαζκνύο Κειζίνπ, θαζώο θαη Ο όγθνο θάζε θαπζίκνπ ζηνπο 15 ν C, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην παξαζηαηηθό παξαιαβήο 3

4 Σα παξαθάησ ζηνηρεία κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ/ησλ θαπζίκνπ(σλ): ην ηξέρνλ ύςνο ηεο ζηάζκεο ηεο δεμακελήο ζε mm, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ εξεκίαο ν αληίζηνηρνο όγθνο θαπζίκνπ (ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία) ζηε δεμακελή θαζώο θαη ε ζεξκνθξαζία θαπζίκνπ εληόο απηήο ν αλεγκέλνο ηξέρνλ όγθνο θαπζίκνπ ηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Η ζπλνιηθώο παξαιεθζείζα πνζόηεηα ( ) ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία Η ζπλνιηθώο παξαιεθζείζα πνζόηεηα ( ) ζηνπο 15 ν C Η δηαθνξά πνζνηήησλ κεηαμύ ζπζηήκαηνο εηζξνώλ θαη παξαζηαηηθνύ παξαιαβήο ζηνπο 15 ν C ( ) Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο , , , , θαη , ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζύζηεκα κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνύ. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ δειηίνπ, νη ζρεηηθέο εηζαγσγέο ζηνηρείσλ ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνύ θαη ην ζύζηεκα ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κεηά ηελ επαλαθνξά ηνπ ζε ιεηηνπξγία Δειηίν Θζνδπγίνπ Ηκέξαο ην δειηίν απηό θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά κε ην πέξαο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ώξα ηα πην θάησ δεδνκέλα: Η εκεξνκελία θαη ε ώξα ιήςεο ηεο αλαθνξάο Η εκεξνκελία, ε ώξα έλαξμεο θαη ε ώξα ιήμεο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ηζνδύγην Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλά δεμακελή ηνπ πξαηεξίνπ: Ο α/α ηεο δεμακελήο, ε ρσξεηηθόηεηα, ν ηύπνο ηνπ θαπζίκνπ Ο όγθνο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ θαη ε αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία Ο αλσηέξσ όγθνο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C Ο όγθνο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ θαη ε αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία Ο αλσηέξσ όγθνο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C α) Ο όγθνο ησλ εηζξνώλ (παξαιαβώλ) θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν κε βάζε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνώλ ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία (άζξνηζκα ησλ 2.1.7) θαζώο θαη 4

5 β) ν αληίζηνηρνο αλεγκέλνο όγθνο ζηνπο 15 ν C (άζξνηζκα ησλ 2.1.8) Ο όγθνο ησλ εηζξνώλ (παξαιαβώλ) θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν κε βάζε ην παξαζηαηηθό παξαιαβήο ζηε ζεξκνθξαζία θόξησζεο (άζξνηζκα ησλ ) Ο όγθνο ησλ εηζξνώλ (παξαιαβώλ) θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν κε βάζε ην παξαζηαηηθό παξαιαβήο ζηνπο 15 ν C (άζξνηζκα ησλ ) Ηκεξήζηα θίλεζε δεμακελήο σο εμήο: Α. Με βάζε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ( α ) Β. Σν παξαπάλσ κε αλαγσγή ζηνπο 15 ν C ( β ) Γ. Με βάζε ην παξαζηαηηθό παξαιαβήο ζηε ζεξκνθξαζία θόξησζεο ( ) Γ. Με βάζε ην παξαζηαηηθό παξαιαβήο ζηνπο 15 ν C ( ) Γηαθνξέο εκεξήζηαο θίλεζεο δεμακελήο σο εμήο: Α. ηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ( Γ Α.) Β. ηνπο 15 ν C ( Γ Β.) Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλά αληιία: Ο α/α ηεο αληιίαο, ην είδνο θαπζίκνπ, ν α/α ηεο αληίζηνηρεο δεμακελήο άληιεζεο Η έλδεημε ηνπ νιηθνύ αζξνηζηή θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ Η έλδεημε ηνπ νιηθνύ αζξνηζηή θαηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ Ο όγθνο πσιήζεσλ θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν α. αλά αληιία σο εμήο: ( ) β. γηα ζύλνιν αληιηώλ κε θνηλό θαύζηκν, σο εμήο: [(άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ) (άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ) ] α. Ο αλσηέξσ όγθνο ( α) αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C β. Ο αλσηέξσ όγθνο ( β) αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C Οη αλαγσγέο γίλνληαη κε βάζε ηελ κέζε ζηαζκηζκέλε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ηεο (ησλ) αληίζηνηρεο(σλ) δεμακελήο(ώλ). 5

6 Οη απνθιίζεηο αλά είδνο θαπζίκνπ σο εμήο: Απόθιηζε εηζξνώλ-εθξνώλ εκέξαο (κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνώλ), ππνινγηδόκελε σο εμήο : [(γηα δεμακελέο κε όκνην θαύζηκν, άζξνηζκα ησλ) Α β] Απόθιηζε εηζξνώλ-εθξνώλ εκέξαο (κε βάζε ηα παξαζηαηηθά παξαιαβήο) ππνινγηδόκελε σο εμήο : [(γηα δεμακελέο κε όκνην θαύζηκν, άζξνηζκα ησλ) Γ β] Οη παξαπάλσ απνθιίζεηο ( θαη ) ππνινγηζκέλεο ζηνπο 15 ν C ήηνη αληηζηνίρσο: α) [(γηα δεμακελέο κε όκνην θαύζηκν, άζξνηζκα ησλ) Β β] θαη β) [(γηα δεμακελέο κε όκνην θαύζηκν, άζξνηζκα ησλ) Γ β] Η απόθιηζε εθθξαζκέλε σο πνζνζηό (%) επί ησλ πσιήζεσλ βάζεη ησλ απνζεκάησλ ησλ δεμακελώλ, ήηνη: { x 100 / [(άζξνηζκα ησλ) Α] (%) Η απόθιηζε εθθξαζκέλε σο πνζνζηό (%) επί ησλ πσιήζεσλ βάζεη ησλ παξαζηαηηθώλ παξαιαβήο, ήηνη: { x 100 / [(άζξνηζκα ησλ) Γ] (%) Οη παξαπάλσ απνθιίζεηο ( θαη ) ππνινγηζκέλεο ζηνπο 15 ν C, ήηνη αληηζηνίρσο: α) { α x 100 / [(άζξνηζκα ησλ) Β] (%) θαη β) { β x 100 / [(άζξνηζκα ησλ) Γ] (%) 2.3. Δειηίν Ληηξνκέηξεζεο Σν δειηίν απηό εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Κ.Τ.Α. Φ2-1617/ (ΦΔΚ 1980 Β ) ζε θάζε πεξίπησζε εμαγσγήο θαη επαλεηζαγσγήο θαπζίκνπ γηα ιηηξνκέηξεζε. ην πην πάλσ δειηίν αλαγξάθνληαη: Η εκεξνκελία θαη ε ώξα έθδνζεο ηνπ δειηίνπ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθόο θαη πεξηγξαθή) Ο α/α ηεο αληιίαο Ο α/α ηεο δεμακελήο Ο όγθνο ιηηξνκέηξεζεο (ηξέρσλ θαη ζηνπο 15 ν C), όπσο πξνθύπηεη από ηηο εμαγσγέο ησλ αληιηώλ πνπ ιηηξνκεξνύληαη θαη ηηο αληίζηνηρεο επαλεηζαγσγέο ζηηο δεμακελέο. 6

7 Γηα ηηο αλσηέξσ ιηηξνκεηξήζεηο δελ απαηηείηαη ε έθδνζε άιινπ παξαζηαηηθνύ. 3. Απόδεημε εζόδνπ 3.1. Η απόδεημε απηή, πνπ απνηειεί νκνίσο εηδηθό θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθδίδεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ηνπ θαπζίκνπ από θάζε αληιία, κέζσ εθηππσηηθνύ κεραληζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε πξόζθνξε θαη νξαηή ζέζε γηα άκεζε ιήςε από ηνλ πειάηε. ηελ πην πάλσ απόδεημε αλαγξάθνληαη: α) Σα ζηνηρεία ηνπ εθδόηε, β) Ο α/α ηεο δεμακελήο, γ) Ο α/α ηεο αληιίαο, δ) Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ, ε) Η εκεξνκελία (ΔΔΜΜΗΗ) θαη ε ώξα έθδνζήο ηνπ (ΩΩΛΛ), ζη) Ο όγθνο (πνζόηεηα) ηνπ θαπζίκνπ, δ) Η ηηκή κνλάδαο (κε Φ.Π.Α.), ε) Ο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α., ζ) Η ζπλνιηθή αμία ηελ πεξίπησζε πνπ εθνδηάδνληαη κε θαύζηκα (βελδίλε, πεηξέιαην θίλεζεο) νρήκαηα επηηεδεπκαηηώλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίσλ, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ηδηαίηεξνπ δειηίνπ απνζηνιήο - ηηκνινγίνπ πώιεζεο, εθόζνλ ζηελ αλσηέξσ απόδεημε εθηππώλεηαη θαη ν αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ πειάηε - επηηεδεπκαηία. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή, όηαλ ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α., ππεξβαίλεη ηα ηξηαθόζηα (300) επξώ απαηηείηαη θαη ε αλαγξαθή ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ πειάηε - επηηεδεπκαηία. Σα ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (αξηζκόο θπθινθνξίαο νρήκαηνο, Α.Φ.Μ. αληηζπκβαιιόκελνπ πειάηε επηηεδεπκαηία) θαηαρσξνύληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξάδνζεο ηνπ θαπζίκνπ, κέζσ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ κε ηελ Δ.Α.Φ.Γ... ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή Γηα ηηο πσιήζεηο θαπζίκσλ πξνο επηηεδεπκαηίεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίσλ, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε (π.ρ. πσιήζεηο θαπζίκσλ ζε δνρεία ζε επηηεδεπκαηίεο θ.ιπ.) ηζρύνπλ αλαιόγσο ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε απηή, εθόζνλ ζηε ζρεηηθή απόδεημε αλαγξάθεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ πειάηε επηηεδεπκαηία θαη ηα θαύζηκα θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή απόδεημε εζόδνπ. 7

8 3.4. Γηα ηηο επαλαιακβαλόκελεο ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαπζίκσλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο θαη ηηκνινγίνπ πώιεζεο, κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: α) ε εθδηδόκελε απηόκαηα απόδεημε παξαδίδεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν θαη β) ζπληάζζεηαη από ηνλ πσιεηή ε δηπιόηππε αζεώξεηε θαηάζηαζε, ε νπνία πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. θαη έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο απηήο παξαδίδεηαη ζηνλ αγνξαζηή επηηεδεπκαηία ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξνύλ νη πσιήζεηο, ε θαηάζηαζε απηή απνηειεί δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ζηα βηβιία ηνπ αγνξαζηή επηηεδεπκαηία Δθόζνλ δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο 3.2, 3.3 θαη 3.4 ζηα ζρεηηθά Σηκνιόγηα Γειηία απνζηνιήο ή Σηκνιόγηα, θαηά πεξίπησζε, ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Δθδόζεθε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκ. απνδείμεσλ εζόδνπ» νη νπνίεο ζα παξαδίδνληαη ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν καδί κε ην πξσηόηππν ηνπ Σηκνινγίνπ Γειηίνπ απνζηνιήο ή Σηκνινγίνπ, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ηηο δηαθπιάζζεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β Γηα ηηο πσιήζεηο επί πηζηώζεη θαπζίκσλ, πνπ δηελεξγνύληαη από ηνπο ηεξνύληεο βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. πξαηεξηνύρνπο, ζα εθδίδνληαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο κε ηελ έλδεημε «επί πηζηώζεη» ε πεξίπησζε πώιεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κέζσ αληιηώλ, πνπ δηαθηλείηαη θαη παξαδίδεηαη εθηόο εγθαηαζηάζεσλ ησλ πξαηεξίσλ, εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιήο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη, εθηόο ησλ άιισλ, αη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο απηόκαηα εθδηδόκελεο απόδεημεο εζόδνπ, ε νπνία παξακέλεη ζηνλ πσιεηή θαη επηζπλάπηεηαη ζην ζηέιερνο ηνπ αληίζηνηρνπ δειηίνπ απνζηνιήο ε πεξίπησζε έθπησζεο εθ ησλ πζηέξσλ ζε πειάηεο επηηεδεπκαηίεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, εθδίδεηαη από ηνλ πσιεηή πηζησηηθό ηηκνιόγην, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 12, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη αύμνληεο αξηζκνί ησλ ζρεηηθώλ απνδείμεσλ εζόδνπ ή ηεο θαηάζηαζεο επαλαιακβαλνκέλσλ πσιήζεσλ, θαηά πεξίπησζε. 4. ήκαλζε κε θνξνινγηθό κεραληζκό Σα δειηία θαη νη απνδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά θαη ην πεξηερόκελό ηνπο δηαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεραληζκνύ ζήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ) θαη ηεο Α.Τ.Ο.Ο /1474/0015/ΠΟΛ. 1135/ (ΦΔΚ 1592 Β ). 8

9 Σν δειηίν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2. ηεο παξνύζαο (ηζνδύγην εκέξαο) ηππώλεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, ελώ ηα δειηία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1. θαη 2.3. ηεο παξνύζαο (δειηίν παξαιαβήο θαη δειηίν ιηηξνκέηξεζεο) κπνξεί λα κελ εθηππώλνληαη θαη λα δηαθπιάζζνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη, εθηππώλνληαη θαη επηδεηθλύνληαη άκεζα όηαλ απαηηεζεί από ηηο αξκόδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. Η αδπλακία αλαπαξαγσγήο αληηγξάθσλ ινγίδεηαη σο κε δηαθύιαμε ησλ ζρεηηθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σα δειηία ησλ παξαγξάθσλ 2.1, 2.2 θαη 2.3 εληάζζνληαη ζην πεδίν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ Φ / ησλ Τπνπξγώλ ΑΑΝ θαη ΤΜΓ, ππνθείκελα νκνίσο ζηελ ππνρξέσζε δπλαηόηεηαο ειεθηξνληθήο κεηάδνζήο ηνπο. 5. Κπξώζεηο Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α ) θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ). 6. Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 6.1. Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ αλαγξάθεηαη όπσο νξίδεηαη ζηελ Κ.Τ.Α. Φ2-1617/ (ΦΔΚ 1980 Β ). Ο όγθνο (πνζόηεηα) θαπζίκνπ κεηξάηαη ζε ιίηξα (lt). Η ζεξκνθξαζία κεηξάηαη ζε βαζκνύο Κειζίνπ ( o C) Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ ζίγνληαη νη επηπιένλ ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο Γ33Α ΔΞ 2010/ (ΦΔΚ 2047 Β ) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 7. Έλαξμε ηζρύνο Η έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο νξίδεηαη ζε δύν κήλεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν κεζνιαβνύλ δίκελν ζα αμηνπνηεζεί από ηηο επηρεηξήζεηο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε ηπρόλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθύςνπλ, κε παξάιιειε ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ εγθαηάζηαζεο κε ην ζύλνιν ησλ ππνρξέσλ. 9

10 Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΠΑΝΣΕΛΗ ΟΘΚΟΝΟΜΟΤ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΩΚΡΑΣΗ ΞΤΝΘΔΗ 10

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα