Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6): Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2011, 28(6): Μ. Καλογεροπούλου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της αποδοτικότητας των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων και ο προσδιορισμός τρόπων βελτίωσης του βαθμού αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων από τις μη αποδοτικές νοσοκομειακές μονάδες. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας επιλέχθηκε ένα δείγμα 25 γενικών δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες ως προς την πληρότητα, τη ζήτηση και το εύρος των υπηρεσιών. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τη μέτρηση της αποδοτικότητας ήταν η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων (DEA) και, συγκεκριμένα, το μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για την ελαχιστοποίηση των εισροών, που εκτιμά το βαθμό στον οποίο κάθε μονάδα του δείγματος μπορεί να μειώσει την ποσότητα των εισροών του ώστε να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα εκροών, και το μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για τη μεγιστοποίηση των εκροών, που εκτιμά το βαθμό στον οποίο κάθε μονάδα του δείγματος είναι δυνατόν να αυξήσει την ποσότητα των εκροών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη ποσότητα εισροών. Ως εισροές χρησιμοποιήθηκαν ο συνολικός αριθμός των κλινών που διαθέτει κάθε νοσοκομειακή μονάδα, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού και οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της κάθε νοσοκομειακής μονάδας, ενώ ως εκροές χρησιμοποιήθηκαν ο αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών, ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών, ο αριθμός των ιατρικών περιστατικών που προσέρχονταν για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία, ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνταν και ο αριθμός των χειρουργικών εξετάσεων που πραγματοποιούνταν ετησίως. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των δημόσιων νοσοκομείων (64%) του δείγματος είναι αποδοτικά. Για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των μη αποδοτικών νοσοκομείων απαιτείται μείωση του αριθμού των κλινών κατά 4,5%, του αριθμού του προσωπικού κατά 4,6% και του συνόλου των δαπανών κατά 4,5% βάσει του μοντέλου ελαχιστοποίησης των εισροών ή αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών κατά 5,2%, των κλινοημερών κατά 5,5%, του αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων κατά 6,2%, των εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία κατά 4,1% και των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 3,4%, με βάση το μοντέλο αύξησης των εκροών της DEA. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αποδοτικότητα αξιολογεί τα αποτελέσματα μιας υγειονομικής μονάδας ή ενός συστήματος υγείας, στο σύνολό του, σε σχέση με τους παραγωγικούς πόρους που χρησιμοποιούνται. Η εκτίμησή της είναι αναγκαία για την επιλογή των κατάλληλων αποδοτικών ιατρικών μέτρων, των προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας που να μετατρέπουν ικανοποιητικά τις εισροές σε εκροές, για μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών. Measuring the efficiency of Greek public hospitals Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Αποδοτικότητα Ελλάδα Μέθοδος βέλτιστων προτύπων Νοσοκομείο Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η αποδοτικότητα αποτελεί το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση της λειτουργίας των οργανισμών υγείας και το βασικό μέσο για έλεγχο και ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων και των υλικών πόρων, ενώ σχετίζεται άμεσα με το βαθμό χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων 1 για την ικανοποίηση της υπάρχουσας ζήτησης και την παραγωγικότητα της υγειονομικής μονάδας. Ο έλεγχος της αποδοτικής χρήσης των υγειονομικών πόρων επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της ικανότητας του οργανισμού υγείας να προλαμβάνει τη νόσο ή να παρέχει τη δυνατότητα στον

2 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 795 ασθενή να ωφεληθεί τα μέγιστα από τη θεραπεία που του προσφέρει με τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό, ποιοτικό και ισότιμο. 2,3 Η έννοια της αποδοτικότητας Η έννοια της αποδοτικότητας των νοσοκομείων σχετίζεται με την ορθολογική κατανομή και διαχείριση των περιορισμένων πόρων, για την παραγωγή υπηρεσιών υγείας και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 4,5 Τεχνική αποδοτικότητα (technical efficiency), η οποία συνδέεται με την ελάχιστη ποσότητα εισροών σε κάθε παρέμβαση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της φροντίδας. Η τεχνική αποδοτικότητα ερμηνεύει την απόδοση ενός οργανισμού υγείας συγκρίνοντάς την με τη συνάρτηση παραγωγής ενός υποθετικού βέλτιστου οργανισμού. Δίνει έμφαση στην έννοια της αποδοτικής συνάρτησης παραγωγής (efficient production function), η οποία ενέχει ρόλο προτύπου (standard) και εκφράζει τις δυνατές εκροές ενός τέλεια αποδοτικού οργανισμού υγείας με δεδομένο συνδυασμό εισροών. Αναφέρεται, δηλαδή, στις σχέσεις τεχνολογικής φύσης των εισροών (κεφάλαιο, εργασία, ιατρικός εξοπλισμός) και των αποτελεσμάτων υγείας, εκφρασμένα σε όρους ενδιάμεσων εκροών (αριθμός ασθενών, χρόνος αναμονής, ημέρες νοσηλείας, μείωση δεικτών θνητότητας ή αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης). 6 Κατανεμητική αποδοτικότητα (allocative efficiency), η οποία συνδέεται με την επιλογή μιας ομάδας τεχνικά αποδοτικών παρεμβάσεων φροντίδας για την επίτευξη της μεγαλύτερης (καλύτερης) δυνατής βελτίωσης των αποτελεσμάτων υγείας. Αντιμετωπίζοντας τις παρεμβάσεις ως εισροές, η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τη διάσταση κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness). Στο πλαίσιο της παραγωγής, η κατανεμητική αποδοτικότητα ουσιαστικά αναφέρεται στην επιλογή των άριστων ποσοτήτων ή αναλογιών εισροών, δεδομένων των τιμών τους και της τεχνολογίας παραγωγής, για την παραγωγή του ανώτερου επιπέδου εκροών. Η τεχνική και η κατανεμητική αποδοτικότητα μαζί δίνουν την έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας, που εστιάζει στην επίτευξη των στόχων, και της τεχνικής και της κατανεμητικής αποδοτικότητας. Οι τρεις κατηγορίες αποδοτικότητας μπορούν να παρασταθούν γραφικά με τη βοήθεια καμπυλών ίσου προϊόντος 7 (εικ. 1). Η καμπύλη ίσου προϊόντος SS αναπαριστά όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των εισροών για την παραγωγή δεδομένων μονάδων εκροής και επιτρέπει τη μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας από το λόγο OQ/OP. Το σημείο τομής της ακτίνας ΟΡ με την καμπύλη ίσου προϊόντος στο Εικόνα 1. Χάρτης καμπυλών ίσου προϊόντος. σημείο Q είναι σημείο ισορροπίας και προσδιορίζει την ικανότητα ενός οργανισμού υγείας να μεγιστοποιεί την παραγωγή του με δεδομένες εισροές. Η καμπύλη ίσου κόστους ΑΑ παριστά όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των εισροών που μπορεί να αποκτήσει ο οργανισμός με ένα σταθερό ποσό χρηματικών μονάδων και επιτρέπει τη μέτρηση της κατανεμητικής αποδοτικότητας από το λόγο OR/OQ. Πρακτικά, δηλαδή, η αποδοτικότητα των νοσοκομείων ορίζεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, ως η παραγωγή της μέγιστης ποσότητας υπηρεσιών υγείας με δεδομένους πόρους, κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και υλικά. Δεύτερον, ως η παραγωγή δεδομένης ποσότητας υπηρεσιών με τους ελάχιστους πόρους. 8 Τρίτον, ως το ελάχιστο κόστος για την παραγωγή δεδομένης ποσότητας υπηρεσιών υγείας. Η αποδοτικότητα ενός νοσοκομείου προσδιορίζεται βραχυχρόνια από το βαθμό αξιοποίησης της εργασίας και μακροχρόνια από μια σειρά παραγόντων, όπως το μέγεθος του οργανισμού, 9,10 το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών, 11,12 το ιδιοκτησιακό καθεστώς 1,13 18 και τον κρατικό παρεμβατισμό, 19 την κτηριακή και την τεχνολογική υποδομή, 9,20 τη μέθοδο πληρωμής και το σύστημα οργάνωσης και διοίκησης, 20 την τοποθεσία 9 και το νοσολογικό φάσμα. 20 Μέθοδοι εκτίμησης της αποδοτικότητας Η αποδοτικότητα ενός οργανισμού υγείας εκτιμάται με τρεις μεθόδους, τη μέθοδο Ανάλυσης Δεικτών (ratio analysis, RA), τη μέθοδο Οικονομετρικής Ανάλυσης (regression methods, RM) και τη μέθοδο των Βέλτιστων Προτύπων (data envelopment analysis, DEA).

3 796 Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Οι δύο πρώτες μέθοδοι είναι παραμετρικές. Εκτιμούν, δηλαδή, την αποδοτικότητα σύμφωνα με τη διάσταση μεταξύ πραγματικών μεγεθών και εκτιμήσεων. 21 Συγκρίνουν τις πραγματικές εκροές ή το κόστος όμοιων διαδικασιών για δύο ή περισσότερους οργανισμούς και ελέγχουν την επίδραση των εξωγενών παραγόντων στην αποδοτικότητα του οργανισμού. Η τρίτη μέθοδος είναι μη παραμετρική, εκτιμά δηλαδή την αποδοτικότητα σύμφωνα με τη διάσταση μεταξύ του οργανισμού και της καλύτερης μονάδας στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται. Η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων βασίζεται στο γραμμικό προγραμματισμό. Αναπτύχθηκε από τους Charnes et al 22 και επεκτάθηκε από τους Banker et al, 23 οι οποίοι επαναδιατύπωσαν το σύστημα γραμμικών εξισώσεων του Farell, 24 για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Πρόκειται για εμπειρική μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης που εντοπίζει τον άριστο συνδυασμό εισροών και εκροών 25 και χειρίζεται πολλαπλά δεδομένα εσόδωνεξόδων, για τα οποία δεν απαιτείται η ακριβής ποσοτική γνώση των υφιστάμενων σχέσεων κόστους. Βασίζεται στη μέτρηση της απόδοσης μιας παραγωγικής διαδικασίας, η οποία αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ποσότητα εκροών που παράγονται από δεδομένες ποσότητες εισροών, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων περιλαμβάνει: 7,26 Μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού για την ελαχιστοποίηση των εισροών (input-oriented model), που εκτιμούν το βαθμό στον οποίο κάθε μονάδα του δείγματος μπορεί να μειώσει την ποσότητα των εισροών του ώστε να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα εκροών Μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού για τη μεγιστοποίηση των εκροών (output-oriented model), που εκτιμούν το βαθμό στον οποίο κάθε μονάδα του δείγματος μπορεί να αυξήσει την ποσότητα των εκροών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη ποσότητα εισροών. Η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων εκτιμά την αποδοτικότητα των παραγωγικών μονάδων, δημιουργώντας ένα εμπειρικό σύνορο βέλτιστης πρακτικής, στο οποίο βρίσκονται οι πλέον αποδοτικές μονάδες. Οι μονάδες αυτές αποτελούν «σημείο αναφοράς» για τις υπόλοιπες που εμφανίζουν έλλειμμα αποδοτικότητας. 27 Το έλλειμμα αποδοτικότητας προσδιορίζεται ως η απόσταση των μη αποδοτικών μονάδων από το σύνορο βέλτιστης πρακτικής. Ουσιαστικά, οι μη αποδοτικές μονάδες είναι δυνατόν να καταστούν αποδοτικές υιοθετώντας τις παραγωγικές πρακτικές των αποδοτικών (σημείων αναφορών). 7,26 Συγκεκριμένα, η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων χρησιμοποιεί το γραμμικό προγραμματισμό με τον εξής τρόπο: Η αποδοτικότητα h o, για ένα σύνολο συγκρίσιμων οργανισμών (j=1, 2,n), με εισροές (x ij,=1, 2..,m) και εκροές (y rj=1, 2..,s) υπολογίζεται με βάση τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης: Σ s.t Σ s r=1 s r=1 Max h 0 =Σ Σ m i=1 s r=1 v i x io u r y ro u r y rj 1 =1,,n u r, v i ε v i x ij i=1,,m, r=1,,s Όταν h ο=1 ο οργανισμός είναι αποδοτικός, ενώ όταν h ο <1 είναι μη αποδοτικός. Οι οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν αποδοτικά σχηματίζουν την «άριστη ομάδα αποδοτικότητας» (stars), προς την οποία συγκρίνονται όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί. Όσοι οργανισμοί χρησιμοποιούν περισσότερες εισροές από την «άριστη ομάδα» για τις ίδιες εκροές ή παράγουν λιγότερες εκροές με τις ίδιες εισροές είναι τεχνικά μη αποδοτικοί. 28 Η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ομαδοποίηση των δεδομένων σε ομοιογενείς κατηγορίες και την εκτίμηση της συνολικής αποδοτικότητας του οργανισμού, έχοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα. Πρώτον, παρακάμπτει το πρόβλημα επιμερισμού της κατανάλωσης των εισροών σε κάθε μια από τις εκροές. 29 Δεύτερον, επιτρέπει τη σύγκριση των αποδοτικών μονάδων με την καλύτερη μονάδα του κλάδου και όχι με το μέσο όρο ή την κεντρική τάση, όπως οι οικονομετρικές τεχνικές, και αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική δράση, την εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης της αποδοτικότητας του οργανισμού και μείωσης του κόστους, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες με τη χρήση άλλων τεχνικών. 30 Τρίτον, είναι εύχρηστη και αποδεκτή από τη διοίκηση του οργανισμού, η οποία προσαρμόζει κατάλληλα το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να εγκαταλείψει τυχόν μη αποδοτικές δραστηριότητες ή να υιοθετήσει την κατάλληλη δράση, ώστε να τις μετατρέψει σε αποδοτικές. Τέταρτον, αναγνωρίζει ποιες από τις εισροές και τις εκροές δεν χρησιμοποιούνται ή δεν παράγονται αποδοτικά από τον οργανισμό, ακόμη και όταν απουσιάζουν πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία ή το κόστος και τις τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών. 12

4 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 797 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε σε δευτερογενή στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στην Επετηρίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και σε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠε). Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείτο από 25 δημόσια γενικά νοσοκομεία της Αττικής. Η επιλογή του δείγματος των νοσοκομείων έγινε βάσει της ειδικότητάς τους. Επιλέχθηκαν, δηλαδή, μόνο γενικά νοσοκομεία, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες ως προς την ένταση της χρήσης των πόρων (ποσοστό πληρότητας), τη ζήτηση (αριθμός νοσηλευομένων, χειρουργικών επεμβάσεων και επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία) και το φάσμα των περιστατικών (εύρος υπηρεσιών), ώστε να μην εμφανίζονται διαφοροποιήσεις στο νοσολογικό φάσμα και στο εύρος των περιπτώσεων, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποδοτικότητα. Ειδικά νοσοκομεία, όπως ψυχιατρικά, μαιευτικά, οφθαλμολογικά, δερματολογικά, καρδιολογικά κ.λπ., καθώς και νοσοκομεία που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στα δεδομένα, εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Η πλειονότητα των δημόσιων νοσοκομείων της παρούσας έρευνας ήταν μεγάλα νοσοκομεία με περιορισμένο εύρος υπηρεσιών που βρίσκονται σε λοιπές αστικές περιοχές, εκτός του κέντρου της Αθήνας, και ανήκουν στην Α Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια. Κατά μέσο όρο, τα δημόσια νοσοκομεία του δείγματος διέθεταν 418 κλίνες, απασχολούσαν άτομα προσωπικό, νοσηλεύονταν σε αυτά ασθενείς, παράγονταν κλινοημέρες και πραγματοποιούνταν εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία, εργαστηριακές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις, δαπανώντας 23,5 εκατομμύρια. Εμφάνιζαν 75,6% πληρότητα, διέθεταν προς χρήση κλινοημέρες και η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 5 ημέρες με ρυθμό εισροής ασθενών 58 ασθενείς ανά κλίνη ανά ημέρα (πίν. 1). Ως μέθοδος εκτίμησης της αποδοτικότητας των νοσοκομείων στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε το input-oriented και το output-oriented CCR model της DEA. Το input-oriented CCR model δίνει έμφαση στη μείωση των εισροών για την επίτευξη του άριστου βαθμού σχετικής αποδοτικότητας. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο αυτό, για να γίνει μια μη αποδοτική μονάδα αποδοτική με έμφαση στη μείωση των εισροών, θα πρέπει να μειωθούν οι εισροές κατά: x io* =h ox io s i (i=1, 2, 3,, m), (o=1, 2, 3,, n) και συγχρόνως να αυξηθούν οι εκροές κατά: y ro * = y ro+s r (r= 1, 2, 3,, s). Το output-oriented CCR model δίνει έμφαση στην αύξηση των εκροών για την επίτευξη του άριστου βαθμού σχετικής αποδοτικότητας. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο αυτό, για να γίνει μια μη αποδοτική μονάδα αποδοτική με έμφαση στην αύξηση των εκροών, θα πρέπει να αυξηθούν οι εκροές κατά: y ro* =y roy o + s r (r=1, 2, 3,, m), (o=1, 2, 3,, n) και συγχρόνως να μειωθούν οι εισροές κατά: x io* =x ro s i (i=1, 2, 3,, s). Τα στατιστικά στοιχεία εισροών των νοσοκομείων του δείγματος που διατίθενται για την ικανοποίηση της υφιστάμενης ζήτησης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι (α) ο συνολικός αριθμός των κλινών που διαθέτει κάθε νοσοκομειακή μονάδα, (β) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού και (γ) οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της κάθε νοσοκομειακής μονάδας. Τα στατιστικά στοιχεία εκροών των νοσοκομείων του δείγματος, που «απελευθερώνονται» από την παραγωγική διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης, είναι (α) ο αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών, (β) ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών, (γ) ο αριθμός των προσερχομένων ιατρικών περιστατικών για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία ετησίως, (δ) ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται ετησίως και (ε) ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται ετησίως. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Input-oriented model της DEA (θέσεις αποδοτικότητας και μεταβολές εισροών) Ο βαθμός αξιοποίησης των διατιθέμενων εισροών των 25 νοσοκομειακών μονάδων εκτιμάται με τη χρήση του input-oriented CCR model της DEA και εκφράζεται συνολικά με την έννοια της τεχνικής αποδοτικότητας των συγκεκριμένων μονάδων, δίνοντας έμφαση στη μείωση των εισροών, την παραγωγή, δηλαδή, δεδομένης ποσότητας Πίνακας 1. Προφίλ δείγματος δημόσιων νοσοκομείων. Νοσηλευθέντες ασθενείς Εισροές* Κλίνες Προσωπικό Δαπάνες ,5** Κλινοημέρες Εκροές* Εξετάσεις εξωτερικών ιατρείων Εργαστηριακές εξετάσεις Χειρουργικές επεμβάσεις Δείκτες* Πληρότητα Κλινοημέρες προς χρήση Μέση διάρκεια νοσηλείας Ρυθμός εισροής ασθενών 75,6% *Μέσος όρος, **Εκατομμύρια

5 798 Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ υπηρεσιών υγείας με τους ελάχιστους πόρους. Τα αποτελέσματα του input-oriented CCR model της DEA παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής: Δεκαέξι από τις 25 νοσοκομειακές μονάδες του δείγματος (64%) φαίνεται ότι αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διατιθέμενες εισροές (σχετική αποδοτικότητα ίση με 100%) συγκρινόμενες με έναν αριθμό άλλων μονάδων. Εννέα από τις 25 νοσοκομειακές μονάδες του δείγματος (36%) φαίνεται ότι έχουν περιορισμένη αποδοτικότητα (σχετική αποδοτικότητα <100%) συγκρινόμενες με έναν αριθμό άλλων μονάδων. Τα αποτελέσματα της DEA με έμφαση στη μείωση των εισροών οδηγούν σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με Πίνακας 2. Βαθμός αποδοτικότητας νοσοκομείων. Νοσοκομεία Σχετική αποδοτικότητα Input-oriented model DEA Σχετική αποδοτικότητα Output-oriented model DEA N1 100% 100% N2 100% 100% N3 100% 100% N4 100% 100% N5 100% 100% N6 100% 100% N7 100% 100% N8 100% 100% N9 100% 100% N10 100% 100% N11 100% 100% N12 100% 100% N13 100% 100% N14 97,90% 101,63% N15 99,73% 100,27% N16 92,71% 107,57% N17 100% 100% N18 91,90% 112,05% N19 82,46% 119,40% N20 92,50% 108,88% N21 100% 100% N22 72,35% 142,69% N23 92,49% 109,20% N24 100% 100% N25 67,68% 153,08% το βαθμό αξιοποίησης των εισροών που διατίθενται για τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων του δείγματος. Συγκεκριμένα, για την αξιοποίηση του αριθμού των κλινών προκύπτει η ανάγκη μείωσής τους κατά 4,5%. Ομοίως, ο αριθμός του προσωπικού και το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να μειωθούν κατά 4,6% και 4,5%, αντίστοιχα, προκειμένου οι μη αποδοτικές μονάδες να γίνουν αποδοτικές. Η προτεινόμενη μείωση των εισροών των δημόσιων μη αποδοτικών νοσοκομείων, προκειμένου να γίνουν αποδοτικά, οδηγεί σε εξοικονόμηση των πόρων και, συγκεκριμένα, σε εξοικονόμηση 477 κλινών, καλύτερη αξιοποίηση εργαζομένων και εξοικονόμηση (πίν. 3). Output-oriented model της DEA (θέσεις αποδοτικότητας και μεταβολές εκροών) Ο βαθμός αξιοποίησης των διατιθέμενων εισροών των 25 νοσοκομειακών μονάδων εκτιμάται με τη χρήση του output-oriented CCR model της DEA και εκφράζεται συνολικά με την έννοια της τεχνικής αποδοτικότητας των εν λόγω μονάδων, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των εκροών, την παραγωγή, δηλαδή, της μέγιστης ποσότητας υπηρεσιών υγείας με δεδομένους πόρους. Τα αποτελέσματα του output-oriented CCR model της DEA παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής: Δεκαέξι από τις 25 νοσοκομειακές μονάδες του δείγματος φαίνεται ότι αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διατιθέμενους παραγωγικούς συντελεστές (σχετική αποδοτικότητα ίση με 100%) συγκρινόμενες με έναν αριθμό άλλων μονάδων. Εννέα από τις 25 νοσοκομειακές μονάδες του δείγματος φαίνεται ότι έχουν περιορισμένη αποδοτικότητα (σχετική αποδοτικότητα <100%) συγκρινόμενες με έναν αριθμό άλλων μονάδων. Τα αποτελέσματα της DEA με έμφαση στην αύξηση των εκροών οδηγούν σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του παραγόμενου έργου των νοσοκομειακών μονάδων του δείγματος. Συγκεκριμένα, είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών κατά 5,2%, των κλινοημερών κατά 5,5%, του αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων κατά 6,2%, των εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία κατά 4,1% και των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 3,4%. Η προτεινόμενη αύξηση των εκροών των μη αποδοτικών νοσοκομείων, προκειμένου να γίνουν αποδοτικά, οδηγεί σε βελτίωση του παραγόμενου έργου και, συγκεκριμένα, σε αύξηση των νοσηλευθέντων ασθενών κατά ασθενείς, των κλινοημερών κατά κλινοημέρες, των εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία κατά

6 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 799 Πίνακας 3. Μεταβολές εισροών για βελτίωση αποδοτικότητας των μη αποδοτικών δημόσιων νοσοκομείων του δείγματος σύμφωνα με το inputoriented μοντέλο της DEA. Νοσοκομείο Πραγματικές εισροές Μείωση εισροών Κλίνες Προσωπικό Δαπάνες Κλίνες Προσωπικό Δαπάνες Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Σύνολο Μεταβολή εξετάσεις, των εργαστηριακών εξετάσεων κατά εξετάσεις και των χειρουργικών επεμβάσεων κατά επεμβάσεις (πίν. 4). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων από 25 γενικά δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας (data envelopment analysis, DEA) και, συγκεκριμένα, το input-oriented model, το οποίο δίνει έμφαση στη μείωση των εισροών, και το output-oriented model, το οποίο δίνει έμφαση στην αύξηση των εκροών για την επίτευξη του άριστου βαθμού σχετικής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειονότητα των δημόσιων νοσοκομείων (64%) του δείγματος είναι αποδοτικά. Συγκεκριμένα, 16 από τις 25 νοσοκομειακές μονάδες του δείγματος φαίνεται ότι αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διατιθέμενες εισροές. Το προφίλ των αποδοτικών νοσοκομείων συνίσταται στο μεγάλο μέγεθος, στο περιορισμένο εύρος, στην κεντρική τοποθεσία, στην Πίνακας 4. Μεταβολές εκροών για βελτίωση αποδοτικότητας των μη αποδοτικών νοσοκομείων του δείγματος σύμφωνα με το output-oriented μοντέλο της DEA. Νοσοκομείο Ασθενείς Πραγματικές εκροές Εξετάσεις εξωτερικών ιατρείων Κλινοημέρες Εργαστηριακές εξετάσεις Χειρουργικές επεμβάσεις Ασθενείς Αύξηση εκροών Εξετάσεις εξωτερικών ιατρείων Κλινοημέρες Εργαστηριακές εξετάσεις Χειρουργικές επεμβάσεις Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Σύνολο Μεταβολή

7 800 Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ υψηλή πληρότητα, στη χαμηλή μέση διάρκεια νοσηλείας και στον υψηλό ρυθμό εισροής ασθενών. Αντίθετα, 9 από τις 25 νοσοκομειακές μονάδες του δείγματος είναι μη αποδοτικές. Για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των μη αποδοτικών νοσοκομείων απαιτείται μείωση του αριθμού των κλινών κατά 4,5%, του αριθμού του προσωπικού κατά 4,6% και του συνόλου των δαπανών κατά 4,5% βάσει του input-oriented model ή αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών κατά 5,2%, των κλινοημερών κατά 5,5%, του αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων κατά 6,2%, των εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία κατά 4,1% και των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 3,4%, βάσει του output-oriented model της DEA. Σχολιάζοντας περαιτέρω τις εκτιμήσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή του input-oriented μοντέλου της DEA, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη μείωση των κλινών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης των διατιθέμενων κλινών, που διατίθενται από τα νοσοκομεία του δείγματος, πρόβλημα το οποίο αναδεικνύουν και οι σχετικοί δείκτες αποδοτικότητας με επισήμανση της μειωμένης κάλυψης και του μειωμένου αριθμού νοσηλευθέντων ανά κλίνη σε σημαντικό αριθμό νοσοκομείων. Η προτεινόμενη μείωση των κλινών θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά μέτρων σε επίπεδο διαχείρισης της χρήσης τους με μηχανογραφικό σύστημα στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος μηχανοργάνωσης του κύκλου εισαγωγής, νοσηλείας και εξόδου των ασθενών. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τις έρευνες των Lee et al, 9 καθώς και των Steinmann και Zweifel. 31 Για παράδειγμα, οι Steinmann και Zweifel μέτρησαν την αποδοτικότητα 89 δημόσιων νοσοκομείων της Σουηδίας κατά την περίοδο Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό του ακαδημαϊκού, του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού, τις δαπάνες και τις ημέρες νοσηλείας. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησαν τις ιατρικές, τις παιδιατρικές, τις χειρουργικές, τις γυναικολογικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εντατικής θεραπείας. Η μελέτη έδειξε ότι μόνο το 10% των νοσοκομείων ήταν αποδοτικά. Συγκεκριμένα, έδειξε ότι τα μικρά νοσοκομεία ιδιαίτερα τα πανεπιστημιακά είναι πλήρως αποδοτικά, ενώ τα μεσαίου μεγέθους νοσοκομεία (με κλίνες) είναι μη αποδοτικά. Η προτεινόμενη μείωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων του προσωπικού των νοσοκομειακών μονάδων και της γεωγραφικής ανισοκατανομής του. Η προτεινόμενη μείωση του αριθμού του προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται από επαναπροσδιορισμό του ρόλου της κάθε κατηγορίας προσωπικού και αξιοποίησή του σε εναλλακτικές μορφές παροχής φροντίδας υγείας, όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με σκοπό την αποδοτική, αποτελεσματική και ταχεία παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και την ποιοτική αναβάθμισή τους. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τις έρευνες των Clement et al, 20 καθώς και των Kirigia et al. 32 Για παράδειγμα, οι Kirigia et al εκτίμησαν την αποδοτικότητα 32 δημόσιων γενικών νοσοκομείων της Κένυα. Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των ιατρών, των νοσηλευτών, των εργαστηριακών επιστημόνων, των φυσικοθεραπευτών και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και το σύνολο των δαπανών. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία κατά νόσο, όπως διαρροϊκός πυρετός, ουρολοίμωξη, πνευμονία και ελονοσία. Η έρευνα έδειξε ότι το 44% των νοσοκομείων του δείγματος ήταν μη αποδοτικά, ενώ η βελτίωση της αποδοτικότητας απαιτεί την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού υγείας, είτε με τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού σε νοσοκομεία με ελλείψεις είτε με τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων για μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η προτεινόμενη μείωση των δαπανών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της σπατάλης των οικονομικών πόρων. Η προτεινόμενη μείωση των δαπανών πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά μέτρων και αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης, καθώς και από την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων και μέσων άσκησης διοίκησης, όπως η ανάγκη λειτουργίας λογιστικού διπλογραφικού συστήματος, η μηχανοργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών, η επίβλεψη και ο έλεγχος με κριτήρια τη βελτίωση κάθε επιμέρους δραστηριότητας, η αποκέντρωση εξουσιών και η αξιολόγηση έργου με αντικειμενικά κριτήρια. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα ενισχύεται και από την έρευνα του Puing-Junoy, 33 ο οποίος εκτίμησε την τεχνική και την κατανεμητική αποδοτικότητα 94 δημόσιων νοσοκομείων της Ισπανίας. Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησε τον αριθμό των ιατρών, τον αριθμό των νοσηλευτών, τον αριθμό του υπόλοιπου προσωπικού και τον αριθμό των κλινών. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησε τον αριθμό των ασθενών, τον αριθμό των κλινοημερών, τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων και τον αριθμό των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία. Η έρευνα έδειξε ότι τα 60 από τα 94 νοσοκομεία ήταν μη αποδοτικά, με μέση τεχνική αποδοτικότητα 89,9% και κατανεμητική 89,1%. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των μη αποδοτικών νοσοκομείων είναι εφικτή με μείωση των ιατρών κατά 7,38% και των νοσηλευτών κατά 14%, γεγονός το οποίο μειώνει τις δαπάνες κατά 24,5%. Αντίστοιχα, σχολιάζοντας περαιτέρω τις εκτιμήσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή του output-oriented μοντέλου της DEA, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη αύξηση

8 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 801 των νοσηλευθέντων ασθενών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης των διατιθέμενων κλινών. Η αύξηση του αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών έχει ως στόχο την αύξηση της κάλυψης των κλινών και της πληρότητας των νοσοκομείων και επιτυγχάνεται με την παροχή αποτελεσματικών μορφών θεραπείας, διάγνωσης και αποκατάστασης για την ταχεία έξοδο των ασθενών και την ταχεία εναλλαγή ασθενών ανά κλίνη. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την έρευνα των Grosskopf et al, 34 οι οποίοι εκτίμησαν την αποδοτικότητα 533 πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Αμερικής. Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των ιατρών, τον αριθμό των νοσηλευτών, τον αριθμό του λοιπού προσωπικού και τον αριθμό των κλινών. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των κλινοημερών, τον αριθμό των νοσηλευθέντων ασθενών, τον αριθμό των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία και τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μεσαία νοσοκομεία με υψηλή πληρότητα και μικρή μέση διάρκεια νοσηλείας εμφάνιζαν υψηλή τεχνική αποδοτικότητα, επειδή χρησιμοποιούσαν τους πόρους τους (υψηλή κάλυψη κλινών-πληρότητα) αποτελεσματικά, μειώνοντας τη συμφόρηση των κλινικών και τον κίνδυνο των λοιμώξεων (μικρή μέση διάρκεια νοσηλείας), προσφέροντας ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας. Ομοίως, η προτεινόμενη αύξηση των κλινοημερών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης των διατιθέμενων κλινών και τη μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τις έρευνες των Clement et al, 20 καθώς και των Hofmarcher et al. 35 Για παράδειγμα, οι Clement et al εκτίμησαν την αποδοτικότητα 667 νοσοκομείων της Αμερικής. Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού, τον αριθμό του παραϊατρικού προσωπικού και τον αριθμό των κλινών. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων, τον αριθμό των εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία, τον αριθμό των τοκετών και τον αριθμό των νοσηλευθέντων ασθενών. Σύμφωνα με την έρευνα, το 33% των νοσοκομείων του δείγματος ήταν αποδοτικά, ενώ ως προσδιοριστικοί παράγοντες της αποδοτικότητας καθορίστηκε η πληρότητα, η μέση διάρκεια νοσηλείας και ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, τα νοσοκομεία με χαμηλή μέση διάρκεια νοσηλείας εμφάνιζαν υψηλή αποδοτικότητα, χάρη στην ταχεία έξοδο των ασθενών, την ταχεία εναλλαγή ασθενών ανά κλίνη και την αύξηση των κλινοημερών. Η προτεινόμενη αύξηση των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Απαιτείται η λήψη μέτρων σε επίπεδο διαχείρισης υλικών και αποτελεσμάτων με μηχανογραφικό σύστημα. Το εν λόγω συμπέρασμα ενισχύεται από έρευνα των Zavras et al, 36 οι οποίοι εκτίμησαν την αποδοτικότητα 133 μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ΙΚΑ. Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό του προσωπικού ανά κατηγορία και τον αριθμό των δικαιούχων. Ως μεταβολές εκροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των επισκέψεων ανά Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα νοσοκομεία με εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια εργαστηριακών και ακτινολογικών εξετάσεων εμφάνιζαν υψηλή αποδοτικότητα, καθώς και τα νοσοκομεία με πληθυσμό αναφοράς κατοίκους. Η προτεινόμενη αύξηση των εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Απαιτείται η εφαρμογή συστήματος μηχανοργάνωσης του κύκλου εισαγωγής, νοσηλείας και εξόδου των ασθενών για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επειγουσών καταστάσεων. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την έρευνα των Sahin και Ozcan, 37 οι οποίοι εκτίμησαν την αποδοτικότητα 80 δημόσιων νοσοκομείων της Τουρκίας κατά το έτος Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησαν τον αριθμό των κλινών, τον αριθμό των γενικών ιατρών, τον αριθμό των ειδικών ιατρών, τον αριθμό των νοσηλευτών, τον αριθμό του υπόλοιπου προσωπικού και τον αριθμό των δαπανών. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησαν το δείκτη θνησιμότητας, τον αριθμό των νοσηλευθέντων ασθενών και τον αριθμό των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το 55% των νοσοκομείων του δείγματος ήταν μη αποδοτικά, ενώ η μέση αποδοτικότητα ήταν 78,1%. Τα μη αποδοτικά νοσοκομεία διαθέτουν 106 πλεονάζουσες κλίνες, απασχολούν 218 περισσότερους εργαζόμενους και σπαταλούν 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους απαιτείται αύξηση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία κατά επισκέψεις και των ασθενών κατά Η προτεινόμενη αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Απαιτείται η λήψη μέτρων σε επίπεδο διαχείρισης των υλικών με μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και σε επίπεδο διοίκησης για αποτελεσματικό προγραμματισμό και συντονισμό των τμημάτων και των λειτουργιών του νοσοκομείου. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την έρευνα του Staat, 38 ο οποίος εκτίμησε την αποδοτικότητα 160 νοσοκομείων της Γερμανίας κατά το έτος Ως μεταβλητές εισροών χρησιμοποίησε τον αριθμό των κλινών και το σύνολο των

9 802 Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ημερήσιων αποζημιώσεων. Ως μεταβλητές εκροών χρησιμοποίησε τον αριθμό των νοσηλευθέντων ασθενών, τον αριθμό των κλινοημερών και τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων ανά ιατρική ειδικότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα νοσοκομεία με υψηλό αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων εμφανίζονται πιο αποδοτικά από τα νοσοκομεία εντατικής θεραπείας, καθώς η μέση διάρκεια και το κόστος νοσηλείας είναι μικρότερα. Η αποδοτικότητα αξιολογεί τα αποτελέσματα μιας υγειονομικής μονάδας ή ενός συστήματος υγείας, στο σύνολό του, σε σχέση με τους παραγωγικούς πόρους που χρησιμοποιούνται. Η αναγκαιότητα της αποδοτικότητας των πόρων είναι αυταπόδεικτη, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του τομέα υγείας είναι ανεπαρκείς συγκριτικά με τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες και έχουν ανταγωνιστικές χρήσεις. Επιβάλλεται, λοιπόν, η αξιολόγηση και η επιλογή ενός κατάλληλου συνδυασμού επιμέρους αποδοτικών ιατρικών μέτρων, προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας που να μετατρέπουν ικανοποιητικά τις εισροές σε εκροές, για μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών. ABSTRACT Measuring the efficiency of Greek public hospitals Μ. KALOGEROPOULOU Faculty of Business Administration, University of Economics and Business, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2011, 28(6): OBJECTIVE To examine the performance of Greek public hospitals and to define ways in which inefficient hospitals can increase their ability to manage their resources efficiently. METHOD The sample consisted of 25 general public hospitals that have similarities regarding capacity, demand and range of healthcare services. Data envelopment analysis (DEA) was used to investigate the efficiency of the hospitals; specifically, the input-oriented model of DEA was used to estimate the degree to which each unit can reduce the quantity of input and still continue to produce a given amount of output, and the output-oriented model of DEA was used to estimate the degree to which each hospital can increase the quantity of output, using a given amount of input. The variables selected to represent input were the numbers of beds, the staff and the expenditures, and the variables selected as output criteria were admissions, outpatient visits, patient days, laboratory examinations and surgical procedures. RESULTS The results of the analysis showed that the majority of hospitals (64%) were efficient. The hospitals found to be inefficient, in order to increase their efficiency need either to reduce the number of beds by 4.5%, the number of staff by 4.6%, and expenditures by 4.5%, according to the input oriented model, or alternatively, according to the output oriented model of DEA, to increase the number of patients treated by 5.2%, patient days by 5.5%, laboratory examinations by 6.2%, outpatient visits by 4.1% and the number of surgical procedures by 3.4%. CONCLUSIONS Efficiency analysis examines the output of a healthcare unit or the healthcare system, in general, according to their input. This evaluation is necessary in order to define effective and efficient health programs and services, namely those that efficiently convert input measures into output, in order to cut costs and increase patient satisfaction. Key words: Data envelopment analysis, Efficiency, Greece, Hospital Βιβλιογραφία 1. HU JL, HUANG YF. Technical efficiencies in large hospitals: A managerial perspective. Int J Manag 2004, 21: WARDHANI V, UTARINI A, VAN DIJK JP, POST D, GROOTHOFF JW. Determinants of quality management systems implementation in hospitals. Health Policy 2009, 89: LEE S, CHOI KS, KANG HY, CHO W, CHAE YM. Assessing the factors influencing continuous quality improvement implementation: Experience in Korean hospitals. Int J Qual Health Care 2002, 14: CUNNINGHAM SJ. An introduction to economic evaluation of health care. J Orthod 2001, 28: SHIELL A, DONALDSON C, MITTON C, CURRIE G. Health economic evaluation. J Epidemiol Community Health 2002, 56: PALMER S, TORGERSON DJ. Economic notes: Definitions of efficiency. Br Med J 1999, 318: WORTHINGTON AC. Frontier efficiency measurement in health care: A review of empirical techniques and selected applications. Med Care Res Rev 2004, 61:

10 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ HOLLINGSWORTH B, DAWSON P, MANIADAKIS N. Efficiency measurement of health care: A review of non-parametric methods and applications. Health Care Manag Sci 1999, 2: LEE KS, CHUN KH, LEE JS. Reforming the hospital service structure to improve efficiency: Urban hospital specialization. Health Policy 2008, 87: MADORRÁN GARCÍA C, DE VAL PARDO I. Strategies and performance in hospitals. Health Policy 2004, 67: VITIKAINEN K, STREET A, LINNA M. Estimation of hospital efficiency do different definitions and casemix measures for hospital output affect the results? Health Policy 2009, 89: MAGNUSSEN J. Efficiency measurement and the operationalization of hospital production. Health Serv Res 1996, 31: HERR A. Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? Health Econ 2008, 17: VALDMANIS VG, ROSKO MD, MUTTER RL. Hospital quality, efficiency, and input slack differentials. Health Serv Res 2008, 43: MATHIYAZHGAN MK. Cost efficiency of public and private hospitals: Evidence from Karnataka state in India. ISAS Working Paper no 8, Singapore, CHANG H, CHENG MA, DAS S. Hospital ownership and operating efficiency: Evidence from Taiwan. Eur J Operat Res 2004, 159: HELMIG B, LAPSLEY I. On the efficiency of public, welfare and private hospitals in Germany over time: A sectoral data envelopment analysis study. Health Serv Manage Res 2001, 14: MOBLEY LR, MAGNUSSEN J. An international comparison of hospital efficiency: Does institutional environment matter? Applied Economics 2002, 30: OZCAN YA, LUKE RD, HAKSEVER C. Ownership and organizational performance: A comparison of technical efficiency across hospital types. Med Care 1992, 30: CLEMENT JP, VALDMANIS VG, BAZZOLI GJ, ZHAO M, CHUKMAITOV A. Is more better? An analysis of hospital outcomes and efficiency with a DEA model of output congestion. Health Care Manag Sci 2008, 11: ATHANASSOPOULOS A, BALLANTINE J. Ratio and frontier analysis for assessing corporate performance: Evidence from the grocery industry in the UK. Eur J Operat Res 1995, 46: CHARNES A, COOPER WW, RHODES E. Measuring the efficiency of decision making units. Eur J Operat Res 1978, 2: BANKER R, CHARNES A, COOPER WW. Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Mgmt Sci 1984, 30: FARELL MJ. The measurement of productive efficiency. J Roy Stat Soc Series A 1957, 120: GIOKAS DI. Bank branch operating efficiency: A comparative application of DEA and the loglinear model. Omega 1991, 19: JACOBS R. Alternative methods to examine hospital efficiency: Data envelopment analysis and stochastic frontier analysis. Health Care Manag Sci 2001, 4: CHANG KP. Measuring efficiency with quasi-concave production frontiers. Eur J Operat Res 1999, 115: SEIFORD LM. A DEA bibliography. Ann Oper Res 1997, 73: PUIG-JUNOY J. Technical efficiency in the clinical management of critically ill patients. Health Econ 1998, 7: THANASSOULIS E, BOUSSOFIANE A, DYSON RG. A comparison of data envelopment analysis and ratio analysis as tools for performance assessment. Omega 1996, 24: STEINMANN L, ZWEIFEL P. On the (in)efficiency of Swiss hospitals. Applied Economics 2003, 35: KIRIGIA JM, EMROUZNEJAD A, SAMBO LG. Measurement of technical efficiency of public hospitals in Kenya: Using data envelopment analysis. J Med Syst 2000, 26: PUING-JUNOY J. Partitioning input cost efficiency into its allocative and technical components: An empirical DEA application to hospitals. Socioecon Plann Sci 2000, 34: GROSSKOPF S, MARGARITIS D, VALDMANIS V. The effects of teaching on hospital productivity. Socioecon Plann Sci 2001, 35: HOFMARCHER MM, PATERSON I, RIEDEL M. Measuring hospital efficiency in Austria: A DEA approach. Health Care Manag Sci 2002, 5: ZAVRAS A, TSAKOS G, ECONOMOU C, KYRIOPOULOS J. Using DEA to evaluate efficiency and formulate policy within a Greek national primary health care network. J Med Syst 2002, 26: SAHIN I, OZCAN YA. Public sector hospital efficiency for provincial markets in Turkey. J Med Syst 2000, 24: STAAT M. Efficiency of hospitals in Germany: A DEA-bootstrap approach. Applied Economics 2006, 38: Corresponding author: M. Kalogeropoulopu, 7 Kekropos street, GR Athens, Greece xxxxxxxxxxxxx

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Η μέθοδος των «Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας», γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis», εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της σχετικής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηστενότητα των οικονοµικών πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία των ηµόσιων Νοσοκοµείων

Ηστενότητα των οικονοµικών πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία των ηµόσιων Νοσοκοµείων IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 79 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Του ρα Μάριου Τσάκα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηστενότητα των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταβλητών δαπανών αποτελεί αντικείμενο που χρήζει

Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταβλητών δαπανών αποτελεί αντικείμενο που χρήζει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Tου Μάριου Τσάκα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταβλητών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρωξάνη Καραγιάννη και Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρωξάνη Καραγιάννη, Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις Φωτεινή Καλαφάτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (), σελ. 375-38 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ιερεύνηση και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία

Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ιερεύνηση και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ιερεύνηση και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία Κυριακή Σωτηριάδου, Λοχαγός (ΥΝ), 223 ΚΙΧΝΕ Κοζάνης MSc Οικονοµία και ιοίκηση Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL ARTICLE ... ... Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση

SPECIAL ARTICLE ... ... Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):106-115 Διαχρονική μελέτη του θεσμικού πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα (1980 2008) και η εμπειρία του βρετανικού και του σουηδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ Ã

þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ à þÿãäµ» ÇÉà Äɽ ¼ ½ ɽ ųµ þÿ½ ¼¹ºÌ À»±

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net

Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2016, 33(2):198-206 Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net ΣΚΟΠΟΣ Απαραίτητη και επιτακτική, στις ημέρες μας, είναι η αξιολόγηση του υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ þÿ Á¹ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2):234-244 Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ REVIEW OF BIBLIOGRAPHY ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):6-18 Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º Â

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-05 þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  þÿ¼ à ±½±ÀÄ;  Äɽ Á³±½¹Ã þÿå³µ ±Â.œ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φίλιππος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ Λαϊκό 15 th Healthworld Conference, Athens, 20-21/9/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική πολιτική και δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης

Φαρμακευτική πολιτική και δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης Φαρμακευτική πολιτική και δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 14ο Pharmapoint Εξέλιξη της δαπάνης υγείας 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ. Γηνλύζηνο Κνκκάηαο ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ Χ ΠΑΡΟΥΟΙ Π.Φ.Τ. ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ. Γηνλύζηνο Κνκκάηαο ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ Χ ΠΑΡΟΥΟΙ Π.Φ.Τ. ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ Γηνλύζηνο Κνκκάηαο ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ Χ ΠΑΡΟΥΟΙ Π.Φ.Τ. ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ EΡΔΤΝΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Δημήτρης Ζησόπουλος Στρατιωτικός Ιατρός Ρευματολόγος

ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Δημήτρης Ζησόπουλος Στρατιωτικός Ιατρός Ρευματολόγος ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Δημήτρης Ζησόπουλος Στρατιωτικός Ιατρός Ρευματολόγος Το Πρόβλημα Αυξημένες δαπάνες στο χώρο της υγείας Ανάγκη αποδοτικής χρήσης και διαχείρισης πόρων (περιορισμένοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Picture from McKinsey&Company ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Απόστολος Λέτσιος BSc, MSc Οικονομική Πραγματικότητα Πραγματικότητα της Υγείας Από το 1997, η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας έγινε θεμελιώδης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς»

Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς» Η Οστεοαρθρίτιδα την 3 η χιλιετία Δρ Αθανάσιος Γεωργούντζος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ρευματολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς» Σύγκρουση συμφερόντων Conflict of interest Κανένα για αυτήν την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα