Κεφάλαιο 3 Το Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3 Το Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 Το Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας Εισροών-Εκροών 3. Ιστορική Εξέλιξη Οι σύγχρονες µεθοδολογικές εξελίξεις και εµπειρικές εφαρµογές του υποδείγµατος γενικής ισορροπίας εισροών-εκροών (put-output model) για την ανάλυση των διακλαδικών σχέσεων ενός οικονοµικού συστήµατος, βασίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο που ανέπτυξε στα µέσα της δεκαετίας του 30 ο Wassly W. Leotef (Leotef, ). Στην πρακτική του µορφή το υπόδειγµα του Leotef, όπως και άλλα σύγχρονα υποδείγµατα γενικής ισορροπίας, βασίστηκαν στην επιστηµονική δουλειά δύο Γάλλων οικονοµολόγων, του Fracos Quesay και του Leo Walras (Davar, 998, σελ. 3-4). Πρώτος ο Quesay κατασκεύασε το 798 ένα «Πίνακα της Οικονοµίας» (Tableau Ecoomque), όπως τον ονόµασε, ο οποίος περιέγραφε αναλυτικά σε χρηµατικούς όρους πώς ένα ιδιοκτήτης γης ξοδεύει τη γαιοπρόσοδο που λαµβάνει για την αγορά αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Όπως τόνισε αργότερα ο Schumpeter (954) ο πίνακας του Quesay, αποτέλεσε την πρώτη εµπειρική προσπάθεια προσέγγισης της γενικής ισορροπίας η οποία επηρέασε σηµαντικά την οικονοµική σκέψη τα επόµενα χρόνια. Αρκετές δεκαετίες αργότερα το 874 ο Walras βασιζόµενος στην εµπειρική δουλειά του Quesay, ανέπτυξε ένα υπόδειγµα γενικής ισορροπίας µε σαφή διαχωρισµό µεταξύ φυσικών και χρηµατικών ροών στις διακλαδικές σχέσεις του οικονοµικού συστήµατος. Στο υπόδειγµα του Walras, το συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων προσδιορίζεται τόσο από την χρήση των παραγωγικών συντελεστών όσο και από τις τιµές των προϊόντων. ιακρίνονται δύο είδη τιµών για τα παραγόµενα προϊόντα: η τιµή προσφοράς (supply prce) και η τιµή πώλησης (sellg prce) οι οποίες προσδιορίζονται αντίστοιχα από τις συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης ανάλογα εάν το προϊόν κατευθύνεται στην τελική κατανάλωση ή στην ενδιάµεση ζήτηση. Εποµένως το κόστος παραγωγής µεταβάλλεται ακόµα και αν η χρήση των συντελεστών της παραγωγής παραµένει σταθερή. Ο arx µελέτησε σε βάθος την δουλειά του Quesay και την χρησιµοποίησε για να αναπτύξει την θεωρία του για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου στην οικονοµία (arx, 969).

2 Τα υποδείγµατα γενικής ισορροπίας των Walras και Leotef παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες. Στην πραγµατικότητα το υπόδειγµα εισροών-εκροών του Leotef αποτελεί µια εµπειρική προσέγγιση του Βαλρασιαννού συστήµατος ισορροπίας µε ορισµένες σηµαντικές απλοποιήσεις στο θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε να είναι εφικτή η εµπειρική εφαρµογή της θεωρίας της γενικής ισορροπίας. 2 Στην πιο απλουστευµένη του µορφή, το υπόδειγµα εισροών-εκροών αποτελεί µια µέθοδο συστηµατικής ποσοτικοποίησης των αµοιβαίων παραγωγικών σχέσεων µεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στα πλαίσια ενός σύνθετου οικονοµικού συστήµατος. Το οικονοµικό αυτό σύστηµα µπορεί να είναι αρκετά µεγάλο περιλαµβάνοντας το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας µιας χώρας, µπορεί όµως και να αναφέρεται σε µικρότερες περιφερειακές ή ακόµα και αστικές οικονοµίες (regoal or urba models). Ανεξάρτητα πάντως από το σχετικό µέγεθος του οικονοµικού συστήµατος, η µεθοδολογική προσέγγιση παραµένει η ίδια. Η παραγωγική διαδικασία κάθε κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας ερµηνεύεται χρησιµοποιώντας ένα διάνυσµα παραγωγικών συντελεστών οι οποίοι περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των εισροών που χρησιµοποιεί ο κλάδος και του τελικού προϊόντος το οποίο παράγει. Με άλλα λόγια οι διακλαδικές σχέσεις του οικονοµικού συστήµατος περιγράφονται από ένα σύστηµα γραµµικών εξισώσεων το οποίο εκφράζει ποσοτικά το ισοζύγιο µεταξύ της συνολικής χρήσης των εισροών και του παραγόµενου προϊόντος για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Σήµερα, ένας σηµαντικός αριθµός εµπειρικών µελετών χρησιµοποιεί το υπόδειγµα του Leotef (ή παραλλαγές αυτού) 3 για την ανάλυση των διακλαδικών σχέσεων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ δεν υπάρχει χώρα 2 Κατά µία άλλη προσέγγιση, ο Leotef προσπάθησε να διαµορφώσει ένα υπόδειγµα συσχετίζοντας 3 τις πραγµατικές µε τις χρηµατικές ροές του συστήµατος (Davar, 998, σελ ). Χαρακτηριστικές παραλλαγές του κλασσικού υποδείγµατος γενικής ισορροπίας του Leotef αποτελούν ο πίνακας κοινωνικής λογιστικής (Socal Accoutg atrx-sa) και τo υπολογιστικό (ή εφαρµοσµένο) υπόδειγµα γενικής ισορροπίας (Computable Geeral Equlbrum-CGE). O πίνακας κοινωνικής λογιστικής έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε αναπτυσσόµενες χώρες για την ανάλυση των διανεµητικών αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών πολιτικών (π.χ. Pyatt και Roud, 977), ενώ από την άλλη πλευρά το υπολογιστικό υπόδειγµα γενικής ισορροπίας αποτελεί την πιο εξελιγµένη µορφή του υποδείγµατος του Leotef καθώς βασίζεται στις κλασσικές υποθέσεις της µικροοικονοµικής θεωρίας ενσωµατώνοντας µη-γραµµικούς µηχανισµούς ανάδρασης µεταξύ των κλάδων του υποδείγµατος (π.χ. Clarette και Roumasset, 986).

3 στον κόσµο που να µην έχει προσπαθήσει να κατασκευάσει ένα τέτοιο υπόδειγµα γενικής ισορροπίας. Χαρακτηριστικό της σηµασίας του υποδείγµατος γενικής ισορροπίας του Leotef είναι το γεγονός ότι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNIDO) εδώ και αρκετά χρόνια, έχει υιοθετήσει τα υποδείγµατα εισροών-εκροών σαν ένα πρακτικό και αξιόπιστο εργαλείο για την διαµόρφωση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Συγκεκριµένα το υπόδειγµα του Leotef µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξέταση της παραγωγικής διάρθρωσης ενός οικονοµικού συστήµατος, για την αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων οικονοµικής ανάπτυξης, για την ανάλυση των επιδράσεων διαφόρων µέτρων πολιτικής καθώς και για προβλέψεις τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο. 3.2 Το Θεωρητικό Υπόβαθρο του Υποδείγµατος Για να είναι εφικτή η εµπειρική εφαρµογή του Βαλρασιαννού υποδείγµατος γενικής ισορροπίας, ο Leotef έθεσε τέσσερις θεµελιώδεις υποθέσεις οι οποίες διέπουν το υπόδειγµα εισροών-εκροών. Οι υποθέσεις αυτές περιλαµβάνουν (Leotef, 94, σελ. 20): Πλήρη οµοιογενή προϊόντα (homogeeous products). Απουσία εξωτερικοτήτων στην παραγωγική διαδικασία (absece of exteraltes). εν υπάρχουν περιορισµοί στην χρήση των παραγωγικών συντελεστών και ειδικότερα του κεφαλαίου (o capacty costrats). Σταθεροί συντελεστές παραγωγής (fxed coeffcets of producto). Η υπόθεση της πλήρους οµοιογένειας των προϊόντων, σηµαίνει ότι οι συνθήκες κόστους είναι ίδιες µεταξύ των παραγωγικών µονάδων που συνιστούν κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του συστήµατος, ή µε άλλα λόγια ότι οι συναρτήσεις παραγωγής είναι ταυτόσηµες. Η δεύτερη υπόθεση υποδηλώνει την απουσία εξωτερικών επιβαρύνσεων ή οικονοµιών στην παραγωγή. ηλαδή, η παραγωγική διαδικασία κάθε κλάδου δεν επιβαρύνει ή δεν ωφελεί την παραγωγική διαδικασία κάποιου άλλου κλάδου του οικονοµικού συστήµατος. Ισοδύναµα µπορεί κανείς να

4 υποθέσει ότι στην περίπτωση που υπάρχουν εξωτερικότητες, τότε αυτές έχουν ενσωµατωθεί στο οικονοµικό σύστηµα. Η τρίτη υπόθεση υποδηλώνει ότι η προσφορά κάθε αγαθού ή υπηρεσίας είναι πλήρως ελαστική και εποµένως οι παραγωγικοί συντελεστές που έχει στην διάθεση της η οικονοµία δεν υποχρησιµοποιούνται (capacty uderutlzato). Τέλος, η τέταρτη υπόθεση είναι εµφανώς η πιο περιοριστική αλλά και η πλέον απαραίτητη για την εµπειρική εξειδίκευση του υποδείγµατος. Θα επανέλθουµε όµως σε αυτή αργότερα. Το θεµελιώδες κοµµάτι του υποδείγµατος του Leotef στο οποίο βασίζεται η ανάλυση εισροών-εκροών, περιλαµβάνει µια διακλαδική µήτρα χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών (trasactos matrx) η οποία κατασκευάζεται από παρατηρούµενα οικονοµικά στοιχεία µιας περιφερειακής ή εθνικής οικονοµίας. Οι γραµµές της µήτρας αυτής περιγράφουν την διανοµή του παραγόµενου προϊόντος κάθε κλάδου προς τους υπόλοιπους κλάδους του συστήµατος (ενδιάµεση ζήτηση), ενώ αντίθετα οι στήλες περιγράφουν την σύνθεση των παραγωγικών εισροών οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους κλάδους του συστήµατος (ενδιάµεση προσφορά). Εποµένως, η ζήτηση για εισροές κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους κλάδους του συστήµατος κατά την διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου προσδιορίζεται αποκλειστικά από το επίπεδο παραγωγής του κλάδου αυτού κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου. Εκτός όµως από τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ των οικονοµικών κλάδων, σε ένα οικονοµικό σύστηµα υπάρχουν και συναλλαγές µε εξωγενείς παράγοντες όπως τα νοικοκυριά, η δηµόσια διοίκηση και το εξωτερικό εµπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές). Εποµένως, πέρα από τις εισροές οι οποίες προέρχονται ενδογενώς από το σύστηµα, κάθε κλάδος χρησιµοποιεί συγκεκριµένες ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας, ενώ παράλληλα εισάγει ένα µέρος των παραγωγικών του εισροών από τρίτες χώρες. Το σύνολο των εισροών αυτών που προέρχονται εξωγενώς στο σύστηµα αποτελούν τη προστιθέµενη αξία (value added) κάθε κλάδου και ονοµάζονται τελικές πληρωµές (fal paymets) ή αρχικές εισροές (prmary puts). εδοµένης της τεχνολογίας παραγωγής, η ζήτηση για εξωγενείς εισροές (κεφάλαιο, εργασία, εισαγωγές) εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής κάθε κλάδου. Από την άλλη πλευρά, εκτός από την ενδιάµεση ζήτηση κάθε κλάδος προσφέρει τα προϊόντα του στην τελική ζήτηση (ιδιωτική και δηµόσια κατανάλωση, επενδύσεις) καθώς και στο εξαγωγικό εµπόριο. Σε αντίθεση µε την ενδιάµεση ζήτηση, η τελική

5 ζήτηση (fal demad) αγαθών ή υπηρεσιών δεν εξαρτάται από το συνολικό παραγόµενο προϊόν του κάθε κλάδου του υποδείγµατος. Αντίθετα το συνολικό προϊόν κάθε κλάδου εξαρτάται από την τελική του ζήτηση. Εποµένως εάν η οικονοµία αποτελείται από κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και γνωρίζουµε τις χρηµατικές ροές µεταξύ των κλάδων αυτών, µπορούµε να ορίσουµε την µήτρα των συναλλαγών του Leotef µε την µορφή ενός συστήµατος γραµµικών εξισώσεων ως εξής (προς το παρόν αγνοούµε την συµβολή της προστιθέµενης αξίας στην παραγωγική διαδικασία των επιµέρους κλάδων): X = X 2 = X = z + z2 + z + z z z K K K + z + z + z 2 + Y + Y + Y 2 (3.2.) όπου z είναι οι χρηµατικές ροές από τον κλάδο στον κλάδο Χ είναι η αξία των τελικών προϊόντων του κλάδου Υ είναι η τελική ζήτηση των προϊόντων του κλάδου (δηµόσια και ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές) και,=, 2,, είναι οι οικονοµικοί κλάδοι του υποδείγµατος. Η υπόθεση του υποδείγµατος ότι η ζήτηση των προϊόντων κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους του συστήµατος εξαρτάται αποκλειστικά από το µέγεθος της παραγωγής των κλάδων αυτών, είναι συνέπεια της θεµελιώδους υπόθεσης του Leotef για σταθερούς τεχνολογικούς συντελεστές µεταξύ των κλάδων του υποδείγµατος. εδοµένου του συστήµατος (3.2.) µπορούµε να ορίσουµε τους τεχνικούς συντελεστές της παραγωγής (techcal coeffcets) ως εξής: z α = ή X ) A = ZX (3.2.2) όπου, α είναι οι τεχνικοί συντελεστές της παραγωγής οι οποίοι δείχνουν το µερίδιο του προϊόντος του κλάδου στις συνολικές χρησιµοποιούµενες εισροές του κλάδου (αντίστοιχα Α είναι η µήτρα των άµεσων απαιτήσεων drect requremets matrx) Ζ είναι η (x) µήτρα των κλαδικών συναλλαγών και και X ) είναι η (x) διαγώνιος µήτρα του κλαδικού ακαθάριστου προϊόντος.

6 Με άλλα λόγια οι τεχνικοί συντελεστές δείχνουν την χρηµατική αξία των εισροών που προέρχονται από τον κλάδο ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος του κλάδου. Στα πλαίσια του υποδείγµατος εισροών-εκροών οι τεχνικοί συντελεστές παραµένουν σταθεροί υποδηλώνοντας την σταθερή συσχέτιση µεταξύ του τελικού προϊόντος κάθε κλάδου και των χρησιµοποιούµενων από αυτόν εισροών. Εποµένως η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας (ecoomes of scale) στην παραγωγική διαδικασία αγνοείται εντελώς, καθώς κάθε κλάδος του υποδείγµατος λειτουργεί ceters parbus κάτω από σταθερές αποδόσεις στην κλίµακα (costat returs to scale). Πέρα όµως από την απουσία οικονοµιών (ή αντιοικονοµιών) κλίµακας, στο υπόδειγµα του Leotef κάθε κλάδος χρησιµοποιεί παραγωγικές εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους του συστήµατος σε σταθερές αναλογίες. ηλαδή ισχύει: α α k = c k,,k =,2,..., (3.2.3) όπου c είναι ο σταθερός λόγος των τεχνικών συντελεστών. εδοµένου ότι οι τεχνικοί συντελεστές είναι σταθεροί τότε η αναλογία των παραγωγικών εισροών παραµένει επίσης σταθερή. εδοµένων των εξισώσεων (3.2.2) και (3.2.3) το συνολικό προϊόν κάθε κλάδου του υποδείγµατος του Leotef µπορεί να εκφραστεί ως εξής: X z z2 z = = = L = α α α 2 (3.2.4) Είναι εµφανές λοιπόν από την σχέση (3.2.4) ότι στα πλαίσια του υποδείγµατος εισροών-εκροών η παραγωγική τεχνολογία χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση παραγωγής τύπου Leotef της µορφής: X z = m α z, α 2 2 z, K, α (3.2.5) Η συνάρτηση παραγωγής στην (3.2.5) χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις στην κλίµακα, ενώ οι καµπύλες ισοπαραγωγής είναι της µορφής όρθιου L. Από

7 πρακτικής άποψης αυτό σηµαίνει ότι µία αύξηση στην χρήση µιας εισροής ξεχωριστά δεν µεταβάλει το επίπεδο παραγωγής κάθε κλάδου. Για να γίνει αυτό απαιτείται η αύξηση στην χρήση όλων των εισροών µε βάση τις σταθερές αναλογίες που υπάρχουν µεταξύ τους και περιγράφονται στην (3.2.4). Παραδείγµατος χάρη, εάν οι ποσότητες των εισροών z, z 2,, z (-) που χρησιµοποιεί ο κλάδος διπλασιαστούν εκτός από την z η οποία αυξάνεται κατά 50% µόνο, τότε σύµφωνα µε την (3.2.5) οι καινούργιες αναλογίες µεταξύ των εισροών θα είναι z α ενώ το συνολικό προϊόν του κλάδου θα αυξηθεί µόνο κατά 50%. Θα υπάρχει εποµένως υποχρησιµοποίηση των παραγωγικών εισροών που προέρχονται από τους κλάδους, 2,, (-) και δεδοµένου ότι αυτό συνεπάγεται παραπάνω κόστος για τον κλάδο, στο τέλος αυτός θα µειώσει την χρήση τους στο άριστο για αυτόν επίπεδο. Εποµένως, το τελικό σηµείο ισορροπίας θα βρίσκεται επάνω στην καµπύλη αύξησης της παραγωγής (expaso path) η οποία είναι γραµµική. εδοµένης λοιπόν της υπόθεσης των σταθερών τεχνικών συντελεστών παραγωγής, το σύστηµα στην (3.2.) µπορεί να γραφεί, αντικαθιστώντας τα z από την (3.2.2), ως εξής: X = X 2 = X = αχ α2χ α Χ α2χ α 22Χ α Χ K K K + αχ + α 2Χ + α Χ + Y + Y + Y 2 (3.2.6) Το σύστηµα στην (3.2.6) δείχνει την εξάρτηση των διακλαδικών συναλλαγών του συστήµατος από το συνολικό παραγόµενο προϊόν κάθε κλάδου. ηλαδή το τελικό προϊόν κάθε κλάδου εξαρτάται από την συνολική παραγωγή των υπόλοιπων κλάδων του συστήµατος, τις ενδιάµεσες απαιτήσεις για εισροές κάθε κλάδου καθώς και από την τελική ζήτηση της οικονοµίας. εδοµένου ότι η τελική ζήτηση (Υ) θεωρείται εξωγενής στο σύστηµα τότε η (3.2.6) µπορεί να γραφεί ως εξής: X X 2 X αχ α2χ α Χ α2χ α 22Χ α Χ K K K αχ α 2Χ α Χ = Y = Y = Y 2 (3.2.7α) ή

8 ( α ) X - α2χ + α Χ α2χ 2 22 Χ 2 α Χ ( α ) 2 2 K K K α Χ α 2Χ + = Y = Y ( α ) Χ = Y 2 (3.2.7β) Κατά συνέπεια για κάθε δεδοµένο επίπεδο τελικής ζήτησης (Υ), το παραπάνω σύστηµα στην (3.2.7β) αποτελείται από εξισώσεις µε αγνώστους και εποµένως είναι εφικτή µία µοναδική λύση για τα Χ. Γράφοντας το σύστηµα στην (3.2.7β) µε την µορφή µητρών, παίρνει την παρακάτω γενική µορφή: ( I A) X = Y (3.2.8) όπου, Ι είναι η µοναδιαία µήτρα, Α η µήτρα των τεχνολογικών συντελεστών ή των άµεσων απαιτήσεων (drect requremets matrx) και η οποία περιλαµβάνει όλα τα α στοιχεία, Χ είναι το διάνυσµα του τελικού προϊόντος και Υ το διάνυσµα της τελικής ζήτησης της οικονοµίας. Λύνοντας ως προς Χ, προκύπτει η παρακάτω σχέση: ( I A) Y X BY X = = η οποία µε την µορφή συστήµατος µπορεί να γραφεί: X = X 2 = X = βy β2y β Y β2υ β 22Υ β Υ K K K + βυ + β 2Υ + β Υ (3.2.9) (3.2.0) όπου Β είναι η αντίστροφη µήτρα συνολικών απαιτήσεων του Leotef (Leotef total requremets matrx) τα στοιχεία της οποίας (β ) δίνουν τις συνολικές απαιτήσεις (άµεσες και έµµεσες) κάθε κλάδου για την παραγωγή του συνολικού προϊόντος του ανά µονάδα τελικής ζήτησης. εδοµένων των αρχικών υποθέσεων του υποδείγµατος η σχέση µεταξύ παραγόµενου προϊόντος και τελικής ζήτησης προσδιορίζεται από τα στοιχεία της µήτρας Β, τα οποία ονοµάζονται τεχνικοί

9 συντελεστές συνολικών απαιτήσεων. 4 Εάν η ορίζουσα της µήτρας (Ι-Α) είναι διαφορετική από το µηδέν τότε η αντίστροφη µήτρα των συνολικών απαιτήσεων µπορεί να οριστεί και η λύση του συστήµατος στην (3.2.7β) είναι εφικτή. Η σχέση στην (3.2.9) υπογραµµίζει την µεγάλη πρακτική σηµασία του υποδείγµατος του Leotef καθώς µέσω αυτού είναι εφικτή η ανάλυση των επιπτώσεων στο συνολικό παραγόµενο προϊόν του οικονοµικού συστήµατος από µια οποιαδήποτε µεταβολή στην τελική ζήτηση κάθε επιµέρους κλάδου. Εποµένως µέσω της (3.2.9) είναι εφικτή η ανάλυση των βραχυχρόνιων επιπτώσεων κάθε µέτρου αναπτυξιακής πολιτικής σε µια εθνική ή περιφερειακή οικονοµία. Αυτό είναι δυνατόν µέσω των δεικτών κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης όπως ονοµάζονται (backward ad forward lkages). Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφοροι τέτοιοι δείκτες στους οποίους θα αναφερθούµε σε επόµενες ενότητες. Κλείνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να σηµειωθεί ότι το οικονοµικό υπόβαθρο και οι θεωρητικές υποθέσεις που διέπουν το υπόδειγµα εισροών-εκροών φαίνεται να είναι µάλλον περιοριστικές ως προς την εµπειρική χρησιµότητα του. Το γεγονός αυτό το επισήµανε και ο ίδιος ο Leotef από την αρχή. Παρόλα αυτά στον βαθµό που το υπόδειγµα εισροών-εκροών αποτελεί απλά µια προσέγγιση της Βαλρασσιανής γενικής ισορροπίας ενός οικονοµικού συστήµατος, η πρακτική του αξιοπιστία θα πρέπει να αξιολογείται όχι µε βάση το κατά πόσο προσεγγίζει την πραγµατικότητα, αλλά µε βάση την χρησιµότητα του στην διαµόρφωση µέτρων πολιτικής. Έτσι παρά τις περιοριστικές του υποθέσεις το υπόδειγµα εισροών-εκροών µας παρέχει (attas κ.α., 984, σελ. 7-0): Μια απλή και ως ένα βαθµό ρεαλιστική εµπειρική προσέγγιση του Βαλρασσιανού υποδείγµατος γενικής ισορροπίας. Μια αναλυτική και περιγραφική παρουσίαση των διακλαδικών συναλλαγών ενός οικονοµικού συστήµατος. Ένα αξιόπιστο αναλυτικό εργαλείο αξιολόγησης των εναλλακτικών µέτρων πολιτικής στα πλαίσια µιας γενικής ισορροπίας. 4 Εάν πάρουµε την πρώτη µερική παράγωγο ως προς Υ στην (3.2.9) αυτή θα είναι ίση µε β το αντίστοιχο στοιχείο, δηλαδή, της µήτρας των συνολικών απαιτήσεων ( X = β ) Y.

10 3.3 Η Εµπειρική Εξειδίκευση του Υποδείγµατος 3.3. Η Βασική Μορφή του Υποδείγµατος Σύµφωνα µε την ανάλυση που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα, κάθε κλάδος παραγωγής λοιπόν, προκειµένου να παράγει το προϊόν του, χρησιµοποιεί ενδιάµεσες εισροές από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας και ορισµένες ποσότητες αρχικών εισροών δηλαδή κεφάλαιο και εργασία καθώς επίσης και εισαγόµενες πρώτες ύλες. 5 Από την άλλη πλευρά, ένα µέρος του παραγόµενου προϊόντος κάθε κλάδου διοχετεύεται προς άλλους κλάδους της οικονοµίας µε την µορφή ενδιάµεσης ζήτησης έτσι ώστε αυτοί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε ενδιάµεσες εισροές, ενώ ένα µέρος διοχετεύεται στην τελική ζήτηση της οικονοµίας, δηλαδή, την δηµόσια και ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. 5 Το άθροισµα των ενδιάµεσων και αρχικών εισροών ενός κλάδου εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, µας δίνει το σύνολο των εισροών του κλάδου ή µε άλλα λόγια την ακαθάριστη αξία παραγωγής κάθε κλάδου. Αντίστοιχα το άθροισµα ενδιάµεσης και τελικής ζήτησης µας δίνει την συνολική ζήτηση των προϊόντων του κλάδου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ακαθάριστη αξία παραγωγής κάθε κλάδου είναι ίση µε την συνολική ζήτηση των προϊόντων του κλάδου. Για να γίνουν ευκολότερα κατανοητή η σχέση µεταξύ ακαθάριστης αξίας παραγωγής και τελικής ζήτησης, ο παρακάτω Πίνακας 3. παρουσιάζει ένα υπόδειγµα εισροών-εκροών για µια υποθετική οικονοµία η οποία αποτελείται από παραγωγικούς κλάδους. Ο Πίνακας 3. παρουσιάζει την τυπική δοµή ενός υποδείγµατος εισροώνεκροών και διαιρείται σε τέσσερα τµήµατα: (α) στο τµήµα των ενδιάµεσων συναλλαγών, (β) στο τµήµα της τελικής ζήτησης, (γ) στο τµήµα των αρχικών εισροών (ή τελικών πληρωµών) στην παραγωγή και (δ) στο τµήµα των αρχικών εισροών στην τελική ζήτηση. Στο τµήµα των ενδιάµεσων συναλλαγών που βρίσκεται στο πάνω αριστερό µέρος του Πίνακα 3., καταγράφονται οι ενδιάµεσες συναλλαγές µεταξύ των παραγωγικών κλάδων του συστήµατος (z ). Οι σειρές παριστάνουν τους κλάδους ως παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών, ενώ οι στήλες εµφανίζουν τους ίδιους κλάδους ως καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών. Στο τµήµα της τελικής ζήτησης που 5 Για λόγους απλούστευσης του υποδείγµατος υποθέτουµε ότι οι αρχικές εισροές και η τελική ζήτηση επιµερίζονται µόνο σε αυτές τις επιµέρους κατηγορίες. Η ανάλυση δεν διαφέρει εάν αναιρεθεί η υπόθεση αυτή.

11 βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος του Πίνακα 3., καταγράφεται το µερίδιο του συνολικού προϊόντος κάθε κλάδου που προορίζεται για τελική χρήση και αποτελείται από καταναλωτικά αγαθά που χρησιµοποιεί το κράτος ή τα νοικοκυριά (C ), από επενδυτικά αγαθά τα οποία αγοράζει το κράτος ή ιδιώτες (Ι ) και από αγαθά και υπηρεσίες που εξάγονται σε τρίτες χώρες (Ε ). Πωλητές Κλάδοι Αρχικές Εισροές Συνολικοί Πόροι Πίνακας 3. Βασικός Πίνακας Συναλλαγών του Υποδείγµατος Εισροών-Εκροών Αγοραστές Κλάδοι Τελική Ζήτηση Συνολικές Χρήσεις z z 2... z C I E X z 2 z z 2 C 2 I 2 E 2 X z z 2... z C I E X L L 2... L L C L I L E L K K 2... K K C K I K E K 2... C I E X X 2... X C I E X Στο τµήµα των αρχικών εισροών στην παραγωγή που βρίσκεται στο κάτω αριστερό µέρος του Πίνακα 3., καταγράφονται οι αµοιβές των συντελεστών της παραγωγής (κεφάλαιο Κ και εργασία L ) καθώς και η ακαθάριστη αξία των λοιπών εισροών που προέρχονται από τρίτες χώρες (Μ ). Τέλος, στο τµήµα των αρχικών εισροών στην τελική ζήτηση το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξιό µέρος του Πίνακα 3., καταγράφεται η αξία των παραγωγικών συντελεστών (κεφάλαιο και εργασία) καθώς και των εισαγωγών που χρησιµοποιήθηκαν απευθείας από τους τελικούς καταναλωτές. (π.χ. οι οικιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο νοικοκυριό). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι συνήθως τα επιµέρους στοιχεία που αποτελούν το τµήµα των αρχικών εισροών θα πρέπει να αντιστοιχούν στα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν την τελική ζήτηση του συστήµατος. Κάτι τέτοιο είναι βολικό στις περιπτώσεις των «κλειστών» (closed models) υποδειγµάτων εισροών-εκροών, όπως ονοµάζονται, στα οποία τόσο η ιδιωτική κατανάλωση όσο και η αµοιβή της εργασίας ενσωµατώνονται απευθείας στην µήτρα των άµεσων απαιτήσεων του συστήµατος...

12 (Εξίσωση 3.2.8). Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα κλειστά υπόδειγµα παρέχονται από τους ller και Blar (985, σελ ). Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η δοµή του υποδείγµατος εισροών-εκροών θα ήταν χρήσιµη η παρουσίαση ενός υποθετικού αριθµητικού παραδείγµατος. Ας υποθέσουµε για λόγους απλούστευσης ότι η οικονοµία αποτελείται από τρεις κλάδους: πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Οι ροές αγαθών και υπηρεσιών του υποθετικού αυτού συστήµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2 παρακάτω. Πωλητές Κλάδοι Αρχικές Εισροές Συνολικοί Πόροι Πίνακας 3.2 Υποθετικό Αριθµητικό Υπόδειγµα Εισροών-Εκροών Αγοραστές Κλάδοι Τελική Ζήτηση Συνολικές Χρήσεις Ι ΙΙ ΙΙΙ C I E X Ι ΙΙ ΙΙΙ L K X Κάθε γραµµή του Πίνακα 3.2 δείχνει την διάθεση της παραγωγής κάθε κλάδου στην οικονοµία. Έτσι από την συνολική παραγωγή των 00 µονάδων του πρωτογενή τοµέα η αυτοκατανάλωση είναι 20 µονάδες, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου έχουν ως εξής: 30 µονάδες στον τριτογενή τοµέα, 20 µονάδες στην δηµόσια και ιδιωτική κατανάλωση 5 µονάδες στις επενδύσεις και 25 µονάδες στο εξωτερικό εµπόριο. Αντίστοιχα για την παραγωγή των 00 µονάδων του πρωτογενή κλάδου απαιτούνται 20 µονάδες από τον ίδιο τον πρωτογενή τοµέα, 0 µονάδες από τον δευτερογενή, 20 µονάδες από τον τριτογενή, 25 µονάδες εργασίας, 3 µονάδες κεφαλαίου και 2 µονάδες εισαγόµενων πρώτων υλών. Χρησιµοποιώντας την σχέση (3.2.2) µπορούµε να υπολογίσουµε την µήτρα των άµεσων απαιτήσεων ή τους σταθερούς τεχνικούς συντελεστές παραγωγής κάθε κλάδου του υποδείγµατος η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 3.3.

13 Πίνακας 3.3 Μήτρα Άµεσων Απαιτήσεων του Υποθετικού Υποδείγµατος Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι 0,2 0,0 0,2 ΙΙ 0, 0,0 0,2 ΙΙΙ 0,2 0,2 0,3 Η πρώτη στήλη του Πίνακα 3.3 δείχνει ότι το 20% των εισροών του πρωτογενή τοµέα προέρχεται από τον ίδιο τον κλάδο, το 0% από των δευτερογενή τοµέα και το 20% από τον τριτογενή τοµέα. Το υπόλοιπο 50% προέρχεται από τις υπόλοιπες αρχικές εισροές (25% από την εργασία, 3% από το κεφάλαιο και το 2% από τις εισαγωγές). Αντίστοιχα χρησιµοποιώντας την σχέση (4.2.9) είναι εφικτός ο υπολογισµός της αντίστροφης µήτρας των συνολικών απαιτήσεων του Leotef η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3.4. Πίνακας 3.4 Μήτρα Συνολικών Απαιτήσεων του Υποθετικού Υποδείγµατος Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι,363 0,082 0,43 ΙΙ 0,227,074 0,37 ΙΙΙ 0,454 0,330,652 Όπως θα δούµε σε επόµενες ενότητες η µήτρα των συνολικών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των επιδράσεων στην συνολική παραγωγή του συστήµατος από µια µεταβολή στην τελική του ζήτηση. Κάθε στοιχείο της µήτρας µας δείχνει τις συνολικές απαιτήσεις (άµεσες και έµµεσες) κάθε κλάδου ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Έτσι οι συνολικές απαιτήσεις ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος του πρωτογενή τοµέα είναι,363 µονάδες από τον ίδιο τον εαυτό του, 0,227 µονάδες από τον δευτερογενή τοµέα και 0,454 από τον τριτογενή Το Υπόδειγµα Εισροών-Εκροών και οι Εθνικοί Λογαριασµοί Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα, για την εµπειρική εφαρµογή του υποδείγµατος εισροών-εκροών χρησιµοποιούνται πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία από τους λογαριασµούς εισοδήµατος και παραγωγής κάθε οικονοµίας. Είναι

14 εµφανές λοιπόν ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ του υποδείγµατος εισροώνεκροών και των εθνικών λογαριασµών. Τόσο το υπόδειγµα εισροών-εκροών όσο και οι εθνικοί λογαριασµοί αποτελούν µια συστηµατική απεικόνιση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων µιας οικονοµίας. Η διαφορά µεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι το υπόδειγµα εισροών-εκροών παρέχει λεπτοµερέστερη απεικόνιση των οικονοµικών δραστηριοτήτων µεταξύ ενός µεγάλου αριθµού παραγωγικών κλάδων, καταγράφοντας παράλληλα τις ροές αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ τους. Τα κύρια στοιχεία που συνιστούν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ή το εισόδηµα περιέχονται συνήθως σε ένα υπόδειγµα εισροών-εκροών. Η τελική ζήτηση του υποδείγµατος επιµερίζεται στις ίδιες κατηγορίες µε αυτές των εθνικών λογαριασµών δηλαδή, κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές. Επίσης, οι αρχικές εισροές περιλαµβάνουν τις ίδιες κατηγορίες εισοδηµάτων όπως το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα ως προς τους παραγωγικούς συντελεστές. Εποµένως δεδοµένου ότι η πληροφόρηση που παρέχουν οι εθνικοί λογαριασµοί είναι απαραίτητη για την κατασκευή του υποδείγµατος εισροών-εκροών, το τελευταίο παρέχει µια λεπτοµερέστερη απεικόνιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού συστήµατος. Από την άλλη πλευρά οι εθνικοί λογαριασµοί αδυνατούν να αναλύσουν όλες τις πιθανές µεταβολές οι οποίες είναι όµως παρατηρήσιµες σε ένα υπόδειγµα εισροώνεκροών. Παραδείγµατος χάρη, οι µεταβολές στην διατοµεακή τελική ζήτηση µεταξύ των παραγωγικών κλάδων δεν αποτυπώνονται στο ακαθάριστο προϊόν της οικονοµίας, µπορούν όµως να γίνουν αντιληπτές στο υπόδειγµα εισροών-εκροών. Μια τέτοια µεταβολή όµως είναι σηµαντική καθώς µπορεί να επιφέρει δραστικές µεταβολές στο συνολικό παραγόµενο προϊόν της οικονοµίας µέσω των µεταβολών στις διακλαδικές συναλλαγές. Η ουσιώδης αυτή διαφορά µεταξύ των εθνικών λογαριασµών εισοδήµατος και του υποδείγµατος εισροών-εκροών υπογραµµίζει και την µεγάλη πρακτική σηµασία του υποδείγµατος του Leotef (Rchardso, 972, σελ 4-8). Κατά τον σχεδιασµό του υποδείγµατος η παραγωγική δραστηριότητα της οικονοµίας διακρίνεται σαφώς σε ενδογενή και εξωγενή. Παρόλο που η διάκριση αυτή ίσως υποθάλπει κάποιο βαθµό αυθαιρεσίας αναφορικά µε την οικονοµική θεωρία που διέπει το υπόδειγµα, συνιστά όµως παράλληλα ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για αυτό. Η διάκριση αυτή µπορεί να γίνει αντιληπτή από τον διαχωρισµό των εκροών σε ενδιάµεση και τελική ζήτηση καθώς και από αυτόν των εισροών σε ενδιάµεσες και αρχικές. Αυτή λοιπόν η

15 διάκριση δίνει την δυνατότητα χρήσης του υποδείγµατος σαν εργαλείο διαµόρφωσης πολιτικής, καθώς είναι εφικτή η ανάλυση των επιπτώσεων µιας εξωγενούς µεταβολής στον σύστηµα. Ας δούµε όµως καλύτερα από πρακτική άποψη πως σχετίζονται οι εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος µε το υπόδειγµα εισροών-εκροών χρησιµοποιώντας το υποθετικό υπόδειγµα του Πίνακα 3.. Όπως δείξαµε το άθροισµα των στοιχείων κάθε γραµµής του υποδείγµατος δείχνει τις πωλήσεις του κλάδου που αντιστοιχεί σε κάθε γραµµή προς τους υπόλοιπους κλάδους (ενδιάµεση ζήτηση) και στην τελική ζήτηση, δηλαδή, στην τελική κατανάλωση (δηµόσια και ιδιωτική), στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Αθροίζοντας τα στοιχεία κάθε γραµµής προκύπτει το συνολικό παραγόµενο προϊόν κάθε κλάδου ως εξής: = ( C + I E ) X = z + + (3.3.) Αντίστοιχα, το άθροισµα των στοιχείων κάθε στήλης του υποδείγµατος δείχνει τις αγορές πρώτων υλών κάθε κλάδου του συστήµατος από τους υπόλοιπους κλάδους (ενδιάµεσες εισροές) καθώς και από τις υπόλοιπες αρχικές εισροές (κεφάλαιο, εργασία, εισαγωγές) που χρησιµοποιεί στην παραγωγική του διαδικασία. Εποµένως και το άθροισµα των στηλών του υποδείγµατος ισούται µε το συνολικό παραγόµενο προϊόν κάθε κλάδου: = ( L + K ) X = z + + (3.3.2) Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (3.3.) και (3.3.2) µπορούµε να υπολογίσουµε κατά ανάλογο τρόπο το συνολικό παραγόµενο προϊόν της οικονοµίας αθροίζοντας είτε την στήλη των συνολικών χρήσεων είτε την γραµµή των συνολικών πόρων. ηλαδή, το συνολικό παραγόµενο προϊόν της οικονοµίας δίνεται από τις παρακάτω ισοδύναµες σχέσεις: X = X = ( C + I E) + + (3.3.3α)

16 και X = X = ( L + K ) + + (3.3.3β) Θέτοντας την (3.3.3α) ίση µε την (3.3.3β) προκύπτει: δεδοµένου ότι L + K + = C + I + E (3.3.4) = X = X =. Μεταφέροντας τώρα τις εισαγωγές στο δεξιό µέρος της εξίσωσης προκύπτει η γνωστή ταυτότητα του εθνικού εισοδήµατος: ( E ) L + K = C + I + (3.3.5) Το αριστερό µέρος της (3.3.5) είναι το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (Α.Ε.Ε), δηλαδή οι συνολικές αµοιβές των παραγωγικών συντελεστών (κεφαλαίου και εργασίας), ενώ το αριστερό µέρος της εξίσωσης παριστάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π.), δηλαδή, τις συνολικές δαπάνες της οικονοµίας για κατανάλωση, επενδύσεις και εξωτερικό εµπόριο (εξαγωγές µείον τις εισαγωγές). Είναι φανερό λοιπόν, ότι η πληροφόρηση που περιέχεται στους εθνικούς λογαριασµούς εισοδήµατος περιέχεται επίσης και στο υπόδειγµα εισροών-εκροών Η Πλήρης Μορφή του Υποδείγµατος Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες ενότητες τα απαραίτητα στοιχεία για την εµπειρική εξειδίκευση του υποδείγµατος εισροών-εκροών προέρχονται από τους εθνικούς λογαριασµούς διαµέσου της συγκέντρωσης ερωτηµατολογίων. Πρακτικά τα ερωτηµατολόγια αυτά συγκεντρώνονται δειγµατοληπτικά από αντιπροσωπευτικές παραγωγικές µονάδες κάθε κλάδου. Η πληροφόρηση σχετικά µε την ακαθάριστη παραγωγή των µονάδων αυτών αφορά την βιοµηχανική ταξινόµηση τους σύµφωνα µε τα πρωτογενή τους προϊόντα. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του υποδείγµατος εισροών-εκροών, η συνολική παραγωγή κάθε κλάδου ορίζεται σαν το άθροισµα της συνολικής παραγωγής των επιµέρους παραγωγικών µονάδων που συνιστούν τον

17 κλάδο. Η συνολική παραγωγή όµως των επιµέρους παραγωγικών µονάδων περιλαµβάνει τόσο τα πρωτογενή όσο και τα δευτερογενή προϊόντα τα οποία ενδεχοµένως να µην ανήκουν στον ίδιο κλάδο σύµφωνα µε την βιοµηχανική του ταξινόµηση. Μια τέτοια διαδικασία είναι εµφανές ότι µπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή ενός υποδείγµατος εισροών-εκροών το οποίο να µην είναι ρεαλιστικό ειδικότερα στις οικονοµίες εκείνες όπου η δευτερογενής παραγωγή είναι σηµαντική (π.χ. στις Η.Π.Α. σε µερικούς βιοµηχανικούς κλάδους η δευτερογενής παραγωγή αντιπροσωπεύει περίπου το 90% της συνολικής παραγωγής). Για την κατασκευή λοιπόν ενός ρεαλιστικού υποδείγµατος εισροών-εκροών χρειάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος εµπειρικής του εξειδίκευσης εναρµονισµένος µε την διάκριση µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Ένας αξιόπιστος τρόπος εµπειρικής εξειδίκευσης του υποδείγµατος ο οποίος χρησιµοποιείται από τις περισσότερες χώρες του κόσµου σήµερα, διακρίνει δύο µήτρες διακλαδικών συναλλαγών οι οποίες αποτελούν την βάση του υποδείγµατος. Η διάκριση αυτή γίνεται ανάµεσα στα προϊόντα που παράγει κάθε οικονοµικό σύστηµα και στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας τους οποίους διαθέτει. Η πρώτη µήτρα ονοµάζεται µήτρα εγχώριας παραγωγής (make matrx) η οποία περιγράφει την συνολική παραγωγή κάθε κλάδου και κάθε προϊόντος στην οικονοµία. Η γραµµές της µήτρας αυτής περιγράφουν τα διαφορετικά προϊόντα (και υπηρεσίες) που παράγονται από κάθε κλάδο της οικονοµίας, ενώ οι στήλες περιγράφουν τους κλάδους οι οποίοι παράγουν κάθε προϊόν (ή υπηρεσία) στην οικονοµία. Το άθροισµα των στοιχείων των γραµµών της µήτρας εγχώριας παραγωγής είναι ίσο µε την συνολική παραγωγή κάθε κλάδου, ενώ το άθροισµα των στοιχείων των στηλών µε την συνολική παραγωγή κάθε προϊόντος στην οικονοµία. Η δεύτερη βασική µήτρα είναι αυτή των ενδιάµεσων χρήσεων (use matrx) η οποία περιγράφει την ενδιάµεση (εξωγενή και ενδογενή) χρήση κάθε προϊόντος (ή υπηρεσίας) στην οικονοµία. Η γραµµές της µήτρας των ενδιάµεσων χρήσεων περιγράφουν την ενδιάµεση προσφορά κάθε προϊόντος στους κλάδους της οικονοµίας, ενώ οι στήλες την ενδιάµεση ζήτηση κάθε κλάδου για τα διαφορετικά προϊόντα της οικονοµίας. Το άθροισµα των στοιχείων κάθε γραµµής της µήτρας των ενδιάµεσων χρήσεων και της τελικής ζήτησης ισούται µε την συνολική παραγωγή κάθε προϊόντος στην οικονοµία, ενώ το άθροισµα των στοιχείων κάθε στήλης συν τις αρχικές εισροές µε την συνολική παραγωγή κάθε κλάδου της οικονοµίας.

18 Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η διάκριση µεταξύ προϊόντων και οικονοµικών κλάδων, θα χρησιµοποιήσουµε το υποθετικό παράδειγµα του Πίνακα 3. υποθέτοντας ότι ο αριθµός των παραγόµενων προϊόντων είναι διαφορετικός από τον συνολικό αριθµό των κλάδων της οικονοµίας (η ανάλυση δεν διαφέρει εάν αναιρέσουµε την υπόθεση αυτή). Πίνακας 3.4 Πλήρης Πίνακας Συναλλαγών µεταξύ Προϊόντων και Οικονοµικών Κλάδων στα Πλαίσια του Υποδείγµατος Εισροών-Εκροών Προϊόντα Κλάδοι Τελική Ζήτηση Παραγωγή u u 2 u C I E Q u 2 u 22 u 2 C 2 I 2 E 2 Q 2 u m u m2 u m ΚΜ I m E m Q m v v 2 v m X v 2 v 22 v 2m X 2 v v v m X L L 2 L L C L I L E L K K 2 K K C K I K E K 2... C I E Χρήσεις Q Q 2 Q m X X 2 X C I E X Όπου, m είναι ο αριθµός των παραγωγικών κλάδων και των παραγόµενων προϊόντων της οικονοµίας αντίστοιχα V είναι η (xm) µήτρα εγχώριας παραγωγής κάθε στοιχείο της οποίας (v ) δείχνει την παραγωγή του προϊόντος από τον κλάδο U είναι η (mx) µήτρα των ενδιάµεσων χρήσεων κάθε στοιχείο της οποίας (u ) δείχνει την ενδιάµεση κατανάλωση του προϊόντος από τον κλάδο Q είναι το διάνυσµα της συνολικής παραγωγής κάθε προϊόντος και Χ είναι το διάνυσµα της συνολικής παραγωγής κάθε κλάδου. Οι βασικές ταυτότητες του εθνικού εισοδήµατος και προϊόντος δεν διαφοροποιούνται από αυτές που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα για το βασικό υπόδειγµα. Συγκεκριµένα οι σχέσεις (3.3.3α) και (3.3.3β) παρουσιάζονται ως εξής: Προϊόντα Κλάδοι Αρχικές Εισροές

19 και X X m ( C + I E) = Q + X + + = = m + + = = = Q + X ( L + K ) (3.3.6α) (3.3.6β) Θέτοντας την (3.3.6α) ίση µε την (3.3.3β) προκύπτει πάλι η ταυτότητα του εθνικού εισοδήµατος της εξίσωσης (3.3.5). Ο υπολογισµός των µητρών των άµεσων (drect requremets matrx - Εξ. (3.2.2)) και συνολικών (total requremets - Εξ. (3.2.9)) απαιτήσεων του υποδείγµατος διαφέρει σε σχέση µε αυτά που αναφέρθηκαν στην ενότητα Συγκεκριµένα το πλήρες υπόδειγµα δίνει την δυνατότητα για τον υπολογισµό των µητρών των άµεσων και συνολικών απαιτήσεων είτε ως προς τους κλάδους είτε ως προς τα παραγόµενα προϊόντα της οικονοµίας. Στην πρώτη περίπτωση η υπόθεση που γίνεται είναι ότι τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως εισροές από τους κλάδους του υποδείγµατος παράγονται µε την τεχνολογία παραγωγής του αγοραστή κλάδου (dustry-based techology), ενώ στην δεύτερη τα προϊόντα παράγονται µε την παραγωγική τεχνολογία του προµηθευτή κλάδου στον οποίο αποτελούν κύρια προϊόντα (commodty-based techology). Επιπλέον, είναι εφικτή η διάκριση αναφορικά µε τις διαστάσεις της µήτρας, δηλαδή εάν αυτές αναφέρονται στα προϊόντα ή στους κλάδους της οικονοµίας ή σε συνδυασµό τους. Η επιλογή του τρόπου υπολογισµού της µήτρας των άµεσων απαιτήσεων εξαρτάται από τους στόχους πολιτικής και πρακτικής εφαρµογής του υποδείγµατος εισροών-εκροών. Ας δούµε όµως αναλυτικότερα πως είναι εφικτή η διάκριση αυτή στα πλαίσια του πλήρους υποδείγµατος εισροών-εκροών. Πρώτα από όλα κατά αντιστοιχία των τεχνικών συντελεστών παραγωγής στο απλό υπόδειγµα εισόδων-εκροών (εξίσωση (3.2.2)) µπορούµε να ορίσουµε τους τεχνικούς συντελεστές άµεσων απαιτήσεων σαν την αναλογία του προϊόντος κάθε κλάδου του συστήµατος στην συνολική παραγωγή σε κάθε επιµέρους παραγόµενο προϊόν του ως εξής: u r = ή X ) R = UX (3.3.7)

20 όπου r είναι η αξία του προϊόντος η οποία απαιτείται για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος του κλάδου, U είναι η (mx) µήτρα των ενδιάµεσων χρήσεων και X ) είναι η (x) διαγώνιος µήτρα του κλαδικού ακαθάριστου προϊόντος. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αναλογία των επιµέρους προϊόντων στην συνολική παραγωγή κάθε οικονοµικού κλάδου δίνεται από την σχέση: v c = ή X ) C = V X (3.3.8) όπου c είναι το µερίδιο στην συνολική παραγωγή του κλάδου το οποίο προσφέρει το προϊόν και V είναι η (xm) µήτρα εγχώριας παραγωγής. Τέλος, η αναλογία στη συνολική αξία των προϊόντων της οικονοµίας κάθε επιµέρους προϊόντος δίνεται από την σχέση: v d = ή Q ) D = VQ (3.3.9) όπου d είναι το µερίδιο στην συνολική παραγωγή κάθε προϊόντος το οποίο προσφέρει κάθε κλάδος και Q ) είναι η (mxm) διαγώνιος µήτρα ακαθάριστης παραγωγής των επιµέρους προϊόντων. Ας δούµε τώρα πως µπορούµε να υπολογίσουµε τις µήτρες των άµεσων και συνολικών απαιτήσεων υποθέτοντας ότι τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως εισροές από τους κλάδους του υποδείγµατος παράγονται µε την τεχνολογία παραγωγής του αγοραστή κλάδου (dustry-based techology). σχέση: Η συνολική αξία της ακαθάριστης παραγωγής κάθε προϊόντος δίνεται από την Q = U + Y ( ) Q = RX + Y (3.3.0) όπου Y είναι το (mx) διάνυσµα της τελικής ζήτησης των επιµέρους προϊόντων της οικονοµίας. Γνωρίζουµε όµως ότι το συνολικό παραγόµενο ακαθάριστο προϊόν κάθε κλάδου ισούται µε το άθροισµα όλων των προϊόντων τα οποία παράγει κάθε κλάδος. Εποµένως µε βάση την σχέση (3.3.9) µπορούµε να ορίσουµε το ακαθάριστο προϊόν κάθε κλάδου ως εξής:

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Μελέτη εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων του Οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα