ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων...4» Πολιτισμού και Αθλητισμού... 5» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας...6» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 8 Περιφέρειες...9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την Π / απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ), απο σπάται από σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνίσταται με την παρούσα απόφαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέ λου η Σοφία Χηνιάδου του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΚ ), μισθωτή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), (ΚΑΤΗΓ. Ν ΑΜ 85804). Η ανωτέρω επιστρέ φει στην οργανική της θέση με την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Εξωτερικών. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Εξωτερικών: 11301/ ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με τη Φ.471.4/19/1148/Σ.213/ απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Άμυ νας, αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.α ), σε θέση μετακλητού στη θέση του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Κοδέλλας Διονύσιος του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορίας ΠΕ με Α βαθ μό, Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων και ΑΔΤ: Α , από που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο ανωτέρω θα συνεχίσει να αμείβεται από την Υπηρεσία από την οποία αποσπάται. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στον Π/Υ ΚΥ ΥΠΕΘΑ οικ. Έτους 2013 με τη Φ /89/127733/Σ. 369/ / ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και α/α ). OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/2810/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των παρ. 9,10,11,12 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α / ), του κεφαλαίου Β «Προσωπικό για κάλυψη οργανικών θέσεων» του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομο θεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασί ας ιδιωτικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών

2 1792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 191/Α / ), του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/τ.Α / ) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», τη με αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 184/ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση με την οποία διορίζεται η Βασιλική Κόλλια του Σταματίου, στη θέση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΟΙΚ/5978/ απόφαση πρόσλη ψης του Θεόδωρου Φούσκα ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό για το γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/ ), τη με αριθμ. πρωτ. ΔΔΟΙΚ/2087/ απόφαση πρόσληψης του Πέτρου Τζανετάκου ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό για το γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας (ΦΕΚ 260/ ΥΟΔΔ/ ), τη με αριθμ. πρωτ.δδοικ/2183/ απόφαση πρόσληψης του Δημήτρη Αγγελή ως Ειδι κό Επιστημονικό Προσωπικό για το γραφείο της Γε νικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ 260/ ΥΟΔΔ/ ), το Π.Δ. 117/ «Αποδοχή παραίτη σης Υπουργών,Αναπληρωτών...» (ΦΕΚ 151/Α / ),το Π.Δ. 119/ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ νησης,...» (ΦΕΚ 153/Α / ), τη με αριθμ. Υ305/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 1628/Β / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση από της υπαλληλικής σχέσης ιδιωτικού δικαίου από τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων λόγω αποχώρησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε ρικών που τους προσέλαβε, των κάτωθι: 1. Θεόδωρου Φούσκα του Θεμιστοκλή με Α.Δ.Τ. ΑΖ080565, (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ), 2. Πέτρου Τζανετάκου του Λεωνίδα με Α.Δ.Τ. Χ564067, (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / , 3) Δημητρίου Αγγελή του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ207317, (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (4) Αριθμ /H Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστη μονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα ϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 19 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α /80), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α /159). 2. Το αριθμ. 2086/ έγγραφο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων καθώς και την από Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την καταλληλότητα του προτεινόμενου προς διορισμό στη θέση του Προ έδρου του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ. 3. Το γεγονός της λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. Φ.908/62361/Η/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/196) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)». 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποφασίζουμε: Ι. Ορίζουμε Πρόεδρο και Αντιπροέδρους του Διοικη τικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ τους: α) Στυλιανό Κα τρανίδη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ023137, καθηγητή Οικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας, ως Πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ, β) Γρηγόριο Χονδροκούκη του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΒ037839, καθηγητή Παν/μίου Πειραιώς, ως Α Αντιπρόεδρο, γ) Σταμάτιο Αλατσαθιανό του Ευριπίδη με Α.Δ.Τ. Σ284270, καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπο λογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά, ως Β Αντιπρόεδρο. II. Ορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά αυτών μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά επιστημονικό κλάδο, ως εξής: Α. ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟ ΓΙΑΣ Τακτικό μέλος: Ανδρέας Μιχαλόπουλος του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Χ965094, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ. Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Καραδήμας του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Ρ624790, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟ ΓΙΑΣ Τακτικό μέλος: Κωνσταντίνος Λιάκουρας του Ηλία με Α.Δ.Τ. Σ652197, Καθηγητής Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Αναπληρωματικό μέλος: Αδαμάντιος Αυγουστίδης του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ502920, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής ΕΚΠΑ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Τακτικό μέλος: Ισμήνη Κριάρη του Αριστείδου με Α.Δ.Τ. Π765323, καθηγήτρια Πάντειου Παν/μίου. Αναπληρωματικό μέλος: Αικατερίνη Φουντεδάκη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Χ583760, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικό μέλος: Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος του Ματ θαίου με Α.Δ.Τ. Τ450759, Αναπληρωτής Καθηγητής Μο ριακής Βιολογίας ΔΠΘ. Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Κουρουνιώτης του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΚ473005, Επίκουρος Καθηγητής Μα θηματικών Παν/μίου Κρήτης. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τακτικό μέλος: Στυλιανός Κατρανίδης του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Καθ. Οικονομικού Παν/μίου Μακε δονίας. Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Τσαγκαράκης του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Κ348761, Αναπλ. Καθηγητής ΟΔΕ ΠΑΠΕΙ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τακτικό μέλος: Βενετσάνα Κυριαζοπούλου του Ελευθε ρίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ380990, Καθηγήτρια ιατρικής Πατρών. Αναπληρωματικό μέλος: Αναστάσιος Γερμενής του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. Χ739000, Καθηγητής Ανοσολογίας Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας. 7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Τακτικό μέλος: Σπύρος Τσοδούλος του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Ρ153344, Αναπληρωτής καθηγητής Οδοντιατρικής ΑΠΘ. Αναπληρωματικό μέλος: Ελένη Βασταρδή του Βασι λείου με Α.Δ.Τ. Χ504705, Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντι ατρικής Αθηνών. 8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικά μέλη: α) Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης του Δη μητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΙ971352, καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και β) Σταύρος Κωτσόπουλος του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ383790, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολό γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/ μιου Πατρών. Αναπληρωματικό μέλος: Ανανίας Τομπουλίδης του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ702581, Καθηγητής Παν/μίου Δυ τικής Μακεδονίας. 9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Τακτικό μέλος: Γρηγόριος Χονδροκούκης του Πανα γιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΒ037839, καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς Αναπληρωματικό μέλος: Αθανάσιος Σκόδρας του Νικο λάου με Α.Δ.Τ. ΑΙ210861, καθηγητής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ε.Α.Π. 10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικό μέλος: Γεράσιμος Μοσχονάς του Αγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΚ516149, Καθηγητής Παντείου. Αναπληρωματικό μέλος: Γιάννης Βούλγαρης του Γε ωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ002578, καθηγητής Παντείου. 11. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣ ΤΗΜΩΝ Τακτικό μέλος: Επαμεινώνδας Παπλωματάς του Ιωάν νη με Α.Δ.Τ. Χ566861, Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου. Αναπληρωματικό μέλος: Ηλίας Ελευθεροχωρινός του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ143720, Καθηγητής Γεωπονικού Α.Π.Θ. 12. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τακτικό μέλος: Νικόλαος Παπαϊωάννου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ150200, καθηγητής Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωματικό μέλος: Λυσίμαχος Παπάζογλου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ227725, Αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 13. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τακτικό μέλος: Ιωάννης Βράμπας του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ122600, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Α.Π.Θ. Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Μουντάκης του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. Κ968728, Αναπληρωτής καθηγητής Παν/ μίου Πελοποννήσου. 14. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τακτικό μέλος: Δημήτριος Χανδράκης του Αιμιλίου με Α.Δ.Τ. ΑΙ755567, καθηγητής Μουσικής Επιστήμης Παν/ μίου Μακεδονίας. Αναπληρωματικό μέλος: Αικατερίνη Σάλλα του Γεωρ γίου με Α.Δ.Τ. Χ703448, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανω τάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Β. ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ Τακτικό μέλος: Πέτρος Καλαντώνης του Γρηγορίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ576224, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής ΣΔΟ ΤΕΙ Πειραιά. Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Μπούρης του Δημη τρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ600003, Καθηγητής Διοίκησης Επιχει ρήσεων ΤΕΙ Αθήνας. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τακτικά μέλη: α) Ελένη Χατζηχρήστου, του Θωμά με Α.Δ.Τ. ΑΗ050796, καθηγήτρια Παθολογίας ΤΕΙ Αθήνας και β) Ευαγγελία Πρωτόπαπα του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. Χ549410, καθηγήτρια Αισθητικής ΤΕΙ Αθήνας. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: α) Γεώργιος Αλ βέρτος Καρίκας του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ647687, Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας και β) Γεωργία Θεοδωρακοπούλου του Φλώρου με Α.Δ.Τ. ΑΗ708884, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικά μέλη: α) Δημήτρης Τσελές του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΕ047432, Καθηγητής Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά, β) Ελένη Πέτσα του Πελοπίδα με Α.Δ.Τ. Χ172966, Καθη γήτρια ΣΤΕ Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας και γ) Σταμάτιος Αλατσαθιανός του Ευριπίδη με Α.Δ.Τ. Σ284270, Καθη γητής Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: α) Παναγιώτης Γιαννακόπουλος του Ηρακλή με Α.Δ.Τ. ΑΚ543821, κα θηγητής Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά, β) Γιώργος Χατζηκωνσταντής του Κων σταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΚ237664, Επίκουρος Καθηγητής ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας και γ) Κωνσταντίνος Νίκας του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΗ075585, Επίκουρος Καθηγητής Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τακτικό μέλος: Παναγιώτης Καλδής του Ευστρατίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ543405, Καθηγητής Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας. Αναπληρωματικό μέλος: Βασιλική Λάγκα του Θωμά με Α.Δ.Τ. ΑΗ684577, Καθηγήτρια Τμήματος Ζωϊκής Πα ραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - Με την αριθμ. πρωτ. Φ.908/93879/Η/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) και τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/90508/Η/ απόφαση αποδοχής παραίτη σης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας

4 1794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και διορι σμός του ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδεί ας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 322/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), προσλαμβάνονται στο Γραφείο του Γενικού Γραμμα τέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από έως οι κάτωθι: α) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. ΑΗ , δικηγόρος, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, με τις αποδοχές του βασικού μισθού του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας και β) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Χ , σε θέση Ειδικού Συμβούλου, με τις αποδοχές του βασικού μισθού του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων: 9957/ ). (Αριθμ. βεβ. Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / , / ), αντίστοιχα. Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ - Με την Φ.908/94079/Η/ απόφαση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέ ντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/90519/Η/ απόφαση απο δοχής παραίτησης της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμι κής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και διορισμός της ως Ειδική Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμι κής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργεί ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθηνάς Λινού (Φ.Ε.Κ. 322/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), προσλαμβάνεται στο Γραφείο της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελ ληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΗΣ του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. Σ ), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου ορισμένου χρόνου, με Μ.Κ. 3 του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας, για ένα εξάμηνο (από έως ) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων: 9958/16.07,2013) (Αριθμ. βεβ. Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι κού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ. Φ.908/94075/Η/ απόφαση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θε μάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελλη νοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/90519/Η/ απόφαση αποδοχής πα ραίτησης της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικη τικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκ παίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και διορισμός της ως Ειδική Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμι κής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργεί ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθηνάς Λινού (Φ.Ε.Κ. 322/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), Α. Διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης εργασίας της ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΑΠΑΣΑ ΡΑΝΤΗ του Λουκά (Α.Δ.Τ. Σ ), Ειδικής Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμι κής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, από και Β. Προσλαμβάνεται στο Γρα φείο της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευ σης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαί δευσης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΑΠΑΣΑΡΑ ΝΤΗ του Λουκά (Α.Δ.Τ. Σ ), κάτοχος μεταπτυχια κού διπλώματος, σε θέση Ειδικής Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με Μ.Κ. 4 του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας, για ένα εξάμηνο (από έως ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων: 9959/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο του Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Ειδική Γραμματέας ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (5) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), διορίζεται από , στο Πο λιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλη τισμού, Ανδριανού Ιωάννη, σε κενή θέση μετακλητού δημοσίου υπαλλήλου που συνιστάται βάσει του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α ), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), η Μελεούνη Χριστίνα του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1795 Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Χ ), κλάδου ΠΕ, με εισαγωγικό Μ.Κ. του ΣΤ βαθμού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη τισμού: 5174/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (6) Με την αριθμ /Δ1.5174/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας, διορίζεται, από 25/06/2013, η Μενεγάτου Ευφροσύνη του Διονυσίου με ΑΔΤ Π , στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Ε και κατατάσσεται στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 5643/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (7) Αριθμ. 894/89240 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 παρ. 3 και 19 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314), «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), όπως ισχύουν. β) Των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανω νύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει. γ) Των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α 110), «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μι σθολογίου και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330), «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορο λογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». δ) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λει τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ε) Toυ άρθρου 32 παρ.18 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α 28). στ) Του άρθρου 4 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43). ζ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα». η) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. θ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.». 2. Την αριθμ. 347/35002/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 123) κοινή υπουργική απόφαση, «Αντικατάσταση μελών Δι οικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γε ωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.». 3. Το αριθμ. 944/ έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με αντικατάσταση του εκπροσώπου του για το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. 4. Το αριθμ. 242/ έγγραφο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΈ.Σ.), σχετικά με αντικατάσταση εκπροσώπου των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, τον οποίο ορίζει η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. για το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., απο φασίζουμε: Ι. Αντικαθιστούμε το μέλος εκπρόσωπο του Γεωτε χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) τον οποίο προτείνει το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., του Διοικητικού Συμβου λίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. Παναγιώτη Καλφούντζο του Γεωργίου, Γεωπόνο, μέλος της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων των κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με τον Στέφανο Δελέπογλου του Ανέστη, Κτηνίατρο μέλος Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΙΙ. Αντικαθιστούμε το μέλος εκπρόσωπο των Γεωρ γικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων τον οποίο ορίζει η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. Διονύσιο Φόλιο του Γεωργίου, Αγρότη μέλος Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον Ιορδάνη Καρυώτη του Γεωργίου, Αγρότη μέλος Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. III. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ. διαμορφώνεται ως εξής: 1. Βασίλειος Έξαρχος του Θεοδώρου, Χημικός Μη χανικός, πτυχιούχος του Τμήματος Πολυτεχνείου της Νάπολης Ιταλίας, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως Πρόεδρος. 2. Αργύριος Μποτός του Γεωργίου, Γεωπόνος Αγρό της, πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθη νών, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Σπύρος Θεοφανίδης του Θεοδώρου, Τεχνολόγος Γεωπόνος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος. 4. Δημήτριος Αρκιτσαίος του Ιωάννη, Γεωπόνος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος. 5. Δημήτριος Μπουχλαριώτης του Αχιλλέα, πτυχιούχος Γεωπονίας Αγρότης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος. 6. Κωνσταντίνος Ψυχίδης του Παύλου, αιρετός εκ πρόσωπος του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με Α.Δ.Τ. Κ , ως μέλος. 7. Μιχάλης Βουμβουλάκης του Εμμανουήλ, Αγρότης μέλος Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με Α.Δ.Τ. Ν , εκπρό

6 1796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) σωπος των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, τον οποίο όρισε η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., ως μέλος. 8. Ιορδάνης Καρυώτης του Γεωργίου, Αγρότης μέλος Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με Α.Δ.Τ. Ι , εκπρόσωπος των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, τον οποίο όρισε η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., ως μέλος. 9. Στέφανος Δελέπογλου του Ανέστη, Κτηνίατρος μέ λος Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με Α.Δ.Τ. AB , εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως μέλος. IV. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314) παύονται αζημίως για το Δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ /3622 Τροποποίηση της αριθμ /4827/ (ΦΕΚ 472/τ. ΥΟΔΔ/ ) απόφασης Γενικού Γραμματέα Απο κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α / ), «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 3. Την αριθμ /4827/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας, περί συγκρότησης της Επι τροπής Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012, στη χωρική αρμοδιότητα Δυτικής Μακεδο νίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. 4. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Δημούδης Κων/ νος αναπληρωτής Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής, μετατάχθηκε με την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή Υπουρ γού Οικονομικών (ΦΕΚ 472/τ.Γ / ) στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. (8) 5. Την ανάγκη τροποποίησης της 47061/4827/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ /4827/ (ΦΕΚ 472/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονί ας, όσον αφορά την άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή γραμματέα της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Νομι μότητας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α / ), στη χωρική αρμοδιότητα Δυτικής Μα κεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτι κής Μακεδονίας, και ορίζουμε αναπληρωτή γραμματέα την Ησαΐα Καλογήρου του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΤΑΣ Κοζάνης), αποσπασμένη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η 47061/4827/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 9 Ιουλίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 180/ Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Χωρικής Υποενότητας Κοιλάδας Ωρωπού. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ το εδάφιο ε, του άρθρου 72, του N.3852/2010 το από πρακτικό της κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής το υπ αριθμ. 9962/ έγγραφο του TEE, αποφασίζει: Τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του Ν.3316/05 για την Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Χωρικής Υποενότητας Κοιλάδας Ωρωπού ως εξής: Τακτικά Μέλη Λάτσας Σταμάτης του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: Χ383550), Ηλεκτρο λόγος Μηχανικός Τσαγκαράκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ144445), Πολιτι κός Μηχανικός Αναπληρωματικά Μέλη (9) Καρίνος Ζώης του Ευριπί δη (ΑΔΤ: Φ079670), Πολι τικός Μηχανικός Παπαθανασίου Μαρία του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΒ276907), Πολιτι κός Μηχανικός

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1797 Γούναρης Χρήστος του Κωνοταντίνου Χριστο φόρου (ΑΔΤ: Σ242879), Αγρονόμος Τοπογρά φος Μηχανικός Σάκκης Βασίλειος του Νικολάου (ΑΔΤ: Σ735467), Τοπογράφος Μηχανικός Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ - Αριθμ. απόφ. 181/ Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού». Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ το εδάφιο ε, του άρθρου 72, του N.3852/2010 το από πρακτικό της κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής το υπ αριθμ. 9961/ έγγραφο του TEE Απο φασίζει: Τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του Ν.3316/05 για την μελέτη του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ωρωπού ως εξής: Τακτικά Μέλη Λάτσας Σταμάτης του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: Χ383550), Ηλεκτρο λόγος Μηχανικός Καρίνος Ζώης του Ευριπί δη (ΑΔΤ: Φ079670), Πολι τικός Μηχανικός Σάκκης Βασίλειος του Νικολάου (ΑΔΤ: Σ735467), Τοπογράφος Μηχανικός Αναπληρωματικά Μέλη Τσαγκαράκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ144445), Πολιτι κός Μηχανικός Παπαθανασίου Μαρία του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΒ276907), Πολιτι κός Μηχανικός Γούναρης Χρήστος του Κωνσταντίνου Χριστο φόρου (ΑΔΤ: Σ242879), Αγρονόμος Τοπογρά φος Μηχανικός Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

8 1798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 22 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νά ντης Γαλλίας... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα