Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα"

Transcript

1 Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα Αθ. Μπελεγρή-Ροµπόλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μ. Μαρκάκη, Υποψήφια ιδάκτορας Ε.Μ.Π. Π. Μιχαηλίδης, Λέκτορας (Π.. 407/80) Ε.Μ.Π. Περίληψη Στόχος του άρθρου είναι να διερευνηθούν τα όρια και οι δυνατότητες παραγωγικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης της περιφέρειας της Ηπείρου. Ειδικότερα, µέσω των κάθετων διασυνδέσεων εκτιµώνται οι επιδράσεις της ισχύουσας τεχνολογίας παραγωγής στην απασχόληση και τα επαγγέλµατα της περιφέρειας. Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται για την εκτίµηση αυτών των επιδράσεων είναι η ανάλυση εισροών-εκροών. Συγκεκριµένα, µε βάση το περιφερειακό υπόδειγµα εισροών-εκροών (Ήπειρος, 2000) εκτιµώνται οι κάθετοι πολλαπλασιαστές (backward multipliers) για την απασχόληση και τα επαγγέλµατα. Οι κάθετοι πολλαπλασιαστές είναι το µέτρο της µοναδιαίας µεταβολής συνολικά στην οικονοµία ενός µεγέθους, η οποία οφείλεται στη µοναδιαία µεταβολή της τελικής ζήτησης ενός κλάδου. Με την εκτίµηση αυτών των πολλαπλασιαστών θα εντοπιστούν αφενός οι κλάδοι που δηµιουργούν τα ισχυρότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην απασχόληση της περιφέρειας αφετέρου, τα επαγγέλµατα αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνολογικής εξειδίκευσης που η συγκεκριµένη απασχόληση απαιτεί. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι, σε γενικές γραµµές, οι κλάδοι που δηµιουργούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην απασχόληση της περιφέρειας είναι κυρίως κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα, αλλά και κλάδοι του δευτερογενούς, οι οποίοι όµως συνδέονται µε την εξειδίκευση της περιφέρειας στον πρωτογενή τοµέα. Οι κλάδοι αυτοί θεωρούνται ως κλάδοι µέσης και χαµηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, ενώ τα επαγγέλµατα που απαιτούνται, είναι σε γενικές γραµµές επαγγέλµατα αντίστοιχης µέσης και χαµηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης. Επίσης, οι κλάδοι του τουρισµού και των κατασκευών εµφανίζουν, επίσης σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, συνολικά για την περιφέρεια προκύπτει ότι υπάρχει µια εσωτερική δυναµική που µπορεί να διευρύνει τα περιθώρια περαιτέρω τεχνολογικής εξειδίκευσης και ανάπτυξης. Λέξεις κλειδιά: Υπόδειγµα εισροών - εκροών, κάθετες κλαδικές διασυνδέσεις, πολλαπλασιαστές απασχόλησης-επαγγελµάτων, περιφέρεια Ηπείρου. 1. Εισαγωγή Στόχος του άρθρου είναι να εντοπιστούν οι κλάδοι και τα επαγγέλµατα που συµβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης (άµεσα και έµµεσα) στη περιφέρεια της Ηπείρου, το έτος Μεθοδολογικά, θα εφαρµόσουµε το περιφερειακό υπόδειγµα εισροών-εκροών. Το υπόδειγµα εισροών-εκροών, στη γενική του µορφή, είναι ένα υπόδειγµα γενικής ισορροπίας το οποίο περιγράφει την τεχνολογία παραγωγής ενός συστήµατος και εκτιµά τόσο τις άµεσες όσο και τις συνολικές αλληλεξαρτήσεις µεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Μεταπολεµικά, τα µοντέλα ανάπτυξης που εφαρµόσθηκαν διεθνώς είχαν, κυρίως, ως στόχο την αναδιανοµή του εισοδήµατος µεταξύ των περιφερειών προκειµένου να συµβάλουν στην άµβλυνση των χωρικών ανισοτήτων 1. Τις τελευταίες όµως δεκαετίες ευνοείται η ανάδειξη των ενδογενών (π.χ. ανθρώπινος παράγοντας, φυσικοί πόροι), κυρίως, 1 Scott and Stopper (2007), Maillat (1998), Ευσταθόπουλος, (2007: σελ: 2-119). 1

2 χαρακτηριστικών µιας περιοχής. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται µε τους διαθέσιµους από τις περιφέρειες πόρους, παραµένουν προσδεµένα στο συγκεκριµένο χώρο και θεωρούνται βασικές συνιστώσες της αναπτυξιακής τους διαδικασίας. Στοιχεία όπως η ποιότητα τους ή ο βαθµός αξιοποίησης τους επηρεάζουν, σε µεγάλο βαθµό, τις οικονοµικές επιδόσεις των περιφερειών. Έτσι, οι περιφερειακές οικονοµίες θεωρούνται συστήµατα µε αναγνωρίσιµα φυσικά πλεονεκτήµατα και διακριτές σχέσεις συνέργιας µεταξύ των φορέων της οικονοµικής δραστηριότητας. Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, κάτω από µια ιδιαίτερα δυσµενή συγκυρία για την Ευρώπη, η περιφερειακή πολιτική αλλάζει προσανατολισµό και από εξωγενής γίνεται, σταδιακά, όλο και περισσότερο ενδογενής. ηλαδή, η ανάπτυξη κάθε περιφέρειας εξαρτάται από την ιδιαίτερη εσωτερική δυναµική της (territory-specific dynamic) και όχι από τις διαδικασίες αναδιανοµής του εθνικού εισοδήµατος (redistribution phenomenon). Αυτό σηµαίνει ότι τοπικά παραγωγικά συστήµατα είναι ικανά να αναπτύξουν και δηµιουργήσουν ιδιαίτερους τοπικούς συντελεστές 2 (specific resources creation) χωρίς καµιά ανακατανοµή της ανάπτυξης να προέρχεται από τις πλουσιότερες περιοχές (Maillat, 1998). Έτσι, οι πόροι των οποίων η κινητικότητα είναι οριακή και συνδέονται, κυρίως, µε τοπικούς παράγοντες µπορούν να µετατραπούν σε κανάλια ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µιας περιφέρειας. Παράλληλα, ενώ τα σύνορα µεταξύ εθνικών οικονοµιών (εθνικά παραγωγικά συστήµατα) τείνουν να καταργηθούν διευρύνεται η τάση δηµιουργίας περιφερειών µε ισχυρές ανταγωνιστικές επιδόσεις 3 σε διεθνές επίπεδο (περιφερειακά παραγωγικά συστήµατα). ηλαδή, µέσω της διεθνοποίησης των περιφερειών επιδιώκεται η διεύρυνση νέων στοιχείων ανταγωνισµού και κυρίως αυτών που συνδέονται µε καινοτόµα περιβάλλοντα. Η τάση αυτή δηµιουργεί την αναγκαιότητα µετάβασης προς δραστηριότητες οι οποίες αφενός θα συνάδουν µε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας αφετέρου, θα της δηµιουργούν προϋποθέσεις "διαρκούς" ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή η οργάνωση των περιφερειακών οικονοµιών και συστηµάτων περνάει µέσα από την κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων και της τοπικής κουλτούρας, των δικτύων συνεργασίας µεταξύ των φορέων οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας και τέλος της µετάβαση τους σε περιοχές γνώσης και καινοτοµίας. Οι προϋποθέσεις αυτές ενισχύονται µε τα περιφερειακά και διαπεριφερειακά δίκτυα για τη διάχυση της πληροφορίας και τη δηµιουργία καινοτόµου περιβάλλοντος και βιοµηχανικών συνοικιών (ΟECD, 2000). Η ενίσχυση και διάχυση της καινοτοµίας καθώς και όλων των παραγόντων ανάπτυξης αναδεικνύονται µέσα από το πλέγµα των συνεργιών και των σχέσεων της ισχύουσας τεχνολογίας παραγωγής καθώς και της συστηµικής ανάλυσης των περιφερειακών και των τοπικών χαρακτηριστικών. Από την άποψη αυτή η ανάλυση της περιφέρεια της Ηπείρου προσεγγίζεται στη βάση του υποδείγµατος εισροών-εκροών. Η ανάλυση εισροών-εκροών (Leontief Model) έχει ευρύτατες εφαρµογές για το σχεδιασµό δηµόσιων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης, είτε συνδέονται µε γεωγραφικά κριτήρια, είτε µε κριτήρια οικονοµικής ανάλυσης. Ανεξάρτητα από το µέγεθος του οικονοµικού συστήµατος (εθνικό - περιφερειακό) η µεθοδολογική προσέγγισης είναι η ίδια. Η οικονοµική δραστηριότητα χωρίζεται σε κλάδους και για κάθε έναν η παραγωγική διαδικασία ερµηνεύεται χρησιµοποιώντας ένα διάνυσµα παραγωγικών συντελεστών οι οποίοι περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των εισροών που χρησιµοποιεί ο κλάδος και του τελικού προϊόντος το οποίο παράγει. Στο περιφερειακό υπόδειγµα, εκτός από τις κλασικές υποθέσεις της ανάλυσης εισροών εκροών, θεωρούµε ότι οι συναλλαγές της εξεταζόµενης περιφέρειας µε τις άλλες περιφέρειες καταγράφονται στις εισαγωγές- εξαγωγές του εν λόγω συστήµατος, αντίστοιχα (Λίβας, 1994). 2 Π.χ. ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής για την αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου, ανάπτυξη των υποδοµών (υλικών-άυλων) µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής κ.τ.λ. (Ευσταθόπουλος, 2007: σσ ). 3 Π.χ. οι πόλοι ανταγωνιστικότητας στη Γαλλία, ή η λεγόµενη "Τρίτη Ιταλία". 2

3 Το υπόδειγµα του Leontief είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να µελετηθούν οι συνολικές επιπτώσεις που θα συµβούν στο προϊόν και τις πρωτογενείς εισροές µιας οικονοµίας από οποιαδήποτε µεταβολή της τελικής ζήτησης (ανεξάρτητη µεταβλητή). Ωστόσο, ο εθνικός πίνακας εισροών εκροών µπορεί να απεικονίζει τη µέση τεχνολογία παραγωγής µιας εθνικής οικονοµίας, αλλά δεν απεικονίζει την τεχνολογία παραγωγής που επικρατεί στις διάφορες περιφέρειες της (Miller & Blair, 1988). Κάθε περιφέρεια χαρακτηρίζεται από διαφορετικό κοινωνικό και παραγωγικό κεφάλαιο τα οποία της προσδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και από σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών της (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2003, σελ: ). ηλαδή, για κάθε περιφέρεια οι διαφορές εντοπίζονται τόσο από το σκέλος της προσφοράς όσο και από το σκέλος της ζήτησης. Συνεπώς, για να αποτυπώσουµε την τεχνολογία παραγωγής µιας περιφέρειας και να εκτιµήσουµε τις επιδράσεις που η µεταβολή της ζήτησης διαχέει, µέσω των διακλαδικών σχέσεων στα εξεταζόµενα µεγέθη, το εθνικό υπόδειγµα εισροών εκροών πρέπει να µετατραπεί σε περιφερειακό. Οι προσπάθειες για την κατασκευή περιφερειακών υποδειγµάτων εισροών-εκροών χρονολογούνται από τη δεκαετία του ιαχρονικά έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι κατασκευής τους βασιζόµενες είτε σε πρωτογενή στοιχεία για τις διακλαδικές συναλλαγές (survey methods), είτε διάφορες δευτερογενείς τεχνικές εκτιµήσεις τους (non- survey methods), ή ακόµα και συνδυασµός πρωτογενών και δευτερογενών τεχνικών (partial survey or hybrid methods). Ειδικότερα, µε βάση το υπόδειγµα εισροών-εκροών, εκτιµώνται για την περιφέρεια της Ηπείρου, οι κάθετοι πολλαπλασιαστές (backward multipliers) για την απασχόληση και τα επαγγέλµατα κατά κλάδο. Οι πιο πάνω πολλαπλασιαστές είναι τα µέτρα των µοναδιαίων µεταβολών των εξεταζόµενων µεγεθών στην οικονοµία γενικά και της απασχόλησης και των επαγγελµάτων ειδικότερα, σε σχέση µε τη µοναδιαία µεταβολή του προϊόντος ενός κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα: (i) Μια αύξηση (µείωση) στην ζήτηση για το προϊόν ενός κλάδου της οικονοµίας, τι αύξηση (µείωση) θα επιφέρει στο συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην οικονοµία; (ii) Μια αύξηση (µείωση) στη ζήτηση για το προϊόν ενός κλάδου της οικονοµίας, τι αύξηση (µείωση)θα επιφέρει στο συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην οικονοµία για κάθε επάγγελµα. ηλαδή εκτιµώνται οι συνολικές επιδράσεις στην απασχόληση και τα επαγγέλµατα για την οικονοµία της περιφέρειας συνολικά, από τη µοναδιαία µεταβολή της τελικής ζήτησης ενός κλάδου. Οι επιδράσεις αυτές είναι το αποτέλεσµα των κάθετων διασυνδέσεων των κλάδων της εν λόγω περιφέρειας. ηλαδή, είναι αποτέλεσµα των διαθρωτικών σχέσεων και της τεχνολογίας παραγωγής που ισχύει στην συγκεκριµένη περιφέρεια. Το άρθρο αποτελείται από πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει την εισαγωγή, η δεύτερη τη µεθοδολογία, η τρίτη την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης, η τέταρτη την ανάλυση των αποτελεσµάτων και, τέλος, η πέµπτη, τα συµπεράσµατα. 2. Μεθοδολογία Η µεθοδολογία υπολογισµού κάθετων πολλαπλασιαστών (backward multipliers) για την απασχόληση προτάθηκε από τους asmusssen (1956) και Hirschman (1958). Η βασική σχέση που διέπει την ανάλυση εισροών εκροών είναι: (I-A)X = F => X = (I A) 1 F (1) Η εξίσωση (1) προσδιορίζει το διάνυσµα του επιπέδου παραγωγής όλων των κλάδων της οικονοµίας Χ που απαιτείται για την κάλυψη της τελικής ζήτησης F, µε δεδοµένη τη µήτρα των τεχνολογικών συντελεστών A. Η µήτρα (Ι-Α) -1 ονοµάζεται αντίστροφη µήτρα του Leontief ή µήτρα συνολικών (άµεσων και έµµεσων) απαιτήσεων, ενώ τα στοιχεία της b ij ονοµάζονται συντελεστές αλληλεξάρτησης. 3

4 Η οικονοµική έννοια της αντίστροφης µήτρας του Leontief είναι η εξής: η µεταβολή της τελικής ζήτησης για το προϊόν του κλάδου j κατά µία χρηµατική µονάδα θα προκαλέσει άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στην παραγωγή των κλάδων που συνδέονται µαζί του. Οι επιδράσεις αυτές δίνονται από την αντίστοιχη στήλη στη µήτρα των συντελεστών αλληλεξάρτησης και το άθροισµά τους ονοµάζεται συνολικός (άµεσος και έµµεσος) συντελεστής της παραγωγής για τον κλάδο j ή κάθετος δείκτης κλαδικής διασύνδεσης: j n ij ή ( 1 ) (2) i= 1 BL = b BL= e I A όπου e το 1xn διάνυσµα µε στοιχεία ίσα µε τη µονάδα Στην περίπτωση των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης και των αντίστοιχων ελαστικοτήτων εισροών-εκροών αρχικά έχουµε ότι ο αριθµός των απασχολουµένων στο σύνολο της οικονοµίας µπορεί να περιγραφεί από τη σχέση: L total = l Χ (3) Όπου: L ο συνολικός αριθµός απασχολουµένων l το διάνυσµα των άµεσων πολλαπλασιαστών απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου δίνονται Li από τη σχέση: l i = X (δηλαδή l =L ˆX -1, όπου L το διάνυσµα της απασχόλησης ανά κλάδο i της οικονοµίας). Ο άµεσος πολλαπλασιαστής απασχόλησης δείχνει τη µεταβολή του προκαλείται στην απασχόληση του κλάδου i, όταν η τελική ζήτηση του κλάδου µεταβληθεί κατά µία µονάδα. Αντικαθιστώντας από τη σχέση (1) προκύπτει: L total = l (Ι-Α) -1 F => L total = l ΒΥ (4) Οι κάθετοι (backward) συνολικοί πολλαπλασιαστές ως προς την απασχόληση ορίζονται από τη σχέση: λ = l (I A) -1 = l Β (5) Όπως φαίνεται από τη σχέση (5) κάθε στοιχείο του διανύσµατος λ δείχνει τη µεταβολή στη συνολική απασχόληση της οικονοµίας η οποία προκαλείται από µία µεταβολή στην τελική ζήτηση του κάθε κλάδου χωριστά. Η διαφορά των συνολικών και τους άµεσους πολλαπλασιαστές απασχόλησης µας δίνει το µέγεθος των έµµεσων πολλαπλασιαστών που εκφράζουν το µέγεθος της µεταβολής στην απασχόληση η οποία προκύπτει από την εξάρτηση του κλάδου που έχει υποστεί τη µεταβολή στην τελική ζήτηση από τους υπόλοιπους κλάδους. Οι κάθετοι πολλαπλασιαστές είναι µεν ένα µέτρο της έντασης των διακλαδικών σχέσεων στην οικονοµία, δεν λαµβάνουν όµως υπόψη τους το σχετικό µέγεθος των κλάδων. ηλαδή τη συνεισφορά του κάθε κλάδου στη διαµόρφωση του συνολικού προϊόντος. Αποτέλεσµα αυτού µπορεί να είναι η υπερεκτίµηση της σηµασίας στη δηµιουργία της απασχόλησης κλάδων για τους οποίους η µοναδιαία µεταβολή της τελικής ζήτησης σηµαίνει, σχετικά, µεγάλη αύξηση στο παραγόµενο προϊόν (δηλαδή κλάδων µε µικρό σχετικό µέγεθος) και υποεκτίµηση της σηµασίας κλάδων µε µεγάλο σχετικό µέγεθος (Tζουβελέκας σελ ). Για το λόγο αυτό στη συνέχεια υπολογίζονται οι ελαστικότητες εισροών-εκροών για την απασχόληση ως προς το τελικό προϊόν λ ˆ ε = λ Χ (6) όπου λ ε οι ελαστικότητες εισροών εκροών για την απασχόληση ως προς το τελικό προϊόν ˆΧ ο διαγώνιος πίνακας, µε στοιχεία τα Χ / X, i 4

5 ηλαδή, οι ελαστικότητες εισροών-εκροών υπολογίζουν την ποσοστιαία µεταβολή στην απασχόληση της οικονοµίας που θα επιφέρει µία ποσοστιαία µεταβολή στην τελική ζήτηση. Έτσι, υπολογίζεται η ποσοστιαία µεταβολή που θα προκαλούσε στην απασχόληση ο κάθε κλάδος, αν η µεταβολή στην τελική ζήτηση κατανέµεται στους κλάδους ανάλογα µε το µερίδιό τους στο συνολικό προϊόν 4. Εκτός από την εκτίµηση των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης µε βάση το υπόδειγµα εισροών-εκροών µπορούν να υπολογιστούν οι πολλαπλασιαστές επαγγελµάτων. Για να είναι εφικτή αυτή η εφαρµογή θα πρέπει να είναι διαθέσιµη η κατηγοριοποίηση της απασχόλησης του κάθε κλάδου σε επαγγέλµατα. Αν στη σχέση (5) αντικαταστήσουµε τον αριθµό των απασχολουµένων µε τον αριθµό των απασχολουµένων ανά επάγγελµα έχουµε: L total,k = l k (Ι-Α) -1 Υ => L total,k = l k ΒΥ, (7) Όπου l k = L κ ˆX -1 το διάνυσµα τον άµεσων πολλαπλασιαστών τους επαγγέλµατος k, και L κ το διάνυσµα του οποίου το στοιχείο L i,k δηλώνει τον αριθµό των απασχολουµένων στον κλάδο i και στο επάγγελµα k. O πολλαπλασιαστής του επαγγέλµατος k δίνεται από τη σχέση l k (Ι-Α) -1, και δείχνει τη µεταβολή στο συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στο επάγγελµα k από µία µεταβολή στην τελική ζήτηση του κάθε κλάδου χωριστά. Επίσης, η διαφορά των άµεσων συντελεστών από τους συνολικούς µας δίνει τις αντίστοιχες έµµεσες µεταβολές. 3. Η Περιφέρεια της Ηπείρου 3.1 Ανάλυση των Οικονοµικών και Κοινωνικών Χαρακτηριστικών της Ηπείρου Παρότι στόχος των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν η σύγκλιση των περιφερειών σε σχέση µε τις εθνικές επιλογές, προς όφελος και των δύο, στην πράξη το αποτέλεσµα ήταν η ασύµµετρη αστικοποίηση του Ελλαδικού χώρου (ΚΕΠΕ, 1991). Αποτέλεσµα της τάσης αυτής είναι η περιφέρεια της Ηπείρου να ανήκει, σήµερα, στις περιοχές µε υστέρηση, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στην περιφέρεια της Ηπείρου κατοικεί το 3,2% (2001) του συνολικού πληθυσµού 5, παράγεται το 2,4 % του ΑΕΠ της χώρας, το 3,2% της αγροτικής παραγωγής, το 1,5% της µεταποίησης και το 2,5% του τριτογενή τοµέα. Με το κριτήριο του κατά κεφαλή ΑΕΠ, η περιφέρεια δείχνει κάποια σηµάδια ανάκαµψης (από το 64% της χώρα που ήταν το 1996, το 2001 να φθάνει στο 75%), εξακολουθεί όµως να είναι η πτωχότερη της Ευρώπης. Το 1993, η ανεργία στην περιφέρεια ήταν 9,0%, το ,9%, και το ,7%. Η συνεχής αύξησης της προηγουµένης περιόδου, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ανακόπτεται το 2000, όπου εµφανίζει µια σχετική βελτίωση (ΕΣΥΕ-ΕΕ, ). Ειδικότερα, ενώ ο Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) του εργατικού δυναµικού της περιφέρειας, την περίοδο , ήταν 2,4%, ο αντίστοιχος ρυθµός της απασχόλησης ήταν ελαφρά χαµηλότερος (2,2%). ηλαδή ο ρυθµός αύξησης της απασχόλησης υπολείπεται ελαφρά του ρυθµού αύξησης του εργατικού δυναµικού. Η εξέλιξη της ανεργίας σε σχέση µε τους νέους, τους µακροχρόνια ανέργους, τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας και τις γυναίκες είναι σαφώς πιο δυσµενής. Αν συγκρίνουµε τους ΜΕΡΜ της απασχόλησης των τοµέων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας, την εξεταζόµενη περίοδο, παρατηρούµε ότι στον πρωτογενή τοµέα της περιφέρειας η απασχόληση µειώνεται κατά -2,8%, ενώ της χώρα κατά -3,4%. Οι αντίστοιχοι ρυθµοί για τους δύο άλλους τοµείς είναι: 3,8% και -0,2% για το δευτερογενή, και 4,3% και 3,0% για τον τριτογενή. Παρατηρούµε δηλαδή ότι στον πρωτογενή τοµέα η απασχόληση µειώνεται µε χαµηλότερο ρυθµό από ότι στη χώρα, ενώ στο δευτερογενή έχουµε αντιστροφή της γενικής τάσης και µάλιστα πολύ σηµαντική. Αντίστοιχα ο τριτογενής, µε µια 4 Βλέπε Mattas and Shresta (1991) και Valadkhani (2005). 5 Οι Νοµοί της Ελλάδος,

6 σχετική απόκλιση προς τα πάνω, ακολουθεί τη γενική τάση της χώρας. Αυτό συνέβαλε ώστε ο όγκος της απασχόλησης της περιφέρειας (% απασχόλησης πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας ) από 56,1% που ήταν το 1993, το 2004 να αυξηθεί στο 58,9%. Αντίστοιχη κινητικότητα παρατηρείται και στο επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουµένων. Ειδικότερα, το 1993, το 64,3% των απασχολουµένων ήταν απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 21,6% της δευτεροβάθµιας και το 14,1% της τριτοβάθµιας. Το 1999, οι συνθήκες έχουν σαφώς βελτιωθεί µε αποτέλεσµα, τα αντίστοιχα ποσοστά να έχουν διαµορφωθεί στο 48,7%, 29,9% και 21,5%. Η ταξινόµηση των περιφερειών κατά Boudeville (Παπαδασκαλόπουλος, 2000: ): κατατάσσει την Ήπειρο συνολικά στον τύπο 4. ηλαδή στις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από δυσµενή κλαδική διάρθρωση και θετικούς τοπικούς παράγοντες (πίνακας 1) 6. Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση της απασχόλησης στην περιφέρεια της Ηπείρου παρουσιάζει ρυθµό µεταβολής µεγαλύτερο του αντίστοιχου εθνικού. Πράγµατι, ενώ ο ΜΕΡΜ της απασχόλησης στη χώρα, την περίοδο , ήταν 1,4%, στην Ήπειρο έφθασε 2,2%. Η εξειδίκευση αυτών των παραγόντων σε επίπεδο τοµέων διαφοροποιείται. Έτσι, ενώ ο δευτερογενής ταυτίζεται µε την κατάταξη της περιφέρειας, οι δύο άλλοι τοµείς, διαφοροποιούνται µε τον τριτογενή να εµφανίζεται στον πρώτο τύπο. Παράλληλα, η εκτίµηση των συντελεστών χωροταξικής εξειδίκευσης (Σκούντζος, 1993:40), µας δίνει ένα πολύ περιορισµένο αριθµό κλάδων και επαγγελµάτων που η περιφέρεια εµφανίζεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τη χώρα. Από την ανάλυση των παραπάνω δεικτών (Νικολαϊδου κ.α, 2004: ) προκύπτει ότι και στα δύο επίπεδα ανάλυσης, η εξειδίκευση της περιφέρειας είναι πολύ περιορισµένη, δηλαδή για ένα πολύ µικρό αριθµό κλάδων και επαγγελµάτων, η αύξηση της απασχόλησης της περιφέρειας είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο χώρας. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ηπείρου: Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου Ήπειρος (4) υσµενής κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες Πρωτογενής (5) υσµενής κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες ευτερογενής (4) υσµενής κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες Τριτογενής (1) Ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση, Θετικοί Τοπικοί Παράγοντες Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕ (β τρίµηνο, αδηµοσίευτα) Η ειδίκευση της περιφέρειας εµφανίζεται πολύ περιορισµένη και αφορά ιδιαίτερα επαγγέλµατα για διανοητικά εργαζόµενους µε χαµηλές δεξιότητες στον τοµέα των υπηρεσιών και για χειρωνακτικά εργαζόµενους µε χαµηλού ή µέσου επιπέδου ειδίκευση στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα (ISCO88). Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσης των απασχολουµένων στην περιφέρεια, οι οποίοι το 1999, στην πλειοψηφία τους ήταν απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας (49%) και δευτεροβάθµιας (30%) εκπαίδευσης 7. Ωστόσο, η Ήπειρος συµπεριλαµβάνεται (C.E.C. 2003, ) στις περιοχές µε την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου (χαρακτηριστικό των περιφερειών µε τα χαµηλότερα αρχικά επίπεδα παραγωγικότητας). Συνολικά, τα αποτελέσµατα της προηγούµενης µελέτης της C.E.C. για την περίοδο Αντίστοιχη έρευνα για την περίοδο , κατατάσσει την Ήπειρο στον τύπο 7 (Νικολαϊδου κ.α, 2004: ). Αυτό σηµαίνει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η περιφέρεια άρχισε να βελτιώνει τη θέση της. 7 Σε επίπεδο χώρας το 1999 το 33,5% ήταν απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας το 39% δευτεροβάθµιας και το 27,5% της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 6

7 2001, αναφέρουν ότι η παραγωγικότητα ανάµεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ε.Ε συγκλίνει 8 και δείχνει αυτό να σχετίζεται µε µια πλειάδα δεικτών ανταγωνιστικότητας. 3.2 Η εκτίµηση του περιφερειακού πίνακα της Ηπείρου για το έτος 2000 Για την εφαρµογή όµως του υποδείγµατος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του αντίστοιχου πίνακα εισροών-εκροών. ηλαδή, απαιτείται η κατασκευή του αντίστοιχου περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Οι πίνακες αυτοί ή είναι διαθέσιµοι από τους εθνικούς λογαριασµούς των διαφόρων χωρών (περιέχουν δηλαδή από πρωτογενή στοιχεία και ονοµάζονται πρωτογενή περιφερειακά υποδείγµατα) ή κατασκευάζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς (µε την εφαρµογή τεχνικών «περιφερειοποίησης», οπότε και ονοµάζονται δευτερογενή περιφερειακά υποδείγµατα). Η διαφορά του περιφερειακού από τον εθνικό πίνακα είναι ότι στον περιφερειακό ως εισαγωγές καταγράφονται οι αγορές από το εξωτερικό αλλά και από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και ως εξαγωγές οι πωλήσεις στο εξωτερικό και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Για την εφαρµογή του υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκε ο εγχώριος εθνικός πίνακας εισροών-εκροών για το έτος Ο εγχώριος πίνακας εκτιµήθηκε από τους συγγραφείς σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Schintke and Staglin 9, αφού για το έτος 2000 είναι διαθέσιµος µόνο ο συνολικός πίνακας εισροών εκροών 10. Αρχικά υπολογίστηκε η περιφερειακή µήτρα των τεχνολογικών συντελεστών και στη συνέχεια τα υπόλοιπα στοιχεία του περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Η µετατροπή του εθνικού πίνακα τεχνολογικών συντελεστών σε περιφερειακό έγινε µε τη χρήση του Απλού Πηλίκου Εγκατάστασης (ΑΠΕ) για τα στοιχεία της διαγωνίου και µε τη χρήση του ιακλαδικού Πηλίκου Εγκατάστασης ( ΠΕ) για τα µη διαγώνια στοιχεία. Το Απλό Πηλίκο Εγκατάστασης (ΑΠΕ) δίνεται από τη σχέση: Li LQi = L, N Li N L N N Όπου L, L, Li, L i η απασχόληση στο σύνολο της χώρας, στην περιφέρεια, στον κλάδο i για το σύνολο της χώρας και στον κλάδο i της περιφέρειας αντίστοιχα 11. Το Απλό Πηλίκο Εγκατάστασης (ΑΠΕ) αποτελεί ένα σχετικό µέτρο του µεγέθους του κάθε κλάδου στην περιφέρεια, ως προς το µέγεθός του ίδιου κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Ο δείκτης ΑΠΕ υπολογίζεται για κάθε κλάδο της περιφέρειας και έπειτα η περιφερειακή µήτρα τεχνολογικών συντελεστών υπολογίζεται ως εξής: Εάν ο δείκτης ΑΠΕ είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε τη µονάδα ( LQ τεχνολογικός συντελεστής του κλάδου i ταυτίζεται µε τον εθνικό ( a ii i = a ). N ii 1), τότε ο περιφερειακός 8 Υπάρχουν στοιχεία που σχετίζουν αυτή τη διαδικασία σύγκλισης µε παράγοντες ανθρώπινης γνώσης, όπως εξειδίκευση υψηλής τεχνολογίας στην εργασία και υψηλά ποσοστά επενδύσεων σε Ε&Α, παρόλο που η ποιότητα και ποσότητα των δεδοµένων δεν επιτρέπει απόλυτα συµπεράσµατα. Υπάρχουν επίσης ισχυρά στοιχεία τοπικής συγκέντρωσης στην αύξηση της παραγωγικότητας, µε βασικό διακριτικό χαρακτηριστικό για την Ελλάδα, τη διαδικασία εξοµάλυνσης των υποανάπτυκτων περιοχών, όπως π.χ. της Νοτίου Ελλάδας της Ηπείρου. 9 Η µεθοδολογία Schintke and Staglin βασίζεται στην υπόθεση της σταθερής δοµής της εξέλιξης των τεχνολογικών συντελεστών, σύµφωνα µε την οποία η εξέλιξη των τεχνολογικών συντελεστών παρουσιάζει αργή και σταθερή συµπεριφορά. 10 Για την Ελλάδα, ο τελευταίος διαθέσιµος εγχώριος πίνακας είναι του Το Απλό Πηλίκο Εγκατάστασης µπορεί να οριστεί και σε όρους ακαθάριστης παραγωγής ή εισοδήµατος ή προστιθέµενης αξίας. 7

8 Εάν ο δείκτης ΑΠΕ είναι µικρότερος από τη µονάδα ( LQ <1) τότε ο περιφερειακός N τεχνολογικός συντελεστής υπολογίζεται ως: aii = LQi aii. 12 Το ιακλαδικό Πηλίκο Εγκατάστασης ( ΠΕ) δίνεται από τη σχέση: L D Q i j = L L i j L L N i N j N N Όπου L, L, L, L, η απασχόληση στον κλάδο i στο σύνολο της χώρας, η απασχόληση στον κλαδο i i j j i στην περιφέρεια, η απασχόληση στον κλάδο j στο σύνολο της χώρας και η απασχόληση στον κλάδο j στην περιφέρεια αντίστοιχα 13. Όταν ο κλάδος i στην περιφέρεια είναι σχετικά µικρός σε σύγκριση µε τον κλάδο j ο οποίος χρησιµοποιεί το προϊόν του κλάδου i, τότε ένα µέρος των εισροών του j θα πρέπει να εισαχθεί στην περιφέρεια. Το ιακλαδικό Πηλίκο Εγκατάστασης λαµβάνει υπόψη και το σχετικό µέγεθος του κλάδου j στην περιφέρεια. Εάν ο δείκτης ΠΕ είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε τη µονάδα ( LDQ τεχνολογικός συντελεστής του κλάδου i ταυτίζεται µε τον εθνικό ( a ij i ij = a ). N ij 1), τότε ο περιφερειακός Εάν ο δείκτης ΑΠΕ είναι µικρότερος από τη µονάδα ( LQ <1) τότε ο περιφερειακός N τεχνολογικός συντελεστής υπολογίζεται ως: a = LDQ a. 14 ij ij ij Για τον υπολογισµό του περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών της Ηπείρου, χρησιµοποιήθηκαν, επιπλέον, στοιχεία από: τις Έρευνες Εργατικού υναµικού , τους Περιφερειακούς Εθνικούς Λογαριασµούς και τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών (διάφορα έτη). 4. Ανάλυση Αποτελεσµάτων Το εργατικό δυναµικό (δεξιότητες, εκπαιδευτικό επίπεδο, «εργασιακή κουλτούρα», και «κοινωνικές ιδιαιτερότητες») είναι από τους παράγοντες που προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες µιας περιφερειακής οικονοµίας. Συνιστά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού κάθε περιοχής, και καθορίζει την εξειδίκευση και τη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε συγκεκριµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές, καθορίζουν και το µεγαλύτερο τµήµα των εξαγωγών της περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Αντίστοιχα, το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών τείνει να προέρχεται από τοµείς µε σχετικά χαµηλό επίπεδο παραγωγής, και απασχόλησης, στην περιφέρεια αυτή. Συνεπώς, ο εντοπισµός των κλάδων που δηµιουργούν τη µεγαλύτερη ένταση στην απασχόληση της περιφέρειας είναι µια κρίσιµη µεταβλητή απόφασης διότι αποτελεί ένα µέτρο περιφερειακής εξειδίκευσης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στόχος της εισήγησης είναι η εκτίµηση των κάθετων πολλαπλασιαστών απασχόλησης, των αντίστοιχων ελαστικοτήτων και των κάθετων πολλαπλασιαστών επαγγελµάτων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια της Ηπείρου για το έτος Τα συγκεκριµένα µεγέθη θα εκτιµηθούν από τις σχέσεις 5, 6, και 7. Οι τιµές των πολλαπλασιαστών απασχόλησης για την περιφέρεια παρουσιάζονται στο διάγραµµα1. i 12 Σε αυτήν την περίπτωση ο δείκτης καταγράφει ότι η περιφερειακή παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει την ενδιάµεση ζήτηση και είναι απαραίτητες οι εισαγωγές σε αυτόν τον κλάδο της περιφέρειας. 13 Το ιακλαδικό Πηλίκο Εγκατάστασης µπορεί να οριστεί και σε όρους ακαθάριστης παραγωγής ή εισοδήµατος ή προστιθέµενης αξίας. 14 Σε αυτήν την περίπτωση ο δείκτης καταγράφει ότι η περιφερειακή παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει την ενδιάµεση ζήτηση και είναι απαραίτητες οι εισαγωγές σε αυτόν τον κλάδο της περιφέρειας. 8

9 ιάγραµµα 1: Άµεσοι και Έµµεσοι Πολλαπλασιαστές Πολλαπλασιαστές απασχόλησης (Ήπειρος, 2000) Αµεσος Πολλαπλασιαστής Απασχόλησης Έµµεσος πολλαπλασιαστής απασχόλησης 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Όπως προκύπτει από διάγραµµα 1, οι κλάδοι µε τους µεγαλύτερους άµεσους συντελεστές είναι: η κατασκευή µηχανηµάτων και λοιπών ειδών εξοπλισµού (10), τα µεταλλεία-ορυχεία (3), η παραγωγή χηµικών και ελαστικών (7), η γεωργία (1) και η βιοµηχανία ξύλου (6). Στην περίπτωση των συνολικών πολλαπλασιαστών οι κλάδοι που δηµιουργούν τα µεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην απασχόληση της περιφέρειας παραµένουν οι ίδιοι, µε διαφορετική κατάταξη. Εκεί όµως που διαφοροποιείται, σχεδόν πλήρως, η σηµαντικότητα των κλάδων είναι στην περίπτωση των έµµεσων µεταβολών. Παρατηρούµε ότι οι κλάδοι: τρόφιµα-ποτά και καπνός (4), βιοµηχανία ξύλου (6), γεωργία (1), παραγωγή κλωστο/υφαντουργικών ινών (5), παραγωγή µη µεταλλικών ορυκτών (8), και κατασκευή µηχανηµάτων και λοιπών ειδών εξοπλισµού (10) είναι οι σηµαντικότεροι κλάδοι στην αύξηση της απασχόλησης, που οφείλεται στις έµµεσες διασυνδέσεις τους. Επιπλέον, ένα στοιχείο που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας είναι η συµµετοχή (%) του έµµεσου συντελεστή στον συνολικό πολλαπλασιαστή. Έτσι, οι κλάδοι τρόφιµα-ποτά και καπνός (4), αλιεία (2), χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση (16), µαζί µε τους παραγωγή κλωστο/υφαντουργικών ινών (5), παραγωγή µη µεταλλικών ορυκτών (8) εµφανίζονται στην πρώτη πεντάδα. Παρατηρούµε ότι σε κλάδους που η περιφέρεια διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα συνδεδεµένα µε την πρωτογενή παραγωγή έχει αναπτυχθεί ένα πλέγµα κάθετων διασυνδέσεων µε σηµαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµία της. Ωστόσο, από τον υπολογισµό των ελαστικοτήτων εισροών-εκροών προκύπτει (διάγραµµα 2) ότι η ταξινόµηση των κλάδων διαφοροποιείται κυρίως ως προς τον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 9

10 ιάγραµµα 2: Ελαστικότητες εισροών-εκροών Σταθµισµένοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης (Ηπειρος, 2000) 25 Σταθµισµένος άµεσος συντελεστής Σταθµισµένος έµµεσος πολλαπλασιαστής Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραµµα, στις πρώτες θέσεις εµφανίζονται οι κλάδοι 1 (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση), 4 (βιοµηχανία τροφίµων, ποτών), 13 (Χονδρικό και λιανικό εµπόριο), 19 (Εκπαίδευση, Υγεία και κοινωνική µέριµνα), 12 (Κατασκευές), 14 (Ξενοδοχεία και εστιατόρια). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα υψηλότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στους κλάδους 1 και 4, σε κλάδους δηλαδή µε υψηλή, µεταξύ τους, διασύνδεση, ενώ επίσης εµφανίζεται µία έντονη συγκέντρωση υψηλών τιµών σε όλο τον τριτογενή τοµέα, και τις κατασκευές. Η συνολική απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσµάτων, σε σχέση µε τους πέντε σηµαντικότερους κλάδους περιέχεται στον πίνακα 2, όπου µε * συµβολίζονται οι κλάδοι µε τις υψηλότερες τιµές στους κάθετους πολλαπλασιαστές και µε οι κλάδοι µε τις υψηλότερες τιµές στις ελαστικότητες Πίνακας 2: Συγκριτικά Στοιχεία Κλάδων α/α Κλάδος Οικονοµικής ραστηριότητας Άµεσος Πολ/στής Απασχόλησης Συνολικός Πολ/στής απασχόλησης 1 Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση * * * 2 Αλιεία 3 Μεταλλεία, Ορυχεία * * Έµµεσος Πολ/στής απασχόλησης 4 Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών, καπνού * * * 5 Παραγωγή Κλωστ/υφαντουργικών Ινών * * * 6 Βιοµηχανία Ξύλου * * * * Παραγωγή Χηµικών Ελαστικών και 7 Πλαστικών * * * 8 Παραγωγή Μη Μεταλλικών Ορυκτών * * 10 9 Κατασκευή Μεταλλικών Προιόντων * * Κατασκευή Μηχανηµάτων και Λοιπών Ειδών Εξοπλισµού * * * 11 Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 12 Κατασκευές * % έµµεσου στον συνολικό * 10

11 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και ειδών 13 οικιακής χρήσης 14 Ξενοδοχεία και εστιατόρια * * 15 Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 16 Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση * ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, 17 εκµίσθωση και επιχ/τικές δραστηριότητες * ηµόσια διοίκηση, άµυνα και 18 υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση * 19 Εκπαίδευση, Υγεία και κοινωνική µέριµνα Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο προσωπικό Από τον προηγούµενο πίνακα είναι σαφές ότι σε σχέση µε τα συνολικά αποτελέσµατα της απασχόλησης υπάρχει µια σχετική πυκνότητα για τους κλάδους 1, 4, 14, 6, 5, 12. Ενδεικτικό σε σχέση µε αυτά τα ευρήµατα είναι και το επίπεδο εκπαίδευσης (ΕΕ, 2000), των απασχολουµένων στους εν λόγω κλάδους (πίνακας 3). Πίνακας 3: Επίπεδο Εκπαίδευσης για τους σηµαντικότερους κλάδους α/α Κλάδος Οικονοµικής ραστηριότητας Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση εν πήγε καθόλου σχολείο 1 Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση 0,86% 13,84% 73,65% 11,65% 4 5 Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών, καπνού Παραγωγή Κλωστ/υφαντουργικών Ινών 9,33% 43,99% 46,68% 0,00% 19,26% 34,09% 46,65% 0,00% 6 Βιοµηχανία Ξύλου 6,57% 6,57% 81,07% 5,78% 12 Κατασκευές 4,59% 43,20% 50,23% 1,98% 14 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 6,60% 50,78% 40,84% 1,79% Μέση τιµή του συνόλου 21,92% 33,57% 40,86% 3,65% ΠΗΓΗ: ΕΕ, ΕΣΥΕ, 2000 Παρατηρούµαι ότι οι κλάδοι που παρουσίασαν τα καλύτερα αποτελέσµατα σε ότι αφορά τους πολλαπλασιαστές απασχόλησης, έχουν πολύ µικρό ποσοστό εργαζοµένων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε εξαίρεση τον κλάδο Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργικών Ινών που πλησιάζει τη µέση τιµή της περιφέρειας. Οι τιµές των πολλαπλασιαστών επαγγελµάτων για την περιφέρεια περιέχονται στον πίνακα 4. Πίνακας 4: Πολλαπλασιαστές Επαγγελµάτων Επαγγέλµατα Άµεσοι Πολ/στες Επαγγελµάτων Συνολικοί Πολ/στες Επαγγελµάτων Έµµεσοι Πολ/στες Επαγγελµάτων % Έµµεσου στο συνολικό 12 ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων 0,015 0,018 0,003 16,09% 13 ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι 0,17 0,206 0,036 17,44% 11

12 21 Φυσικοί, µαθηµατικοί και ασκούντες 0,002 0,002 0,001 29,21% 22 Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και ασκούντες 0,01 0,014 0,004 29,37% 23 Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες 0,015 0,016 0,001 7,77% 24 Εκπαιδευτικοί 0,044 0,045 0,001 1,94% 25 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων 0,09 0,098 0,007 7,65% 26 Νοµικοί εν γένει 0,008 0,012 0,004 31,52% 27 Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά 0,063 0,066 0,003 3,98% 31 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών 0,059 0,066 0,007 10,95% 32 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών 0,022 0,022 0,001 2,64% 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 0,001 0, ,94% 34 Ειδικευµένοι επί των πωλήσεων, χρηµατιστές, 0,108 0,12 0,012 9,68% 41 Υπάλληλοι γραφείου 0,224 0,252 0,028 11,01% 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 0,025 0,028 0,003 10,38% 51 Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 0,579 0,611 0,032 5,26% 52 Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 0,052 0,054 0,002 3,17% 53 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,031 0,048 0,017 35,72% 61 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως σε µια ετήσια 0,001 0,003 0,001 47,22% 62 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως στην καλλιέργεια 0,023 0,043 0,02 47,22% 63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 0,144 0,273 0,129 47,22% 64 Ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε. 0,113 0,214 0,101 47,22% 65 ασοκόµοι, υλοτόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,001 0,002 0,001 47,22% 66 Ειδικευµένοι αλιείς και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,016 0, ,73% 71 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,387 0,411 0,024 5,86% 72 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 0,558 0,648 0,09 13,86% 73 Χύτες µετάλλων, συγκολλητές, 0,189 0,214 0,025 11,74% 74 Μηχανικοί, εφαρµοστές 0,073 0,087 0,014 15,88% 75 Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες 0,073 0,082 0,008 10,40% 76 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων 0,012 0,016 0,004 23,35% 77 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί 0,046 0,051 0,005 10,40% 78 Tεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως 0,071 0,08 0,008 10,25% 81 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 0,126 0,137 0,011 8,02% 82 Χειριστές µηχανών παραγωγής 0,031 0,035 0,004 10,91% 83 Χειριστές µηχανών παραγωγής 0,117 0,131 0,014 10,78% 85 Χειριστές µηχανών παραγωγής 0,093 0,1 0,007 6,57% 86 Χειριστές µηχανών παραγωγής 0,012 0,016 0,004 23,35% 87 Συναρµολογητές (µονταδόροι) και 0,027 0,03 0,003 11,22% 88 Οδηγοί µέσων µεταφοράς 0,2 0,223 0,023 10,17% 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε 0,199 0,212 0,013 6,27% 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες 0,012 0,021 0,009 44,53% 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 0,035 0,04 0,005 12,81% Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν 0,01 0,01 0 2,13% Τα επαγγέλµατα µε τους µεγαλύτερους άµεσους πολλαπλασιαστές είναι: Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51), Τεχνίτες ανέγερσης και 12

13 αποπεράτωσης, (72), Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα (71), Υπάλληλοι γραφείου (41) και Οδηγοί µέσων µεταφοράς (88). Τα επαγγέλµατα µε τους µεγαλύτερους συνολικούς πολλαπλασιαστές είναι: Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης (72), Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51), Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα (71), Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (63) και Υπάλληλοι γραφείου (41). Σε ότι αφορά τις έµµεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα είναι: Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (63), Ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι (64), Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης (72), ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι (13) και Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51). Παρατηρούµε ότι τα επαγγέλµατα που εµφανίζονται ως πιο σηµαντικά είναι τα: 41, 51, 63, 71 και 72. Το επίπεδο εκπαίδευση για τα επαγγέλµατα µε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα στην περιφέρεια της Ηπείρου παρουσιάζεται στον πίνακα 5. Πίνακας 5: Επίπεδο εκπαίδευσης για τα σηµαντικότερα επαγγέλµατα Επάγγελµα Τριτοβάθµια ευτεροβάθµι Πρωτοβάθµια εν πήγε Εκπαίδευση α Εκπαίδευση Εκπαίδευση καθόλου σχολείο 41 Υπάλληλοι γραφείου 24,91% 70,48% 4,62% 0,00% 51 Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 5,19% 52,62% 41,06% 1,14% 63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 1,14% 11,45% 77,44% 9,98% 71 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,00% 42,54% 51,57% 5,89% 72 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 5,45% 36,75% 55,24% 2,56% ΠΗΓΗ: ΕΕ, ΕΣΥΕ, 2000 Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι µε εξαίρεση τους υπάλληλους γραφείου (25% τριτοβάθµια εκπαίδευση), τα σηµαντικότερα επαγγέλµατα της περιφέρειας παρουσιάζουν συγκέντρωση στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 5. Συµπεράσµατα Η εξειδίκευση της περιφέρειας Ηπείρου, σε σχέση µε την απασχόληση, επικεντρώνεται σε ένα περιορισµένο αριθµό κλάδο που συνδέονται κυρίως µε τον πρωτογενή της τοµέα όπως: η γεωργία (η δεύτερη σε παραγωγή κρέατος περιφέρεια και η τρίτη σε τυρί), η βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού (που συνδέεται µε τη γεωργία και αναδεικνύει τη σηµασία του αγροτοδιατροφικού κυκλώµατος στην περιφέρεια), η βιοµηχανία ξύλου (οι ορεινοί όγκοι), οι κλωστοϋφαντουργικές ίνες, καθώς και σε κάποιους κλάδους του τριτογενή τοµέα όπως ο τουρισµός και οι κατασκευές. Τα επαγγέλµατα που εµφανίζονται µε µεγαλύτερη δυναµική είναι: οι υπάλληλοι γραφείου, οι απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, οι γεωργοί πολυκαλλιεργητές, οι µεταλλωρύχοι, λατόµοι και οι τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων. Οι κλάδοι στους οποίους εξειδικεύεται η περιφέρεια είναι κυρίως µέσης και χαµηλής τεχνολογικής έντασης οπότε και τα επαγγέλµατα που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι αντίστοιχης εξειδίκευσης και δεξιοτήτων. Η περαιτέρω ανάλυση της περιφέρειας θα µπορούσε να περιλαµβάνει τον υπολογισµό των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και επαγγελµάτων για διαφορετικά έτη, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυναµική τους και να προσδιοριστούν πιθανές µετατοπίσεις της ειδίκευσης της περιφέρειας ανάλογα µε την οικονοµική συγκυρία. 13

14 Βιβλιογραφία Alauddin, M., Identification of Key Sector in the Bangladesh Economy: A Linkage Analysis Approach, Applied Economics, 18, pp , Commission of the European Communities, European Competitiveness eport 2003, Brussels, Catin, M. Les mécanismes et les etapes de la croissance regionale, Bulletin de l economie de la defense, Janvier, ΕΠΙΛΟΓΗ, Η Ελληνική Οικονοµία: Οι Νοµοί της Ελλάδας, Αθήνα, ΕΠΙΛΟΓΗ, Η Ελληνική Οικονοµία: Οι Νοµοί της Ελλάδας, Αθήνα, ΕΠΙΛΟΓΗ, Η Ελληνική Οικονοµία: Οι Νοµοί της Ελλάδας, Αθήνα, Claus I., Inter industry linkages in New Zealand, Working Paper 02/09, New Zealand Treasury, New Zealand, Ε.Σ.Υ.Ε, Αποτελέσµατα Απογραφής, Αθήνα, Ε.Σ.Υ.Ε., Αποτελέσµατα Απογραφής, Ευσταθόπουλος, Ι., Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση στο Νοµό Αχαΐας, Τετράδια του ΙΝΕ, Αθήνα, Haaland, J. I., Kind, J. H., Midelfart Knarvik, K. H. and Torstensson, J., What determines the Economic Geography of Europe, Discussion Paper, 19/98, Department of Economics, Norwegian School of Economic and Business Administration, Oslo, Hirschman, A., The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press, New York, Hoeller P. and Poret P, "Is P-star a good indicator of invlationary pressure in OECD countries?, OECD Economic Studies, Νο 17, Brussels, ΙΝ.Ε., Η Ελληνική Οικονοµία και η Απασχόληση, Εκθέσεις, Αθήνα, ΙΝ.Ε., Η Ελληνική Οικονοµία και η Απασχόληση, Εκθέσεις, Αθήνα, ΚΕΠΕ, Περιφερειακή Πολιτική, Έκθεση Νο 24, Πρόγραµµα , Αθήνα, Κόνσολας, Ι.Ν., Σύγχρονη Περιφερειακή οικονοµική πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα, Λίβας, Π., Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα, 1994 Maillat, D., Interactions Between Urban Systems and Localized Productive Systems: An Approach to Endogenous egional Development in Terms of Innovative Milieu, European Planning Studies, Vol. 2, No. 2, , 1998 Mattas, K. and Shresta, C., A new approach to determining sectoral priorities in an economy: input-output elasticities, Applied Economics, Vol. 23(1), pp , McCann P., Αστική και Περιφερειακή Οικονοµική, Κριτική, Αθήνα, Miller,.E. and Blair, P.D., Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Νικολαϊδου, Σ., Μπελεγρή-Ροµπόλη, Α. και Κρητικίδης Γ., Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές: Θεωρία και Πράξη, ΕΜΠ, Αθήνα, Ο.E.C.D., Development local et creation d emplois, Brussels, Παπαδασκαλόπουλος, Α.., Βασικές Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Παπαζήσης, Αθήνα, Παπαδασκαλόπουλος, Α.., Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Παπαζήσης, Αθήνα, Σκούντζος, Θ., Περιφερειακή Οικονοµική Ανάλυση και Πολιτική, Σταµούλης, Αθήνα, Scott, A. and Storper, M., egions, Globalization, Development, egional Studies, Vol. 37, Issues 6&7, pp , August/October, asmussen, P., Studies in Inter-Sectoral elations, Kopenhagen Einar Harks, Kopenhagen,

15 Schindler Gr, Isralevich P., Hewings G., egional Economic Performance: An Integrated Approach, egional Studies 31: , 1997 Τζουβελέκας Β., Σηµειώσεις για το µάθηµα Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Χανιά, 2003 Valadkhani, A., Cross-country analysis of high employment-generating. Industries, Applied Economics Letters, Volume 12, Issue 14, pp , Internet: σ Epirus egion: Production Technology, Employment and Professions Ath. Belegri-oboli, Assistant Professor, N.T.U.A. Μ. Markaki, PhD Candidate N.T.U.A. P. Michaelides, Lecturer (407/80), N.T.U.A. Abstract The purpose of the paper is to investigate the possibilities and the limits of production and technological specialization in Epirus as a region. More specifically, we estimate the dependency and interaction relationships, developed between the sectors of economic activity, which are due to production technology. The analytical framework consists of two parts: first, the analysis emphasizes the demand for employment which is created directly or indirectly in the region and, second, it emphasizes the respective professions, in relation to the level of education and their technological specification. The methodological framework used is the input output model. More specifically, based on the regional input output model, the intersectoral relations of the regional sectors of economic activity and more precisely, the backward multipliers (BM) for employment and professions are calculated. The backward multipliers measure the unit change of a certain variable in the total economy which is caused by a unit change in the final demand for some sector. The estimation of these multipliers will enable us to pinpoint the sectors which create employment in the region, as well as the level of education and technological specification that this specific employment asks for. The data come from the national accounts of the National Statistical Service of Greece. For the construction of the regional input output table we used the national input output table for year 2000, while the rest of the table s data were estimated by making use of the egional Accounts and the Greek Labor Market eview. The technological level of the sectors and the professions was analyzed using of the OECD. The empirical analysis shows that, in general terms, the industries generating employment in the region belong mainly to the first sector (agriculture, forestry, fishing, mining, etc) whereas certain industries belong to the second sector (light & heavy industry), but are strongly related to the region s specialization in the first sector. These industries are regarded as sectors of medium and low technological specialization whereas the professions needed are, in general terms, professions of medium and low technological specialization, respectively. However, for the region as a whole, our 15

16 findings show that there exist possibilities for further development in terms of technological specialization and growth. Key words: Input output model, horizontal and vertical linkages, employment-profession multipliers, Epirus region. 16

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο βαθμό αλληλεξάρτηση * μεταξύ των διαφόρων τομέων τη οικονομία μπορεί να δειχτεί από την αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 2001

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 1 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ) Λυκούργου 14 16, 1 66 Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: 2 3289,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

Analysis of intertemporal stability of input-output technological coefficients in Greek economy

Analysis of intertemporal stability of input-output technological coefficients in Greek economy Analysis of intertemporal stability of input-output technological coefficients in Greek economy Triantafyllos Pnevmatikos University of Thessaly, School of Engineering, Department of Planning and Regional

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 423-430 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρήστος Τζήµος και Γιάννης Παπαδηµητρίου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό εισόδημα και προσδιορισμός της απασχόλησης. Περιφερειακή οικονομική 2 η ενότητα

Περιφερειακό εισόδημα και προσδιορισμός της απασχόλησης. Περιφερειακή οικονομική 2 η ενότητα Περιφερειακό εισόδημα και προσδιορισμός της απασχόλησης Περιφερειακή οικονομική η ενότητα Προσδιορισμός της περιφερειακής απασχόλησης Έννοιες και ορισμοί Πρόδρομες προσεγγίσεις υποδείγματα εξαγωγικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.365-372 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρήστος Τζήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ICAP Group A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑγίουΓεωργίου5(COSMOS OFFICES, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ.:(2310) 505700,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ENOTHTA Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α 1.1 Οικονομικό προφίλ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. "Ποσοστιαίοι πολλαπλασιαστές τιμών σε υποδείγματα Leontief και έλεγχος της προβλεπτικής τους ικανότητας"

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ποσοστιαίοι πολλαπλασιαστές τιμών σε υποδείγματα Leontief και έλεγχος της προβλεπτικής τους ικανότητας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" Μεταπτυχιακή Εργασία "Ποσοστιαίοι πολλαπλασιαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), 61-76 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 2 0 0 4 & 2 0 0 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 2 0 0 4 & 2 0 0 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ο 2 0 0 4 & 2 0 0 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003 ISBN 9963-43-747-8 ------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ Απρίλιος 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ Tο ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ενιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟ 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών

Κεφάλαιο 3 Το Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών Κεφάλαιο 3 Το Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών 3. Ιστορική Εξέλιξη Οι σύγχρονες µεθοδολογικές εξελίξεις και εµπειρικές εφαρµογές του υποδείγµατος γενικής ισορροπίας εισροών-εκροών (put-output

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με στόχο την ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΜΑΪΟΣ 2007 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης Παπαδιαµαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΟ Η ανισότητα των αµοιβών ανδρών και γυναικών σε επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα στην Ελλάδα Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εµπορίου, τουρισµού, τραπεζών και υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της. α.

1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της. α. 1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της α. Πληθυσµός ηµογραφικές εξελίξεις και τάσεις - Μετανάστευση Από την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125

Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125 Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125 Δημοτική Ενότητα Λάρισας... 125 Τοπική αγορά εργασίας Δημοτικής Ενότητας Λάρισας...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα