ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: ΠΑΡΝΑΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Δπιβλέπων Καθηγηηήρ: Γ. Φαιηφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σπιμελήρ Δξεηαζηική Δπιηποπή: Γ. Φαιηφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Γ. θνχξαο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Β. Παηξψλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΣΡΑ 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ:ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 ηφρνο ηεο εξγαζίαο Πεξίγξακκα εξγαζίαο 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ Δ ΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ :ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 Δηζαγσγή Έλλνηα ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο Αλαζθφπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ : ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΡΟΩΝ- ΔΚΡΟΩΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 3.1 Δηζαγσγή-ηφρνη θεθαιαίνπ Αξρέο ηεο αλάιπζεο Δηζξνψλ Δθξνψλ Βαζηθέο Τπνζέζεηο Βαζηθφ Τπφδεηγκα Πίλαθεο δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ Πίλαθεο Δηζξνψλ- Δθξνψλ θαη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί Μήηξα ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη κήηξα ζπληειεζηψλ αιιειεμάξηεζεο Αλάιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ κέζσ ηεο ηερληθήο Δηζξνψλ- Δθξνψλ Πνιιαπιαζηαζηέο Δηζξνψλ Δθξνψλ 22 Πνιιαπιαζηαζηήο Πξντφληνο 23 Πνιιαπιαζηαζηήο Δηζνδήκαηνο 24 Πνιιαπιαζηαζηήο Απαζρφιεζεο Διαζηηθφηεηεο Δηζξνψλ Δθξνψλ 29 Διαζηηθφηεηα Πξντφληνο 30 Διαζηηθφηεηα Δηζνδήκαηνο 31 Διαζηηθφηεηα απαζρφιεζεο Γηαζπλδέζεηο 33 Κάζεηεο Γηαζπλδέζεηο 34 Γείθηεο Γηαζπνξάο 35 Γείθηεο πγθέληξσζεο 38 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ :ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 4.1 Οηθνλνκηθή Γηάξζξσζε ηεο Διιάδαο 42 πλνιηθέο δηαθιαδηθέο ζπλαιιαγέο 46 Δλδηάκεζεο δηαθιαδηθέο ζπλαιιαγέο 51 1

3 4.2 Πνιιαπιαζηαζηέο Δηζξνψλ- Δθξνψλ 55 Πνιιαπιαζηαζηήο Πξντφληνο 55 Πνιιαπιαζηαζηήο Δηζνδήκαηνο 56 Πνιιαπιαζηαζηήο Απαζρφιεζεο Διαζηηθφηεηεο Δηζξνψλ Δθξνψλ 59 Διαζηηθφηεηεο Πξντφληνο 60 Διαζηηθφηεηεο Δηζνδήκαηνο 61 Διαζηηθφηεηεο Απαζρφιεζεο 63 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο : πκπεξάζκαηα 65 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 68 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 72 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΡΟΩΝ- ΔΚΡΟΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 75 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΣΩΝ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΩΝ ΑΛΑΛΓΩΝ 94 2

4 ΠΗΝΑΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΩΝ Πίνακαρ Α1. Σαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα Δ-Δ 73 Α2. Κιαδηθή απαζρφιεζε ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηα έηε 1997 θαη Β1. Πίλαθαο Δ-Δ ηεο Διιάδαο, 1997 (ζε επξψ) 76 Β2. Πίλαθαο Δ-Δ ηεο Διιάδαο, 2005 (ζε επξψ) 79 Β3. Μήηξα ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, Β4. Μήηξα ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, Β5. Αληίζηξνθε κήηξα Leontief, Β6. Αληίζηξνθε κήηξα Leontief, Γ1. Πνιιαπιαζηαζηέο Δ-Δ γηα ηα έηε 1997 θαη Γ2. Διαζηηθφηεηεο Δ-Δ γηα ηα έηε 1997 θαη

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 ηόσορ επγαζίαρ Ζ δηαξζξσηηθή αιιαγή ζε κηα νηθνλνκία ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηηο κεηαβνιέο ησλ απαηηήζεσλ εηζξνψλ, ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ζην ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ππνδείγκαηνο Δηζξνψλ-Δθξνψλ (ην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ απεηθνλίδεη ηηο δηαθιαδηθέο ζπλαιιαγέο ζε κηα νηθνλνκία), δίδνληαο έηζη έλα ζπγθξηηηθφ ζηαζεξφ πιαίζην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Οη φξνη «δηαξζξσηηθή» θαη «ηερλνινγηθή» αιιαγή αιιειεπηθαιχπηνληαη ζε θάπνηα έθηαζε ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ αθφξα ηελ κέζνδν αλάιπζεο Δηζξνψλ Δθξνψλ (Δ-Δ), ελ κέξεη εμαηηίαο ησλ παξακέηξσλ Δ-Δ ζαλ «ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο». Ο Carter (1970) αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγηθή αιιαγή ζαλ κηα αληηθαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζε κηα άιιε. Παξάιιεια άιινη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε δηαξζξσηηθή αιιαγή είλαη έλαο φξνο πην γεληθφο, αθνχ αλαθέξεηαη ζε ρξνληθέο αιιαγέο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Jackson θ.α.,1990,-μc Donald,1991). Ζ δηαξζξσηηθή αιιαγή κπνξεί λα εμεηαζηεί κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ δεηθηψλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ κεζφδσλ νη νπνίεο εθηηκνχλ ηελ θιαδηθή αιιειεμάξηεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμήο. Έλαο δεκνθηιήο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ είλαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Δ-Δ, πνπ απεηθνλίδεη εληαία ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε (Chenery, 1980,- Feldam θ.α., 1987,- Rose θαη Miernyk,1989) ζε κηα ρψξα ή πεξηθέξεηα. Αξρηθά νη νηθνλνκνιφγνη εθάξκνζαλ ηελ κέζνδν απηή ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε απηή εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε ησλ θιάδσλ, πεξηιακβάλνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη κε ηελ ππφινηπε νηθνλνκία. Όπσο αλαθέξεηαη 4

6 ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε αλάιπζε Δ-Δ ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλεηζθνξέο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ 20νπ αηψλα (Baumol, 2000). Ζ Διιάδα, κεηά απφ κηα εθηεηακέλε πεξίνδν ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ), έγηλε ην δέθαην πιήξεο κέινο ηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Απηφ ην γεγνλφο είλαη ε αξρή κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), δηαδηθαζία ε νπνία βεβαίσο απαηηεί αξθεηέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ αληηκεησπίδνπκε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ θαη απφ κεηαβνιέο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηελ ηερλνινγία, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ, ηηο ηηκέο θαη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο, ηελ λννηξνπία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηφ ν ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πίλαθεο Δ-Δ γηα ηα έηε θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη δείθηεο γηα λα δηεθπεξαησζεί ε δηαξζξσηηθή αλάιπζε. 1.2 Πεπίγπαμμα επγαζίαρ Ζ παξνχζα εξγαζία ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο πέληε (5) θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, φπνπ ζα απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο καο ζα παξαζέζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο φπσο θαη ηε δνκή ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο θαζψο θαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ην ηξίην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο Δηζξνψλ Δθξνψλ (Δ-Δ). Δπίζεο, ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ δεηθηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ κηαο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο Δ-Δ. 5

7 Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη εηδηθφηεξα ζηε δηάξζξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηα απνηειέζκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη δείθηεο φπσο Πνιιαπιαζηαζηέο Δηζξνψλ Δθξνψλ (Πνιιαπιαζηαζηήο Πξντφληνο- Πνιιαπιαζηαζηήο Δηζνδήκαηνο-Πνιιαπιαζηαζηήο Απαζρφιεζεο), θαη Διαζηηθφηεηεο Δηζξνψλ Δθξνψλ (Διαζηηθφηεηα Πξντφληνο-Διαζηηθφηεηα Δηζνδήκαηνο-Διαζηηθφηεηα απαζρφιεζεο). Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο κε ηελ ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πξνηειεπηαίν θεθάιαην. ην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο ζα παξαζέζνπκε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδαο, ηνπο πίλαθεο Δηζξνψλ Δθξνψλ, θαζψο θαη αλαιπηηθνχο πίλαθεο κε ηνπο δείθηεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ εθηηκήζεθαλ. 6

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ Δ ΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 Διζαγωγή Σν θεθάιαην απηφ έρεη ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ζε θάζε θιάδν φπσο αχηε κπνξεί λα αλαιπζεί κέζα απφ έλα ππφδεηγκα Δηζξνψλ Δθξνψλ θαη πσο αχηε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε κηα νιφθιεξε νηθνλνκία. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζε μέλε θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία έρεη γίλεη αλαθνξά ηφζν ζηελ έλλνηα ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο φζν θαη ζηελ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο Δηζξνψλ Δθξνψλ. 2.2 Έννοια ηηρ διαπθπωηικήρ αλλαγήρ Γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο Δ-Δ, είλαη απαξαίηεηε ε θαιή γλψζε ηεο βαζηθήο ζεσξίαο ηεο. Ζ δηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θάζε θιάδνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα Δ-Δ, απεηθνλίδεηαη απφ κηα νκάδα ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Ο θάζε έλαο δείρλεη ηελ πνζφηεηα, ζε θπζηθέο κνλάδεο ή εθθξαζκέλεο ζε αμία πνπ αγνξάδεη έλαο θιάδνο απφ άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη ρξεζηκνπνηεί ζαλ εηζξνή γηα ηελ παξαγσγή πξντφληνο αμίαο κηαο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο. Οη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζηήιε πεξηγξάθνπλ πνζνηηθά ηελ ηερληθή παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αληίζηνηρνο θιάδνο, ηηο εθξνέο θαη εηζξνέο ηνπ. Χζηφζν, δελ έρεη λφεκα ν ηζρπξηζκφο φηη ε δηάξζξσζε ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη κφλν απφ ηνπο ηερλνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή φηη απηνί είλαη κηα εθηεηακέλε ζχλνςε ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ (Carter,1970b). Οη Leontief θ.α (1953), Manne θαη Markowitz (1963) θαη Carter (1967) αλέπηπμαλ δηάθνξεο θάζεηο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ζπλαξηήζεηο ηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο. Ο θάζε έλαο απφ απηνχο απνζαθελίδεη φηη αθφκε θαη ε πην ιεπηνκεξήο απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε επίπεδν θιάδνπ θαη πξντφληνο, δίλεη κφλν κηα πνιχ αηειή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ηεο νπνίαο ε ζρεηηθή ηερλνινγία απνηειεί ηε βάζε ηεο. 7

9 Αθνχ ν πίλαθαο Δ-Δ είλαη έλαο πίλαθαο αιιειεμάξηεζεο, νη αιιαγέο ζηνπο ζπληειεζηέο, γεληθά δελ γίλνληαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. Γειαδή ε αιιαγή ζε θάζε ζπληειεζηή πξνμελεί κεηαβνιή ζηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηέο κέζσ δηαδνρηθψλ γχξσλ αληαπφθξηζεο ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο εηζξνψλ. Δπνκέλσο, νη έκκεζεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θιάδσλ δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζνχλ ζηελ εμέηαζε ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο (Carter,1970a). Οη ζπλνιηθέο δηαζπλδέζεηο, άκεζεο θαη έκκεζεο (direct and indirect), κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ππνινγίδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο αιιειεμάξηεζεο αθνινπζψληαο ηε κεζνδνινγία Leontief γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληίζηνηρεο κήηξαο Ε (βιέπε Κεθάιαην 3). Σα ζηνηρεία ή ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο κεηξνχλ ηε ζπλνιηθή (άκεζε θαη έκκεζε) παξαγσγή πνπ απαηηείηαη απφ φινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο γηα λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηνο θιάδνο ηε πψιεζε πξντφληνο ηνπ αμίαο κηα λνκηζκαηηθήο κνλάδαο ζηελ ηειηθή δήηεζε. Έηζη, ν Rasmussen (1956) πξφηεηλε λα εμεηαζηεί ε δηαξζξσηηθή αιιαγή ζην ρξφλν, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηεο αληίζηξνθήο κήηξαο Leontief. πγθξίλνληαο ηηο δηαξζξψζεηο κηαο νηθνλνκίαο ζε δχν ζηάδηα ηεο δηαρξνληθήο αλάπηπμήο ηεο, είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ λα θαηαγξαθνχλ αξθεηέο αιιαγέο απφ έλα ζην άιιν. Σν θάζε πξντφλ πνπ παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη, σο επίζεο θαη φιεο νη δηαξζξσηηθέο δηαζπλδέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, βξίζθνπλ ηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπο ζε έλα ζχζηεκα Δ-Δ. Σν πξφβιεκα ηε κεηαβνιήο, δειαδή ην πξφβιεκα αιιεινδηαζχλδεζεο κεηαμχ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, ζε κηα δηαρξνληθή πεξίνδν, εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ελφο γεληθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο Δ- Δ αθξηβψο κε ην ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εμεηάδεηαη ζε έλα ηππηθφ ζχζηεκα Δ-Δ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε δχν δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, είλαη ζεσξεηηθά παξφκνηα κε ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθφξσλ αιιειεμάξηεησλ θιάδσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίαο. 2.2 Αναζκόπηζη ηηρ Βιβλιογπαθίαρ Ζ αλάιπζε Δ-Δ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ δηαξζξψζεσλ παξαγσγήο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζην ρξφλν κεηαμχ ρσξψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ηνπο πξσηνπφξνπο εξεπλεηέο ζε απηφ ην πεδίν πεξηιακβάλνληαη 8

10 νη Leontief (1935 b) θαη Rasmussen (1956). Ζ κειέηε ηνπ Leontief αλαθέξεηαη ζηνλ ηξηγσληζκφ (triangulation) ηνπ πίλαθα Δ-Δ ησλ Ζ.Π.Α. σο κεραληζκφ ηεο θαηαλφεζεο ηεο δηάξζξσζεο δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν αλαιπηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο βαζίζηεθε ζε έλλνηεο φπσο αιιειεμάξηεζε, ηεξαξρία θαη ζχλδεζε ησλ θιάδσλ. Ο Rasmussen ρξεζηκνπνίεζε έλα ππφδεηγκα Δ-Δ γηα λα εθηηκήζεη ηηο αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε παξάγσγεο ηεο Γαλίαο θαηά ηε πεξίνδν ε απηήλ ηε κειέηε ν Rasmussen πξφηεηλε ηλ ρξήζε ηνπ αλνηρηνχ ππνδείγκαηνο Δ-Δ ζηελ κέηξεζε ησλ δηαθιαδηθψλ δηαζπλδέζεσλ. Δλαιιαθηηθά, νη Chenery θαη Watanabe (1958) έθαλαλ ρξήζε ησλ πηλάθσλ Δ-Δ γηα ηελ Φηιαλδία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία θαη ηηο ΖΠΑ, γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο δηαξζξψζεηο παξαγσγήο απηψλ ησλ ρσξψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη ίδηα. Έπεηηα, νη Simpson θαη Tsukui (1965) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο πίλαθεο Δ-Δ ηνπ 1947 γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηνπ 1955 γηα ηελ Ηαπσλία ζηε ζχγθξηζε ησλ δηαξζξψζεσλ παξαγσγήο ηνπο, ελψ νη Yan θαη Ames (1965) κέηξεζαλ ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ πεξίνδν Δπίζεο, ν Carter (1970b) κειέηεζε ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ πεξίνδν εθηηκψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηνπο ηερλνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ελψ νη Staglin θαη Wessels (1972) εμέηαζαλ ηηο δηαρξνληθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο. Οη Robinson θαη Markandya (1974) ζχγθξηλαλ ηηο ζχλζεηέο δηαξζξψζεηο παξαγσγήο ηεο Ηλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Κνξέαο θαη ησλ ΖΠΑ. Έπεηηα, νη Simpson θαη Tsukui (1965) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο πίλαθεο Δ-Δ ηνπ 1947 γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηνπ 1955 γηα ηελ Ηαπσλία ζηε ζχγθξηζε ησλ δηαξζξψζεσλ παξαγσγήο ηνπο, ελψ νη Yan θαη Αmes (1965) εθηίκεζαλ ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ γηα ηελ πεξίνδν Δπίζεο, ν Carter (1970b) κειέηεζε ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ πεξίνδν εθηηκψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηνπο ηερλνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ελψ νη Staglin θαη Wessels (1972) εμέηαζαλ ηηο δηαρξνληθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο. Οη Robinson θαη Markandya (1974) ζχγθξηλαλ ηηο ζχλζεηεο δηαξζξψζεηο παξαγσγήο ηεο Ηλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Κνξέαο θαη ησλ ΖΠΑ. Μεηά ηελ κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην πεδίν ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα απηνχ ηνπ ζέκαηνο απμήζεθε μαλά ζηε δεθαεηία ηνπ Μεξηθνί εξεπλεηέο εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 9

11 ζπγθξηηηθή αλάιπζε (comparative analysis) ηεο δηάξζξσζεο παξαγσγήο ζε πεξίπησζε απνκαδνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ (Kubo, 1985,1986a, 1986b). Αληηπξνζσπεπηηθέο κειέηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο είλαη εθείλεο ηνπ θνχληδνπ (1980) πνπ εμεηάδεη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ πεξίνδν , ησλ Feldman θ.α (1987) νη νπνίνη κειέηεζαλ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ακεξηθάληθε νηθνλνκία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ , ηνπ Forsell (1988) ν νπνίνο ππνιφγηζε ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Φηλιαλδίαο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 θαη ηνπ Urata (1988) πνπ εμέηαζε ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ζνβηεηηθή νηθνλνκία γηα ηελ πεξίνδν Οη Feldman θαη Palmer (1985) θαη νη Blair θαη Wyckoff (1989) εθηίκεζαλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ δηάξζξσζε παξαγσγήο ηεο ακεξηθάληθεο νηθνλνκίαο ζηελ ίδηα πεξίνδν, Δπίζεο, ν Skolka (1989) εμέηαζε ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξίνδν θαη ν Barker (1990) εθηίκεζε ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη Sonis θαη Hewings (1993), Sonis θ.α (1996), Cho θ.α (1999) θαη Guo θαη Planting (2000) ρξεζηκνπνίεζαλ λέεο πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο, φπσο ην πεδίν επίδξαζεο (field of influence), γηα λα εμεηάζνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κηαο νηθνλνκίαο ζην ρξφλν. ηελ Διιάδα, ε αλάιπζε Δ-Δ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ δηάθνξνπο νηθνλνκνιφγνπο ζηηο έξεπλεο ηνπο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά, νη θνχληδνο θαη Μαηζαίνο (1980) θαη ν θνχληδνο (1986) εθηίκεζαλ θαη αλέιπζαλ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ πίλαθεο Δ-Δ γηα ηελ πεξίνδν θαη , αληηζηνίρσο, γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ελψ ν Μπισλάο (1989) πεξίγξαςε αλαιπηηθά ηελ ζχληαμε ησλ εζληθψλ πηλάθσλ Δ-Δ ηνπ Κάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πην πξφζθαηα αθνξνχλ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη εθαξκνγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δλδεηθηηθά, νη Mattas θαη Shrestha (1989) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αλάιπζε Δ-Δ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, Δπί πιένλ νη Mattas θαη Shrestha (1991) πξφηεηλαλ κηα θαηλνχξγηα πξνζέγγηζε εθείλε ησλ ειαζηηθνηήησλ Δ-Δ, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηφζν ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο φζν θαη ην ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ θιάδσλ γηα λα εληνπίζεη ηνπο 10

12 ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα δηαπεξηθεξεηαθφ ππφδεηγκα Δ-Δ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απνηεινχκελν απφ ηξεηο πεξηθέξεηεο, ν Valma (1993) ππνιφγηζε ηνπο δηαπεξηθεξεηαθνχο πνιιαπιαζηαζηέο κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Tzouvelekas (1994) θαηαζθεχαζε έλα πεξηθεξεηαθφ ππφδεηγκα Δ-Δ γηα ηελ Κξήηε κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ νηθνλνκία ηεο θαη ην ξφιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο. ε έξεπλα πνπ αθνξά πάιη ηελ Κξήηε νη Tzouvelekas θαη Mattas (1995) εμέηαζαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νξηζκέλνη θιάδνη εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθξίλνληαο δηάθνξνχο δείθηεο πνπ εθηίκεζαλ θαη εληφπηζαλ θιάδνπο θιεηδηά φπσο ηνπο αλαθέξνπλ. Οη ίδηνη, κέζσ ελφο πεξηθεξεηαθνχ ππνδείγκαηνο Δ-Δ γηα ηελ Κξήηε, εμέηαζαλ ηνλ ξφιν ησλ θιάδσλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ αγξνηηθψλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξεηηθήο νηθνλνκίαο (Tzouvelekas θαη Mattas,1999). Δπίζεο, ζε άιιε εξγαζία ηνπο, εμέηαζαλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε Δ-Δ (Tzouvelekas θαη Mattas,1999). Απφ ηνπο Mattas θ.α (1999) εμεηάζηεθε επίζεο ν θιάδνο ηνπ θαπλνχ θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Οη έξεπλεο ησλ Λίβα θαη Υνλδξνληθφια (1994) θαη Λίβα (1996) αζρνιήζεθαλ κε ελεξγεηαθά ζέκαηα. πγθεθξηκέλα, νη πξψηνη θαηαζθεχαζαλ ελεξγεηαθνχο πίλαθεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ην γηα αλ εμεηάζνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηνπο κε ελεξγεηαθνχο θιάδνπο, θαζψο θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηλ ηειηθή δήηεζε. ηελ δεχηεξε έξεπλα, εμεηάζηεθαλ νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ησλ ελεξγεηαθψλ πηλάθσλ Δ-Δ γηα ηελ πεξίνδν ), θαζψο επίζεο θαη νη ζπληειεζηέο Δ-Δ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ αθνξνχλ ην έηνο Αληηπξνζσπεπηηθέο κειέηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ είλαη απηέο ηνπ Μπισλά (2000) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηλάθσλ Δ-Δ ηεο ρψξαο, ησλ Loizou θ.α. (2000) θαη Λντδνπ (2001) φπνπ αλαιχεηαη θαη πνζνηηθνπνηείηαη ε αληαγσληζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ γηα πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ε κηα θαη πξνζηαζίαο 11

13 πεξηβαιινληηθφ πίλαθα Δ-Δ γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε ζρήκα 31 θαη 29 θιάδνπο, αληηζηνίρσο. Παξά ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ εξεπλψλ κε ρξήζε πηλάθσλ Δ-Δ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαίλεηαη λα ππάξρεη έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα κεηαβνιψλ ζηελ δηάξζξσζε παξαγσγήο ζηνλ ρξφλν ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ κνλαδηθή ζρεηηθή έξεπλα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα είλαη εθείλε ηνπ θνχληδνο (1980) ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ηε πεξίνδν Δπίζεο, κηα ζεκαληηθή κειέηε πάλσ ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο είλαη ε δηπισκαηηθή δηαηξηβή ηεο Ciobanu (2003) ζηελ πνπ έγηλε πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο θαη αλάιπζεο ησλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε Δ-Δ. Ζ πβξηδηθή Μέζνδνο GRIT εθαξκφζηεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππνδείγκαηνο Δ-Δ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, ην νπνίν πξνζθέξεη ρξήζηκεο νπηηθέο εηθφλεο ζηελ αληίιεςε ηεο δηάξζξσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαη απνθαιχπηεη ηηο κεηαβνιέο πνπ ηεο έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν Ζ έξεπλα ησλ Ciobanu, Mattas θαη Psaltopoulos (2004), έρεη αλαιχζεη θαη πνζνηηθνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κηαο πξσηίζησο γεσξγηθήο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα, ε νπνία (φπσο θαη άιια κέξε ηεο ρψξαο) αληηκεηψπηζε ζνβαξά δνκηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ. Σέινο νη πνιιαπιαζηαζηέο θαη νη ειαζηηθφηεηεο Δ-Δ ρξεζηκνπνηεζήθαλ σο κέηξα γηα λα δείμνπλ ηελ δπλακηθή ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα έηε Μηα επηπιένλ κειέηε ησλ Ciobanu, Mattas θαη Psaltopoulos (2010) κέζα απφ ην ππφδεηγκα Δ-Δ θαη ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε παξέρεη ζπζζσξεπηηθά κηα πεξηεθηηθή άπνςε ηεο δνκήο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο ηεο αλαηνιηθψλ Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ηνπ χκθσλα κε απηά ηα απνηειέζκαηα, φινη νη πεξηθεξεηαθνί ηνκείο έρνπλ γλσξίζεη ηηο ζεκαληηθέο δνκηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. Ζ αλάιπζε δείρλεη φηη ε νηθνλνκία ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ γεσξγία ζπλερίδεη λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 12

14 ηνκέαο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ ζπλδέεηαη έληνλα κε ην ππφινηπν ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηνκείο ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη νη θαηαζθεπέο θαη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο ηνκείο πνπ έρνπλ αξθεηά ηζρπξνχο ζπλδέζκνπο κέζα ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. 13

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΡΟΩΝ- ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 3.1 Διζαγωγή - ηόσοι Κεθαλαίος Ζ αλάιπζε ηεο Δ-Δ είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθά ζηαζεξφ ππφδεηγκα ηεο ξνήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη κηα πην αλαιπηηθή εηθφλα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη φιν απηφ πξνζπαζεί λα ην πεηχρεη ζπλδπάδνληαο ηελ λενθιαζηθή ζεσξία ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο κε ηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο πνζνηηθήο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηηο δηαθιαδηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Leontief 1966). 3.2 Απσέρ ηηρ ανάλςζηρ Διζποών Δκποών Βαζικέρ Τποθέζειρ Σν ππφδεηγκα Δ-Δ βαζηζκέλν ζηηο αθφινπζεο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο (Leontief 1936, 1951): 1. ηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 2. ηαζεξφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 3. Οκνηνγέλεηα πξντφλησλ θαη 4. Αλππαξμία πεξηνξηζκψλ ζηε πξνζθνξά. Καηαζθεπάδεηαη απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιέγεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία πεξηνρή φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία καο ηελ Διιάδα. Αλ ηψξα ζέινπκε λα δνχκε πην αλαιπηηθά ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ ππνζέζεηο, ε πξψηε ππφζεζε καο ιέεη φηη αλ δηπιαζηάζνπκε ηηο εηζξνέο κηαο νηθνλνκίαο ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζα δηπιαζηαζηνχλ θαη νη εθξνέο ηεο θαη ε νπνία είλαη απφ κφλε ηεο κε γξακκηθή θαη γη απηφ δελ ηελ ιακβάλνπκε ππφςε καο ζην θαλνληθφ ππφδεηγκα ηεο Δ-Δ. 14

16 ηε ζπλέρεηα, ε δεχηεξε ππφζεζε καο ππνδειψλεη ππφ ηε πξνυπφζεζε φηη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη γξακκηθή θαη ζηεξηδφκελε ζηε ππφζεζε έλα δειαδή φηη έρνπκε ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, φηη λα ζέινπκε λα κεηαβάινπκε ην επίπεδν παξαγσγήο ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα κεηαβάινπκε ηηο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ πξντφληνο. Δπεηδή, νη θακπχιεο ίζνπ πξντφληνο ηεο παξαθάησ ζπλάξηεζεο παξαγσγήο είλαη ζρήκαηνο L,ζε αληίζεζε κε ηηο θνίιεο πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ θιαζηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο, ζπλεπάγεηαη φηη πάκε ζε πςειφηεξε θακπχιε ζα πξέπεη θαη νη δχν εηζξνέο λα απμεζνχλ θαηά ηελ ίδηα αλαιφγηα. Γειαδή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρεη ηέιεηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εηζξνψλ αιιά φρη θαη ππνθαηάζηαζε. Σελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο ζα κπνξνχζακε λα ηελ παξνπζηάζνπκε αιγεβξηθά σο εμήο: (3.1.) ΥJ = min (α1υ1, α2υ2,.., αηυη,.., αλυλ Όπνπ: ΥJ ε εθξνή πξντφληνο j παξαγσγή ηνπ πξντφληνο j αi ε ειάρηζηε αλαινγία ζηηο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Υ1, α2υ2,.., αηυη,.., αλυλ νη εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξάγσγε ηνπ πξντφληνο j Ο Leontief (1951) θαζφξηζε ηελ νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή νκνηφηεηα ηεο δνκήο θφζηνπο θάζε θιάδνπ. Απηφ κπνξεί λα εξκελεχζεη φηη θάζε θιάδνο παξάγεη έλα πξντφλ ή κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξντφλησλ πνπ δελ παξάγεηαη απφ θαλέλαλ άιιν θιάδν. Σν ππφδεηγκα Δ-Δ δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ δπλαηφηεηα πεξηνξηζκψλ ζηε πξνζθνξά. Χζηφζν κηα γξήγνξε αχμεζε ησλ εθξνψλ δελ είλαη δπλαηή βξαρππξφζεζκα ιφγσ ηεο έιιεηςεο αλαγθαίσλ εηζξνψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 15

17 Πξσηνγελείο Δηζξνέο Δλδηάκεζεο εηζξνέο (Κιάδνη πσιεηέο) Οη παξαπάλσ βαζηθέο ππνζέζεηο αλ θαη ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο θάλνπλ πην απιφ ην ππφδεηγκα Δ-Δ θαη ζπλεπψο θάλεη δπλαηφ ηνλ εκπεηξηθφ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ Βαζικό Τπόδειγμα Διζποών-Δκποών Πίνακαρ διακλαδικών ζςναλλαγών Σν αλνηρηφ ππφδεηγκα Δ-Δ βαζίδεηαη ζην Πίλαθα ή Μήηξα πλαιιαγψλ. Οπζηαζηηθά, απηφο ν πίλαθαο είλαη έλα ζχζηεκα ινγηζηηθήο, δηπιήο εηζφδνπ, πνπ δείρλεη πσο ε παξαγσγή-εθξνή ελφο θιάδνπ αλαιχεηαη ζε αγνξά-εηζξνή θάπνησλ άιισλ θιάδσλ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ κέηξεζε ησλ δηαθιαδηθψλ ξνψλ γίλεηαη ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. Ο αξηζκφο θιάδσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ σο επίζεο θαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε νηθνλνκία ε νπνία εμεηάδνπκε απνηειείηαη απφ «n» θιάδνπο. Απφ Πξνο 1 Δλδηάκεζε δήηεζε (θιάδνη αγνξαζηέο) 1 2 j n X 11 X 12 X 1j X 1n Δζσηεξηθή C 1 I 1 G 1 Σειηθή δήηεζε (Τ) Δμσηεξηθή E 1 χλνιν Δθξνψλ (Υ) X 1 2 X 21 X 22 X 2j X 2n C 2 I 2 G 2 E 2 X i X i1 X i2 X ij X in C i I i G i E i X i... n X n1 X n2 X nj X nn L 1 L 2 L j L n C n I n G n L C L I L G E n L E X n L V 1 V 2 V j V n V C V I V G V E V M 1 M 2 M j M n M C M I M G M E M χλνιν εηζξνψλ (Υ) X 1 X 2 X j X n C I G E X 16

18 Κάζε ζεηξά i ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο πσιήζεηο ηνπ θάζε θιάδνπ i πξνο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε παξαγσγή ηνπ ζαλ εηζξνή ζηνπο θιάδνπο ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο (ελδνγελείο θιάδνη) θαζψο επίζεο θαη νη πσιήζεηο ζηηο ζπληζηψζεο ηε ηειηθήο δήηεζεο (εμσγελείο θιάδνη). Δλδεηθηηθά ε ηειηθή δήηεζε (Τ) ζπλίζηαηαη απφ εγρψξηα ηειηθή δήηεζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ( Ci) θαη ε άιιε ηειηθή δήηεζε πνπ πεξηέρεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ( Ηi) θαη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο ( Gi) θαη ε εμσηεξηθή δήηεζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη εμαγσγέο ( Δi). Ζ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε παξαγσγή (πσιήζεηο- εθξνέο) απεηθνλίδεηαη απφ ηελ κεηαβιεηή ( Υi) θαη δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ πσιήζεσλ ζηελ ελδηάκεζε θαη ηειηθή δήηεζε. Xi j n Xij Ci Ii Gi Ei 1 (3.2) Όπνπ: X i ε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε παξαγσγή εθξνέο ηνπ θιάδνπ i j n X ij X i1 X i2... X in 1 Σν άζξνηζκα ησλ θιάδσλ ηεο ελδηάκεζεο δήηεζεο Y i C i I i G i E i Οη ζπληζηψζεο ηηο ηειηθήο δήηεζεο Ci Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε I i Gi Οη θξαηηθέο δαπάλεο Οη θξαηηθέο δαπάλεο Ei νη εμαγσγέο Κάζε ζηήιε j ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο αγνξέο θάζε θιάδνπ j απφ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηεί ζαλ ελδηάκεζεο εηζξνέο γηα ηελ παξαγσγηθή ηνπ δηαδηθαζία θαζψο θαη ηηο πιεξσκέο γηα αγνξά πξσηνγελψλ εηζξνψλ ( Lj, Vj) θαη ησλ εηζαγσγψλ ( Mj). ηνπο πξσηνγελείο εηζξνέο, πνπ απνηεινχλ κέξε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πεξηιακβάλνληαη ζπληζηψζεο φπσο ε εξγαζία, ην θεθάιαην, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο κε ηε κνξθή ακνηβψλ εξγαζίαο, ηφθσλ θαη θεξδψλ, αληίζηνηρα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 17

19 πξνζηηζέκελε αμία πεξηιακβάλεη αξθεηέο άιιεο ζπληζηψζεο νη νπνίεο εθθξάδνληαη απφ ην δηάλπζκα (Vj). Με ηελ ίδηα ινγηθή ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο εηζξνέο, σο εμήο: X j i n X ij Lj Vj M j 1 (3.3) Όπνπ : X j νη ζπλνιηθέο εηζξνέο ηνπ θιάδνπ i n X ij X1 j X 2 j... X nj 1 Σν άζξνηζκα ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ ηνπ θιάδνπ j L j Οη πιεξσκέο ηνπ θιάδνπ j γηα απαζρφιεζε Vj Οη ινηπέο κεηαβιεηέο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο M j Οη εηζαγφκελεο εηζξνέο ηνπ θιάδνπ j Πίνακαρ Διζποών Δκποών και Δθνικοί Λογαπιαζμοί Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-Δ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ απεηθνλίδεηαη κέζσ ηνπ πίλαθα Δ-Δ θαη ησλ εμηζψζεσλ (3.2) θαη (3.3). Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, νη πίλαθεο Δ-Δ παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο δηαθιαδηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην κέγεζνο ηνπ παξαγφκελνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο θάζε θιάδνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά. Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί θαηαγξάθνπλ επίζεο ζπζηεκαηηθά αιιά θαη πεξηιεπηηθά ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νηθνλνκίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο ελφο έηνπο, κε ζηφρν κέηξεζεο ηνπ παξαρζέληνο ζπλνιηθνχ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο δηαθέξεη αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα. Σν ζχζηεκα ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ παξνπζηάδεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν κφλνο σο ζχλνιν. Σν αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα νηθνλνκίαο πξνθχπηεη αλ αζξνίζνπκε ηηο ακνηβέο ησλ πξσηνγελψλ εηζξνψλ εξγαζίαο, θεθάιαην θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Αληίζηνηρα, αζξνίδνληαο ηηο δαπάλεο γηα δεκφζηα 18

20 θαη ηδησηηθή θαηαλάισζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο κείνλ ηηο εηζαγσγέο πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ. Αλ εμηζψζνπκε ηηο εμηζψζεηο (3.2) θαη (3.3) θαη αθνξέζνπκε ηηο ελδηάκεζεο ζπλαιιαγέο πξνθχπηεη: L V C I G( E M) (3.4) Ζ παξαπάλσ εμίζσζε απνηειεί ηε βαζηθή ηαπηφηεηα ησλ Δζληθψλ ινγαξηαζκψλ ην αξηζηεξφ κέξνο αληηπξνζσπεχεη ηα αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα θαη ην δεμηφ ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ. Αλ ην πξψην κέινο είλαη ζπληζηψζεο ησλ πξσηνγελψλ εηζξνψλ θαη ην δεχηεξν ηεο ηειηθήο δήηεζεο κπνξνχλ λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο πίλαθεο Δ-Δ. Άξα πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηνπο πίλαθεο Δ-Δ, αιιά ην αληίζηξνθν δελ ζπκβαίλεη. Γη απηφ ην ιφγν νη πίλαθεο Δ-Δ απνηεινχλ επέθηαζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ κηαο νηθνλνκίαο γηαηί πεξηέρνπλ πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελδηάκεζεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο Μήηπα ηεσνολογικών ζςνηελεζηών και ςπόδειγμα ειζποών-εκποών Ο πίλαθαο ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί ην ινγηζηηθφ- πεξηγξαθηθφ εξγαιείν ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηηθά ε δηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία. Γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην ινγηζηηθφ απηφ ζηάδην ζηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ απφ φπνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ εθηηκήζεηο θαη κεηξήζεηο θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, απαηηνχληαη θάπνηνη καζεκαηηθή κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ αξρηθή κήηξα ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε χπαξμήο «n» θιάδσλ, ε γεληθή κνξθή ηνπ πίλαθα ζπλαιιαγψλ απεηθνλίδεηαη σο έλα ζχζηεκα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ: X X X... i X Y i1 i2 in i i.j=1, 2,..,n (3.5) Όπνπ: X i X ij ε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε παξαγσγή-εθξνέο ηνπ θιάδνπ i Οη πψιεζεο ηνπ θιάδνπ I ζε θάζε ελδνγελή θιάδν j 19

21 Y i Ζ ζπλνιηθή ηειηθή δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ i a X / X ij ij j i,j=1,2,.,n (3.6) X ij a ij X j i,j=1,2,..,n (3.6α) Όπνπ αij νλνκάδνληαη νη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ή άκεζνη ζπληειεζηέο Δ-Δ πνπ δείρλνπλ ηελ πνζφηεηα πξντφληνο ηνπ θιάδνπ i απαηηείηαη ζαλ εηζξνή απφ ηνλ θιάδν j (Υij) γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο πξντφληνο ηνπ Υj. Αληηθαζηζηνχκε ηελ (3.6α) ζηελ (3.5) εμίζσζε πξνθχπηεη: X i j n aijx j Yi 1 i,j=1, 2,.,n (3.7) Ζ ζρέζε (3.7) απνηειεί ην βαζηθφ ππφδεηγκα Δ-Δ. Αλ ε παξαπάλσ εμίζσζε γξαθηεί ππφ ηελ κνξθή κεηξψλ ζα πάξεη ηε κνξθή: X AX Y (3.8) Όπνπ: X ην δηάλπζκα ηεο ζπλνιηθήο εθξνήο Α ε κήηξα Σερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (Technological Coefficients Matrix) ή ε κήηξα Άκεζσλ Απαηηήζεσλ (Direct Requirements Matrix) Τ ην δηάλπζκα ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο δήηεζεο Λχλνληαο ηελ εμίζσζε (3.8) σο πξνο ηελ ηειηθή εθξνή απνηειεί ην δεηνχκελν δηάλπζκα, πξνθχπηεη: 20

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κιάδνη Δπηξξνήο ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία: Μία Αλάιπζε Γηαζπλδέζεωλ ην Πιαίζην Πηλάθωλ Δηζξνώλ - Δθξνώλ

Κιάδνη Δπηξξνήο ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία: Μία Αλάιπζε Γηαζπλδέζεωλ ην Πιαίζην Πηλάθωλ Δηζξνώλ - Δθξνώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Κιάδνη Δπηξξνήο ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία: Μία Αλάιπζε Γηαζπλδέζεωλ ην Πιαίζην Πηλάθωλ Δηζξνώλ - Δθξνώλ Βνγηαληδή Μαξίλα (0622) Πάηξα, Ηνύληνο 2008 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία Αρχές Οικονομικθς Θεωρίας Καιηγητθς, Παναγιώτης Φουτσιτζθς, Οικονομολόγος. Κευάλαιο: Παραγωγή Κόστος Παραγωγής Προτάσεις Σωστού / Λάθοσς 1 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο κεηαβάιιεηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα